Jump to content


- - - - -

Muaj Pes Tsawg Tus Hmoob Meskas Mus Raug Cov Tub Hluas Hmoob Nplog Ua Nplaig Lo Av Lawm?

Thaub Laus Mag Ntau Sab Kawg.

153 replies to this topic

#101 HMOOB_HmoobMeska_*

HMOOB_HmoobMeska_*
 • Guests

Posted 13 June 2015 - 01:00 PM

Nej Hmoob mas yeej hus dab heev. Coj ib tug mus noj mov xwb tej niag los zom zaw. Peb tib tsis tau lis tiam sis los zom zaw lawm ces peb yog neeg paub cai. Peb ua twj ywm lam them kog tag xwb. Nej txhob xav tia peb yog ruam heev es nej cia los txhav zom zaw noj dawb twj ywm. Pej tib ntxub kawg los kav liam lawm xwb.

Nej yeej pub tsis ib nyuag pluag mov dej rau peb noj dawb. Nej ces tsua vam caum peb qab noj dawb xwb. Nej yog tej neeg tsis paub cai. Nej mas tsua pom thov nyiaj ntawm peb coj mus siv xwb. Kuv tsis tau pom ib tug Hmoob nplog yov muaj peev xwm coj tau tej niag ua Hmoob Meska mus noj mov lis. Tsua yog pom Hmoob Meska coj teej niag Hmoob Nplog mus noj mov xwb.

#102 HMOOB_HmoobMeska_*

HMOOB_HmoobMeska_*
 • Guests

Posted 13 June 2015 - 01:02 PM

Nej Hmoob mas yeej hus dab heev. Coj ib tug mus noj mov xwb tej niag los zom zaw. Peb tib tsis tau lis tiam sis los zom zaw lawm ces peb yog neeg paub cai. Peb ua twj ywm lam them kog tag xwb. Nej txhob xav tia peb yog ruam heev es nej cia los txhav zom zaw noj dawb twj ywm. Pej tib ntxub kawg los kav liam lawm xwb.

Nej yeej pub tsis ib nyuag pluag mov dej rau peb noj dawb. Nej ces tsua vam caum peb qab noj dawb xwb. Nej yog tej neeg tsis paub cai. Nej mas tsua pom thov nyiaj ntawm peb coj mus siv xwb. Kuv tsis tau pom ib tug Hmoob nplog yov muaj peev xwm coj tau tej niag ua Hmoob Meska mus noj mov lis. Tsua yog pom Hmoob Meska coj teej niag Hmoob Nplog mus noj mov xwb.

#103 HMOOB_Tub Hmoob Los Tsuas_*

HMOOB_Tub Hmoob Los Tsuas_*
 • Guests

Posted 14 June 2015 - 07:01 AM

Peb Hmoob Nplog tsis lam quav ntsej caum nej li os, nej tsuas nro nej khav nej muaj nyiaj thiab xav tau ntsej muag es nej pom tshawg tus hmoob los nej them nej nyiaj rau lawv, lawv tsis paub nej ua dab tsi es lawv thiaj tsis ris nej txiaj ntag lauv.  Thaum peb cov phoojywg mus noj fawm hauv lab ces txawm muaj ib tus Hmoob Meskas coj tau 2 tus hluas nkauj los noj fawm nrog peb thiab tab sis peb tseem noj noj xwb niag Hmoob Meskas mas nim ua qhov muaj muaj nyiaj kom hluas nkauj qhuas ces nws them tag nrho cov neeg noj fawm hauv lab.  Txaj muag tshaj nim khav ua qhov muaj muaj nyiaj tab sis twb tsis muaj leej twg paub nws yog leej twg li.  Nej yuav hais dab tsi rov saib yus tus kheej mam hais vim peb Hmoob Nplog tsis ntshaw nej noj npaum nej hais nawb.#104 HMOOB_HmoobNplog_*

HMOOB_HmoobNplog_*
 • Guests

Posted 14 June 2015 - 11:43 AM

Thaum is kuv mus txog rau Phonsavan. Kuv nrog ob tus hlua tuah pem lub zos naj xiab tuaj pov pob. Nkawv haus tia nkawv tshaib,tshaib, plab. Khawv thov kom kuv coj nkawv mus noj mov. Kuv teb tia kuv tib noj mov tag lawm. Kuv Tsis mus. Nkawv hais es nkawv tib tsis tau noj mov lis yog lis kuv thisj lis coj nkawv mus noj mov. Peb niam mus txog rau ntawm ib lub lab faw ces nkawv txawm siv hus xov zom zaw. Ib pliag zoj xwb mas nkawv tej neeg los cuag lis cas los nrog peb zaum. Kuv tsua xaj kom poj nplog ua ob taig fawm rau nkawv noj xwb. Nkawv cov neeg xav ntshes kuv yov lee them tag nrho rau lawv noj dawb. Lawv cav niam kom poj muab nqaij cis, laj,ntses cis, qaub tawb ntoo txhua yam. Lawv xaj ntau lis ntau ces ib pliag noj mov tag kuv hais rau poj nplog tia kuv xaj ob taig fawm xwb kuv tsua them ob taig fawm ntawd xwb. Nkawv cav niam xav ntshes kuv yov them tag nrho rau nkawv lawv noj dawb. Kuv them ob taig fawm ntawd xwb ces kuv sawv mus lawm ces lawv sib ceg zom zaw tom qab. Cov khoom noj ntawd raug nyiaj tag nrho yog 600,000 kips. Lawv thov kom kuv them los kuv hais tia kuv tib tsis tau xaj ces kuv tsis them. Kuv hais lis ntawd tag ces kuv mus lawm. Poj nplog yuam kom lawv them xwb, xwb lis ua nws kuv mas luag tsis tau.

#105 HMOOB_Hmoob Memkuj Meskas_*

HMOOB_Hmoob Memkuj Meskas_*
 • Guests

Posted 14 June 2015 - 07:31 PM

Muab Hmoob Nplog tej video thiab movies hlawv pov tseg kom tag nawb, neej tsis hlawv yuav ua khub ua vee rau nej nawb.

 

 

http://www.hmoobvide...lay.php?play=27#106 HMOOB_HmoobMeska_*

HMOOB_HmoobMeska_*
 • Guests

Posted 15 June 2015 - 04:08 PM

Thaum is kuv yog ib Hmoob Meska ua Hmoob Nplog heev. Kuv xas nyiaj, xas khoom, xas moos, xas saw coj txhua yam coj mus pub rau tej Hmoob Nplog ntawd. Niam kuv tus siab heev lis ces tsis muab dab tsis pub rau lawv lis lawm.

Luag hais pub nab kom nab loj nab rog ces txog thaum kawg nab rov muab yus tom tuag. Tej ua Zeb Yaj ntxub Hmoob Meska thiab cem, cem Hmoob Meska rau sawv daw mloog ces zaum no peb cov Hmoob nyob rau lwm lub teb chaw yov tsis hlub Hmoob Nplog lawm. Tej nplog tej mab tej suav los yov ntxub Hmoob nplog txoj kev txhav noj thov khawv ntawd heev. Tom ntej no Hmoob nplog yov txom nyem tshaj yav tag los vim peb sawv daw pom meej, meej lawm tia Hmoob nplog yog neeg ntxeev siab rov tua Hmoob pov tseg.

Hais rau peb haiv Hmoob thoob plaw qab ntuj no tia nej ntses ces yov tsum hais cai xwb nawb. Neeg ruam thiaj npav zog npav riam npav phom tua hus haiv neeg Hmoob sib ntxub sib tawg tag tsis sib hlub.

Niam no kuv kuj muab tej khoom ua Hmoob nplog xas tuaj muag rau teb chaw no sau pov tseg tag huv sis vim kuv ntsia tsis tau ntxiv lawm.

Niam no kuv tsis kam tos tej Hmoob nplog tuaj mus ua zog rau teb chaw no txiv lawm. Kuv tsis xav yug cov neeg hus dab ntawd txiv lawm. Kuv tsis xav thauj lawv mus rau ub rau no ntxiv lawm vim lawv yog ib cos neeg tawm tsam haiv neeg Hmoob kom luag lwm haiv neeg ntxub peb haiv Hmoob.

Luag lwm haiv neeg vam meej los vim tia tus kwv fwm tus tij; tus tij hlub tus kwv. Hmoob Nplog yog Nplog tus qhev ua hauj lwm raum nplog liab. Nplog liab yog cov neeg ua tawm tsam Huab Tai Nplog ua nws yog tus tswv teb chaw Nplog. Thaum ub lub teb chaw nplog muaj ib tug chij xwb. Niam nplog teb muaj ob tug chij. Nplog muab nplog tus huab tua tuag. Niam no nyab laj liab tuaj mus khoo tau lub teb chaw nplog tag huv sis lawm. Tsob noob huab tai nplog raug ploj tag huv sis. Niam no pom cov nplog yog noob qhev sawv los tuav teb chaw. Lawv los txhav noj txhav hau tub sab tub nyiag, ntau neeg tua neeg, hau yeeb hau tshuaj, quav yeeb quav cawv qws zom zaw lis tej pab liab noj txiv.

Teb chaw nplog yov rov qab sawv ua rog vim muaj tej vij sub vij sws kis las nya no ntau heev nyob rau hauv nplog teb.

#107 HMOOB_HmoobMeska_*

HMOOB_HmoobMeska_*
 • Guests

Posted 15 June 2015 - 07:51 PM

Tej kev lag luam ua Hmoob Nplog xas lawv tej khoom xws lis: movies Hmoob nplog, dvd hus nkauj, tej plawv kav theej, tej paj ntaub, txhua yam ua xas tawm hauv nplog teb tuaj ces tsis txhob yuav nawb. Peb yov tsum tsis txhob yuav lawv tej khoom. Peb pab txhawb lawv tej lam luam nces thaum lawv muaj nyiaj lawv thuam peb tia tsua nro peb ruam es peb thiaj lis pab lawv. Lawv hais tia lawv tib muaj, muaj nyiaj tsis pluag lis peb.

Zeb Yaj ua tau ib qho kev tus siab los rau peb txhua tus Hmoob pom tag huv sis thoob ntiaj teb lawm. Peb Hmoob nyob txawv rau luag lwm lub teb chaw vam meej yov tsis hlub Hmoob Nplog ntxiv lawm. Sawv daw yeej tsis npaj siab rov mus ua sis rau hauv Nplog teb lis yav tag los lawm.

Tej num ua lawv tuaj cem sawv daw tia Hmoob Meska ruam no ces vim thaum is peb hlub, hlub lawv rau thaum lawv txom nyem. Peb tos lawv tuaj mus saib teb chaw Meska. Peb ua zaub ua mov khis tes thiab muab nyiaj ib leeg ob peb pua rau lawv nqas mus tsev coj mus tsim lawv lub neej kom zoo. Niam no lawv muaj vaj muaj tsev nyob. Lawv muaj luv fais nrog luag caij. Lawv saib tsis tau peb sawv daw ua yog cov neeg ua tau pab lawv los dua. Lawv tej kev npam yov rov mus poob rau lawv. Thaum twg nej pom nplog muab lawv ntau thiab tua pov tseg ces yog nplog pab tua cov neeg phem ntawd pov tseg xwb.

Hmoob Meska yog ib cos neeg zoo ua luag xaiv tau tuaj mus ua noob. Peb tsob noob Hmoob Meska yov tsum hlub peb cov neeg. Peb tej mes tub mes nyuam yov tsum rau siab kawm ntawv kom mus tiav qib tsev kawm ntawv siab. Peb tsis txhob txawj txog cov Hmoob nplog ua yog neeg phem dag noj dag hau ntawd ntxiv lawm.

#108 HMOOB_Vam Tshiab Ntshiab_*

HMOOB_Vam Tshiab Ntshiab_*
 • Guests

Posted 17 June 2015 - 06:00 AM

Tshaj rau cov kwvtij neej tsa Hmoob Meskas txhua tus, kuv thov kom peb tseg txoj kev tham hluas nkauj hauv tojisiab es xa nyiaj mus pub lawm.  Qhov no tsis tsim nyog nej tej nyiaj li, tos kuv hais li no los kuv twb tham nkauj Hmoob tojsiab thaum 2009 los lawm kuv paub tias nws zoo li cas.  Kuv twb poob tshaj $5000 thiab tham dhau 10 tawm tus ntxhais mos zoo nkauj lawm.  Thaum luag hais lus zoo zoo rau yus zoo li yus kuj tsis nco khuv xim nyiaj tab sis thaum luag pauv foos lawm cas zoo li yus nim khuv xim yus tej nyiaj diam, txawm $1 xwb los yeej khuv xim vim muab nyiaj pov tseg yam tsis muaj qab ntxiab dab tsi.  

 

Kuv nyaum qhuav nrog kuv ib tus phoojywg nyob Phonsavanh tham tag zoo li Hmoob Nplog tseem muaj nyiaj tshaj Hmoob Meskas lawm.  Lawv xam maj payoff cov tsheb $60,000 lawm.  Hmoob Meskas feem coob kuv ntseeg hais tias feeb coob twb tsis muaj nyiaj txog $10,000 nyob hauv Bank.

 

Cov ntxhias txawj txawj hais lus mos mos thiab txawj tuaj tso duab ces luag twb muaj vajtse thiab tsheb zoo caij lawm os lawv vim peb cov niag tob hau npwb ruam tob hau teev dej no xwb tiag.  Tseg kiag nawb txij hnub no mus lawm yav pem suab.  Leej twg muaj siab xav tau pojniam zoo nkauj tiag mus kiag lawm tim Nplog mam nrhiav twb tsis lig os.#109 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 17 June 2015 - 05:19 PM

Kuv yog hmoob meskas siab zoo.

Txawm kuv yog neeg txom txom nyem khwv hnub noj hnub khwv hmo noj hmo xwb los thaum kuv tseg tseg tau yuav luag ib tiam neej nov kuv mam tseg tau mi ntsis nyiaj los txog nej lub teb lub chaw ib zaug, nej nqhis dab tsi hais kuv mam mus yuav rau nej noj, nej xav mus qhov twg hais kuv mam them nqi tsheb rau peb sawvdaws mus, yog nej xav mus pw tej chaw pw zoo zoo qhov twg hais kuv mam them peb sawvdaws mus vim yog hais tias kuv tseem them taus es nej tsis txhob tu siab rau kuv thiab txawm nej muaj nyiaj los tsis txhob muab siv mog kuv cov mi kwv tij hmoob nplog.

