Jump to content


CEEB TOOM RAU HMOOB THOOB NTIAJ TEB

Cov Hmoob Nyob Txawv Tebchaws

2 replies to this topic

#1 HMOOB_Taw Qhia_*

HMOOB_Taw Qhia_*
  • Guests

Posted 05 January 2016 - 01:06 AM

Nyob zoo sawv daws,  

Tom ntej no xwm txheej yuav pauv hloov mus rau qhov cov Hmoob txawv tebchaws yuav tau txhob ntaus nrov ntau lawm.  Tseem ceeb yog cov Hmoob nyob cov tebchaws tawv dawb (xws li Amesliskas, Fabkis, Australia, Canada, etc).  Cov Hmoob nyob rau cov tebchaws tawv dawb no yuav tau nyob ntsiag to, tsis txhob ntau nrov li qub ntxiv lawm.  Luag thiaj yuav tsis ntxub thiab tsis txov nej.  

Tom ntej no lub quag ntuj pauv lawm, ces luag cov tswv tebchaws yuav tsis txhawb cov neeg txawv nqaij txawv tawv thiab tuaj lwm qhov chaw tuaj lawm.  Sawv daws thiaj li pom xov xwm dub thiab dawb tsis sib haum, terrorist attacks, Suav thiab Amesliskas teeb meem, ua rau luag ntxub ntxub cov neeg txawv.  Donald Trump twb tsis yog ib tus neeg ntxim ua tau president los luag thiaj li nyiam heev.  Tom ntej no nyias yuav rov mus vuag nyias teej nyias tug, nyias keeb kwm, thiab cev nqaij cev tawv lawm xwb.  Yuav kom cov Hmoob nyob rau txawv tebchaws li tau hais saum no ciaj, yuav tau tsis txhob mus ua nrov nroo ntws li yav dhau los.  Vim peb zoo li tej nyuag ntseeb dai luag tej ces kaum tsev xwb.  

Cov tebchaws no luag tsis txhawb ib haiv neeg twg lub neej, vim luag muaj ntau ntau cov neeg tuaj nyob ua ke.  Yog haiv neeg twg ua nrov ces yuav raug txov mus xwb.   Yav dhau los twb yog luag siv zog nyom cai rau Hmoob heev li.  Tom ntej no tas phaum laus ces phaum hluas hlob tuaj no tsis hlub Hmoob lawm.  Tus nyom twg siab ces luag yeej muab txiav kom sib txig li nawb.

Xav kom cov tebchaws li hais saum no txo cov koob tsheej li nram qab no.

 

1.  Tsiab Pebcaug - yuav tau ua ntsiag to tsis txhob xav tias yuav ua kom luag qhuas thiab nrov lawm.  Lub hom phiaj tsuas yog ua kom Hmoob tej menyuam paub thiab lees tias lawv yog Hmoob lawm xwb.

 

2.  Lub koob tsheej Freedom Festival, lub npe yog lawm, tiam sis tom ntej no yuav raug qhib rau txhua haiv neeg tuaj nrhiav kev ywjpheej (freedom) nyob sab ntuj no lawm xwb mas thiaj yuav muaj nyob mus.

Hmoob yeej ua tsis tau Hmoob li tug es kom nrov nroos ntws puv teb puv chaw li qub lawm nawb.   Yam yuav nrov nroo ntws ces yuav tau yog tag nrho tebchaws koom (xyaw) mas thiaj yuav mus tau.

 

Dhau xyoo 2016 no mus, President Obama tas zimtxwv, ces sawv daws xyuam xim, tsis txhob ntau nrov lawm nawb.

 

Thov qhia rau cov neeg thiab cov koomhaum koj paub.  Ua tsaug.#2 HMOOB_XFPqbQ_*

HMOOB_XFPqbQ_*
  • Guests

Posted 05 January 2016 - 01:07 AM

Tsuas taw qhia lub neej tom ntej me ntsis xwb.  Hmoob tsis paub tab, tsis txawj yoog neeg, siab luv luv, uv tsis tau kev quab yuam caij tsuj, Hmoob thiaj tau tawg puv ntuj.  Tsis muaj chaw rau Hmoob tsiv mus nyob ntxiv lawm.  Tsuas muaj tib qho tias Hmoob yuav tau txawj yoog neeg ntiaj teb, Hmoob thiaj li yuav muaj sia nrog luag nyob rau lub ntuj no xwb.  Kev ua neej sib txuam pes ntxaws ces yog ua raws cai, sib yoog sib zam xwb.  Sab ntuj no tsis yog chaw Hmoob txhawv, nws yog txhua nywj keeb neeg li, ces Hmoob yuav tau txawj tuaj yoog txhua nywj keeb neeg, tsis yog chaw ua kom Hmoob no yog tus nrov tshaj.  Hmoob yuav tsum paub tias Hmoob tuaj nyob luag tsev (qiv luag toj yug yaj luag tais rau ntxhai) xwb.  Yeej yog lawm, uas Hmoob tau muaj txiaj ntsim rau luag, ib yam nkaus li txhua nywj keeb neeg luag tos tuaj thiab, tiam sis luag tsuas coj Hmoob tuaj ua luag neeg xwb, tsis yog tos Hmoob tuaj ua Hmoob neej.  Yog ua li luag ua ces yim ua loj luag yim txhawb xwb.  Tiam sis yog Hmoob yuav ua li Hmoob, ces cov tebchaws tawv dawb no tsis yog chaw lawm.  Kom sawv daws to taub li no, tom ntej no thiaj tsis muaj teeb meem nawb.

 

Tsuas ceeb toom raws kev xam pom xwb.  Cov saub, thaum paub meej lawm ces tsis yog dab ntub npau suav lawm.  Nws yog tshab txhais raws cai ntuj tsim teb raug (natural law, cause-effect, meta-physics) lawm xwb.

Thov sawv daws pab qhia rau txhua tus Hmoob, txhua lub koom haum Hmoob, txhua lub forum, kom nyias paub nyias, tom ntej no peb thiaj tsis raug teeb meem mus ntxiv lawm.#3 HMOOB_xtar_*

HMOOB_xtar_*
  • Guests

Posted 27 April 2016 - 02:16 PM

Yog lawm, kuv agreed totally yav tag los peb xij cia tej lau tuaj tim ub tuaj es tsis paub txog kev cai rwj teb kav chaw rau tej teb chaw vam meej lawv yog fighters, not politicians los mus khiav/qw rau ub rau no (a huge embarrassment to the Hmong community is when Gen. Vang Pao got arrested) dua li ntawd los tseem muaj neeg continue vwm rau tej kev yuav muaj teb chaw, muaj dua ib qho av rau hmong nyob ua hmoob ntiag tug.  In United State we all have to understand only the president and the congress can declare war agaist its enemies.  Individuals/groups declared war against other nation is considered act of terrorists under US constitute and will be prosecute and jail.  Peb twb yeej pom these individuals gradually go down one after another lawm tsim nyog peb paub lawm.   

Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users