Jump to content


- - - - -

Cov neeg dag

Cov neeg dag

5 replies to this topic

#1 HMOOB_Leng Vang_*

HMOOB_Leng Vang_*
  • Guests

Posted 16 February 2016 - 08:52 PM

Txwj Pov Yaj tus ntxhais Nkauj Lig Yaj thiab Nom Tub Yaj tus ntxhais Mim Yaj uas nyob Thooj Pe, Lav 20.  Cov lus no yog hais rau Nkauj Lig thiab Mim uas yog ob viv ncaus.  

 

Vim licas neb dag neb tukheej?  Yog neb rov taw tuam ntuj, neb yuav mus ua neej nyob nrog txojkev raug luag tsuj.  Yog neb saib wb tsis khuab qhovmuag, neb yuav mus ua neej nyob nrog txojkev pluag.  Neb siv wb tej nyiaj tag hnubtwg kev npam kev pluag yuav pib ntawm neb hnub ntawd.  Neb ua qoob loo, neb yuav muaj qhov cog tabsis neb yuav tsis muaj qhov sau.  Neb ua lagluam, neb yuav muaj qhov khoov tabsis neb yuav tsis muaj qhov tau.  Neb tau wb tej nyiaj los kho neb lub neej licas, neb yuav tau wb cov lus los kho neb lub neej li ntawd.  Yam wb ua timno los neb tau txais licas, yam wb foom timno los neb yuav tau txais li ntawd.  Neb yuav dim wb cov lus, wb teej wb tug yuav tsum rov mus txog wb.

 

Leng Vang - USA #2 HMOOB_VAJ pOv Puas Dag_*

HMOOB_VAJ pOv Puas Dag_*
  • Guests

Posted 19 February 2016 - 02:35 PM

Vajpov yog ib tus neeg dag loj tshaj vim nws dag cov thaub laus Hmoob them nyiaj ntau ntau rau nws niaj hnub no nws tuag lawm los nws tej nyiaj nws cov menyuam puav leej tau zoo neej ua tag.  Nws muab lub hom phiaj tua rau Nplog teb thiab dag cov Hmoob caubfab tuag tuav siav tos nws tab sis nws twb tsis muaj qab hau dab tsi.  Yog tsoom fwv paub ces nws mag nkuaj xwb.  Cov tub/ntxhais txawj ntse tsis them nyiaj rau nws mas nws nim cem lawv tias, cov nyuag tub/ntxhais txawj ntse no ruam thiab muab lawv cov tob hau mus kev es thiaj tsis pab nws ua teb chaws.   Quav dev nws ua los yog ua rau Nplog thiab xwb, thiab nws lub hom phiaj tsuas yog ntxias pejxeem nyiaj los rau nws tsev neeg xwb.  #3 HMOOB_hmg_super_*

HMOOB_hmg_super_*
  • Guests

Posted 27 April 2016 - 09:11 PM

neb mag nws dag vim neej yeej kam tso nws dag neb.. xwb bawg...  yus zoo yus siab thab lawv thiab nes.. puas yog mas.. #4 HMOOB_YexusRuam_*

