Jump to content


Replying to Suav tua Hmoob txi Dab


Post Options

    • Can't make it out? Click here to generate a new image

Attach Files

   Max. single file size: 16MB

  or Cancel


Topic Summary

Posted 31 January 2017 - 02:57 AM

Cov Suav pheej nyiag Ntxhais Hmoob thiab tua Hmoob txi dab nyob Nplog, Thaib, thiab Nyab Laj teb, nej cov Hmoob nyob sab ntuj tim ko kav tsij muab lawv ntsaig ntsiag to xwb. Nej txhob kom nom tswv hais, vim lawv muaj nyiaj ces lawv twb muab nyiaj muas nom tswv tas, thiab Suav yog ib lub tebchaws loj ces lawv muaj xiv. Txawm nej cov nom tswv pab nej los ua tsis tau licas. Kav tsij sib pab muab dov ntsiag to tsis pub neeg paub, lawv thiaj li tso tseg lawv txoj kev lim hiam rau nej. Xyuamxim kom nej txhob mag txim xwb.

Review the complete topic (launches new window)