Jump to content


Replying to Nrhiav kev ntseeg


Post Options

    • Can't make it out? Click here to generate a new image

Attach Files

   Max. single file size: 16MB

  or Cancel


Topic Summary

Posted 17 September 2017 - 07:20 PM

"Kawm Vaj Lug Kub " September 17, 2017

 

Ntev lawm tsis tau tuaj qhia "Vaj Lug Kub" pub rau peb Hmoob sawv daw vim mus qhia Vaj Lug Kub rau lwm qhov lawm.  Hnub no rov tuaj qhia Vaj Lug Kub pub rau nej cov tseem xav kawm ntxiv kom paub txog Vaj Lug Kub.  Hnub no peb yov kawm txog "The Return of the Christ" lus Hmoob txhais hais tia Yexus rov los.   

 

"The Return of The Christ"

 

 

Peb muaj tsawg leej xav pom Yexus rov los rau hauv lub ntiaj teb no?  

 

Tus  neeg zoo ces nws tsis xav kom lub ntiaj teb no muaj kev quaj kev nyiav, tsis xav pom txoj kev ploj kev tuag, kev yoo tshaib yoo nqhi.  Niaj hnub niam no neeg coob tis muaj coob nyob plawg ntia tsis muaj hauj lwm txau rau sawv daw ua.  Muaj neeg tub sab tub nyiag nyob rau qhov ub qhov no sib txeeb noj sib txeeb hnav sib ntau sib tua tuag ua ntshav liab vog tseg.  Muaj Neeg sib ntxub sib cav sib ceg sib ntau cuag tus tsis. Muaj neeg sib tua.  Muaj neeg hlawv vaj hlawv tsev hlawv tsheb ua rau tej zej zog nyob nplob xuav.  Muaj neeg hau dej hau cawv hau xas sib thab sib ntau nrov nroo ntws.  Muaj niam ntiav sawv nplawg ntia ntawm tej tsis tau noj tsis muaj hauj lwm ua.  Lub ntiaj teb no muaj kev txom nyem ntau zuj zus tuaj thiab muaj ntau heev lis lawm.   Muaj dej nag loj los kuav zej kuav zos.  Muaj cua daj cua dub los ntau vaj vaj ntau tsev.  Muaj tshav kub ua rau tej qoob loos loj tsis tau tuag mus tis hauv pau.  Tus neeg muaj ces yov muaj muaj nyiaj siv tsis tas.  Tus pluag ces yov pluag pluag mus tis txha tsis tau noj tsis tau hnav.  Niaj hnub niam no zaub mov los kim.  Nqaij los kim.  Roj los kim.  Vaj tsev nyob los kim.  Nqi dej nqi taw los kim.  Nqis hoo maum los kim them tsis tau.  Qhov twg los yov tau siv nyiaj xwb.  Sawv daw muaj kev nyuaj siab kev txhawj ntau tsav ntau yam ua rau muaj tej tus neeg pws tsaug zog ces cia lis nrog dab ntug mus lawm.  Niaj hnub niam no lub ntiaj teb no txom nyem heev lis lawm tiam sis kuj tseem muaj ib cos neeg siab phem xav kom lub ntiaj teb no haj yam txom nyem.  Tus neeg siab phem ntawd xav kom Yexus los muab lub ntiaj teb no hlawv kom pua tsuaj ploj yaj ntshis mus ib txhis.  Neeg ntiaj teb tib muaj kev txom nyem txau heev lis lawm tiam sis tseej muaj ib cov neeg phem ntawd tseem xav kom sawv daw haj yam txom nyem heev.  Lawv xav kom Yexus los tsuag, tsuag los muab lub ntiaj teb no tsoo kom pua ntsoog.  Lawv cem lub ntiaj teb no tia yog ib lub ntiaj teb vaub tsuab qia neeg.  Lawv tsis xav nyob.  Lawv cem lub ntiaj teb no tia yog ib qho chaw tiag taw. Lawv ntxub lub ntiaj teb no heev lis vim lawv lub siab xav ntsoov txoj kev ploj kev tuag xav mus rau ntawm ntuj ceeb tsheej mus nrog Yexus nyob rau kes rau ntawm tus ntoo khaub lig tuag rau yoov ntsauv lwj rau kas noj.  Lawv yog Yexus cov tub rog tub qhev ua hauj lwm rau txoj kev ploj kev tuag thiab ua hauj lwm rau cov neeg tuag.  

