Jump to content


Replying to Zeekler lagluam


Post Options

    • Can't make it out? Click here to generate a new image

Attach Files

   Max. single file size: 16MB

  or Cancel


Topic Summary

Txoj Kev Hlub

Posted 20 December 2016 - 02:40 AM

Tamsim no cov scammers dag nyiaj los txog rau ASIA lawm, nplog teb los twb poob nyiaj ntau kawg lawm thiab. Leejtwg xav muaj chaw tau nyiaj tiag tiag txhob mus tso  nyiaj li ntawv lawm os. Yuav tsum los nrhiav tej lag luam online uas raug kev raug cai es thiaj li tsis poob nyiaj dawb.


Posted 20 September 2012 - 09:48 AM

Cov bawg, tu siab ntau kuv paub zeekler lig zog lawm tsi tau nrog nej 'tau nyiaj thiab poob nyiaj' tiamsi tsi txhob tas kev cia siab. Lag luam muaj poob muaj tau. Lawv ib txwm hai tias, "dawb losis dub" tau los poob xwb.
Yog nej leejtwg nyiam zeekrewards heev thiab tseem khwv xim tsi txhob tas kev ciasiab mus saib 2 lub LAG LUAM tseem yuav tawm nov seb nej puas nyiam. Kuv xav tias nws tseem yuav muaj ceem tshaj zeekrewards lawm thiab.
Lub nov tseem tsi tau tawm, tseem yuav qhib (pre-launch) xwb lawv twb muaj tswvcuab coob tshaj li 1,000,000 tus lawm.
http://www.getprelaunch.com/wealthy828
Yog koj tsi tau mus saib, CAW TAU!

Lub nov lawv cov tswvcuab nce sai heev li thiab. Nws tseem muaj ceem tshaj zeekrewards lawm, lawv li tibneeg feem coob xav (kuv tsi tau paub zeekrewards zoo).
Yog leejtwg xav ua ib tus tswv nrog tus tswv ua tsim (Founder Position still available but only available for the first 1000 that pay for the Founder).
Yog koj tsi tau paub.
CAWS KOJ MUS SAIB TAU!
http://rewards.funky.../act/myfunshark

Ua tsaug,

Hmongtebchaws3

Posted 29 August 2012 - 03:08 AM

Hnov tias S-E-C lawv tsis muaj proof los hais lawm no es tej zaum zeek yuav rov qab qhib dua thiab yuav muaj ceem dua qhov qub lam xawb lam noj ua ntej hnub puav no rov qhib dua lawm kuv saib news lawv hais li laiv.

Posted 27 August 2012 - 04:54 PM

Kwv koom tes tam sim no lawv tab tom sign npe rau lub zeek no rov qab los ua hauj lwm li qub dua ,lub zek no yog ib lub pab tau sawv daws ,txawm koj poob hauj lwm lawm los lub no pab tau koj yeej tsis tuag tshaib li,peb twb sign tas lawm ,yog li ntawd koj muaj siab pab thiab no kav tsij mus sign npe tau rau hauv tsev dawb lub website nawb koj mus rau hauv ces koj mus sign tau .Zoo li tham sim no ces peb twb pib tuag tshaib lawm os npawg.. Zeekrewards yuav rov los tsis tau lawm.

Hmongtebchaws3

Posted 26 August 2012 - 03:35 AM

Kwv koom tes tam sim no lawv tab tom sign npe rau lub zeek no rov qab los ua hauj lwm li qub dua ,lub zek no yog ib lub pab tau sawv daws ,txawm koj poob hauj lwm lawm los lub no pab tau koj yeej tsis tuag tshaib li,peb twb sign tas lawm ,yog li ntawd koj muaj siab pab thiab no kav tsij mus sign npe tau rau hauv tsev dawb lub website nawb koj mus rau hauv ces koj mus sign tau .

Posted 26 August 2012 - 01:52 AM

Ua li cas lawm xwb 2-3 hnub no hais txog zeek..lawv puas yuav qhib dua tshiab rau peb mus nrhiav nyiaj dua los peb cov nyiaj cia li mus ntsiag to li lawm,kuv tso 80,000 dolls rau lub week ua ntej thaum yuav zoo li no ,tsis paub nej puas muaj tswv yim li cas pab kuv thiab kuv hnov tias peb cov ua hauj lwm hauv lub zeek no yuav tau mus sign rau hauv tsev dawb kom over 25,000 leej mam obama thiaj li yuav los pab peb hais no laiv .

tus phooj ywg yog thaum twg nej leejtwg paub meej tias lawv toob kas neeg xa npe mus (complain)tau no thov sau rau hauv Tojsiab no qhia paub kuv yog ib tug yuav koom tes nrog thiab. kuv tso 10,000 xwb tab sis nej cov ua kwv tso ntau dhau hwv lawm, ua rau Zeek nplua nuj mus ceev tshaj yawg hlob. Obamas lawgne. los yog Zeek dag kaus peb xwb maj. Nej cov hluas paub lus mes kas zoo teeb meem qhov tseeb yog li cas tiag. Yog state Goverment. los yog federal Goverment ua tus lauj suav daws ko taw li no. Leej twg paub meej kuj thov qhia kom peb cov ruam qauj no nrog paub meej thiab. ua tsaug.

