Jump to content


Kev zij poj niam


19 replies to this topic

#1 HMOOB_Tub hmoob tsa dev npua cai_*

HMOOB_Tub hmoob tsa dev npua cai_*
 • Guests

Posted 17 May 2011 - 01:50 AM

Nyob zoo kwv tij hmoob!!!

Kuv xav tham txog peb hmoob txoj kev zij poj niam, kuv xav tias peb cov hmoob uas khiav mus nyob rau lub teb chaws vam meej li Meskas, Australia, France teb zaum yuav tso peb hmoob txoj cai nov tseg lawm. Nyob rau Laos, Thailand, Vietnam kuv xav tias tseem tshuav ib cov hmoob tseem coj txoj cai zim poj niam.

Hmoob txoj kev zij poj niam kuv xav hais yog ib yam practice ( kev coj ua)uas phem heev rau hauv hmoob cov culture ( kev li kev cai) luag lwm hais neeg hnov txog txoj kev zij poj niam ntawm peb hmoob mas leej twg los zij ncaug xwb. Yuav muab hais txoj kev zim poj niam nws txaum rau kev cai li choj ntawm txhua txhua lub teb chaws. ( txhuam rau human right tsis tag li ntawv yog tus txawj hais tog tub tseem yuav txaum rau human traffic thiab

Yog yus zij luag lwm tus mas zoo li kuj ok thiab tab sis yog yus ho muaj ib tug ntxhais uas yus hlub hlub tam yus ob lub qhov muag es tej niag pab txiv neej cia li tuaj muab txhom li txhom tus tshiaj, muab yuam nrog tus neg uas tsis tau sib yiam pws ua quaj kua muag ntws nto, tsis muaj leej twg pab nej xav tias yog luag lwm hais neeg paub luag yuav ntau nqi li cas rau peb haiv hmoob

Ua ib tus neeg nyias muaj ib txog kev cia siab nyias muaj nyias ib tug npau suav, yog koj txoj kev npau suav raug ib tus neeg muab tsum puas ntsoog koj puas tus siab ?

please share your view, thov nej pab tawm tswb yij

By Sloppy boy, Vientiane, Laos

#2 HMOOB_Seev Yees_*

HMOOB_Seev Yees_*
 • Guests

Posted 17 May 2011 - 10:57 AM

Hais txog yav thaum ub, tsoom Hmoob nyob pem tej toj roob mas kev zij pojniam kuj tsis phem luaj twg. Vim ib co niam txiv yeej xav kom luag tuaj zij nws tus ntxhai thiaj tau ntsej muag. Yog li kev zij pojniam ua mus ua tuaj thiaj yog ib txoj kev rau peb haiv Hmoob taug lawm.

Tab sis tab sim no mas yuav cia rau tej me tub me ntxhais sib xaiv, kom lawv sib sib nyiam mam cia lawv sib yuav. Vim ua neeg nyob ib zaug nyob hauv qab ntuj no xwb, tej ntxhais tsim nyog tau tus nws nyiam nyiam nws thiaj xav ua neej nrog, thiaj xav nrog pw ua ke, ib hmos ib hnub thiaj tsis ntev rau peb tej ntxhais.

#3 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 17 May 2011 - 11:03 AM

Nyob zoo kwv tij hmoob!!!

Kuv xav tham txog peb hmoob txoj kev zij poj niam, kuv xav tias peb cov hmoob uas khiav mus nyob rau lub teb chaws vam meej li Meskas, Australia, France teb zaum yuav tso peb hmoob txoj cai nov tseg lawm. Nyob rau Laos, Thailand, Vietnam kuv xav tias tseem tshuav ib cov hmoob tseem coj txoj cai zim poj niam.

Hmoob txoj kev zij poj niam kuv xav hais yog ib yam practice ( kev coj ua)uas phem heev rau hauv hmoob cov culture ( kev li kev cai) luag lwm hais neeg hnov txog txoj kev zij poj niam ntawm peb hmoob mas leej twg los zij ncaug xwb. Yuav muab hais txoj kev zim poj niam nws txaum rau kev cai li choj ntawm txhua txhua lub teb chaws. ( txhuam rau human right tsis tag li ntawv yog tus txawj hais tog tub tseem yuav txaum rau human traffic thiab