Kuv tej lus kuv hais nov tsis yog kuv khav theeb tab sis kuv yeej hlub nej sawvdaws thiab tau muab kuv nplooj siab nov pub dawb dawb yuav rau nej sawvdaws nrog kuv noj thiaj qab, thaum kuv rov los lawm kuv lub siab thiaj kaj, kuv thiaj tsis muaj qhov khuv khuv xim uas kuv tseem tsis pab tau nej me ntsis.

 

Qhov kuv ua tsis tau ces yog tej tug neeg kuv twb tsis paub nws tabsis nws hais tias nws yog lawm kuv muam ub muam nov, nws thov kom kuv tus hlub wb yuav saw kub rau nws coj.

 

Ab....ntuj es cas tu kuv siab ua luaj li os. kuv nyob rooj teb nov kuv twb yuav luag yuav tsis tau rau kuv coj, sorry os tus muam, thov yuav zaub mov rau nej txhua tus noj es ib chim nej ho muab tso tawm lawm nrad xwb yuav tsis muaj muab ab tsi rau nej khaws cia.

 

Hos lawv cov hmoob nplog txawj txawj xav thiab hlub hlub kuv ces kuv nug hais tias kuv yuav qhov nov rau koj os los yog hais tias koj nyiam dab tsi hais kuv yuav rau koj los nws hais tias tsis txhob yuav tsam koj tsis muaj nyiaj thiab nws twb muaj ub nov lawm nws tsis xav yuav vim kuv twb pom nws tsis muaj kuv thiaj nug.

 

Nyias yov tsum sawv nreg nroo nyias txoj kev ua phem, peb tej duab yeeb yaj kiab txawm muab hlawv tag los nws yeej tseem tshwm nws qhov txhia qhov chaw li as.

Hos peb nyob hauv tebchaw meskas nov peb yuav luag txhua tus yeej txom nyem ib yam, yog peb pab nus muag yuav mus noj fawm ua ke ces peb yeej sib tham peb sib pab them fawm them zaub them mov noj hov hos tus tsis muaj li lawm los peb yeej hlub hlub nws thiab tsis cia nws them ab tsi. 

 

 

 #110 HMOOB_zoo hanh_*

HMOOB_zoo hanh_*
 • Guests

Posted 17 June 2015 - 05:43 PM

Muaj tej neeg siab phem tshaj li os lawv thiab muaj qee zaus yus yuav tau ceev faj.

Thaum kuv tus txiv wb mus txog tebchaw nplog lawm ces wb tus ntxhais xeeb ntxwv thiab tus vauv tuaj ua tus coj wb kev mus ncig teb chaw hos kuv tus txiv tus kwv tij thiab tus niam ntxawm ua tus tuaj tsav tsheb coj wb mus ncig vim nws xaub nws lub tsheb rau kuv tus txiv tus ntxhais xeeb ntxwv thiab tus vauv tsav peb mus ncig teb chaw.

 

Thaum lawv coj peb mus ncig hauv khw, ncig mus ncig los tus niam ntxawm thiab tus ntxhais xeeb ntxwv txawm los txg ntawm qhov peb yuav rov los caij tsheb ces tus niam ntxawm thiab tus txiv ntxawm txawm los pom ib pob lauj kaub me me zoo zoo nkauj nkawd nyiam nyiam pob lauj kaub ntawd tiamsis nkawd tshawb tshawb hnab ces txiv ntxawm nkawd txawm sib ceg zom zaws hais tias nkawd nyiaj dua twg lawm os, tus niam los hais tias nyob hauv hnab xwb hos tus txiv los tshawb hnab npaum cas tsis tau pob lauj kaub ntawd li.

Thaum nov ces kuv twb paub tag pom txhij lawm kuv thiaj ua txuj tsis hnov lawv sib tham cem kuv li hos kuv tus txiv tus ntxhais xeeb ntxwv thiab tus muam xav xav kom kuv tus txiv yuav pob lauj kaub me me ntawd rau txiv ntxawm thiab niam ntxawm nkawd tabsis kuv ua lub tsaug os kuv tus Vajtswv uas yog Yawmsaub, koj yeej ib txwm tab ncuab thiab tsom kwm kuv txij puag thaum kuv me me los laus neej li no, kuv tham txog tej nov kuv lub kua muag los tsis txawj tu thiab kuv nco koj heev vim kuv ntseeg hais tias koj hlub kuv koj thiaj cawm kuv tsis pub cov neeg phem thiab yeeb ncuab hla tau txij kuv lub xub pwg lawm saud.

 

Kuv tus mi txiv zoo koj tsis hnov lus ib yam kuv thiab.

 #111 HMOOB_Tub Vaj Tsab_*

HMOOB_Tub Vaj Tsab_*
 • Guests

Posted 18 June 2015 - 06:35 AM

Xyov nej ho xav li cas?  Ntawm kuv tus kheej mas kuv kuj tham tau ib tus ntxhais nkauj Hmoob Nplog zoo nkauj heev, kuv twb xa nyiaj rau nws tshaj $2000 lawm thiab tham tau 1 xyoo ntau.  Kuv mus txog tim phonsavan ces kuv txawm hu nws tuaj ntsib kuv.  Nws tuaj txog ces kuv hais tias puas ntshai tsam cov laus ho lawv nws qab tuaj.  Nws hais tias tsis muaj dab tsi kom kuv tso siab.  Wb txawm mus yuav khoom noj ntau ntau los noj hauv Npab phav.  Wb noj tag ces nws txawm mus da dej lawm.  Thaum nws da dej tag nws txawm los pw liab qab ploog saum txaj.  Kuv saib mas qhov twg los zoo nkauj tag li.  Lub ntsej muag los kheej lam toom liab ploog, ob lub mis los puv puv chom cees xwb.  Duav los nim nqia nqib, thiab pob tw los loj pw tib tus paumdubnyos zoo tiag tiag li.  Kuv thiaj hle ris tsho txav zog mus kov nws thiab yuav aimnws tab sis kuv txawm muaj ib lub siab ntshai thiab xav tias nws zoo nkauj npaum no ib tsam nws deev neeg txawv teb chaws coob coob es kuv aimnws tag kuv tau HIV/AIDS no kuv lub neej yuav mus xaus li cas.  Kuv kov kiag nws ob lub mis tag ces kuv txawm cia li sawv los hnav ris tsho ntshai tsis kam deev nws lawm.  Nws hais tias puas yog kuv saib tsis taus nws, Kuv hais tias tsis yog tab sis ntshe kuv tus dab neeb tsis pom zoo es tos me me ib pliag tso.  Ces nws thiaj rov hnav tiab thiab tso ces kuv muab tau $200 rau nws, kuv hais tias kuv yuav mus saib kuv tus kwvtij es yog kuv tau rov los no kuv mam hu nws tuaj ntsib kuv.  Nws pais tsev lawm ces kuv sau khaub hnab ceev nrooj ya rov los Vieng lawm.  Txij ntawv los ces kuv thiaj tsis hu nws thiab tsis xa nyiaj mus pub nws ntxiv lawm.   #112 HMOOB_kuvplhishemToojnpis_*

HMOOB_kuvplhishemToojnpis_*
 • Guests

Posted 18 June 2015 - 06:55 PM

Nyob hauv peb zos muaj ib tug yawg hu ua Tooj npis, Tooj npis mas phem heev thiab tawv heev li roob taus ntaus tsis hle li ntag no.

