Jump to content


lag luam


17 replies to this topic

#1 HMOOB_hmoobtseemtseem_*

HMOOB_hmoobtseemtseem_*
 • Guests

Posted 27 August 2010 - 12:24 AM

vim li cas hmoob thiaj tsis mus tom lub khw hmoob, hmoob ho mus rau lwm haiv neeg li khw. raws li kuv pom:
1. hmoob tsis hais lus zoo rau nws cov neeg tuah hauv khw.
2. nws tsis ceev nws lub qhov ncauj. nws pom cov neeg txheeb ze nws tuaj ua yuav phone card ces nws coj luag mus tham.
3. tus tswv ntawd tsis nyiam tham lus rau customer
4. tso neeg soj luag qab tas li.
tej zaum kuj muaj lwm yam kuv pom tsis txog thiab. li cas los thov zam txiv. kuv hais li kuv pom xwb.

#2 HMOOB_Dr. pojniam_*

HMOOB_Dr. pojniam_*
 • Guests

Posted 27 August 2010 - 12:56 AM

bawg, zoo siab uas koj tseem pom txog hmoob tsi txhawb hmoob. koj hais kuj muaj yam puav tseeb, yam puav kuj yog cuav, raws li kuv Dr. pojniam tau pom los mas, hmoob cov tswv khw kuj hais lus zoo, (nyob ntawm qee lub khw), lawv kuj pub khoom, thiab tsi tag li xwb tej thaum nyiaj tsi txaus li ntawm 50c, 25c, lawv kuj tias kav liam mas, los yog ho tsi muaj nyiaj hlo li lawv kuj kam yus coj mus siv tag mam them tom qab los tau, baum li no es tseem tsi zoo thiab? thaum ib tug customer twg tau luab nqi li kuv hais no lawm ces nws cia li tsi rov tuaj them lawm, nws txawm cia li mus rau lub khw tshiab, mus thoob zej thoob zos, puas yog li Dr. pojniam hais? tej zaum general customers yuav tsi pom li hais, tab si being owner therm ib lub khw yeej muaj ntseeb. thov nco ntsoov tias yus mus txhawb lwm haiv, txhawb lerv nplua nuj, mus vacation, yuav tsev ntshiab, yuav ntsheb ntshiab, los yog vim peb hmoob yuav rau lawv xwb puas khib hmoob siab? thaum hmoob tuag, tau kev txom nyem lawv mas nqa phav nqa pua nyiaj tuaj txhawb pab hmoob kawg nkaus yod? muab xav los mas tu siab kawg nkaus, cas tseem yug los ua hmoob lawm.

piv tswv li taj laj qab mim, ( taj laj tsw lwj pem saint paul,) hmoob mas mus pab lawv them nuj nqis baum li lawv yog hmobb niam hmoob txiv, hmoob kwv hmoob tij li, tab sis tau ntau xyoo dhau los, lub taj laj no puas tau pab hmoob ib hnab txhuv, los yog, ib pob dj, tuaj nrog hmoob zov hmo, txhawb nqa hmoob thaum hmoob tuag? tsi txhob vam kiag mog hmoob.

Dr. pojniam

#3 HMOOB_hlubtseeb_*

HMOOB_hlubtseeb_*
 • Guests

Posted 27 August 2010 - 09:06 AM

Qhov kuv tsi mus hmoob lub khw mas vim li no.
-muaj khoom tsi txhij
-muag kim me ntsi
Yog li ntawm kuv mus luam lwm haiv neeg li khw ces muaj khoom ntau thiab muag pheejyeeg me ntsi thiab. rau qhov kuv yuav save nyiaj mus yuav pawm rau kuv hnav thiab nev, yog mus lubkim ces save tsi tau nyiaj yuav pawm los si thiab vim ib hli twg yuav tau yuav pawm ib zaug ho.

#4 HMOOB_hmoob usa_*

HMOOB_hmoob usa_*
 • Guests

Posted 03 September 2010 - 11:26 PM

Yog lawm, hmoob yuav tsum txhawb hmoob. Kuv los yeej niaj hnub txhawb thiab, txhawb tau 30 xy no lawm kuv yeej tsis tau $1 rov li tab sis mas kuv zoo siab tias yog muaj 1-2 lub khw hmoob loj nyob rau lub nroog ces kuv twg muaj ntsej muag lawm. Cov lus hais los saum toj no ces yeej yog lawm, ib qhov kuv mus tsis tau mas yog tej zaum nyob deb lawm thiab. Kuv xav kom cov kw hmoob no muaj good customer service thiab pom kom deb. Ntau zau lawv tej yam khoom tsis zoo lawv tsim kam thim nyiaj. 3-4 duas xwb los hais nyuaj heev.

