Jump to content


Replying to Time is Important For World Please Take The Time To Inuseful For Every Action


Post Options

    • Can't make it out? Click here to generate a new image

Attach Files

   Max. single file size: 16MB

  or Cancel


Topic Summary

Posted 11 August 2014 - 04:37 PM

hnub no zoo sij hawm kuv rov tuaj sau kuv li kev zoo rau nej cov phooj ywg tau paub ntxiv os nawb.

kuv tuaj rau lub teb chaws (usa) no yog thaum 2005 ces tam sim no nws yog 2014 lawm. nws twb tau li 9 xyoos no lawm, tab sis nws muaj ntau yam uas kuv tau tuaj pom es nws txawv rau kuv, es ua rau kuv xav tsis thoob hlo li. tab sis tau li 1 lub xyoos ntau los no ua rau kuv tau pom thiab tau paub lawm hais tias nws yog li cas rau li cas ?

thaum kuv xav tias yog vim li cas es lawv thiaj li ua txawv zoo li ntawd rau kuv pom, ces ua rau kuv muaj kev xav thiab soj ntsuam los mus ces kuv thiaj li mam li paub tau hais tias tej kev uas kuv tau pom thiab tau ua npau suav dhau los mus ntawd nws muaj tseeb tiag. thaum kuv nyuam qhuav tuaj txog rau lub teb chaws usa no mas kuv tseem tsis tau paub txog tej uas kuv hais ntawd hlo li, kuv tau lawv pheej ua tej yam txawv txawv uas kuv xav tsis txog hlo li, ua li cas yus hais yus tej lus rau lawv es yus twb tsis tau xav txog tsis zoo rau nws hlo li, tab sis nws cia li ua ntsej muag ntshaus zog li lawm. los yog nws cia li teb kiag tej lo lus uas txawv txawv rau yus zoo li nws xav tsis zoo rau yus lawm.

kuv pom lawv ua zaub ua mov mas nyias tso muaj nyias chaw li, pom lawv muab tej nyuag lauj kaub tais diav coj los tso rau qhov ub qhov no, muab rooj tog khoom siv ub no coj los tso li ub li no rau qhov ub qhov no, es xyov yog lawv tso ua ab tsi li ntawd ? qhov uas txawv rau kuv thiab kuv pom heev tshaj plaws mas yog cas es pheej yuav khiav cuag tsi mus rau hauv hoob nab ( bathroom ) mus rau hauv chav dej tas li xwb. kuv tsis paub tias xyov yog lawv pheej khiav ua tus ab tsi li ntawd ? tus tawm plaws los tus dhia loo mus rau es xyov yog lawv pheej ua ab tsi li ntawd li. uas zoo li twb tsis yog dim quav dim zis es nkag mus li.

tau li 1 xyoos ntau los no kuv mam li paub tias yog lawv ua li yog ua ab tsi tiag. tam sim no kuv paub lawm tias nws muaj rau kuv tau pom xws li:

- tam sim no txhua yam uas kuv hais thiab kuv ua nyob rau ntawm kuv tus kheej lub cev ntaj ntsuj

- thiab tam sim no kiag nyob rau hauv computer, internet, website, programs txhua yam uas kuv tau siv los mus no los puav leej yog huv si li lawm

 

kev ncaj ncees tuaj nruab siab nruab plawv nws yog zoo li cas tiag ?

" neeg yaj ceeb xav tau kev hlub los ntawm lo lus zoo...neeg yeeb ceeb xav tau kev zoo los ntawm lub siab zoo "

" txoj kev zoo nyob rau saum yaj ceeb no mas leej twg los txawj tham...tab sis txoj kev zoo nyob rau yeeb ceeb mas leej twg los saib tsis pom nws qab hlo li "

 


