Jump to content


Replying to Hmoob Thaib Tsis hais lus hmoob lawm


Post Options

    • Can't make it out? Click here to generate a new image

Attach Files

   Max. single file size: 16MB

  or Cancel


Topic Summary

Posted 24 August 2015 - 02:07 AM

:blink: Hmoob Thaib qhov uas nkawv tsis tshua hais lus Hmoob. Vim yog nrog thaib nyob ntau xwb. Yeej cov tub ntxais kawm ntawv yeej hais lus thaib ntau dua lus hmoob.  Yog hais tias tsis xyaum hais lus thaib kom keej keej ces yuav raug neeg thaib luag saib tsis tau nab.  Kuv xav mas txawm li cas los thov yus paub hais tias yus yog HMOOB. Hlub neeg Hmoob. 

Xwb ces tsis muaj dab tsi uas yuav ua teej meem li los maj sawv daws...... :P


Posted 18 January 2013 - 06:18 AM

Nyob Thaib ces kav tsij hais lus thaib xwb thiaj yuav nrhiav tau noj. Peb nyob Meskas los menyuam Hmoob yeej tsis txawj hais lus Hmoob lawm thiab. Leej twg hais luag lus tsis nplaum ces tus ntawd yuav nrog luag nrhiav tsis tau noj. Tab sis nws yeej tseem yog hmoob tsuas yog tsis hais lus Hmoob xwb. Kuv cov menyuam lawv yeej hais tias lawv yog Hmoob tsuas yog lawv hais lus Meskas lawm xwb.

Raws li kev tshawb xyuas, ntau tus cov tub txawj ntxhais ntse xws li (Lee, 2005) thiab (Vang, 2012) tau nrhiav tau mas tus me nyuam Hmoob twg txawj lus Hmoob thiab As Kiv thiab yog tus me nyuam Hmoob twg paub zoo txog nws tus kheej (Hmong identity) mas tus ntawv lub hlwb yuav tawg paj txi txiv. Nws yuav kawm tau ntawv zoo thiab nrhiav tau hauj lwm ua. Nws yuav yog ib tug neeg zoo siab, ntsim txiaj, thiab thiaj li yuav pab tau lub teb lub chaw. Cov me nyuam Hmoob uas lawv tsis paub hais tias lawv yog leej twg lawm thiab hais tsis tau lus Hmoob lawm ces yuav poob qab txhua yam.

Posted 29 November 2012 - 09:42 AM

Nyob Thaib ces kav tsij hais lus thaib xwb thiaj yuav nrhiav tau noj. Peb nyob Meskas los menyuam Hmoob yeej tsis txawj hais lus Hmoob lawm thiab. Leej twg hais luag lus tsis nplaum ces tus ntawd yuav nrog luag nrhiav tsis tau noj. Tab sis nws yeej tseem yog hmoob tsuas yog tsis hais lus Hmoob xwb. Kuv cov menyuam lawv yeej hais tias lawv yog Hmoob tsuas yog lawv hais lus Meskas lawm xwb.


Are you dreaming of becoming the Snow White and goddess from ordinary Cinderella? In fact, simple and nutritious food can help us realize your dream. Read it and get what we should eat to become beautiful.During this holiday season we want to take a moment to remind people that if the food being donated is something that you would not be willing to eat yourself or is past its

visportsnutrition.ca

hlublihlubxwb

Posted 25 November 2012 - 12:25 AM

Nyob zoo kwv tij phooj ywg sawv daws . Kuv nyob hauv Thaib teb tau 10 tawm xyoo los no. Saib zoo li Haiv hmoob hauv Thaib teb yuav txia lawm tiag tiag li os. Hais lus hmoob xwb los pib tsis meej lawm mus kawm ntawv tsis yog kom ntse yog mus kawm kom tsis paub taug kev lawm xwb . Tsis paub tias Thaib qhia li cas rau peb Haiv hmoob Thaib los yog hmoob thaib xav li cas lawm zoo li tsis paub txog hmoob tag li lawm os.


