Jump to content


Replying to Nej yog hmoob dab tsi?


Post Options

    • Can't make it out? Click here to generate a new image

Attach Files

   Max. single file size: 16MB

  or Cancel


Topic Summary

Posted 02 July 2013 - 07:27 AM

kuv zoo siab tau pom nej cov lus sib tham hauv no os, kuv twb tsis paub lus hmoob ntau li os, xws li cov neeg tsis txhuas siv na, paub 2-3 los xwb , xws li:, Phom sij , yog txhai ua lus English tias: Danger , thiab los tias: sam sim, yog tab tom no los,,, kuv thov txim nawb , yog tias ho tsis yog lawm na, ?
kuv ntsib nej li no xwb


Koob meej xyooj

Posted 26 June 2013 - 09:12 PM

Yajtshajkoob aw, koj mas kuv nyeem koj cov lus zoo li koj yog ib tug hmoob txwj laug tiag tiag thiab xyov nyob sab ntuj twg vim muaj ntau ntau los lus koj hais kuv tsis to taub thiab tsis tau hnov dua li. Kuv nyeem tej los zoo li kuv twb yuav paub los xyov yog hais lus Hmoob tsis meej xwb thiab. Yog koj txua lus Hmoob tshiab koj yuav tau txhais es peb thiaj yuav paub koj hais dab tsi thiab vim lus Hmoob tseem tsawg heev. Leej twg muaj lus Hmoob laug los sis txuas tau los lus Hmoob tshiab los yeej meem coj tuaj nthuav tawm thiab qhia sawv daws paub es sawv daws thiaj yuav nrog siv mus lawm yav pem suab.

Posted 06 June 2013 - 12:59 PM

Tsoom hmoob-Hlub thiab tshua,

Lub sij hawm kuj dhau los lawm ntev txaus txij li hnub kuv tuaj hnug peb sawdaws nrau ntawm no, raws tus zauv ntawm neeg tuaj saib xwb kuj nce siab tsim nyog yuav rov tuaj nrog nej sib tshab lus dua lawm. Ua ke no, kuv kuj ua tsaug rau nej cov tau tuaj sib teb, sib tawm lus rau lub kuv lub pibchiv thuab lus tshaj ntawm no, nej tus teb mus rau seem twg lawm los zoo/kuv yeej thov ua tsaug huv tib si.

Yam hmoob yuav tau kho tus kheej yog kev tuaj tawm lus thiab tswv yim rau pheej puam zoo li no, Kom peb txhua tus paub meej tias, kev nthuav yus cov lus tawm-yuav xyaum hais raws lub chib lus tau pib thiaj muaj txheej ntsim zoo, thiab hmoob thiaj yuav xyaum qhia tau cov yau/mos ntawm tsob hmoob kom paub qhov zoo-pom qhov yog thiaj tseem ceeb tsim nyog. Txij no mus, hmoob tej tub ki thiaj pom keeb txuj lajlim tswv yim kev sib tsav txhawb thiab sib cob coj qhia ntawm keeb kwm.

Nkag rau lub hom phiaj ntawm kuv ntau sob lus tso tuaj nug peb sawdaws, tsuas yog tsa kom peb hmoob rov nco txog tias peb txawm yuav nyob sib txawv laj txheej txheeb meem kev tswj hwm, peb txawm yuav nyob ib leeg sab ntuj, peb ho nyob txawm lawm nyias txawv cagku lijchoj, thiab peb tau yoog mus yog haiv neeg twg li pej xeem zeej zwm rwas lub npe haiv ntawv lawm "peb tseem yog hmoob, thiab tsuas muaj hmoob thiaj tseem sib hlub, sib khuv xim, xav sib pab xwb". Lub sij hawm no, hmoob txawm yuav sib hlub thiab xav sib koom ua ib haiv neeg kom caum ntau kev pauv hloov hauv ntiaj teb npaum li cas los yeej maj tsis tau, qhov txheej ntsim no yog vim hmoob txhua tus tseem poob qab kev ras xeev thiab lub hlwb kev txawj ntse+kev txawj sib txhawb+sib yoog kom tsheej tau haiv. Nqe no yog muaj luj raws li kev sib ntsauv tham txog hmoob lub neej haiv kuj xws li kev tuaj sib tawm tswv yim txog kab theem ntawm teeb meem haiv hmoob nyob nras pheej pua raws sab lw cua li kuv tuaj nrog nej tham no.