Yog yus zij luag lwm tus mas zoo li kuj ok thiab tab sis yog yus ho muaj ib tug ntxhais uas yus hlub hlub tam yus ob lub qhov muag es tej niag pab txiv neej cia li tuaj muab txhom li txhom tus tshiaj, muab yuam nrog tus neg uas tsis tau sib yiam pws ua quaj kua muag ntws nto, tsis muaj leej twg pab nej xav tias yog luag lwm hais neeg paub luag yuav ntau nqi li cas rau peb haiv hmoob

Ua ib tus neeg nyias muaj ib txog kev cia siab nyias muaj nyias ib tug npau suav, yog koj txoj kev npau suav raug ib tus neeg muab tsum puas ntsoog koj puas tus siab ?

please share your view, thov nej pab tawm tswb yij

By Sloppy boy, Vientiane, Laos

Sloppy boy, kev quab yuam neeg txhaum kev cai ntiaj teb. Peb hmoob tsis tsim nyog siv tej kev cai phem2 li ntawm lawm. Cov hluas yuav tau tso tseg txhob yuam luag tej ntxhais uas tsis yeem yuav yus. Yuav hloov tau tej cai phem no yog peb cov hluas. Peb tsis ua thiab tsis kom lwm tus pab ua ces yeej tsis muaj neeg ua.#4 HMOOB_Soob Tsav_*

HMOOB_Soob Tsav_*
 • Guests

Posted 17 May 2011 - 08:55 PM

Txoj kev zij pojniam ces twb yog tej niam tej txiv tog ntxhais thaud ua tus tsim kom muaj zij es sawv daws thiaj coj zoo li ntawd los txog niaj hnub no. Cov laus thaud ces yog muaj ib tug ntxhais zoo es mus yuav txiv ntsiag to mas niam txiv yuav poob ntsej poob muag heev, txawm tus tub thiab tus ntxhais sib nyiam heev thiab ua nkauj nraug los ntev npaum li cas los tus tub yuav tsum tau zij thiab tus ntxhais los yog tsis zij yeej tsis kam nrog tus tub mus tib yam. Vim yog zij ces tog tub yuav tau poob me ntsis nyiaj thiab niam txiv tog ntxhais los yeej yuav tau ntsej muag dua. Tab sis tom qab no ces cov txiv neej txawm muab qhov cai zij no los siv yuam tej ntxhais xws li yog tus tub nyiam tus ntxhais twg ces hais khwv tij thiab npaj nyiaj mus zij lawm xwb. Niam no neeg ntse ib yam lawm, sawv daws yuav tau pauv thiab vim lub ntiaj teb no los twb txawj pauv lawm. Yam zoo yuav tau khaws cia tab sis yam phem yuav tau muab pov tseg mus. Tus twg lam mus zij ib tug ntxhais los ua pojniam, tus ntawd yuav tsum raug lub txim ib yam lub txim tua neeg mas sawv daws thiaj yuav tso tseg txoj kev zij pojniam no. Muaj txoj cai tab sis tsis muaj tus tswj ces txoj cai ntawd tsis muaj quav dab tsi. Peb hmoob mas ib txwm muab kev khwv kev tij kev neej kev tsav los saib hlob, zoo li no es thiaj ua qhov zoo los tau qhov phem. Thaum twg yus tus tub ua txhaum es yus yog tus muab rau txim ntag ces hmoob thiaj yuav ciaj hiav mob. Yus yog nom es yus tus neeg ua txhaum los dim dawb, qhov no ces hmoob thiaj tsis muaj teb chaws nyob los mas.

#5 HMOOB_tub hmoob usa_*

HMOOB_tub hmoob usa_*
 • Guests

Posted 17 May 2011 - 09:42 PM

kuv xav mas qhov koj hais no zoo kawg thiab yeej yog lawm kev zij poj niam thiab muab nyiaj luam cov ntxhais mos yog ib qhov thxhaum kev cai tab si tsis ntev los no muaj ib tug hmoob meskas tseem mus zij poj niam tim nplog thiab tus hluas nkauj tsis kam yuav nws nws tau muab nyiaj luam niam txiv uas lawv tsis tau muaj dua nyiaj tus hmoob meskas no nyob mn usa thiab nws tseem tau muab tshuaj qom tus young girl no tau tsaug zog lawm 1 hnub tsis hnov li yog li no hmoob meskas twb paub cai zoo ua cas ho rov mus ua li no tau tsis ntev los no hnov lawv hias tias nws tseem yuav muab tus ntxhais no nrauj thiab saib nej xav li cas peb tsis nyog yuav hu tub ceev xwb rau tus neeg no los tsis hu yog nej xav paub tus neeg no kuv yuav qhia rau nej lawv tsis kav yuav yus ua cas yus ho zij lawv los yog muab tshuaj qom lawm

