Jump to content


Replying to Yob Nraug Ntsuag Thiab Zaj Laug Ntxhais Ntxawm


Post Options

    • Can't make it out? Click here to generate a new image

Attach Files

   Max. single file size: 16MB

  or Cancel


Topic Summary

TusHluasSiabZoo

Posted 11 April 2012 - 10:46 PM

Dab neeg twb muaj tseg cia zoo li sau los saum no lawm... yog vim li cas nej pheej tsis txawj mus xaiv cov noob nom noob tswv tham los sis mus xaiv huab tai tej ntxhais tham kom yus lub neej ho pauv mus ib theem rau saum toj. Txhob lam mloog dab neeg xwb yuav tau muab coj los xyaum ua yus lub neej thiaj li yuav zoo, kuv khuv xim heev uas nej tsis hais rau kuv hnov thaum ntxov, tam sis no nws lig rau kuv lawm...

Posted 06 April 2012 - 01:36 AM

Kwv tij hmoob zoo siab tau read koj cov dab neeg lawm zoo siab thiab tsaug ntau, yog tias koj tsis xav li cas no thov rov tuaj sau dua rau kuv tau read ua lub chaw nco txog peb hmoob li dag neeb nawb.

Posted 03 April 2012 - 07:45 PM

Kuv tsis tau nyeem koj zaj dab neeg tab sis kuv muab A+ rau koj for your time and commitment.

Posted 03 April 2012 - 05:58 PM

Thoj Kab Thoob Thiab Cib Nraug Nas.

0000109.PNG 00028.JPG 00029.JPG 00062.JPG

Thaud, muaj ob niam txiv laus laus. Nkawd muaj ib tug tub xwb. Tus tub ntawd lub npe hu ua Thoj Kab Thoob.Nws mus kawm txuj. Kawm txuj tiav tas, nws los nrhiav poj niam yuav. Nws mus nrhiav qab ntug dhau hauv ntuj, tsis muaj ib tug yuav ntxim nws siab li.

Ces nws txawm mus mus txog ntawm ib lub niag tsev Hauj Sam. Hauj Sam txawm nug nws tias: "Thoj Kab Thoob, koj yuav tuaj mus dab tsi ?"

Thoj Kab Thoob teb tias: "Nyuag yau yuav tuaj mus nrhiav poj niam no.

Tab sis nyuag yau twb mus nrhiav qab ntug dhau hauv ntuj, tsis muaj ib tug ntxim nyuag yau siab li, mas nyuag yau thiaj li tuaj nrhiav txog qhov no."

Ces Hauj Sam txawm hais tias: "Thoj Kab Thoob, yog koj nrhiav yuav poj niam mas nyob puag pem niag tsua Phab Toob Ceeb, muaj ib tug nyob puag sab ntuj nraum ub, niaj hnub tuaj da dej ped. Koj mus xyuas, ntxim koj yuav nyiam xwb. Yog koj mus no koj mus nkaum ntawm ntug fab.Ib me ntsis, tshav ntuj tuaj ci ntuas, ces ya plho ib pab noog coob coob puag tim qab ntug tuaj tsaws ntua ntawd. Lawv mus da dej tas lawm. Koj khiav khiav mus nthos nkaus tus me tis tw daj daj coj los zais. Koj tsis txhob muab Iwm tus cov nawb !"

Ces Thoj Kab Thoob txawm mus. Ciav muaj zoo li Hauj Sam qhia tiag !

Cov noog ya tuaj ble tis hle tw rau ntawd tas. Lawv txawm mus da dej lawm. Ces Thob Kab Thoob txawm khiav khiav mus nthos nkaus cov tis tw daj daj coj los zaim kiag.

Ib me ntsis lawv da dej tas, sawv daws los ntxig tis tw tas, sawv daws txawm ya tas lawm lauj! Tshuav ib tug ya tsis taus.Nws nrhiav nrhiav, nws pom Thoj Kab Thoob, nws txawm hais rau Thoj Kab Thoob tias: "Ab ! Leej yawm dab, thov koj muab kuv cov tis tw rau kuv, lawv twb mus tas lawm."

Thoj Kab Thoob teb tias:"Kuv tsis muabrau koj, kuv yuav yuav koj xwb."

Tus ntxhais hais li cas los Thoj Kab Thoob tsis muab.Nws txawm hais tias:

"Ab ! Leej yawm dab, koj tsis muab rau kuv koj tsis ntshai lov ?"

Tus hluas nkauj ntawd lub npe hu un Cib Nraug Nas. Cib Nraug Nas txawm xob vog luaj ib tug niag las npua. Nws hais tias: "Koj puas ntshgi ?"

Thoj Kab Thoob teb tias: "Nyuag nyob li xwb kuv tsis lam ntshai."

Xob vog luaj ib tug niag phaw twm, nws nug tias: "Leej yawm dab, koj puas ntshai ?"

Thoj Kab Thoob teb tias: "Nyob li xwb kuv tsis ntshai thiab."

Xob vog luaj li tus ntxhw, nws nug hais tias: "Leej yawm dab, koj puas ntshai thiab ?"

Thoj Kab Thoob teb tias: "Hwb ! Nyuag nyob li xwb kuv tsis lam yuav ntshai ib zaug li."

Ces xob tsis tau ntxiv lawm lauj! Nws txawm txoom zog ua ib tug hluas nkauj zoo zoo nkauj. Nkawd sib tham sib tham ib tsam. Thoj Kab Thoob txawm coj los nrog Thoj Kab Thoob nyob. Nkawd nyob nyob tau ntev xyoo lawm lauj! Thoj Kab Thoob nco nco nws niam thiab nws txiv, nws txawm ua phem phem rau Cib Nraug Nas.Nws txawm ploj plias rau nruab thu dej, tshwm plaws rau nruab qab deg lawm lauj! Cib Nraug Nas nrhiav tau peb hlis nws nrhiav tsis tau li. Cib Nraug Nas thiaj nrhiav zoj nruab deg.

Ua ciav Thoj Kab Thoob nrog dej nqes hav lawm. Nws thiaj li mus nrhiav tau Thoj Kab Thoob. Nws hais rau Thoj Kab Thoob tias: "Thoj Kab Thoob, thaud, kuv yeej hais tias koj yuav tsis hlub kuv ib zaug li. Cuajkaum los koj yuav yuav kuv xwb. Saib zaum no koj muaj peev xwm khiav kuv lino.

Tab sis zaum no kuv nco koj los nco ib tsoom xwb, lwm hnub koj yuav nco kuv ob tsoom mog !"

Ces nkawd txawm los nrog niam pog txiv yawg nyob. Thoj Kab Thoob yuav tau nws poj niam los, nws poj niam tsis paub lus li. Thoj Kab Thoob qhia tau peb xyoos. Ces ncua tau peb xyoos tsis tau them Suav se.

Muaj ib hnub, Thoj Kab Thoob hais tias nws yuav mus them Suav se. Ces nws poj niam txawm sau zoj tau ib tsab ntawv rau nws nqa mus thiab hais mu nws tias:"Thoj Kab Thoob, koj mus yog daim ntawv no zoo li qub ces koj yuav nrog Suav nom Suav tswv nyob pes tsawg hnub los koj nyob koj.

Yog daim ntawv no nphob nphob lawm no ces koj tsuag tsuag los, tsam koj tsis pom kuv lawm nawb !"

Ces Thoj Kab Thoob txawm mus lawm lauj! Cib Nraug Nas nyob, nws txawm pib nrhiav nws tej tis tw. Nws nrhiav nrhiav, muaj ib hnub muaj ib tug me noog ntsim lib dub quaj tias: "Cib Nraug Nas, Cib Nraug Nas, koj tis koj tw nyob qab ncej cub."

Cib Nmug Nas thiaj mus hlib tsuag tsuag hauv qab qhov cub. Ua ciav nws cov tis tw nyob hauv tiag lauj! Cib Nraug Nas txawm muab rhais zojrau nws tej tes tej taw. Ua ciav tseem ya taus lis qub thiab. Nws ya rwg ntxiaj tim ub, ob niag me nyuam luag ib zag, rwg ntxiaj tim no, ob niag me nyuam luag ib zag.

Nws txawm hais tias: "Ob niag kas ! Thaum kuv zov neb, neb niam quaj quaj. Neb txiv zov neb, neb niam kiab kiab. Yog vim neb txiv muab kuv tej no los ntxias neb, neb thiaj kiab kiab."

Cib Nraug Nas txawm mus hais rau niam thiab txiv tias: "Niam thiab txiv, kuv nco Thoj Kab Thoob ua luaj li no! Ces neb nyob, kuv mus xyuas Thoj Kab Thoob tso, kuv mam los nawb !"

Niag niam hais tias: "Me nyab, tsis txhob mus mog ! Thoj Kab Thoob twb los yuav txog."

Cib Nraug Nas hais tias: "Kuv yuav mus xwb, vim kuv nco nws ua luaj no.

Yog neb ntshai tsam kuv tsis los lawm no, neb muab ib lub lig xov los khi kuv ko taw."

Thiaj li muab ib lub lig xov los khi rau nws taw. Nws ya plaws txog pem roob, xov kawg lawm. Ya plaws rov los nws hais tias: "Niam thiab txiv, thov muab ib lub lig xov los txuas ntxiv thiab, vim xov luv dhau hwv, kuv tsis pom."

Thiaj li txuas zoj ib lub ntxiv. Cib Nraug Nas txawm nyiag zoj tau ib rab txiab, nws muab ntsaws zoj rau hauv plab tshos.

Nws ya plho txog ntua sab ntujraum ub, nws tib txiab txoj xov tu nrho, nws ya tiaj lias rau nws teb nws chaw lawm lauj !

Thoj Kab Thoob muab zoj daim ntawv rau Suav nom nyeem, Suav nom nyeem tas. Suav nom hais tias:"Thoj Kab Thoob, koj tsis tsuag tsuag mus.

Tsam koj tsis pom koj poj niam laiv !"

Thoj Kab Thoob kav peb hnub peb hmos los txog ntua tsev.Ua ciav vaj tse nqha nrig tsis pom lilawm. Thoj Kab Thoob tsuas tias nrhiav qab ntug dhau hauv ntuj los tsis pom li lauj! Muaj ib hnub Thoj Kab Thoob thiaj mus ntsib tug niag Hauj Sam laus. Hauj Sam txawm nug Thoj Kab Thoob tias:"Me tub, koj yuav tuaj mus dab tsi ?"

Thoj Kab Thoob teb tias: "Aub! Niam Txiv Hauj Sam lauj! Nyuag yaus yuav tau ib tug poj niam hu ua Cib Nraug Nas no, nws khiav lawm. Nyuag yaus nrhiav tau peb hli no nyuag yaus nrhiav tsis tau li."

Hauj Sam txawm hais tias : "Thoj Kab Thoob, koj tus poj niam mas tsis nyob Xov Tshoj no mog ! Koj tus poj niam mas nyob ntxeev ntuj puag nraum ub. Koj yuav ua li cas mus nrhiav tau ? Yog li cas los koj yuav mus nrhiav xwb, mas koj yuav tsum kawm kuv cov txuj tas tso koj mam mus.

