Jump to content


Replying to yimmuas


Post Options

    • Can't make it out? Click here to generate a new image

Attach Files

   Max. single file size: 16MB

  or Cancel


Topic Summary

Posted 24 December 2014 - 08:31 PM

Puag thaum ub muaj 1 tug qav, tus qav ntawd siab siab phem heev, tusqav ntawd tsis txaus siab hais tias ua cas nws ho yog qav ces nws niaj hnub tawm hauv lub pas dej kua av tuaj mus pom ib tug pojniam nyob ib lub tsev tsis deb ntawm ntug pas dej ntawd niaj hnub nqa I co qhauv tuaj pub rau tus qaib noj ces tus qav txawm khibkhib, tus qav txawm xavxav txias ua tus qaib thiaj yuav tau cov qhauv noj.

Thaum tus qav xav xav txia ua tus qaib xwb ces tus qav txawm pom muaj ib tug nees los muab tus qaib lawv khiav kiag lawm ces tus nees noj tus qaib cov qhauv.

Yog li ntawd tus qav thiaj rov xav zoj, ab.....kuv xavxav txia ua tus nees xwb lau thiaj muaj zog thiaj tau qhauv noj vim txia ua qaib ntshe yuav tsis yeej tus nees.

Thaum tus qav nyuam qhuav xav xav txia ua tus nees xwb, ua cas muaj ib tug txiv neej hmoob nqa tau ib xyuv hluas tuaj muab tus nees khi ces nce hlo sam loo rau saum nees nraub qaum ces tus txiv neej xuas 3-4 nplawg rau tus nees lub caj tw, tus nees khiav rig lawm.

Tus qav ho hais tias ab.........tus txiv neej hmoob ntawd muaj hwj huam dua tus nees, muab tus nees khi sam hlo lawm, tus qav ho xav xav txias ua tus txiv neej hmoob ntawd.

Ua cas tus qav saib tus txiv neej hmoob nyuam qhuav muab tus nees caij nplawm 3-4 nplawg ua tus nees khiav rig ntws 4-5 kaujruam xwb txawm siv muaj ib tug nkawj ya nrov les los muab tus txiv neej hmoob ntawd plev ua tus txiv neej hmoob ntawd nqis tsis yeej saum nees nrob qaum los ces tus txiv neej hmoob khiav huas siav ciaj huas siav tuag mus lawm ces tus qav ho xav zoj, ab........tus nkawj muaj hwjchim dua tus txiv neej hmoob lawm lau, tus txiv neej hmoob thiaj li nqis tsis yeej saum nees nrob qaum khiav lawm ces tus qav ho xav xav txia ua tus nkawj lawm xwb.

Thaum tus qav tab tom xav xav txia ua tus nkawj ces tus nkawj ya les les los tsaws kiag ntawm tus qav ub txiv taubntswg ces tus qav muab tus qav tus nplaig tuaj tib yaim tus nkawj coj mus nqos kiag dua hauv plab lawm.

Thaum nov ces tus qav thiaj hais tias ab.......kuv xav yog kuv lawm xwb hos.


Posted 04 March 2012 - 07:25 AM

zaj ntshoob kev kos thov koj qhias rau kuv

Review the complete topic (launches new window)