Jump to content


kev sib txhawb/kev ua laag luam ntawm 3 moob


4 replies to this topic

#1 HMOOB_touger_*

HMOOB_touger_*
  • Guests

Posted 18 August 2010 - 11:51 AM

kuv touger thov nug 3 moob txhua tug kws tshwm sim lug ua moob, tsi has nyob rua lub teb chaws twg, vim le caag 3 moob pheej pum hab fwm lwm haiv neeg, tsi has ua thawj coj, ua laag luam, kev txawj ntse, los yog kev coj noj coj ua? 3 moob pheej txhawb nqaa lwm haiv kom muaj txag nplua nuj, ua 3 moob tug coj, qhuas lwm haiv ua rua lwm haiv muaj koob nrov npe. yog vim nreej twg lerm? puas yog txhawb nqaa lwm haiv es zoo 3 moob sab, hab lwm haiv yuav hlub 3 moob heev lod?

touger

#2 HMOOB_txivneejhmoob._*

HMOOB_txivneejhmoob._*
  • Guests

Posted 18 August 2010 - 03:20 PM

Touger; koj hais yog lawm. tab sis txoj kev hwm thiab mloog luag hais ces yog ib txoj kev ntau phooj ywg xwb. zoo li koj , kuv thiab lwm tus yuav tau tig los hlub peb hmoob. txhawb peb hmoob. hnub no koj pib, kuv pib ces lwm tus yuav pib thiab. Touger, hmoob cov ntshe uas tau nom yeej hlub hmoob kawg tab sis yuav tau hlub lwm haiv thiab. Tshaj dhau qhov no mas tshuav ib cov hmoob tseem ntshaw ntshaw nom es nws tseem ruam ruam kawg, luag tseem dag tau nws rov mus tua tau peb cov nom hmoob uas zoo zoo hlub hlub peb hmoob. yog li kuv xav kom peb peb cov hmoob uas tseem ruam ruam yuav tsum ntseeg hmoob tiag tiag thiaj tsis raug luag dab ntxias tau. thaum tsis muaj tus ntau thawj ces nyob tsis tsheej pab. thaum koj tsis khuv xim koj haiv neeg ces luag lwm haiv yeej tsis khuv xim koj li. yog koj ntseeg luag ces koj yuav zoo li luag hais piv lus " muab twm laij liag tas muab twm tua noj. muab nyuaj thauj nra tas muab nyuj tua no."
Nco ntsoov koj txawm ntiav mus tua koj tus coj tag los koj yeej raug tua ib yam. cov nyiaj lawm ntiav koj ntawv yog muab koj saib xwb luag yeej rov tuaj nqa tag. tus neeg ruam pom nyiaj ces zoo siab, tus ntshe pom nyiaj mas nyuaj siab.

txivneej hmoob

#3 HMOOB_touger_*

HMOOB_touger_*
  • Guests

Posted 18 August 2010 - 05:41 PM

bawg, kuv zoo sab kws koj los tseem pum le kuv, touger xaav hab. sim saib maj, nyob le saint. paul, cov laag luam kws 3 moob muaj, tsi has restaurants, taj laj muag noj, los lwm yaam, tsi muaj lwm haiv neeg tuaj txhawb, tsuas yog moob xwb tab tsi puas yog feem coob? no tsi yog hlo le, tab si moog tom taj laj lwm haiv neeg mas tsuas pum moob, after moob after moob zoo baum le free xwb. tab si 3 tsi paub, ib nub luas caij dua ib lub vehicle tshab, ib hlis luas take 1 month vacation, ib xyoo luas yuav dua lwm lub tsev tshab, ua le puas khib 3 hab? thaum 3 moob muajb pluj puaj tuag lug txug moob, cov ntawd puas pum tuaj paab 3? puas tuaj nrug 3 zuv? pua nqaa dlaab tsi tuaj paab 3? luas tseem tas caag tsi tuaj kom coob dua nuav, yog tsi tuag tseem yuav txeeb 3 le laag luam hab? puas yog le nuav os cov bawg, cov phooj ywg, cov tkwj tij suav dawg? kuv touger paab tu sab kawg. yaam yuav poob nyaj ces muab pub lwm haiv, thaum xaav tau dawb ces maam nrhav 3 moob xwb, zoo le nuav taav twg 3 le waam meej? thov kom tuj paab tig kom 3 moob rov lug txhawb nqa moob, yog tug ho tsi paub los thov cov paub ho qha, cov muaj los paab cov txom nyem, cov txom nyem los ho txhob ua sab dej, yog moob ib yaam lawm yuav tau sib paab tsi txhawb, sib nqaa 3 ha coawm cuag lwm haiv moog ib ntus.

ua tsaug rau cov nyeem

touger

#4 HMOOB_Leejnuszoo_*

HMOOB_Leejnuszoo_*
  • Guests

Posted 23 August 2010 - 11:56 PM

It's difficult to read true Hmoob Ntsuab writing.. .;)

#5 HMOOB_touger_*

HMOOB_touger_*
  • Guests

Posted 25 August 2010 - 11:29 PM

bawg, zoo sab kws koj nyeem tsi tau ntawb moob leeg, nwg tsi nyuaj le yog koj xaav nyeem tag, vim 3 cov moob leeg mas fwm hab saib cov kwv tij moob derb rua lub saam xeeb, 3 cas le has hab sau moob derb taag lawm xwb. tsi ua le caag, maam kerm nyeem hab sau tom qaab los yeej tsi ua caag.

tougerReply to this topic  


1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users