Piv txwv li Wal-mart, lawv yuav pej xeem ua ntej. Thaum lawv tau sawv daws lub siab lawm ces lawv tau sawv daws cov nyiaj.

ua tsaug.

#5 HMOOB_Lee Center_*

HMOOB_Lee Center_*
 • Guests

Posted 04 September 2010 - 04:23 AM

[Yog lawm os peb haiv hmoob, peb yauv tau sib pab peb tiag tiag nawb,kev lg luam mas nws tseem ceeb heev li, nyob li nws yog thawj kauj ruam yuav ua rau peb tau lub neej kev noj qab-hnav zoo rau yav pem suab, nyob li ntawm kuv sawv cev lub neej ua Employee nyob hauv ib lub big Project in LAOS, kuv tau pab qhia cov phooj ywg uas muaj siab yauv ua hauj lwm huv project vim tau nyiaj ntau zog lwm yam hauj lwm, txawm tias kuv tsis tau paub nws los yog nws thov kuv lawm kuv yeej pab nws raws li kuv pab tau, txawm tias kuv tsis yog ib tug BOSS es yauv tuaj yeem hais thiab pab tau 100% los xij, kuv yeej qhia lawv tias yuav sau ntaub ntawv (FORM) li thiaj raug, Interview txog dab tsi thiab thaum lawv ho tau tuaj txog lawm kuv yauv qhia lawv txhua yam ua kuv paub rau lawv mas kuj zoo li cov tuaj tom qab muaj kev yooj yim ntau heev, tsis zoo li thaum kuv nyuam qhuav tauj tshiab li lawm.

Yog li thov kom hmoob pab hmoob nawb, tus paub yam dab tsi los pab yam dab tsi nawb.

#6 HMOOB_Dr. pojniam_*

HMOOB_Dr. pojniam_*
 • Guests

Posted 07 September 2010 - 01:49 PM

nyob zoo oa ib tsoom phooj ywg, yog lawm yog peb hmoob sib pab baum li peb mus rau nyab laj, qhab meem, nplog, peb hmoob mus deb heev lawm. vim peb muab ntaub npog peb ob lub qhov muag lawm thiaj tsi pom tom ntej. vim li cas Dr. poj niam hais li, pbe mas willing to get xwb tsi willing to give. vim yog txhawb hmoob kiab khw muaj me tsi nyiaj lawm ces peb muaj lub sib khib, peb tsi tsi paub, peb mus txhawb, nplog, nyab laj, qhab meem, lawv muaj nyiaj, yuav tsev zoo, muaj ntsheb zoo, peb puas khib, puas mob siab, los yog peb zoo siab tias peb twb txhawm lawv muaj nyiaj lawm, thaum lawv muaj lawm lawv hlub peb heev? puas yog? thaum peb muaj kev phom sij, lawv pab tuaj nrog peb xov, pab nyiaj tuaj ntxawb nqa peb vim peb pab lawv muaj nyiaj puas yog? pab tu siab, raws li Dr. poj niam pom mas twb tsi yog yuav yog pab nyiaj, lawv twb tsi hais tias sorry to hear that your what is tuag lawm pab tu siab. li tus phooj ywg hais tas saum no, txawm paj txhawb lawm es tsi tau $1.00 rov li los vim yog nws yog hmoob, there will be time where he is going to show up and help. yog tus tswv khw yog tsi tau txawj run nws lub business los yuav tau qhia, vim peb hmoob xav ua lag luam, muaj pheev xwb los tseem tsi muaj lub laj lim tswv 8 yog li peb yuav tau sib pab qhia. li no tsi ntev peb yuav muaj nyiaj, muab suav nrov npe. txawm koj thiab kuv tsi muaj los vim peb muaj ib tug kwv tij muaj lawm ces twb tam tau li kuv thiab koj muaj lawm. li no xwb tham ntau ntau me, me lawm los vim yog ib lub topic loj uas Dr, pojniam nyiam tham thiab muab tswb 8.


Dr. pojniam

#7 HMOOB_tu_*

HMOOB_tu_*
 • Guests

Posted 28 January 2011 - 08:47 AM

nyob zoo oa ib tsoom phooj ywg, yog lawm yog peb hmoob sib pab baum li peb mus rau nyab laj, qhab meem, nplog, peb hmoob mus deb heev lawm. vim peb muab ntaub npog peb ob lub qhov muag lawm thiaj tsi pom tom ntej. vim li cas Dr. poj niam hais li, pbe mas willing to get xwb tsi willing to give. vim yog txhawb hmoob kiab khw muaj me tsi nyiaj lawm ces peb muaj lub sib khib, peb tsi tsi paub, peb mus txhawb, nplog, nyab laj, qhab meem, lawv muaj nyiaj, yuav tsev zoo, muaj ntsheb zoo, peb puas khib, puas mob siab, los yog peb zoo siab tias peb twb txhawm lawv muaj nyiaj lawm, thaum lawv muaj lawm lawv hlub peb heev? puas yog? thaum peb muaj kev phom sij, lawv pab tuaj nrog peb xov, pab nyiaj tuaj ntxawb nqa peb vim peb pab lawv muaj nyiaj puas yog? pab tu siab, raws li Dr. poj niam pom mas twb tsi yog yuav yog pab nyiaj, lawv twb tsi hais tias sorry to hear that your what is tuag lawm pab tu siab. li tus phooj ywg hais tas saum no, txawm paj txhawb lawm es tsi tau $1.00 rov li los vim yog nws yog hmoob, there will be time where he is going to show up and help. yog tus tswv khw yog tsi tau txawj run nws lub business los yuav tau qhia, vim peb hmoob xav ua lag luam, muaj pheev xwb los tseem tsi muaj lub laj lim tswv 8 yog li peb yuav tau sib pab qhia. li no tsi ntev peb yuav muaj nyiaj, muab suav nrov npe. txawm koj thiab kuv tsi muaj los vim peb muaj ib tug kwv tij muaj lawm ces twb tam tau li kuv thiab koj muaj lawm. li no xwb tham ntau ntau me, me lawm los vim yog ib lub topic loj uas Dr, pojniam nyiam tham thiab muab tswb 8.


Dr. pojniam#8 HMOOB_moobtshab_*

HMOOB_moobtshab_*
 • Guests

Posted 26 May 2011 - 01:15 AM

Yog yuav thaam txug qhov Moob tsi txhawb Moob hab yog vim le caag txhaj le yuav tsum txhawb Moob nua mas muaj ntau yaam thaam heev. Moob yog ib haiv tuabneeg kws ua abtsi los xaav kuas tau noj sai sai hab nwg tsi pum dleb le lwm haiv tuabneeg. Moob tej nqe mas laam xaav tau ces laam ca le sau tej nqe kws yug xaav tau xwb tej zag kim dlua le luas lwm haiv tuabneeg le khw, Cov tuabneeg ua haujlwm huv mas coj tsi zoo, thaum Moob pib tau noj lawm ces kaus lwj kaus lam tsi tshai tsaam luas paub hab luas dlhuav yug txuj kev tsi zoo, Moob ibtxwm tsi cog txiv ntoo kuas tau noj ntev ntev kuas Moob pheej nyam cog tsawb es lwm xyoo xwb ces twb tau noj lawm. Muaj tsawg lub khw Moob mas cov ua haujlwm txhaj has lug zoo xwb, dlua le feem ntau ces kev coj hab has lug rua yug cov customer ces tsi zoo hlo le. Yog muaj le kws kuv has peg toj nuav lawm nua leejtwg? txhaj yuav tuaj yug lub khw taag le? Yog koj yog customer nua koj puas xaav kuas puab cov tswv khw ua zoo rua koj hab?. Los tsuav yog khw Moob xwb ces moog txhawb taagzug? Kuv mas yeej xaav kuas peb cov Moob txawj sib txhawb sib paab kawg le kuas cov khw muaj ntau yaam yuav tau hloov. Kuv xaav kuas cov tswvkhw yuav tau moog ncig yuav khoom tom lwm haiv tuabneeg le khw hab moog kawm saib luas ua le caag. Moog ua tuab quas zoo nyob ib caag saib hab ncig saab huv saib yog vim le caag yug cov Moob ho moog tom luam lwm haivneeg le khw dlua le tuaj huv yug khw. Kuv yeej xaav ua ib lub khw kawg le kuas kuv xaav tas ntshe kuv lub sab los yuav coj le cov Moob kws ua khw tuab yaam nkaus hab vim kuv yog Moob hab kuv pheej nyam qhov yoojyim le Moob. Kuv kuj rov ntxub kuv kawg le hab tag. Qee yaam Moob yeej coj tau zoo kawg le lawm tamsis muaj ntau yaam yuav tau hloov, vim Moob muaj kev kwvtij neejtsaa hab phoojywg yog qhov tseemceeb ces yog ib lub khw twg ua le caag tsi zoo ces ib leeg has dlhau 10 leej 10 leej has dlhau 100 leej ces qhov ntawd ntaag yog qhov kws rov tua Moob cov khw tuag zoo heev le. Kuv tsi tau pum muaj ib lub khw moob yuav ua tau rua Moob npaaj moog siv nyaj ntau rua huv le tsuas yog laam moog yuav ib naab ntsab hab 2-3 poom ntsuag xwb ces luas yeej moog rua lwm lub khw kws yog lwm haiv tuabneeg le khw lawm. Puas yog le kuv has nuav hab maj?...

#9 HMOOB_xeevtsim_*

HMOOB_xeevtsim_*
 • Guests

Posted 14 July 2011 - 07:57 PM

Yog yuav thaam txug qhov Moob tsi txhawb Moob hab yog vim le caag txhaj le yuav tsum txhawb Moob nua mas muaj ntau yaam thaam heev. Moob yog ib haiv tuabneeg kws ua abtsi los xaav kuas tau noj sai sai hab nwg tsi pum dleb le lwm haiv tuabneeg. Moob tej nqe mas laam xaav tau ces laam ca le sau tej nqe kws yug xaav tau xwb tej zag kim dlua le luas lwm haiv tuabneeg le khw, Cov tuabneeg ua haujlwm huv mas coj tsi zoo, thaum Moob pib tau noj lawm ces kaus lwj kaus lam tsi tshai tsaam luas paub hab luas dlhuav yug txuj kev tsi zoo, Moob ibtxwm tsi cog txiv ntoo kuas tau noj ntev ntev kuas Moob pheej nyam cog tsawb es lwm xyoo xwb ces twb tau noj lawm. Muaj tsawg lub khw Moob mas cov ua haujlwm txhaj has lug zoo xwb, dlua le feem ntau ces kev coj hab has lug rua yug cov customer ces tsi zoo hlo le. Yog muaj le kws kuv has peg toj nuav lawm nua leejtwg? txhaj yuav tuaj yug lub khw taag le? Yog koj yog customer nua koj puas xaav kuas puab cov tswv khw ua zoo rua koj hab?. Los tsuav yog khw Moob xwb ces moog txhawb taagzug? Kuv mas yeej xaav kuas peb cov Moob txawj sib txhawb sib paab kawg le kuas cov khw muaj ntau yaam yuav tau hloov. Kuv xaav kuas cov tswvkhw yuav tau moog ncig yuav khoom tom lwm haiv tuabneeg le khw hab moog kawm saib luas ua le caag. Moog ua tuab quas zoo nyob ib caag saib hab ncig saab huv saib yog vim le caag yug cov Moob ho moog tom luam lwm haivneeg le khw dlua le tuaj huv yug khw. Kuv yeej xaav ua ib lub khw kawg le kuas kuv xaav tas ntshe kuv lub sab los yuav coj le cov Moob kws ua khw tuab yaam nkaus hab vim kuv yog Moob hab kuv pheej nyam qhov yoojyim le Moob. Kuv kuj rov ntxub kuv kawg le hab tag. Qee yaam Moob yeej coj tau zoo kawg le lawm tamsis muaj ntau yaam yuav tau hloov, vim Moob muaj kev kwvtij neejtsaa hab phoojywg yog qhov tseemceeb ces yog ib lub khw twg ua le caag tsi zoo ces ib leeg has dlhau 10 leej 10 leej has dlhau 100 leej ces qhov ntawd ntaag yog qhov kws rov tua Moob cov khw tuag zoo heev le. Kuv tsi tau pum muaj ib lub khw moob yuav ua tau rua Moob npaaj moog siv nyaj ntau rua huv le tsuas yog laam moog yuav ib naab ntsab hab 2-3 poom ntsuag xwb ces luas yeej moog rua lwm lub khw kws yog lwm haiv tuabneeg le khw lawm. Puas yog le kuv has nuav hab maj?...yog li koj hais, tiam sis tseem tshua qee yam xws li, khoom muaj tsis txhij, tus nqi siab sog li xees puav, cov sau nyiaj qee lub tsis muaj cov tub ntxhais hluas uas ntxim tawb, ntxim nyiam, thiab hais lus zoo. dua qhov no, yog cov khw tsis los nyob txoos ua ke, txawm yog lub no tsis muaj los lub ntawm ib sab muaj ces hmoob yeej tuaj.

