Jump to content


Replying to Nrhiav kev ntseeg


Post Options

    • Can't make it out? Click here to generate a new image

Attach Files

   Max. single file size: 16MB

  or Cancel


Topic Summary

Posted 02 July 2017 - 03:25 PM

wh0cd512688 homepage cheap bentyl online

Posted 23 October 2016 - 11:18 AM

Hmoob Lawb Dab vs. Hmoob Coj Dab

Cov kwv tij Hmoob ntawd siv los lus Dab coj los sib tawm tsam. Ob pab dab ntawd pab dab twg thiaj lis yog pab dab zoo tshaj? Ob pab dab ntawd yog kwv tij Hmoob ib yam nkau xwb tiam sis nkawv lub siab xav tsis sib thooj nyia xav nyia txawv lawm nyia ib yam. Nkawv ob lub cev nqaij daim tawv yog Hmoob ib yam tiam sis nkawv ob lub siab nyia ntseeg txawv lawm nyia ib yam. Lub siab xav txawv loj npaum twg mus ntos ntuj plaw los lub cev nqaij daim tawv sawv tsis tau mus nto ntuj plaw. Lub siab nyob rau saum huab saum cua tiam sis lub cev nqaij daim tawv mus qhov twg los siv ob txhai taw mus kev zoo ib yam lis luag lwm tus thiab xwb. Yog ib tig neeg Hmoob phej khav, khav theeb ntawm ntus cub tia nws zoo tshaj luag lwm tus kom nws tau lub fwj chim loj mus hlas luag lwm tus lub tob hau. Nws khav nws loj dhau mus hlas 100 tus neeg Hmoob lub tob hau ces txog thaum kawg 100 tus Hmoob cov tob hau yov los ua kes koom ua ib lub zog loj los tawm tsam nws 1 lub tob hau. Luag 100 lub zog los tawm tsam nws 1 lub zog. Thaum ntawd ces nws tau lub zog mes tsis loj npaum lis lawv 100 lub zog coj los koom ua kes.

Thaum ub Yexus yog ib tug neeg ntseeg Dab. Yexus mus tawm tsam cov neeg lawb Dab. Txog thaum kawg cov neeg lawb dab los sib koom ua kes muab Yexus txhom coj mus ntau. Yexus hai ib los lus ces luag 100 tus neeg teb rov rau Yexus tawm muaj 100 lub suab. Yexus ib lub zog xwb tsis npaum lis luag 100 lub zog. Luag 100 lub zog thiaj lis muaj peev xwb muab Yexus coj mus tua tuag mus ntawm tus thoo khaub lig coj mus them rau Yexus txoj kev dag. Yexus thiaj yog tus neeg swb luag cov neeg ncaj ncee. Yexus mus rau ntawm tus thoo khaub lig coj los qhia lub ntiaj teb no tia kom tsis txhob khav tbeeb txoj dag ntxiv lawm.

Posted 09 October 2016 - 12:15 PM

Niaj hnub niam no neeg ntses heev lis lawm. Yexus yog ib tug neeg tsis ntses nws tsis muaj peev xwm yov dag kom tau cov neeg ntses mus mag tus ntoo khaub lig muab txim txom kom tuag rau yoov noj, lwj rau kas ntsauv lis yav tag los lawm.

Cov neeg ua tseem ntseeg Yexus txoj kev dag yog cov neeg lau ua ib txwm ntseeg yuam kev tia Yexus yog tuag rau saum tus ntoo khaub lig los theej txhoj nws txoj kev npam ces nws tseem niaj hnub thov kom Yexus los tsuag, tsuag los muab nws rau txim mus raum ntawm tus ntoo khaub lig lwj rau yoov ntsauv tuag rau kas noj. Tuag tas lawm los tseem yov kom muab tus ntoo khaub lig coj mus tsos rau ntawm nws lub ntxas coj mus rau txim rau nws tus ntsuj tus plig kom txom nyem mus tag ib sim neej zoo ib yam lis Yexus thiab. Yexus muaj kev npam rau Yexus txoj kev dag. Tus neeg ntseeg Yexus txoj kev dag kuj muaj kev npam zoo ib yam lis Yexus thiab.

