Jump to content


TXIV HUAB TAIS LAUS & TUB NTSUAG


1 reply to this topic

#1 HMOOB_Tubntsuag_*

HMOOB_Tubntsuag_*
  • Guests

Posted 20 June 2016 - 01:59 AM

TXIV HUAB TAIS LAUS & TUB NTSUAG
 
 
" TUS NEEG TXAWJ NTSE NTAWM LUB HAUV MEM...TAB SIS HAUV NWS LUB SIAB PHEM
HOS TUS NEEG TSIS MUAJ KEV TXAWJ NTSE TAB SIS HAUV NWS LUB SIAB ZOO "
 
 
Hais txog 2 sob lus no nej yuav YEEM xaiv yuav qhov twg es thiaj li zoo...?
Zoo li lub neej tiam no, raws li tau pom thiab paub mas cov tib neeg yog XYAUM ua neej los ntawm txoj kev KAWM txawj kawm ntse los ntawm lub HAUV MEM coj los siv ua neej li feem ntau xwb. Tab sis nws tau noj KAV tsis ntev ces nws dua lawm.
Hos cov tib neeg txom nyem ( Tub Ntsuag ) uas nws lub siab zoo los yog cov tib neeg uas muaj txoj kev Ncaj Ncees es paub txog txoj kev ua neeg mas lawv XYAUM ua neej los ntawm lawv lub siab zoo thiab TXOJ KOOB TXOJ HMOO ZOO pab txhawb lawv ua neej mas Txoj Kev Ua Neej ntawm lawv mas thiaj li muaj pub rau lawv ua neej KAV mus ntev ntev heev li. Xws li :
1.     Cov tib neeg uas muaj KEV KAWM TXAWJ KAWM NTSE ntawd feem ntau yog lawv siv nyiaj ttxiag coj los mus ua lawv lub zog rau lawv li kev kawm thiab kev ua neej.
2.     Cov tib neeg txom nyem uas nws lub siab zoo mas nws siv txoj kev ua zoo coj los mus txhawb nws lub zog ua neej mas thiaj li muaj cov neeg NCAJ NCEES nyob rau QAUM NTUJ los yog nyob rau sab YEEB CEEB ntawd lawv yog cov yuav pab txhawb nws lub zog FOOM KOOB FOOM HMOOV pub rau nws txoj kev ua neej los yog SAM HWM KOOB HMOOV pub rau nws txoj kev ua zoo ntawd kom nws PEEM TSHEEJ tau mus rau QHOV ZOO. Xws li yog " YOB NRAUG NTSUAG " Nws tsis muaj kev txawj ntse TAB SIS nws muaj " NTXAWM QAUM NTUJ " nyob ze rau ntawm nws ib sab tas li ua tus PAB NWS txhua lub sij hawm...?
Txoj kev ua neej uas los ntawm NYIAS tus kheej TXOJ KOOB TXOJ HMOO ntawd mas nws yog ib yam TSEEM CEEB uas yuav pab txhawb ua kom yus PEEM TSHEEJ tau mus rau qhov zoo thiab tau TXOJ KEV ZOO coj los rau yus lub neej. Xws li yog NYIAS TXOJ KEV UA ZOO nyob rau txhua txhua tiam tag los thiab tiam no ua qhov pab txhawb yus lub neej kom peem tsheej mus rau qhov zoo. Nws muaj 2 yam rau yus XAIV COJ UA xws li : 
1.     Yog xyaum ua neej mus raws li KEV PEEV XWM ntawm nyias tus kheej uas Nws yog tsim ua los ntawm sab cev nqaij daim tawv.
2.     Yog xyaum ua neej mus raws li TXOJ KOOB TXOJ HMOO ZOO ntawm yus tau tsim muaj uas Nws yog tsim ua los ntawm sab ntsuj plig, lub siab zoo.
 
" Koj yuav XYAUM ua neej es noj hnub kav hnub xwb los koj yuav XYAUM ua neej es noj KAV mus kom ntev ntev heev....."
 
Cov tib neeg uas nyob rau hauv ntiaj teb no es muaj KEV CAI DAB QHUAS los mus coj xyaum ua neej mas FEEM NTAU yog lawv siv kev TSIM KOOB HMOOV ZOO coj los mus ua neej ( Asia ), Hos cov tib neeg uas nyob rau hauv ntiaj teb no es yeej tsis muaj KEV CAI DAB QHUAS los siv coj lawv ua neej li ces nws kuj yog nws lawm ib yam thiab...? Hais txog nqi ntawm no mas kuj nyob ntawm seb lawv cov neeg ntawd li cuj pwm xeeb ceem coj ua thiab lub siab xav ntawm lawv nws yog zoo li cas ? Nws kuj muaj ib txhia tib neeg uas nyob rau lwm lub ntuj uas nws yeej tsis muaj kev cai dab tsi coj li, Tab sis lawv lub siab mas coj tau zoo heev li...Peb tib neeg ntiaj teb yog xav paub txog tias nws lub neej tom ntej yuav zoo thiab tsis zoo, Ces saib ntawm nws li CUJ PWM XEEB CEEM COJ UA thiab LUB SIAB seb nws xav mus zoo li cas.....? 
-     Muaj in txhia tib neeg...koj pom ntawm nws coj ua tau zoo heev, Tab sis hauv nws lub siab mas xav mus phem heev li.
-     Muaj ib txhia tib neeg...koj pom nws coj ua tsi qab tsi tsuag xwb, Tab sis hauv nws lub siab mas xav mus rau qhov zoo heev li.
Txoj kev ua neej uas los ntawm sab cev nqaij daim tawv uas koj saib pom thiab los ntawm nws lub siab tus ntsuj plig es koj saib tsis pom mas nws muaj qhov txawv mus zoo li ntawd.
 
" TXOJ KEV ZOO LOS NTAWM SAB CEV NQAIJ DAIM TAWV THIAB TXOJ KEV ZOO LOS NTAWM LUB SIAB TUS NTSUJ PLIG "
 


#2 HMOOB_ErickRaide_*

HMOOB_ErickRaide_*
  • Guests

Posted 11 June 2017 - 02:09 PM

wh0cd3928321 order baclofen onlineReply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users