Yog li ntawd kuv thiaj ua zag khawv koob Nkawj ya mus lij Tooj npis tusnoov.

Ua cas kuv nyuam qhuav phib plev yawg Tooj npis lub taub hauqau xwb yawg Tooj npis tsawm siv hle hlo ris ua ib tugqaudubnciab fiav mus fiav los hos plaubqaus ntxhov nyho puv nkaus Tooj npis lub pawj los rau sawvdaws saib.

Txij ntawd los ces Tooj npis txawm niaj hnub chev saum txaj qi muag ntuj nti saib tooj npis rabnoov nkaus los li lawm xwb tsis kam tawm tuaj mus qhov twg tsam muaj neeg pom tooj npis rabqauplhe.

 

 

 #113 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 18 June 2015 - 11:41 PM

Cov neegruam uas xa nyiaj ntaus ntaus mus pub tooj npis lawv ces yog nej rov tsim txom nej tus kheej xwb hos Tooj npis lawv nyob lawv ib rab teb qhuas ntxhias, tom qab lawv txais tau nej nyiaj tag nej tsis txhob tuaj tsim txom peb hmoob meskas mog lawv.

Vim peb nyob rooj teb nov los peb txom nyem tshaj nej lawm 100, 1000 npaug, peb nyias fuas nyias txoj siav ua neeg lawm xwb mog.#114 HMOOB_Nom Npis Txooj Vas_*

HMOOB_Nom Npis Txooj Vas_*
 • Guests

Posted 19 June 2015 - 05:59 AM

Yog mas yom, niag Tooj Npis ntawv es thaud peb nyob ua ke mas nim ua qhov haib haib tsw tsw xwb tab sis ua peb hais xyov ntshe tsua tab ua peb hais tej zaum yog nws yeej zoo li hais tiag mas kai vaj ntshe tsua tab ua peb hais tej neeg zoo li no xwb ua cas nim yuav khav cuag luag tsis paub nws lub qe li.  Tej neeg zoo li ntawv ces ua peb hais ntshe tsua tab, kai vaj kawg li peb hais ntawv xwb tiag.#115 HMOOB_Tub Hluas Hmoob Laos_*

HMOOB_Tub Hluas Hmoob Laos_*
 • Guests

Posted 19 June 2015 - 06:12 AM

Nej cov nyuag Hmoob Meskas ruam tsab ntse pluag tsab muaj ntawm nej yog tseem los nplog thiab peb yuav tsis ntshai nej tu siab li lawm nawb.  Nej twb pom Amleev mag ntaus twb tsis muaj leej twg pab tau lawm, yog nej tsis tseg txoj kev los txeeb peb tej hluas nkauj thiab deev peb tej pojniam ces nej tseem yuav mag lub maib sab tshaj Amleev nawb.  Zaum no peb cov tub hluas Hmoob Nplog thooj siab koom ntsws muab nej cov nyuag thaub laus noj nyiaj xiam ntsaig kom suab ntsiag.  Puas tau paub nas?

 #116 HMOOB_Poj Nrauj Chim Siab_*

HMOOB_Poj Nrauj Chim Siab_*
 • Guests

Posted 19 June 2015 - 06:45 AM

Pojnrauj pimkhaus heev xav tsoob ###### ntev loj xwb.

 #117 HMOOB_Nraug Fav Ntshav Siab_*

HMOOB_Nraug Fav Ntshav Siab_*
 • Guests

Posted 19 June 2015 - 01:38 PM

Nraug fav noj nyiaj xiam ntshav siab tsis muaj dej num ua tuaj cem neeg hauv foos.  Hmoob Meskas liam thiab xiam hlwb tag lawm thiaj sib nrauj niaj hnub tuaj sib ceg hauv xovtooj.  Cov neeg zoo luag tsis muaj sijhawm tuaj sib ceg li nej.  Nej cov no thaum me mus kawm ntawv ces yog kawm ntawv ruam xwb.  Neeg mas hom no yeej txawj hais lus ib yam tej neeg tab sis tab sis nws kawm tsis tau dab tsi thiab tsis txawj ua dab tsi.  Zoo li no ces thiaj ua neej muaj muaj teeb meem, txawm sib nrauj lawm los tseem muaj teeb meem rau tej neeg nyob ze nws thiab.

 #118 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 19 June 2015 - 08:30 PM

Niag qauplhe, mob koj rab niag teblebhwv vob cas thau ntsw ntuav ua tib lub niag pimlwj lwj nrgkuazig ntxim ntxub tshaj.

Koj twb niaj hnub niaj hmo txiagkoj yav niag qaukavtu ua nws qawj tag yoov ya ntog nqeeg  cas tseem tsis txaus.

Tsis li ces tsis txhob nqa nqa koj lub niag pimkavtu uas koj yuav tim thaib teb tuaj txiagntawd coj tuaj thab thab neeg lawm.

Niag plab loj, noj tag 3 roob 3 ha tsis tsau koj plab, maumdevlos ntshe yuav tsis ntshaw koj yog ntshaw ces kuv yeej tau kuv ib tug los yug lawm thiab kuv tsis ntshaw koj koj hos.

 

 #119 HMOOB_Pom Dej Dag Lawm_*

HMOOB_Pom Dej Dag Lawm_*
 • Guests

Posted 19 June 2015 - 08:31 PM

Xyoo 2004, kuv tus tijlaug mus Nplog teb ces ham tsis mus tham tau lawv ib tus nkauj liam nkauj ntshaw nyiaj nyob Lav 52, nws raug ib pab tub hluas ntaus nws sab tiag tiag li.  Nws kuj rov los txog Meskas teb tab sis niaj hnub no ces nws ruam kiag lawm.  Thaum ub mas nws yeej hais lus nrov nreev xwb thiab nws yog ib tus engineer ua hauj lwm zoo tau nyiaj ntau heev, txij kiag nws raug lawv ntaus tag los no ces nws ruam thiab ua tsis tau hauj lwm lawm.  Nws cia li los noj nyiaj xiam thiab zaum twg ces zoo li ib niag daum raug xub lawm xwb.  Tu siab heev peb cov Hmoob Meskas mus raug ntaus li no.  Los txog tsev ces txaj txaj muag tsis kam qhia leej twg paub kiag li thiab tiag cov yawg aw.  Qhia nej sawv daws paub hais tias Zeb tsis yog thawj tug ntaus Hmoob Meskas xwb nawb, muaj coob heev tab sis tsis muaj leej twg thaij tso youtube li Amleev xwb.  Cov Hmoob Meskas mus raug lom tuag los muaj ntau npaud tab sis tsis txheeb nej ces nej tsis paub xwb.  Ua dab tsi yuav tau ua zoo saib nawb.  Nej mus ua si raug lawv huab nyiaj siv los lawv dag tias nej deev lawv hluas nkauj los lawv pojniam ces tag dawb li nawb.  Nplog teb tsis muaj cai dab tsi li.  Tuag tsis muaj leej twg pom tes ces tag dawb, zoo tua neeg thiab khuj noj khuj haus kawg li tiag. #120 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 19 June 2015 - 10:10 PM

Xyov li tiag lawv, thaud kuv hnov lawv hais tias nyob hauv peb zos muaj ib yim hmoob nyob pem hauv zos uas yog kem peb lub tsev li ntawm 3 to 4 lub tsev xwb muaj 2 tug niam hlob niam yau  niaj hnub sib ntaus sib tua xwb xyov puas yog li ntawd ua cas nyob tim ub ho tsis muaj neeg tua lawv hos tus kwv tus pojniam tuag lawm tseg ib tug nyuag ntxhais ntsuag muaj nyov li ntawm 6 xyoo ntawd nrog nws nyob lub tsev ntawm tus tij laug uas muaj niam hlob niam yau ntawd qhov rooj ces tsis muaj neeg kam yuav tus kwv muaj tus ntxhais ntsuag nos ntawd li.

