Jump to content


hlublihlubxwb

Member Since 24 Nov 2012
Offline Last Active Nov 26 2012 05:05 PM
-----

Posts I've Made

In Topic: Puas yog tim hmoob cuab XEEM..?

26 November 2012 - 04:54 PM

Thov tshab ntxhais me ntsis ntxiv.

Kuv pom meej tias yog thaum hmoob siv kev cai lijchoj, hmoob siv tseemfwv tus cai, hmoob siv ib txoj cai kev sib sau ua neej "tshoob kos" xws li cia kev sib yuav mus raws lichoj tuav lawm xwb ces hmoob tsis muaj teeb meem rau cov xeem lawm. Qhov tseeb, yog kev tshoob kos pheej khuam ua chaw sib nqi ntawm cajces cuab xeem thiaj ua lub chaw nyias xeem pheej yuav tsum sib ncoo kom muaj chaw tuav tej teeb meem uas ib txwm sib nqi uas yog qub plaub ntoog ntawm ib no rau xeem tov lawm xwb ov. Tab sis txoj kev tshoobkos ntawm hmoob mas nws yooj yim daws heev-yog thaum hmoob txaus siab ua siab dawb paug tias kev sib yuav ntawm ib txij nkawm twg yuav tsum tsis muaj feem nqi txog qub plaub qub ntug-xaiv lus dhau los lawm ces cia li tsos rau mekoob thej com coj txheej txhemm lawm xwb-hmoob tshoob txawm ntseg hlo tsis muaj plaub ntxiv khuam cuabxeem neeg lawm ne....

Hais txog ntawm fai kavtswj los xeem yeej tsis muaj feem yuav los cais tau yog peb hmoob ntse thiab paub txog qhov tseeb tias peb yuav tau xaiv los sis tsa tus kom yog neeg txawj ntse tshajlij-ncaj ncees los ua tus khiav fai saib xyuas kev ua neej ntawm hmoob raws cai kev xaiv tsa thiab teeb tsa lawm, thaum no hmoob cuabxeem tsis muaj feem cuamtshuam kev kivnta hauv tseemfwv los sis kev kavtswj lawm nawb tsoom hmoob.

Tab sis thaum peb hmoob tseem tsis tau yeem los daws tej kev no kom mus raws kev ncaj thiab yooj yim rau hauv peb cagku (Culture), tej teebmeem no yeej tseem yuav nyob nrog hmoob mus ntxiv nawb.

In Topic: Kev sib tw pov pas nyob Fab kis teb

25 November 2012 - 07:57 PM

Tswb Toj

Kuv tuaj tsham peb hmoob nyob France rau nhauv no, thiab kuv kuj nyeem ntau tus tej lus sauv los txog ntawm koj no...Kuv thiaj xav los nrog koj tham me ntsis....Kuv yug nyob los tsuas...loj hlob tiav neeg rau thaib teb...thiab mus ua neej nyob sab USA...Kuv tsis muaj kev kho siab txog nrhiav tus hlub vim kuv nplooj siab wb sib sau los nyob ua neej sib hlub heev....Qhov kho kuv siab es ua rau kuv yuav tau tsav tsheb mus tej qhov siabx los sis mus rau tej hav zoo ntsiag tos mas yog...kuv txoj kev ntshaw kom tej me nyuam nrog luag muaj txwmsim thiab muaj txojcai kev ua neej sib txim thiab kom luag hwm peb tsav neeg hmoob li luag rov hwm luag tsoom neeg muaj tswv xwb tiag....Yog kho koj siab mus rau yam twg los xij, tab sis koj xav muaj tus nrog koj tham kom hnub hmo luv thiab xav tawm lwm yam yus muaj txiaj ntsim no los email rau kuv: Vimkevhlubzoo@gmail.com..

In Topic: Kev Kawm Ntawm Menyuam Hmoob

25 November 2012 - 07:35 PM

Kuv yog hmoob nyob Meskas, kuv tus dab laug nyab laj 30 xyoo tuaj saib peb mas kuv hais tej yam txog thaud peb ua rog rau nws mas nws tsuas hais nws zaj xwb. Yus xav hais tias tham pem xwb tab sis nws chim kiag lawm. Kuv ho nrog ib tus ntxhais hmoob nyab laj tham nug txog qhov Ho Chiminh tsis kam yuav pojniam. Kuv hais tias Ho muaj hluas nkauj thiab muaj me tub tab sis nkawd tsis sib tau es Ho thiaj ua ib siab tsis yuav pojniam lawm. Nws mas ua heev heev rau kuv yuav nrhiav plaub rau kuv thiab ntes kuv ntag. Haya, txawv tiag tiag li os. Kuv kom nws txhob chim rau kuv kom nws mus tshawb fawv hauv internet. Nws chim heev muab xov tooj khwb kiag lawm.

Nov qhia tau hais tias peb cov hmoob nyob sib txawv teb chaws yog thaum muaj me me teeb meem lawm yeej hais tsis sib to taub thiab tsuas haj yam sib ntxub xwb. Vib ib cov ruam tua tsov xwb....


Kuv ntseeg tias koj cov lus no muaj tseeb, tab sis tej no yeej tsis ua rau kuv xav ntau dua qhov qub...vim kuv yeej paub meej meej kawg tias txawm ob kwv tij yug los koom niam/txiv kiag los yog yug tau muab ib tug cais mus kawm ib sab ntuj thiab txawv lawm ib txoj cai ces yeej rov los tham kev kwv tij tsis haum yooj yim lawm nawb...luag hais tias yus yug tau cev nqaij xwb...lub siab yog luag yug lawm no xwb los mas phoojywg....Yog li no mas yuav kom hmoob rov hais lus haum xeeb thiab txawj rov sib hwm sib hlub ces...yog hmoob yuav tau kawm kom dhau qhov tawj xwb..tab sis yuav tsum xyaum kawm kom txog qhov ntse mas thiaj paub qhov yog qhov txhaum nawb mog...nov tsis yog hais cov nyob nyablaj teb xwb nawb hmong as whole.

In Topic: Kev Kawm Ntawm Menyuam Hmoob

25 November 2012 - 07:26 PM

Tôi nghĩ rằng hầu hết Hmong ở Việt Nam đang sinh sống ở vùng núi cách xa các thành phố có phương tiện vận chuyển không tốt đến các làng Hmong. Nhiều người Hmong là người nghèo và trẻ em của họ có thể không có được nền giáo dục tốt. Cuộc sống là khó khăn cho họ.. Tôi không biết nếu chính phủ có bất kỳ chương trình để giúp đỡ trẻ em nghèo để có được một nền giáo dục tốt hơn.


Nguoi hmong khong biet mai noi kazi dau cuj.

In Topic: HMoob USA yog neeg tsim txiaj neeg muaj nyiaj

25 November 2012 - 07:00 PM

Hmoob yeej puav leej yog noob neeg tsim txiaj, neeg ntse, thiab neeg zoo nyob txhua lub tebchaws uas muaj hmoob, tab sis vim hmoob tsis muaj tswv los sis tsis muaj ib thooj av yog hmoob lub tebchaws rau hmoob sib sau los tsim kom hmoob txhua tus muaj chaw tiag tawm nce ncav cuag kev vam meej...Peb hmoob thiaj tau ua neej tsis raws lub siab ntshaw thiab txoj kev xaiv...Peb yog npoj neeg ri haiv uas nyob txhua lub tebchaws muaj kev cuamtshuam txog peb tsoom neeg hmoob...Yog li ntawv, cov neeg hmoob nws poob rau lub tebchaws nyob qib twg, cov hmoob ntawv thiaj haj tseem nyob ua lub neej nqis zog haiv neeg tswv tebchaws ntawv lawm thiab xwb....Pab hmoob twg ho ri mus ncaj rau lub tebchaws vam meej uas kev coj ntawm haiv neeg ntawv ncaj ncees hlub txhua nywjkeeb neeg li USA ces luag thiaj qhib siab lug hlub pejxeem thiaj ua rau hmoob USA muaj kev ua neej txawv hmoob lwm qhov xwb....Qhov tseeb peb hmoob kev vam meej hauv nruab siab yeej tseem nyob sib ze heev....Ntawm cov kwvtij hmoob USA mas vim luag haiv neeg no tso cai dav nrhawv rau txhua tus nyias peem nyias lub neej raws li tus kheej peevxwm thiab luag haj tseem puabtxhawb kom nws ho tauv tau yam nws npaj los sis nws muaj ntawv tseg....Thaum no thiaj ua rau lawv muaj peev xwm ua neej nce ib qib zoo zujzus rau lawv tej kev noj nyob xwb...Tab sis muaj ntau yam hauv neeg lub siab uas tsis vam meej ho nyob rau tej tebchaw vam meej yeej tseem yog hmoob ib yam teebmeem daws tsis poob yoojyim, thiab hmoob yeej tseem tshuav ntau yam yuav tau siv sijhawm sib pab sib kho mus mog kom caug tau neeg ntiaj teb mog kwvtij hmoob.

Thov kom hmoob rov hlub hmoob-hmoob rov txhawb hmoob-hmoob rov saib hmoob tsim txiaj xwb ces peb yuav ciaj nyob mus mog.