Jump to content


Replying to Vim Li Cas Pojniam Muaj Txiv Thiaj Xav Deev Hluas Nraug Los Lwm Tus Txiv?


Post Options

    • Can't make it out? Click here to generate a new image

Attach Files

   Max. single file size: 16MB

  or Cancel


Topic Summary

Posted 20 June 2015 - 07:40 AM

Pojniamxavtautusloj aw, cov neeg hais lus li koj mas yog nws pojniam mus deev hluas mas nws xum tuag los mus dai tuag naw.  Kuv twb pom coob tus lawm os.  Cov khib khib pojniam mas yog pojniam mus deev hluas mas tseem nrhiav kev sablaj, cov hais lus li koj ces yog pojniam mus deev lwm tus txiv neej ces tos sawv daws paub nws twb tuag lawm os.  Kuv tus tijlaug kiag nws yeej tham khav ntxhia rau ub rau no tias nws pojniam mas yuav nrog leej twg mus qhov twg thiab mus dab tsi los nws yeej tso ncauj lug tsis khib li tab sis muaj ib hnub nws paub tias nws pojniam mus cuab qhovquav rau lawv xa no ces thaub niaj hnub cem pojniam thiab hawv yuav muab pojniam tua pov tseg.  Pojniam thiaj hu kiag police tsis pub nws tuaj ze pojniam tsev li 300 yards.  Tau 2 hlis xwb thaub dai tuag tib tug txhav qhis hauv closet txij duav xwb, peb tau tha kiag lawm ne.  


Posted 08 June 2015 - 01:33 AM

kuv hais kuv tus poj niam xwb thiaj tsis txhaum nej leej twg,kuv tus niaj mus casino thaum poob nyiaj tag thiab pom tus twg muaj nyiaj laus lawm lo tshuav yog nyiaj xwb.yeej cuab rau thiab tseem hais tias yog kuv hais yuav sau nra mus nrog nyob.kuv tso kev lug rau mus thiab kev lug rau xa deev tus xav mus thawj leej twg los tab sis ua pheej tsis mus kuv tseem tshai tsam kuv tau tha thiab yog nej leej twg xav tau ntaus ntawv teb kuv yuav qhia koj pab caij nees rau sawv daws saib


Posted 28 May 2015 - 01:11 PM

Vim laus cov txiv qautsis tawv lawm xwb os


Posted 26 November 2014 - 02:43 PM

Tus yuav hais ntawd nyob qhov twg ho tsis tau.
uas tej kevphem ntawd yog lawv nyiag koom siab koom ntsws qog tib lo lus, hais tib lub suab, moj nqag kab txiav ua xwb thiaj tsis muaj tus hais sav, yog leej twg hais ces lawv muab nws hlais lub cajdab tu nrho.

mas yog niagdevtwg yuavliam tauquavtawgces nej sawvdaws thiaj muab niagdev ntawd tsa ua nom tu tes ub tu tes nov.

Posted 26 November 2014 - 06:07 AM

Aw, yog tshaj li tiag yom tej neeg ntawv mas ua cas ua dab tsi los twb tsis saib qab saib hau mam ua es yuav lam tau lam ua li lauv yom.  Ntshe yuav tsum yog thaum nws paub mas nws thiaj zeem xwb os tsis li ces ua neeg nyob yeej tsis muaj leej twg yuav hais tau li nawb.  Nyiam ua nyias mam ris rau nyias lub nrog qaub li peb hais ntawv xwb tiag tsis ntseeg sim meb yeej yuav tsum pom ib hnub xwb xwb thiaj tag nawb cov neej liam txwv tsis coj cai tsis mloog leej twg hais.  Nws ua raws nws siab nyiam xwb tsis muaj leej twg yuav nrog nws yuav tau li.  Tsuas zoo thaum tsis muaj leej twg pom leej twg paub nkaus xwb tsis li ceg kawg mag lub mav tais nyhav nyhav ua nws ev tsis taus kiag xwb tiag.


Posted 26 November 2014 - 03:43 AM

Yog li tus neegphem nyiag yus qoob nruab txhab nyiag ntxias, nyiagdeev yus poj nruab paig xwb tsis txhob quavntsej nws lawm tom qab nws nrhab nws lubpim tag ces tas li ntawd lawm xwb, leej twg hais ntau ces kuv tso ncauj tso lus kom nej mus muab nws lub qhov muag dawj kom dig, mus muab nws lub cajpas hlais kom tu, mus muab nws tsim kom nws tuag mus mas nej thiaj yuav yog kuv cov neeg.