 

Thaum xyoo 2000 ntawd cov neeg ntseeg tus Dab Yexus ntawd cia siab ntsoov rau hnub Yexus rov los tiam sis tus Dab Yexus ntawd hai tia "Hnub kuv rov los ntawd tsis hais nruab hnub los yog hmo ntuj.  Kuv los lis ib tug neeg tub sab.  Nej ceev faj nawb.  Kuv yov lis thaum dej nyab ntiaj teb.  Cov neeg tsis ntseeg dej thiaj lis los muab nyab tuag tas nrog dej mus."  Cov neeg ntseeg tus Dab Yexus ntawd kuj ceev faj heev.  Lawv hais tia lawv tsis ntshai hnub Yexus rov los tiam sis lawv yog cov xub khiav mus nkaum.  Lawv mus yuav zaub yuav mov coj los ntim tseg tej niag qab lawj.  Lawv khiav mus nkaum rau hauv qab lawj.  Cov neeg tsis ntseeg kuj tseem thuam cov neeg ntseeg Dab Yexus tia lawv nkaum lis ntawd ua tus dab tsis.

 

Thaum xyoo September 11, 2001, yog hnub Yexus los tsoo vaj tsoo tsev muaj neeg tuag muaj neeg quaj neeg nyiav.  Cov neeg tsav nyob hoom mus yas tsoo vaj tsoo tsev ntawd yog ib cos neeg ntseeg Dab Yexus lub tswv yim siab phem.  Thaum ub Yexus muaj 12 tug qhev.  Yexus muab nws 12 tug qhev faib mus ua 3 pawg.  Ib pawg muaj 4 leeg.  Ib pawg muaj ib tug coj.  Lawv mus tawm tsam cov neeg ntseeg Vaj Tswv mus thoob lub teb chaw Israel ntawd.  Lawv mus txog twg los luag ntxub lawv txoj kev dag.  Lawv mus tawm tsam cov neeg ntseeg Vaj Tswv nyob rau hauv lub tuam ceeb nroog Jerusalem.  Lawv yov mus tshav huab tai rau tus Dab Yexus dag ntawd ua tus kav lub teb chaw.  Cov neeg ntseeg Vaj Tswv tsis nyiam txoj kev dag lis tus Dab Yexus ntawd.  Lawv nyiam txoj kev ncaj ncee rau Vaj Tswv.  Lawv hawm Vaj Tswv.  Lawv tuaj Vaj Tswv txoj cai tsis pub leej twg cia lis lawm mus txhav Vaj Tswv qhov chaw tia nws yog Vaj Tswv.  Txoj cai ntawd lawv hus ua "Blasphemy."  Lawv txoj cai ntawd sau tseg rau hauv Vaj Lug Kuv Qub tia yog leej yuam txoj cai "Blasphemy" ntawd no ces kom muab pob zeb tshoo nws lub tob hau kom nws tuag mus thiab muab hluav taw hlawv kom nws kub hnyiab mus ua hlauv.  

 

Thaum ub cov neeg ntseeg Vaj Tswv mas lawv ua kev cais rau dej tas lawv mus teev hawm Vaj Tswv nyob rau hauv lub tuam chav tsev teev hawm Vaj Tswv.  Txhua leej txhua tus ua kev cai rau dej tas yeej mus ntseeg Vaj Tswv xwb tiam sis tus Dab Yexus ntawd ib leeg xwb ua kev cai rau dej tas thiaj lis yov mus ua huab tai.  Nyob rau hauv ntiaj teb no muaj tsawg leej ua kev cai rau dej tas es yov mus ua Huab Tai?  Tsis muaj leej twg hlos lis tsua yog ib tug Dab Yexus ntawd xwb.  Tus Dab Yexus ntawd ua txuj mus kom nws tus npawg hus ua John muab nws ua kev cai rau dej nyob rau ntawm tus dej hus ua Jordan River nyob rau ntawm sab hnub tuaj tsis deb ntawm ntug nroog Jerusalem.  Tus Dab Yexus ntawd ua txuj mus ua kev cai rau dej kom khws khws lis cov neeg ntseeg Vaj Tswv tiam sis Dab Yexus tsis yog ib tug neeg ntseeg Vaj Tswv.  Dab Yexus ua kev cai rau dej tas nws tsis mus teev hawm Vaj Tswv nyob rau hauv lub tuam chav tsev teev hawm Vaj Tswv nyob rau hauv nroog Jerusalem. Tus Dab Yexus ntawd ntseeg Dab Ntxwg Nyoog xwb.  Dab Yexus ua kev cai rau dej tas Dab Yexus mus ntsib nws tus Dab Ntxwg Nyoog nyob rau tom tiaj hav qhuav.  Dab Yexus mus nrog Dab Ntxwg Nyoog sib tau muaj 40 hnub.  Dab Ntxwg Nyoog dag sim "Temptation" rau Dab Yexus tia yog Dab Yexus mus txeeb tau Huab Tai ua ces Dab Yexus yov tau kav tag nrho 12 lub "Tribes" nyob rau hauv lub teb chaw Israel ntawd.  Tom qab tus Dab Yexus ntawd mus nrog nws tus Dab Ntxwg Nyoog sib tham tas nws thiaj lis los nrhiav tau 12 tug qhev nrog nws mus tawm tsam cov neeg ntseeg Vaj Tswv mus thoob lub teb chaw Israel kom nws tau huab tai ua.  Qhov tseeb tus Dab Yexus ntawd nws yog ib tug neeg tsis ntses.  Nws ua hauj lwm tws ntoo ua vaj ua tsev tiv tshav nyob rau nraum zoov nws muaj lub cev  nqaij daim tawv dub nyos lis tus pob thawj.  Nws muaj fwv txwv ntxhov phoov lis Dab Ntxwg Nyoog.  Nws lub siab tawv lim hiam txhav noj txhav khawv dag noj dag hau lis Dab Ntxwg Nyoog thiab.  Dab Ntxwg Nyoog dag lis cas tus Dab Yexus ntawd kuj dag ib yam lis ntawd thiab.  Dab Yexus ruam, raum tsis ntses.  Dab Yexus ua txuj mus tsas neeg tuag sawv rov qab los kom cov neeg ruam ntseeg nws thiab muab huab tai rau nws ua.  Dab Yexus tib tsis paub tia ua ntej luag yov muab huab tai rau nws ua luag yov tsum muab nws cov hwj huaj dag ntawd sim ua ntej seb pua yog tseeb.  Yog tus Dab Yexus ntawd yov los ua Hmoob tus huab tai los Hmoob yov muab nws tua mus rau ntawm tus ntoo khaub lig sim nws cov hwj huaj dag ntawd seb pua yog tseeb.  Tus Dab Yexus ntawd yov mus ua haiv neeg twg tus huab tai los luag yov muab nws tua sim nws cov hwj huaj dag ntawd ua ntej seb pua yog tseeb.  