Posted 10 August 2014 - 10:57 AM

haj haj .tus me phooj ywg ....Puas tseeb....koj to taub yuam kev lawm xwb.....qhov koj to taub yuam kev ntawd mas yog qhov koj raug poob nyiaj them daim.....ticket....$350 lawm ces.....koj txawm xav tias.....tsim nyog nws yuav cia li zam txim pub koj dawb mas thiaj yog........raws li kuv xav.....1....tos nws zam tsis tau txim rau koj los....ntshe thaum ua ntej nws tawm los ntsib koj nws twb xub sau tau daim....ticket lawm.....vim nws daim ticket uas nws sau tau lawm ces....nws rhuav tsis tau lawm nawb.....hos qhov....2...yog nws zam txim dawb rau koj....ntshe koj yuav tsis lim xeeb nco txog kev yuav tsum sia hlua thiab...xisnyas.....tej no twb yog vaj tswv yawm saub tso nws cawm koj....muab ib qho.... strongly.....warning.....kom koj cim cia tiag tiag......tsis li.......lwm zaus ces.....koj tseem ua li zaj qub.....ntshe koj yuav raug mob los sis.....raug tuag kiag lawm.....vim koj twb tsis....seat belt thiab.......yog lwm zaus koj lem tsis....xis nyas li qub ces koj yuav sab heev....nws thiaj qhia qhov kom koj tsis txob dim dawb daim.....ticket.....koj thiaj li.....cwjlam....li nplog hais.....tej no koj yuav tau ua nws tsaug thiab ua vaj tswv yawm saub tsaug nawb mog phooj ywg.....tej no twb yog vaj tswv yawm saub pab koj lawm ntag ov nawb.....vim tej zaum koj yeej yog ib tug neeg uas.....ib txwm pheej tsav tsheb tsis tshua nco....xis nyas.... thiab pheej ib txwm tsis ...seatbelt.....yog ua zoo muab xav....tej no twb yog kev pab cawm koj....ua ntej lub uas....koj yuav nti tsis taus lawm ntag ov nawb.....kuv xav mas.....yog hais li koj hais no mas.....txoj kev pab tib neeg.....zoo tiag tiag li mog phooj ywg.


Posted 10 August 2014 - 04:29 AM

0.01% xwb thiaj yuav muaj txoj hmoo zoo li koj os muaj tsis cuag ua.  Cas kuv yuav tsis muaj txoj hmoo zoo li koj li.  Thaum ub muaj 3 txiv tub txom txom nyem khiav pem caub fab los nrog peb nyob tau 1 xyoo.  Lawv los mas txawv txom nyem heev, peb muab khaub ncaws lawv hnav, pub mov lawv noj, cia lawv nrog peb nyob 2 xyoos lawm mam tawm tsev lawm.  Nyob nyob peb tuaj txog Meskas, kuv tsav tsheb lem tsis nco qab xis nyas txawm muaj ib tus policeman caum kuv thiab laim teeb rau kuv ces kuv thiaj mus nres ntawm ntug kev.  Tus policeman ntawv los txog kuv ces kuv saib cas nws yog tus menyuam Hmoob caufab thaum ub los nrog peb nyob tim Nplog kuv txawm hu kiag nws lub npe, nws teb kuv thiab hais tias ua cas kuv ho paub nws.  Kuv piav thaum peb nyob Nplog teb lawv twb los nrog peb nyob tau 2 xyoos.  Nws hais tias oh kuv nco los mas.  Nws txawm sau ib daim pib $350 rau kuv hais tias kuv tsis xis nyas lem thiab kuv tsis sia siv, kuv hais tias koj kuj muab warning rau kuv xwb puas tau?  Nws tais yog kuv tsis txaus siab ces mam sib ntsib nram court xwb.  Tab li no ces kuv cia li them kuv daim ticket lawm xwb.


