Jump to content


Replying to CEEB TOOM KEV PUAS TSUAJ


Post Options

    • Can't make it out? Click here to generate a new image

Attach Files

   Max. single file size: 16MB

  or Cancel


Topic Summary

Posted 17 November 2016 - 04:35 PM

SAWV DAWS OIL YUAV ROV PIB NCE, TIAM SIS NYIAJ DOLLAR YUAV POOB NQIS ZUJ ZUS.  TXHUA TSAV TXHUA YAM YUAV PIB KIM ZUJ ZUS TUAJ.  YOG YUAV OIL STOCK CES YOG SIJHAWM LAWM.


Posted 04 August 2016 - 01:40 PM

Koj hais tsis yog lawm os tus kwvtij, Xyoo 2017 no Meskas yuav muaj roj ntau tshaj hauv ntiaj teb no lawm ces roj yuav pheej yig thiab kev mus los yuav pheej yig.  Li no khoom los kuj yuav pheej yig tuaj thiab, nyiaj dollars yuav muaj nqi zuj zus tuaj lawm nawb.  


Posted 29 July 2016 - 11:01 AM

Rov tshab txhais kom meej zog.  OIL yuav poob ti pem teb, yuav ruj stock market poob nyhav, tiam sis txhua yam yuav pheej yig tuaj.  Nws yog lub sijhawm npaj, vim tom qab OIL crash tas ces nyiaj DOLLAR yuav tsis muaj nuj nqis zuj zus.  Yuav siv li 5-6 xyoo tom qab OIL crash tas, nyiaj mam li poob.  Thaum nyiaj poob ces txhua yam yuav kim heev li tuaj nawb.


Posted 27 July 2016 - 08:46 PM

Nyob zoo sawv daws,

 

Kuv tau sau xyoo tas los no hais tias xyoo 2016 no tas, mus rau li 3-4 xyoos tom ntej no, economy yuav rov puas tsuaj.  Zaum no OIL yuav poob ti pem teb (crash), thaum OIL crash ces nyiaj DOLLAR yuav tsis muaj nuj nqis lawm.  Thaum nyiaj tsis muaj nuj nqis, ntshe txhua yam yuav kim tuaj.  Kom sawv daws npaj, yog tsis muaj teeb meem los zoo, yog muaj los kom sawv daws txhob raug txom nyem nawb.  TWB LOS ZE ZE lawm, tej zaum lub 9 hli xyoo 2016 no tas xwb pib lawm.  


Review the complete topic (launches new window)