 

Thaum ub tus Dab Yexus ntawd muaj kev txhaum rau Vaj Tswv.  Dab Yexus dag tia Dab Yexus yog Vaj Tswv thiab Dab Yexus hos dag tia Dab Yexus yog Vaj Tswv tus tub.  Tus tub thiab tus txiv sawv tsis tau ib qho chaw ua kes.  Dab Yexus muaj kev txhaum rau Vaj Tswv tia Dab Yexus yog Vaj Tswv kom Dab Yexus muaj lub fwj chim loj lis Vaj Tswv.  Vaj Tswv tsis lee paub tus Dab Yexus ntawd.  Vaj Tswv ntxub tus Dab Yexus txhav khawv ntawd heev lis.  Dab Yexus yuam Vaj Tswv txoj cai hus ua "Blasphemy."  Dab Yexus yuam lawv haiv neeg Jews txoj cai nyob rau hauv lawv phau Vaj Lug Kub lawm tiam sis Dab Yexus hos tsis raug coj mus muab pob zeb tsoo nws lub tob hau thiab muab hlua taw hlawv lis lawv phau Vaj Lug Kub hai tseg.  Nyob rau Vaj Lug Kub Qub ces Yexus raug lub txim tuag lawm vim muaj neeg coob tshaj 3 leeg ua phov thawj pom tia Dab Yexus dag thiab txhav Vaj Tswv tug.  

 

