Jump to content


Replying to Nrhiav kev ntseeg


Post Options

    • Can't make it out? Click here to generate a new image

Attach Files

   Max. single file size: 16MB

  or Cancel


Topic Summary

Posted 26 November 2017 - 03:06 PM

buy essay <a href=https://buyessays.us.com>help writing essay</a> buy essay help with my essay

Posted 18 November 2017 - 01:30 AM

Dab Yexus yog ib tug neeg ntxub Hmoob thiab ntxub luag lwm haiv neeg nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Dab Yexus cob qhia nws 12 tug qhev kom lawv tsis txhob mus nrog Hmoob thiab luag lwm haiv neeg sib tham. Dab Yexus kuj ntxub tej poj niam vim dab Yexus nyiam txiv neej xwb. Dab Yexus kom nws 12 tug qhev mus ntsib nws cov neeg Jews xwb. Dab Yexus mus dag nws cov neeg Jews tia nws muaj peev xwm muab 5 lub ncuav cis thiab 2 tug ntses coj mus paub rau 5,000 leej neeg tshaib tshaib plab tau noj seem noj so mus puv plab. Noj tsau tas tseem seem 12 lub pob tawb ncuav cis nyob rau tom hav nyom thiab ua rau tub qaug rau cov neeg ntses vim tib paub txog Yexus txoj kev dag kom tau los ua huab tai xwb. Nws cov neeg Jews yog cov xub ntxub Yexus ua ntej. Yog lis Yexus tus thawj qhev thiaj mus nrog Hmoob thiab luag lwm haiv neeg tham kom lawv pab tsa kom Yexus tau los ua Huab Tai. Cov neeg ntseeg Vaj Tswv los kuj ntxub Yexus txoj kev dag mom txheej yuam cai Vaj Tswv tug tia nws yog Vaj Tswv. Dab Yexus muaj kev npam rau nws txoj kev dag thiab txoj ntxub luag lwm haiv neeg nyob rau hauv nyiaj teb no.

Posted 25 October 2017 - 06:22 PM

quick loans chattanooga tn <a href=https://quickloans.us.com>how can i get cash fast</a> quick personal loans online quick personal loans

Posted 24 October 2017 - 02:18 AM

Tus ntoo khaub log yog tsim coj los tua neeg pov tseg rau tshav ziab lwj rau yoov ntsauv tuag rau kas noj. Tus ntoo khaub log yog txoj kev ploj kev tuag tsau ntuj ntis.

Ceev faj txog cov neeg phem neeg dag los dag koj tia tus ntoo khaub lig yog tus choj tuam mus rau saum ntuj.

Posted 18 October 2017 - 11:57 PM

allopurinol <a href=http://allopurinol.work>allopurinol buy online</a> http://allopurinol.work

Posted 12 October 2017 - 08:19 PM

wh0cd3368842 buy atenolol <a href=http://buyatenolol.work>atenolol</a> http://buyatenolol.work buy rocaltrol <a href=http://buyrocaltrol.science>rocaltrol</a> http://buyrocaltrol.science price of valtrex <a href=http://valtrex2017.us.org>online valtrex</a> http://valtrex2017.us.org cymbalta prescription <a href=http://buy-cymbalta.work>buy cymbalta</a> http://buy-cymbalta.work buy toradol online <a href=http://buy-toradol.store>buy toradol</a> http://buy-toradol.store

Posted 11 October 2017 - 10:24 AM

cymbalta cost <a hrefs="http://genericcymbalta.shop">price of cymbalta 60 mg</a> http://genericcymbalta.shop

Posted 11 October 2017 - 10:16 AM

wh0cd2226492 ampicillin <a href=http://ampicillin.us.com>ampicillin 500mg</a> http://ampicillin.us.com ventolin without prescription <a href=http://ventolin.us.com>ventolin</a> http://ventolin.us.com Buy Precose <a href=http://precose.us.com>Cheap Precose</a> http://precose.us.com Sildenafil Citrate <a href=http://sildenafil4you.us.org>where to buy sildenafil citrate</a> http://sildenafil4you.us.org capoten drug <a href=http://capoten.world>capoten</a> http://capoten.world