Posted 08 October 2016 - 06:54 PM

Dab Yexus Dag

 

Dab Yexus yog ib tug neeg tsis ntses, tsis muaj peev xwm, tsis ntseeg Vaj Tswv, tsis paub kev cai.  Dab Yexus yog ib tug neeg ntseeg Dab Ntxwg Nyoog, neeg dag, neeg tub sab, neeg ruam cam thawj, neeg txhav noj txhav khawv, neeg thau haiv.  Dab Yexus yog ib tug neeg ruam tsis paub kev cais.  Dab Yexus tsis muaj ib qho peev xwm yov los tiv thaiv nws haiv neeg lis King David.  Dab Yexus ruam, ruam tsis ntses.  Dab Yexus yog ib tug neeg ua vaj ua tsev niaj hnub tws ntoo nyob rau nraum zoov tiv tshav, muaj lub cev nqaij daim tawv doog dub nyos lis tus pob thawj.  Dab Yexus khwv tau ib lub tswv yim ruam, ruam mus dag cov neeg ntseeg Vaj Tswv thiab tej neeg zej zog kom lawv cia lis muab kiag huab tai rau nws ua.  Dab Yexus mus dag tej neeg zej zog thoob qab teb qaum teb kom lawv muab huab tai rau nws ua.  Dab Yexus mus txog twg los luag ntxub Dab Yexus txoj kev dag mom txheej yuam cai tsis paub txaj muag tsam muaj kev npam raug luag muab tua pov tseg mus rau ntawm tus ntoo khaub lig rau tshav ziab, lwj rau yoov ntsauv, tuag rau kas noj.  Dab Yexus mus dag tia Dab Yexus mas muaj peev xwm muab dej txia ua tau cawv hau, thiab muab 5 lub ncuav cis thiab 2 tus ntses coj mus pub rau 5,000 leej neeg tshaib, tshaib noj tsau hau qaug tag tseem seem 12 ob lub pob ncuav cis nyob rau tom hav nyom thiab. Dab Yexus mus txog twg los luag teb luag chaw ntxub Dab Yexus txoj kev dag. Dab Yexus mus tsim kev yeeb ncuab rau ub rau no, mus tawm tsam nws haiv neeg kom sib ntxub.  Dab Yexus hais tia yog nej hlub neej niam nej txiv tshaj nej hlub kuv ces nej ua tsis tau kuv qhev.  Nej yov tsum sawv tawm tsam nej niam nej txiv vim kuv yog los txws kom txiv ntxub tub; tub ntxub txiv, niam sawv tawm tsam ntxhais; ntxhais sawv tawm tsam niam.  Kuv yog tus los txws kom nej sib ntxub mus tis txhas vim nej yog kuv cov qhev dag.  Lub ntiaj teb no yov ntxub kuv ua ntej lawv mam lis ntxub nej vim nej yog kuv cov qhev.  Nej nrog kuv dag kom kuv tau los ua huab tai.  Thaum twg kuv tau los zaum rau ntawm lub rooj huab tai thiab los ua huab tai lawm nej tsis txhob siv kuv lub npe coj mus ntiab dab tawm vim kuv yov ntiab kom nej tawm ua ntej.  Kuv tsua siv nej los ua kuv qhev dag tej neeg zej zog kom kuv tau los ua huab tai xwb.  Dab Yexus ruam, ruam tsis ntses lis cov neeg ntseeg Vaj Tswv.  Dab Yexus tib tsis paub tia ua ntej luag yov muab luag tus huab tai rau koj ua luag yov tsum sim koj cov hwj huaj dag ntawd seb puag yog tseeb ua ntej luag mam lis muab luag tus huab tai rau koj ua.  Cov neeg ntseeg Vaj Tswv yog ib cos neeg txawj neeg ntses neeg muaj peev xwm.  Luag thiaj lis yov tsum xaiv tus neeg ntses, neeg muaj peev xwm tsis dag los ua huab tai.  Luag tsis yuav tus neeg tub sab neeg dag los ua luag tus huab tai.      

