Jump to content


Replying to Hmoob Tus Cawm Seej


Post Options

    • Can't make it out? Click here to generate a new image

Attach Files

   Max. single file size: 16MB

  or Cancel


Topic Summary

Posted 13 May 2016 - 12:05 PM

Tus siab kawg uas me nyuam Hmoob niaj hnub muab luag hu ua niam thiab txiv. Mus coj luag dab luag qhua, tsis saib yus li muaj nuj nqis lawm. Muab txoj yug yus, tsuj ntiag ntawm taw. Thaum yus tsis saib yus teej yus tug, yus niam yus txiv muaj nuj nqis, leejtwg thiaj li yuav saib yus muaj nuj nqis os Hmoob.

Thaum twg nej mam li tsim los pom tias nej muaj niam muaj txiv, muaj tus cawm seej ib yam li luag. Tsuas yog nej tsis txhob ntxub thiab thuam nej tus kheej es los txhim kho nej lub neej xwb ces nej yuav ntsa paug ib yam li luag thiab. Qhov nej tuaj kawm ces yog lawm, tiam sis txhob muab luag li los ua nej tug xwb mog. Nej niam nej txiv xa nej tuaj kawm xwb mog, tsis yog kom nej tuaj kawm es yuav muab luag tug los ua nej tug, tsis yog kom nej mus coj luag li dab qhuav, thiab ua luag neeg.

Cov xibfwb tom church thiab txhua tus Hmoob txawj ntse, tsuas paub txij li xyoo 2000 los mus xwb. Vim xyoo 2000 rov tov yog nej tus cawm seej zeeg. Thaum txog nej zeeg ces nej thiaj li pom kev xwb mog Hmoob. Ua ntej ntawv ces nej yog ua luag qhev xwb, thiab luag hais licas nej ua li ntawv xwb. Tom ntej no nej yuav tau kawm, nquag, thiab coj txoj kev ncaj ncees nej luab neej thiab vam meej nrog luag.

koj hais yog kawg lawm tus kwvtij. kuv yeej ntseeg thiab pom li koj ntag, tabsis Hmoob cov cawm seej tseem nyiam poj niam dhau heev lawm ces tswv ntuj los tshoj pes tsawg tus los rov qab tuag rau poj niam ob ceg tag lawm. kuv thov kom Hmoob tus cawm seej tom ntej no yog ib tug sam neeg es tsis txhob muaj noob qes lawm mas ntshe thiaj los theej tau Hmoob lub txhoj os tswv ntuj. me nyuam Hmoob thov tiag2 kom tsis txhob tso tus xob neeg los lawm es Hmoob txoj kev ntseeg thiaj tsis puas zoo li yav tag los. ua tswv ntuj tsaug...


Posted 17 April 2016 - 10:49 PM

Yog xav mus Hmoob tus thawj thiab ua Hmoob tus cawm seej ces xav ua ntej tsos koj mam lis ua tsam xav txog ces lig,lig lawm. Hmoob ces thaum koj muaj nyiaj thiab muaj noj ces tus twg los xav nrog koj noj thiab xav siv koj cov nyiaj. Thaum koj txom nyem ces tus twg los kuv thuam koj tia tim koj ruam koj thiaj lis pub rau lawv noj. Thaum koj pluag mas lawv cem lawv thuam koj xwb.