#6 HMOOB_Soob Tsav_*

HMOOB_Soob Tsav_*
 • Guests

Posted 17 May 2011 - 09:54 PM

kuv xav mas qhov koj hais no zoo kawg thiab yeej yog lawm kev zij poj niam thiab muab nyiaj luam cov ntxhais mos yog ib qhov thxhaum kev cai tab si tsis ntev los no muaj ib tug hmoob meskas tseem mus zij poj niam tim nplog thiab tus hluas nkauj tsis kam yuav nws nws tau muab nyiaj luam niam txiv uas lawv tsis tau muaj dua nyiaj tus hmoob meskas no nyob mn usa thiab nws tseem tau muab tshuaj qom tus young girl no tau tsaug zog lawm 1 hnub tsis hnov li yog li no hmoob meskas twb paub cai zoo ua cas ho rov mus ua li no tau tsis ntev los no hnov lawv hias tias nws tseem yuav muab tus ntxhais no nrauj thiab saib nej xav li cas peb tsis nyog yuav hu tub ceev xwb rau tus neeg no los tsis hu yog nej xav paub tus neeg no kuv yuav qhia rau nej lawv tsis kav yuav yus ua cas yus ho zij lawv los yog muab tshuaj qom lawm

Tus koj hais no ces yog kuv tus kwv los tus tij ntag ces twg ua tsis taus los kuv yuav yog tus hu police ntag. Nco ntsoov hais tias txawm yus yog president los suav daws puav leej nyob under the law. Nws yeej tsim nyog ua qauv rau hmoob sawv daws kawm lawm.

#7 HMOOB_hmoob hlub hmoob_*

HMOOB_hmoob hlub hmoob_*
 • Guests

Posted 18 May 2011 - 01:11 AM

Nyob zoo tus npawg, hais txog kev sij pojniam mas tamsim no peb cov hmoob uas nyob rau yav ntuj qub qab xws li Laos. mas tseem zij, tiamsis Vietnam tsis paub lawm, ntawm Thaibteb, kev zij pojniam mas txhaum cai loj kawg li, vim yog txhaum thaib txoj cai uas quab yuam luag lwm tus tsis muaj kev ywj pheej, yuav raug nplua nyiaj li 200,000 thiab tej zaum raug kaw ntau xyoo hauv tsev Lojfaj, tsis tag li ntawd yog tias,tsev neeg ntawd yog tsev neeg uas tau Citizen xwb tsis yog haiv neeg thaib tiag ces yuav raug rho nws daim ntawv Citizen huv si tsis pub ua neeg thaib. raws li kuv paub los, cov uas nyob Meka thiab lwm qhov yeej tsis muaj lawm.

#8 HMOOB_thov txhob tsim ntxiv_*

HMOOB_thov txhob tsim ntxiv_*
 • Guests

Posted 20 May 2011 - 09:32 PM

nyob zoo os thov txog xav txog qhov zij poj niam lawm txawm yuav nyob lub teb chaws twg los xij mog niaj hnub niam no txoj kev lam zij luag tej ntxhais los ua yus poj niam taum kawg yus ho tsis hlub tiag yog li ntawv koj thiab tus poj niam neb ob leeg twb tsis muaj txoj kev sib hlub txaus es niaj hnub no peb thiaj muaj sib nrauj ua hnub ua hmo los tsis vim dab twg yog vim yog thaum ub hais txog txoj kev lam tau lam zij xwb es niam no thiaj muaj poj nrauj yawg nrauj coob heev ne los

#9 HMOOB_nyobdebualuaj_*

HMOOB_nyobdebualuaj_*
 • Guests

Posted 22 May 2011 - 03:23 AM

Nyob zoo kwv tij hmoob!!!

Kuv xav tham txog peb hmoob txoj kev zij poj niam, kuv xav tias peb cov hmoob uas khiav mus nyob rau lub teb chaws vam meej li Meskas, Australia, France teb zaum yuav tso peb hmoob txoj cai nov tseg lawm. Nyob rau Laos, Thailand, Vietnam kuv xav tias tseem tshuav ib cov hmoob tseem coj txoj cai zim poj niam.