Tus ntoo Khaub Lig ntawd mas tsis yog haiv neeg Jews tus thiab nws tsis yog haiv neeg txoj kev tua neeg raug txim tuag.  Tus ntoo khaub lis ntawd nws yog haiv neeg Roman tus thiab nws yog haiv neeg Roman txoj kev rau txim rau cov neeg raug txim tuag.  Raw lis cov neeg Roman txoj kev tua neeg mus rau ntawm tus ntoo khaub lig ua yog lub txim tuag ntawd mas txawv cov neeg Jews txhoj kev tua neeg muaj lub txim tuag.  Pilot ua yog ib tug neeg Roman ntawd tus Governor tsis kam siv lawv tus ntoo khaub lig coj mus muab Yexus tua vim Yexus tsis tau yuam txoj cai nyob rau hauv lawv haiv neeg Roman txoj kev lij choj.  Tus Dab Yexus ntawd raug lub txim tuag nyob rau tom lawv haiv neeg Jews txoj kev lij choj lawm tia sis lawv muab Yexus pov mus rau cov neeg Roman ntawd tus ntoo khaub lig tua nws pov tseg.  Raw lis txoj kev lij choj nyob rau hauv haiv neeg Roman ntawd mas tus Dab Yexus ntawd tsis tau raug lub txim tuag.  Lawv tsis kam siv lawv tus ntoo khaub lig coj mus muab Yexus tua pov tseg.  Yog lis ntawd Pilot thiaj lis ua zaj ua ntxeev pab seb Yexus pua dim nws lub txim tuag mus rau ntawm tus ntoo khaub lig.  Pilot thiaj lis xas tus Dab Yexus ntawd coj mus rau nws cov tub rog muab tus Dab Yexus ntawd nplawm yog 39 plawg seb nws haiv neeg Jews pua kam tsos nws mus.  Pilot cov tub rog muab tus Dab Yexus ntawd nplawm, nplawm txau ua nws ntshav liab vog.  Tus Dab Yexus ntawd tshuav tuag.  Lawv kuj muab ib kau mom ntoo pos rau tus Dab Yexus ntawd ntoo kom khw, khw lis ib tug huab tai.  Lawv mam lis nplawm lub kos mom ntoo pos ntawd kom chob mus rau tus Dab Yexus ntawd lub tob haus.  Lawv kho ib txoj phuam paj yeeb rau nws npua kom khw, khw lis huab tai.  Lawv ua txuj pes hawm nws lis yog huab tai.  Lawv coj nws mus lawv mam lis rho ncaw taw rau nws cuag tus tsis.  Tus Dab Yexus ntawd tshuav tuag lawv mam lis coj nws los sawv rau sawv daw saib.  Cov neeg ntseeg Vaj Tswv qws ib tsaug ib tsaug kom muab tus Dab Yexus ntawd coj mus tua rau ntawm tus ntoo khaub lig coj mus sim nws cov hwj huaj dag ntawd seb pua yog tseeb.  Lawv qws hai tia "Crucify him!  Crucify him!  Crucify him!"  Pilot thiaj lis ua tsis tau lis cas ces nws thiaj lis hais rau tus Dab Yexus ntawd tia "Koj pua paub tia kuv muaj peev xwm tsos tau koj los yog tua tau koj pov tseg.  Koj pua kam kuv tsos koj dim?"  Tus Dab Yexus ntawd kuj ruam, ruam heev.  Tus Dab Yexus ntawd kuj tsis ntseeg tia Pilot muaj peev xwm yov tsos kom nws dim txoj kev tuag.  Nws ntseeg thuam Pilot tia Pilot tsis muaj ib qho peev xwm ib nyuag qhov hlo lis.  Pilot ua tsis tau lis cas ces Pilot thiaj lis ntxuav nws txhai tes.  Nws thiaj lis kom nws cov tug rog coj tus Dab Yexus ntawd coj mus tua pov tseg rau tom roob qhua coj mus sim nws cov hwj huaj dag ntawd seb pua yog tseeb rau lub ntiaj teb no sawv daw tau saib nws txoj kev dag kom tau huab tai ua.  

 

Lawv coj tus Dab Yexus ntawd coj mus tua rau tom roob qhua sim nws cov txuj cis dag ntawd seb pua yog tseeb rau sawv daw saib.  Tus Dab Yexus ntawd yog neeg dag xwb.  Nws tsis muaj txuj cis quav dab tsis hlo lis.  Txog thaum kawg nws thiaj lis tau tuag mus them rau nws txoj kev dag.  Tus ntoo khaub lig ntawd muab tus Dab Yexus ntawd nrhab tes dav, dav rau sawv daw tuaj saib tia nws yog ib tug neeg dag xwb.  Tus ntoo khaub lig ntawd thiaj lis muab tus Dab Yexus ntawd tua tuag.  Tus Dab Yexus ntawd tuag tag mus ua ib tug Dab Toj Ntxa zov ntxas rau tom toj ntxa.  Tus Dab Yexus ntawd yog ib tug Dab Toj Ntxa.  Nws kuj muaj ib cos qhev dag los dag cov neeg nyob hauv zej hauv zos kom raug kev ploj kev tuag mus rau tom toj ntxas mus raug tus ntoo khaub lig rau txim rau nws tus ntsuj plig.  Nws cev lwj rau yoov ntsauv tuag rau ka noj.  

 

Tus Dab Yexus ntawd tsis yog Vaj Tswv nawb.  Nws yog ib tug neeg tub sab txhav noj txhav khawv xwb.  Sawv daw nco ceev faj txhob raug tus Dab Yexus ntawd dag kom koj mus raug luag tus ntsia tooj ntsia hlau, raug tus ntoo khaub lig muab koj tus ntsuj tus plig rau txim tuag mus ib txhis.  Ntseeg Dab Yexus txoj kev dag ces tau rau ris ib tug ntoo khaub lig zoo ib yam lis tus Dab Yexus ntawd xwb.