Posted 10 October 2017 - 02:13 AM

wh0cd1612578 ilosone <a href=http://ilosone.world>ilosone</a> http://ilosone.world

Posted 17 September 2017 - 07:20 PM

"Kawm Vaj Lug Kub " September 17, 2017

 

Ntev lawm tsis tau tuaj qhia "Vaj Lug Kub" pub rau peb Hmoob sawv daw vim mus qhia Vaj Lug Kub rau lwm qhov lawm.  Hnub no rov tuaj qhia Vaj Lug Kub pub rau nej cov tseem xav kawm ntxiv kom paub txog Vaj Lug Kub.  Hnub no peb yov kawm txog "The Return of the Christ" lus Hmoob txhais hais tia Yexus rov los.   

 

"The Return of The Christ"

 

 

Peb muaj tsawg leej xav pom Yexus rov los rau hauv lub ntiaj teb no?  

 

Tus  neeg zoo ces nws tsis xav kom lub ntiaj teb no muaj kev quaj kev nyiav, tsis xav pom txoj kev ploj kev tuag, kev yoo tshaib yoo nqhi.  Niaj hnub niam no neeg coob tis muaj coob nyob plawg ntia tsis muaj hauj lwm txau rau sawv daw ua.  Muaj neeg tub sab tub nyiag nyob rau qhov ub qhov no sib txeeb noj sib txeeb hnav sib ntau sib tua tuag ua ntshav liab vog tseg.  Muaj Neeg sib ntxub sib cav sib ceg sib ntau cuag tus tsis. Muaj neeg sib tua.  Muaj neeg hlawv vaj hlawv tsev hlawv tsheb ua rau tej zej zog nyob nplob xuav.  Muaj neeg hau dej hau cawv hau xas sib thab sib ntau nrov nroo ntws.  Muaj niam ntiav sawv nplawg ntia ntawm tej tsis tau noj tsis muaj hauj lwm ua.  Lub ntiaj teb no muaj kev txom nyem ntau zuj zus tuaj thiab muaj ntau heev lis lawm.   Muaj dej nag loj los kuav zej kuav zos.  Muaj cua daj cua dub los ntau vaj vaj ntau tsev.  Muaj tshav kub ua rau tej qoob loos loj tsis tau tuag mus tis hauv pau.  Tus neeg muaj ces yov muaj muaj nyiaj siv tsis tas.  Tus pluag ces yov pluag pluag mus tis txha tsis tau noj tsis tau hnav.  Niaj hnub niam no zaub mov los kim.  Nqaij los kim.  Roj los kim.  Vaj tsev nyob los kim.  Nqi dej nqi taw los kim.  Nqis hoo maum los kim them tsis tau.  Qhov twg los yov tau siv nyiaj xwb.  Sawv daw muaj kev nyuaj siab kev txhawj ntau tsav ntau yam ua rau muaj tej tus neeg pws tsaug zog ces cia lis nrog dab ntug mus lawm.  Niaj hnub niam no lub ntiaj teb no txom nyem heev lis lawm tiam sis kuj tseem muaj ib cos neeg siab phem xav kom lub ntiaj teb no haj yam txom nyem.  Tus neeg siab phem ntawd xav kom Yexus los muab lub ntiaj teb no hlawv kom pua tsuaj ploj yaj ntshis mus ib txhis.  Neeg ntiaj teb tib muaj kev txom nyem txau heev lis lawm tiam sis tseej muaj ib cov neeg phem ntawd tseem xav kom sawv daw haj yam txom nyem heev.  Lawv xav kom Yexus los tsuag, tsuag los muab lub ntiaj teb no tsoo kom pua ntsoog.  Lawv cem lub ntiaj teb no tia yog ib lub ntiaj teb vaub tsuab qia neeg.  Lawv tsis xav nyob.  Lawv cem lub ntiaj teb no tia yog ib qho chaw tiag taw. Lawv ntxub lub ntiaj teb no heev lis vim lawv lub siab xav ntsoov txoj kev ploj kev tuag xav mus rau ntawm ntuj ceeb tsheej mus nrog Yexus nyob rau kes rau ntawm tus ntoo khaub lig tuag rau yoov ntsauv lwj rau kas noj.  Lawv yog Yexus cov tub rog tub qhev ua hauj lwm rau txoj kev ploj kev tuag thiab ua hauj lwm rau cov neeg tuag.  