 

Dab Yexus yog ib tug neeg ruam tsis ntses tsis hwm Vaj Tswv.  Dab Yexus tseem txhav Vaj Tswv tug tia Dag Yexus yog Vaj Tswv ua rau tub qaug rau Vaj Tswv.  Cov neeg ntses ua lawv hawm Vaj Tswv kuj ntxub Dab Yexus txoj kev txhav Vaj Tswv tug.  Cov neeg ntseeg Vaj Tswv thiaj lis yov muab pob zeb  tsoo Dab Yexus lub tob hau kom tawg.  Dab Yexus mus tawm tsam cov neeg ntseeg Vaj Tswv rau ub rua no.  Thaum lawv pom Dab Yexus tuaj txog ces lawv tib ntiab Dab Yexus kom khiav mus vim lawv tib paub ua ntej lawm tia Dab Yexus yog neeg dag.  Cov neeg ntseeg Vaj Tswv tib paub meej lawm tia Dab Yexus yog ib tug neeg dag noj dag hau tsis paub kev cai, mom txheej yuam cai Vaj Tswv tug.  Dab Yexus mus dag txog twg los luag ntxub.  Dab Yexus mus dag tia Dab Yexus tsa tau neeg tuag sawv rov qab los ua rau cov neeg ntseeg Vaj Tswv haj yam ntxub Dab Yexus txoj kev dag.  Dab Yexus hos mus dag tia Dab Yexus ua tau cua tuaj hlob, hlob, hlob ces Dab Yexus hais kom cua nres ces cua cia lis nre kiag lis lawm ntag.  Dab Yexus dag tia Dab Yexus muaj peev xwm taug tau saum npaim dej.  Dab Yexus mus dag, dag, dag rau ub rau no ua rau cov neeg ntseeg Vaj Tswv ntxub, ntxub Dab Yexus txoj kev dag.  Cov neeg ruam, ruam mas cav qhua, qhua tia Dab Yexus mas txawj qhia Vaj Lug Kub Tshaj plaw lis.  Dab Yexus mus dag txog twg los luag ntxub.  Luag tsis kam pub mov rau Dab Yexus noj vim lawv paub tia Dab Yexus yog ib tug neeg dag mom ntxheej yuam cai Vaj Tswv tug kom nws tau lub fwj chim loj lis Vaj Tswv.  Dab Yexus mus dag tia Dab Yexus kho tau neeg dig muag pom kev.  Dab Yexus dag tia  Dab Yexus nti aub ncaug coj mus pleev av coj los pleev rau tus neeg dig muag lub qhov muag tas ces kom nws mus ntxuav tom pas dej ces nws cia lis pom kev kiag lis lawm ntag.  Cov neeg ntses paub txog Yexus txoj kev dag ntawd mas luag ntxub, ntxub Yexus txoj kev dag.  Cov neeg ruam tsis ntses mas qhua, qhua tia ntshes yog tiag. Cov neeg ua Dab Yexus qhev hos mus dag tia lawv muaj peev xwm ntiab tau dab tawm.  Cov neeg ruam cav xav ntshes yog tiag.  Thaum lawv yug tau tej tus me nyuam dig muag lawv coj tuaj mus kom cov neeg ntseeg Dab Yexus khos kom tus me nyuam ntawd pom kev.  Cov neeg ua Dab Yexus qhev ua txuj thov, thov Dab Yexus kom Dab Yexus kho kom tau tus me nyuam ntawd pom kev.  Lawv thov Dab Yexus npaum lis cas los tus me nyuam dig muag ntawd yeej tsis pom kev.  Lawv hos dag rau tus me nyuam dig muag ntawd tia kom nws tuag mus nrog Dab Yexus nyob tom ntxas mas Dab Yexus thiaj mam lis ua kom nws pom kev.  Txog thaum kawg tus me nyuam ntawd thiaj lis muab nws tua tuag kom nws tau mus nrog Dab Yexus nyob ua kes.  Tom qab tus me nyuam dig ntawd tuag tag ces cov neeg ua Dab Yexus qhev mam lis ua txuj tuaj thov Dab Yexus kom Dab Yexus txai nws mus nrog Dab Yexus nyob rau tom toj ntxas ua kes.  Cov neeg ua Dab Yexus qhev hais tia kom tsis txhob quaj rau tus me nyuam dig muag ua tuag ntawd vim nws tib tau mus nrog Dab Yexus nyob ua kes lawm.  