Yog kojkawm tau qeeb mas ntshai yuav yog ntawm ib xyoos. Hos yog koj kawm tau sai mas kawg yog peb hlis xwb tau lawm. Yog kojkawm tas mas koj thiaj yuav mus tau."

Thob Kab Thoob thiaj lis kawm tau peb hlis xwb, nws kawm tau tas Hauj Sam tej txuj ci huv si lawm lauj! Thoj Kab Thoob txawm hais tias: "Txiv Hauj Sam lauj! Tav no kuv nco Cib Nraug Nas dhau hwv lawm. Kuv twb kawm txuj tas lawm ces kuv yuav mus nrhiav Cib Nraug Nas."

Hauj Sam hais tias : "Thoj Kab Thoob, koj yuav mus los mus. Tab sis koj mus de kuv tsob nyuag txiv qaub tom ntug vaj, koj coj mus thiab mog ! Es muaj xwm txheej dab tsi los koj thiaj li tau siv."

Thoj Kab Thoob thiaj li mus de zoj tau ob hnab tshos. Ces Thoj Kab Thoob txawm mus lauj! Nws mus mus txog hiab teb, hiab sawv nkaus ntsuv luaj cav txoob. Nws ua hwj huam tsuag tsuag rau, muab cov txiv qaub tsuag laws rau, hiab ntog pig poog cuag cav txoob vau. Nws thiaj hla dhau plaws hiab teb.

Nws ho mus mus txog zuam teb. Tej niag tug zaum ntog nreem luaj hnab tsaj. Thoj Kab Thoob ua hwj huam tsuag tsuag, muab cov txiv qaub tsuag laws rau, ces zuam ntog cuag tsi rau nram qab ke lawm.Nws thiajli tau kev mus ntxiv.

Nws mus dhau dais teb, mus dhau tsov teb huv si. Nws thiaj li mus txog rau ib tug dej. Nws nqhis nqhis dej, nws txawm de kiag tau ib daig nplooj los ce zoj nrov rhev xwb. Saib zoj : ua ciav daim nplooj kub hnyiab tas lawm. De zoj daid los sim los kub hnyiab thiab.Nws thiaj tso plhuav tseg.

Nws txawm mus mus txog ib lub niag tiaj zoo ces kev tws lawm lauj! Ces Thoj Kab Thoob thiaj li ua khawv koob, ua hwj huam tas nrho, txawm hlauv hlua ib txog niag hmab nrov poog luaj nkaus li txoj niag hmab txiv peev ntam txawb ntua ntawm Thoj Kab Thoob xub ntiag. Nws txawm muab txoj niag hmab txiv peev ntam ntawd nce nce mus, ua ciav txawm mus ti nkaus rau ntawm ntug dej ntuj. Ces Thoj Kab Thoob kwm zoj theem pem toj los hla tsis tau, kwm zoj theem nram hav los hla tsis tau thiab. Yuav tsaus ntuj lauj! Nyob ntawm ntug dej muaj ib tsob niag ntoo faj khaum loj loj nyob ntawd. Nws ua khawv koob tsuag tsuag tas, nws txawm nce mus pw saud. Ib me ntsis tsaus ntuj zuag txawm muaj ob niam txiv noog ya los pw puag saum ntsis. Ob tus noog ntawd nyob nyob ib ntsis, tus niam hais rau tus txiv tias: "Ab! Koj txiv, ib hnub wb noj kaum tsib tug nyuj, ib hmos wb noj kaum tsib tug twm. Tag kis wb yuav noj dab tsi nev yuad !"

Niag txiv txawm teb ntua tias : "Ab ! Tsis ntshai koj niam ! Tag kis Cib Nraug Nas yuav yuav dua ib tug txiv tshiab, lawv yuav tua kaum tsib tug nyuj kaum tsib tug twm noj no. Wb mus noj tej plab nyuj plab twm tas nyaj yuav nyob taus ib hnub lawm."

Ces Thob Kab Theob xav zoj Cib Nraug Nas ces yog nws poj niam ntag lauj! Thoj Kab Thoob thiajua khawv koob tsuag tsuag tas nrho, nws thiaj nce nce mus txog puag saum ob niam txiv noog. Ua ciav Thoj Kab Thoob
ib puag khawm tsis tas txhais nyuag kav taw las! Thoj Kab Thoob thiaj nce nce mus txog pem nyuag plaub tis kawg. Nyuag pluab tis kawg tab tòm ib khawm tes tas nrho. Thoj Kab Thoob txawm mus nkaum twj ywm hauv cov nyuag plaub kooj tis ntawd.

Tag kis kaj ntug txoog, niag niam txawm hais tias : "Ab ! Koj txiv, tsuag tsuag ! Wb mus, tsam lig lig. Lawv ua hnyuv nyuj hnyuv twm tas ces wb tsis tau noj."

Niag txiv teb tias : "Ab ! Koj niad, ua cas hmo no es pheej nkag nkag ib ce li ? Phoj xom kuv ua luaj nev ?"

Niag poj txawm hais tias:"Ab! Koj txiv, tej zaum yog nyuag hmub nyuag twv tom xwb. Twb kaj ntug lawm ces tsuag tsuag, wb mus. Twb pom pom kev lawm."

Ob niam txiv noog ya ya mus txog ib nrab dej, txawm pom vaj tse dawb vog sab tim ub lawm lauj! Ob niam txiv noog ya ya tshav ntuj tuaj puv nras, thiaj li ya mus txog. Nkawd thiaj yuj qis zuj zus qis zuj zus. Thoj Kab Thoob txawm tso plhuav tes poob nthav, nws khiav khiav lawm.Niag lauj txawm hais tias: "Ab ! Koj niam es ! Yog ib tug niag neeg diam ho! Cas yuav khiav lawm lauj ! Kam muaj ib los diam."

Niag niam teb tias:"Kuv yeej hais koj tias ua zoo saib! Koj tsis ua zoo saib nev ! Cas yuav khuv xim ua luaj !"

Thoj Kab Thoob txawm mus nyob ntawm ib lub nyuag nyuam tsev nyob ntawm txojkev mus ris dej. Ib me ntsis txawm maaj ib tug ntxhais nqa ib lub nyuag plhuaj taub khiav khiav tuaj. Thoj Kab Thoob txawm hu tias :

"Koj yuav mus dab tsi os, leej muad ?"

Tus ntxhais ntawd teb tias : "Twb yog Cib Nraug Nas yuav txiv tshiab es kuv txiv lawm kom kuv tuaj nqadejrau Cib Nraug Nas ntxuav taw tso nws yuav mus ua nyab."

Thoj Kab Thoob hais tias: "Yog li no, ib ntsis koj mus nqa dej los, koj coj koj lub plhuaj taub los rau kuv saib tso, koj mam nqa mus rau Cib Nraug Nas ntxuav tes taw mog !"

Ib ntsis tus ntxhais ntawd nqa dej khiav khiav los txog ntua, ces Thoj Kab Thoob txawm tso pIhuav tau ib ntinplhaib rau hauv.Ntinplhaib ntawd yog utiv uas thaum ub Cib Nraug Nas coj. Nws txawm hais tias : "Koj coj mus no, koj hais tias kom Cib Nraug Nas ntxuav kom tas no ov !"

Tus ntxhais ntawd nqa khiav khiav los lawm. Nws los txog, nws txawm hais tias: "Cib Nraug Nas, kuv mus ntsib ib tug Hmoob, nws hais tias koj ntxuav kom tas taub dej no no !"

Cib Nraug Nas thiaj muab hliv kiag tas nrho, txawm nrov nrov hauv tuaj.
Nws muab hliv kiag los. Ua ciav yog nws ntiv np1haib thaud. Nws txawm nug tias : "Koj mus nqa dej, koj pom muaj neeg nyob tod tiag ntag ! Koj rov qab khiav khiav mus hu nws los saib, koj kom nws los kuv xav ntsib nws no nawb !"

Tus niam hluas ntawd khiav khiav mus hais rau Thoj Kab Thoob tias :

"Leej yawm dab, Cib Nraug Nas hais tias kom kuv tuaj hu koj mus tom tsev, nws hais koj no."

Thoj Kab Thoob thiaj rho hlo tsoos tsuj tsoos npuag los hnavkiag tas nrho, nws txawm mus lauj! Mus txog ntua ces Thoj Kab Thoob cuab zaj ntsos hais tias : "Awb ! Yog kuv poj niam, kuv yuav tuaj coj rov qab nawb !"

Tus vauv tshiab hais tias : "Aub ! Tsis tau nawv ! Zaum no kuv nyiaj txiag twb dua tas lawm, mas yog kuv pojkuv sev lawm. Koj yuav lam tuaj hais li kod mas tsis tau li."

Ces sawv daws hais tsis haum li lauj ! Plaub tug mejkoob los hais tsis tau li thiab. Lawv hais tau peb hnub peb hmos tsis tas li thiab lauj!

Mej koob txawm hais tias : "Aub ! Peb hais tsis tau lawm. Ces yog yawm txiv yug, saib yawm txiv yuav hais li cas xwb lauj !"

Yawm txiv txawm los hais tias: "Kuv tsis pom qab hais li cas lawm thiab.

Kuv tus ntxhais nws tau mus yuav txiv rau Xov Tshoj ib zaug lawm tiag.

Muab rau tus qub ntshai tus tshiab yuav tu siab, muab rau tus tshiab los ntshai tus qub yuav tus siab. Ces kuv ua txiv, kuv hais li no lauj ! Cia tus vauv qub mus nyob lawm tom lub tsev tsam phoojuas nws tuaj so tod. Hos tus vauv tshiab nws rov mus nyob lawm tom nws tsev. Tag kis yog leej twg ua tau ib tug koov tuam choj nkhaus nkoo tuaj cob nkaus ntawm kuv taw rooj no ces yog leej twg poj leej twg sev xwb. Saib leej twg tus xwb tuaj txog xwb."

Sawv daws thiaj yuav li yawm txiv hais. Tus tshiab los yeem, tus qub los yeem, ob leeg yeem huv tib si.

Ces hmo ntawd, tus tshiab cov kwv tij tsuas tias txiav xyoob nrib nrib nrawb nrawb ib hmos.

Hos Thoj Kab Thoob, nws hais Cib Nraug Nas tias : "Cib Nraug Nas, vim koj kuv thiaj tuaj, koj yuav tsum pab kuv thiab laiv !"

Ces nkawd ob niam txiv mas tsuas tias sau ntawv kawv ko pov tsis tseg xwb. Ces tag kis kaj ntug Thoj Kab Thoob tus koov tuam choj nkaus nkoo tual cob nkaus rau ntawm yawm txiv taw rooj lawm lauj! Tus vauv tshiab ces nyuam qhuav tuam tau peb nyuag nqaj xyoob ntawm taw rooj xwb.