Loov sua tias, peb tsav neeg hmoob kev txawj ntse kob xwb tshajlij thiab kiev paub tab [pom cai txij kab theem haiv tseem qis heev, Nqe no yog qaub raws li kev tuaj sib tawm lus+kev sib koom txheej+kev tsim tsa cov koom haum txhawb neej thiab tej lub koom txoos tsa haiv tau tshwm sim rau peb pom niaj hnub no. Tab sis kuv kuj xav ntsoov tias hmoob lub hlwb yeej yuav txawj tsim kom nto txog kev tsav hmoob meej mom, hwjchim thiab tseem ceeb yog peb lub npe haiv hu ua HMOOB. Vim lub zeem muag no, kuv thiaj tau tuaj thab xyuam meej zias ntau tshooj lus nrog hmoob sib tawm tswv yim.

Kawg no, kuv tsuas thov kom peb tsoom hmoob nco qab ntsoov tias peb tsis yog hmoob suav, tsis yog hmoob thaib, tsis yog hmoob, nyab laj, tsis yog hmoob asmesliskas, tsis yog hmoob phabmab, tsis yog hmoob indias, tsis yog hmoob fabkis, tsis yog hmoob kasnasdas, tsis yog hmoob ausitaslaslias, thiab tsis yog hmoob xavtus, tsis yog hmoob vaj pov, tsis yog hmoob koosmusniv, tsis yog hmoob ywj pheej, tab sis peb txhua tus yog "HMOOB" no nkaus xwb. Vim peb txhua tus tseem tuav tseg nco cia tias peb keeb kwm hu ua hmoob, peb hais lus yog lus hmoob, peb noj li keeb kwm hmoob qhia peb ua noj, peb nyob tej vaj tsev thiab pw li hmoob hom neej, peb tseem nco tias peb muaj tsoos txawv lwm haiv neeg uas yog hu ua tsoos hmoob, peb muaj ib tug yug tshiab los peb nqees nws tus ntsuj plig raws kev ntseem ntawm keeb kwm hmoob, peb muaj tej tub ntxhais tiav neej sib sau ua nyias lub neej los peb-peb yeej ua tshoob kos raws keeb txheej kev tsa cuab yim ntawm hmoob, peb muaj ib tus laus qaug tag sim neej lawm los peb ua kev cai rov mus ntuj faj lem keeb raws hmoob kev tsawb tsim li caj ces poj keeb yawm kwm hauv txheej tiam ntawm hmoob thiab ntau yam tseem ceeb nej mam teeb txheeb ntxiv etc....Ntau yam lujsim keeb tau teev tso tseg no-yeej taw qhia meej meej lawm tias peb yog HMOOB "noob ib lub los ntawm ntoo ib tsob"............Thov kom peb tig rov siv ntiaj teb tshooj cai tuav pov hwm neeg ( International institutions of human right to exist), los cawm peb tsav neeg Hmoob thiab hwj xwm hmoob txwmsim(RIGHTS) kom tuav tau lub npe hmoob tseg ua keeb kwm rau ntiaj teb, Peb yuav siv tau tsoov cai ntiaj teb no los las thaiv tsob hmoob txhua tus thaum ib hom neeg twg/haiv neeg twg cia li tsim kev kuv ntxhov/iab hiam liam txhaum rau txim rau ib tug hmoob dawb huv twg-kuj xws li lam txov thuam, quab yuam tsav neeg hmoob nyob rau ces kaum av twg. Peb hmoob thoob ntiaj teb muaj peev xwm siv peb kev txheeb ze thiab keeb kwm ntuj tsawb tias peb xeeb koom txham yug koom ntshav los las thaiv peb tsob hmoob mog....Thov kom tsoom hmoob tsuas ntsib kev kaj siab nyab xeeb rau nyias txoj kev peem nyias lub neej, thiab kom tsob hmoob txawj ras xeev tau txais kev txawj ntse vam meej nrog noob neej txhua nywj keeb ua neej txuas mus...Uatsaug ntau rau tswv Hmoob toj siab.com

Posted 07 May 2013 - 09:09 PM

tus neeg uas nws mus pom Txiv Nai Phoos Vs nrog Jesu ntawd puas yog nws twb tuag ib lwm lawm es nws thiaj li mus pom los yog nws lam tham ntawm qhov ncauj xwb?

Yog koj xav pom Txiv Nai Phoo vs nrog dab no mas kuv xav thov kom koj cia li tuag kiag es txhob muab koj faus cia 6 yoov noj li 1 week ces koj pom Txiv vs nrog dab lawm la mas phooj ywg.

kuv thov tiag222 koj cia li tso lub ntiaj teb no tseg es muab koj lub cev tso pws ziab tshav & tsau nag mus ces koj mus txog qaum ntuj xwb222 li mog me phooj ywg.

