Jump to content


Replying to Txhob maj tag kev cia siab


Post Options

    • Can't make it out? Click here to generate a new image

Attach Files

   Max. single file size: 16MB

  or Cancel


Topic Summary

Posted 21 October 2011 - 09:23 AM

Nplog, Hmoob, Khab mub, Co, los rau lwm haiv neeg, tsis hais cov tseem nyob hauv lub teb chaws los txawv teb chaws yeej ua lub neej tu siab nrho los tau 30 tawm lub xyoo lawm, txawm rua muag los yeej tsis pom lub hnub tawm, txawm pw los tsis tsaug zog.

Tab sis lam thov hais rau hmoob txhua leej, nplog txhua tus tias tej zaum lub neej 30 tawm lub xyoo yuav txawj dhau mus es kom sawv daws txhob maj tag kev cia siab tias yuav tsis pom lub hnub tawm tuaj.
Muaj ib lub sij hawm koj tag kev cia siab tsis ntshaw tsis tos dab tsi lawm thaum ntawv nws yuav rov tshwm sim dua los rau koj.
Tej nkauj muam nraug nus, kwv tij kwv npawg, yawm yij yawm dab, tseem muaj txoj sia nyob yuav rov los nyob ua ke ib zaug ntxiv dua.
Moos Vam

he ! tus phooj ywg zoo li kuv tsis to tau koj cov ntsiab lus pes tsawg vim koj hais qauv lus xwb koj tsis hais ntsiab lus thov koj pab Explaint lub ntsiab thiab ma yuam

Posted 25 September 2011 - 01:21 PM

koj hais li es tsheb dab tsi maj/yog lawv tsav los kuv tsav maj? kuv yuav mus laos tsi ntev no xav xauj tsheb tab sis kuv tsav kuv xwb thiab yuav tsum yog tsheb me/los sis vivkuj xwb yog lawv tsav los tau/tab sis tus nqe yuav tsum qes vim lawv nrog kuv noj/tseen xauj chaw pw rau lawv thiab muab xam tas nyiaj ntau dhau.kuv tsav kuv 1 hnub$40.lawv tsav 1hnub $30 yog leejtwg txaus siab tivtoj kuv tau.

NWS HAIS TXOG NWS LUB BRAND NEW TSHEB 2 TXHAIS TES THIAB 2 TXHAIS TAWB OS. HAHAHA MUS PAB NWS TSHAV THIAB PAB NWS SAM ROJ OS PHOOJ YWG HEHEHE.

Posted 19 September 2011 - 03:39 AM

Ua cas twb muaj Lauv Mes thiab xam laub nev. Lam caij tej ntawd xwb los pob. Neeg txawv teb chaws luag tsis yuav ntsej muag nas. Hmoob mas xav ua kom haib xwb puas yog.

YOG LAWM, MUAJ NPLUS KOM HMOOB NPLOG QHUAS TIAS HMOOB MASKAS MUAJ MUAJ. TIAM SIS QHOV NWS UA NTAWV CES TIV NUJ TIV NQI XWB OS. HIV HIV OMMM
VIM QHOV LAWV UA NTAWD LAWV XAV KOM LAWV TUS HONEY TIM NPLOG XAV TIAS LAWV YOG NEEG NPLUA NUJ NO, TAB SIS NTUJ AW.... HIV HIV OMMMM

Posted 19 September 2011 - 03:33 AM


Paj dib, koj hais koj kuj tsis yog lawm, txoj kev travel no tsis yog peb cov hmoob thiaj li txawj travel xwb, luag neeg ntiaj teb yog cov neeg travel 99.9% yus cov hmoob twb tsis muaj 1% es koj hais dab tsi li koj, koj yog hom neeg nyhos neeg, koj yog hom neeg saib koj tsev neeg tsis muaj nuj nqis, koj yog hom neeg saib lwm tus muaj nuj nqis dua koj tus kheej, yog luag ua mas koj nyhos li koj, tab sis yog raug koj no koj puas xav kom peb pab koj nab. qhov uas cov phooj ywg tau teb li ntawv los tsis yog lawv xav xav xauj, vim yog ua tsis tau li cas es thiaj li lam xauj hmoob tej tsheb kim kim li ntawv.
koj yog ib tug neeg zoo li cas los peb twb yeej paub tag, koj yog ib tug neeg koj tsuas xav ntawm koj tus kheej xwb, koj yeej tsis xav txog lwm tus li, yus twb tsis txawj xav tias ua li yog kuv no kuv ho yuav xav li cas thiab.
tsis thuam tsis cem koj tab sis koj yuav tau nrhiav tshuaj los ntxuav cov kua phem tawm hauv koj lub siab mus es koj thiaj li yuav txawj hlub koj tsev neeg.

