Jump to content


Replying to Txiv tsev siab coob


Post Options

    • Can't make it out? Click here to generate a new image

Attach Files

   Max. single file size: 16MB

  or Cancel


Topic Summary

Posted 22 December 2014 - 01:19 AM

Kuv mam hais mus rau tus hluas hluas tab tom qoos qoos tuaj nrhiav koj lub laujkaub thiab muab koj lub laujkaub nqa ncho ncho kom su su mam coj los kuv hau zaub noj.


Posted 22 December 2014 - 01:07 AM

Yog vim lis cas nws thiaj nriav duas, yog hais tias tus poj niam twb zoo raws lis hauv no??
1/ hluas thiab zoo nkauj.
2/ siab ntev thiab nquag.
3/ hwm thiab txhawb nqas nws.
4/ tus me tub me nyuam thiab hlub tau kwv tij neej tsas.
Yuav ua lis nws thiaj tsum????

Thov teb!!!!!!!!!

 

Teb koj lis no nawb mog:

 

Yeej muaj ib txhia txiv nej ce tseev tau tus poj niam zoo li nawb mog. Nws lub siab ce yeej liab khiav rau lub lauj kaub tshiab ntawd nkau xwb. Hom txiv neej nov ce noj mov lo yeej tham txog, ua hauj lwm lo tham txog, ntsib phooj ywg lo yeej tham txog li. Tham txog nws lub lauj kaub noj ntxuag mov li nawb.

 

Seb yus uv pua tau xwb yog uv tsi tau lawm ce kawg nrhiav dua neej tshiab xwb. Yog tseem uv tau ce ua siab ntev xwb.


Posted 19 December 2014 - 02:31 AM

KUV PAUB NEJ COV NYUAG NEEGLIAM DAG NTAWM NEJ HAIS KAWG MAS VIM NEJ XAV HAIS TIAS NEJ THAJ MUAJ VAJHUAMSIBLUAG XWB.

THIAB NEJ DAG HAIS TIAS NWS TUS TXIV UA NEEB YUAV KOM NWS TUS POJNIAM NTSEEG CES KOM KHIAV, YOG TSIS KHIAV CES MUAB NWS RHO TAWM HAUJLWM XWB VIM NEJ NIM NROG NWS KHAUS KHAUS NWS COV KAS CEES THIAB YOG NWS KHIAV LAWM MAS NEJ YUAV MUAB KIAG IB LUBPIM QHOV KABNPIS PUB RAU NWS LIJ UA NWS TUG.

 

HOS NTAWM TUS TXIV CES NWS TSIS TAU UA NEEB THIAB TSIS MUAJ DABNEEB NYOB QHOVTWG CES COV KWVTIJ NKAUJMUAM THIAJ HAIS TIAS, KOJ YOG IB TUG TXIV THOOJ SIAB LOJ LUAJ LUB HAUV NROB, TSOZIS TUAV RAWV KOJ RABQAU LOS SAV, 9 LOS LAWV YUAV KOM KOJ TUS POJNIAM KHIAV, 10 LOS LAWV LIAM HAS TIAS KOJ UA NEEB, DAB NEEB YUAV LOS THAWJ KOJ XWB XWB LI CES CIA NWS KHIAV KOJ MUS SEB NWS HO PUAS YUAV PIB TAU NWS IB LUB NEEJ KOM NWS THIAJ YUAV TXAWJ UA TAUS SIAB LOJ TSIS TXHOB NTSEEG NTSEEG LUAG DAG NTXIAS NWS LAWM TSAM NWS MUAB KOJ TUA LI TUA TUS HMOOB HAWJ.

 

THIAJ TSO KEV NWS MUS LI NEJ YUAM THIAB DAG.

 

NWS LOS TAU YUAV LUAG 1 XYOOS, NEJ LEEJTWG NIM YUAV MUABQAU TUAJ PUB NWSTXIAG NAJ, NIAJ HNUB TUAJ TSIAS TUS TXIV KOM NQAQAU ROV MUS YUG TUS NIAM KOM TSIS TXHOB TUAG XWB.