 

Cov neeg ntseeg Vaj Tswv hos coj txawv cov neeg ntseeg Dab Yexus.  Thaum cov neeg ntseeg Vaj Tswv muaj mob mas lawv tuaj mus thov Vaj Tswv rau nws kom nws muaj txoj sia nyob ntev tsis txhob tuag vim lawv paub tia Vaj Tswv yog saib cov neeg ciaj xwb.  Vaj Tswv tsis yog saib cov neeg tuag.  Dab Yexus yog Dab Toj Nxa. Cov neeg ntseeg Dab Yexus yog cov neeg ua qhev rau Dab Toj Ntxas vim Dab Yexus yog ib tug Dab Toj Ntxas zov ntxas.  Yexus yog Ntxwg Nyoog tus qhev.  Dab Ntxwg Nyoog dag, dag, dag yog lis ntawd Dab Yexus thiaj lis dag, dag, dag zoo ib yam Dab Ntxwg Nyoog thiab.  Cov neeg ua Dab Yexus qhev kuj muaj kev npam rau lawv txoj kev tuag txom nyem zoo ib yam lis Dab Yexus thiab.        


Posted 05 October 2016 - 10:21 PM


Posted 15 August 2016 - 05:16 PM

King David

 

Vaj Ntxwv King David yog ib tug neeg muaj peev xwm pab tiv thaiv nws haiv neeg tawm tsam lawv cov yeeb ncuab ua tuaj txeeb lawv teb chaw.  Lub chaw Israel ntawd lawv hawm Vaj Ntxwv David rau qhov chaw siab.  David yog ib tug neeg ntseeg Vaj Tswv thiab Vaj Tswv hlub nws.  Thaum David mus tua rog nrog lawv cov yeeb ncuab David yeej keej heev sib tua nplua rog twg los yeej mam lis rov los tsev.  Thaum tej neeg zej zog pom David rov los tsev mas lawv tuaj pes hawm nws puv kev tag.  Tus twg los tus xav nrog David ua kes thiab lawv hlub David heev.  Lawv kuj pab tiv thaiv David kom tsis txhob muaj leej twg tuaj txov tau nws txoj sia.  David ua neej nyob David hawm Vaj Tswv rau qhov chaw siab.  David tsis dag tej neeg zej zog thiab nws tsis lam tawm mus nyiag luag tug coj los noj dawb.  David mus txog twg los tej neeg zej zog hawm nws thiab cia lis pub rau nws noj raw lis txoj kev sib hlub sib pab. 


Posted 14 August 2016 - 08:58 PM

King David vs. Jesus

 

 

                                                                                                   King David

 

 

 

Vaj Ntxwv David yog ib tug huab tai thib ob nyob rau lub teb chaw Isrial tom qab thawj tug huab tai King Soul.  King Soul tsis yog ib tug neeg ntseeg Vaj Tswv lis King David.  David yog ib tug huab tai muaj peev xwm txij thaum yau mus txog rau thaum lau thiab mus txog rau thaum nws tag sim neej.  Nws tiv thaiv nws haiv neeg thiab tawm tsam nws haiv neeg tus yeeb cuab kom luag tsis txhob tuaj txeeb tau lawv lub teb chaw mus ua luag tug.  David tau mus tua rog  nrog nws haiv neeg cov  yeeb ncuab lawm ntau zau thiab nws tau yeej txhua, txhua zau yog lis ntawd nws haiv neeg thiaj lis hwm nws thiab cia ua lawv tus huab tai los zaum rau ntawm nws haiv neeg lub rooj huab tai.  Nws haiv neeg kuj pab tiv thaiv nws kom tsis pub luag cov neeg yeeb ncuab tuaj tua tau nws pov tseg.  Vaj Ntxwv David yog ib tug huab tai zoo muaj koob muaj npe nrov thiab nws ntseeg Vaj Tswv.  Vaj Tswv kuj hlub Vaj Ntxwv David vim David tsis dag Vaj Tswv thiab nws tsis hais lus los mom txheej Vaj Tswv tug.  Nws tsis mus dag nws haiv neeg kom lawv ntxub nws tiam sis nws mus pab nws haiv neeg kom tau noj tau hau muaj teb muaj chaw los nyob thiab nws pab tiv thaiv nws lub teb chaw.  Tom qab David tuag tag nws kuj muaj ib lub ntxas rau nws haiv neeg mus pes hawm.  Nws haiv neeg txhua tus lau hlua kuj hlub nws thiab hawm nws los ua ib tug huab tai zoo ncaj ncee hlub nws haiv neeg.  Vaj Ntxwv David coj nws haiv neeg mus rau koj txoj kev zoo tsis raug kev txom nyem, tsis raug kev quaj kev nyiav.  David yog ib tug neeg zoo rau nws haiv neeg.     