Posted 09 August 2014 - 11:40 PM

Hais txog kej pab lwm leej lwm tus.....tab luag txawm tsis nco yus tej txiaj ntsig lawm los.....nej tso siab rau tus vaj tswv yawm saub uas nws tsim nej thiab tsim peb los ua neeg......cia nws mam them tej ntawd rov rau nej xwb mog cov phooj ywg.......thaum ub kuv muaj ib tug npawg....nws tuaj yos hluas nkauj txog hau peb zos.....nws txawm nyiam peb txiv hlob tus ntxhais......thaum mus hais.....ua cas txiv hlob tsis kam hlo li ntag......tab sis muaj kuv txiv.....ua tus nias qees......kom cia li muab tus muam ntawd rau......tus npawg no yuav xwb......txog thaum kawg......txiv hlob ua siab pub tshoob rau.......tom qab no kuv txiv twb tuag lawm......lub caij xyoo 1980 kuv khiav los txog rau.....heem hawj.....cov nyuag......tas luaj.....nplog Liab.......tab tom npaj yuav muab kuv.....cav kas ntag.......lawv hais tias yog kuv tsis muaj ntawv tseem ceb ces 30 na thi xwb lawv ntes kuv.......ua ciav.....tib pliag ntsis li 20 na thi xwb.......muaj 6 lub luv....kasko......thauj ib co tub rog.....vietnam....puv nkaus tuaj pem vas vias tuaj......txawm pom ib yawm hmoob me me aiv nqis saum tsheb los.....ces cov yawm.....tasluaj nplog.....txawm mus nrog yawm hov tham tham tas.....ces yawm txawm taug kev ncaj qha los rau ntawm kuv......ua cas kuv saib tseeb na has....twb yog kuv niag npawg uas......thaum ub kuv txiv muab peb tus muam rau nws yuav.....aub au.....kuv zoo siab hlo tias zaum no.....kuv yuav tsis mag nplog ntes kuv lawm lauv......ces thaum kuv tus npawg los txog na has.....ua ciav yog kuv.....ces nws thiaj qhia txua yam uas nplog yuav npaj ntes kuv.....rau kuv tas.....ces yawm npawg thiaj rov mus hais rau nplog tias....cov neeg nov yog kuv cov neeg.....nej txob ko lawv nawb.....cia lawv mus lawv.....kuv thiaj tsis mag mus nyob tom....duas thaub.....kuv thiaj dhau tau mus rau teb chaws....nas nyos lawm.......li ntawd....yog nej tau pab leej twg lawm......nyob nyob.....lub ntuj yuav txib tus ntawd pab nej los sis nej tej me tub me nyuam tom qab thiab es......txawm tias luag tsis nco nej tej txiaj ntsig lawm los.....vaj tswv yawm saub yuav nco ntsoo.....muaj ib lub caij twg nws yuav them rov rau nej.....kom peb cia li txaus siab rau yam uas peb tau pab luag lawm xwb mog cov kwv tij phooj ywg.


Posted 09 August 2014 - 09:09 PM

yawg phooj ywg...Xou...tej kev pab lwm tus tib neeg nyias yuav sib txawv nyias los ntawm....vim qhov nyias muaj nyias siab....nyias txoj kev xav.....tus neeg uas nws tau pab koj....nws tsis yog yuav pab....khav theeb los sis pab yuav ntsej yuav muag.....tab sis yog nws muaj lub siab hlub......yog koj xav paub qhov tseeb tshaj nov......thov koj sim mus pab tos....li ntawm 2...3...yim neeg tim nplog tuaj.......los sis koj mus saib koj tej kwv tij nyob tim nplog......yog muaj cov txom nyem.....tuaj thov koj nyiaj..... koj muab nyiaj los faib ib leeg me ntsis pub lawv.....hos ho muaj tej tus neeg koj tsis tau paub los xij......yog nws tuaj thov koj......koj kuj pab nws me ntsis thiab......ces tom qab koj pab lawv tas.......koj yeej yuav tsum paub qhov tseeb xwb mas.....me phooj ywg.......yog lwm tus piav thiab lwm tus ua......yeej tsis npaum li yus sim kiag xwb ov nawb........kev pab tib neeg.....yog txawj pab ces.....koj pab luag tas.....koj tau lub npe zoo nrog luag ua neej nyob.....yog tsis txawj pab.....tseem mag luag muab koj tshob.......kev pab neeg yog txawj pab ces....pab tag.....tau txoj kev hlub.....yog tsis txawj soj ntsuam yus txoj kev pab.......pab tas.....tseem mag luag ntxub........keb pab tib neeg.....txawj soj ntsuam kev pab.....pab tas......tau kev sib hlub sib nyiam.....yog tsis txawj pab....pab tas tseem mag luag.....muab yus Hiam thiab no hos...........kev pab....yog txawj pab.....pab tas ua rau yus muaj phooj muaj ywg.....yog tsis txawj pab......pab tas......tseem mag luag muab yus lwg.....yog xav paub tseeb tshaj nov ces kawg sim xwb os.