#10 HMOOB_xeevtsim_*

HMOOB_xeevtsim_*
 • Guests

Posted 14 July 2011 - 08:20 PM

Lub tswv yim ua lag luam

ua ntej yuav ua lag ua luam, yuav tsum tau kawm kev ua lag luam ua ntej yuav mus nqis tes ua, khw thiaj yuav loj hlob zoo. cov tswv khw yuav tau sis koom tes los nyob sib ze, ua pab ua pawg, tsis hais yam khw twg li, yuam tsum los sis sau ua ke thiaj sis txhawb tau. Txhua tus ua khw, yuav tsum tso nyiaj sis pab ib feem rau yus cov khw, yuav tsum tau hloov tswv yim sis txuas zwm dib neeg lub siab kom tuaj yuav. Nco qab ntsoov coj kom ncaj ncees rau yus cov tub khw, yog luag tuaj yuav yus tej khoom, yuav tsum zoo rau cov neeg siv, tsis yog twb dhau caij nyoog lawm los tsuav yog yus cov neeg tsis paub ces, ua twj ywm muag tas zog. zoo tswv yim yeej muaj ntau tiam sis yog tsis siv. khw hmoob thiaj poob qab zog.

#11 HMOOB_phabej khwv tiam 21_*

HMOOB_phabej khwv tiam 21_*
 • Guests

Posted 05 December 2011 - 02:35 AM

ooooooooooo...nej hais zoo kawg sav, tiamsis tu siab vim kwvtij Hmoob mas tsis nyiam
qhov zoo thiab na, xws li yuav tsum be more professional thiab pob.

Kuv mas hlub Hmoob kawg siab kawg ntsws los Hmoob tsis txawj hlub Hmoob li ces kawg yus rov tu2 siab xwb.
Vim hais tias peb pab lwm haiv neeg tau lub neeg zoo ho peb Hmoob ces tsuas hais sib khib
sib ntxum xwb. Ua li tej laus hais lub hnub twb poob qho los peb Hmoob tseem tsis
tau ras li es....tu siab ntau lau.

Hmoob mas hlub thaum tuag xwb hos thaum tseem ciaj mas cuag yus yuav muab nws li nyiaj siv.

Thov Hmoob hlub Hmoob thiab lau khib siab dhau lawm os.

Customer Hmoob - support your own people and be willing to give!!
Hmoob Business Owner - be more professional and respectful to your Hmoob customers, look for
long term goal accomplishment, not short term profit because Hmoob customer is the only key
to your business success!!

Hmoob aw, thov nej cov ua business thiab cov ua customer...thov ua kom peb Hmoob tau ntsej tau muag thiab yom???

Yog Hmoob zoo ces kuv twb zoo2 siab lawm thiab o....yog Hmoob phem ces cas yuav khib siab rau cov niag
qhabmim, nyablaj, plog diam thiab laiv.

Hmoob, rov los peb pib tshiab dua os...es rau siab sib pab soj!! Lino xwb o...ntsibdua!

#12 HMOOB_txais cua_*

HMOOB_txais cua_*
 • Guests

Posted 05 December 2011 - 01:20 PM

kuv tuaj no yog txhob txwm tuaj teb phaj ej khwv tiam ntag, yog tias koj muaj kev mob siab npaum li koj hais ko no, tso nyiaj tuaj soj, peb tsoom kwv tij yuav mus yuav ib thaj av ua vaj ua tsev nyob, thiab npaj rau kev lag kev luam nrog rau kev kawm txawj kawm ntse, koj puas koom?

cog lus 1/10 ntawm koj txhua txhua daim tshev tuaj rau peb thiab koj tus kheej tuaj koom kom tau peb txhua zaum uas peb muaj kev sab laj. koj puas muaj peev xwm koom nrog peb mus kom txog rau hnub tag koj sim neej?