 

Thaum xyoo 2000 ntawd cov neeg ntseeg tus Dab Yexus ntawd cia siab ntsoov rau hnub Yexus rov los tiam sis tus Dab Yexus ntawd hai tia "Hnub kuv rov los ntawd tsis hais nruab hnub los yog hmo ntuj.  Kuv los lis ib tug neeg tub sab.  Nej ceev faj nawb.  Kuv yov lis thaum dej nyab ntiaj teb.  Cov neeg tsis ntseeg dej thiaj lis los muab nyab tuag tas nrog dej mus."  Cov neeg ntseeg tus Dab Yexus ntawd kuj ceev faj heev.  Lawv hais tia lawv tsis ntshai hnub Yexus rov los tiam sis lawv yog cov xub khiav mus nkaum.  Lawv mus yuav zaub yuav mov coj los ntim tseg tej niag qab lawj.  Lawv khiav mus nkaum rau hauv qab lawj.  Cov neeg tsis ntseeg kuj tseem thuam cov neeg ntseeg Dab Yexus tia lawv nkaum lis ntawd ua tus dab tsis.

 

Thaum xyoo September 11, 2001, yog hnub Yexus los tsoo vaj tsoo tsev muaj neeg tuag muaj neeg quaj neeg nyiav.  Cov neeg tsav nyob hoom mus yas tsoo vaj tsoo tsev ntawd yog ib cos neeg ntseeg Dab Yexus lub tswv yim siab phem.  Thaum ub Yexus muaj 12 tug qhev.  Yexus muab nws 12 tug qhev faib mus ua 3 pawg.  Ib pawg muaj 4 leeg.  Ib pawg muaj ib tug coj.  Lawv mus tawm tsam cov neeg ntseeg Vaj Tswv mus thoob lub teb chaw Israel ntawd.  Lawv mus txog twg los luag ntxub lawv txoj kev dag.  Lawv mus tawm tsam cov neeg ntseeg Vaj Tswv nyob rau hauv lub tuam ceeb nroog Jerusalem.  Lawv yov mus tshav huab tai rau tus Dab Yexus dag ntawd ua tus kav lub teb chaw.  Cov neeg ntseeg Vaj Tswv tsis nyiam txoj kev dag lis tus Dab Yexus ntawd.  Lawv nyiam txoj kev ncaj ncee rau Vaj Tswv.  Lawv hawm Vaj Tswv.  Lawv tuaj Vaj Tswv txoj cai tsis pub leej twg cia lis lawm mus txhav Vaj Tswv qhov chaw tia nws yog Vaj Tswv.  Txoj cai ntawd lawv hus ua "Blasphemy."  Lawv txoj cai ntawd sau tseg rau hauv Vaj Lug Kuv Qub tia yog leej yuam txoj cai "Blasphemy" ntawd no ces kom muab pob zeb tshoo nws lub tob hau kom nws tuag mus thiab muab hluav taw hlawv kom nws kub hnyiab mus ua hlauv.  

 