Yawm txiv txawm hais tias: "Aubl Yog tus vauv qub nws poj nws sev tiag lauj! Cia muab rau tus vauv qub yuav. Tus vauv tshiab tsis txhob tu siab."
Tus vauv tshiab tias : "Kawg kev lawm, nws yuav nws thiab."

Ces thiajcia rau Thoj Kab Thoob yuav. Nkawd nyob nyob hauv yawm txiv tsev tau ntev xyoo lawm lauj ! Cib Nraug Nas nug tias: "Thoj Kab Thoob, koj tuaj nrog kuv nyob nyob txog tav no, ntshaikoj nco nco niam thiab txiv lawv lawm pauj ?"

Thoj Kab Thoob teb tias : "Cib Nraug Nas, yog yus niam yus txiv diam cas yuav tsis nco ? Nco kawg ! Tiam sis rov tsis tau lawm ces thiaj lam nyob li lawm xwb."

Cib Nraug Nas hais tias : "Yog koj nco thiab no tsis ntshai. Koj mus lwg nplooj xyoob nplooj ntoos los, kuv ua ib lub tshuab rau wb caij mus xyuas lawv thiaj tsis laj mus."

Thoj Kab Thoob thiaj li mus lwg tsuag tsuag tau ib co nplooj xyoob nplooj ntoos los. Cib Nraug Nas thiaj muab ntsia tsuag tsuag tau ib lub tshuab, nkawd caij tuaj rau Tuam Tshoj teb.

Ces Suav Vaj pom,luag thiaj li muab nkawd lub los ua piv txwv.Lawv thiaj li ua tau dav hlau rau sawv daws caij los rau niaj hnub nyem no.

Posted 03 April 2012 - 05:23 PM

Yob Nraug Ntsuag Thiab Zaj Laug Ntxhais Ntxawm.

