Jump to content


Replying to tsevkawm& kevkawm


Post Options

    • Can't make it out? Click here to generate a new image

Attach Files

   Max. single file size: 16MB

  or Cancel


Topic Summary

Posted 04 August 2011 - 09:54 AM

kawm ntawv siab muaj qab hau dab tsi? thaum peb tseem nyob rau yeej thoj nam naj, kuv tsuas yog tham hluas nkauj xwb nav, cov tub hluas mas nrhiav nrw yuav muab kuv tua pov tseg, thaum kuv los pw mas kuv yuav tsum tau pw kom ti ti phab ntsa npuab kom ze rau lwm tus es lawv pov laj npawj tuaj los thiaj tsis yog raug kuv ib leeg xwb, tsis tag li xwb, cov nyuag nais khej, nais khoob, nai as qhas, lawv tseem saib tsis taus kuv, tseem kom kuv mus lav kuv khoom noj, nram nais xum thiab. nej sim xav saib maj, cov hmoob qhuav tawv no, phem npaum li cas? tos ntuj rau txim rau, kawm tawm thiaj tsis muaj num rau ua ntag, twb yog npam lawm aw!!. nej hais puas yog?

Posted 19 March 2011 - 12:47 PM

Ha ya, hais txog txoj kev kawm ntawv ces peb hmoob cov kawm tau master thiab doctor coob kawg lawm twb tsis muaj hauj lwm rau sawv daws ua li. Tsev kawm ntawv raug kaw los kav liam. Meskas mas xav kom sawv daws kawm ntawv kom zoo tab sis tsam no ces tsev kawm ntawv los yuav raug kaw thiab xibhwb los yuav raug tawm hauj lwm. Nqi kawm ntawv qib siab los ntau zuj zus tuaj. Twb tsis muaj hauj lwm rau suav daws ua es ua cas ho mus kawm ntawv kom siab siab ua dab tsi no. Company los luag muab tshem tawm mus txawv teb chaws tag lawm. Peb ces mam thov noj xwb, yog thaum thov tsis tau noj lawm ces kawg ua tub sab noj lawm xwb os vim meskas teb no tsis muaj teb rau peb khwv noj thiab nav. Saib peb puas rov mus nplog teb lawm xwb tiag tsam no nas.


nev nev nev saib tus npawg no hais ib yam li kub hais lawm thiab ne, tej nyuag tsev kawm ntawv no yuav raug kaw li cas los peb tsis quav ntsej lawm os, peb ces tsuas yog ua neej lwj siab ntsuav rau rooj teb no lawm xwb nas ua cas no.

Posted 18 March 2011 - 11:41 AM

lub caij nyog tam sim no tsoom nom tswv yeej los tham txhog kev txhim kho tej kev kawm kom muaj zoo pub rau ib tsoom pej xeem sawv daws. tab sis kuj rov qab qees, tsoom nom tswv kuj tau muab ntau lub tsev kawm ntawv kaw lawm. tej me nyuam coob leej yuav tsis muaj chaw kawm ntawv. neeg coob zuj zus tab sis tsev kawm muaj tsawg zus; yog zoo li no peb yuav ua li cas? qhov cov tsev kawm raug kaw puas yog ib qho zoo? yuav ua cas tej tsev kawm thiaj yuav muaj ntxiv ntau rau sawv daws qhov ntshaw?


ua tsaug tus phooj ywg koj muab txoj kev kawm ntawv thiab tsev kawm ntawv no los hais rau peb xav.thiab tawm tsiv yim,
kuv thov piav thiab qhia rau peb paub tia nyob peb lub tebchaw no muaj 2 lub party loj loj xws lis Republican, democratic, txawv kev coj noj coj ua.
pab neeg nplua nuj REPUBLICAN lub hom phiaj yog xav kom (cuttax)tawm ntawm cov neeg nplua nuj, txiav nyiaj txiag tawm ntawm cov koo haum (non profit) vim lis cas cov tsev kawm ntawv thiaj tsaug kaw? vim tsev kawm ntawv ua peb cov me nyuam hmoob kawm mas yog Public school xwb, yog koj lub State ntawd tus governor,cov State Senate, State rep, yog Republican cov neeg yog majority kuv ntseeg tia tsev kawm ntawv los yeej tsaug kaw ,cov koo haum non profit los yeej tsaug txiav nyiaj fund tawm.vim public school, koo haum non profit yog pab hom heeg txom nyem xwb, yog lis nej thiaj pom hauv Twin cities no tsaug muab tsev kawm ntawv public school kaw ntau heev vim gov tag los yog Republican.lwm zaug kuv mam tuaj tham txog Democratic lub hom phiaj rau nej. ua tsaug

