Jump to content


Replying to Kev hlub tiam 21 hauv Facebook


Post Options

    • Can't make it out? Click here to generate a new image

Attach Files

   Max. single file size: 16MB

  or Cancel


Topic Summary

Posted 21 August 2015 - 08:38 AM

:wub: me kwv ntxawg ua siab tawv qhawvli yus yog txiv neej yawg tiag tiag nawb mog . koj thiaj  g muaj kev nyuaj siab nawb ok?

koj zaj dab neeg no kuj yog ib zaj dag neeg rau suav daws .

tus ntxhais no tseem tos koj heev thiab ib yam li koj nco nws thiab tiam sis tej zaum lawv yuav cia nws kawm ntawv koj tiav tso

 

LuangpraBang

hnub tim 21/8/2015


Posted 16 July 2015 - 08:08 AM

Nws yog ib tus thaub xwb, twb tsis yog pojniam os ###### thaub aw.


Ta Lee

Posted 01 July 2015 - 08:58 PM

Kev hlub tiam neej tam sim no tsis zoo li qub peb hmoob txheej thaum ub lawm, Tiam neej tam sim no peb sib ntsib sib pom hauv Facebook pom duab ces nyiam nyiam tus neeg nyob hauv daim duab tom qab ntawd tau sib sau ntawv txuas lus kuj sau tau lus qab zib ntxim siab sau ntawv sib teb mus los ntau ces muaj siab xav sib tham tas li sib tseg tsis taus lawm dhau ntawd los mus ho tau sib txuas lus dhau hauv lub xovtooj los thaum hnov lub suab hais tau lus qab zib ntxim nyiam raug siab ua rau nplooj siab quaj dhuj dhi xav tham tas li sib tham ua hnub ua hmo tau ntau xyoo ob leeg puav leej muaj lub zeem muag yuav los sib sau ua neej ua ke lawm yav tom ntej tab sis nyob nyob muaj ib hnub tus hluas nkauj cia li ploj ntsej muag pawv kiag li lawm hu xovtooj los tsis txais tseem muab lub Facebbok uas ib txwm sib tham los ntawd deactive tag lawm thiab vim qhov nyob leeg sab ntuj tus hluas nraug taug tsis tau qab ces txoj kev hlub thiaj xaus mus lawm.

 

            Kuv txoj kev hlub no pib thaum hnub tim 17 lub 3 hli xyoo 2012 lub sij hawm ntawd kuv tab tom kawm ntawv nyob rau xyoo 3 hauv lub tsev kawm Faculty of Engineering, National University Of Laos.

 

            Xyoo ntawd yog xyoo uas kuv yuav tsum tau mus internship training kuv tej hauj lwm uas kuv tau kawm los tau 3 lub xyoo ntawd, tom qab mus training thaum lub 2 hli txog rau lub 3 hli ces rov qab los tsev los pib ua report xa rau xibfwb thaum lub sij hawm tab tom research information coj los ntxiv ua report hnub tim 17 ntawd txawm qhib facebook los pom ib tug ntxhais hluas nkauj hmoob plaub hau daj zoo nkauj tau ntxim siab heev kuv thiaj add nws ua friend thaum pib tsis muaj peev xwm sau ntawv rau nws li tsuas yog mus raws click Like rau nws tej duab xwb, Tau 2 hnub tom qab yogh nub tim 19 lub 3 hli xyoo 2012 ntawd thiaj li txiav txim siab sau ntawv mus rau nws nws kuj teb hais lus zoo tuaj thiab thaum ntawd sib nug tau hais nws nyob rau lub zos Nongtha hauv Vientiane. Thaum paub li ntawd kuv kuj zoo siab kawg nrog nws sau ntawv sib txuas lus tau 2 week xwb nws hais rau kuv tias nws tsev neeg nyob rau teb chaws Australia nws txiv yog hmoob xeem Lee ho nws niam yog neeg Australian lawv nyob rau teb chaw Australia nws muaj 2 tug nus thiab ib tug niam hluas tus nus hlob npe hu tias Aly Lee, tus nus thib 2 npe hu tias: Noy Lee, Nws npe hu tias Tawon Lee thiab tus niam hluas ntxawm npe hu tias: Amily Lee. Nws tsev neeg muaj ntau qhov chaw nyob lawv tau los nyob rau Lav 20, Luangprabang Province thiab nyob hauv Nongtha tab sis lawv lub tsev lawv li national yog Australian thiab Lao mas lawv mus mus los los ua hauj lwm thiab kawm ntawv.

