Jump to content


tsaav ntawv hlub


1 reply to this topic

#1 HMOOB_Nkauj Moob Leeg_*

HMOOB_Nkauj Moob Leeg_*
  • Guests

Posted 08 June 2015 - 07:33 PM

Kuv leej me hlub, tug tuab neeg kws kuv ncu tshaaj nyob huv lub nplaj teb nuav,

Lub sijhawm dlhau moog zuj zus es tsis pum koj ces kuv tsis pum qaab xaav txug dlaabtsi, tsis xaav noj ib lub mov hab haus dlej los tsis nqeg le vim ncu txug koj hab kuv wb txuj kev hlub kws wb tau muab cog tseg rua wb ob lub sab. 

Nub nuav kuv lub sab yaa moog txug wb tej me chaw wb taug kev ua ke ua si es nim taw tes rua tej me noog, me us, me ntseg me kaab ntsig kaab ntsaum, tej me paaj mab paaj ntoos, moog rua tej tauv huab dlub, huab dlawb.. oh.. nim rov moog xaav txug tej chaw wb tau sib na sib khawm hab sib puag..  cas tej chaw nuav yuav moog muaj nqes tshaaj le nyaj hab kub rua kuv le lawm es koj puas paub txug ne yuam.  

Sim me neej nuav es kuv sau taag kuv txuj sa tuaj nrug koj es koj puas pub tau ib qho miv miv ntawm koj lub sab rov tuaj cawm kuv kuam kuv huas ua tau ib txuj paa ua neeg nyob tog koj..  Koj puas qee tau koj txuj sa ib qho miv miv tuaj yug kuv lub cev kuam kuv tej sab ntsws txhob txawj qhuav es kuv txhaj tog tau lub sijhawm wb yuav rov sib cuag dlua nas kuv tus me hlub zoo nraug..

Kawg nuav, kuv thov sau lu lug nuav rua koj has tas, koj lub suab lug ntxhi, suab nkauj, hab suab luag nyob nrov nraim huv kuv nruab me sab os mog tug hlub.  Es nyob zoo rua koj rua nub nuav nawb mog.

 

Sau npe,

Nkauj moob leeg   #2 HMOOB_Nkauj Moob Leeg_*

HMOOB_Nkauj Moob Leeg_*
  • Guests

Posted 08 June 2015 - 07:41 PM

Sorry, I meant to say ** Tsaab ntawv hlub***  taabsis kuv tsis paub *edit moog khu rua.  

Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users