Jump to content


Replying to Ua txij ua nkawm xaiv tsis tau


Post Options

    • Can't make it out? Click here to generate a new image

Attach Files

   Max. single file size: 16MB

  or Cancel


Topic Summary

Posted 02 September 2016 - 10:32 PM

Kuv tus mi txiv ntxawm siab zoo thiab zoo nraug, koj yeej tseem yuav mus nrhiav tau tus neeg hlub hlub koj.

Hos kuv ces tiam mi neej nod tu siab nrho yuav tsis hlub leej twg ntxiv vim kuv lub siab mob laug, lub cev ntaj ntsug raug tus kuv hlub  ntaus doog ntshav, qaij ntuag thiab tsis zoo siv ib zaug ntxiv li lawm nyob tiam neej nod.

Kuv yuav tu kuv lub siab lub ntsws mus kom tag ib txhiab ib txhis.

Tusdev tustxhiaj twg txawm yuav hais phem hais zoo thiab liam kuv li cas los puam chawj, ntuj pom lawm niam yog lawm niam, txiv yog lawm txiv, kuv yuav tsis ntshaw tsoobkuv txiv, kuv hais raws li pom thiab muaj tseeb.

 


Posted 02 September 2016 - 09:51 PM

Kuv muaj ib tug txiv ntxawm nws mas zoo nraug tas siab nrho thiab tseem yog neeg loj siab ntshua caj som nciav tabsis nws tus pojniam mas muab nws cem cem tswquav tswzis tag siab nrho thiab nws nyob li menyuam yaus rau nws tus pojniam cem xwb tiamsis kuv tsis paub hais tias xyov nws puas nyiag mus tham hluas nkauj thiab ua siabphem rau pog limhiam ntawd hos nws tus pojniam phem ntawd ces kuv paub tias yeej tsis xav yuav nws thiab xav kom nws tuag tsawg tsuag lawm xwb vim pog yeej mus tsoobtsoob pog ib tug lawm.

 

Tiamsis luag hais tias luam zoo thawj ntsug tau txij nkawm yuav zoo ces zoo thawj tug os lawv, kuv los tu siab kawg tsis pom qab yuav ua zaj twg vim peb txhua tus ib leeg ris rawv ib lub nra, peb txhua khub txij nkawm nyob kiag hauv tib tug X. tiamsis luag lawm niam lawm txiv cia luag tsim yus xwb, yus tsuas yog nyob ntsia thiab mloog seb cua tuaj ntsawj dej ntws lawm tog twg ces yus nrog dej ntws vim nyob lub ntiaj teb nod tsis muaj leejtwg yuav zoo zoo 100%.


Posted 29 August 2016 - 03:37 PM

Kuv tus mi koj txiv, koj thiab kuv wb yog neeg laus lawm wb tsis yog menyuam yau li luag saib tsis taus wb lawm es ntuj vau los wb tseem yuav lav txheem, teb nphau los wb tseem yuav lav qaws lawm es wb thiaj yuav tau nyob ua ke os mog.

Lub mi sijhawm nod ces yog lub wb yuav tau txawj xav kawg nkaus, sib hlub kawg nkaus lub siab lub ntsws thiab nco ntsoov ib leeg tos rawv zam txim rau ib leeg, qhov siab wb ob leeg sib pab ncav, qhov qis wb ob leeg sib pab ntsaig, mus deb mus ze wb ob leeg yuav tau mus ua ke vim wb sib nco kawg wb lub siab tseg tsis taus ib mi vib nas this li lawm xwb os vim yog dhau qhov nod lawm ces wb twb yuav mus wb lub mi sijhawm twb yuav nyob tsis ntev lawm os.

Tus tib neeg yuav kom wb xaiv kev taug ces nws yeej tsis hlub kuv li thiab txog txij nws kom kuv xaiv ces kuv twb tu siab txaus lawm tiam sis kuv hlub hlub kuv tus kheej kuv thiaj lam ua neej dai txoj sia tsuav tsis tu xwb es cia nws mus ua devuanpuatxaus luag muab nws veg liniagdev mus tsis muaj qab ntxhiab ces nws mam paub ces ua devrov los thawj kuv thiab hais tias nim hlub kuv kawg thiaj rov los.

 

Ntuj aw....kuv tus mi koj txiv, ib tug mi txiv neej lub meej mom nyob siab siab tsis txhob muaj tsuj ntawm taw rau luag teb luag chaw xyav wb li ntawd os nawb vim kuv hlub koj tag kuv lub siab nrho, kuv yeej tsis kam kuv tus mi txiv muab nws lub meej mom txiv neej ua poob qis npaum ntawd.

Vim kuv paub hais tias kuv tus txiv yeej tsis yog neegruam npaum ntawd thiab thaum twg kuv tus txiv tau nrhiav rau nws taug lawm ces nws yeej yuav tsis rov los thawj kuv li lawm mas kuv thiaj caum thiab fwm kuv tus txiv tag nrho kuv lub siab hlub ib tiam neej kuv tsuas yuav ib leeg ua kuv tus txiv.

Txawm nws ciaj thiab ncaim lawm los kuv yuav tsis hlub dua ib tug ntxiv vim kuv lub siab lub cev thiab tus ntsuj plig kuv twb muab rau kuv tus txiv tag nrho lawm.

Yog kuv ho ncaim lawm, kuv thov lub ntuj pov fwm kom koj tsis txhob ua siab coob rau, kuv lub cev ncaim koj tabsis kuv lub siab thiab tus ntsuj tus plig ntsia ntsoov thiab nrog nraim koj nyob os kuv tus mi txiv kuv hlub.

 

 


Review the complete topic (launches new window)