koj hais yog lawm os phooj ywg, hais txog kev pab kuv kuj tau pab los lawm thiab tsuas yog yus tsis xav muab hais tawm xwb os xws li :

-    pab yam nyuaj thiab pab yam yooj yim, pab dawb thiab pab khoom ub khoom no los yog kev pab nyiaj rau cov neeg txom nyem nyob rau tom tej kev.

-    yus pom tej tug poj niam nws ua tej yam nyav es nws ua tsis tshua taus pes tsawg ces yus mus pab nws qee lub sij hawm thaum ntawd 

-    yus pom tej tug me nyuam ntsuag nws tsis muaj ris tsho hnav nyob ua si rau tom tej kev mas ua rau yus hlub nws kawg li os

-    muaj qee zaum yus mus pom tsiaj sib tog, nab tom qav los yog kab sib tom ces yus kuj muab nws kem kom nws tsis txhob sib tog es kom nyias mus nyias lawm xwb os.

-    tej zaum yus mus ko taw los yog caij tsheb kauj vab ( bike, bicycle ) mus luam tej tug tsiaj li ko tw los yog mus chwv ua rau tej tug kab ntsaum nws caws zog nti nti nyob rau ntawd ces yus yuav tau hais li no rau tus tsiaj los yog tus kab tus ntsaum ntawd " thov txim os nawb tus phooj ywg zoo, thov muab txoj kev zoo rau koj kom koj tau los ua tib neeg nyob rau lub ntuj tshiab teb tshiab tom ntej no os nawb " kuv tau ntsib li no los ntau zaug heev li mas kuv yeej los hais lo lus ntawd rau txhua tus tsiaj uas kuv tau ntsib pom los ntawd.

-    kuv mus pom tej tug noog tej tug tsiaj tuag nyob rau tom tej kev los kuv kuj tau hais sob lus ntawd rau nws thiab kom nws tau los ua neeg nyob rau lub ntuj tshiab teb tshiab tom ntej no mus.

-    nws kuj tseem tshuav muaj ntau yam ntxiv thiab, cia muaj caij no mam li tuaj hais dua rau nej os nawb.


Posted 09 August 2014 - 06:32 PM

1.   - yaj kaub

      - muam nkauj lig

 

2.   - zaj laug 

      - nkauj zaj

 

3.   - maum nyaj lwj

      - ntxawm

 

cov phooj ywg puas yog nej xav tau cov no los tsis yog na ?


Posted 09 August 2014 - 03:46 PM

Koj tus phoojywg uas neb yeej ib txwm noj loj hlob ua ke puag thaum me me es koj yeej ib txwm pab nws ib puas tsav yam.  Yog muaj ib hnub koj pab nws mus tau lub neej zoo tshaj koj lawm ces neb kev phoojywg tu.  Yog koj pab nws es nws tsuas zoo li koj los tseem txom nyem tshaj koj ces neb kev phoojywg yeej yuav nyob li qub mus tag ib txhis.  Vim thaum lawv zoo tshaj koj lawm lawv yuav mus ntsib cov neeg zoo tshaj koj thiab nrog lawv ua phoojywg lawm.  Tus neeg muaj yeej tsis ntshaw ua phoojywg nrog tus neeg txom nyem.  Tus neeg ntse yeej tsis xav ua phoojywg nrog tus ruam.  Tus nom yeej tsis kam ua phoojywg nrog tus qhev. Tus neeg zoo zoo nraug yeej tsis kam yuav tus hluas nkauj ruam ruam phem phem quav dab tuag.

