Jump to content


Replying to Txhawj Xeeb Txog Peb Hmoob Kev Nkauj Nraug


Post Options

    • Can't make it out? Click here to generate a new image

Attach Files

   Max. single file size: 16MB

  or Cancel


Topic Summary

Posted 17 February 2015 - 08:36 PM

Tam sim no paub tseeb tias muaj tus puav Hmoob tau tus kab mob hu ua HIV/AIDS lawm. Nej puas muaj leej twg paub lwm tus phoojywg tau tus kab mob no?  Hauv lub zos koj thiab kuv nyob yeej muaj cov neeg tau tus kab mob hluas nkauj hluas nraug no li 25% tab sis luag tsis pub qhia leej twg paub xwb.   Saib xyuas koj tus kheej thiab koj tsev neeg kom zoo vim tus kab mob no tseem tsis tau muaj tshuaj los kho kom zoo tus qab, tsuas muaj cov noj kom mloog nyob taus xwb.

twb yog xyoo 2014 no lawm koj mam li paub txog AIDS xwb... hmoob St Paul twb muaj mob AIDS puas thaum early 80 and 90 lawm os nawb.  li ntawd, tijlaug Txujci Yaj thiaj li muaj zoo tshuaj kho hmoob cov neeg ua mob AIDS ned.

 

early 80 rau early 90, muaj qees tus kwvtij twb muab lawv roojtog sau povtseg tag yog lawv ib tug kwvtij mob AIDS tuaj zaum dhau rov mus tsev lawm os nawb.  lub sihawm no, ntiajteb twb nrhiav tau tshuaj los kho AIDS kom txhob mob heev heev thiab nyob tau lawm.... yuav kom kho tau zoo hlo, qhov ntawd tseem tsi tau muaj yam tshuaj zoo li ntawd....


Posted 02 January 2015 - 08:24 AM

I don't care.

He did not give not body a fawk on Dec. Shamed for contino when not of you got the vote.

 

 

 

 


Posted 02 January 2015 - 06:23 AM

Lawv qhia hais tias yog mob AID/ HIV hauv qhov ncauj xwb ces muab cov tshuaj yaug ces nws zoo lawm.

Hos yog mob AID/ HIV rau hauv lub qhovpaum thiab qhovqau lawm mas tsis tau muaj tshuaj kho tau li nawb.

Es tsis yog TXUJCIYAJ tsa chij dawb lawm los cas nws tsis tuaj teb ntxiv lawm?.

Koj hais kuv lod tus phooj ywg, aid,HIV mas kuj tsis paub tias yuav kho tau nyuaj npaum li cas? Tab sis cov mob kas cees, mob kis nis vas ntawd kho tsis nyuaj npawm li cas kuj cia li zoo lawm nad, cov tshuaj no mas kho tau raum yuav raug lim ntshav, kab siab B, mob cancer rau, hauv poj niam lub tsev me nyuam, hu ua tias yog haj mob phem no mas, ces aid HIV los nws yeej same thing thiab xwb. Tsis tau tsa chij vim yog tsis khoom tuaj xwb.


Posted 28 December 2014 - 07:24 PM

Lawv qhia hais tias yog mob AID/ HIV hauv qhov ncauj xwb ces muab cov tshuaj yaug ces nws zoo lawm.

Hos yog mob AID/ HIV rau hauv lub qhovpaum thiab qhovqau lawm mas tsis tau muaj tshuaj kho tau li nawb.

Es tsis yog TXUJCIYAJ tsa chij dawb lawm los cas nws tsis tuaj teb ntxiv lawm?.