Hmoob txoj kev zij poj niam kuv xav hais yog ib yam practice ( kev coj ua)uas phem heev rau hauv hmoob cov culture ( kev li kev cai) luag lwm hais neeg hnov txog txoj kev zij poj niam ntawm peb hmoob mas leej twg los zij ncaug xwb. Yuav muab hais txoj kev zim poj niam nws txaum rau kev cai li choj ntawm txhua txhua lub teb chaws. ( txhuam rau human right tsis tag li ntawv yog tus txawj hais tog tub tseem yuav txaum rau human traffic thiab

Yog yus zij luag lwm tus mas zoo li kuj ok thiab tab sis yog yus ho muaj ib tug ntxhais uas yus hlub hlub tam yus ob lub qhov muag es tej niag pab txiv neej cia li tuaj muab txhom li txhom tus tshiaj, muab yuam nrog tus neg uas tsis tau sib yiam pws ua quaj kua muag ntws nto, tsis muaj leej twg pab nej xav tias yog luag lwm hais neeg paub luag yuav ntau nqi li cas rau peb haiv hmoob

Ua ib tus neeg nyias muaj ib txog kev cia siab nyias muaj nyias ib tug npau suav, yog koj txoj kev npau suav raug ib tus neeg muab tsum puas ntsoog koj puas tus siab ?

please share your view, thov nej pab tawm tswb yij

By Sloppy boy, Vientiane, Laos#10 HMOOB_heev_*

HMOOB_heev_*
 • Guests

Posted 23 May 2011 - 12:29 PM

Yog hais tias kuv zij poj niam es niam tais tseem tuaj ntau thiab mas kuv yeej xuas rws xa kom niam tais mob laug kiag xwb ntag hos npawg...

#11 HMOOB_heev_*

HMOOB_heev_*
 • Guests

Posted 23 May 2011 - 12:30 PM

Yog hais tias kuv zij poj niam es niam tais tseem tuaj ntau thiab mas kuv yeej xuas rws xa kom niam tais mob laug kiag xwb ntag hos npawg...

#12 HMOOB_Pom Dej Dag_*

HMOOB_Pom Dej Dag_*
 • Guests

Posted 23 May 2011 - 07:49 PM

Yog hais tias kuv zij poj niam es niam tais tseem tuaj ntau thiab mas kuv yeej xuas rws xa kom niam tais mob laug kiag xwb ntag hos npawg...

Lam hais ntawm ntug cub mas zoo hais kawg tab sis thaum tsum kiag lawm mas kuv pom ces yawm vauv mag niam tais xuas txhib tawg xa ua vauv tob hau los ntshav liab pes vog los me vauv cia li quaj laug laws cuag cab tshis poob deg los yeej tsis tso niam tais tus ntxhais tes hlo li vim tso kiag ces yeej dim tsis tau li lawm ntag. Ntxim hlub tiag tiag li os lawv. Vauv cov me kwv tij los tsis kav pe txhos caug nthawv nthav thov thiab ib sij cev ib qho nyiaj rau niam tais thov kom niam tais tsum los niam tais tseem haj yam sib zog ntau xa me vauv quaj suab laus nkoos cuag siab twb yuav tu los yeej tsis kam tso niam tais tus ntxhais tes hlo li.

#13 HMOOB_heev_*

HMOOB_heev_*
 • Guests

Posted 24 May 2011 - 11:13 AM

Lam hais ntawm ntug cub mas zoo hais kawg tab sis thaum tsum kiag lawm mas kuv pom ces yawm vauv mag niam tais xuas txhib tawg xa ua vauv tob hau los ntshav liab pes vog los me vauv cia li quaj laug laws cuag cab tshis poob deg los yeej tsis tso niam tais tus ntxhais tes hlo li vim tso kiag ces yeej dim tsis tau li lawm ntag. Ntxim hlub tiag tiag li os lawv. Vauv cov me kwv tij los tsis kav pe txhos caug nthawv nthav thov thiab ib sij cev ib qho nyiaj rau niam tais thov kom niam tais tsum los niam tais tseem haj yam sib zog ntau xa me vauv quaj suab laus nkoos cuag siab twb yuav tu los yeej tsis kam tso niam tais tus ntxhais tes hlo li.