HIV HIV OMM, CAS PAJ DIB HAIS LI NTAWD XWB YUAV KHIB NEJ UA LUAJ OS... NTUJ AW....HIV HIV OMMMMMMMM

Posted 19 September 2011 - 01:16 AM

yog kawg los mas tus phoojywg.xyoo 2009 kuv mus txog nplogteb kuv mus so hauv Maiv Yaj motel klm52 kuv nug mws tias nws puas paub leejtwg muaj tsheb xav xauj,nws teb tias muaj yog li ntawd nws thiaj li hu tau ib thaub hmoob tsav nws lub tsheb tuaj rau kuv saib kuv puas xauj. kuv nug nws tias ib hnub pegtsawg nws xav tias sim neej no ntshai kuv tsi tau muaj dua tsheb/tsi paub tus nqe xauj tsheb thiab nws xav tias nws yuav kaus tau kuv.kuv nug nws tias nqe xauj li cas? nws teb kuv tias yuav tsum yog nws tsav xwb/thiab ib hnub yog $75.00 nws hais cuag li kuv tsi paub tsav tsheb los tsi tau muaj dua tsheb los li.kuv teb nws tias koj mus tau lawm ces nws nkag plaws hauv nws lub tsheb leeb ua plauv tshauv nchog lug lawm.tav su dua kuv mam nrhia tau nram Vientiane Asian Car rental ib hnub twg $35 ces kuv niaj hnub tsav lub ntawd los nre ntawm npabphav rau niag hmoob ntawd saib.hos nws ces niaj hnub tuaj zov saib puas muaj leej twg xauj nws lub tsheb.muaj ib tagkis nwg noog kuv tias kuv xauj lub tsheb ntawd qhov twg los/thiab tus nqe li cas? kuv teb nws tias koj kuj saib daimpaib mtawm tus nqes qes tshaj koj lub 1npaug nws hais rau kuv tias cas hmoob tsi si pab li.kuv teb nws tias koj ciav paub tias koj yog hmoob thiab kuv xav tias ntshai koj yog nplog no! kuv hais li no tsi yog txhua tus hmoob nplog yuav zoo 2yam .tus txawj xav los muaj thiab.

NEJ CES NYUAM QHUAV HAUM XWB, NEJ NIAM XAV NOJ ZAUMB MOS TIAM SIS LAWV YEEJ TSIS HLUB NEJ LAWV HLUB NEJ COV MONEY XWB. NEJ NIM MUAJ PLHUS HEEV NIM YUAV YUAV KOM TAU IB LUB NIAG TSHEB XAUJ KOM LAWV QHUAS QHUAS NEJ TAB SIS TIM TSEV CES TSHUAJ KHIB TSIS QAB NTSEV LI OS.... NTUJ AW..... SIV NYIAJ EXCERCISE XWB LOS NIM MUAJ PLHUS KAWG OS. LOLZZZZZ

Posted 31 August 2011 - 09:31 PM

:D :D :P :P :D :D :lol: :lol:

Posted 31 August 2011 - 12:21 PM

hais rau kuv cov phooj ywg hmoob meskas paub tias, yog nej yuav mus yos ua si nplog teb no ces nej txhob mus xauj hmoob tej luv lawm, vim txwv laus puaj tiam hmoob yeej tsis tau muaj dua luv ces niam no hmoob mam li pib muaj luv ces hmoob lub siab me heev li. peb cov kwv tij hmoob nyob tim nplog feem ntau ntawm cov muaj luv mas siab me thiab tseem qia dub heev li. thaum nws muaj luv lawm ces nws tsis pom qab ua dab tsi, khiav los nkim roj dawb xwb tsis tau dab tsi ces lawv thiaj li muab advertising rau hauv toj siab no tias lawv mas niam muaj luv xauj thiab thauj neeg ncig teb chaws, ib puas tsav yam mas yuav tsum khwv nyiaj los ntawm peb cov hmoob nyob txawv teb chaws xwb, tab sis lawv yeej tsis txawj xav kiag li, tsuas yog lawv xav khwv nyiaj los ntawm peb cov nyob txawv teb chaws xwb.
Tos kuv hais li no los kuv pom kiag ntawm kuv lub qhov muag lawm thiaj li tau hais qhia rau nej sawv daws. Tsaib no kuv mus txog tim nplog, kuv mus xauj tau hmoob ib lub luv, thawj hnub kuv hu rau ces nws hais tias nws muaj 2 lub kom kuv mus saib seb kuv nyiam lub twg, kuv teb tias ib hnub yog pes tsawg, nws hais rau kuv tias yog nws tsav rau kuv ces ib hnub $ 45.00 yug nws zaub nws mov huv tib si, hos yog kuv tsav kuv ces ib hnub yog $ 50.00, kuv xav mus xav los mus qhov twg los kuj nyuaj ces kuv teb tias cia kuv tsav kuv, kuv thiaj li mus xyuas nws 2 lub tsheb, thaum kuv mus txog ces nws taw tes rau kuv tias nws muab lub tshiab tshiab xim dawb rau kuv ces kuv teb tias OK tag kis sawv ntxov kuv mam los coj, tag kis kuv mus ces nws dag tias lub tshiab ces coj mus kho lawm kom kuv lam xauj lub qub zog, thaum ntawv kuv tsis hais dab tsi li tab sis hauv kuv lub siab twb hais rau niag hmoob nplog ntawv lawm tias puas yog koj xav tias kuv ruam tshaj koj no naj, cas koj tus hmoob nplog ntawm ko yuav mus txawj dag tag npaum li koj, yog nyob rau sab teb chaws meskas ces kuv muab koj cab mus hais plaub nram xam lawm tab sis tsis ua li cas tsuav ytog kuv kawm tau ntaum yaj los ntawm koj tus hmoob nplog ko xwb, yog nej cov hmoob nplog coj li no xwb mas xyov thaum twg nej lub neej thiaj li yuav caum cuag lub neej vam meej vim nej tsis muaj kev ncaj ncees kiag li hauv kuv lub siab cem tus hmoob nplog li ntawv. dhau li ntawv ces kuv thiaj li lam xauj lub qub ntawv ib hnub $ 50.00 kuv xauj mus tau 5 hnub xwb mas hu xov tooj tsawv tse rau kuv tias kuv nyob qhov twg lawm, ua li kuv puas tau coj nws lub tsheb rov qab los, kuv mloog mas cuag nkaus li kuv yuav nyiag nws lub tsheb mus meskas thiab zoo nkaus li kuv nyob meskas teb es kuv tsis muaj tsheb es kuv ntshaw ntshaw nws lub tsheb, kuv mas muab niag yawg ntawv saib zoo nkaus li twb tsis tsim txiaj ib nyuag qhov li. nej tsis txhob mus xauj cov niag hmoob siab me tej tsheb lawm. tam sim no cov neeg tawv dawb nyob rau sab EU muaj ib lub chaw xauj tsheb loj li loj nyob vientian, ib hnub nyuam qhuav yog $35.00 xwb yus tsav yus, kuv nyuam qhuav mus los no kuv thiaj li paub, mus xauj neeg txawv teb chaws tej tsheb mas tsav kaj siab lug qhia rau nej li no. txhob quav ntsej hmoob tej niag tsheb ntawv lawm kom ua nws tsis txhob tau nyiaj thiab es thiaj li tsis muaj muaj plus.