 

Kom lawv tsis txhob tuaj hais hais luag tej txij nkawm tej nkawm lawm mas cov neeg nyob nyhav av dawb thiaj tuag tas.

 

 


Posted 26 November 2014 - 03:08 AM

Yog kawg, ua neeg nyob tsis muaj lauj kaub tais diav lawm mas tsis zoo ua neeg kiag li nawb. Txawm muaj zoo taus thiab txuas los ntshe lam khwv tsis muaj chaw uanoj ces thaum kawg yeej ua peb hais lawm xwb ntag tiag.  Nws tsuas yog zoo thaum hais tab sis tsis zoo thaum ua nas yom.  Nej xav puas yog li peb hais mas?  Ua neeg nyob ces yeej kawg los tsuas li ntawv lawm xwb tiag.  Leej twg tseem tsis paub thiab ces ntshe tsis tau noj mov dua thiab lub hlwb tsis tau qoo xwb os.  Niag neeg zoo li ntawv tsis hais los yeej pom, tsis ntshia los yeej paub tias nws yog hom tib neeg coj zoo li cas lawm.  Txawm yuav mus xaum los kos puv phab los tsuas zoo li ntawv lawm xwb os lawv.


Posted 26 November 2014 - 03:00 AM

Ua li koj yuav kam nws txiagkoj puas tau nug saib nws pos muajpim/ puas muajqau thiab nws lubpim/ rabqau mus dua twg lawm koj mamtxiag.

 

Qhov kojtxiag tsis tau mas yog, koj ntxias nws txiagtas, nws tsis yuav koj ces cov neeg yuam nwstxiag koj ntawd txawm raws ua teebmeem rau nws tus txijnkawm ntag.

 

Koj yuav hais tias tsis yog kuv lub cev ces kom kuv tsis txhob hais;

 

Kuv tsuas yog nws niam, nws txiv, nws mi tub, mi ntxhais, nws nkaj nws muam, nws txheeb nws ze nkaus xwb laiv qhov koj hais ntawd.

 

Uas kuv qhia koj nawj, hnub twg ib tug txiv neej los yog ib tug pojniam kam nrhab nws lubpim thiab muab nws rabqau tsij rau koj lub cev lawm ces neb yog ib lub cev koom ib txoj sia lawm. mas peb ua neeg nyob tiam neej nov kuv thov kom peb ib leeg muaj kev hlub sam fwm pub ib leeg tsis txhob lam hla luag nom nrim.

 

 


Posted 26 November 2014 - 02:40 AM

Yog vim li cas tej teeb meem me me li no nej pheej muab coj los tham kom loj loj ua rau poj niam thiab txiv neej no sib cav sib ceg thiab sib ntaus sib tua kom tuag nrov thoob ntiaj teb no mas lov.

 

Kev sib daj sib dee tsis hais poj niam los yog txiv neej, tus muaj txij muaj nkawm los yog tus tseem tsis tau muaj. Nyias deev nyias kom txaus nyias siab nyias ntsws vim twb tsis yog yus cev nqaij daim tawv es yus pheej yuav muab coj los tham thiab khib yus lub siab ua tus ab tsi. Ua siab loj loj thiaj li muaj txoj siab nyob ntev ntev mog.


Posted 04 November 2014 - 09:42 PM

vim tias thaum ub mas txiv neej li khoom luv luv es ua npaum thiab xoom npaum li cas los tsis txaus poj niam yees thiab neeg ntiaj teb nce tsis nto rau saum ntuj ceeb tsheej li. tam sim no nws ntev ntev lawm mas nyob twb ywj xwb los twb zoo nyob lawm, yog tias yim xoom mas yim zoo nyob heev ces ua rau nce nto plaws rau saum ntuj ceeb tsheej ntxee rau sab yeeb ceeb lub qhov chaw uas tsuas muaj kev kaj siab lug nyob tshav ntuj nrig lawm xwb os ib tsoom phooj ywg hmoob.

 


Review the complete topic (launches new window)