thaum ub mas thaum ub ov ... niam no mas niam no ov ... kuv tus no ntag laus xa ua nws niam tais ceg nkhaus tag koj puas paub naj Bawg... kuv nyob zos av liab ze ze vees cam 2 xyoo dhau los kuv mus zij poj niam ntag niam tais raws qab tuaj tsis muaj leej twg pab kuv niam tais nrho nrig xa pig pig poog poog rau kuv hauv siab ntag, yog kuv tso poj niam tes ces poj niam yuav khiav thiab, niam tais mas tau zoo ntaus kuv kawg nkaus li, ua mus ua los ib pliag kuv uv tsis taus vim mob dhau heev lawm kuv npau taws heev li kuv thiaj li txiav txim siab muab niag tsov tom poj niam ntawv tso pluav kuv xuas ncaws taw xa ua nws niam tais pob tw ncho pa lug, peb mus sib hais tom laus neeg niam tais tseem tau hu kuv plig thiab hos Bawg...

#14 HMOOB_Pom Dej Dag_*

HMOOB_Pom Dej Dag_*
 • Guests

Posted 24 May 2011 - 07:38 PM

thaum ub mas thaum ub ov ... niam no mas niam no ov ... kuv tus no ntag laus xa ua nws niam tais ceg nkhaus tag koj puas paub naj Bawg... kuv nyob zos av liab ze ze vees cam 2 xyoo dhau los kuv mus zij poj niam ntag niam tais raws qab tuaj tsis muaj leej twg pab kuv niam tais nrho nrig xa pig pig poog poog rau kuv hauv siab ntag, yog kuv tso poj niam tes ces poj niam yuav khiav thiab, niam tais mas tau zoo ntaus kuv kawg nkaus li, ua mus ua los ib pliag kuv uv tsis taus vim mob dhau heev lawm kuv npau taws heev li kuv thiaj li txiav txim siab muab niag tsov tom poj niam ntawv tso pluav kuv xuas ncaws taw xa ua nws niam tais pob tw ncho pa lug, peb mus sib hais tom laus neeg niam tais tseem tau hu kuv plig thiab hos Bawg...


Yog koj ua tau li ntawd tiag los ntshai yog koj yeej nyiam lawv tus ntxhais tsis heev thiab es txiav txim siab tsis yuav lawm mas ua los yeej tau thiab. Yog koj nyiam lawv tus ntxhais siav tshuav tu thiab nco nco kua quav txia txev li lawv hais ntag mas koj ces ham tsis kawg tiv qws yog tsis tuag ces yeej tsis tso niam tais tus ntxhais tes hlo li ntag yuas.

Kuv ib tug tij laug xyoo 1968 yuav phauj tus ntxhais ces phauj ham tsis xuas txhib tawg xa ua kuv tij laug tawv tob hau yaws hlo los ntshav liab vog quaj laus nkoos thov ntuj los muam phauj haj yam sib zog xwb. Khwv tij ces tsuas hais tias kav tsij tuav tes kom ruaj ruaj tsis txhob tso nawb. Niam no nkawd kuj ua neej sib hlub laus nkoos lawm thiab tsim nyog ev daim txhib tawg ntawd kawg.

Ob lub mav tais kuv ntshai tshaj hauv kuv lub neej txog kev yuav pojniam thaum kuv tseem me ces yog ntshai qws thiab dej cawv tshaj xwb.

#15 HMOOB_TIJLim_*

HMOOB_TIJLim_*
 • Guests

Posted 05 October 2011 - 01:27 AM

Nyob zoo kwv tij hmoob!!!

Kuv xav tham txog peb hmoob txoj kev zij poj niam, kuv xav tias peb cov hmoob uas khiav mus nyob rau lub teb chaws vam meej li Meskas, Australia, France teb zaum yuav tso peb hmoob txoj cai nov tseg lawm. Nyob rau Laos, Thailand, Vietnam kuv xav tias tseem tshuav ib cov hmoob tseem coj txoj cai zim poj niam.