Thaum ub cov neeg ntseeg Vaj Tswv mas lawv ua kev cais rau dej tas lawv mus teev hawm Vaj Tswv nyob rau hauv lub tuam chav tsev teev hawm Vaj Tswv.  Txhua leej txhua tus ua kev cai rau dej tas yeej mus ntseeg Vaj Tswv xwb tiam sis tus Dab Yexus ntawd ib leeg xwb ua kev cai rau dej tas thiaj lis yov mus ua huab tai.  Nyob rau hauv ntiaj teb no muaj tsawg leej ua kev cai rau dej tas es yov mus ua Huab Tai?  Tsis muaj leej twg hlos lis tsua yog ib tug Dab Yexus ntawd xwb.  Tus Dab Yexus ntawd ua txuj mus kom nws tus npawg hus ua John muab nws ua kev cai rau dej nyob rau ntawm tus dej hus ua Jordan River nyob rau ntawm sab hnub tuaj tsis deb ntawm ntug nroog Jerusalem.  Tus Dab Yexus ntawd ua txuj mus ua kev cai rau dej kom khws khws lis cov neeg ntseeg Vaj Tswv tiam sis Dab Yexus tsis yog ib tug neeg ntseeg Vaj Tswv.  Dab Yexus ua kev cai rau dej tas nws tsis mus teev hawm Vaj Tswv nyob rau hauv lub tuam chav tsev teev hawm Vaj Tswv nyob rau hauv nroog Jerusalem. Tus Dab Yexus ntawd ntseeg Dab Ntxwg Nyoog xwb.  Dab Yexus ua kev cai rau dej tas Dab Yexus mus ntsib nws tus Dab Ntxwg Nyoog nyob rau tom tiaj hav qhuav.  Dab Yexus mus nrog Dab Ntxwg Nyoog sib tau muaj 40 hnub.  Dab Ntxwg Nyoog dag sim "Temptation" rau Dab Yexus tia yog Dab Yexus mus txeeb tau Huab Tai ua ces Dab Yexus yov tau kav tag nrho 12 lub "Tribes" nyob rau hauv lub teb chaw Israel ntawd.  Tom qab tus Dab Yexus ntawd mus nrog nws tus Dab Ntxwg Nyoog sib tham tas nws thiaj lis los nrhiav tau 12 tug qhev nrog nws mus tawm tsam cov neeg ntseeg Vaj Tswv mus thoob lub teb chaw Israel kom nws tau huab tai ua.  Qhov tseeb tus Dab Yexus ntawd nws yog ib tug neeg tsis ntses.  Nws ua hauj lwm tws ntoo ua vaj ua tsev tiv tshav nyob rau nraum zoov nws muaj lub cev  nqaij daim tawv dub nyos lis tus pob thawj.  Nws muaj fwv txwv ntxhov phoov lis Dab Ntxwg Nyoog.  Nws lub siab tawv lim hiam txhav noj txhav khawv dag noj dag hau lis Dab Ntxwg Nyoog thiab.  Dab Ntxwg Nyoog dag lis cas tus Dab Yexus ntawd kuj dag ib yam lis ntawd thiab.  Dab Yexus ruam, raum tsis ntses.  Dab Yexus ua txuj mus tsas neeg tuag sawv rov qab los kom cov neeg ruam ntseeg nws thiab muab huab tai rau nws ua.  Dab Yexus tib tsis paub tia ua ntej luag yov muab huab tai rau nws ua luag yov tsum muab nws cov hwj huaj dag ntawd sim ua ntej seb pua yog tseeb.  Yog tus Dab Yexus ntawd yov los ua Hmoob tus huab tai los Hmoob yov muab nws tua mus rau ntawm tus ntoo khaub lig sim nws cov hwj huaj dag ntawd seb pua yog tseeb.  Tus Dab Yexus ntawd yov mus ua haiv neeg twg tus huab tai los luag yov muab nws tua sim nws cov hwj huaj dag ntawd ua ntej seb pua yog tseeb.  

 