000108.JPG 0008.JPG 0002.JPG 000141.JPG

Puag thaum ub ov, Yob Nraug Ntsuag tsis muaj niam tsis muaj
txiv. Nws niaj hnub mus txiav taws los pauv mov pern Huab
Tais los noj lauj.
Ces muaj ib hnub Yob mus nrhiav taws txog nram hav dej,
txawm pom ib ya cav dub loj loj vau rau hauv dej. Yob xav xav:
"Ab! Lam txiav pas los nyom yav cav no lawm tim nqhuab tso
Iwm hnub tuaj txhib mus pauv mov los noj."
Yob muab nyom nyom tau rau tim nqhuab lawm lauj. Yob txawm
los tsev lawm. Tau ob peb hmos Yob txawm rov mus txhib yav
niag cav ntawd, no ciav tsis pom lawm. Tiam sis Yob tsis paub
yav niag cav ntawd mas yog Zaj Laug.
Ces Zaj Laug mus txog tsev. Zaj Laug mas nws muaj xya tus
ntxhais diam. Zaj Laug txawm mus qhuas rau nws xya tus
ntxhais hais tias:
"Aub, cov me ntxhais! Kuv mus haus cawv, kuv rov qab los txog
ntawm ib tog kev, kuv qaug qaug cawv, kuv txawm los ntog
tsau tsawv dej. Muaj ib tug hu ua Yob Nraug Ntsuag, nws siab
zoo siab dawb. Nws txawm los tsa kuv. Yog txhob muaj Yob
Nraug Ntsuag mas kuv tuag xwb lauj. Yog muaj Yob kuv thiaj
ciaj rov los ua taus nej txiv. Nyiam no kuv pom Yob siab zoo ua
luaj. Nej xya tus ntxhais no, yog nej leej twg kad, no nws mus
yuav Yob Nraug Ntsuag los pov!"
Zaj Laug thiaj nug tias:
"Ntxhais hlob! Koj puas kam mus yuav Yob Nraug Ntsuag?"
Ntxhais hlob thiaj li teb nws txiv tias:
"Kuv tsis mus. Ntshe Ntxawm xwb lauj."
Nug tus twg los hais tias ntshe Ntxawm xwb. Zaj Laug nug nug
tas nrho nws rau tus ntxhais hlob ntawd, lawv puav leej tias
ntshe Ntxawm nws thiaj li mus yuav Yob Nraug Ntsuag xwb.
Ces thiaj nug Ntxawm. Ntxawm teb tias:
"Aub, txiv lauj! Koj nug cov niam laus. Lawv hais tias ntshe
Ntxawm yuav xwb no uas, tus twg los xij hais li ntawd xwb.
Yog tias, koj ua txiv, koj pom zoo no, kuv yuav los yuav thiab?"
Zaj Laug teb tias:
"Aub, kuv Ntxawm! Yog koj yuav mas, kuv zoo slab heev." Ces Zaj Laug tua tsiaj tua txhuv noj, muab tag ib puas tsav yam tsiaj rau Ntxawm cab mus ua neej lauj. Zaj Laug tias: "Ntxawm! Kuv tso koj mus ua neej. Mas koj yuav tsis paub Yob Nraug Ntsuag li nawv! Cia kuv tso kuv nkawm dev liab muag nrog koj mus. Koj mus ntsib Hmoob. Hmoob nug koj, los koj hais tias: "Kuv yuav mus yuav txiv no nawv!" Mus ntsib Suav, Suav nug koj los koj hais tias: "Kuv yuav mus yuav txiv." has dev liab muag nyob qhov twg, koj nyob qhov ntawd. Dev liab muag mus nkag yim twg, koj kuj yuav nkag yim ntawd. Mus mus txog hnub kawg uas txog kuv vauv Yob lawd, dev liab muag yuav tsis mus lawm. Koj mam yuav. Yog dev liab muag tseem xij mus, koj txhob yuav, yog koj yuav mas tsis yog kuv vauv. Koj mus, luag nug tias: "Koj puas yuav kuv?" Koj teb tias: "Kuv yuav." Luag tias luag yuav nrog koj pw no mas koj tias tsis tau. Cia tag kis, dev liab muag tsis mus lawm no, ces li pw tau. Koj yuav hais li ntawd rau txhia leej txhia tus rau cov neeg yuav yuav koj nawv!"
Zaj Laug hais li ntawd tas, txawm tso Ntxawm nrog dev liab muag mus lawm lauj. Mus mus tau peb hi is thiab peb hnub, txawm mus ntsib ib tug tswv nroog. Tus tswv nroog nug tias: "Koj yuav mus lawm qhov twg naj, leej muad?" Ntxawm teb tias: "Kuv yuav tuaj mus yuav txiv." Tus tswv nroog hais tias:
"Yog koj tuaj mus yuav txiv xwb ces yuav kuv los pov!" Ntxawm teb tias: "Yuav kuj yuav thiab tiag."
Ces tus dev liab muag txawm nkag mus hauv tus tswv nroog tsev lawm lauj. Tus tswv nroog lawv loo qab los txog. Ntxawm txawm tsaws nra nyuj nra nees ntawm tswv nroog qhov rooj. Nws tsaws nra nyuj nra nees tas, Ntxawm nkag mus hauv tswv nroog tsev. Ces ob tug sib tham sib tham txog ib tag hmo. Tswv nroog txawm hais tias:
"Ab! Koj ua ib siab yuav kuv lawm no, cia kuv mus kho chaw tso koj nrog kuv wb mus pw yuad?"
Ntxawm teb tias:
"Tsls tau. Kuv txiv yeej hats ttas, tag kis yog dev llab muag tsis mus lawm mas kuv 11 yuav koj thiab, yog tias dev llab muag tseem mus ces kuv tsis yuav koj thtab no. Hos yog dev Itab muag nyob taus peb hnub hauv no tsis mus lawm no, ces kuv tus txtv yog koj. Txawm tias koj tsis yuav kuv los kuv yeej yuav yuav koj xwb. Yog dev liab muag mus, koj txawm yuav kuv los kuv tsis yuav koj." Tswv nroog hais tias:
"Aub! Yog koj hais 11 ntawd los tau kawg los mas." Tag kis, nyuam qhuav noj tshals tas nrho, dev llab muag ua loo ntej lawm. Nyuj nees qaib npua rag ntws ua ntej lawm thiab. Ntxawm txawm lawv loo qab lawm thiab lauj. Ho mus ib tsam txawm mus ntslb ib tug Suav. Suav nug hais tias: "Koj yuav mus dab tsi os, leej muad?" Ntxawm teb hais tias: "Kuv yuav tuaj mus yuav txiv." Suav thiaj hais tias:
"Aub! Yog koj tuaj mus yuav txiv xwb ces yuav kuv los pov! Kuv kam yog Suav Tuam Los Pav diam." Ntxawm teb tias:
"Yuav kuj yuav tiag. Tiam sis tag kis yog kuv nkawm dev liab muag tsis mus lawm kuv 11 yuav koj. Yog kuv nkawm dev llab muag mus mas kuv tsis yuav koj thiab." Nkawd thiaj los txog ntawm Suav tsev. Nkawd sib tham txog ib tag hmo. Suav txawm hais tias:
"Ab! Yog 11 ces koj ua ib slab ua kuv poj niam tso kuv mus kho chaw rau wb pw yuad!" Ntxawm teb tias:
"Tsis tau. Cia tag kis, kuv nkawm dev llab muag tsis mus lawm no, kuv mam yuav koj. Yog kuv nkawm dev liab muag tseem mus lawm thiab, ces kuv tsis yuav koj thiab. Hmo no tsis tau pub koj nrog kuv pw."
Ces hmo ntawd pw ib hmo kaj ntug. Dev liab muag ua loo ntej mas nyuj nees rag nroo ntws lawm thiab lauj. Ntxawm los kuj mus lawm thiab. Mus mus tau peb hlis thiab cuaj hnub, txawm mus txog rau Yob Nraug Ntsuag lub zos lauj. Ciav dev llab muag tsis mus lawm puag pern nrab zos, cov tsev zoo zoo. Cas dev liab muag cia li ncaj nraim rau puag nram qab zog lawm lauj. Mus mus txog ib lub tsev muaj tsib daim txiag khwb xwb. Ob daim khwb ped tuaj, muaj ob daim thalv ob sab, hos Ib daim pua hauv xwb. Yob Nraug Ntsuag mas txom txom nyem, tsis muaj dab tsis los noj los hnav li. Nws lam mus khaws luag tej khaub hlab luag pov tseg los npua xwb. Nws niaj hnub mus txiav taws los pauv mov pern Huab tais los noj. Niaj hnub mus cuab nas cuab noog los noj ntxuag mov, khaws tau Ib niag pawg plaub nas plaub noog muaj peb tas peb taw. Thaum twg no no, Yob khiav mus pw rau hauv cov niag plaub noog ntawd lawm. Thaum twg sov mas mam tawm hauv los xwb. Dev liab muag mus txog, ces txawm mus cua txha nas txha noog nrov nkij nkij nkawj nkawj ncig tog vaj tog tsev lawm lauj. Ntxawm txawm hais rau Yob tias: "Leej yawm dab, thov koj tsev rau kuv so ib hmo yuad?" Yob teb tias:
"Leej muad, luag vaj tse npog luas. Cas koj ho yuav tsis mus so. Kuv es vaj tsev twb tsis muaj, lam muab ob daim nyuag txiag los khwb xwb. Thov txhob hais li kod, txaj txaj muag li." Ntxawm hais tias:
"Mas kawg kuv nkawm dev liab muag nkag rau hauv koj tsev no li lawm nev. Yuav ua II cas?"
Yob hais 11 cas los Ntxawm cia li mus tsaws nra nyuj nra nees 1) lawm lauj. Ntxawm txawm yuav pw hauv Yob tsev xwb xwb li. Yob hais Us cas los tsis tau thiaj cia Ntxawm pw ib hmo. Tag kis ov, Ntxawm tias: "Dev liab muag peb mus ov."
Dev liab muag co co tw xwb tsis mus 11 lauj. Nyuj nees ces Ntxawm nyuam qhuav hais tias yuav mus no xwb, twb khia rau puag tim tej hav zoov tag lawm. Ntxawm xav xav nws lam nyob ib hnub ntxiv thiab. Tag kis Ntxawm rov hais dua los dev liab co tw nto tsis mus 11 thiab lauj, nyuj nees los khia tag lawm thiab. Yob Nraug Ntsuag tsis muaj dab tsi los hnav li. Nws txaj txaj muag. Nws pw twj ywm xwb, tsis sawv li ntag. Ces Ntxawm los tsis mus 11 lawm lauj. Thaum Ntxawm tseem tsis tau tuaj txog, mas Yob nws mus txiav tau peb ya cav taws
los pauv tau peb lub ncuav plas tseg lawm. Yob txawm xav xav hauv slab tlas:
"Ab! Cas luag tuaj nrog yus nyob tau peb hnub no, yus txawm tsis noj mov. Luag kuj tsis noj II thlab. Kuv tshuav peb lub ncuav no xwb. Kuv noj ob lub yuav tsau kuv lawm. Yog kuv ho muab fb lub rau tus muam ntawd noj xwb ntshe yuav tsis tsau nws. Yog kuv ho muab ob lub rau nws es kuv noj ib lub xwb ntshe yuav tsis tsau kuv thiab. Xyov kuv yuav ua cas lauj?" Ntxawm ntsia ntsia nws txawm hais tias: "Ab! Yob! Cas koj yuav ruam ua luaj II! Muab ib lub los ntals ua ob sab, ib sab rau koj ib sab rau kuv. Thiab muab ob lub ntawd los faib ib lub rau koj Ib lub rau kuv, ces wb ob leeg tsau ib yam lawm los mas!"
Yob tsis zoo ua cas. Nws txawm muab los ntals rau nkawd ob leeg noj. Noj tas los dev liab muag kuj tsis mus II thiab. Ntxawm xav xav nws xav tlas:
"Ab I Kuv txlv xa kuv tuaj yuav Yob no, ntshal yog tus no lauj." Yob txaj txaj muag rau Ntxawm. Yob noj ncuav tas nrho, Yob txawm khiav rov mus pw twj ywm lawm thlab lauj. Ces Ntxawm mus pw ua txuj tsaug tsaug zog. Yob tseem pw tau Ib hnub Ib hmo thiab tshaib Yob plab dhau hwv lawm. Ntxawm ua txoj tsis hnov II ntag. Yob thiaj sawv los tsuab tau ib txhais tes txhais pob kws thlab muab sab lauj kaub av coj mus txawb rau hauv qhov cub, muab tes nyuag txhais pob kws los tso twj ywm rau hauv qhov cub xwb. Ces lauj kaub npau npau yuav Slav tsis tau Slav thlab. Ntxawm ua txuj ttb tsuag taw rau lauj kaub nyuag hmoov kws ntawd, nchuav nthwv lawm thlab lauj. Ntxawm txawm hais tias:
"Ab! Leej yawm dab! Cas kuv yuav lam tuam koj lauj kaub mov nchuav tas lawm ne?" Yob teb tlas:
"Tsis ntshai, leej muam! Kuv mam II muab rov los zawv ua dua." Yob thlaj rov mus yawm yawm tau cov txhais kws los zawv zawv tso rau hauv lauj kaub. Nyuam qhuav npau npau me ntsls xwb, Ntxawm rov ua txuj tib tsuag taw rau, nchuav kiag lawm thiab lauj. Ntxawm hais tias: "Ab! Leej yawm dab! Cas kuv yuav ua koj lauj kaub mov nchuav tas lawm thiab os?"
Yob thlaj teb hais tias:
"Ab! Tsis ntshals! Cia kuv mam muab zawv rov los ua dua." Yob maj mam yawm yawm tau muab zawv rau hauv lauj kaub. Nyuam qhuav yuav luag Slav xwb. Ntxawm rov tlb tuam lauj kaub mov, nchuav kiag lawm thiab lauj. Ntxawm thlaj 11 sawv tsees, nws hais tias:
"Ab! Leej yawm dabl Nchuav lawm thiab. Ces xam da tsis txhob no] tso cia kuv mam ua rau wb noj lauj." Ntxawm thiaj li rau loo lauj kaub dawb rau hauv qhov cub, ua kiag tau ib lauj kaub mov txua. Nws rov loo muab kiag lauj kaub teeb nkaus rau hauv qhov cub. Ib ntsis, ciav ua kiag tau Ib lauj kaub nqaij. Tsaws kiag los rau Yob nkawd noj tag. Ntxawm txawm txav zog mus ti nkaus Yob, Ntxawm hais tias: "Ab! Leej yawm dab! Thaud koj thiab kuv nyuam qhuav sib pom mas koj yog leej yawm dab, kuv yog leej muam ov. Nyiam no mas koj yog kuv tus txiv, kuv yog koj poj niam laiv!" Yob mas txaj txaj muag lauj. Fee rau tod los Ntxawm mus tuaj tod, fee rau tod los tuaj tod laxwm thiab. Ntxawm hais tias: "Aub! Yog vim tias thaud, koj cawm tau kuv txiv ib zaug lawm, mas kuv txiv thiaj tso kuv los yuav koj no lalv. Nyiam no, koj txawm tsis yuav kuv, los kuv yeej yuav yuav koj xwb xwb li nawv! Kuv muab rab taus no rau koj. Koj mus lawm pern roob, koj ncig kom txog hnub ntseg. Yog koj pom tsob ntoo twg loj tshaj plaws mas koj txiav ib taus tu nrho hauv paus, Ib taus tu nrho ntsis, phua ib taus kom tawg kiag. Koj cab fb sab los rau kuv ua Ib lub dab rau koj."
Ces Yob txawm nqa Ntxawm rab taus mus lauj. Nws mus mus txog pern roob. Nws nrhiav nrhiav. Hnub twb ntseg, cia pom Ib tug ntoo loj tshaj plaws. Yob txiav ib taus tu nrho hauv paus lawm tiag, txiav ib taus tu nrho ntsis lawm thtab. Nws phua ib taus tawg rhe nruab nrab lawm ttag lauj. Yob thiaj II muab cab cab los txog ntua tsev. Ntxawm xuas ob taus rau xwb, txawm tau ib lub dab, mas zoo zoo nkauj cuaj cha lauj. Ntxawm txawm hu nws txiv hais tias:
"Txiv lauj, niam no kuv mus cuag tau koj vauv Yob lawm. Ces koj tso dej nag los rau kuv yuav ntxuav kuv tus txlv Yob kom zoo II luag teb luag chaw tej txlv."
Ces ib ntsls zoj ov, nag xob nag cua mas nrov nroo ntws ib tog tuaj lauj. ib pliag xwb dej puv nkaus lub dab cuaj cha. Ntxawm thiaj coj Yob mus ntxuav, xuas riam kuam kuam kauv mus tag. Ntxawm muab tsho tsuj tsho npuag rau Yob hnav. Cas Yob yuav zoo nraug tas npaud 11 lawm lauj!
Ces Yob tseg tau rau hnub tsis txiav taws rau Huab Tais rauv lawm. Hmo ntawd ib tag hmo, Ntxawm niam Ntxawm txiv tuaj ua tsev rau Ntxawm nkawd nyob. Thaum ua tsev ntawd, Yob tsaug zog lawm. Ib ntsis Yob tsim los. Cas nws tau pw ib lub lav tsuj lav npuag zoo zoo li lauj. Yob sawv tsees nws tias: "Ntxawm lauj! Koj los yuav kuv, es cas wb yuav los pw txhaum Suav tsev lawm? Ntshai wb yuav ua zog los them tsis tas lauj." Yob sawv tsees los nthos nkaus Ntxawm tes. Ntxawm tias:
"Yob, twb yog nag hmo koj tsaug zog lawm es kuv niam thiab kuv txiv lawv tuaj ua tsev rau wb nyob. Tsis txhob khiav. Lub tsev no yog wb lub ntag."
Yob xav xav, nws thiaj rov nyob. Aub! Tau ntev Huab Tais tsis tau taws rauv lawm lauj. Huab Tais txawm hais rau nws tus tub ntxawg hais tias:
"Tub, koj mus hais rau Yob tias kom nws txiav taws tuaj rau kuv rauv no. Kuv tsis muaj taws rauv li lawm. Kuv twb ua tau peb lub ncuav tos lawm. Kom nws txiav taws tuaj rau kuv, es nqa peb lub ncuav mus nws noj no nawv!" Tus tub ntxawg txawm tuaj. Tuaj txog, tub ntxawg nug tias: "Yob lub tsev no puag yog koj lub?" Yob teb tias:
"Yog, kuv lub kawg los mas." Tub ntxawg hais tias:
"Yob, kuv txiv hais tias tseg tau rau hnub lawm nws tsis muaj taws rauv. Nyiam no, nws twb ua tau peb lub ncuav lawm, es kom koj txiav taws mus rau nws rauv tso, koj mus nqa ncuav los rau koj noj no."
Yob poj niam teb ntua hauv tsev tuaj tias: "Yob, koj hais rau lawv tias peb muaj mov noj lawm, es yog hnub twg peb tsis muaj mov noj no, ces koj mam kwv taws mus rau Huab Tais rauv no nawv"
Yob txawm hals rau tus nyuag hluas ntawd tlas:
"Aubl Peb muaj mov noj lawm. Hnub twg yog tsls tau mov noj
lawm no, kuv mam 11 kwv taws tuaj rau koj txlv rauv no. Mus
hais li ntawd rau koj txiv nawv!"
Ces tus tub ntxawg txawm pom Yob poj nlam zoo zoo nkauj
lauj. Niag tub ntawd txawm ntsla ntsla ib hnub ntsaus ntuj
kiag ntawm qhov muag, mam nco mus tsev. Nlam tshalb tshlab
nws plab, nws ua nyuj nkag los lawm xwb. Nws los los txog,
Huab Tals cem hais tlas:
"Koj nyuag dev no es! Kuv kom koj mus hais Yob kwv taws tuaj
rau kuv rauv xwb tso koj yuav lawm ploj qab ntais 11 kod."
Xeev Laus rho hlo pas yuav muab ntaus. Tus tub ntxawg tlas:
"Aub! Txiv lauj! Thov koj tsis txhob ntaus kuv. Cla kuv mam
plav rau koj mloog."
Xeev Laus tias:
"Yuav piav dab tsi txawm piav los saib."
Tus tub tias:
"Aub! Rau mov rau kuv noj tso. Tshalb kuv plab dhau hwv lawm,
ntshal yuav piav tsis taus thiab."
Rau mov rau noj tsuag tsuag tas nrho. Huab Tais hais tias:
"Yuav piav dab tsi txawm piav los laiv!"
Tub ntxawg hais tias:
"Aub! Txiv lauj! Cas kuv yuav mus pom Yob muaj ib tug poj
niam yuav zoo nkauj ua luaj 11 lauj! Thiab peb lub tsev mas zoo
tsis cuag 11 Yob lub. Yob poj niam mas yus tuaj qhov twg ntsla
los yeej zoo nkauj li. Kuv thiaj ntsia ntsla tsis nco los tsev
lawm. Kuv ntsia tsis tshua pom Yob poj nlam lawm, ciav yog
tsaus ntuj. Ces thaum ntawd tshalb tshaib kuv plab, kuv maj
mam ua nyuj nkag los xwb"
Huab Tais tias:
"Niag dag kod! Niag pluag npaum 11 Yob es yuav mus tau Ib tug
poj nlam zoo npaum li koj hais kod nad! Thiab nws yuav tau vaj
tse zoo tshaj kuv lub Ib zaug! Tus dev kod, mas dag xwb."
Tus tub tias:
"Tiag tiag 11 lauj, txiv lauj!"
Huab Tais hais tias:
"Es zoo li koj niam?"
Tus tub teb tias:
"Zoo tshaj kuv nlam thlab tseem loj dua kuv niam thlab." Huab Tais muab piv rau nws cov poj nlam thlab tus tub ntawd cov niam tij tag huv tib si, los tus tub ntxawg kuj hais tias zoo tsis npaum li Yob poj niam li no lauj. Huab Tats xav xav, nws txawm hais tias: "Ab! Tub htob, koj mus hais rau Yob tias kom Yob cia li txiav taws tuaj rau kuv rauv, rau qhov Yob tsis tau hais kuv, es tarn sim no tsis muaj neeg tuaj txiav taws rau kuv rauv li, twb tau rau hnub no lawm. Kuv twb ua ncuav tos Yob, kuv ncuav twb tuaj pwm tag. Kom Yob cia li txiav taws tuaj tso, tuaj nqa ncuav mus noj no nawv!" Ces Ntxawm hais rau Yob tias:
"Yob, 1b ntsis yog lawv rov tuaj hu koj mus txiav taws no ces koj hais tias peb muaj mov noj lawm, peb tsis pauv no nawv." Ces ib ntsis Xeev Laus tus tub hlob tuaj txog ntua hais tias: "Yob, lub tsev no puas yog koj lub?" Yob teb tias:
"Aws! Yog kuv lub kawg los mas." Tub hlob txawm hais tias:
"Yob, txiv hais tias kom koj kwv taws mus rau txiv rauv no. Txiv twb tseg tau xya hnub lawm tsis tau taws los rauv li. Es kom koj cia li kwv taws mus xwb no." Yob teb tias:
"Aub! Xyov, zoo 11 kuv dias taub hau. LKos xyov yog mob plab. Es mov los kuv muaj noj lawm. Koj mus hais rau koj txiv tsis txhob tu siab no nawv."
Tub hlob thiaj ua laj muam ntsia pom Yob poj niam. Nws txawm nug Yob hais tias: "Yob, tus ntawm kod yog leej twg os?" Yob teb tias:
"Tus no twb yog kuv poj niam los mas." Aub! Zoo nkauj dhau hwv lawm. Tub hlob zov ib hnub thlab lauj. Nws tsis nco los tsev lawm. Ntsia ntsia tsaus ntuj, kab ciab qauj twb ya liab vog lawm, mam li nco mus tsev. Mas tshaib tshaib plab, ua nyuj nkag mus tsev lawm xwb lauj. Mus mus txog ntua tsev, Huab Tais rho hlo pas yuav ntaus, cem tias:
"Koj nyuag dev ntawm koj! Koj twb yog tlj ntag, es kuv kom
koj mus hu Yob tuaj txiav taws xwb. Koj yuav mus 1b hnub li
koj thiab! Muab tua pov tseg saib!"
Tub hlob hals Has:
"Txiv, thov koj tsis txhob tua kuv. Cla kuv mam hals qhta koj."
Huab Tals tlas:
"Yuav hals txawm hals tsuag tsuag los!"
Tub hlob tlas:
"Txlv lauj, koj niaj hnub kom Yob mus txlav taws los rau peb
rauv. Mas nylam no peb rov qab txaj muag rau Yob lawm thlab.
Yob lub tsev zoo dua peb lub, Yob poj nlam zoo zoo nkauj li."
Huab Tais tlas:
"Tsuas zoo li kuv cov poj nlam, kuv cov nyab hlob thlab kuv cov
nyab ntxawg xwb. Nyaj yuav tsis zoo tshaj ua luaj twg pov?"
Tub hlob teb tlas:
"Zoo tshaj thlab hos, txiv."
Huab Tais cem tias:
"Txhob txawj txawj dag II koj."
Tub hlob hals tlas:
"Tlag hos txiv. Tag kls koj slm mus xyuas salb maj!"
Huab Tals teb tlas:
"Awb! Tag kls kuv slm mus xyuas salb tlag los dag."
Huab Tals mas rawm mus salb Yob poj nlam dhau hwv lawm,
