Jump to content


xav muaj kev kawm


4 replies to this topic

#1 HMOOB_tub_*

HMOOB_tub_*
  • Guests

Posted 26 March 2011 - 09:06 AM

cov phooj ywg thiab cov niam cov txiv nej puas yuav muaj ib yam dab tsi los pab tau rau peb cov tub hluas ntxhais hlus uas txom2 nyem tshaj plaws kom muaj txoj kev kawm li luag lwm tus thiab: xav kawm npaum twg los vim kev txom xwb es yog li peb yuav ua li cas nej puas yuav pab tau

#2 HMOOB_moob mkas_*

HMOOB_moob mkas_*
  • Guests

Posted 26 March 2011 - 11:12 AM

Tub moob yog mej xaav kawm ntawv mej moog saib nyob ((CIVICPOINTE.COM)) Los yog Civic masaage,civic classroom lub Web nuav muaj cov progrand zoo heev tab sis yog puab ua tsi tau tav lawv le kuv paub mas tshuav tsi ntau lawm,tam sim nuav puab tub qheb rua Nyaab laaj siv ua ntej lawm. Kuv ntseeg tas tom ntej nuav le 6 lub hli yuav paub qhov meej thaum tav lawm mej muaj peev xwm thov ib tug moob U.S ua sponsor them rua koj kawm. Lub web nuav puab taab tom final Construction.

#3 HMOOB_Tub Leej Txi_*

HMOOB_Tub Leej Txi_*
  • Guests

Posted 26 March 2011 - 11:52 AM

cov phooj ywg thiab cov niam cov txiv nej puas yuav muaj ib yam dab tsi los pab tau rau peb cov tub hluas ntxhais hlus uas txom2 nyem tshaj plaws kom muaj txoj kev kawm li luag lwm tus thiab: xav kawm npaum twg los vim kev txom xwb es yog li peb yuav ua li cas nej puas yuav pab tau

Yog nom nplog qhib kev dav, yeej yuav muaj kev pab tau rau peb cov menyuam txom nyem nyob nplog teb. Txawm peb ib tug hmoob Meskas pab ib tug tub/ntxhais xwb los yeej ua tau. Peb ho tsa ib lub Koomhaum los thov nyiaj pab cov menyuam txom nyem no los yeej tau ib yam. Tab sis ua leej twg ho yuav ua tus nqis tes ua ntej, qhov ntawd tseem tsis tau paub. Ntawm kuv tus kheej, kuv yeej xav tau hais tias yog hnub twg kuv retire lawm, kuv mam mus saib cov menyuam txom nyem no thiab pib ib lub Koomhaum me me los pab tus puav menyuam txom nyem no. Leej twg yuav pib los yuav tsum tau pib me me es mam loj thiaj mus tau. Kuv xav hais tias yuav tos kom cawm tau txhua leej es mam ua tau mas yeej yuav tshwm sim nyuab. Tab sis yog peb xav los cawm ib tug zuj zus no yeej yooj yim. ;) ;)

#4 HMOOB_tub_*

HMOOB_tub_*
  • Guests

Posted 26 March 2011 - 01:17 PM

Tub moob yog mej xaav kawm ntawv mej moog saib nyob ((CIVICPOINTE.COM)) Los yog Civic masaage,civic classroom lub Web nuav muaj cov progrand zoo heev tab sis yog puab ua tsi tau tav lawv le kuv paub mas tshuav tsi ntau lawm,tam sim nuav puab tub qheb rua Nyaab laaj siv ua ntej lawm. Kuv ntseeg tas tom ntej nuav le 6 lub hli yuav paub qhov meej thaum tav lawm mej muaj peev xwm thov ib tug moob U.S ua sponsor them rua koj kawm. Lub web nuav puab taab tom final Construction.

tug tij laug ua tsaug ntau uas koj tau paab ib lub tsiv yim tsua kuv
nyob tsua naj nub nuav kuv tseem taab kawm lawyer nyob teb chaws nplog.
taam swm nuav kuv tsi txuj hauv kev twg yuav lug paab kuam cov tub ntxhais ua txom nyem tau moog kawm le lawm
koj puas yuav paab tau ib txuj kev twg tsua kuv os tug tij laug

#5 TouMoua

TouMoua

    Newbie

  • Members
  • Pip
  • 1 posts

Posted 06 April 2011 - 08:24 AM

tug tij laug ua tsaug ntau uas koj tau paab ib lub tsiv yim tsua kuv
nyob tsua naj nub nuav kuv tseem taab kawm lawyer nyob teb chaws nplog.
taam swm nuav kuv tsi txuj hauv kev twg yuav lug paab kuam cov tub ntxhais ua txom nyem tau moog kawm le lawm
koj puas yuav paab tau ib txuj kev twg tsua kuv os tug tij laug

Peb cov Hmoob nyob nplog teb tseem txom nyem heev li vim tias peb lub teb chaws tseem txom nyem xav kawm dab tsis los thiaj li tsis raws li lub siab xav. Kuv tus kheej kawm tag High school thiab kuv mus xeem tau mus kawm rau University tab sis vim tias lub neej txom nyem kuv thiaj li tsis tau mus kawm ntxiv lawm, Tam sim no mus nrhiav hauj lwm ua txog twg los yeej tsis muaj leej twg txais li.
Kuv yog neeg poob hauj lwm tsis muaj dab tsi ua thiaj muab lub sij hawm nyob dawb no los tsim ib lub Website Hmong ITHmong ITyog tias leej twg xav paub los sis tsis nkag siab txog fab IT tuaj ntsib kuv los sis nug kuv tau rau hauv Hmong ITqhov twg kuv paub kuv txaus siab yuav pab qhia rau peb cov hmoob txhua tus. Muaj leej twg paub dab tsis xav qhia tawm rau Peb cov hmoob tau kawm los thov pab mus Post rau hauv no. kuv xav kom peb cov Hmoob tau lub neej zoo zoo txua tus tsis txhob txom nyem li kuv xwb ces kuv yeej zoo siab lawm yog li ntawv kuv thiaj li tsim Lub website no los rau Peb Hmoob txhua tus tau kawm. tab sis lub sij hawm no kuv nyuam qhuav pib xwb tseem tsis tau muaj dab tsi kuv mam li maj mam tsim mus kom muaj txhua yam uas nej sawv daws xav kawm

Hmong ITHmong ITReply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users