Hmoob txoj kev zij poj niam kuv xav hais yog ib yam practice ( kev coj ua)uas phem heev rau hauv hmoob cov culture ( kev li kev cai) luag lwm hais neeg hnov txog txoj kev zij poj niam ntawm peb hmoob mas leej twg los zij ncaug xwb. Yuav muab hais txoj kev zim poj niam nws txaum rau kev cai li choj ntawm txhua txhua lub teb chaws. ( txhuam rau human right tsis tag li ntawv yog tus txawj hais tog tub tseem yuav txaum rau human traffic thiab

Yog yus zij luag lwm tus mas zoo li kuj ok thiab tab sis yog yus ho muaj ib tug ntxhais uas yus hlub hlub tam yus ob lub qhov muag es tej niag pab txiv neej cia li tuaj muab txhom li txhom tus tshiaj, muab yuam nrog tus neg uas tsis tau sib yiam pws ua quaj kua muag ntws nto, tsis muaj leej twg pab nej xav tias yog luag lwm hais neeg paub luag yuav ntau nqi li cas rau peb haiv hmoob

Ua ib tus neeg nyias muaj ib txog kev cia siab nyias muaj nyias ib tug npau suav, yog koj txoj kev npau suav raug ib tus neeg muab tsum puas ntsoog koj puas tus siab ?

please share your view, thov nej pab tawm tswb yij

By Sloppy boy, Vientiane, Laos#16 HMOOB_TIJLim_*

HMOOB_TIJLim_*
 • Guests

Posted 05 October 2011 - 01:28 AM

Nyob zoo kwv tij hmoob!!!

Kuv xav tham txog peb hmoob txoj kev zij poj niam, kuv xav tias peb cov hmoob uas khiav mus nyob rau lub teb chaws vam meej li Meskas, Australia, France teb zaum yuav tso peb hmoob txoj cai nov tseg lawm. Nyob rau Laos, Thailand, Vietnam kuv xav tias tseem tshuav ib cov hmoob tseem coj txoj cai zim poj niam.

Hmoob txoj kev zij poj niam kuv xav hais yog ib yam practice ( kev coj ua)uas phem heev rau hauv hmoob cov culture ( kev li kev cai) luag lwm hais neeg hnov txog txoj kev zij poj niam ntawm peb hmoob mas leej twg los zij ncaug xwb. Yuav muab hais txoj kev zim poj niam nws txaum rau kev cai li choj ntawm txhua txhua lub teb chaws. ( txhuam rau human right tsis tag li ntawv yog tus txawj hais tog tub tseem yuav txaum rau human traffic thiab

Yog yus zij luag lwm tus mas zoo li kuj ok thiab tab sis yog yus ho muaj ib tug ntxhais uas yus hlub hlub tam yus ob lub qhov muag es tej niag pab txiv neej cia li tuaj muab txhom li txhom tus tshiaj, muab yuam nrog tus neg uas tsis tau sib yiam pws ua quaj kua muag ntws nto, tsis muaj leej twg pab nej xav tias yog luag lwm hais neeg paub luag yuav ntau nqi li cas rau peb haiv hmoob

Ua ib tus neeg nyias muaj ib txog kev cia siab nyias muaj nyias ib tug npau suav, yog koj txoj kev npau suav raug ib tus neeg muab tsum puas ntsoog koj puas tus siab ?