Muaj ib hnub txawm muaj ib tug ntxhais hmoob yaj xyov yog xeem twg li khaus khaus pimheev li mus de tau ib lub minyuam txiv lws ntev ib yag ntiv tes coj los ntxig rau tus menyuam ntxhais ntsuag nyob next door ntawd lub qhovpaum ces nkag dua ped lawm no.

Tus ntxhais khauskhauspaum ntawd cia li los nqa koob mus dig, muab tus minyuam ntxhais ntsuag ntawd lub paumdigdig to tag dig tsis tau ces lawv thiaj coj mus ntsib nais maum muab ciaj tais thiaj tau lawm no.

Zaj nov mas kuv tsis tau pom vim thaum ntawd kuv loj zog tus me nyuam ntxhais ntawd xwb ces kuv niam lawv tsis pub peb mus saib tiam sis kuv hnov lawv hais xwb xyov puas muaj tiag thiab tus ntxhais uas muab txiv lws ntxig rau haus tus ntxhais ntsuag ntawd lub paumyeej nto nkauj lawm tiam sis kuv tsis paub hais tias lawv nyob qhov twg, thiab xyov lawv puas tuaj meskas teb, kuv tsuas hnov lawv niaj hnub ntiav nws hu nkauj nrov ntxhe ntws mus rau qhov ub qhov nov xwb.

Nag hmo kuv coj kuv tus Husband mus ntsib Thaj maum es kuv mus ntsib tus ntxhais ntsuag ntawm niam hlob yau tuaj txog nram hoob kas ces kuv thiaj paub xwb.

 

 

 

 

 

 

 #121 HMOOB_pojniampaumyaszoonkauj_*

HMOOB_pojniampaumyaszoonkauj_*
 • Guests

Posted 20 June 2015 - 03:55 AM

Nyob zoo ib tsoom phooj ywg sawv daw. Txiagpaumneeg muaj teeb meem luaj. Nyob teb chaw Meska los raug poj nrauj cem ###### mes, mes. Mus ua paumtim nplog teb raug Hmoob nplog ntaus. Zoo tshaj ces ua paumya ntshes yov zoo siab tshaj lawm os. Ib tug poj niam yas muajpaum zoo, zoo nkauj niam qhuav kim lis ntawm $1,000 ntawd. Yog pojniam yas kim txog $2,000 mas zoo nkauj tiag, tiag lis os.

Ua poj niam muaj paumyas zoo nkauj tiag, tiag lis os. Koj xav deev tsawg teg, tsawg thaj los nyob ntawm koj muaj peev xwm xwb os. Txhob tus, tus siab lawm nawb. Txiv neej yawg tsis txhob quaj tsis txhob tuag. Poj niam paumyas tseem hlub koj. Ua siab mus yuav tus zoo, tus mis loj los puag pws.

Attached Thumbnails

 • HTB17hhLHVXXXXbDXXXXq6xXFXXXt.jpg


#122 HMOOB_Nom Pov Vs Nom Phaj_*

HMOOB_Nom Pov Vs Nom Phaj_*
 • Guests

Posted 20 June 2015 - 04:47 AM

Nom Pov thiab Nom Phaj sib ceg.

 #123 HMOOB_paumyaszoonkauj_*

HMOOB_paumyaszoonkauj_*
 • Guests

Posted 20 June 2015 - 09:27 PM

Paumyas VS. Paumneeg
Deev paumyas zoo nyob tshaj paumneeg vim tia lub qhov ceev xwm yeem nkau. Tus pojnian yas zoo nkauj thiab hlua dua tus pojnian neeg. Paumyas tej nqaij zooj thiab mos heev lis. Pojniam yas txhaj mas zoo nyob tiag, tiag. Pojnian yas lubpaum los yeej sov sos muaj kua nplua npleev xwb tsws qab ntxiag. Ua paumyas tag ces tsis xav ua paumneeg lis lawmv os.

Paumneeg tsws phem thiab ntsws cuag nceb lwj. Pojniam neeg lub phlus tsis zoo nkauj npaum poj niamyas vim pojniam yas tsis lau thiab tsis txawj ntshaus phem lis pojniam neeg. Paumneeg tsis muaj kua npaum lis paumas ua ntev mob tobhauqaus heev yog lis yov tau tub ob ncaug coj mus pleev tsis sos thiaj ua tau mus txog tau los txua ntsos rau hauv.

Attached Thumbnails

 • rBVaGVUoi6uAWr04AAZFiD20CM8949.jpg


#124 HMOOB_Dab los Doll?_*

HMOOB_Dab los Doll?_*
 • Guests

Posted 20 June 2015 - 10:55 PM

Yog kawg, yuav pojniam yas tsis muaj qhov ncauj los noj, tsis muaj cev los hnav.  Tab sis tsam tsaus ntuj nws ua dab los tom yus xwb os.  Twb muaj ib tus doll yaas li no tom ib tus Japanese tuag lawm vim nws muab txiagtxiagtxiag ntau dhau ces cas txawm muaj dab los ua niag yas ntawv txawm sawv hmo ntuj.  Muaj ib hmo thaub tsaug zog lawm niag pojniam yaas txawm sawv mus muab riam los txiav thaub caj dab tu nrho tuag lawm.  #125 HMOOB_pojniamyas_*

HMOOB_pojniamyas_*
 • Guests

Posted 20 June 2015 - 11:35 PM

Poj niamyas yeej loj lis pojniam neeg thiab. Poj niamyas kuj nyiam hnav ris tshos zoo, zoo nkauj thiab coj saw nyiaj saw kub cuag lis cas. Koj yov deev thaum twg los tau tag lis os. Koj muab tej daim mis tiab luv luv rau tus pojniam yas hnav. Koj muab ris tsho zoo zoo nkauj rau nws hnav. Koj muab khau luj siab rau nws rau. Koj los txog tsev mas nws zoo nkauj tiag,tiag tos koj los deev nws xwb tiag. Koj tus pojniam yas daim tiab qaw kiag cis koj tib nruj nreem lawm. Koj hles hlo ris ces yeej nrov npeeg cuag yov twv xob. Koj muab tus pojniam yas nrhab ceg kiag thiab musb kiag koj tusqau ntxig kiag rau tus pojniam yas lubpaum mas nplua npleev mus rau hauv lawm xwb zoo nyob tiag,tiag. Koj xoom ib nyuag pliag xwb ces kojphev yeej los txua ntsos rau hauv tus pojniam yas ntawd lubpaum mas zoo nyob tiag,tiag lis los vim tus poj niam yas ntawd zoo,zoo nkauj heev. Koj deev tus pojniam yas ntawd teg twg los yeej zoo nyob npaum lis qub vim tus pojniam yas ntawd yeej zoo, zoo nkauj tas mus lis tsis txawj daj ntseg tuag xim lis pojniam neeg.