 

            Lub sij hawm kuv paub nws ntawd nws hais rau kuv tias nws kawm English hauv National University of Laos, nws txiv ua xibfwb qhia ntawv nyob rau hauv thiab nws niam ua ib tug Dr. kho mob mas nws txiv qhia ntawv hauv Dongdok thiab qhia ntawv pem Souphanuvong Luangprabang thiab.

 

            Lub week thib 2 uas wb sib paub ntawd kuv thov nws tus number xovtooj tab sis nws tsis kam muab ces kuv thiaj li hu rau nws hauv facebook thaum ntawd tseem tsis tau muaj xovtooj hu tau ces hu hauv Computer xwb thaum hu tau nws hnov nws lub suab zoo li me nyuam hluas nkauj xwb nws qhia kuv tias nws yug xyoo 1993 tam sim ntawd nws muaj 19 xyoo lawm, hnub kuv hu tau nws ntawd nws hais tias nws niam thiab txiv lawv yuav rov qab mus tim Autralia lawm mas yuav coj nws mus saib chaw kawm ntawv rau teb chaw South Korea, kuv txawm nug nws tias koj kawm dab tsi os? Nws teb kuv tias nws yuav mus kawm English thiab kawm Law xwb, hnub ntawd wb tau siv sij hawm sib tham 2 hours tham tag ces nws nce tsheb mus hauv tshav nyob hoom mus rau Korea lawm ua rau kuv nco nws heev kuv thov tuaj mus xa nws es saib nws nce nyob hoom mus no tab sis nws tsis kam. Dhau ntawd los mus kuv tos nws tau 2 hnub nws mam li mus tau chaw nyob tim Korea wb mam li rov sib hu tau kuv zoo siab heev uas rov qab tau hnov nws lub suab qab zib ib zaug ntxiv raws li kuv tau nrog nws tham kuv paub tias nws yogi b tug ntxhais paub tab thiab tshaj lij lub hlwb khiav ceev heevthiaj ua rau kuv nyiam nws heev thiab, lub sij hawm nws mus tim Korea hais tias mus saib chaw kawm xwb no tab sis mus txog tiv nws cov score zoo cia li kawm xwb los tau no ces nws cia li mus nyob tiv kawm ntawv lawm thaum pib nws nrhiav tsis tau tsev nyob hauv domatory ces nws thiaj li nrog 2 tug niam qhuav txiv qhuav uas yog neeg Korean uas yog tus support nws nyob hauv lawv lub tsev xwb, lub sij hawm ntawd wb sib tham heev ib hnub no wb siv sij hawm sib tham thaum nws tseem tsis tau kawm ntawv 2 week ntawd wb sib tham ib hnub no txog li ntawm 5-6 hours nruab hnub hmo ntuj tib si, tham heev thiab heev ces sib tseg tsis taus lawm, tab sis tom qab ntawd tsis ntev ua cas txawm muaj ib tug txiv neej laus hnub nyoog li ntawm 40 xyoo sau ntawv rau kuv thiab hu rau kuv tias tus pojniam ntawd yog nws tus poj niam nyob rau USA nkawv twb laus laus 50-60 xyoo lawm es ua cas kuv tseem yuav must ham nws tus poj niam thiab, tus txiv neej ntawd chim heev hu los muab kuv cem tsuag tsuag tag ces tsum lawm tom qab muaj qhov teeb meem no tshwm sim tuaj tag ces kuv cia li contact tsis tau tus hluas nkauj ntawd li lawm tab sis ua ntej ntawd zoo qhov kuv thov tau nws tus xovtooj lawm lawm kuv thiaj hu rau nws hu npaum li cas los nws tsis kam txais li lawm ua rau kuv nyuab siab heev vim thaum ntawd kuv twb muaj siab thiab hlub nws lawm kuv contact nws tsis tau 1 week kiag li ces kuv thiaj li hais mus rau kuv txiv uas nyob tim USA pab hu rau nws tus xovtooj saib puas laib vim nws tus xovtooj yog nyob rau USA lub Michigan state thiab, kuv txiv thiaj hu rau nws no ua cash u tau nws kam teb ces kuv txiv thiaj tham tso speaker kom kuv hnov thiab, nug teeb meem tias yog vim li cas no ces nws hais tias tus hmoob ntawd yogi b tug neeg uas nyiam nyiam nws es xav tham nws heev xav yuav nws heev tab sis nws tsis kam tham es tus hmoob ntawd tsis zoo siab thiaj li nrhiav teeb meem tuaj nws thiaj li tau muab nws tus password qhib nws lub facebook rau lawv kom paub tias nws muaj kuv ua nws tus hluas nraug lawm tiag es tus hmoob ntawd thiaj li siv kuv tus hluas nkauj ntawd lub facebook sau ntawv thiab hu tuaj rau kuv xwb tab sis tam sim no teeb meem tag lawm vim nws txiv tau mus nrhiav chaw nyob tshiab tim Korea rau nws lawm, txij thaum ntawd los wb thiaj li ua dua ib lub facebook tshiab rau nws es rov qab sib tham zoo dua, lub sij hawm ntawd kuv muaj kev zoo siab thiab lom zem heev ua nkauj ua nraug sib tham hauv facebook los tau ntev lawm tab sis nws tseem tsis tau pub kuv pom nws li thiab tsuas yog pom hauv daim duab xwb