please share your view, thov nej pab tawm tswb yij

By Sloppy boy, Vientiane, Laos#17 HMOOB_TIJLIM_*

HMOOB_TIJLIM_*
 • Guests

Posted 05 October 2011 - 01:50 AM

Kuv lub npe hu ua TijLim kuv yuav thov teb tus tij laug los yog tus kwv sloppy boy no cov lus ob peb los, txawm hais tias kuv teb tsis raug thiab tsis raws li nej lub siab xav los thov zam lub txim pub thiab nawb. Raws li kuv xav mas peb ua neeg nyob rau hauv lub qab ntuj no peb yuav tsum rua peb lub qhov muag ntsia luag lwm haiv tib neeg ua lub neej thiab luag txoj kev vam meej npaum li cas thiab luag muaj txoj kev cai lij choj coj tau zoo npaum li cas mas peb thiaj li yuav tseg txoj kev uas peb pheej npav mus zij luag tej ntxhais los ua yus tus poj niam los yog los ua yus tus niam yau. raws li luag lw haiv neeg luag muaj tu kev cai lij choj teeb tau zoo tseg lawm hais tias yog hais tias ib tug neeg twg nws cia li mus quab yuam ib leeg ib tug twg los ua nws tus poj tus sev los yog zij thiab txhom cuag li txhom ib tug tsiaj ces tus neeg ntawd nws yuav tsum raug cuab rau khi coj mus kaw hauv tsev loj cuj thiab tsis tag li los tseem yuav rau coj mus nce hau rau tsoom fwv hais ua plaub ua ntug uas nws tau quab yuam ib tug neeg twg. tsis tag li los tseem yuav raug nplua kom raug them nyiaj rau tus neeg uas raug quab yuam ntawd thiab mas thiaj li tag. tsis tag li los nws tseem yuav raug kaw kom tag nws lub txim uas vim nws siv nws lub hwj chim los mus quab yuam luag lwm leej lwm tus yam uas tsis tsim nyog nws yuav ua li ntawd li rau ib tug tib neeg twg kiag li. mas yog li no kuv thov hais rau peb ib tsoom hmoob nyob thoob lub qab ntuj no tau paub thiab tau hnov hais tias txawm hais tias nej yuav nyob yav ntuj qub qab uas tsis tau pom thiab ntsib kev vam meej li luag lwm haiv neeg los xij nej yuav tau tseg kiag txoj kev uas coj yus tej tub mus zij luag tej ntxhais los yog yus niag twb laus tag lawm los yus tseem mus zij luag tej ntxhais mos mos los ua yus tus me niam yau thiab. yus tsis txhob xav hais tias tsuav yog yus muaj me ntsis nyiaj txiag tso ces tseem yuav muaj muaj ntsej muag ntag es ib qho ob qho los tsuav yog yus nyiam lawm ces txawm hais tias luag yeem tsis yeem los yus cia li siv yus lub hwj chim quab yuam kiag xwb. lub lub tswv yim no los yog lub hwj chim no siv tsis tau mus ntxiv li lawm nawb peb ua neeg nyob rau lub qab ntuj no na. mas nej yuav tsu tau to taub txog kuv zaj lus no thiab. peb ua neej nyob yog hais tais ib leeg yeej nyiam ib leeg ib leeg yeej txaus siab rau ib leeg lawm hnub no peb yuav tau los ua tib zoo sib tham es hais kom sib nkag siab thiab sib haum ces nyias los nyias xwb mas thiaj li yog ib qhov kev zoo nawb. Es kuv lus muaj li no xwb kuv thov ua tsaug ntau ntau.

#18 suab sab

suab sab

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 65 posts

Posted 05 October 2011 - 09:38 PM

nyob zoo os cov kwv tij nej mas yuav hais li cas los kuj muaj thaum ub mas yog cov laus nyiam leej twg lawm ces lawv yuav kom mus zij
kom tau vim tias ntsaw luag tus ntxhais nquag ces cia li kom tus ntawm thiab cov kwv tij cia li mus zij xwb los yog hmob txoj cai nawv thaum
ub cov laus ua tus xaiv mas xaiv tau tus twg lawm yeej tsis muaj teeb meem thiab lawv los ua nyab los tus nyab ntawm yeej zoo thiab yeej
nquag thiab yeej txawj los hwm tej laus thiab hwm tus txiv los yog hlub tus txi thiab hlub niam thiab txiv maqs yeej zoo tag lawm hov ntau
nawv cov kwv tij hos zoo li xab maim no mas tsis yog cov tub tuaj tham cov ntxhais hos yog cov ntxhais tuaj tham cov tub mas yuav tau los mas
phem kawg nkaus li cov ntxhais ntawm lawv los mas cov yeej tsis paub hwm cov laus thiab hwm tus txiv mas cov ntxhais xab maim no mas
lawv los lawv tseem ua poj thiab yawm es cia poj thiab yawm ua tub thiab tus nyab xwb nawv mas txheej tam sim no mas tsis yog cov laus
kom tub mus yuav nyab los ua rau nim thiab txiv noj hos yog tub thab nyab yuav sib yuav es kom niam thiab txiv los ua rau tub thiab nyab noj
xwb ua li nej sim xav saib txheej thaum zoo dua los txheej tam sim no zoo dua nawv cov ntshais mas nyiag luag tus tub lawm ces tsis tas
yuav mus zij li nws cia li los nws xwb ua cas yuav pheem ua luaj li maj yog nej tssem tias txheej thaum mas npwb thiab ruam yog li ntawm
xab maim no ntse kawg li thiaj li los ua rau niam thiab txiv quaj tsuag es ntse es ntse li no xwb yog li ntawm mas nej tseem cov hlwb mas
tseem ruam kawg li nawv cov kwv tij teb chaws no mas yog leej twg tsis tau ntsib tub nyab phem ces yeej tsis tau paub kiag li yog leej twg
ntsib tau tub nyab phem lawm ces yeej yuav tsis hais txog tias cov laus thaum ub ruag no nej puas pom tias rooj teb no mas yog cov ntshais
tuaj tham cov tub xwb yeej tsis tau zij li nej lub siab xav tiag tab sis mas kuj txawv kawg thiab tiag cov nyab xab maim no mas phem tiag tiag
li nawv cia cov laus ua qhev trhiab tsis hlub cov laus li kuv mas kuv tseem xav kom tam sim no yog yog lub caij thaum ub es yuav yuav ib tug
nyab los cov tub yuav cia rau cov laus xaiv thiab cov laus kom yuav mas cov tub mam li yuav es hiaj li zoo no es nej sim ho xav saib puas
yog li kuv hais no nawv cov phooj ywg yog tias tig tau mas kuv tseem xav kom tig rov qab hos es nej puas nyuaj siab txog lub teb chaws no
txoj cai yuav ib tug nyab los es nyob 2-3 hnub xwb twb khiav lawm es zoo li no es ho zoo rau nej no los cov laus mas tsuas pom them nyiaj
tas zog yuav poj niam rau tej tub xwb es ho yuav 2-3 hnub xwb twb sib rauj lawm thiab no mas yeej tsis zoo rau kuv li nawv raus li kuv xav mas
peb cov niam txiv hmoob yeej los ntsib cov tub nyab uas zoo li kuv hais no ntau kawg lawm es ntshe tsuav cov uas seem hluas es ho tsis tau
muaj tub yuav nyab xwb nawv yog cov muaj tub yuav nyab lawm ces yeej yuav paub ib yam li lawm nawv cia nej ho nrog xav saib puas yog
li kuv hais no nawv ua tsaug os cov kwv tij uas tuaj hauv toj siab no sib ntsib dua ..........................:D