Pojniam neeg mas txawj cem, txawj noj, txawj tua koj pov tseg. Koj hais lus rau tus pojniam neeg ntawd mas nws txawj cam ncauj kom koj ntshav siab. Koj deev nws los lub niag ntsej muag phem,phem lis tus poj liab noj hluav ncaig. Pojniam neeg lub - tsws phem iab siab npaum lis ntses lwj. Ples tawg tag cuag nceb lwj. Dis - xiav cuag zas. Lub plab txaij cuag taub nkawg. Mis nrwg cuag txiv tawb ntoo. Deev tsis zoo nyob lis os. Ua,ua tawm fws lug cesqau tuag lawm xwb.

#126 HMOOB_Nraug Seem Li Kuv_*

HMOOB_Nraug Seem Li Kuv_*
 • Guests

Posted 21 June 2015 - 12:13 AM

Obyo! tus phoojywg pojniam yas aw, koj hais tias zoo heev thiab zoo nkauj heev no ua rau kuv muaj siab heev li lawm.  Kuv yeej xav yuav ib tug tam sim no ntag nawb.  Kuv tsis paub xyov yuav siv li cas thiaj zoo nas, koj sim muab koj tus pojniam yasaim thiab thaij video rau kuv kawm es kuv xav tau ib tus thiab nawb.  Thaum koj yuav aimnws koj yuav tsum thaij zoo zoo ua ntej thiab maj mam ua li cas zuj zus kom kuv thiaj paub yuav ua li cas nawb.  Koj aimnws li cas thiab thaum aimtag no koj ho ua li cas.  Koj thaij kom zoo zoo tso ntawm no rau kov saib kom kuv kawm tau es yog kuv yuav tau ib tus no kuv thiaj txawjaim nws os.  

 

Ua tsaug ntau ntau nawb, phoojywg pojniamyas.#127 HMOOB_Kuvphimkuvtushlub._*

HMOOB_Kuvphimkuvtushlub._*
 • Guests

Posted 21 June 2015 - 03:41 PM

TSIS MUS NTSEEG NIAG DEVTSUAMTSOOV NTAWD NTXIAS NEJ MUS TAWG PAUMYAS HOS LAWV AWS.....KUV TSAWM PHEMPHEM NTSEJ PHEMMUAG LOS KUV YEEJ PHIMPHIM KUV TUS MIHUB  LAWM WB THIA SIBQAWS LOS UA TXIJ NKAWM HOS MOG.

NEJ TSIS NTSEEG KUV HAIS TABSIS KUV TWB POM KIAG IB YAWG TXIAGPAUM YAS LAWM HOS.

- YAS ZOO NQAIJ ZOO TAWV XWB TSIS ZOO SAB HAUV.

LAWV HAIS QHIA KUV HAIS TIAS LAWV TWB MUAB QHIB TAS LAWM THAUM QHIB PLHO MUS TXOG SAB HAUV MAS TIB LUB QHOV QHUAV QHUAV TSWS NTSEE XWB VIM TEJ RAB LOJ TEJ RAB ME LOS TAU MUAB NWS TSUAV NTSUAG TAS THIAB NWS NYIAM TEJ RAB LOJ LOJ XWB NO.

 

YUS YUAV THUAM LEEJ TWG YUS YUAV TAU SAIB IAV THIAB NRHIAV TUS KOM PHIMPHIM YUS OV MOG ES NTEV NPAUM CAS LOS YUS THIAJ SAIB YUS TSAWM ZOO ZOO NKAUJ ZOO ZOO NRAUG LI THAUD YUS OB LEEG SIB SIB NYIAM THIAJ SIB QAWS LOS NYOB UA NEEJ UA KE ES CIAJ TUAG LOS YUAV HLUB.#128 HMOOB_Pim Dev Pim Tsis Teev Phev_*

HMOOB_Pim Dev Pim Tsis Teev Phev_*
 • Guests

Posted 23 June 2015 - 06:36 AM

Dhuav cov niag - ruam ncauj ntau tau kua haus dhau lawm os.  Lub neej tsuas yog niag hnub sib cav sib ceg nrog lub niag - xwb.#129 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 23 June 2015 - 08:34 PM

Yog lawm laud, nws lub niagpimtsisteevphev twb mag txiv lws ntxig puag xyoo 500 lawm uas cas nws lub niag qhov ncauj yuav ua npuas dhi qhuas qab qhua qaug tias nws cov kuapim nim qabdua ntais.

Dhuav niagdev ntawd tshaj plaws li.

Hlub lub neej yus tej me niam txiv nyuag muaj phom, muaj taus, muaj txuas thiab muajriam ntawm tes, tsaus ntuj zuag txhuas leej txhuas tus nce chaw pw zom zaws, cov tub hluas mus ntxhi lawv tej hluas nkauj zom zaws ntawm qhov tsev lom zem xauv npos tsis txob tsis nco txhawj kawg.

 

Tau tsis ntev los nov kuv mus saib tsev txias kuv tab ntsib ib niag maumdev nrhab nehab nws lub niagpim txav ze ze nraum zoov.

Kuv thiaj khaws tau ib tug pas mua niagdev tab zaum ntawd nplawm vim lawv qhuas tias niagdev tab zaum ntawd zov tsev zoo kawg ces kuv tib nplawd rau nws caj tw xwb vim nws niag maumdev yug niagdev ntawd tsis muaj tswv.

Niagdev ntawd cia li quaj hawjhawj mus dua tom tog tsev lawm.

Txij hnub ntawd los lawv cav cab niagdev tab tuaj nrhabpim zov tsev txias tias nws muaj hwm xyeej hwv, lawv twb muab nws cab mus txog ntujtxiagtebtsaus los lawm no los kuv piss nws off xwb nws tsis muaj nqis dab tsi rau kuv li niagntsejmuagdev pimtsisteevphev ntawd.

 

Ahahahaha............

Leejtwg xav mus xyuas nws lub niagpimtsisteevphev no mus hauv www.myhowi.com

 #130 HMOOB_PimNpuaPimTosQhua_*

HMOOB_PimNpuaPimTosQhua_*
 • Guests

Posted 24 June 2015 - 11:14 PM

Cov niag ntxhais pimnpua pimtosqhua, Pimdev pimnqhisphev puastxawj nyiam hluas nraug thiab xav yuav txiv thiab ne yom?#131 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 27 July 2015 - 04:18 PM

Zeb tuag lawm

 #132 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 16 August 2015 - 04:48 PM

Hmoob meskas tsis kam txiaghluasnkauj tsam mob kas cees thiab AIDS, lawv xavtxiagluag tej pojniam xwb thiab tsis muaj mob dab tsi#133 HMOOB_Tsuav Tau Noj Nceb Mos_*

HMOOB_Tsuav Tau Noj Nceb Mos_*
 • Guests

Posted 27 August 2015 - 01:30 PM

Muaj coob tus thaub laus tau los mus tsa Hmoob NPloog thiab Hmoob Thaib ua neej zoo heev li lawm vim cov thaub laus so haujlwm, retired tau nyiaj ib hlis $3000-$5000 tau los yuav leej twg tus ntxhais thiab nrog leej twg nyob ces 10 xyoo nws tuag los tus ntxhais thiab niam txiv yeej muaj nyiaj thiab tau vajtse zoo nyob lawm.  Hais txog lub tsheb xwb ces yooj yim heev li.#134 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 02 October 2015 - 03:21 AM