Thaum koj mus kawm txawj kawm ntses tiav los ces lawv tsua cem tia nws tsua kawm txawj rau nws xwb tsis zoo rau peb thiab hlub tsis tau peb. Thaum luag raug plaub raug ntug mas lawv ua txuj tuaj quaj kom koj pab xwb,xwb thiaj lis tag. Thaum koj nrog lawv mus nplaub ua ntug ces nyiaj txiag tiv tsheej niag ua nqis lawv hais tia lawv tsis muaj nyiaj them. Lawv kom koj them es lwm hnub lawv mam lis pab koj them. Lawv dag koj nce nthab lawv khiav lawm tag txog thaum kawg tshuav koj ib leeg lawm xwb. Thaum ntawd koj thiaj lis mam paub tia tus cawm koj ces yog koj tus kheej xwb. Koj yov tsum hlub koj tus kheej tsis txhob cia luag dag koj mus raug luag muab thawb poob qhov ntuj tuag. Tus yov cawm koj thiab nrog koj ua luag mus txog rau thaum kawg ces yog koj pob nyiaj thiaj pab cawm koj thiab yuav zaub yuav mov los cawm koj txoj sia kom muaj nyob ntev mus lawm yav pem suab. Koj yov hlub koj tus kheej thiab saib xyua koj tus kheej kom tsis txhob raug luag dag tau koj coj mus thawb poob pob tsua tuag. Khawm koj tej nyiaj txhob muab pub tus ub tus no pov tseg siv yam nyiaj tsis muaj nuj nqis. Peb kev ua neej nyob yog peb saib xyua peb tus kheej thiab peb saib xyua ceev tau peb pob nyiaj ces peb yov dim txoj kev txom nyem. Peb txoj sia thiab peb cov nyiaj txiag yog peb txoj kev ua neej kom nyob ntev mus lawm yav tom ntej.‚Äč

Kwv tij as, Xav ua hmoob tus cawm seej ces yuav tau yuam yus tus kheej mus pab luag li yus pab tau. yuav xyaum hais lus kom zoo, saib txhua tus tsis hais loj los me, ruamm los ntse, muaj los pluag yus yuav txhob saib dej ua ntu saib neeg ua plhu, hais yam twg yuav tau hais qhov muaj xwb, yam yus tsis paub thxob rawm muab coj los tham tsam yus ho yuam kev. Thaum yog txawj coj li no lawm ces thiaj yuav ua tau hmoob tus cawm seej os cov me phooj yawg zoo as.

 


Posted 30 March 2016 - 12:45 PM

Yog xav mus Hmoob tus thawj thiab ua Hmoob tus cawm seej ces xav ua ntej tsos koj mam lis ua tsam xav txog ces lig,lig lawm. Hmoob ces thaum koj muaj nyiaj thiab muaj noj ces tus twg los xav nrog koj noj thiab xav siv koj cov nyiaj. Thaum koj txom nyem ces tus twg los kuv thuam koj tia tim koj ruam koj thiaj lis pub rau lawv noj. Thaum koj pluag mas lawv cem lawv thuam koj xwb.

Thaum koj mus kawm txawj kawm ntses tiav los ces lawv tsua cem tia nws tsua kawm txawj rau nws xwb tsis zoo rau peb thiab hlub tsis tau peb. Thaum luag raug plaub raug ntug mas lawv ua txuj tuaj quaj kom koj pab xwb,xwb thiaj lis tag. Thaum koj nrog lawv mus nplaub ua ntug ces nyiaj txiag tiv tsheej niag ua nqis lawv hais tia lawv tsis muaj nyiaj them. Lawv kom koj them es lwm hnub lawv mam lis pab koj them. Lawv dag koj nce nthab lawv khiav lawm tag txog thaum kawg tshuav koj ib leeg lawm xwb. Thaum ntawd koj thiaj lis mam paub tia tus cawm koj ces yog koj tus kheej xwb. Koj yov tsum hlub koj tus kheej tsis txhob cia luag dag koj mus raug luag muab thawb poob qhov ntuj tuag. Tus yov cawm koj thiab nrog koj ua luag mus txog rau thaum kawg ces yog koj pob nyiaj thiaj pab cawm koj thiab yuav zaub yuav mov los cawm koj txoj sia kom muaj nyob ntev mus lawm yav pem suab. Koj yov hlub koj tus kheej thiab saib xyua koj tus kheej kom tsis txhob raug luag dag tau koj coj mus thawb poob pob tsua tuag. Khawm koj tej nyiaj txhob muab pub tus ub tus no pov tseg siv yam nyiaj tsis muaj nuj nqis. Peb kev ua neej nyob yog peb saib xyua peb tus kheej thiab peb saib xyua ceev tau peb pob nyiaj ces peb yov dim txoj kev txom nyem. Peb txoj sia thiab peb cov nyiaj txiag yog peb txoj kev ua neej kom nyob ntev mus lawm yav tom ntej.

