Jump to content


Replying to Hmoob Tus Thawj Coj!


Post Options

    • Can't make it out? Click here to generate a new image

Attach Files

   Max. single file size: 16MB

  or Cancel


Topic Summary

Posted 25 November 2014 - 10:38 PM

Tsis thab kuv tuaj tos kuv tsheej hnub ua tus dab tsi tid.

 

Tsam nov ces kuv tsuas pab txhawb pob tw lawm xwb because I aint want not biatch to tell me what to do and whats not.

 

Nyiam tiag los thov mus aus, because I don't give you not fuk.


Posted 25 November 2014 - 04:56 PM

Wa

Hmoob tus coj                                    Nyiam --loj ######-ntev

Yuam pejxeem ua qhev                     Pw hauv tsev yaim-- nplij nploj

Tos luag noj thiab txeeb luag tug       Yeej tsis nrug pojniam ib hmos

Zoo li no yuav cas ciaj haiv                 Nco ntsoov Maiv lub paumtshob

Ua zoo nyob                                        Ntsaj tsis tseg

Ua tsawg teg                                        Yeej tsis txaus

Tseem phle-######                                  Rau luag pojniam

Cav tseem liam tias                              Luag thab nws                                       

 


Posted 25 November 2014 - 12:08 PM

cov uas tseem ua tau hmoob tus thawjcoj ces yog cov nyob nplog teb lawm xwb hos cov tuaj nyob lub teb chaws yaimpim xwb ces  tab lawv tej niag poj niam me nyuam twb tsis mloog lawv lus lawm ......lawv yuav ua cas ua tau hmoob tus thawj coj lawm nas


Posted 25 November 2014 - 09:38 AM

paumme qauntev...qauloj qaumuaj pob cos

neeg muaj tsis xav ua neeg ruam thov khawv
neeg ntse tsis xav ua neeg pluag qhev?

Posted 25 November 2014 - 09:32 AM

- me ###### ntev...- loj ###### muaj pob cos
neeg muaj tsis xav ua neeg ruam thov khawv
neeg ntse tsis xav ua neeg pluag qhev

Posted 25 November 2014 - 09:03 AM

Hmoob tus coj                                  q a u yuav tsum loj

Hmoob tus thawj                               q a u yuav tsum tawv

Muaj niam hlob niam yau                 aim sib sib zog kom ti nkaus hauv pausqau

Thiaj kav tau maum dev lubpim       Maum dev thiaj tsis chim         


Posted 23 November 2014 - 10:43 PM

koj nrhiav kojqau ces leej twg nim yuav xav lij koj qhovpim.

Lij koj qhovpim mas vim koj sij xav xav txeeb luagrabqau ces lawv qhia hais tias kom muab ntiv tes lijkoj lub qhovpim tas mam paub tias koj yog tus tseeb uas txeebluagrabqau tsooob.

Hos yog koj xav hais tias luag qautsis txaus koj yees ces koj yuav tau mus covgaykoj hais ntawd muab kojtxiag kom koj tsis txhob rawsraws kuv lawm.


Posted 23 November 2014 - 09:00 AM

Luag lubpim yuav tsum muajqau xwb, yog ntiv tes ces pab tsis tau li os vim ntshe tsis muaj zog kiag es thiaj xuas ntivtes xwb.  Tu siab laus laus lawm es noj tsis tau lawm los tseem ntshaw xuas ntiv tes lij thiab.  Koj mus lij cog gay lub qhov quav lawm xwb os


Posted 23 November 2014 - 01:34 AM

Cov neeg uas hlub yus, lawv tsis nug nqi ub nqi nov, yeej ces yog peb tas nrho, swb ces peb pawv tas nrho xwb.

Vim li ntawd thiaj muaj ntau tusdevuas qaugquav xav xav kom peb tawm peb lub tebchaw ntuj tsim teb raug txheej tshoj puag thaud los lawm.
Yog niagdev thawj thws ntawd ho nqa nws cov quavpim tuaj pauv mas thaum kuv tau nkaus nws qhov quapim lawm ces kuv yeej paub paub kev tawm tsis tas hu plig, tsis tas nws yuav liam xa kuv tsis muaj xa kuv.

Ua li niagdev ntawd thooj quavpimncw ncw nyob qhov twg nws thiaj muaj cai ntiab kuv.

Posted 23 November 2014 - 12:36 AM

KUV XAV MUAB KUV TUS NTIV TES LIJ KOJ LUB QHOVPIM SEB LOJ LOS ME UA ZAUM KAWG THIAB KUV XAV NUG KOJ TIAS TIM LI CAS KOJ THIAJ UA MOB KUV LUB SIAB TAS NPAUM NOD.

MAS KUV YUAV UA LI CAS ZAUM NO KUV THIAJ YUAV TAU TUS NEEG UAS KUV HLUB.

 

 

 

 


Review the complete topic (launches new window)