 

Koj niam koj txiv khwv, khwv tiv tshav tiv nag yug koj thiaj lis loj hlob.  Koj niam koj txiv muaj mob tuag txom nyem kawg nkau lis tsis tsim nyog koj muab ib tug ntoo khaub lig coj mus txho rau ntawm nkawv lub ntxas coj mus rau txim rau nkawv tus ntsuj tus plig kom haj yam txom nyem mus tis txhas.  Koj txho ib tug ntoo khaub lig rau koj niam koj txiv lub ntxas ces txhai hai tia "Slap on the face!" rau koj niam koj txiv lub txhiaj ntsim yug koj.  Koj tsis ris nkawv lub txhiaj ntsim hlub koj.  Koj niam koj txiv tuag koj tsis kam mus pes hawm nkawv.  Koj tsis hlub nkawv.  Koj niam koj txiv muaj kev tus siab rau koj lub siab phem siab lim hiam tseem muab ib tug ntoo khaub lig coj mus txho rau ntawm nkawv lub ntxas coj mus rau txim rau nkawv tus ntsuj tus plig kom txom nyem mus tis txhis.  Koj siab phem kawg nkau lis rau koj niam koj txiv.  Koj yov tsum tau ris ib tug ntoo khaub lig zoo lis koj niam koj txiv thiab.  

 

Amen!                                                                

 

                      

 

  

 


Posted 15 September 2017 - 12:06 PM

buy cialis online buy cialis online cialis from canada buy cialis online cialis

Posted 14 September 2017 - 01:52 PM

buy antabuse uk albuterol colchicine

Posted 02 July 2017 - 03:25 PM

wh0cd512688 homepage cheap bentyl online

Posted 23 October 2016 - 11:18 AM

Hmoob Lawb Dab vs. Hmoob Coj Dab

Cov kwv tij Hmoob ntawd siv los lus Dab coj los sib tawm tsam. Ob pab dab ntawd pab dab twg thiaj lis yog pab dab zoo tshaj? Ob pab dab ntawd yog kwv tij Hmoob ib yam nkau xwb tiam sis nkawv lub siab xav tsis sib thooj nyia xav nyia txawv lawm nyia ib yam. Nkawv ob lub cev nqaij daim tawv yog Hmoob ib yam tiam sis nkawv ob lub siab nyia ntseeg txawv lawm nyia ib yam. Lub siab xav txawv loj npaum twg mus ntos ntuj plaw los lub cev nqaij daim tawv sawv tsis tau mus nto ntuj plaw. Lub siab nyob rau saum huab saum cua tiam sis lub cev nqaij daim tawv mus qhov twg los siv ob txhai taw mus kev zoo ib yam lis luag lwm tus thiab xwb. Yog ib tig neeg Hmoob phej khav, khav theeb ntawm ntus cub tia nws zoo tshaj luag lwm tus kom nws tau lub fwj chim loj mus hlas luag lwm tus lub tob hau. Nws khav nws loj dhau mus hlas 100 tus neeg Hmoob lub tob hau ces txog thaum kawg 100 tus Hmoob cov tob hau yov los ua kes koom ua ib lub zog loj los tawm tsam nws 1 lub tob hau. Luag 100 lub zog los tawm tsam nws 1 lub zog. Thaum ntawd ces nws tau lub zog mes tsis loj npaum lis lawv 100 lub zog coj los koom ua kes.

Thaum ub Yexus yog ib tug neeg ntseeg Dab. Yexus mus tawm tsam cov neeg lawb Dab. Txog thaum kawg cov neeg lawb dab los sib koom ua kes muab Yexus txhom coj mus ntau. Yexus hai ib los lus ces luag 100 tus neeg teb rov rau Yexus tawm muaj 100 lub suab. Yexus ib lub zog xwb tsis npaum lis luag 100 lub zog. Luag 100 lub zog thiaj lis muaj peev xwb muab Yexus coj mus tua tuag mus ntawm tus thoo khaub lig coj mus them rau Yexus txoj kev dag. Yexus thiaj yog tus neeg swb luag cov neeg ncaj ncee. Yexus mus rau ntawm tus thoo khaub lig coj los qhia lub ntiaj teb no tia kom tsis txhob khav tbeeb txoj dag ntxiv lawm.

Posted 09 October 2016 - 12:15 PM

Niaj hnub niam no neeg ntses heev lis lawm. Yexus yog ib tug neeg tsis ntses nws tsis muaj peev xwm yov dag kom tau cov neeg ntses mus mag tus ntoo khaub lig muab txim txom kom tuag rau yoov noj, lwj rau kas ntsauv lis yav tag los lawm.