Posted 01 March 2016 - 09:42 PM

Quavdevnab cov yawg.

Niam thiab Txiv ib plab yug los muaj tej cov ces tsis sib hlub li lawm thiab os vim peb tsuas koom ib lub mis noj loj xwb peb tsis koom cev, tsis koom siab ntsws thiab tsis koom teb tsis koom chaw nyob ua ke los ntau niaj ntev xyoo lawm.

Kuv tsis hais leej twg cov tiamsis kuv hais kuv cov ntag nawj.

Peb ces zoo yam ib pab nyuj mus haus dej hauv kwj deg, cab kheb tawm tuaj tom yus lawm ces lawv sawvdaws yeej tso tes khiav tsuav lawv dim txoj sia xwb lawv yeej tsis kam pab kom cab kheb tsis txhob muab yus ncho caj dab kwv mus tom qhov dej tob tob thiab tsis txhob muab yus kwv tau coj mus nqos thiab lawv tseem ntshaw yus heev tias tsam dim los ces zaub tsis txaus yus pab nyuj sib txeeb noj no los cas.

Tej peb hmoob raug luag tsim txom los luag yeej sim peb muaj sim peb txaus txij thaum peb me me los lawm.

 

Nyuam qhuav tsis ntev nod, muaj ib hnub peb mus ncig plob hav zoov, peb muaj kwv yees 6 tawm leej kwv tij thiab muam ntag, peb mus plob ib hnub yuav luag qaij, kuv pom ib co nceb vaug thiab nceb ntswm ces kuv txawm hla ib tug nyuag menyuam dej txij hauv caug taug cav mus de cov nceb ntawd thiab kuv txawm hu kuv cov kwvtij plob ze ze ntawd hais tias los ntawm nod kuv pom ib co nceb tuaj nyob ntawd.

Lawv hnov hais tias Nceb tuaj tuaj ces lawv sib xeem khiav tag, hos kuv yim hu lawv yim khiav deb lawm, kuv de de nceb tag kuv mam los ces lawv twb khiav nce nto roob dua sab nraud lawm tsuas tshuav kuv tus nyuag kwv ntxawg hlob kuv thiab ib niag muam xwb thiaj tseem nyob pem ntav toj seb nkawd tos hnub poob qho kuv tsis los ces nkawd ham tsi lawv qab cov ua ntej khiav nyias mus nyias lawm thiab xwb los es.

 

 


Posted 01 March 2016 - 09:13 AM

nej g txhob sib qhia txog hmoob tus cawm seej lawm tsis muaj nuj nqis rau nej lawmm os vim peb hmoob tsis muaj teb ua ho tsis muaj tsev nyob nyob hluag vaj hluag tsev xwb ces g muaj nuj nqis li ua nej yuav los sib cav zoo li no vim peb hmoob tsis sib hlub los vim nyias muaj nyias kev cai zoo li no es thiaj g sib hlub nad yog yuav kom sib hlub ces yog ib tus niam ib tus txiv xwb thiaj sib hlub yog tsis yog li no ces tsi txhob hais qhov yuav sib hlub li os peb hmoob es


Posted 01 March 2016 - 09:10 AM

nej g txhob sib qhia txog hmoob tus cawm seej lawm tsis muaj nuj nqis rau nej lawmm os vim peb hmoob tsis muaj teb ua ho tsis muaj tsev nyob nyob hluag vaj hluag tsev xwb ces g muaj nuj nqis li ua nej yuav los sib cav zoo li no vim peb hmoob tsis sib hlub los vim nyias muaj nyias kev cai zoo li no es thiaj g sib hlub nad yog yuav kom sib hlub ces yog ib tus niam ib tus txiv xwb thiaj sib hlub yog tsis yog li no ces tsi txhob hais qhov yuav sib hlub li os peb hmoob es


Posted 08 January 2016 - 12:54 AM

Paj Cais Vwj ua nws yog Hmoob ib tug thawj coj Hmoob sawv rog nrog Fab Kis rau thaum xyoo 1919-1922.