TUS TXIV UA LI CAS LOS TSIS TAU CES TOMQAB YUAV LUAG 1 XYOO THIAJ UA IB SIAB ROV QAB MUS THOV RAWS NWS PAB NIAM TUB, MUS THOV DUA NTAWV TSHIAB MUS NROG NWS NYOB.

THAUM NOV LAU, NEJ POM HAIS TIAS NWS TUS TXIV TSIS MUS RAWS NKAUJFAV, NWS TUS TXIV ROV MUS RAWS NWS TUS POJNIAM LAWM CES NEJ MAM TIG HLO ROV UA NTUJ LIAB TEB NTSUAB MUAB QAULOJ QAUME, QAUYAS, QAUROJHMAB YUAM TUS NIAMTXIAG TSIS TAG TSIS KAWG HAIS TIAS SIM MAS ZOO NYOB DUA NWS RABLOJLOJ KOM ROV KHIAV YUAV NEJ RAB YOG TXIAG TAS LEEJTWG RAB ZOO NYOB HEEV, NWS THIA j txiagtas nws hais tias KUV RAB ZOO SOO NYOB KUV TSIS YUAV NEJ RAB CES NEJ THIAJ LIAM NWS TXIAGNEJ RABQAULOJLOJ TAS LAWM, NWS HAIS TIAS KUV TSIS TAUTXIAG AS VIM RAB LOJLOJ CES KUV TWB YUAV TAU IB RAB UAS YOG KUV RAB QUB RAU KUVTXIAG LAWM, NEJ HO TAW TES RAU TIM LUB CAMPING ME TIM SAB PHABNTSA THIAB HAIS TIAS RABQAULOJLOJ YOG KOJ RAB LAWM CES  KOJTXIAG RAB ME NTAWD NE.

NWS THIAJ TIAS NEJ YUAM KOM KUVTXIAG, KUV THEM NYIAJ UA NTEJ LAWM HAIS TIAS TXIAG 1 TEG TSAWG $ KUV MAMTXIAG.

yOG LI NTAWD NEJ THIAJ TSEEM UA HNUB UA HMO NQAQAU NTIAV TUAJ YUAM NWSTXIAG.

 

KUV HO HNOV IB NIAGDEVVWM TSIAM TSIAM TUJ TAWS TUJ TAWS HAISTIAS, UA CAS TUS TXIV YUAV MAJ ROV LOS UA LUAJ LAU TSIS TOS KOM NTO 2 XYOO TSO ES CIA POG YOOQAU TUAG.


Posted 12 December 2014 - 01:05 AM

NiagNtxwgnyoog twb tsis yuav peb cov muam, nws tej tswvyim tsis yog tswvyim hlub peb menyuam hmoob os, mas peb tseem tshuav tsawg tus kwvtij nyob theem qis los nws yeej yuav khwv tswvyim mus muab txov, nws thiaj saib tsis taus peb thiab xav hais tias neeg ruamneeg txomnyem li peb xwb yuav rawsdevyoojyoojyim thaumdev obnyuag cotw xwb tiamsis ho tsis tau raws li nws siab xav ces thiaj dag hais tias yog devkwvtxha hla choj.

Mloog nws dag ntxias mas nws yuav xub txov cov qis tuaj kom niag Livnyug tsis txhob tau ub nov tiag tes taws no kuj tsis yog vimNtxwgnyoog xav ua tus loj heev dua tusLivnyug thiab tus Vajtswv ces Ntxwgnyoogtsis muaj siab hlub tus Vajtswv tsim lub ntuj lub teb.

Tus xub lauj thiab xub tshum tus  hlob twb yog niagntxwgnyoogthiablivnyug lawm nev, thiaj muaj neeg cheem tsis txais tus twg xwb vimdhuav niagdevntxwgnyoogthiabniagdevlivnyug txoj kev sibtsoobsibtxiagqhovpimqhovquav dhau lawm os.