Cov neeg ua tseem ntseeg Yexus txoj kev dag yog cov neeg lau ua ib txwm ntseeg yuam kev tia Yexus yog tuag rau saum tus ntoo khaub lig los theej txhoj nws txoj kev npam ces nws tseem niaj hnub thov kom Yexus los tsuag, tsuag los muab nws rau txim mus raum ntawm tus ntoo khaub lig lwj rau yoov ntsauv tuag rau kas noj. Tuag tas lawm los tseem yov kom muab tus ntoo khaub lig coj mus tsos rau ntawm nws lub ntxas coj mus rau txim rau nws tus ntsuj tus plig kom txom nyem mus tag ib sim neej zoo ib yam lis Yexus thiab. Yexus muaj kev npam rau Yexus txoj kev dag. Tus neeg ntseeg Yexus txoj kev dag kuj muaj kev npam zoo ib yam lis Yexus thiab.

Posted 08 October 2016 - 06:54 PM

Dab Yexus Dag

 

Dab Yexus yog ib tug neeg tsis ntses, tsis muaj peev xwm, tsis ntseeg Vaj Tswv, tsis paub kev cai.  Dab Yexus yog ib tug neeg ntseeg Dab Ntxwg Nyoog, neeg dag, neeg tub sab, neeg ruam cam thawj, neeg txhav noj txhav khawv, neeg thau haiv.  Dab Yexus yog ib tug neeg ruam tsis paub kev cais.  Dab Yexus tsis muaj ib qho peev xwm yov los tiv thaiv nws haiv neeg lis King David.  Dab Yexus ruam, ruam tsis ntses.  Dab Yexus yog ib tug neeg ua vaj ua tsev niaj hnub tws ntoo nyob rau nraum zoov tiv tshav, muaj lub cev nqaij daim tawv doog dub nyos lis tus pob thawj.  Dab Yexus khwv tau ib lub tswv yim ruam, ruam mus dag cov neeg ntseeg Vaj Tswv thiab tej neeg zej zog kom lawv cia lis muab kiag huab tai rau nws ua.  Dab Yexus mus dag tej neeg zej zog thoob qab teb qaum teb kom lawv muab huab tai rau nws ua.  Dab Yexus mus txog twg los luag ntxub Dab Yexus txoj kev dag mom txheej yuam cai tsis paub txaj muag tsam muaj kev npam raug luag muab tua pov tseg mus rau ntawm tus ntoo khaub lig rau tshav ziab, lwj rau yoov ntsauv, tuag rau kas noj.  Dab Yexus mus dag tia Dab Yexus mas muaj peev xwm muab dej txia ua tau cawv hau, thiab muab 5 lub ncuav cis thiab 2 tus ntses coj mus pub rau 5,000 leej neeg tshaib, tshaib noj tsau hau qaug tag tseem seem 12 ob lub pob ncuav cis nyob rau tom hav nyom thiab. Dab Yexus mus txog twg los luag teb luag chaw ntxub Dab Yexus txoj kev dag. Dab Yexus mus tsim kev yeeb ncuab rau ub rau no, mus tawm tsam nws haiv neeg kom sib ntxub.  Dab Yexus hais tia yog nej hlub neej niam nej txiv tshaj nej hlub kuv ces nej ua tsis tau kuv qhev.  Nej yov tsum sawv tawm tsam nej niam nej txiv vim kuv yog los txws kom txiv ntxub tub; tub ntxub txiv, niam sawv tawm tsam ntxhais; ntxhais sawv tawm tsam niam.  Kuv yog tus los txws kom nej sib ntxub mus tis txhas vim nej yog kuv cov qhev dag.  Lub ntiaj teb no yov ntxub kuv ua ntej lawv mam lis ntxub nej vim nej yog kuv cov qhev.  Nej nrog kuv dag kom kuv tau los ua huab tai.  Thaum twg kuv tau los zaum rau ntawm lub rooj huab tai thiab los ua huab tai lawm nej tsis txhob siv kuv lub npe coj mus ntiab dab tawm vim kuv yov ntiab kom nej tawm ua ntej.  Kuv tsua siv nej los ua kuv qhev dag tej neeg zej zog kom kuv tau los ua huab tai xwb.  Dab Yexus ruam, ruam tsis ntses lis cov neeg ntseeg Vaj Tswv.  Dab Yexus tib tsis paub tia ua ntej luag yov muab luag tus huab tai rau koj ua luag yov tsum sim koj cov hwj huaj dag ntawd seb puag yog tseeb ua ntej luag mam lis muab luag tus huab tai rau koj ua.  Cov neeg ntseeg Vaj Tswv yog ib cos neeg txawj neeg ntses neeg muaj peev xwm.  Luag thiaj lis yov tsum xaiv tus neeg ntses, neeg muaj peev xwm tsis dag los ua huab tai.  Luag tsis yuav tus neeg tub sab neeg dag los ua luag tus huab tai.      