Posted 22 April 2013 - 03:33 AM

Nai Phoo Vaj Pov verse JesusHOT TOPIC !!!!

Thov nej tus ntseeg thiab tus tsis ntseeg caw mus nrog peb sib koom tswv yim nyob rau hauv lub

Forum hus ua "Nrhiav Kev Ntseeg & Hmoob tus cawm Seej."

Peb yov sib tham hais txog Nai Phoo Vaj Pov thiab cov Xib Fwb dag muaj ntau leej ntau tus hais txog tia

Vaj Pov raug dab txim txom.

Cov lus ntawd yog dag los yog tiag, caw nej tuaj koom tau thiab nrog peb taug cov us xaiv lus dag ntawd.

Nej leej twg muaj tswv yim los tuaj koom peb tau ib yam nkauj lis thiab.


Posted 18 April 2013 - 04:32 AM

Nyob zoo tus phoojywg Yajtshajkoob, Kuv tsi tau nyeem tas cov lus uas sawv daws teb koj li. tiam si kuv teb li kuv xav thiab kuv lub siab nyiam rau koj li cov nqi lus hauv qab no xwb.Yog Nhub twg Mhoob muaj cov no kuv li los lees Mhoob lub npe.
-Leej twg lyuav los ua mhoob tus coj
-Tus ntawv twg thiaj li yuav coj los siv ua mhoob tus ntawv haiv.
-Lub koom haum twg thiaj yog lub koom haum rau mhoob, thiab lub koom haum twg thiaj tsim nyog yuav mus txhawb.N
Ntxiv kom cov coj yuav covj thiab yuav tau pauv li no kuv li txawb mhoob.
-Cov thawj coj puas tau los sib koom siab ua kev
-Cov thawj coj puas tau tseg kev sib txheeb nyiaj, txheeb kev ua plaub ua ntug
-cov thawj coj puas tau tseg kev haus dej haus cawv.
-Cov thawj coj puas tau los sib koom tes ua ib lub pecaug.
-Cov thawj coj puas tau los koom ua ua ib lub siab
kuv hais li no xwb xav kom koj teb thiab qhia.

Uatsaug
therOOts


Phooj ywg koj nug tau zoo kawg. kuv yuav teb tsis tau tag nrho hmoob cov thawj coj rau koj nawb, tab sis txhua tus peb pom no yeej ceeb laj ua tau hmoob thawj coj.

Cov coj tus cwj pwm li koj teev tseg saum koj cov nqi lus ces yeej peem tsis nto mus ua thawj coj hmoob li ov, cia kuv teb koj li no xwb koj mam coj mus ua zoo xav saib koj puas tseem ntseeg tias koj yog hmoob xwb nawb mog.

Ua tsaug.

therOOts

Posted 16 April 2013 - 12:28 AM

Nyob zoo tus phoojywg Yajtshajkoob, Kuv tsi tau nyeem tas cov lus uas sawv daws teb koj li. tiam si kuv teb li kuv xav thiab kuv lub siab nyiam rau koj li cov nqi lus hauv qab no xwb.Yog Nhub twg Mhoob muaj cov no kuv li los lees Mhoob lub npe.
-Leej twg lyuav los ua mhoob tus coj
-Tus ntawv twg thiaj li yuav coj los siv ua mhoob tus ntawv haiv.
-Lub koom haum twg thiaj yog lub koom haum rau mhoob, thiab lub koom haum twg thiaj tsim nyog yuav mus txhawb.N
Ntxiv kom cov coj yuav covj thiab yuav tau pauv li no kuv li txawb mhoob.
-Cov thawj coj puas tau los sib koom siab ua kev
-Cov thawj coj puas tau tseg kev sib txheeb nyiaj, txheeb kev ua plaub ua ntug
-cov thawj coj puas tau tseg kev haus dej haus cawv.
-Cov thawj coj puas tau los sib koom tes ua ib lub pecaug.
-Cov thawj coj puas tau los koom ua ua ib lub siab
kuv hais li no xwb xav kom koj teb thiab qhia.

Uatsaug
therOOts

Posted 13 April 2013 - 09:06 AM

Tsoom Hmoob sawvdaws,

Peb sawvdaws mloog thiab hnov lawv hais lus tag lawm. Nej sawvdaws xav licas ? Lawv cov no yog doctor losyog devttawj ?Sau npe,


Kuam vwj tsuastoov

Posted 24 March 2013 - 06:47 PM

Kuv yog Hmoob xeem Yaj Tsab os, koj ne?

Posted 19 March 2013 - 08:12 PM

Kuv muab tej neeg kawm qib siab txhua tus tej kev hais lus rau hmoob tau saib


Review the complete topic (launches new window)