 


Posted 09 August 2014 - 03:29 PM

Koj pab lawv tag los lawv tseem txom nyem tshaj koj ces lawv yuav zoo siab rau koj thiab nco koj txiaj ntsig vim lawv xav tias lwm hnub lawv yuav tau thov koj pab ntxiv.  Tab sis yog koj pab lawv tab sis ua cas lwm hnub lawv zoo tshaj koj lawm ces lawv ho ntshai tsam koj mus thov lawv pab koj lawm thiab.  Leej twg tsis ntseeg sim mas cov nyuag ntsej muag Hmoob txom nyem no thaum nws muaj zog mas nws muaj muaj phlus hais lus tsw quav ntxiag thuam koj laiv yog thaum lawv muaj tshaj koj lawm.  Kuv muaj cov kwvtij uas noj nyiaj xomqhob xwb thov ua yus npe thiab txais yus nyiaj mus ua lag luam, txog thaum kawg luag muaj lawm ces luag saib yus zoo li tawb quav lawm xwb.  Luag pom yus mas luag cav hais yus tias, Ua cas zoo li thaum ub koj muaj tshaj peb cov niaj nyiaj xomqhob no cas tsam no koj es twb tsis piv kuv tus ntiv tes rw qab lawm.  Yus mas ua num tau nyiaj xuab moos xwb ces tsuas txaus noj xwb.  Luag ua luam loj zuj zus ib hlis tau 4-5 caug phav.   Luag ntsia yus ces nothing lawm xwb.  Nws tsis nco qab txog yus muab rooj tiag nws ko taw li lawm.  Thaum luag nce nto plaw luag tsaug taw yus xwb.


Posted 09 August 2014 - 11:28 AM

yawg phooj ywg...Xou...tej kev pab lwm tus tib neeg nyias yuav sib txawv nyias los ntawm....vim qhov nyias muaj nyias siab....nyias txoj kev xav.....tus neeg uas nws tau pab koj....nws tsis yog yuav pab....khav theeb los sis pab yuav ntsej yuav muag.....tab sis yog nws muaj lub siab hlub......yog koj xav paub qhov tseeb tshaj nov......thov koj sim mus pab tos....li ntawm 2...3...yim neeg tim nplog tuaj.......los sis koj mus saib koj tej kwv tij nyob tim nplog......yog muaj cov txom nyem.....tuaj thov koj nyiaj..... koj muab nyiaj los faib ib leeg me ntsis pub lawv.....hos ho muaj tej tus neeg koj tsis tau paub los xij......yog nws tuaj thov koj......koj kuj pab nws me ntsis thiab......ces tom qab koj pab lawv tas.......koj yeej yuav tsum paub qhov tseeb xwb mas.....me phooj ywg.......yog lwm tus piav thiab lwm tus ua......yeej tsis npaum li yus sim kiag xwb ov nawb........kev pab tib neeg.....yog txawj pab ces.....koj pab luag tas.....koj tau lub npe zoo nrog luag ua neej nyob.....yog tsis txawj pab.....tseem mag luag muab koj tshob.......kev pab neeg yog txawj pab ces....pab tag.....tau txoj kev hlub.....yog tsis txawj soj ntsuam yus txoj kev pab.......pab tas.....tseem mag luag ntxub........keb pab tib neeg.....txawj soj ntsuam kev pab.....pab tas......tau kev sib hlub sib nyiam.....yog tsis txawj pab....pab tas tseem mag luag.....muab yus Hiam thiab no hos...........kev pab....yog txawj pab.....pab tas ua rau yus muaj phooj muaj ywg.....yog tsis txawj pab......pab tas......tseem mag luag muab yus lwg.....yog xav paub tseeb tshaj nov ces kawg sim xwb os.


Posted 08 August 2014 - 08:45 PM

cov phooj ywg nej txoj kev ua zoo yog ua yuav ntsej muag li no xwb lov, los yog nej ua yuav dab tsi tiag tiag thov qhia thiab puas tau os ?


Review the complete topic (launches new window)