yog kawg los mas tus phoojywg.xyoo 2009 kuv mus txog nplogteb kuv mus so hauv Maiv Yaj motel klm52 kuv nug mws tias nws puas paub leejtwg muaj tsheb xav xauj,nws teb tias muaj yog li ntawd nws thiaj li hu tau ib thaub hmoob tsav nws lub tsheb tuaj rau kuv saib kuv puas xauj. kuv nug nws tias ib hnub pegtsawg nws xav tias sim neej no ntshai kuv tsi tau muaj dua tsheb/tsi paub tus nqe xauj tsheb thiab nws xav tias nws yuav kaus tau kuv.kuv nug nws tias nqe xauj li cas? nws teb kuv tias yuav tsum yog nws tsav xwb/thiab ib hnub yog $75.00 nws hais cuag li kuv tsi paub tsav tsheb los tsi tau muaj dua tsheb los li.kuv teb nws tias koj mus tau lawm ces nws nkag plaws hauv nws lub tsheb leeb ua plauv tshauv nchog lug lawm.tav su dua kuv mam nrhia tau nram Vientiane Asian Car rental ib hnub twg $35 ces kuv niaj hnub tsav lub ntawd los nre ntawm npabphav rau niag hmoob ntawd saib.hos nws ces niaj hnub tuaj zov saib puas muaj leej twg xauj nws lub tsheb.muaj ib tagkis nwg noog kuv tias kuv xauj lub tsheb ntawd qhov twg los/thiab tus nqe li cas? kuv teb nws tias koj kuj saib daimpaib mtawm tus nqes qes tshaj koj lub 1npaug nws hais rau kuv tias cas hmoob tsi si pab li.kuv teb nws tias koj ciav paub tias koj yog hmoob thiab kuv xav tias ntshai koj yog nplog no! kuv hais li no tsi yog txhua tus hmoob nplog yuav zoo 2yam .tus txawj xav los muaj thiab.

Posted 30 August 2011 - 07:56 PM

Ua cas twb muaj Lauv Mes thiab xam laub nev. Lam caij tej ntawd xwb los pob. Neeg txawv teb chaws luag tsis yuav ntsej muag nas. Hmoob mas xav ua kom haib xwb puas yog.

Posted 30 August 2011 - 01:18 PM

Nej twb paub tias hmoob nplog muab khwv kaus nej xwb es nej ho pheej nqa nyuaj mus rau lawv ua luaj abtsi maj? nej tsuas nros nej zoo siab mus es lawv txawm yuav ua kim npaum twg los nej tseem them lawm ne.. cas nej tsis cia cov nyiaj nej hais no coj los yuav khaub ncaws zoo zoo or yuav car tshiabbbbb rau yus tsav ntuj tshiab tawm ntuj no ntuj no tawm ntuj tsaug tsis nco txob nco txhawj, coj yus tus hlub mus ua si rau lub teb chaws vam meej qhov zoo qhov tsis zoo kom ob leeg pom es thiaj paub sib hlub es cas nej yuav coj mus them Hmoob Nplog mus tham hluas nkauj mos mos ib 2-as thiv xwb tag lawm...nyiaj txiag khwv nyuaj heev os mog.


Paj dib, koj hais koj kuj tsis yog lawm, txoj kev travel no tsis yog peb cov hmoob thiaj li txawj travel xwb, luag neeg ntiaj teb yog cov neeg travel 99.9% yus cov hmoob twb tsis muaj 1% es koj hais dab tsi li koj, koj yog hom neeg nyhos neeg, koj yog hom neeg saib koj tsev neeg tsis muaj nuj nqis, koj yog hom neeg saib lwm tus muaj nuj nqis dua koj tus kheej, yog luag ua mas koj nyhos li koj, tab sis yog raug koj no koj puas xav kom peb pab koj nab. qhov uas cov phooj ywg tau teb li ntawv los tsis yog lawv xav xav xauj, vim yog ua tsis tau li cas es thiaj li lam xauj hmoob tej tsheb kim kim li ntawv.
koj yog ib tug neeg zoo li cas los peb twb yeej paub tag, koj yog ib tug neeg koj tsuas xav ntawm koj tus kheej xwb, koj yeej tsis xav txog lwm tus li, yus twb tsis txawj xav tias ua li yog kuv no kuv ho yuav xav li cas thiab.
tsis thuam tsis cem koj tab sis koj yuav tau nrhiav tshuaj los ntxuav cov kua phem tawm hauv koj lub siab mus es koj thiaj li yuav txawj hlub koj tsev neeg.