pw tsis tsaug zog .11 lauj. Tag kls nyuam qhuav pom kev dawb
vog xwb, Huab Tals sawv tsees tsis tau ntxuav muag II, txawm
slv yuav mus ntag. Tus tub hlob hals tlas:
"Aub! Txlv! Koj yuav mus, yuav tsum noj mov tsau tsau tso
mam mus hos. Nyob ntsls koj ntsla ntsla Ib hnub, tshalb koj
plab, koj ho los tsis taus tsev lalv! Salb, peb twb noj mov tsau
tsau mam mus, salb peb twb los yuav luag tsis txog tsev hos!"
Huab Tals ttas:
"Awb! Yog 1.1 mas rau mov tsuag tsuag los rau kuv no."
Huab Tals poj nlam thlaj 11 rau mov tsuag tsuag los rau Huab
Tals noj. Thaum ntawd Ntxawm twb paub lawm lauj. Ntxawm
hais rau Yob tias:
"Yob, kuv klb Ib co nqalj thlab kuv hit cawv rau ntawm no, Ib
ntsls Huab Tals tuaj no, ces koj coj nws los tsev. Koj caw nws
los noj nqalj thlab haus cawv nawv." Ntxawm kib tsuag tsuag tau ob tug nqaij luaj ntiv tes rwg qab thlab ob khob cawv luaj ntiv tes rwg qab xwb, nws muab rau rau torn tag. Ntxawm khiav mus rau torn txaj lawm. Ib ntsis Huab Tais tuaj txog nws txawm hu tias: "Yob! Koj puas nyob hauv tsev los tsis nyob os?" Yob teb tias:
"Kuv nyob thlab! Koj tuaj los, txfv Huab Tais? Los tsev maj!" Huab Tals nkag los txog hauv tsev. Yob hais ttas: Txiv Huab Tais, los zaum haus me ntsis cawv ua si os." Txiv Huab Tais saib zoj Yob ob khob cawv thiab ob tug nqaij. Huab Tais xav hauv nws stab tias:
"Ab! Yus nyob yus vaj yus tsev pluag npaum twg los twb yog ob daig nqaij txhiab thiab ob lam hwj cawv. Cas Yob es ob nyuag tug nqaij zoo li ntawd xwb. Tseem yuav caw kuv los noj nqaij haus cawv thiab."
Yob poj niaj txawm hais torn txaj tuaj tias: "Txiv Huab Tals, koj tsis txhob xav li cas, es noj tas los mam txhab, haus tas los mam 11 txhab mog." Huab Tais thiaj tsa loo ob khob cawv tag nrho. Muab klag ob lub khob los txawj nrov nrawv rau saum rooj, cawv siv puv nkaus 11 qub lawm. Huab Tais khaws nkaus ob tug nqaij ntsaws nkaus hauv qhov ncauj. Nws ntsia saum lub phaj, txawm siv muaj ob tug li qub lawm thlab. Huab Tals noj nqaij haus cawv Ib hnub. los yeej tsis tas ob tug nqaij thlab ob khob cawv ntawd li, Huab Tals qaug qaug cawv Ib hnub. Nws ntog ntog mus, Ib tag hmo thiaj mus txog tsev, Huab Tals taub hau lo av tas It. Huab Tals los txog tsev, nws los hais rau nws cov poj niam tias:
"Awb! Nej cov poj niam no mas phem hwv lawm! Kuv yuav yuam kev nej lawm xwb lauj. Yob Nraug Ntsuag tus poj niam mas thiaj yog kuv tus ov."
Ces txij hnub ntawd los Huab Tals niaj hnub siv slab yuav ntxias kom tau Yob Nraug Ntsuag tua xwb lauj. Huab Tals txawm hu tuam zeej xov zeej tuaj tas. Nws hais rau lawv tias: "Aub! Yog nej pom zoo no mas peb muab Yob tua." Sawv daws teb tias:
"Txiv Huab Tais, koj pom xeeb yog ib tug Huab Tals lawm, koj tsis muaj cat yuav tua Ib tug neeg txom nyem 11 Yob. Mas koj nyob lub tsev no, peb sawv daws siv dag siv zog los ua, koj thiaj li tau nyob. Yob lub tsev, peb tsis muaj leej twg yuav tau mus xuas ib tug ntiv tes pab Yob ua. Yob ib leeg ua xwb. Yob twb tau nyob lawm. Koj yuav tua tsis tau Yob nawv!" Huab Tais hais tias:
"Awb! Yog nej pom zoo no, mas dag kom Yob mus lawm puag pern roob, nto plaws laj uas peb lub-dawm sib tshuam ped. Nyob ped, muaj cuaj tug tsov torn torn tib neeg kawg li. Yog leej twg mus kawg nkaus saud, mas yeej tuag xwb. Ces kom Yob lawm ped los pov!" Sawv daws teb tias:
"Aub! Yog koj hais li mas tej zaum Yob yuav tuag thiab. Tab sis, peb coob ua luaj, peb twb ua tsis tau tsev zoo cuag li Yob. Yob tib leeg xwb, Yob tseem ua tau tsev zoo dua peb. Ntshai nws mus txog ped, tsov yuav tsis yeej nws thiab!" Huab Tais tias:
"Awb! Nws mus txog lawm, ces ua li cas los xij nws los mas." Ces Huab Tais txawm tso neeg mus hu Yob tuaj txog. Huab Tais hais rau Yob tias:
"Yob, kuv mas yuav noj peb tug lau nraj dawb ciaj. Koj mus nrhiav los rau kuv noj. Koj mus nrhia qhov twg mas kuv tsis noj li. Yog koj mus nrhiav puag pern lub roob nto plaws laj uas muaj peb lub roob los sib nraus ua ke, mas kuv thiaj lis noj. Koj yeej meem mus nrhiav kom tau puag ped los rau kuv noj xwb xwb li nawv!"
Ces Yob yeej hnov luag cav cav tias ped mas muaj muaj tsov torn tib neeg. "Yog Huab Tais yuav kom kuv mus ped mas kuv kawg tuag xwb lauj." Yob txawm quaj quaj rov qab los txog tsev. Ntxawm nug Yob tias:
"Yob, koj mus, Huab Tais hais li cas rau koj, es koj los txog tsev koj yuav quaj ua luaj?" Yob teb tias:
"Awb! Ntxawm lauj! Kuv ib txwm txom txom nyem. Nyiam no kuv tau koj es kuv thiaj tau vaj tse los nyob, tau nqaij los noj, tau mov los noj, kuv thiaj li tsis tau mus ua luag zog. Nyiam no mas Huab Tais tseev kom kuv mus lawm pern lub roob uas muaj peb lub dawm los sib nraus, Ped mas kuv yeej hnov luag
tias muaj tsov torn neeg. Ntshai zaum no tsov yuav torn kuv xwb. Ntshai kuv yuav tsis tau koj lawm. Wb sim mam txiv tseem zoo 11 ua nkauj ua nraug los yam li ua npau suav xwb. Kuv xav li no, tu tu kuv siab, kuv thiaj quaj tiag, Ntxawd." Ntxawm txawm hais tias:
"Yob e! Koj tseem yuav quaj ua tus tsi? Cov niag tsov ped, mas nqhis nqhis ncuav nqaij li. Yog koj mus ped, mas koj tseem tau ib tug niam yau zoo nkauj li kuv thiab tiag, Yob!" Yob Teb tias:
"Ntxawd, ua cas koj yuav mus dag ua luaj?" Ntxawm tias:
"Tiag hos Yob! Tom kuv niam lawv nnas muaj ncuav nqaij ntau kawg. Kuv mam li mus nqa." Tag kis qaib qua ob tsig, Ntxawm hais tias: "Yob, koj pw twj ywm. Kuv mus nqa ncuav nqaij los, kuv mam los ua tshais rau koj noj."
Ntxawm lawm zoj me ntsis. Nws txawm khiav nrov pig poog los txog ntua. Ntxawm tias: "Yob! Koj tseem tsis tau sawv los?" Yob Teb tias:
"Aws! Kuv tseem tsis tau sawv os."
Ntxawm mus nqa tau kaum lub ncuav nqaij los, Ntxawm hais rau Yob tias:
"Yob os! Nyob pern roob ped, mas muaj cuaj tug tsov diam nawv! Yog tus tsov daj, koj pov lub ncuav daj. Tus zoo li cas koj yuav pov lub zoo li cas rau nawv! Koj pov tas cuaj lub ncuav nqaij no rau cuaj tug tsov ntawd. Tab sis tshuav ib lub no ces wb muab ua noj tshais."
Ces Ntxawm ua tshais zoj zeeg rau Yob nkawd noj tas nrho. Ntxawm muab kiag cuaj lub ncuav nqaij ntawd rau hauv lub hnab khaub khaub hlab uas thaum ub Yob niaj hnub ev mus txiav taws. Ntxaw hais rau Yob tias:
"Koj ris lub hnab no mus. Kuv muab cov ncuav nqaij rau hauv hnab no. Koj mus, mas koj mus ntawm Huab Tais qhov rooj mus. Koj hais rau nws tias. "Huab Tais aw, kuv mus cuab nraj lawm nawv!" Koj hais li ntawd tas, Huab Tais thiaj zoo siab.
Kojmus txog pern roob yog tsov tsis tuaj no, mas koj qw kom tsov tuaj ntag. Ntsib cav knob cav, ntsib zeb knob zeb kom tsov tuaj xwb ntag nawv! Koj yuav hu tias: "Tsov aw, yuav torn no, tuaj torn kuv nawv! Kuv thiaj li muaj nqaij qab, muaj ntshav qab. Tuaj torn kuv." Koj ua li kuv hais ntawd nawv." Ces Yob txawm khuam lub hnab khaub khaub hlab mus txog ntawm Huab Tais qhov rooj. Yob hu tias: "Txiv Huab Tais aw! Kuv mus cuab nraj los rau koj noj lawm ntag nawv!"
Txiv Huab Tais teb hauv nws txaj tuaj tias: "Aw! Kav tsij mus" Mas Huab Tais niam zoo zoo siab li lauj. Tsuas tias muab niam hlob tawb tawb tas, los muab niam yau tawb. Muab niam yau tawb tawb tas ho mus muab niam nrab tawb. Huab Tais mas luag qaj luag qaug li lauj. Niam qhuas qhuas tias: "Zaum no mas kuv yuav tau Yob poj niam, kuv yuav tsis yuav nej lawm. Kuv tawb nej zaum no yog zaum kawg lawm xwb." Ces Yob mus txog pern roob ov. Tsis muaj tsov tuaj li. Yob niam qw lorn vab vab tias: "Tsov aw! Yuav torn mas tuaj torn kuv nawb! Kuv muaj zoo nqaij qab thiab kuv ntshav ntau laiv." Ces tsov thiaj dhia nrov vwg tuaj tiag lauj. Yob hais tias: "Tsov, tos me ntsis tso, kuv ntshai koj hwv lawm." Tsov thiaj nres zog. Yob thiaj pov rhees ib lub ncuav daj rau, tus tsov daj ntawd ploj ntais lawm. Rov tawm plaws tus dub tuaj, Yob pov rhees ib lub rau, ploj ntais lawm. Tawm plaws tus xiav tuaj, Yob pov rhees lub xiav rau, ploj ntais lawm thiab. Tawm tus tsov zoo li cas, Yob pov lub ncuav zoo li cas rau ntag lauj. Yob pov tas cuaj lub ncuav rau cuaj tug tsov tag, ces ntuj ntsiag to, ib daim nplooj qhov twg tsis ntxeev. Yij kob kum, yij kau mas quaj xiv Iwb laws qhov txhia chaw. Ces kho kho Yob siab lauj.
Thaum ntawd txawm tawm plaws ob niam txiv laus laus plaub hau dawb paug los. Tus yawg laus txawm hais tias: "Awb! Ntuj os me tub! Laus nkoos li no, luag tsuas cav hais tias, qe nqaij thiaj qab. Cas zaum no koj yuav nqa ncuav nqaij tuaj rau peb noj lauj, me tub? Peb yuav zoo siab ua luaj. Koj mus lawm tim peb tsev. Mus tso, koj muaj lus dab tsi los peb mam li tham lauj."
Yob teb tias:
"Aub! Kuv ntshai tsov tas npaum no, ntshai kuv yuav tsis mus." Tus yawg laus ntawd hais tias:
"Koj yuav ntshai ua dab tsi? Tus tsov daj uas xub tawm tuaj ces yog kuv ntag los mas. Tsis txhob ntshai, cia li mus xwb." Nws thiaj li coj Yob mus txog tim tsev. Yob pom cov niag tsov uas nws pov ncuav nqaij rau noj, niam pw pawg lug. Cov niag tsov pom Yob tuaj, niam sawv zom zaws los hais rau Yob tias: "Yob, luag niam cav tias qab ntuj khwb no mas ncuav nqaij qab tshaj. Cas hnub no koj yuav nqa ncuav nqaij tuaj rau peb noj? Tab txawm peb tseem tsis tau muab peb tus muam rau koj los peb hu koj ua yawm yij no lauj!" Yob teb tias:
"Aub! Mas kuv twb muaj kuv niam hlob nyob nram tsev lawm, ntshai kuv tsis yuav ho." Cov niag tsov teb tias:
"Tsis tau laiv, yawm yij! Yog koj tsis xav yuav peb tus muam, mas koj tsis txhob nqa ncuav tuaj rau peb noj mev!" Lawv hais hais, ces Yob swb cov niag tsov lawm lauj. Yob tias: "Awb! Yog nej hais li, ces yuav los yuav thiab lauj." Cov niag tsov thiaj li haus dej haus cawv, tua nqaib tua npua noj. Noj tas thiaj muab Yob thiab lawv tus muam ntxawm txis ua niam txiv. Yawg laus thiaj los nug Yob tias: "Me vauv! koj tuaj roob teb no, es koj tuaj ua tus dab tsi?" Yob teb tias:
"Aub! Txiv lauj! Kuv tuaj no, mas yog Huab Tais yuav kom kuv tuaj cuab kom tau peb tug lau nraj ciaj ciaj mus rau nws noj xwb no, ces kuv thiaj li tuaj." Tus yawg laus hats tias:
"Cov lau nraj dawb, mas twb yog peb cov lau qaib sis xwb los mas. Tsis ntshai, peb mam li ntes rau koj." Yawg laus ntawd txawm hais rau tus tub ntxawg hais tias: "Tub ntxawg, koj mus fiab ob lub tawb. Koj fiab ib lub txaus ntim peb tug, hos fiab ib lub kom txaus ntim tsib tug los rau tus los rau kuv. Kuv yuav ntes peb cuaj tug lau qaib sis rau vauv nqa mus rau Huab Tais thiab niam hlob nkawd noj?" Tus tub ntxawg txawm mus fiab zoj tau ob lub pob tawb los
txog ntua, yawg laus coj mus ntim tau cuaj tug lau nraj dawb paug ntag lauj. Ntim rau tus rau ib lub pob tawb, ntim peb tug rau ib lub. Yawg laus txawm los hais rau Ntxawm tias: "Ntxawm, koj khuam peb tug no mus rau Huab Tais, tso vauv khuam rau tus no mus rau niam hlob noj nawv!" Ces Yob thiab Ntxawm nkawd yuav los lauj. Yawg laus tias: "he vauv, kuv muab kuv Ntxawm rau koj lawm. Es neb mus nej sawv daws sib sib hlub nawv! Thaum twg muaj kev ntxhov siab, tuaj hais rau kuv ua niam ua txiv mog!" Yob thiab Ntxawm nkawd thiaj li los tsev lawm. Yob twb mus tau peb hnub lawm, nkawd los txog ntawm ntug zos. Thaum ntawd mas Huab Tais zoo siab heev. Nws yeej xav tias zaum no mas Yob yeej tuag lawm. Cuaj tug tsov ped yeej muab Yob pob txha cua tas lawm. Huab Tais mas niam tua cuaj tug nyuj cuaj tug twm, tsuas tias noj nqaij haus cawv ncha ntws xwb lauj. Huab Tais xav tias: "Zaum no mas kuv yeej tau Yob poj niam tiag tiag li lawm ntag." Huab Tais niam hu tuam zeej xov zeej tuaj haus cawv. Huab Tais niam ntaus hauv siab npuaj rooj nrov pig poog li ntag. Cas Huab Tais niag dev liab muag torn nrov vawv torn tog tsev tuaj. Huab Tais tias: "Yaiv! Tsis yog Yob los lawm poj? Tub hlob, mus xyuas saib." Tub hlob hu tias:
"Txiv, yog Yob kawg. Yob los lawm." Huab Tais tawm plaws mus xyuas, nws nug tias: "Yob, cas koj los txog ntawd kod?" Yob teb tias:
"Aws! Txiv Huab Tais, kuv los kawg los mas." Huab Tais nug tias:
"Yob, koj mus ntev ua luaj puas tau nraj los rau kuv noj7" Yob teb tias:
"Tau thiab ho, txiv Huab Tais."
Ntxawm thiaj cev loo peb tug uas nws khuam rau Huab Tais Yob thiaj hais tias:
"Txiv Huab Tais, muab peb tug nyuag no rau koj coj mus noj ib pluag. Es kuv yuav nqa rau tug nyuag no mus rau niam hlob noj ib pluag nram tsev."
Huab Tais nug hais tias:
"Yob, ua li tus ntxhais ntawm kod yog leej twg?" Yob txawm teb tias:
"Tus ntawm no ces yog kuv mam yau thiab los mas." Huab Tais hais rau Yob tias:
"Yob, koj tau tus nram tsev xwb twb khib peb ua luaj no, koj tseem tau tus no thiab, mas ntshai yuav khib peb tuag li lauj!" Tham tham tas, Yob coj mus dua nram tsev lawm. Txiv Huab Tais mas niaj hnub nrhiav kev yuav muab Yob tua, yuav Yob ob tug poj niam xwb xwb li lauj. Huab Tais txawm hu tuam zeej xov zeej tuaj tas, nws hais rau lawv tias: "Awb! Nyob nram cuaj che dej nrad mas muaj cuaj tug zaj nqos tib neeg tshaj plaws li. Tus twg raus txog nrad mas yeej los tsis txog li ntag! Yog tias nej pom zoo no, peb ntxias Yob mus rau zaj nqos!"
Cov tuam zeej xov zeej teb hais tias: "Aub, Txiv Huab Tais! Ntshai yuav tsis tau pov?" Huab Tais teb tias:
"Tau xwb los mas! Cas yuav tsis tau?" Ces nyob tau peb hnub lauj. Huab Tais txawm tso neeg tuaj hu tau Yob mus txog pern Huab Tais tsev. Huab Tais hais Yob tias: "Yob laiv, kuv yuav noj peb tug ntses qav, koj mus nrhiav qhov twg kuv yeej tsis noj li. Yog koj mus nuv nram cuaj che dej nrad mas kuv thiaj noj. Koj yuav tsum mus nrhiav kom tau los rau kuv noj xwb xwb li nawv!" Yob xav xav Yob teb tias: "Txiv Huab Tais, ntshe tsis tau pov?" Huab Tais tias:
"Tau xwb! Tab yog hais tias tau thiab tsis tau los koj nuv kom tau. Nuv kom tau los rau kuv noj xwb." Ces Yob txawm quaj quaj los txog tsev. Yob niam hlob nug tias: "Yob, koj mus, txiv Huab Tais hais dab tsi rau koj es koj yuav quaj ua luaj naj?" Yob teb Yob niam hlob tias:
"Aub! Twb yog Huab Tais yuav noj peb tug ntses qav. Yog kuv mus nrhiav Iwm qhov mas Huab Tais tsis noj. Tseev kom kuv mus nuv nrad, Huab Tais thiaj noj xwb. Yog kuv tseem tsis mus mas nws yeej yuav tua kuv pov tseg xwb. Yog kuv mus ces kuv kawg kuv yuav tuag xwb. Kuv xav tias kuv yog ib tug neeg txom txom nyem. Yog lub ntuj pab, kuv thiaj tau neb. Nyiam no kuv ho yuav tuag yuav tseg neb cia. Kuv xav li no, kuv thiaj quaj." Niam hlob hais tias:
"Yob, koj yuav quaj ua dab-tsi! Cov zaj nyob nrad mas nqhis nqhis qe tev li. Yog koj tseem mus nrad thiab, mas koj yuav rov tau ib tug poj niam zoo cuag li wb thiab tiag, Yob!" Niam hlob txawm nug niam yau tias: "Niam yau, nyob pem koj niam lawv puas muaj qe tev?" Niam yau teb tias:
"Nyob pem kuv niam lawv mas cov niag nraj nteg tau qe ntau kawg los mas. Ua li yog qe dab tsi thiaj li zoo?" Niam hlob teb tias: "Tsuav yog qe xwb los mas." Niam yau tias:
"Yog li mas cia tag kis tso kuv mam li mus nqa los." Tag kis qaib qua ob tsig xwb, niam yau tias: "Niam hlob, Yob neb nyob es kuv mus nqa qe lawm nawv!" Niam yau lawm zoj me ntsis, txawm siv khiav pig poog rov los txog ntua. Ciav nqa tau kaum lub qe diam. Nws muab cuaj lub los hau ib niag lauj kaub, muab ib lub los ua rau lawv noj tshais. Thaum muab hau tau lawm, lub daj los muaj, lub ntsuab los muaj, lub zoo li cas los muaj tag. Rau tshais tsuag tsuag rau Yob noj tag nrho, Yob niam hlob txawm muab kiag cov qe los ntim tsuag tsuag rau hauv lub hnab khaub khaub hlab. Niam hlob hais rau Yob hais tias:
"Koj ris lub hnab no mus. Koj mus ntawm txiv Huab Tais qhov rooj. Koj hais rau txiv Huab Tais tias: "Txiv Huab Tais, koj nyob. Kuv mus nuv ntses lawm nawv! Kuv sim lam mus nuv saib puas tau ntses los rau koj noj ib pluag." Thaum koj mus txog nram hav dej lawm, koj qw qw, koj tsoo pob zeb thiab koj hu tias: "Zaj laug! Yuav nqos no tuaj nqos kuv nawv! Kuv thiaj li muaj nqaij qab. Kuv thiaj rog thiab kuv thiaj muaj ntshav ntau." Yog thaum twg zaj tawm plaws tuaj koj hais rau tias: "Thov tos me ntsis kuv hais koj tso." Koj pov kiag ib lub qe rau. Tawm tus zoo li cas mas koj pov lub zoo li cas rau nawv!"
Ces Yob txawm ris lub nyuag hnab khaub khau hlab, txawm mus
txog pern Huab Tais qhov rooj. Yob hu tias:
"Txiv Huab Tais, koj nyob es kuv sim mus nuv ntses nram cuaj
che dej nrad saib puas tau ntses los rau koj noj nawv!"
Huab Tais mas nws zoo zoo siab nws hais tias:
"Yob, koj mus ces ua zoo nuv kom tau los rau kuv noj xwb ov!"
Yob txawm mus txog nram hav dej ov. Cas tsis pom zaj li. Yob
txawm qw lorn vab vab, pov pob zeb rau hau. Cas pom dej mas
laim ntxhee yees liab ploog ib tog tuaj lauj! Cas tshwm plaws
tus daj. Yob hais rau tias:
"Tos me ntsis zaj laug, kuv mam hais rau koj."
Zaj laug tsa hlo taub hau. Yob tib pov ib lub qe daj rau hauv
qhov ncauj lawm ntag lauj. Tus tawm plaws tuaj, Yob tib pov
lub rau. Tawm tus zoo li cas Yob pov lub zoo li cas rau ntag
lauj. Yob pov tas cuaj lub qe rau cuaj tug zaj. Cas pas dej tus
yees lawm. Ib me ntsis xwb txawm tawm ob niam txiv Suav
laus laus khaub khaub hlab nram qab deg los. Los txog txawm
los hais rau Yob tias:
"Ntuj os me tub, peb ua neej laus li no, luag tsuas cav tias qe
tev thiaj qab. Cas hnub no koj yuav nqa qe tev tuaj rau peb noj.
Cas yuav qab ua luaj tiag os, me tub. Koj los hauv peb tsev tso,
muaj dab tsi peb mam li hais."
Yob hais tias:
"Aub! Ntshai zaj nqos hwv, ces tsis los lauj."
Yawg laus ntawd txawm hais tias:
"Tsis ntshai os, me tub! Zaj ces yog peb xwb los mas. Tsis
ntshai. Cia li los xwb."
Yob hais tias:
"Aub! Mas pas dej tob tob li. Kuv los tsis tau, ces kuv tsis los."
Tus yawg laus ntawd tias:
"Tsis ntshai! Kuv mam coj koj.
Yob hais tias:
"Aub! Kuv ib leeg xwb, kuv tsis mus. Nyob ntsi zaj muab kuv
nqos lawm, tsis muaj neeg mus fi xov rau torn qab. Kuv niam
thiab kuv txiv lawv tsis paub. Kuv tsis mus."
Zaj laug lav tsis ua cas. Li no ces Yob ua tsis tau tes lauj! Yob
thiaj li nrog zaj laug mus. Cas nkag kiag rau hauv pas dej
lawm, tsus tias plua tshauv tawm tog xwb, tsis muaj dej li.
Lawv mus txog ntua torn zaj laug tsev. Cov niag zaj uas Yob