 

Dab Yexus yog ib tug neeg ruam tsis ntses tsis hwm Vaj Tswv.  Dab Yexus tseem txhav Vaj Tswv tug tia Dag Yexus yog Vaj Tswv ua rau tub qaug rau Vaj Tswv.  Cov neeg ntses ua lawv hawm Vaj Tswv kuj ntxub Dab Yexus txoj kev txhav Vaj Tswv tug.  Cov neeg ntseeg Vaj Tswv thiaj lis yov muab pob zeb  tsoo Dab Yexus lub tob hau kom tawg.  Dab Yexus mus tawm tsam cov neeg ntseeg Vaj Tswv rau ub rua no.  Thaum lawv pom Dab Yexus tuaj txog ces lawv tib ntiab Dab Yexus kom khiav mus vim lawv tib paub ua ntej lawm tia Dab Yexus yog neeg dag.  Cov neeg ntseeg Vaj Tswv tib paub meej lawm tia Dab Yexus yog ib tug neeg dag noj dag hau tsis paub kev cai, mom txheej yuam cai Vaj Tswv tug.  Dab Yexus mus dag txog twg los luag ntxub.  Dab Yexus mus dag tia Dab Yexus tsa tau neeg tuag sawv rov qab los ua rau cov neeg ntseeg Vaj Tswv haj yam ntxub Dab Yexus txoj kev dag.  Dab Yexus hos mus dag tia Dab Yexus ua tau cua tuaj hlob, hlob, hlob ces Dab Yexus hais kom cua nres ces cua cia lis nre kiag lis lawm ntag.  Dab Yexus dag tia Dab Yexus muaj peev xwm taug tau saum npaim dej.  Dab Yexus mus dag, dag, dag rau ub rau no ua rau cov neeg ntseeg Vaj Tswv ntxub, ntxub Dab Yexus txoj kev dag.  Cov neeg ruam, ruam mas cav qhua, qhua tia Dab Yexus mas txawj qhia Vaj Lug Kub Tshaj plaw lis.  Dab Yexus mus dag txog twg los luag ntxub.  Luag tsis kam pub mov rau Dab Yexus noj vim lawv paub tia Dab Yexus yog ib tug neeg dag mom ntxheej yuam cai Vaj Tswv tug kom nws tau lub fwj chim loj lis Vaj Tswv.  Dab Yexus mus dag tia Dab Yexus kho tau neeg dig muag pom kev.  Dab Yexus dag tia  Dab Yexus nti aub ncaug coj mus pleev av coj los pleev rau tus neeg dig muag lub qhov muag tas ces kom nws mus ntxuav tom pas dej ces nws cia lis pom kev kiag lis lawm ntag.  Cov neeg ntses paub txog Yexus txoj kev dag ntawd mas luag ntxub, ntxub Yexus txoj kev dag.  Cov neeg ruam tsis ntses mas qhua, qhua tia ntshes yog tiag. Cov neeg ua Dab Yexus qhev hos mus dag tia lawv muaj peev xwm ntiab tau dab tawm.  Cov neeg ruam cav xav ntshes yog tiag.  Thaum lawv yug tau tej tus me nyuam dig muag lawv coj tuaj mus kom cov neeg ntseeg Dab Yexus khos kom tus me nyuam ntawd pom kev.  Cov neeg ua Dab Yexus qhev ua txuj thov, thov Dab Yexus kom Dab Yexus kho kom tau tus me nyuam ntawd pom kev.  Lawv thov Dab Yexus npaum lis cas los tus me nyuam dig muag ntawd yeej tsis pom kev.  Lawv hos dag rau tus me nyuam dig muag ntawd tia kom nws tuag mus nrog Dab Yexus nyob tom ntxas mas Dab Yexus thiaj mam lis ua kom nws pom kev.  Txog thaum kawg tus me nyuam ntawd thiaj lis muab nws tua tuag kom nws tau mus nrog Dab Yexus nyob ua kes.  Tom qab tus me nyuam dig ntawd tuag tag ces cov neeg ua Dab Yexus qhev mam lis ua txuj tuaj thov Dab Yexus kom Dab Yexus txai nws mus nrog Dab Yexus nyob rau tom toj ntxas ua kes.  Cov neeg ua Dab Yexus qhev hais tia kom tsis txhob quaj rau tus me nyuam dig muag ua tuag ntawd vim nws tib tau mus nrog Dab Yexus nyob ua kes lawm.  