Kuv tus tub xeeb ntxwv loj siab yuav tau ib tus pojniam hluas nkauj tim Nplog tuaj nrog nws nyob ua nws pojniam, nkawv twb muaj 3 tus menyuam ua ke lawm.  Kuv xav tias thaublojlojsiabsiabntsheqauyuav loj heev tsis muaj hnub pojniam yuav khiav ntawm nws mus no tab sis cas xyoo no nws pojniam mas tsuas tab tham hluas nraug hauv Facebook thiab teem mussibtxiagtom Motel tsis so li.  Muaj ib hnub thaum txawm mus ntes pojniam deev hluas tom Motel.  Thaum thaum mus txhom tau nkawv ces pojniam hu kiag police tuaj ntag, police tsuas tias saib pojniam yuav leej twg?  Pojniam teb tias yuav tus hluas nraug.  Thaub ces quaj quaj rov los tsev lawm xwb.  Xyov cas neeg loj ntximqaulojnchav cas es ua tsis txaus pojniam yees ua rau pojniam tham hluas mas poob ntsej muag tshaj li os nej cov neeg loj nas.#135 HMOOB_guest_*

HMOOB_guest_*
 • Guests

Posted 04 October 2015 - 01:41 PM

Neegqau loj tsis cuag neeg nruj sai,sai vim tia poj niam yee huam loj,loj. Ua tsis txau poj niam siab ces kawg poj niam tsos pov tseg xwb los mas.

#136 HMOOB_gzup_*

HMOOB_gzup_*
 • Guests

Posted 05 November 2015 - 08:19 PM

tu siab tshaj ib tsoom hmoob ua peb tsis txawj sib hlub ,peb haiv neeg ua ib haiv neeg dig muag los tau ntau  xyoo, tseem yog peb tsis paub sib hlub peb thiaj tsis muaj teb muaj chaw, tsim nyog cov ntse yuav los hlub thiab pab txawb nqa cov ruam ,cov ruam los yuav tsum pab lub dag lub zog los pab cov ntse .nej xav zoo zoo peb ib haiv neeg tshawg npaum no nyob rau hauv lub qab ntuj no peb twb tsis txawj sib hlub sib pab kom peb haiv neeg tau lub meem mom zoo ,peb twb sib ntau sib tua heev npaum no lawm ..tseem yuav yog luag ib tug nom tswv muab ib lub teb chaw rau peb los ntshe kuv xav peb yuav kav tsis tau ..thov nej ntsia kom dej tshaj qhov nej pom tau..xav kom tob tshaj qhov nej xav tau .seb peb cov neeg puas yuav kho tau peb tej kev ua peb ua tsis zoo rau peb haiv neeg ..hnub twg peb rov qab  zoo txaus rau peb tus kheej lawm peb thiaj li yuav nrog tau neeg ntiaj teb ua neeg ..#137 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 07 November 2015 - 02:45 AM

Txiv neej Hmoob nco pojniampaum dhau lawm mus ua tsis tau teb chaws li os.  Ntshaw paumtshaj ib puas tsav yam lawm nas, yuav ua cas nrog luag muaj teb chaws.#138 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 09 November 2015 - 02:25 AM

Muaj ib tus kwvtij mus deev cov ntxhais zoo nkauj mos mos tim Laos tsaib no tab sis zoo li nws txawm tau tus kab mob AIDS kho tsis zoo nws nyaum qhuav tuag lub hlis no xwb.  #139 HMOOB_hmoob gzup_*

HMOOB_hmoob gzup_*
 • Guests

Posted 12 November 2015 - 05:57 AM

tus muam hmoob guest tsis yog tag nrho txiv neej thiaj xav tau li koj hais tej zaum hauv koj lub neej koj tus txiv tau ua phem rau koj dua los lawm kuv nrog koj pab tu siab .tsis hais txiv neej los pojniam tus zoo yeej zoo tus phem yeej phem tej kev niam txiv nws muaj nws ib qho tej kev muaj teb muaj Chaw nws yog nws ib qho lawm txawm yuav zoo li cas los peb yuav tau coj peb tus kheej kom zoo yam peb yuav ua tsis zoo rau peb tsev neeg ,peb tus kheej rau luag tej los thov kom peb txhob ua ,peb cov neeg hmoob yuav tau ua tej yam kom luag teb luag chaw saib tau tias cov neeg hmoob no yog ib hais neeg zoo .txoj kev sib hlub sib pab leej twg los yeej ntsaw tsis hais haiv neeg twg nws yog ib qho nyob rau hauv tib neeg lub siab .yog tias peb txawj xav peb hlub peb cov neeg luag tej yeej yuav pom tau tias cov neeg no txawj sib hlub luag thiaj paub hwm thiab nas thwm peb haiv neeg hmoob ..#140 HMOOB_Angel_*

HMOOB_Angel_*
 • Guests

Posted 27 November 2015 - 05:40 PM

What i do not understood is in fact how you are not aacltuly a lot more well-preferred than you may be right now. You're so intelligent. You recognize therefore considerably on the subject of this topic, produced me for my part believe it from numerous various angles. Its like men and women are not interested except itˇa6s one thing to do with Woman gaga! Your individual stuffs excellent. Always take care of it up!

#141 HMOOB_ThaNhor_*

HMOOB_ThaNhor_*
 • Guests

Posted 27 November 2015 - 06:04 PM

Back Squats 5 sets at 75% of 1RM 185#, 3 sets at 175#. Felt weak coming off a weeeknd illness.METCONOHS 75#Ring Dips purple band5:38 probably could have done OHS at 85#.

#142 HMOOB_Assu_*

HMOOB_Assu_*
 • Guests

Posted 27 November 2015 - 06:14 PM

If you're reading this, you're all set, paednrr!

#143 HMOOB_Rosenilda_*

HMOOB_Rosenilda_*
 • Guests

Posted 27 November 2015 - 06:24 PM

I know how twisted or easy the minrndeustandisg of this may be ... kind of like when kid's call something "gay" ... it doesnt mean they are talking about sexuality, yet kid's commonly use that term in a sarcastic sense, toward's an idea or person, etc. It's "slang" is what I'm trying to say I reckon. But freak's such as Rev. Freddie $5 Phelps of Westboro Baptist Church and other right religious folk's are alwayz bitching about how the Wrath of God is paying back folk's for their sin's or whatever ... so I am using the term "queer", as far as labelling the "right" wing "queer, and God is coming down on them ... heh, heh, heh, heh, heh .... if that make's any sense. : )

#144 HMOOB_Francys_*

HMOOB_Francys_*
 • Guests

Posted 27 November 2015 - 10:10 PM

. More often than not you will walk away with a lemon and/or shoddy scrivee. It's just better to pay what is asked. Nobody gets hurt that way. I'm surprised this doesn't happen in your country. ..

#145 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 27 November 2015 - 10:42 PM

Kuv tus npawg Amleev hais qhia kuv tias, Niam Zeb tos deev hluas los vim nws paummuajkua heev li.  Sib ua mas nws yeej npaj ib daim phuam ib sij so ib zaug no laiv."  Kuv kuj xav ntsib cov muaj muaj kua li no kawg thiab tiag.  Lwm hnub peb mus no mam teem tuaj tim Nongkhai thiaj li tsis raug teeb meem nawb.  #146 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 03 December 2015 - 03:19 AM

Cov phoojywg aw, yog nej laus los tseem muaj lub zog aim-- mos ces kav tsij mus aim--nawb vim tseem muaj lub neej tshiab zoo zoo rau nej.   Yog nej laus es hluas nkauj muab-- mos mos zoo zoo nkauj cuab rau-aim tabsis aim-tsis taus lawm los yeej tseem zoo kawg li thiab nawb.  Yog tias hnub twg ######--tawv-tawv cuag pas los hluas nkauj mog zoo nkauj cuab--- es tsis xav aim--lawm ces tsis zoo ua neeg ntxiv li lawm os mog, ntshe tuag zoo dua lawm os nawb, cov me kwvtij.#147 HMOOB_Noob Neej Kev Hlub_*

HMOOB_Noob Neej Kev Hlub_*
 • Guests

Posted 15 January 2016 - 05:18 AM

Kev niam txiv ces yog thaum tus txiv pom tus niam es tus txiv tsis kov tus niammisthiabpaumlawm ces thaum ntawv txhais tau hais tias tus txiv pib yuav ua siab phem thiab tham hluas nkauj tsis xav hlub tus niam lawm ntag.  Thaum tus niam pom tus txiv es tus niam tsis cev tes kovtustxivtusqaulawm ces txhais tau tias tus niam tsis xav hlub tus txiv thiab muaj hluas nraug los nws yeej tham mus li lawm ntag nawb.  Kev zoo siab ntawv niam txiv ces twb yog xav xav kov nwslubmemisthiabpimlostusqauxwb tsis muaj dab tsis tshaj qhov ntawv li lawm hais txog niam txiv kev sib hlub.

 

Thaum twg 2 niam txiv pw uake es tustxivibsabtesposrawvtusniammishosibsabposrawvtusniampim.tusniamlosibsabtestuavrawvtustxivtusqautsaugzogntag mas thaum no 2 niam txiv no yeej sib hlub heev muaj zog zis khwv noj khwv haus xws li teb xws li chaw tsis muaj teeb meem thiab zej zog los yeej tsis tau hais nkawv li nawb.#148 HMOOB_ntxubniagzabdag_*

HMOOB_ntxubniagzabdag_*
 • Guests

Posted 16 January 2016 - 04:42 AM

Tsis txhob ntseeg niag zab xes miab ntawd os lawv.

 

Cia kuv qhia nej tej khub txij nkawm tsis xav ua siab phem rau nej tus hlub thiab tsis ntshaw luag tej tsis mus deev tsis tham hluas nkauj tsis tham hluas nraug thiab xav hlub nej tus txiv, tus pojniam nkaus xwb.

Thaum hluas mas txiv neej/ pojniam ces kev sib hlub sib ua yeej ua taus tuab ntws thiab yeej nyiam sib puag rawv sib kov ntshuj ntshis tiamsis thaum laus lawm nyias nkees nkees nyias li lawm vim txog lub caij ntuj so los sov sov tsis xav ua tug niag nplaum ntxias hos thaum lub caij ntuj no los nyias nim hnov no no nyias tsis xav hle ris hle tsho li lawm thiab muaj kev ntxhov siab ntau yam xws li txhawj tsam khwv tsis txaus tsis muaj nyiaj los them nuj nqis, txhawj tsam muaj neeg phem lam nyiag yus txij yus nkawm thiab txhawj txhawj ib puas yam tsav nyob lub ntiaj teb nod ces ua rau yus khub txij nkawm tsis xav txog tej kev sib tsoob ntawd lawm vim yus twb muaj me tub menyuam txaus yus kev ntshaw lawm yus xav kov xav ua thaum twg los nyob ntawd thiab yus xav kom yog yus ib leeg tug xwb.

Yus tej me kev sib tsoob kev sib hlub yuav cia los ntxias yus tus mi txiv/ yus tus mi pojniam nkaus lawm xwb vim yog yus twb laus lawm yus tsis tsim txiaj muab ua heev heev tag lawm ces thaum twg yus tus mi txiv/ tus mi pojniam tsis zoo siab ces yus tsis muaj dab tsi tseg ntxias nws li lawm tiag.

 

Vim peb ua neeg nyob peb nyias coj txawv nyias, peb muaj hluas, muaj laus thiab yog yus zoo, yus ntseeg txhua yam zoo rov rau yus xwb ces yus thiaj yuav kov yeej tej neeg phem khwv txhua lub tswv yim phem los cov nyom yus os nawb.#149 HMOOB_Kev sib nrauj_*

HMOOB_Kev sib nrauj_*
 • Guests

Posted 17 January 2016 - 05:37 PM

Cov niag txiv siab phem ces pw rab niag yob tawv tawv cuag pas los pojniam tuav hais tias puasaimpim, Tseem teb tias, Dim zis xwb os cas tag kis ho cuab tib ntxo mus txiag nws niag hluas nkauj lawm.  

 

Cov niag pojniam siab phem ces tus txiv xuas lub niagpim mas ntub ntsuav xwb tus txiv hais tias hle ris rau tus txiv aim, tseem teb tias yog  pimlosntshav xwb saib puas noj ntshav ciaj, tabsis tag kis ces cuab tib ntxo mus txiag nws niag dub lawm thiab xwb.

 

Zoo li no es thaum kawg thiaj yuav tau sib tso cia nyias mus nyias qhov zoo nyias siab cia tej menyuam ua ntsuag ciaj.#150 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 18 January 2016 - 07:12 AM

Leej twg tsis tau muaj kev hlub ces nws tsuas paub tias kev hlub yog kev kho siab rau nws xwb.

Vim txoj kev hlub nod mob dhau heev lawm, noj los mob, nyob los mob, pw los mob thiab ua li cas los mob tag nrho vim txoj kev nco nws nkaus xwb.

Yog kev hlub mob heev npaum li lawm ces tiam neej nod txawm nws tsis xav txiagkuv li los kuv yuav thov lub mi ntuj roos nws kom txhua hnub txhua hmo nws mus nws rov los xwb txaus kuv lub plawv ntsoog tag nod lawm.

Nws yuav mus txiiag leej twg thaum twg los nws mus nws ua ntsuas khib koj hwv es tuaj hais luag ho tsis hais koj lub niagpim thiab koj rab niagqau.

 #151 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 23 January 2016 - 11:58 PM

Lawv ntau 2 tub Hmoob Meskas no sab kawg xyoo no

 

 

https://www.facebook...692814/?theater

 #152 HMOOB_Nraug Seem_*

HMOOB_Nraug Seem_*
 • Guests

Posted 24 January 2016 - 12:17 AM

Pab nraug seem ntaus Hmoob Meskas quaj laus nkoos

 

https://www.facebook...692814/?theater

 #153 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 24 January 2016 - 12:25 AM

Lawv  ntes tau ib tus Hmoob Meskas dag deev lawv tus ntxhais

 

 #154 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 29 January 2016 - 02:22 PM

Pojniam nyiam txiv neej thaum sib tau mas tus pojniam xav kov thiab tuav tus txiv tus noov tag li xwb.  Muaj ib tus tub hluas yuav tau ib tus pog laus nyob Meskas, pog paumtsismuaj kua tab sis pog mas tuav rawv tus tub hluas rab ib hmo ib hmo tsis tso li ces tus tub hluas tsis tau zoo tsaug zog li tus tus hluas thiaj hu kwvtij tuaj pab ntuas nkawv txoj kev hlub.

Reply to this topic  

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users