HMOOB_YexusRuam_*
  • Guests

Posted 01 May 2016 - 01:13 PM

Yexus dag loj tshaj plaw ntob rau hauv ntiaj teb no. Cov neeg dag los kuj pab Yexus dag tib yam nkau thiab. Cov neeg ruam,ruam mas niaj hli them sau se mus rau Yexus kom tau mus ua Yexus qhev. Yexus dag tia yog tsis them ses ces Yexus tsis pub mus ua Yexus qhev thiab Yexus tsis kam pub tus thoo khaub lig rau ris coj mus txim txom nws tus ntsuj tus plig kom tuag ua ntshav liab vog tseg mus ib txhis rau tom ntxas. Cov neeg ruam mas them ses tas zog mus them rau Yexus noj kom Yexus muaj zog loj dag sawv daw. Yexus cov qhev cav mus dag rau cov neeg ntse nas has lawv tib tsis xav mloog. Lawv txav deb,deb xwb tib dag tsis tau lawv mus mag tus ntoo khaub lig muab txim txom kom tuag. Tus neeg ntses thiab tus neeg ruam yeej xav txawv tsis xav ib yam. Tus neeg ruam mas cam thawj tas zaj tas zog tia tus ntoo khaub lig yog tus choj tuam mus rau saum ntuj ceeb tsheej; tus neeg ntses hai tia tus ntoo khaub lig yog txoj kev ploj kev tuag. Tus ntoo khaub lig yog coj los tua neeg pov tseg xwb. Tus neeg ntses thiab tus neeg ruam mas sib cav tsis zoo siab lis. Tus neeg ruam cam,cam, cam ces tus neeg ntses muab kiag niag ntoo khaub lig coj los muab niag ruam ntsia tes ntsia tes mus ntawm niag ntoo khaub lig ua nws niag quaj qws tia mob lis mob ua npaw ntxiag, ib sij yov tau tuam ko taw ib zaug sawv thiaj lis ua tau pas. Neeg ruam thiaj raug kev txom nyem, kev mob,kev ploj kev tuag. Tus neeg ntses sawv saib ntsia tus neeg ruam quaj qws rau ntawm tus ntoo khaub lig. Tus neeg ntses ce tus neeg ruam tia zaum no koj paub meej tia tus ntoo khaub lig yog txoj kev ploj kev tuag lawm los tsis paub. Tus neeg ruam tsis zeem lis. Tus neeg ruam tseem cam thawj tia tus ntoo khaub lis yog tus choj tuam mus rau saum Yexus lub ntuj ceeb tsheej. Txog thaum kawg tus neeg ntses nqas loo qws los ntau tus neeg ruam kav hlaub ua nws lov tag sawv tshoom ua tsis tau pas ces tus neeg ruam thiaj lis tuag ua nws ntuj tsau ntai teb tsau nti dub nciab lawm xwb. Tus neeg ntses thiaj lis nqas hmuv coj lis nkaug tus neeg ruam tav ua nws dej thiab ntshav tawm cuag tus tsis. Tus neeg ruam thiaj lis tuag mus them rau nws txoj kev ruam mus ib txhis. Tus neeg ruam tuag tag lawm los tu neeg ntses tseem nqas ib tug ntoo khaub lig coj mus txhos rau saum tus neeg ruam lub ntxas coj los rau txim rau tus neeg ruam tus ntsuj tus plig kom txom nyem mus ib txhis. Tus neeg ruam thiaj tau kev txom nyem,kev ploj kev tuag mus ntawm tus ntoo khaub lig.

#5 HMOOB_guest_*

HMOOB_guest_*
  • Guests

Posted 10 May 2016 - 03:32 AM

Txoj kev dag yog kev tws kev txaj muag. Txhob dag lawm nawb cov mis neeg dag.

#6 HMOOB_nusmuag_*

HMOOB_nusmuag_*
  • Guests

Posted 11 May 2016 - 05:59 AM

Nws muaj ntau yam kev phem kev dag.

Dag kom tau hlub tsis txhob ua mob tsis txhob ua ntsaj leejtwg yeej tsis txhaum.

Dag kom sawvdaws zoo siab ib yam thaum luag tuaj thov yus txiav txim rau luag.

Yog muaj ob nus muag, tus muam mus yug tau ib tse menyuam tiamsis luag xwb tim tsis lees, tsis yuav thiab niaj hnub iab hiam muab tsim txom kom tsis muaj kev mus es ua cas ho txhaum koj, nej thiab yog nws tus nus hlub dag thiab pab nws.

Kuv qhia rau koj hais tias kuv yog ib pab hmoob yug uas peb yeej deev tsis tau peb tus nus thiab deev tsis tau peb lub xeem, vim li ntawd thiaj muaj ntau tus maumdevthiabtxivdev txia los khiav xeem kom tau sibdeev.

Kuv cov nus muag thiab kuv cov niam txiv tub peb ib leeg ntxuav taus ib leeg, ib leeg so taus ib leeg quaaav.

 

 

 

 

 

Reply to this topic  

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users