 

Cov neeg ntseeg Vaj Tswv hos coj txawv cov neeg ntseeg Dab Yexus.  Thaum cov neeg ntseeg Vaj Tswv muaj mob mas lawv tuaj mus thov Vaj Tswv rau nws kom nws muaj txoj sia nyob ntev tsis txhob tuag vim lawv paub tia Vaj Tswv yog saib cov neeg ciaj xwb.  Vaj Tswv tsis yog saib cov neeg tuag.  Dab Yexus yog Dab Toj Nxa. Cov neeg ntseeg Dab Yexus yog cov neeg ua qhev rau Dab Toj Ntxas vim Dab Yexus yog ib tug Dab Toj Ntxas zov ntxas.  Yexus yog Ntxwg Nyoog tus qhev.  Dab Ntxwg Nyoog dag, dag, dag yog lis ntawd Dab Yexus thiaj lis dag, dag, dag zoo ib yam Dab Ntxwg Nyoog thiab.  Cov neeg ua Dab Yexus qhev kuj muaj kev npam rau lawv txoj kev tuag txom nyem zoo ib yam lis Dab Yexus thiab.        


Posted 05 October 2016 - 10:21 PM


Posted 15 August 2016 - 05:16 PM

King David

 

Vaj Ntxwv King David yog ib tug neeg muaj peev xwm pab tiv thaiv nws haiv neeg tawm tsam lawv cov yeeb ncuab ua tuaj txeeb lawv teb chaw.  Lub chaw Israel ntawd lawv hawm Vaj Ntxwv David rau qhov chaw siab.  David yog ib tug neeg ntseeg Vaj Tswv thiab Vaj Tswv hlub nws.  Thaum David mus tua rog nrog lawv cov yeeb ncuab David yeej keej heev sib tua nplua rog twg los yeej mam lis rov los tsev.  Thaum tej neeg zej zog pom David rov los tsev mas lawv tuaj pes hawm nws puv kev tag.  Tus twg los tus xav nrog David ua kes thiab lawv hlub David heev.  Lawv kuj pab tiv thaiv David kom tsis txhob muaj leej twg tuaj txov tau nws txoj sia.  David ua neej nyob David hawm Vaj Tswv rau qhov chaw siab.  David tsis dag tej neeg zej zog thiab nws tsis lam tawm mus nyiag luag tug coj los noj dawb.  David mus txog twg los tej neeg zej zog hawm nws thiab cia lis pub rau nws noj raw lis txoj kev sib hlub sib pab. 


Posted 14 August 2016 - 08:58 PM

King David vs. Jesus

 

 

                                                                                                   King David

 

 

 

Vaj Ntxwv David yog ib tug huab tai thib ob nyob rau lub teb chaw Isrial tom qab thawj tug huab tai King Soul.  King Soul tsis yog ib tug neeg ntseeg Vaj Tswv lis King David.  David yog ib tug huab tai muaj peev xwm txij thaum yau mus txog rau thaum lau thiab mus txog rau thaum nws tag sim neej.  Nws tiv thaiv nws haiv neeg thiab tawm tsam nws haiv neeg tus yeeb cuab kom luag tsis txhob tuaj txeeb tau lawv lub teb chaw mus ua luag tug.  David tau mus tua rog  nrog nws haiv neeg cov  yeeb ncuab lawm ntau zau thiab nws tau yeej txhua, txhua zau yog lis ntawd nws haiv neeg thiaj lis hwm nws thiab cia ua lawv tus huab tai los zaum rau ntawm nws haiv neeg lub rooj huab tai.  Nws haiv neeg kuj pab tiv thaiv nws kom tsis pub luag cov neeg yeeb ncuab tuaj tua tau nws pov tseg.  Vaj Ntxwv David yog ib tug huab tai zoo muaj koob muaj npe nrov thiab nws ntseeg Vaj Tswv.  Vaj Tswv kuj hlub Vaj Ntxwv David vim David tsis dag Vaj Tswv thiab nws tsis hais lus los mom txheej Vaj Tswv tug.  Nws tsis mus dag nws haiv neeg kom lawv ntxub nws tiam sis nws mus pab nws haiv neeg kom tau noj tau hau muaj teb muaj chaw los nyob thiab nws pab tiv thaiv nws lub teb chaw.  Tom qab David tuag tag nws kuj muaj ib lub ntxas rau nws haiv neeg mus pes hawm.  Nws haiv neeg txhua tus lau hlua kuj hlub nws thiab hawm nws los ua ib tug huab tai zoo ncaj ncee hlub nws haiv neeg.  Vaj Ntxwv David coj nws haiv neeg mus rau koj txoj kev zoo tsis raug kev txom nyem, tsis raug kev quaj kev nyiav.  David yog ib tug neeg zoo rau nws haiv neeg.     

 


Review the complete topic (launches new window)