#19 HMOOB_YawgLaus_*

HMOOB_YawgLaus_*
 • Guests

Posted 06 October 2011 - 11:55 AM

Kev zij poj niam yeej yog ib txoj kev cai zoo zoo rau peb hmoob sawv daws, nej cov hluas tsis paub txog txoj kev cai zij poj niam ces nej yuav tham li ub li no los yeej tau. Tiam sis thaum nej mus tshawb txog hmoob kab li kev cai zij poj niam lawm tej zaum nej yuav tsis xav li nej xav tam sis no lawm. Nws muaj nws kab nws kev tuaj, nws yeej muaj nws kab nws kev taug, yog li no ua ntej nej yuav tham txog kev zij poj niam nej yuav tsum mus tshawb fawb kom meej txog kev zij poj niam nws zoo li cas, thiab nyuaj npaum li cas. Thaum zij tau tus poj niam los nrog yus ua neej lawm ne yus lub neej puas ruab ntseg thiab puas vam meej. Muab saib raws li feem coob yav dhaum los ntawm kev zij poj niam seb zoo los phem. Yog feem coob zoo lawm ces peb sawv daws yuav tau ua vim yog ib qho zoo.

Zij poj niam??? Kuv xav mus zij ib tug hluas nkauj los ua kuv poj niam kawg li thiab, ntxim li yuav lom zem heev li thaum yus tau nws lawm os.


#20 HMOOB_Xob_*

HMOOB_Xob_*
 • Guests

Posted 28 June 2012 - 10:43 AM

nyob zoo coj tij sawv daws, kuv tub Xob kuv yog ib tug tub tab tom kawm ntawv, es tam sim no kuv tab tom nrhia txog kev paub tias peb Hmoob KEV ZIJ POJ NIAM muaj los li cas? yog vim li cas thiaj muaj KEV ZIJ thiab? es kev ZIJ no thau mus zij yuav tsum ua li cas? thiab tom qab, teeb meem puas muaj los tsis muaj, yog muaj no yog teeb meem dab tsi? kuv thov nej pab teb rau kuv tau paub thiab puas tau. Kuv tab tom yuav nrhiav coj los ua ib phau ntawv los yog "thesis" thiaj tau paub tias KEV ZIJ ntawm peb Hmoob yog ib qho zoo los tsis zoo. thov nej sawv daws thiab. ua tsaug ntau.

yog nej teb tau, los yog muaj phau ntawv hais txog KEV ZIJ POJ NIAM no thov nej hais qhia rau kuv paub thiab.
xa tau rau kuv tus E-mail no xobtsab@hotmail.com no

ua tsaug ntauReply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users