Yog koj muab ib tus me nyuam qaib nyuam qhuav daug coj mus rau niam os coj ces me nyuam qaib hlob tiav qaib los yeej nrhiav noj raws ntug dej nxwb, nws yuav tsis paub mus raub kab thiab caug kooj noj lawm mog...yog tua neeg es tua lub cev ces yuav yug dua tshaib, tab sis yog tua tus plig ces yuav tuag ploj mus 1000 lawm ov....peb twb yog me nyuam naim thiab txiv tab sis peb tsis ua kom tiav peb tes num thiab tsis tuav kom tau peb li haujlwm ces...me nyuam yuav mus thawj thiab ciaj lawm mog....Yuav tau thim xav es tig rov los cawm hmoob ces yuav tshuav noob.

Posted 21 June 2012 - 05:31 PM

Ua tsaug ntau ntau rau txhua txhua tus cov muaj lub zoo niam tswv yim, tab sis kom nej paub hais tias tseem tshuav lub zoo niam tswv cuaj, thiab. Kuv xav hais tias cia peb kawm luag txuj los ntshiav noj es kawm peb hmoob txuj los ua tus coj, ntshe yuav tsaug txoj kev ua neeg dua pob? Yog hnub twg peb tsis lees paub peb tus kheej lawm ces, kuv xav hais tias luag lwm hais neeg pej kum los yeej tsis lees paub peb ib yam, thiab. Xav kom peb hais me hmoob paub meej hais tias, peb tuaj nyob luag ntuj yoog luag txuj, nyob luag teb yoog luag ci xwb. Qev luag toj tuaj mus yug yaj, qev luag tais tuaj mus rau ntxhai xwb. Thov kom peb me hmoob yoog xwb, tsis txhob ua li luag nawb mog. Peb yuav tau zeem peb tus kheej kom zoo zoo, thaum av luaj quas qua lawm los, cov uas tseem nyob xwm li tej me tub me ntxhais, thiaj li yuav saws tau lub hwj chim rau toom neeg tsov tom ntej. Ua neeg nyob yog kawm txooj lus tsheej xeeb los pov puag lub neej tom ntej.......ua tsaug

Posted 06 June 2012 - 12:15 PM

Raws kuv saib mas yav tom ntej no Hmoob lus los menyuam hmoob yuav tsis txawj lawm. Hmoob kab lis kev cai los yuav ploj zuj zus mus vim peb cov nyob Meskas, yog nyob lub teb chaws loj nrhiav noj hau tsis zoo li lub siab xav. Hmoob cov doctor kho mob mas paub tseeb hais tias lawv yuav tsum tau nyob nrog hmoob lawv thiaj nrhiav tau noj vim lwm haiv neeg yeej tsis tuaj cuag lawv, tsuas yog hmoob nkaus xwb. Hais txog tus hmoob kawm ntawv siab lwm yam ces yuav tau mus nyob twm zeej raws lawv txoj hauj lwm, vim tsis mus los yuav tsis muaj leej twg pub yus noj yus haus. Tsam no ces cov hluas no nyob lub zos twg, nws tus coj yog tus nyob lub zos ntawd thiab lub teb chaws ntawv lawm xwb. Kev cai dab qhuas los yuav tau mus nrhiav cov church nyob ze ntawm yus hauj lwm lawm xwb. Tuag lawv thiaj pab yus ntawg me me kom sawv kev mus ntuj ceeb tsheej tau xwb.

Ua neeg nyob yeej tsis muaj ib yam twg yuav zoo tag tag, thiab tsis muaj ib yam twg yuav phem tag tag. Tuag lawm ces yeej lwj ua av xwb. Tsis muaj ntuj ceeb tsheej nyob twg ntxiv lawm. Ntuj ceeb tsheej ces yog lub koj nyob tam sim no xwb os.....

Posted 31 May 2012 - 10:20 AM

Cov phoojywg txawm hais tias peb nyob lub teb chaws twg los yuav tsum tau hais luag lus xwb tab sis peb txawm yog tsawg tiam laus hluas menyuam yaus los nco ntsoov hais tias peb yog hmoob peb yuav tsum nco qab peb cov lus hmoob es yuav tsum hais peb cov lus hmoob kom meej. Feem ntau cov hmoob nyob Thaib Teb uas lawv ib txwm nyob los lawv lus hmoob yeej poob qab lawm.