 

            Wb sib tham los tau 2 tom qab ntawd kuv tab tom kawm ntawv yuav tag tom tom kawm rau Final semester ntawm kuv li Bachelor degree muaj ib hnub ua cas kuv txawm mus tshawb pom hauv facebook tias tus hluas nkauj uas hais tias yog kuv tuashluas nkauj ib txwm tham los tau 2 xyoo ntawd daim duab yog lwm tus li xwb tsis yog tus kuv niaj hnub tham lawm vim tus hluas nkauj nyob hauv daim duab kuv tham tham ntawd nws twb uaj txiv lawm thiab nyob rau Michigan, USA thiab, ua rau kuv poob siab loj thiab tag kev cia siab heev xav tias muab txoj kev hlub cuav no tso pov tseg kiag mus xwb ntag tab sis vim txoj kev hlub tshua nws heev thiaj li tso tsis tau nws thiab thiaj mam li ua zoo nug paus nug ntsis tias yog vim li cas no nws qhia kuv tias vi yam nws kawm ntawd qhia tsis tau rau leej twg tias nws yog leej twg thiab zoo li cas tiag nws thiaj li tsis pub kuv pom nws thiab tsis kam muab nws li duab tiag tiag rau kuv saib xwb, nws hais li ntawd los kuv yeej ntseeg tsis tag tab sis ua tsis tau li cas vim hlub nws heev lawm tseg tsis tau nws thiaj li tau hais lus cog lus kom khov tshaj plaws cia tias muaj ib hnub twg uas nws thiab kuv wb kawm ntawv tag wb yuav tsum tau los nyob ua ke ua txwj ua nkawm xwb xwb li, dhau qhov ntawd los mus txog lub 2 hli xyoo 2014 kuv niam peb tau nrog cov yawm txiv thiab dab laug mus noj tshoob ua tshoob rau Nonhai thaum peb mus txog pev kuv txawm pom kuv niam sau sau ntawv tham hluas nraug ces kuv tu siab heev xav tias kuv txiv yeej tsis nrog peb nyob tim nplog lawm tiag tab sis kuv txiv tseem muaj sia nyob tsis tsim nyog kuv niam ua li ntawd li no ces tag kis sawv ntxov ntawd yogh nub tim 14 lub 2 hli xyoo 2014 kuv thiaj li khiav los tsev lawm, thaum ntawd kuv tsis tshuav nyiaj li lawm kuv nrog kuv tus hluas nkauj ntawd tham nws kuj hlub tshuatxog kuv heev thiaj li muab tau $200 los rau kuv ua nqe tsheb thiab siv yuav noj yuav haus, cov nyiaj ntawd nws hais tias nws niam nws tsiv tau muab ib qho nyiaj coj mus faj rau tim Michigan, USA ua nws tus phauj nyob tiv npe es nws kom nws tus phauj rho cov paj interest me me los rau kuv xwb vim nws hlub kuv heev, txij thaum kuv paub txog kuv niam qhov teeb meem ntawd tag los ces txawm kuv txiv muab nyiaj los npaum cas los kuv niam yeej tsis kam muab 1 kip rau kuv siv li lawm, lub semester ntawd kuv txom nyem tshaj plaws li tsuas tau kuv tus hluas nkauj ntawd hlub kuv thiab pab kuv xwb.