Menyuam hmoob txom nyem ces leej twg xub rub nws npab, nws xub mus yog leej twg nyab, leej twg xub rub nws tes nws xub mus yog leej twg sev xwb, ncaj qab ke xuas qabke, ncaj qaumkev xuas qaumkev.

Tsis tas yuav tos leej twg tus ub tus nov nyob theem loj loj siab siab ntev ntev ntau ntau kom qhov muag liabtas, kom qhov muag doogtas li tau yuav os koj aws..........vim tej me ntxhais thiab me tub ntawd mas lawv phim thiab nyiam tub nom tub tswv li lawv lub ntsej lub muag zoo zoo xwb, yus txawm tos yuav tau los yeej tsis phim vim yuav raug niag dabntxwgnyoogthiabdablivnyug dag noj dag qhe rov tuaj yus rhuav tshem tsis txawj tas tsis txawj xaus.

 

 

 

 

 

 

 

 


Posted 02 December 2014 - 07:57 AM

Hmoob guest me kwv ntxawg aws, ua cas muaj lus zoo tsis hais yuav muab cov lus phemphemtag npaum koj los hais naj tus phooj ywg awd.

 

Nej puas tseem noj nyob zoo lawm os tus mi kwv ntxawg.

 

Los tav ntuj no ces nej twb mus ua tsov qub tsov quavtag lawm os.

 

Yog tseem tuaj txog ntawm koj no nyaj tseem ua ua pa tsis tau tuag poj.

 

Thaum ntawd luag minyuam yaus xwb luag tsis paub hais tias nej sibtxiagsibtxiag zoo zoo nyob es khauskhaus nej lubpimthiab rabqau heev no nas.

 

Tabsis ua koj tsaug vim cov mi txiv neej zoo zoo nraug hlub hlub qospoj li koj ces nyob tiam nov kuv tsuas pom koj tib leeg thiaj qhuas koj tus mihlub xwb os.

 

Tsis txhob xavphem nawb, koj zoo nraug kawg los kuv twb tsis nyiam koj, kuv tsuas tuaj xyaum koj tus mi hlub rev pajntaub nws ua thaum koj mus aimpaumtshiab lawm xwb.

 

 

 


Posted 30 November 2014 - 10:29 AM

Yog vim lis cas nws thiaj nriav duas, yog hais tias tus poj niam twb zoo raws lis hauv no??
1/ hluas thiab zoo nkauj.
2/ siab ntev thiab nquag.
3/ hwm thiab txhawb nqas nws.
4/ tus me tub me nyuam thiab hlub tau kwv tij neej tsas.
Yuav ua lis nws thiaj tsum????

Thov teb!!!!!!!!!

Muaj 2 hom pojniam.  Hom pojniam 1 mas yog cov niam tsev.  Cov pojniam niam tsev no ces nws tab cuab thiab ua raim li koj hais tag.

 

Hom pojniam 2 mas yog cov niam dev nawb.  Cov nov mas txojkev sib deev yog qhov tseem ceeb tshaj plaws rau nws.

 

Qhov koj yuav paub ua ntej koj yuav tus ntxhais twg koj yuav tau saib nws 2 lub txiv mis.  Tus niam tsev 2 lub txiv mis rub tabsis ib puag ncig ntawm lub qab txiv mis mas dawb dawb.

 

Tus niam dev mas 2 lub txiv mis rub thiab ntawm qab 2 lub txiv mis muaj vaj voos rub luaj 2 lub nyiaj npib $ thiab ib cov mas tseem rub luaj li lub qe os.  Cov niam dev no mas khaus P I M heev li nawb.