Posted 30 May 2012 - 12:22 AM

Yog lawm cov kwv tij hmoob cov hmoob ho tham tsis tau lus hmoob lawm cov nov nws yog cov niam cov txiv cov pog yawg yeej muaj hlwb npua xyaw nws lub hlwb tsis muaj tus cim haiv, nws lub qhov muag ntsia tom ntej tab sis ho pom rov tom qab , nws tsuas yog saib nws tus kheej ua qhov chaw loj xwb. Luag tus neeg txawj ntse thiab muaj kev kawm tiag , kawm siab .. tsis hais yus haiv hmoob kab lig kev cai, lus hmoob los yog lwm2 haiv neeg kab lig kev thiab lawv cov lus luag twb paub tag. txawm yog li nov ntag hmoob lub hlwb txawm yog siv li no yus haiv hmoob lus xwb los twb tsis paub lawm, kuv xav tias cov hluas tom ntej no li 2,3 tiam tom ntej no ntshe yuav ho yam tsis paub lus hmoob lawm vim lawv noj mov mus ua quav lawm xwb tsis zoo li cov laus niaj hnub tam sim no piv ib yam li cov thawj coj hmoob niaj hnub no lawv kawm tiav Dr lus hmoob los lawv paub kev cai hmoob los lawv paub, lwm haiv neeg li kev cai thiab lwm haiv neeg lus los lawv paub txawm li ntawd los niaj hnub no twb tseem nyuaj kawg as tom tom ntej nov ces ntshe mi nyuam qaib yuav caum mi nyuam os, vim os li os nrhiav noj hauv dej los tau noj nruab nqhuab los tau thaum zoo lino lawm ces yuav ua niag qiab poob phem ces kawg yuav dhau mus ua qaib qus xwb vim qiab twb tsis paub txog qiab lub cooj thiab tus tswv lawm. li no xwb ua tsaug

Posted 29 May 2012 - 03:00 AM

Cov kwv tij hmoob e... kuv lam sab laj tauv pem li no rau cov niam cov txiv cov thawj coj tag nrho txhua tus hmoob uas muaj zoo lub zeem muag tag nrho rau suav daws nyob rau txhua lub teb chaws li no:

Yog paub meej-meej tias txawm li cas los yeej yuav tsis muaj peb hmoob ib tus ua thawj hlo thiab yuav nrhiav txoj hau kev rau suav daws tiag-tiag li ces ntshe yuav tu siab zuj zus mus lawm xwb lau... peb cov kwv tij hmoob e... ces txawm tias hmoob nyob teb chaws twg ho tsis nco qab yus cov lus thiab tsis paub tias yog hmoob lawm los ntshe yuav tsis pom qab yuav hais zaj twg lo twg tuaj li laus hmoob... yog hais tias tseem muaj tus muaj zoo lub zeem muag tiag-tiag li thiab no thov los hais daws thiab ntaus thawj loo txhob cia-cia lwm lub hli, lwm lub xyoo mog peb tsev neeg hmoob vim kuv pom li cov phooj ywg hais los saum toj no lawm thiab nawj tos ho mob kuv lub siab thiab kuv ho sau li no los kuv yeej paub thiab yeej pom li lawv hais los saum toj no lawm nawj yog leej twg muaj kev pom li cas los caw hais txuas mus rau hauv qab no mog hmoob... Ua tsaug

Posted 28 May 2012 - 03:15 PM

Nyob Thaib ces kav tsij hais lus thaib xwb thiaj yuav nrhiav tau noj. Peb nyob Meskas los menyuam Hmoob yeej tsis txawj hais lus Hmoob lawm thiab. Leej twg hais luag lus tsis nplaum ces tus ntawd yuav nrog luag nrhiav tsis tau noj. Tab sis nws yeej tseem yog hmoob tsuas yog tsis hais lus Hmoob xwb. Kuv cov menyuam lawv yeej hais tias lawv yog Hmoob tsuas yog lawv hais lus Meskas lawm xwb.

Review the complete topic (launches new window)