#13 HMOOB_phabej khwv tiam21_*

HMOOB_phabej khwv tiam21_*
 • Guests

Posted 05 December 2011 - 02:50 PM

kuv tuaj no yog txhob txwm tuaj teb phaj ej khwv tiam ntag, yog tias koj muaj kev mob siab npaum li koj hais ko no, tso nyiaj tuaj soj, peb tsoom kwv tij yuav mus yuav ib thaj av ua vaj ua tsev nyob, thiab npaj rau kev lag kev luam nrog rau kev kawm txawj kawm ntse, koj puas koom?

cog lus 1/10 ntawm koj txhua txhua daim tshev tuaj rau peb thiab koj tus kheej tuaj koom kom tau peb txhua zaum uas peb muaj kev sab laj. koj puas muaj peev xwm koom nrog peb mus kom txog rau hnub tag koj sim neej?Yog lawm laiv...yog npaj zoo npaum koj hais ces good.

Hais txog tso nyiaj mas hobbbb...kuv li nyiaj tsawg dhau xyov xa tuaj puas yuav muaj nqi maj?

Hais txog koom mas xav kawg mas yog nej ua tiag tiag thiab tsis dag na!

Thiab yog ua professional kom tau ntseg muag ces cas tiag tsis koom maj.

Qhia los seb lagluam yog dabtsis ...piav in detail es kuv tiag li tau taub soj!!

Mam tham ntxim nawb...mus lawm os busines thiab ne.

#14 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 21 December 2014 - 09:11 PM

hahahaha

 

Tham mas cuag dag xwb tiamsis muaj tiag lawm no koj ho puas tuaj dabros li kuv os vim koj los xav tau tus lauslaus ntawd covphev tas siab nrho tiamsis nws yeej tsis kam muab rau leej twg li, vim yog leejtwg yuam tau tus laus laus ntawd tib teg phevtxeej ces nws mam mus nrhiav nws phevtom tej pem tej los rau hauv nws plab kom tau tus lauslaus ntawd lub zeem muag.

 

Muaj 4 tug txiv neej hmoob.

 

Tus ib nrab neej

Tus laus laus lawm

Tus hluas hluas

Tus yau yau.

 

Muaj ib tug xibfwb yuam kom tus lauslaus mus tso nws cov phevlawm hauv lawv ib tug ntxhais lubpaum, tus laus laus tsis kam li ces lawv thiaj tsis nyiam lawv 4 yawg ntawd vim yog mus saib ib zaug los mus thov luag tso luag li phevlawm hauv koj lubpaum xwb ces tsis txhob xav ntau ntau es lam tau lam dag li ub li nov.

 

 

 #15 HMOOB_muslawm_*

HMOOB_muslawm_*
 • Guests

Posted 21 December 2014 - 09:17 PM

Heb.....cas muaj tus hluas hluas tsis yog los cug tus hluas hluas covphev lau, yog leej twg kam los nrhab cug tus hluas hluas covphev kom tau ib tug ntxim ntxim hlub rau tus thib 1 mas nws yeej kam txiav kiag nws lub taubhau cev rau tus pog ntawd nad hehehehe.#16 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 21 December 2014 - 10:15 PM

Koj mus tom Hmoob lub khw los lawv tus ntxhais zoo zoo nkauj lawv cia rau dub thiab mev txiagxwb, koj twb tsis hnov nws quavpim tsw li nas, zoo li no es mus ua tus dab tsi no#17 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 21 December 2014 - 11:26 PM

hahaha nqa hlo tes hawm koj xamthuj xamthuj.

tsuav ho muajdub thiab mevtxiag lawm thiaj tsis ua hnub ua hmo mus thov luag tejphev lauslaus mas koj aws.

Hahahaha.

Hahahahahahaha.#18 HMOOB_Luam lag_*

HMOOB_Luam lag_*
 • Guests

Posted 22 December 2014 - 12:19 AM

Thaum xub thawj tham lag luam, txog thaum kawg tau lub - xwb es kam lai ce yog lub - xwb, haha

 

zoo li no ntag laud to ua luam txog kawg tau - na. Pom ntawv qhov muag lawm nawb lawv, nqe peev txog $50,000 - $60,0000 mus ua luam txog thaum kawg ce tau 2-3 lub - xwb, haha vim mus ua luam ce pheej tham2 - ce, txhua mo noj hau ua -, noj hau ua - xwb ce poob peev tag laud.

Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users