Posted 28 December 2014 - 07:05 PM

HIV/AIDS no muaj ntau hom.  Tej hom yuav ua pob txhab rau sab nraud, muaj tej hom ces mob hauv lub cev xwb tsis pom tshwm sab nraud tsuas yog mob mob yuag zuj zus mam tuag xwb.  Ntiaj teb no tsis tau muaj tshuaj los kho tej mob zoo li no li.  Feem coob yog dub, thiab xub pib nram dub tuaj.  Nyob Thaib teb muaj menyuam ntxhais mob coob heev lawm.  Nplog teb yog muab hais ua %% ces Nplog yog lub teb chaws %% siab tshaj uas muaj cov ntxhais tau tus kab mob HIV/AIDS no lawm.  Cov ntxhais txom nyem mus khwv nyiaj ces yuav raug tus kab mob no ntag.  Cov txiv neej ntshaw ntshaw cov me ntxhais mos mos ces yuav ntsib tej kab mob no tib yam nkaus.  Saib xyuas koj tus kheej kom zoo nawb mog.  Koj yog hom neej noj tag tuag los yuav noj kom tau no ces kav tsij noj, koj yog hom neeg saib koj lub neej thiab txojsia muaj nqi tshaj no thov txhob noj nawb.


Posted 28 December 2014 - 06:14 PM

muab saib li yawm comment : 20 cov duab ntawd mas cov mob no muaj xeeb rau hauv tej qhov ncauj tib si.   yog tias cov neeg uas tsis nyiam hu.   lawv sib dee es lawv nyiam xuas nplaim yaimpim yaimqau tas mam ho sib txiag ces.   cov kab mob no yuav kis mus rau tejpim tejqau tib si.  thaum lwm tus ho tuaj txiag lubpim uas nws raug yaim los ntawm tus nplaig muaj aid  no ces  yuav kis mus rau nws rabqau thiab laiv.   awb muab saib yawm cov duab saum toj no tas.   paub tias tej kab mob no yog kis los ntawm lwm haiv neeg uas qias neeg los mus.   tej poj niam mus ua hauj lwm xav sib txiag dhau ces cuab rau  Dub  txiag tas ho los cuab rau hmoob txiag ces.  los faib tej kab mob no rau yus haiv neeg lawm no xwb las as.   muab xav mas nyuaj kawg ov.   tsis txiagpaum los  qaukuj tawv tawv  txiag los  zaug tsis luaj zaug yuav txiag mus ncaj cov neeg muaj mob thiab.   tej laus thiaj hais tias yuav txiv lawm tsis txhob nrauj tej txiv.   yuav tau poj niam zoo lawm tsis txhob nrauj poj niam.   tsam ho mus kis mob no ces yog tej no ntag los mas cov hluas aw.


Posted 28 December 2014 - 02:12 PM

Nej pheej tham txog cov neeg mob. HIV AID tus mob no yog tawm cov pob zoo li cas rau cev nqaij daim tawv es. thiaj paub tias nws yog mob. AID no? yog tawm ua hlwv dej dawb pes vog lov? los yog khaus khaus es ua kaubpuab rau ub rau no lov. los yoo li cas naw.? kuv tsis tau pom dua neeg mob li nej hais li. yog koj mob li hais no sim piav me ntsis seb. daim tawv nqaij uas mob ntawd zoo li cas tiag? Hos hais txog qhov uas koj hais tias koj tus txiv yeej muaj tus mob no thaum nruab thiab los lawm. yog muaj li tiag mas. yuav tsum yog nws niam nws txiv uas yug nws yeej muaj hom mob no. thiaj kis rau nws. vim nws yog lawv li roj ntsha. rau qhov kuv pom muaj ib yawm txiv hluas. thaum ub peb yeej hnov tias nws niam nws txiv muaj mob. Hivpasthaij B .ua cas nws yuav tau nws tus poj niam. thaum tus poj niam muaj me nyuam. tus poj niam mus kuaj tus me nyuam hau plab xwb. Docter hais tias tus poj niam no muaj ntshav. Hivpasthaij B lawm thiab. ces kuv thiaj paub tias. yeej yog nws tus txiv kis rau nws lawm. vim nws tus txiv lawv yog noob neeg muaj Hivpasthiaj B. los sis ib txhia hu ua. mob kisnisvas noj siab noj ntsws no ov.