 


Posted 07 August 2016 - 10:50 AM

Tus neeg ntseeg Vaj Tswv vs. Tus neeg ntseeg Yexus

Yexus yog ib tug neeg dag noj dag hau mom ntxheej yuam cai Vaj Tswv tug. Yexus muaj kev txhaum rau Vaj Tswv. Yexus yog ib tug neeg ruam ruam tsis ntses. Yexus mus tawm tsam cov neeg ntseeg Vaj Tswv kom lawv muab huab tai rau Yexus ua. Lawv thiaj lis muab Yexus txhom coj ntau thiab coj mus tua rau ntawm tus ntoo khaub lig. Yexus thiaj lis tuag ua ntshav liab vog tseg rau lub ntiaj teb neeg no saib tia Yexus yog ib tug neeg dag.

Tus neeg ntseeg Vaj Tswv nws tsis muaj kev txhaum vim Vaj Tswv tsis muaj kev txhaum. Tus neeg ntseeg Vaj Tswv ntses tshaj tus neeg ntseeg Yexus.

Posted 19 July 2016 - 11:58 PM

"Ntuj Ceeb Tsheej" v. "Ntuj Tawg"

Yog muaj ib tug neeg tuaj kom koj xaiv seb koj xav mus nyob qhov twg, Ntuj Ceeb Tsheej los yog Ntuj Tawg?

Ntuj Ceeb Tsheej thiab Ntuj Tawg yog txoj kev tsau ntuj. Ntuj Ceeb Tsheej thiab ntuj tawg phem tib yam nkau vim nws yog ib lub xwb. Ntuj ceeb tsheej tuag thiaj lis mus tau; ntuj tawg tuag thiaj lis mus tau ib yam lis ntuj ceeb tsheej. Tus twg xav xav mus rau ntawm ntuj ceeb tsheej ces tus ntav xav xav tuag heev. Cov neeg mus dai tuag vim tau lub neej tsis raw siab xav.

Posted 13 July 2016 - 12:05 AM

Los lus "Lawb Dab" los qhov twg los?

Peb Hmoob nyiam hais lus yooj yim siv los lus "Dab" ntau heev. Peb Hmoob yov tsum xyaum hais los lus zoo thiaj tau koob hmoov zoo. Peb Hmoob muaj zoo kab lis kev cai taug. Peb yov tsum siv los lus zoo coj los tuav peb txoj kev coj noj coj ua. Tus thawj tuav txoj kev coj noj coj ua ntawd nws yog ib tug neeg tseem ceeb saib ib pab neeg ua noj ua hau. Nws tsis yog coj ib pab dab. Nws yog tus coj ib pab kwv tij xwb. Yog koj mus hus luag ib cuab kwv tij tia nej pab dab ntawm nej tus coj dab yog tus twg nos ces tsis yog lawm. Los lus zoo yov nug ib tus neeg ntawd tia nej cuab kwv ntawm nej tus coj noj coj ua yog leej twg no mas zoo mloog dua los lus coj dab.

Los lus "Lawb Dab" yog los lus tawm tsam los lus "Coj Dab. " ob los lus ntawd nkawv tsis muaj kev haum xeeb vim nkawv siv los lus Dab coj los sib tawm tsam. Ob los lus ntawd yog yeeb ncuab.

Review the complete topic (launches new window)