Thaum ub tus Dab Yexus ntawd muaj kev txhaum rau Vaj Tswv.  Dab Yexus dag tia Dab Yexus yog Vaj Tswv thiab Dab Yexus hos dag tia Dab Yexus yog Vaj Tswv tus tub.  Tus tub thiab tus txiv sawv tsis tau ib qho chaw ua kes.  Dab Yexus muaj kev txhaum rau Vaj Tswv tia Dab Yexus yog Vaj Tswv kom Dab Yexus muaj lub fwj chim loj lis Vaj Tswv.  Vaj Tswv tsis lee paub tus Dab Yexus ntawd.  Vaj Tswv ntxub tus Dab Yexus txhav khawv ntawd heev lis.  Dab Yexus yuam Vaj Tswv txoj cai hus ua "Blasphemy."  Dab Yexus yuam lawv haiv neeg Jews txoj cai nyob rau hauv lawv phau Vaj Lug Kub lawm tiam sis Dab Yexus hos tsis raug coj mus muab pob zeb tsoo nws lub tob hau thiab muab hlua taw hlawv lis lawv phau Vaj Lug Kub hai tseg.  Nyob rau Vaj Lug Kub Qub ces Yexus raug lub txim tuag lawm vim muaj neeg coob tshaj 3 leeg ua phov thawj pom tia Dab Yexus dag thiab txhav Vaj Tswv tug.  

 

Tus ntoo Khaub Lig ntawd mas tsis yog haiv neeg Jews tus thiab nws tsis yog haiv neeg txoj kev tua neeg raug txim tuag.  Tus ntoo khaub lis ntawd nws yog haiv neeg Roman tus thiab nws yog haiv neeg Roman txoj kev rau txim rau cov neeg raug txim tuag.  Raw lis cov neeg Roman txoj kev tua neeg mus rau ntawm tus ntoo khaub lig ua yog lub txim tuag ntawd mas txawv cov neeg Jews txhoj kev tua neeg muaj lub txim tuag.  Pilot ua yog ib tug neeg Roman ntawd tus Governor tsis kam siv lawv tus ntoo khaub lig coj mus muab Yexus tua vim Yexus tsis tau yuam txoj cai nyob rau hauv lawv haiv neeg Roman txoj kev lij choj.  Tus Dab Yexus ntawd raug lub txim tuag nyob rau tom lawv haiv neeg Jews txoj kev lij choj lawm tia sis lawv muab Yexus pov mus rau cov neeg Roman ntawd tus ntoo khaub lig tua nws pov tseg.  Raw lis txoj kev lij choj nyob rau hauv haiv neeg Roman ntawd mas tus Dab Yexus ntawd tsis tau raug lub txim tuag.  Lawv tsis kam siv lawv tus ntoo khaub lig coj mus muab Yexus tua pov tseg.  Yog lis ntawd Pilot thiaj lis ua zaj ua ntxeev pab seb Yexus pua dim nws lub txim tuag mus rau ntawm tus ntoo khaub lig.  Pilot thiaj lis xas tus Dab Yexus ntawd coj mus rau nws cov tub rog muab tus Dab Yexus ntawd nplawm yog 39 plawg seb nws haiv neeg Jews pua kam tsos nws mus.  Pilot cov tub rog muab tus Dab Yexus ntawd nplawm, nplawm txau ua nws ntshav liab vog.  Tus Dab Yexus ntawd tshuav tuag.  Lawv kuj muab ib kau mom ntoo pos rau tus Dab Yexus ntawd ntoo kom khw, khw lis ib tug huab tai.  Lawv mam lis nplawm lub kos mom ntoo pos ntawd kom chob mus rau tus Dab Yexus ntawd lub tob haus.  Lawv kho ib txoj phuam paj yeeb rau nws npua kom khw, khw lis huab tai.  Lawv ua txuj pes hawm nws lis yog huab tai.  Lawv coj nws mus lawv mam lis rho ncaw taw rau nws cuag tus tsis.  Tus Dab Yexus ntawd tshuav tuag lawv mam lis coj nws los sawv rau sawv daw saib.  Cov neeg ntseeg Vaj Tswv qws ib tsaug ib tsaug kom muab tus Dab Yexus ntawd coj mus tua rau ntawm tus ntoo khaub lig coj mus sim nws cov hwj huaj dag ntawd seb pua yog tseeb.  Lawv qws hai tia "Crucify him!  Crucify him!  Crucify him!"  Pilot thiaj lis ua tsis tau lis cas ces nws thiaj lis hais rau tus Dab Yexus ntawd tia "Koj pua paub tia kuv muaj peev xwm tsos tau koj los yog tua tau koj pov tseg.  Koj pua kam kuv tsos koj dim?"  Tus Dab Yexus ntawd kuj ruam, ruam heev.  Tus Dab Yexus ntawd kuj tsis ntseeg tia Pilot muaj peev xwm yov tsos kom nws dim txoj kev tuag.  Nws ntseeg thuam Pilot tia Pilot tsis muaj ib qho peev xwm ib nyuag qhov hlo lis.  Pilot ua tsis tau lis cas ces Pilot thiaj lis ntxuav nws txhai tes.  Nws thiaj lis kom nws cov tug rog coj tus Dab Yexus ntawd coj mus tua pov tseg rau tom roob qhua coj mus sim nws cov hwj huaj dag ntawd seb pua yog tseeb rau lub ntiaj teb no sawv daw tau saib nws txoj kev dag kom tau huab tai ua.  