Posted 01 January 2015 - 07:17 PM

Hnub twg nej tsis siv cov ntawv hmoob Latin los sau ua lus mus kev thiab tsis pom tshwm hauv tej Internet lawm mas tus guest nej thuam thuam thiab cem cem thiaj yuav tsis yog hmoob lawm os nawb mog.

Vim kuv ntseeg hais tias txawm tsis muaj nws nyob lawm los nws lub npe hmoob hu ua Latin tseem yuav nrog nej nyob ntau txhiab niaj xyoo mus ntxiv mas kuv tsis txhawj li thiab zoo siab yug los ua hmoob tiam nov lawm.


Posted 01 January 2015 - 10:35 AM

awb.   tus tsiaj  # 92  kuv saib koj hais lus mas koj tsis yog noob phev hmoob  100% yug los.   kuv pom koj tuaj hais lus tawm tsam peb txhua leej txhua tus nyob hauv txhua lub  Topic  no   koj hais lus li koj tsis yog neeg hmoob.    koj yuav tsum yog noob phev nplog es.    cov niag hmoob uas tsis muaj me nyuam khaws  koj los tu loj hlob nyob hauv hmoob xwb.   koj thiaj tsis paub txaj muag li uas koj yog ib tug tsiaj xwb yom?.   ib tug neeg tseem tseem peb li phev hmoob yug los.    peb tsis hais lus li koj nawb.    luag tej hais lus zoo los koj muab hais ua lus phem.    kom tau sib cav sib ceg mus li ntag.   koj lub ntsej muag tsiaj ko.   yuav tsum yog ib niag ntsej muag nplog uas paub lus hmoob nkaus nkaus xwb.   koj thiaj tuaj thab peb hmoob txhua tus kom nrog koj sib ceg xwb nav.   niag siab tsiaj aw.  koj hais lus li koj yog poj niam.  tej chim ho zoo li koj yog txiv neej.   tej chim koj hais lus li koj tseem muaj sia nyob yaj ceeb no.   tab sis hais hais ib ntsis zoo li koj twb nyob hauv qhov hleb qhov ntxa uas yog koj hais lus vwm lawm xwb.   los cas tseem cav muaj ntsej muag tuaj hais lus thab plaub rau peb txhua tus thiab.   awb   koj mas txog hnub koj tuag  ntshe koj lub nplos qhov quav yuav raug dab muab coj mus hlais them dab nqi.   vim koj hais lus li koj yog ib niag dab xwb ne.

Tseem tseem hmoob.   Yog li koj hais lawm os tus Guest no yuav tsi yog hmoob peb hmoob tsi tham hom lus li ntaws, cov neeg zoo li tus no yos nplog thiab mab daum nyob xyaw hmoob, mus kawm lus ntawm hmoob ces hmoob qhia cov niag lus phem phem li no rau, Nws txawj tham cov niag lus li no xwb ntsej muag liam txwv nov, Tej lus uas nws tuaj sau no xyov nws puas paub thiab sau tom ntej rau tom qab twb tsi yog lus hmoob thiab, tus no ces yog palem tsw lwj xwb os..


Posted 01 January 2015 - 03:41 AM

Lawv hais tias koj tsis yog devces nqa koj lub cim daim cirtified marriage tuaj lawv saib nawb.
Tus tsis yogdev ses nws nyiag kev khiav mus txog lub tebchaw twg lawm los lawv paub nws no laiv.
Koj tsis yogdev ces nqa tuaj nawb, hos yog koj yogdev li koj cem kuv ces thov koj tsis txhob cem kuv lawm.

Review the complete topic (launches new window)