 

            Tom qab txhua yam teeb meem dhau mus tag kuv kuj kawm ntawv tag tiag ib qib lawm thiab tab sis kuv ho nrog lawv apply tau scholarship tuaj mus kawm txuas ntxiv rau qib Master nyob rau hauv Bangkok, Thailand , Hnub tim 7 lub 8 hli xyoo 2014 ntawd kuv tau caij nyob hoom ya tawm hauv Vianchan tuaj mus rau Bangkok tuaj mus kawm ntawv lawm thaum tuaj txog tim thaib los kuv tus hluas nkauj wb yeej tseem sib tham li qub wb sib tham zoo heev, tab sis kuv muaj qhov tu siab tias nws tsis pub kuv pom nws li thiab xyov thaum twg wb mam tau sib ntsib li ua rau kuv not sure txog w blub neej lawm yam tom ntej, tuaj txog tim thaib no peb kawm ntawv txawm muaj ib tug hluas nkauj thaib nyiam kuv thia ces kuv thiaj li tham tus hluas nkauj thaib ntawd thiab sib tham tau 2 lub hli xwb tus hluas nkauj thaib yeej paub tias kuv muaj hluas nkauj lawm tab sis nws yeej tseem kam tham kuv thiab tab sis muaj ib hnub thaum kuv tsis tshua xis neej tus hluas nkauj thaib txawm muab kuv lub xovtooj sau ntawv mus hais lus tsis zoo rau kuv tus hluas nkauj hmoob ces ua rau nws chim thiab tu siab heev hu los quaj thiab hais kev tu siab rau kuv, kuv yeej paub mas tias kuv yog tus txhaum lawm kuv thiaj li maj mam muab tus hluas nkauj thaib tso tseg lawm tom qab ntawd kuv tus hluas nkauj hmoob ntawd wb kuj rov qab sib hlub hais lus zoo li qub los tau ib ntus no nyuam qhuav hnub Friday tag los no nws nyuam qhuav muab tau 1 qho me nyiaj los mus rau kuv niam lawv ua ib pluas mov noj kho kuv tus muam ces txawm muaj teeb meem tshwm sim tuaj, nws hais rau kuv tias nws hais mus kom nws tus phauj muab nyiaj los es ua rau nws tus yawg laus nkag siab yuam kev es nkawv muaj teeb meem lawm mas kuv tus hluas nkauj txiv chim thiab cem nws heev es nws niam yuav muab nws lub facebook kaw ib ntus thiab wb yuav sib hut sis tau lawm, thaum hnov tej teeb meem no kuv lub siab poob nthav tias yog teeb meem dab tsi tiag ces los txog rau hnub Monday no nws thiaj li kaw facebook kaw xovtooj lawm kuv hu npaum cas los hu tsis tau nws li lawm ua rau kuv nyuab siab heev tab sis kuv ho tau nws ib tug phone thaum I kuv pom nyob tom nws tus niam hluas lub facebook ces kuv txawm muab hum us rau nab hmo thaum yuav tsaus ntuj lub sij hawm qub uas w bib txwm sib tham los tau 3 xyoo ntau no saib hu puas laib rau nws no vim kuv nco nws heev, thaum kuv hum us ua cas muaj ib tug txiv neej los teb tus txiv neej ntawd chim rau kuv heev hais tias ua cas kuv pheej tham nws poj niam nws muab kuv cem muaj cem txaus nws hais tias 2 xyoo tag los ntawd nws twb txwv tsis pub kuv tham no ua cas kuv tseem tham thiab ua rau kuv paub tias nws yog tus thaum ntawd ua rau wb muaj teeb meem ib zaug ntawd, tus txiv neej hmoob ntawd rov qab hais nws cov qub lus rau kuv thiab hais rau kuv tias yog kuv tsis tsum mam nws yuav muab $10,000 los ntiav neeg muab kuv tua pov tseg thaum nws hais li ntawd tag kuv kuj ua zoo hais lus rau nws tias tus kuv tham ntawd hais lus yog me nyuam hluas nkauj 20-25 xyoo xwb tsis hais thaum hais lus thiab thaum quaj rau kuv los yeej tsis hnov ib lub suab pog laus li es ua cas ho hais li ntawd no ces nws thiaj li hais ntxiv kom kuv tso tseg xwb, kuv kuj tau teb rau nws tias cia kuv nrhiav qhov tseeb saib yog nws poj niam tiag no los kuv yeej tsis xav tham thiab kuv yeej yuav tsis tham ntxiv lawm ces thiaj khwb xovtooj mus lawm mas kuv xav tsis poob li tias yog li ntawd tias no ua cast us hluas nkauj ntawd yuav muaj sij hawm nrog kuv tham ua hnub ua hmo li ntawd yog nws muaj txiv tiag mas nws yuav tsis muaj sij hawm nrog kuv tham npaum li ntawd thiab kuv nug information txog ntawd yawm hmoob ntawd los nws yeej tsis kam qhia ib yam dab tsi li chim chim xwb ces nug tsis tau paus tau ntsis li.

