Jump to content


Replying to Txheej Thaum Ub thiab Txheej Niam No Qhov Twg Zoo Dua ?


Post Options

    • Can't make it out? Click here to generate a new image

Attach Files

   Max. single file size: 16MB

  or Cancel


Topic Summary

Posted 14 November 2012 - 01:43 AM

Great read. Sean-Toure9 has a good grasp of Baltimore, Hip Hop and everything in bteewen. This is reflected n his music and general attitude. It was great playing music off his remix project at WEAA and we will be playing his new single also.

Posted 05 April 2012 - 08:38 AM

Koj tsis ua tib zoo saib thiab tshawb txog xwb paub...
Yog koj ua tib zoo saib ces koj yuav tsis pom ib qho txawv kiag li os Nkaujhmoobyajsab.Vim hais nyob rau txhua txhua tiam ces tib neeg yeej tseem ntse ib yam nkaus xwb, txhua txhua tiam neeg yeej muaj kev sib ntaus sib tua, muaj nom muaj tswv, muaj tus kav liaj ia teb chaws nrog rau txoj kev ntseeg puag thaum ntuj tsim teb raug los mus txog rau niaj hnub nim no lawm los yeej tseem tsis tau pauv kiag li tiag. Txheej thaum ub los tus ntse ces yeej ntse dua ntais hos tus ruam los yeej ruam phim nws tus kheej, txheej nim no los yeej tseem zoo li txheej thaum ub thiab xwb.

Qhov txawv ces yog ib hnub peb ib tug ploj lawm zuj zus vim peb daim ntaub noj ntawv haus peb yeej nqa los nrog peb zoo li no, yog li thaum yus ua neej nyob yus yuav tsum tau huas yam yus xav tau npaum li yus huas tau thiab muaj sib hawm seem no los yus yuav tau mus ncig kom dev pom kom dav thiaj li tsim nyog yus yug los ua ib zaug tib neeg kom tsim nqi mog.

Posted 04 April 2012 - 02:44 AM

Nyob rau hauv neeg lub siab, muab saib li txhua txhua haiv neeg tag nrho hauv diaj teb no, muab saib los tag nrho ces neej lub siab txheej niam no yeej coj tau phem lim hiam dua li txheej thaum ub lawm tiag tiag, tab si hais txog txoj kev txawj kev ntse txheej niam no yeej muaj kev txawj ntse zoo dua txheej thaum ub lawm tiag, tab si txoj kev txawj ntse li ntaus ces ntse mus rau sab phem ntaus lawm xwb, vim li ntawv tib neeg txheej niam no thiaj ua kev phem lim hiam, coj tsaws li lub siab nyiam tsis xav txog txoj kev ncaj nceeg,


Txoj kev zoo tsuas muaj nyob hauv ntawv thiab txoj kev xav lawm xwb tab si tsis muaj neeg coj zoo lawm...

Posted 03 April 2012 - 09:13 PM

Ua neeg nyob ces yeej xav tau qhov yus tsis muaj tsis tau xwb.
Vim muaj tibneeg ntau cov hlwb tsis zoo li ntawm nes.

Hais tiag.
Yus lub sijhawm, yus tiam, qhov yus tau yuav tsum
yog qhov zoo tshaj lawm os.

Posted 03 April 2012 - 04:02 PM

Kev ua neej los mus tau ntau txheej ntau tiam lawm, cov tib neeg txheej niam no mas lawv hais tias cov neeg txheej thaum ub uas ruam heev no os, lawv tsis muaj kev txawj kev ntse zoo li cov tib neeg txheej niam no ( Tab sis tiag tiag mas lawv yog cov neeg ruam uas siab zoo tsis muaj kev sib ntaus sib tua, tsis muaj kev sib txeeb sib huas noj huas haus ua phem li ub li no ).

Hos cov tib neeg txheej thaum ub mas lawv ho hais tias cov tib neeg txheej niam no mas yog cov uas coj tsis ncaj li cov neeg txheej thaum ub lawm no os. Vim tias muaj kev coj phem ua phem, xav phem, muaj kev sib ntaus sib tua, muaj kev sib txeeb ub sib txeeb no.

Nej sawv daws xav li cas thiab xauj pom mus zoo li cas thiab os, thov qhia rau peb sawv daws paub seb lub neej tiam twg yog lub neej zoo dua ?

Review the complete topic (launches new window)