 

Peb cov txiv neej hmoob mas feem coob peb xav tau tus niam tsev los npaj cuab yig thiab ua lub neej zoo tab peb muaj ib lub siab ntshaw ntshaw tus niam dev nrog peb sib deev thiab.  Li no txiv neej hmoob thiaj li pheej mus nrhiav tus tshiab.


Posted 13 October 2014 - 10:49 PM

Puag thaum ub kuv nyav yuav kuv tug quasyawg hab wb nyav muaj ib tug mivnyuas xwb tes muaj ib tug puj nrauj muag muag tsev tsiv nrag California lug.

Wb nrhav tsev yuav tes tug muag tsev txawm has tug pujnrauj hov coj wb moog saib tsev hab kuv tsw paub tas tug muag tsev hov hab tug pujnrauj coj wb moog saib tsev yog peb nam hlob tug Vauv hab tug ntxhais.

Xyov tug pujnrauj coj wb moog saib saib tsev hov nam nyam kuv tug quas yawg los caag le vim thaus hov nwg nam kws yog peb ib tug nam hlob, (tsis sib txheeb) tso peb txiv hlob moog yuav dlua lwm tug qospuj lawm mas zoo zoo nkauj heev hab tsw nyam kuv le tes nwg sij tshev kuv phemphem tsuas tug ub tug nuav kuas kuv tug quasyawg muab kuv pov tseg es moog yav tug tshab.

Muaj ib zag nam hlob tshev tshev kuv tsua peb cov nam tsev kws peb koom tuab lub church ces puab has kuv ncauj lab quas vog le kuv txhaj tas leejtwg tshev kuv tsua mej le hov vim kuv tsuas muaj na SoobPheej tuab leeg xwb, nam soobpheej yeej tsw tshev kuv phem npaud vob,  tes cov nam tsev hov txhaj qha kuv tas, koj tsw paub has tas tais Soobleej tshev tshev koj heev hab tsw nyam koj le nua es koj ua caag tsua nwg?.

Kuv txhaj has tas ua caag kuv twb tsw tau ua txhum nwg hov twg le nwg sij tshev kuv heev heev tsua tug ub tug nuav es tog nwg zoo zoo nkauj ua luaj los nwg tug quas yawg tsw nyam nwg le ntshe nwg sab sab phem vob.

 

Nyob nyob lug tom qab nuav kuv mam paub has tas nwg tug ntxhais kws nrauj quas yawg lawm ntsug tug Vauv puab duavdlawg ntxag ntxag haab nyam nyam kuv tug quasyawg heev.

 

Naj nub nwg nuav puab tseem ua nub ua mo dawj kuv quasyawg wb tsw tso tseg le.

 


Posted 13 October 2014 - 07:47 PM

Ua neeg nyob yeej tsis muaj leejtwg yuav zoo 100%.

Yog muaj tej tse neeg thaum peb tsa muag saib luag tsev neeg nyob ntawm yus 2 sab tog tsev tej nyom yeej ntsuab dua yus cov.

Tus zoo yeej yog luag tus xwb.

 

Yog koj ntshaw luag hwv lawm ces koj cia li mus thawj koj thiaj yuav paub tias cas nws tus txij nkawm zoo tsis tas nws siab ntshaw?.

Hos yog koj raug xa cuag nws twb muab niag dab xa coj mus ntsaws tim kwjha lawm ces thov kaw koj lub qhov ncauj ua npuas dhi ntawm koj thiab vim koj ntsia tsis pom lub niag av paug hauv koj lub qhov muag ua ntej koj taw tes thiab ntsia pom tias av paug luag qhovmuag. 

Hos yog koj ntshaw ntxias luag sev ces ntshe koj cem thiab thuam luag lawm zaum nov koj tsis txhob vam ntxiv mog.

 

Ua tsaug.