koj nrog nws pw thiaj kis thiab koj yog nws roj nws ntshav thiaj kis cov HIV/AID ntawd xwb.
Ntawm luag tej mas kuv tsis paub tiamsis peb cov HIV/AID yog ua tej lub cos tawv tawv nws txawj kis ntau zuj zus tuaj, noj tsis tau tej yam qab qab uas Yus nyiam noj, yog noj qab qab ces nws ces nws zawm nkaus yus lub caj pas ua yus ua tsis taus pa Thiab yus tej tes tej taw tsis zoo li yus txiv tej tes taw.
Mas cov yog cov Hiv ntawd huam thaum twg tuaj ces nws mob mob heev hos nais maum yeej hais tej tej co HIV/AID li nov lawv tsis muaj kho tau tsuas yog lam noj tshuaj kom nyob taus xwb lawv pab tsis tau.

Posted 28 December 2014 - 11:39 AM

HIV/AIDS zoo li no nawb.  Yuav tau saib zoo zoo nawb thiab paub thiab thiaj paub saib xyuas yus tus kheev lawm yav pem suab.

 

https://www.google.c...ved=0CAYQ_AUoAQ


Posted 28 December 2014 - 09:56 AM

Nej pheej tham txog cov neeg mob.  HIV  AID   tus mob no yog tawm cov pob zoo li cas rau cev nqaij daim tawv es. thiaj paub tias nws yog mob.  AID   no?     yog tawm ua hlwv dej dawb pes vog lov?   los yog khaus khaus es ua kaubpuab rau ub rau no lov.  los yoo li cas naw.?   kuv tsis tau pom dua neeg mob  li nej hais  li.   yog koj mob li hais no sim piav me ntsis seb.    daim tawv nqaij uas mob ntawd zoo li cas tiag?   Hos hais txog qhov uas koj hais tias koj tus txiv yeej muaj tus mob no thaum nruab thiab los lawm.   yog muaj li tiag mas.    yuav tsum yog nws niam nws txiv uas yug nws yeej muaj hom mob no.   thiaj kis rau nws.   vim nws yog lawv li roj ntsha.   rau qhov kuv pom muaj ib yawm txiv hluas.   thaum ub peb yeej hnov tias nws niam nws txiv muaj mob.   Hivpasthaij  B  .ua cas nws yuav tau nws tus poj niam.   thaum tus poj niam muaj me nyuam.   tus poj niam mus kuaj tus me nyuam hau plab xwb.  Docter  hais tias tus poj niam no muaj ntshav.   Hivpasthaij B  lawm thiab.   ces kuv thiaj paub tias.   yeej yog nws tus txiv kis rau nws lawm.   vim nws tus txiv lawv yog noob neeg muaj Hivpasthiaj B.  los sis ib txhia hu ua.  mob kisnisvas  noj siab noj ntsws no ov.


Posted 28 December 2014 - 04:31 AM

Kuv yeej tsis paub hais tias nws muaj HIV/ AID tiag tiag li os kuv thiaj los yuav nws.

Yuav tas ces nws coj kuv mus txog Thaib teb kuv mob mob ces kuv mam paub hais tias nws yog neeg muaj HIV/ AID.

Thaum nov ces nws thiaj qhia kuv hais tias nws mob puag thaum nws muaj 2 xyoos los lawm, tsis paub hais tias leej twg kis rau nws li.

Nws tsuas qhia hais tias ua ntej nws yuav mob HIV/ AID ces nws mob mob plab heev ces nws tej qhov muag tawg paj tas li lawm yeej tsis pom kev tau ib ntus ces lawv coj nws mus ntsib nais maum ces nais maum hais tias nws yeej muaj HIV thaum nyob nruab thiab los lawm yog mas thiaj kis rau kuv thiab nws cov menyuam txhua tus.

Cov loj ces mob ntawm lub caj pas hos cov yau ces mob ntawm tej kavhlaub.


Review the complete topic (launches new window)