Posted 30 August 2011 - 12:54 PM

hais rau kuv cov phooj ywg hmoob meskas paub tias, yog nej yuav mus yos ua si nplog teb no ces nej txhob mus xauj hmoob tej luv lawm, vim txwv laus puaj tiam hmoob yeej tsis tau muaj dua luv ces niam no hmoob mam li pib muaj luv ces hmoob lub siab me heev li. peb cov kwv tij hmoob nyob tim nplog feem ntau ntawm cov muaj luv mas siab me thiab tseem qia dub heev li. thaum nws muaj luv lawm ces nws tsis pom qab ua dab tsi, khiav los nkim roj dawb xwb tsis tau dab tsi ces lawv thiaj li muab advertising rau hauv toj siab no tias lawv mas niam muaj luv xauj thiab thauj neeg ncig teb chaws, ib puas tsav yam mas yuav tsum khwv nyiaj los ntawm peb cov hmoob nyob txawv teb chaws xwb, tab sis lawv yeej tsis txawj xav kiag li, tsuas yog lawv xav khwv nyiaj los ntawm peb cov nyob txawv teb chaws xwb.
Tos kuv hais li no los kuv pom kiag ntawm kuv lub qhov muag lawm thiaj li tau hais qhia rau nej sawv daws. Tsaib no kuv mus txog tim nplog, kuv mus xauj tau hmoob ib lub luv, thawj hnub kuv hu rau ces nws hais tias nws muaj 2 lub kom kuv mus saib seb kuv nyiam lub twg, kuv teb tias ib hnub yog pes tsawg, nws hais rau kuv tias yog nws tsav rau kuv ces ib hnub $ 45.00 yug nws zaub nws mov huv tib si, hos yog kuv tsav kuv ces ib hnub yog $ 50.00, kuv xav mus xav los mus qhov twg los kuj nyuaj ces kuv teb tias cia kuv tsav kuv, kuv thiaj li mus xyuas nws 2 lub tsheb, thaum kuv mus txog ces nws taw tes rau kuv tias nws muab lub tshiab tshiab xim dawb rau kuv ces kuv teb tias OK tag kis sawv ntxov kuv mam los coj, tag kis kuv mus ces nws dag tias lub tshiab ces coj mus kho lawm kom kuv lam xauj lub qub zog, thaum ntawv kuv tsis hais dab tsi li tab sis hauv kuv lub siab twb hais rau niag hmoob nplog ntawv lawm tias puas yog koj xav tias kuv ruam tshaj koj no naj, cas koj tus hmoob nplog ntawm ko yuav mus txawj dag tag npaum li koj, yog nyob rau sab teb chaws meskas ces kuv muab koj cab mus hais plaub nram xam lawm tab sis tsis ua li cas tsuav ytog kuv kawm tau ntaum yaj los ntawm koj tus hmoob nplog ko xwb, yog nej cov hmoob nplog coj li no xwb mas xyov thaum twg nej lub neej thiaj li yuav caum cuag lub neej vam meej vim nej tsis muaj kev ncaj ncees kiag li hauv kuv lub siab cem tus hmoob nplog li ntawv. dhau li ntawv ces kuv thiaj li lam xauj lub qub ntawv ib hnub $ 50.00 kuv xauj mus tau 5 hnub xwb mas hu xov tooj tsawv tse rau kuv tias kuv nyob qhov twg lawm, ua li kuv puas tau coj nws lub tsheb rov qab los, kuv mloog mas cuag nkaus li kuv yuav nyiag nws lub tsheb mus meskas thiab zoo nkaus li kuv nyob meskas teb es kuv tsis muaj tsheb es kuv ntshaw ntshaw nws lub tsheb, kuv mas muab niag yawg ntawv saib zoo nkaus li twb tsis tsim txiaj ib nyuag qhov li. nej tsis txhob mus xauj cov niag hmoob siab me tej tsheb lawm. tam sim no cov neeg tawv dawb nyob rau sab EU muaj ib lub chaw xauj tsheb loj li loj nyob vientian, ib hnub nyuam qhuav yog $35.00 xwb yus tsav yus, kuv nyuam qhuav mus los no kuv thiaj li paub, mus xauj neeg txawv teb chaws tej tsheb mas tsav kaj siab lug qhia rau nej li no. txhob quav ntsej hmoob tej niag tsheb ntawv lawm kom ua nws tsis txhob tau nyiaj thiab es thiaj li tsis muaj muaj plus.

Review the complete topic (launches new window)