pov qe rau noj mas niam pw pawg lug. Hnov dheev tias Yob los
txog lawm no, mas niam sawv los pe Yob pig poog. Tus tug los
hais tias: "Yawm yij, koj tuaj los." Tus twg los hais li ntawd.
Yob xav tias: "Ab! Cas twb tsis tau muab nkauj muam rau kuv,
txawm siv hu kuv ua yawm yij lawm nev." Zaj laug txawm los
tuav nkaus Yob tes. Zaj laug hais tias:
"Me vauv, zaum no kuv yuav muab kuv tus ntxhais nkauj
Ntxawm rau koj nawv!"
Yob teb tias:
"Aub! Yawm txiv! Kuv twb muaj ob tug nyob pern tsev lawm.
Ntshai kuv yuav tsis yuav lawm."
Zaj laug hais tias:
"Koj yuav tsum yuav xwb xwb. Yog koj tsis lees mas tsis tas li
nawv. Qab ntuj khwb no luag tsuas hais qe tev xwb. Koj pom
xeeb nqa qe tev tuaj rau peb noj diam, koj yuav tsum lees xwb.
Koj tsis lees, koj twb nqa qe tev tuaj rau peb noj lawm."
Yob ua tsis tau tes, nws txawm lees hais tias:
"Koj ua txiv, koj hais li lawm ces lees los lees."
Zaj laug thiaj hu nws ntxhais Ntxawm tawm plaws los. Mas
zoo nkauj tsis zoo li lauj. Hnav cuaj phav tsuj yim phav npuag
lawm. Mas zoo zoo nkauj, tsis pom qab hais li lauj. Ib yam
nkaus li ob tug pern tsev thiab lauj. Yawm txiv nug Yob tias:
"Me vauv, koj tuaj dab tsi es yuav tuaj txog peb zos no os?"
Yob txawm teb tias:
"Aub! Txiv lauj, yog Huab Tais yuav noj peb tug ntses qav. Nws
yuav tseev kom kuv tuaj nuv ntawm cuaj che dej no xwb, mas
nws thiaj li yuav noj, ces kuv thiaj li tuaj nuv ntsev qav mus
rau Huab Tais noj xwb."
Zaj lauj hais tias:
"Aub! Tub ntxawg, yog li mas koj mus f iab tawb. Cov ntses qav
ntawd, ces yog peb cov qaib xwb los mas. Txhob poob siab. Tau
xwb, me vauv. Tub ntxawg, koj f iab tawb, mas f iab ib lub ntim
peb tug, hos ib lub mas ntim rau tus."
Ntxawm mas niam los nwj Yob plhws qas ntawg dhau qas
nraus lauj. Tub ntxawg f iab kiag tau ob lub tawb los txog ntua.
Zaj laug mus ntes kiag tau peb tug ntses los ntim rau ib lub,
ntes kiag tau rau tus los ntim kiag hauv ib lub. Yawm txiv hais rau Yob tias:
"he vauv, koj khuam rau tug no mus rau ob tug niam hlob pern tsev noj ib pluag nawv, hos Ntxawm koj khuam peb tug no mus rau txiv Huab Tais noj ib pluag." Nkawd teb tias: "Aws!
Yawm txiv thiab cov dab laug lawv hais rau nkawd tias: "Vauv thiab Ntxawm, neb mus no ces sib sib hlub ov. Thaum twg Ntxawm tsis hlub koj, mas koj tuaj hais qhia rau peb ua niam ua txiv nawb!"
Yob thiab niam yau nkawd txawm los lawm lauj, txij thaum Yob mus thiab thaum nws los ces twb tau peb hnub lawm thiab. Yob tab torn los txog ntawm ntug zos. Txiv Huab Tais mas zoo zoo siab, txiv Huab Tais cav hnyo hnyo tias: "Tau peb hnub los no zaj laug yeej muab yawg Yob nqos tag lawm lauj. Yob cov nyuag pob txha mas ntshe twb po tas lawm." Huab Tais mas niam zoo zoo siab. Niam tua cuaj tug nyuj, cuaj tug twm. Niam mus hu thawj xov thawj tuaj, mas niam noj luag qaj luag qaug lis lawm ntag. Cas nyuam qhuav haus dej haus cawv tas nrho xwb, dev liab muag txawm siv torn nkhawv nkhawv torn qhov rooj tag tuaj lawm las. Huab Tais tias: "Tub hlob, koj mus xyuas saib. Ntshai Yob los lawm pov?" Tub hlob tawm plaws mus xyuas. Ciav yog Yob tiag lauj! Tub hlob rov loo los hais rau txiv Huab Tais tias: "Aub! Txiv, Yob los lawm tiag lauj."
Huab Tais thiaj tawm plaws mus saib. Ciav Yob los lawm tiag! cas muaj ib tug ntxhais zoo zoo nkauj khuam peb tug ntses qav, txawm muab cev kiag rau Txiv Huab Tais. Yob hais tias: "Txiv Huab Tais, kuv lam muab peb tug no rau koj coj mus noj ib pluag. Hos kuv yuav coj rau tus no mus rau kuv niam hlob nkawd noj ib pluag." Huab Tais nug Yob tias: "Yob, ua li tus ntawm kod ne yog leej twg7" Yob teb tias: "Tus no yog kuv tus niam yau"
Huab Tais hais rau Yob tias:
"Yob lauj! Koj tau ob tug nram tsev xwb, peb twb yuav tuag las. Koj tseem tau tus no mus lawm thiab, mas khib peb hwv lawm ces peb tuag xwb lauj."
Ces Yob nkawd los dua nram tsev lawm. Huab Tais txawm hu tuam thawj xov thawj tuaj tag lauj. Txawm tuaj sab laj yuav tua Yob. Huab Tais hais tias:
"Awb! Nyob peb lub teb chaws no muaj ib lub roob, sab tod mas yog toj tuag no, sab tod mas yog toj kub hnyiab. Mas yuav kom Yob mus nrog peb sib twv nee ob phab toj ntawd xwb lov." Huab Tais txawm tso neeg mus hu tau Yob tuaj txog. Huab Tais hais rau Yob hais tias:
"Yob, tarn sim no koj tau peb tug poj niam lawm . Peb tsis zoo siab rau koj. Koj niam heev diam. Ces peb sib twv mus nee toj tuag no los rau torn toj kub hnyiab. Yog hais tias leej twg tsis tuag no ces muab Huab Tais rau leej twg ua nawv!" Ces Yob quaj quaj los txog tsev. Niam hlob nug Yob tias: "Yob, koj mus, Huab Tais hais dab tsi rau koj es koj los koj yuav quaj ua luaj?" Yob teb hais tias:
"Aub! Zaum no mas kuv tuag tseeb tseeb li lauj. Huab Tais yuav kom kuv nrog Huab Tais mus nee pem toj tuag no mus rau torn toj kub hnyiab. Mas ntshe kawg kuv yuav tuag xwb lauj, es kuv yuav tso nej tseg. Kkuv nco nco nej kuv thiaj li quaj." Niam hlob hais tias:
"Aub! Yob! Yog li xwb mas tsis ntshai. Kuv txiv muaj ib lub tsho hnav zoj sab mas sov sov. Txawm no npaum twg los yeej sov li. Hos muaj ib sab mas hnav kiag, kub npaum twg los yeej txias txias li. Cia kuv mus qiv kuv txiv lub tsho ntawd los rau koj. Ua li thaum twg nej mam mus?" Yob teb tias:
"Huab Tais hais tias tag kis noj tshais tag xwb no hos." Niam hlob tias:
"Aub! Tag kis kuv mam li mus nqa."
Tag kis qaib qua thawj tsig xwb, niam hlob sawv tsees lawm ntag. Nws hais tias:
"Niam yau thiab Yob nej nyob nawv. Kuv yuav mus nqa tsho los rau Yob tag kis Yob yuav hnav."
Niam hlob khiav lawm zoj me ntsis xwb, txawm siv khiav pig
poog rov los txog ntua. Niam nrab thiab niam yau nug tias:
"Niam hlob, koj mus nqa puas tau tsho os?"
Niam hlob teb hais tias:
"Kuv mus nqa tau lawm thiab os."
Los tua ib tug lau qaib sam rog rog rau Yob noj tag nrho, ntim
su kiag rau Yob, niam hlob hais tias:
"Yob ov! Koj ua ntej, peb lawv koj qab. Peb ua laj muam salb
koj. Kuv muab lub tsho no ntim rau hauv lub hnab khaub khaub
hlab no. Kuv muab lub tsho zuaj luaj li lub pob lawm xwb
nawv! Hos kuv muab nkawm khau zuaj luaj li ntiv tes lawm
xwb. Koj ris mus, koj tsis txhob pub rau Huab Tais pom. Thaum
twg koj mus mus yuav txog roob toj tuag no lauj, thaum ntawd
koj khiav khiav ua ntej mus. Koj muab ris tsho los hnav tsuag
tsuag. Rau kiag tau khau lawm koj mam li hu Huab Tais tuaj.
Koj coj kom Huab Tais mus xwb ntag nawv."
Ces Yob txawm muab lub niag hnab khaub khaub hlab khuam
ntawm xwb pwg. Mus txog pern Huab Tais tsev, Yob hu tias:
"Txiv Huab Tais, koj yuav kom peb mus nee pern roob toj tuag
no thiab toj kub hnyiab no ces tuaj. Peb mus ov."
Txiv Huab Tais hais tias:
"Koj twb tuaj lawm los, Yob?"
Yob teb tias:
"Aws! Kuv twb tuaj lawm. Kav tsij tuaj peb mus."
Yab txawm hais rau Huab Tais tias:
"Txiv Huab Tais, yog hais tias peb mus, leej twg tuag lawm no,
cia li laiv. Yog koj tuag lawm, kuv yuav koj cov poj niam thiab
koj tus Huab Tats. Yog kuv tuag lawm no ces koj yuav kuv peb
tug poj niam huv tib si nawv!"
Huab Tais teb tias:
"Ua li koj hais ntawm kod tiag, Yob. Txawm yog li ntawd kuv
thiaj li kom koj nrog kuv mus ntag."
Ces Huab Tais txawm hu tas nrho nws pab txiv tub ntag lauj.
Yob lawv txawm mus mus yuav txog ntag laiv. Yob txawm
khiav khiav ua ntej lawm lauj. Huab Tais cov tub hlob los niam
hais tias: "Awb! Peb sim mus ntsia Yob saib. Yob niam heev ua
luaj! Yob yuav kub hnyiab zoo li cas? Cov yau los kuj hais tias
yuav mus saib Yob saib nws yuav kub hnyiab caws li cas. Yob khiav ua ntej mus, muab ris tsho khau rau tsuag tsuag tas nrho. Yob hu Huab Tais hais tias: "Huab Tais, tsuag tsuag! Kav tsij tuaj, peb yuav maj mus." Huab Tais tuaj txog ze xwb, twb no no. Huab Tais mus tsis tshuam taus kev lawm. Yob mas niam plhaw lub pob zeb plhaw lub pob ca lawm. Huab Tais tus tub hlob ntsia ntsia nws tias: "Txiv, peb pom xeeb yog Huab Tais diam, peb tseem yuav mus tsis tau cuag li Yob thiab lov? Mus tiag tiag maj!" Huab Tais maj mam mus tug niag caws caws dhau plaws lub toj tuag no rau sab nraud lawm, yuav mus sab toj kub hnyiab ntag lauj. Yob txawm hie zoj tsho los ntxeev kiag sab nraud hnav, ntxeev hlo sab khau nraud rau. Yob hu tias: "Txiv Huab Tais, tuaj! Peb mus. Koj ua Huab Tais koj cav khav diam. Tsuag tsuag tuaj! Peb mus."
Yob dhia loo ua ntej lawm ntag lauj. Ces Huab Tais mas maj mam caws caws lawv qab. Hluav taws tuaj muab Huab Tais pab nyuag tub kub kub tuag tas lawm. Tshuav Huab Tais ib leeg lawm xwb lauj. Huab Tais thiaj li foom rau Yob hais tias: "Luag hais tias: ntshaw luag puj ces yuav tuag rau luag txuj, ntshaw luag sev ces yuav tuag rau luag ci. Zaum no, kuv yuav tuag. Kuv yuav tseg koj. Koj rov mus ua kuv tus Huab Tais tso cia li xwb lauj."
Huab Tais txawm tuag lawm thiab lauj. Yob thiaj li los yuav Huab Tais peb tug poj niam ntxiv Yob peb tug thiab Yob los ua kiag Huab Tais. Yob thiaj ciaj Huab Tais kiag zaum ntawd.

Review the complete topic (launches new window)