 

Lawv coj tus Dab Yexus ntawd coj mus tua rau tom roob qhua sim nws cov txuj cis dag ntawd seb pua yog tseeb rau sawv daw saib.  Tus Dab Yexus ntawd yog neeg dag xwb.  Nws tsis muaj txuj cis quav dab tsis hlo lis.  Txog thaum kawg nws thiaj lis tau tuag mus them rau nws txoj kev dag.  Tus ntoo khaub lig ntawd muab tus Dab Yexus ntawd nrhab tes dav, dav rau sawv daw tuaj saib tia nws yog ib tug neeg dag xwb.  Tus ntoo khaub lig ntawd thiaj lis muab tus Dab Yexus ntawd tua tuag.  Tus Dab Yexus ntawd tuag tag mus ua ib tug Dab Toj Ntxa zov ntxas rau tom toj ntxa.  Tus Dab Yexus ntawd yog ib tug Dab Toj Ntxa.  Nws kuj muaj ib cos qhev dag los dag cov neeg nyob hauv zej hauv zos kom raug kev ploj kev tuag mus rau tom toj ntxas mus raug tus ntoo khaub lig rau txim rau nws tus ntsuj plig.  Nws cev lwj rau yoov ntsauv tuag rau ka noj.  

 

Tus Dab Yexus ntawd tsis yog Vaj Tswv nawb.  Nws yog ib tug neeg tub sab txhav noj txhav khawv xwb.  Sawv daw nco ceev faj txhob raug tus Dab Yexus ntawd dag kom koj mus raug luag tus ntsia tooj ntsia hlau, raug tus ntoo khaub lig muab koj tus ntsuj tus plig rau txim tuag mus ib txhis.  Ntseeg Dab Yexus txoj kev dag ces tau rau ris ib tug ntoo khaub lig zoo ib yam lis tus Dab Yexus ntawd xwb.

 

Koj niam koj txiv khwv, khwv tiv tshav tiv nag yug koj thiaj lis loj hlob.  Koj niam koj txiv muaj mob tuag txom nyem kawg nkau lis tsis tsim nyog koj muab ib tug ntoo khaub lig coj mus txho rau ntawm nkawv lub ntxas coj mus rau txim rau nkawv tus ntsuj tus plig kom haj yam txom nyem mus tis txhas.  Koj txho ib tug ntoo khaub lig rau koj niam koj txiv lub ntxas ces txhai hai tia "Slap on the face!" rau koj niam koj txiv lub txhiaj ntsim yug koj.  Koj tsis ris nkawv lub txhiaj ntsim hlub koj.  Koj niam koj txiv tuag koj tsis kam mus pes hawm nkawv.  Koj tsis hlub nkawv.  Koj niam koj txiv muaj kev tus siab rau koj lub siab phem siab lim hiam tseem muab ib tug ntoo khaub lig coj mus txho rau ntawm nkawv lub ntxas coj mus rau txim rau nkawv tus ntsuj tus plig kom txom nyem mus tis txhis.  Koj siab phem kawg nkau lis rau koj niam koj txiv.  Koj yov tsum tau ris ib tug ntoo khaub lig zoo lis koj niam koj txiv thiab.  

 

Amen!                                                                

 

                      

 

  

 


Review the complete topic (launches new window)