Jump to content


HMOOB TUAJ DABTSI RAU AMESLISKAS?

Tshab Txhais

No replies to this topic

#1 HMOOB_Taw Qhia_*

HMOOB_Taw Qhia_*
  • Guests

Posted 20 July 2015 - 05:57 PM

Hmoob tau tawg ua hmoov puv lub ntiaj teb no, tiam sis Hmoob tsis paub tias yog vim licas.  Txhua yam nyob ntiaj teb tsuas mus raws li lub ntuj teem tseg xwb, dej ntws licas ntses tsuas mus raws li ntawv xwb.  Sawv daws tuaj no tsuas yog tuaj KAWM TXAWJ KAWM NTSE rov mus txhawb Hmoob lub neej xwb.  Kom sawv daws paub thiab nco ntsoov li.  Tsis yog tuaj ua lwj ua liam, ua devv ua npua, ua neej ywjsiab yuj saum huab saum cua, xav ua dabtsi los tau.  

 

Dhau ntawv, txawm Hmoob kawm mus siab npaum twg los Hmoob yuav tau paub, lees, thiab txhim kho Hmoob li puav pheej ntuj tsim teb raug kev ua neej, Hmoob thiaj tsis ua neeg lwjliam, yaj ua nag tshauv nag tshia tas, rau txhua lub tebchaws nej nyob ntawm ko nawb.  Thawj kauj ruamm tseem ceeb tshaj plaws yog kawm Hmoob tus ntawv.  Tus ntawv yog thawj kauj ruamm ntawm txoj kev txawj ntse.  Hmoob tshuaj thiaj li rhaub tau Hmoob.  Kawm luag tug ces tsuas paub txog luag xwb, kawm yus tug yus thiaj li rov paub txog yus. 

 

Hmoob zoo li tus me nyuam ntsuag, tsis muaj niam muaj txi.  Tom qab los tsis paub, tom ntej los tsis pom, tsis paub tus kheej yog leejtwg.  Nyob txog lub tebchaws twg los yuav tau xyaum ua zoo neeg, luag thiaj li hlub tub ntsuag.  Txog caij txog nyoog, tub ntsuag loj hlob tiav txiv, qab zej hau zos thiaj yuav pab tsa tub Ntsuag lub cuab yim neej.

 

Hmoob no tsis tau muaj lub neej nrog luag ua, tsis tau muaj vaj muaj tse nrog luag nyob.  Cov Hmoob txawv tebchaws, thaum muaj, thaum txawj thaum ntse, yuav tau tig rov mus hlub thiab txhawb Hmoob lub neej, txhim kho Hmoob lub vaj lub tse, kom tej menyuam thiaj muaj lub zoo neej nrog luag ua lawm yav tom ntej.  Tsis yog rov mus ua kev phem kev qias lawm nawb.

Reply to this topic  Also tagged with one or more of these keywords: Tshab Txhais

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users