 

            Tau 2-3 hmo los no kuv hut sis laib kuv tus hluas nkauj ntawd li lawm ua rau kuv nyuab siab tu siab thiab nco txog nws heev nco nws lus suab luag qab zib lub suab hais lus zoo txawj xav txawj tham haum kuv lub siab, kuv nim muab xav ib ntus dhau ib ntus los mus hauv wb txoj kev hlub thaum zoo zoo siab kuj muaj thaum chim siab nyuab siab 2 leeg quaj ua ke los mus los yeej muaj wb yeej sib hlub tshaj plaws li lawm txawm yuav dhau ntau yam los mus npaum li cas los wb yeej tseem sib hlub heev zoo zoo li wb muab wb 2 txoj sia los sib khi lawm thaum kuv muaj mob los koj nrog kuv mob tham koj muab mob los kuv nrog koj mob tau khaub thuas thiab, es ua cas los txog hnub no txhua yam txhua tsav yuav hloov mus tag li no lawm os pa ta tsis paub tias yog leej twg rov qab qhib es muab nes lub facebook sau ntawv rau uv tias nws tsis yog tus kuv xav ntawd thiab nws muaj me tub me ntxhai muaj txiv lawm es kom wb sib faib kev nyias mus nyias koj mus koj kuv mus kuv txij no mus wb yuav tsis muaj ntxiv lawm, thaum nyeem tag ua rau kuv tu siab heev quaj lub kua muag poob los xav tias tus neeg e sib txwm hais rau kuv tias kom kuv ruaj siab sib hlub es nws yeej yuav peem tiag kom muaj ib hnub twg wb tau los nyob ua ke ua txwj ua nkawm muaj 3 tug tub 2 tug ntxhais es wb yuav ua neej nyob ua ke sib hlub mus kom txog hnub ib tug tuag ncaim ib tug mus lawm thiab tej lus tias wb sib hlub heev lawm yog kuv tsis muaj koj los kuv yuav tsis neeg koj tsis muaj kuv los koj yuav tsis tsheej neeg lawm es yog tias leej twg xub tuag no ces kom los sib coj mus rau hauv dab teb ua ke no ne tej lus no tej kev hlub no dua twg tag lawm os?

 

            Hluas nkauj hmoob nyob ntiaj teb no yeej muaj coob muaj ntau tiag os tab sis tsis muaj tus hais lus tau haum kuv siab zoo li koj tsis muaj leej twg paub kuv siab zoo li koj tsis muaj leej twg txawj hlub kuv tau li koj hlub kuv nco koj heev os tiam neej no yog tsis tau koj lawm tiag es xyov kuv yuav ua cas ua neeg nyob mus ntxiv xyov yuav ua cas kuv thiaj yuav muaj lub ntsej muag luag mus nrog lwm tus ua neej es yuav ua cas thiaj yuav muaj tswv yim mus ua neeg ntxiv tau os Ta, Txawm li cas los xij peem kuv yuav ua siab ntev tos koj saib puas muaj hnub tau ntsib koj os tos kom kuv kawm tag Master kuv yuav tuaj mus nyob tim kuv txiv es kuv mam li nrhiav thiab mam li nyob tos saib puas rov pom koj xa moo los cuag kuv ntxiv los qhia qhov tseeb rau kuv tias yog teeb meem dab tsi tiag.

 

            Thaum kawg no xav hais qhia rau sawv daws tias txoj kev hlub hauv Facebook hauv Social media no tsis muaj tseeb os thov kom nej xyuam xim txhob ruam li kuv txhob ua zoo li kuv no es yuav mob siab mus tag ib sim yuav nco ntsoov nws lub suab hais lus ploj loog hauv lub siab thiab ua bau suav toog pom nws zoo li no mas txom nyem siab ntsws thiab tsim txom kawg kiag li os…

 

S.B.V

3:00 am, July 2, 2015

Bangkok, Thailand


Review the complete topic (launches new window)