Posted 16 March 2011 - 07:06 PM

lub caij nyog tam sim no tsoom nom tswv yeej los tham txhog kev txhim kho tej kev kawm kom muaj zoo pub rau ib tsoom pej xeem sawv daws. tab sis kuj rov qab qees, tsoom nom tswv kuj tau muab ntau lub tsev kawm ntawv kaw lawm. tej me nyuam coob leej yuav tsis muaj chaw kawm ntawv. neeg coob zuj zus tab sis tsev kawm muaj tsawg zus; yog zoo li no peb yuav ua li cas? qhov cov tsev kawm raug kaw puas yog ib qho zoo? yuav ua cas tej tsev kawm thiaj yuav muaj ntxiv ntau rau sawv daws qhov ntshaw?

Ha ya, hais txog txoj kev kawm ntawv ces peb hmoob cov kawm tau master thiab doctor coob kawg lawm twb tsis muaj hauj lwm rau sawv daws ua li. Tsev kawm ntawv raug kaw los kav liam. Meskas mas xav kom sawv daws kawm ntawv kom zoo tab sis tsam no ces tsev kawm ntawv los yuav raug kaw thiab xibhwb los yuav raug tawm hauj lwm. Nqi kawm ntawv qib siab los ntau zuj zus tuaj. Twb tsis muaj hauj lwm rau suav daws ua es ua cas ho mus kawm ntawv kom siab siab ua dab tsi no. Company los luag muab tshem tawm mus txawv teb chaws tag lawm. Peb ces mam thov noj xwb, yog thaum thov tsis tau noj lawm ces kawg ua tub sab noj lawm xwb os vim meskas teb no tsis muaj teb rau peb khwv noj thiab nav. Saib peb puas rov mus nplog teb lawm xwb tiag tsam no nas.

Posted 16 March 2011 - 04:01 PM

Tus phooj ywg Hmoob thiab xwb,
Ha ha ha ha ha.....
Koj hais yeej yog lus lawm thiab tsuas yog koj hais niag lus ntxhib ntxhib xwb, lwm zaus hais kom ib nyuag mos zog....Hehahahaha...

Posted 16 March 2011 - 02:17 PM

Tus Npawg koj tsis paub li los...hais txog tej teeb meem no peb cov tsis tau kawm ntawv no peb twb paub tag hais tias nws yog li cas lawm no.... tsis tau kawm ntawv los tsis txhob pheej seev seev thiab tu tu siab maj los...
tos tej nom tej tswv muab tsev kawm ntawv kaw ntau zuj zus ntxiv los neeg txawj neeg ntse coob luam taw laws siv tsis tag lawm xwb naj... yog pheej cia neeg kawm ntxiv ces neeg yuav sib txeeb kev noj kev haus yuav muaj kev kub ntxhov xwb los maj.. vim tus twg los kawm siab ib yam nkaus lawm ne, kuv mas ho tsis kub txog tej nyuag no kiag li os vim ib lub luv tsuas muaj 100 phav millegs xwb twb puas lawm nas, lub luv uas tsis tau kho ces tsuas yog txij li 50 phav millegs rov qab los hauv nov xwb nas, ib tug tib neeg tsuas muaj hnub nyoog yog 100 xyoo xwb thiab nas, tam sim no twb yog 50 xyoo lawm es muaj qab hau dab tsi rau yus tus kheej maj.... kav tsij rau rau siab noj mov tsam noj tsis tau tag ces dav hlau twb ho los yuav txog thiab os npawg aw !!! li no xwb txhob xav xav txog tej nyuag tsev kawm ntawv ntawv lawm os....
Hmoob ib yam

Posted 16 March 2011 - 09:42 AM

lub caij nyog tam sim no tsoom nom tswv yeej los tham txhog kev txhim kho tej kev kawm kom muaj zoo pub rau ib tsoom pej xeem sawv daws. tab sis kuj rov qab qees, tsoom nom tswv kuj tau muab ntau lub tsev kawm ntawv kaw lawm. tej me nyuam coob leej yuav tsis muaj chaw kawm ntawv. neeg coob zuj zus tab sis tsev kawm muaj tsawg zus; yog zoo li no peb yuav ua li cas? qhov cov tsev kawm raug kaw puas yog ib qho zoo? yuav ua cas tej tsev kawm thiaj yuav muaj ntxiv ntau rau sawv daws qhov ntshaw?

Review the complete topic (launches new window)