 

 

 

 

 

 

 


Posted 13 October 2014 - 02:21 PM

nyob zoo cov kwv tij kuv xav li no yog ib tug poj niam zoo txaus lawm tsis hais tus txiv neej twg yeej tsis ua siabcoob raws li nej ib co xav nawj kuv tsis tuaj leej twg sab tab sis txawm kuv los yog tus poj niam tsis zoo yeej yuav tham dua yuav dua koj los tib yam mas xyuas qhov yog yog tseeb tseeb xwb tsam kuv koj twb tsis paub tias ua cas txiv neej thiaj siab coob es tus poj niam twb zoo zoo ua cas pheej siab coob no mas tej zaum luag twb yuav txo luag txoj yawg los yog txoj pog lawm xwb nawj.peb ua leej tib neeg nyob peb nrhiav tus poj niam los yog tus txiv zoo li cas nej xav seb.peb xaiv tus zoo nkauj lov.tus phem lov, tus rog lov.tus yuag lov.doom dub tawv dawb tawv cov lus kuv hais no tssi tseem ceeb nawj.nej xav seb ua li cas kuv thiaj hais li no nej xav es sau ntxiv rau sawv daws nyeem seb. laujxub.

Nyob zoo rau cov niam tsev hmoob:

Twb muaj coob leej hais los saum no kuj yog tag tib si lawm, tab sis kuv ho hais me ntsis ntxiv kom meej zog. Txhua tus poj niam uas peb cov txiv neej yeej pom zoo nkauj thaum hluas es peb thiaj txiav txim siab yuav nws los ua peb tus poj niam lawm. Tab sis yog vim li cas es peb cov txiv neej ib txhia thiaj pheej mus nrhiav sab nraud noj thiab. Vim yav peb cov txiv neej laus zuj zus. lub zog txiv neej tsis muaj pes tsawg lawm ces txawm peb ua tsis los peb kuj xav xav kov ua si. Tej tus poj niam ces yog kov xwb ho ua tsis taus li ces kuj cem tus txiv tias yog tsis ua es pheej kov xwb ces tsis txhob kov kov. Tsis tag li ntawd, yog nej cov niam paub tias yus tus txiv zoo li ntawd lawm, peb txiv neej mas kuj nyiam nej muab kov, muab hlob, xuas qhov ncauj npua, ua tej yam zoo li no, peb zoo siab kawg li. Yog nej tsis ua li no ces, tej zaum peb mus ntsib tus sab nraud ua li no rau peb, peb kuj zoo siab heev ces thiaj pheej mus nrhiav. Peb txiv neej, kuv ntseeg tias yuav laug txhua tus txiv neej yeej nyiam kom yus tus poj niam ua li nram no:

1. Kov thiab muab hlob mus hlob los

2. Xuas qhov ncauj npua, npua mas zoo mloog tshaj plaws li. Qhov ncauj npua es maj mam npua mas tseem zoo tshaj ua nej lub - los yog -.


Posted 12 October 2014 - 10:46 PM

nyob zoo cov kwv tij kuv xav li no yog ib tug poj niam zoo txaus lawm tsis hais tus txiv neej twg yeej tsis ua siabcoob raws li nej ib co xav nawj kuv tsis tuaj leej twg sab tab sis txawm kuv los yog tus poj niam tsis zoo yeej yuav tham dua yuav dua koj los tib yam mas xyuas qhov yog yog tseeb tseeb xwb tsam kuv koj twb tsis paub tias ua cas txiv neej thiaj siab coob es tus poj niam twb zoo zoo ua cas pheej siab coob no mas tej zaum luag twb yuav txo luag txoj yawg los yog txoj pog lawm xwb nawj.peb ua leej tib neeg nyob peb nrhiav tus poj niam los yog tus txiv zoo li cas nej xav seb.peb xaiv tus zoo nkauj lov.tus phem lov, tus rog lov.tus yuag lov.doom dub tawv dawb tawv cov lus kuv hais no tssi tseem ceeb nawj.nej xav seb ua li cas kuv thiaj hais li no nej xav es sau ntxiv rau sawv daws nyeem seb. laujxub.


Review the complete topic (launches new window)