Jump to content


Replying to history and real story


Post Options

    • Can't make it out? Click here to generate a new image

Attach Files

   Max. single file size: 16MB

  or Cancel


Topic Summary

Posted 19 August 2014 - 05:04 AM

history and real stories

 

qhov uas muaj tseeb tiag thiab qhov uas tsis muaj tseeb

 

yog tias ib tug hluas nkauj es nws hnav yus li khaub ncaws los yog yus li ris tsho xwb es nws muaj puas tau me nyuam ?

 

1.   dab neeg nws yog lub sij hawm thaum ub uas dab thiab neej tseem nyob sib xyaw ua ke

2.   lug ntsuag nws yog noob neej txoj kev tshwm sim tawm qhov twg los

3.   keeb kwm nws yog puav pheej ntawm noob neej uas tau tshwm muaj rau sawv daws pom nyob rau ib tiam rau ib tiam los mus


Review the complete topic (launches new window)