Hmongtebchaws3

Posted 25 August 2012 - 05:47 AM

Ua li cas lawm xwb 2-3 hnub no hais txog zeek..lawv puas yuav qhib dua tshiab rau peb mus nrhiav nyiaj dua los peb cov nyiaj cia li mus ntsiag to li lawm,kuv tso 80,000 dolls rau lub week ua ntej thaum yuav zoo li no ,tsis paub nej puas muaj tswv yim li cas pab kuv thiab kuv hnov tias peb cov ua hauj lwm hauv lub zeek no yuav tau mus sign rau hauv tsev dawb kom over 25,000 leej mam obama thiaj li yuav los pab peb hais no laiv .

Posted 23 August 2012 - 02:33 AM

TUS phooj ywg VIP, kuv xav tias koj hais tsis yog lawm, peb cov hmoob tau nyiaj rau ntawm tes txog $100,000 from this Company lawm os, Cov poob nyiaj tsuas yog cov nyuam qhuav nkag no xwb cov qub twb noj kaus yaig lawm, lawv muaj nyiaj ntau nyob haus tab sis yog lawv xav nrho tawm los yeej tau but it just happen
ces nrho tsis tau lawm xwb, anyway is not only hmoob people, people around the world million people xwb you know that ok, so dont feel bad those who lost money
IN THE NEWS SAID GOVERMENT WILL REFUND FOR THOSE NO PROFIT BACK.THAT MEAN FOR THOSE JUST START AND DIDNT GET ANY MONEY FROM THE COMPANY. so you know that, will not get full refund but will be 50% of your money i hope.


Tus phoojywg,,

koj hais tias kuv hais tsis yog lawm no koj qhia puas tau rau kuv peb paub hais tias cov uas nyuam qhuav nkag es poob nyiaj tag lawm tsis tau dab tsi rov los no ua li puas yog thiab?

ua li ntawm koj nev how much you invested? how much you got return? how much you loss?

ua lag luam ces kawg yeej muaj poob thiab tau xwb.. wish you all losers the best for whatever outcome from the government.

Posted 23 August 2012 - 01:44 AM

Phooj ywg hwj huaj, koj hais yog lawm txawm lub topic no tsis tau tham tej kev li koj hais los kuv yeej tsis xav li cas vim topic rau npe mus li ntawv tiag tab sis peb txhua tus phooj ywg yeej teb tau koj thiab xws li: tej xwm txheej ko yeej muaj nyob rau hauv peb hmoob txhua tus lub siab tsis hais nyob lub teb chaws twg, yog thaum leej twg ib tus tau pom tej kev ntsim siab kev lom txwm ua kom puas ib haiv neeg twg tej kev ntseeg qhov ntawv yeej tsis ncaj ncees lawm tab sis kuv ntseeg tau tias peb cov thawj coj uas yog nyob hauv tsev neeg hmoob tseem soj qab thiab taug zoo los kuj muaj es hais qhia koj tus ua phooj ywg li ntawv txhob hnav siab tej no yog peb txhua tus feem xyuam kev ploj tuag huv si tsis txhob muab pov txim tias tsis yog kuv txheeb ze koj txhee ze yog peb li kev ntseeg txhua tus nawj. peb mam soj qab taug hlw txuas mus, hos qhov tiav thiab tsis tiav mas kuv kuj tsis paub lawm thiab. thaum kawg no hais rau ib tsoom phooj ywg txawm lub topic tsis tau suam txog kev tham tej xwm txheej no los thov peb sib cog tham txuas mus kom paub tseeb xwb thov zam txim ntau.

Posted 23 August 2012 - 12:51 AM

kuv xav tias ntshe yog kuv thiaj poobnyiaj rau zeek xwb no. cov phooj ywg yog nej poob thiab no peb suavdaws kawg ua siabloj xwb txhob muab tejno xav ua kev ntshav siab rau yus tus kheej nawb mog. Luag tejlaus yeej ib txwm pivlus tia xav tsisnrog xav xav plagntshav. Uantej tau ntses lawvqab taunab ces yog zaumno ntag.cov phoojywg nej mas ntshe nej leej puav twb ho tau daimpuav (check) ntawm Zeek los lawm hos kuv tus tau nab no ces nyuamqhuav xa nyiaj mus txog Zeek tabtom muab pauvtas ces Zeek txawm muaj teebmeem lawm xwb. kuv xav $10,000 dollar ya dawblias mus rau Zeek. kuv xav tias yog coj mus nplog teb ntshe twb ntsib cov me nkauj mog tid lawm ntshe twb tsis nco qab khuvxim tabsis ho xav tias yog yuavtau ho tos tsistau tuaj es lawvho mus yuavtxiv tomntej lawm ntshe yus yuav haj yam khibxeeb mob siab tshaj nov thiab.Luag tejlaus thiaj haistias lam uaneej raws txoj hmoo xwb muaj licas lam yuav li ntawvd xav luaj nyug xu luaj ntug( ntshai ntshai ntshai tau)Thaum ub peb yuav tuaj tebchaws no luag yeej hais tias nej mus meskas teb mas (Nyav) yuav muab nej noj haus nej ntshav.Luag hausntshav ceshaus lino ntag lau. Kuv lus tham pem ua si xaus lino. cov phoojywg yog nej leejtwg ho paub tias(Zeek)will refund money back for member who didnot get pay from them.Please let everyone know willbe Appreciated. uatsaug rau txhua tus tuajpab txhawb zog hauvnov nawb.

Review the complete topic (launches new window)