Jump to content


hlublihlubxwb

Member Since 24 Nov 2012
Offline Last Active Nov 26 2012 05:05 PM
-----

Topics I've Started

Thov muab sob lus no txhawb TOJ SIAB Wibesite

25 November 2012 - 08:13 PM

Ib tsoom tuamthawj xov thawj thiab npoj yaim tim xyoob tuav tsav tsa lub chaw koomtsham TojSiab rau hmoob kwv tij thoob ntuj tau tuaj tsham...tuaj sib ntsib cog kev hlub...kev raug zoo thiab kev phoojywg...Kuv zoo siab ua nej tsaug uas nej txhua tus tau nyiajntxeem tsa tuav lub chaw no rau hmoob tuaj tsham nawb...Kuv yuav yog ib tus timxyoob tshiab tsis tau paub nej txoj cai zoo...tab sis nej yuav tau qhia yam uas tau hais los sis ua hla nej txoj cai tsham hauv no lawm mog...Hmoob yeej muaj cov paub tab thiab cov ho tsis tsib meej tsib xws ntau...Nej yuav tau coj qhia kom hmoob txawj siv lub wibesite no ua hmoob ib lub chaw tuaj sib fim sib hwm thiab nrhiav kev sib raug zoo rau peb hmoob...vim peb tsuas muaj tej lub chaw li no rau peb sib koom thoob ntiaj teb hmoob xwb...Uatsaug txog txhua yam nej tau ua pub rau hmoob.

Puas yog tim hmoob cuab XEEM..?

25 November 2012 - 05:58 PM

Puas yog tim hmoob cuab XEEM..?

Kev tawg tshwj ntawm hmoob yog tim dab tsi…Puas yog hmoob cov Xeem…?

Kwv tij hmoob, xeem hmoob tsis muaj dab tsi tim loj txog qhov hmoob tsis sib haum xeeb los sis tsi sib hlub kom nto lub ncoo ntawm haiv neeg. Peb yeej yug los nrog nyias li kev pom thiab kev xav tsis sib xws, hnub no kuv thiaj thov sawv tshaj nej los nug thiab teb hmoob li teebmeem kev tsis tau sib haum zoo no rau peb txhua tus nrog xav thiab nrog sib pauv tswvyim dua.

Txhuas no mus kuv yuav hais ntau zog txog tej yam kuv tuav tau rau peb xav, kuv thov kom nej txhua tus ua siab txias los luj thiab tshawb tej teebmeem no saib puas tseem tsuav yam peb yuav daws tau mus ntxiv.

Cuov teebmeem ua rau peb hmoob tseem sib puab tsis tau ruaj mas yog li nram no:

1/ peb hmoob tuncua txoj kev taug coj peb kom pom meej txog kev tseemceeb ntawm txoj kev sib sau koom npoj ua sob kom nyob muaj kev haum xeeb.

2/ Peb tuncua tuav tsis tau txoj cai los hwj peb hmoob kom yoog raws thiab ua neej muaj kev sib hwm sib pab pom txog kev koom tes-koom hau rau txhua yam uas yog haiv neeg tug.

3/ Peb kuj muaj kev kawm qib siab los ntawm lwm haiv neeg li cag txuj, tab sis vim kev kawm txawj yog taw qhia mus rau kev kobxwb fab tsim kho kev noj nyob thiab tsav kom sab nqaij tawv zoo dua quab(technical skills in daily life creativities), Peb poob kev kawm txog kev sib hlub sib hwm thiab sib raug zoo uas coj kom hmoob hla dhau txoj kev ntshaw kom yus ib leeg tshaj txhua leej. ..thiab tso tau lub siab twmzeej uas xav muab txhua tus los txhawb yus ib tug kom tau txhua yam txaus yus siab.

4/ hmoob tag nrho tu ncua kev sib kawm thiab kev sib hlub raws kev ua neej ntawm ib haiv neeg uas tau koom ib lub npe-ib keebkwm etc….nej mam ntxiv mus …

Kuv tau tshawb pom li tau hais los no, kuv thiaj tsis tau ntseeg tias cuab xeem hmoob yog lub pobchiv cais hmoob mus ua pab pawg..Pivtxwv..Suav los lawv yeej muaj xeem, tab sis cas luag ho tuav tau haiv neeg txoj kev haum xeeb zoo tseg …tej no twb yog kev yus yuav tau rov nug nrhiav qhov tseeb kom pom meej txog hmoob teebmeem kev tawg tshwj..

Thov ua tsaug rau txhua tus tuaj pab tawm tswvyim

Xwmtxheej thoob qabntuj tamsim no

24 November 2012 - 04:17 PM

Yog peb muab ua zoo saib, peb pom meej tias xwmtxheej kev cov nyom niaj hnub no yog tsovrog ntiaj teb III sawv lawm nawb tsoom hmoob, Tsoom haiv neeg muaj hwjchim tau tig kom rogntiaj teb III zaum no sawv kom tau rau sab nruabnrab hnubtuaj lawm...Kev sawv rogntuj zaum no muaj ntau nqi tseem ceeb uas neeg ntiaj teb tau tsom tau qha rau lawm li nram no.

1/ kev yuav txo cov fwjchim qub uas muaj kev kaujnyem pejxeem kev ua neej, cov tseemfwv uas muab pejxeem coj los ua lawv kev nplua nuj.

2/ kev txhawb kom txhua tus neeg muaj txwmsim los xaiv ua nyias lub neej, thiab txhua tus mauj cai los tawm lus-tawm tswvyim sib txig rau lawv li teebmeem ntawn tus lheej thiab haiv neeg.

3/ Kev pauv hloov txwmlij tshiab uas qhib tau lub roojvam tshiab rau ntiaj teb kev vam meej, kev phoojywg thiab kev pauv txujci kom ncav cuag txheej tshoj tshiab @21Century kom neeg ntiaj teb txhua nywj keeb muaj txwmsim rau fab tsimthaij nyias li kev ua neej zimphajtxheej-zimphajpav.

4/ Kev tsaws tsa txhua nywj keeb neeg kom muaj haiv muaj txwmlij, muaj kev ywjpheej thiab kev twmywjtimpheejtxheej rau txhua nywjkeeb haiv kom mus ncav lub neej thajyeeb nyabxeeb.

Txhua nqi lus/cai tau hais los saum no thiab hos tsis tau hais li los puav leej yog huajchim pobchiv ntawm tsov nrog ntuj zaum III lawm nawb kwvtij hmoob.

Tsoom tuam haiv lawv yuav taw lub homphiaj li cas thiab yuav sib twv-sib tw lawv tej txujci fab kev txawj ntse, kev vam meej thiab kev tshajlij txhua fab ua kev hem thiab kev sib zas-sib ntsuas zog rau cov haiv neeg yau tau luj saib haiv twg thiaj yog haiv muaj peevxwm tshoom los tuaj ntiajteb kev ua neej txuas mus.

Hmoob...Peb yauv tsum zam kom dhau txoj kev muab yus roj rov kib yus txhav tsam tom qab ntuj tiaj tebtus ces hmoob tsis tshuav noob lawm mog...No yog kev txhawjxeeb, kev khuvxim, kev hlub txog peb tsoom neeg poobqab haiv neeg tsawg..thiaj koobxuam nthuav tawm ua kev xav-kev luj ntawm peb hmoob txuas mus.

Ua tsaug.. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: