Jump to content


Hmoobniamdav

Member Since 26 Aug 2012
Offline Last Active Dec 20 2012 10:15 AM
-----

Topics I've Started

Koom tes rub zeek rov qab los

26 August 2012 - 04:04 AM

Kuv ntseeg tias yog leej twg tau ua hauj lwm hauv zeek los yog tso nyiaj hauv zeek lawm yeej yuav mob siab thiab yuav koom tes sib pab los mus rub lub company no rov qab los kom zoo li qub ,yog li mus nias 2 kab link hauv qab no mus pab zeek back thanks..

Mus sign npe pab zeek hauv no http://0.mk/ZeekPetition
Mus pab nyiaj pab zeek hauv no http://zteambiz.com/...press/index.php