Jump to content


- - - - -

Kev sib hlub ntawm 2 nus muag


13 replies to this topic

#1 HMOOB_Clubfoodstreateningkuv_*

HMOOB_Clubfoodstreateningkuv_*
 • Guests

Posted 03 October 2014 - 06:52 PM

Nyob zoo os cov phooj ywg hlub tshua txhua tus.

Kuv xav hais tias puam chawj tsis txhob tham los tseem tshuav cov me yau coob coob nyob ntuj qub qab ces kuv lam xa tsab xov no tham tuaj xyuas nej txhua leej txhua tus os mog.

Thiab kuv tsis xav hais tawm li los los kuv ua hnub ua hmo pom kab niag caws pliav tawd tshwm plij pliv qhov ub qhov nov li es xyov kuv yuav muab kab niag caws pliav no zais rau qhov twg thiab xyov yuav yuav muab dab tsi npog thiaj tsis muaj neeg pom?.

 

Yog kuv ho hais tau siab nej cov hlob lawm los thov nej zam lub txim pub rau kuv hos yog hais tias kuv ho hais yog los cia rau peb cov yau uas tseem nyob ntuj qub qab ho coj mus xyaum ua nej lub neej kom tsis txhob zoo li kuv lawm seb caum puas muaj ib hnub cuag luag lwm haiv neeg uas muaj kev sib hlub nyob hauv luag tsav neeg os nawj.

 

 

Thaum ub peb tseem nyob tim teb tebchaw los tsuas, kuv tus txiv hlob tus tub thiab tus nyab nkawd ua ib lub tab laj muag zaub nyob hauv lub nroog Viascas, nkawd muag ntau yam zaub thiab txiv hmab txiv ntoo tej ntawd.

Tej khoom nkawd muag ntawd yog nkawd cog tom liaj tom teb de los muag.

Txhua txhua hnub lawv qhib lub tab laj ntawd ces kuv tus phoojywg tab tuaj yaum kuv niam peb mus yuav zaub ntawm lub tab laj ntawd thaum sawv ntxov.

Kuv niaj zaus coj kuv tus niam wb mus pab kuv tus txiv hlob tus tub thiab tus nyab yuav nkawd cov zaub.

 

Kuv tsis paub hais tias xyov kuv tus nyab thiab tus nus ntawd xav li cas rau kuv niam peb li os, ntshe twb yog vim kuv niam peb ntsuag ntsuag nos ces nws tsis nav kuv ces thaum kuv niam wb mus yuav zaub ntawm nyab ces nyab cia khiav kiag mus lawm hos nws cov menyuam coj li peb yeej tsis tau sib paub los dua li thiab coj li twb tsis kam muag zaub rau kuv niam peb.

 

Peb ho mus dhau ntawm lawv lub tab laj ces peb ho nrog kuv tus phoojywg lawv mus txog ntawm lawv tus kwv tij uas tuaj ua tab laj hauv Viascas thiab mas luag sib sib hlub, kuv tus phoojywg mus yuav nws tus kwv tij ib pob zaub mas nws tus kwv tij nim pub dib, pub zaub, pub kua txob ntau li ntau cuag cas rau kuv tus phoojywg thiab tseem pub tau ib nyuag tes zaub rau kuv niam thiab.

Kuv tus phoojywg thiaj qhia kuv hais tias, nws yog kuv tus phoojywg tus hlub tus kwv tij xwb.

Kuv lub ncauj tsis hais tab sis kuv lub kua muag ntog lam dawb vog poob nthav, kuv lub siab nim seev twb ywm hais tias, puam chawj mav vim peb twb tsis yog niam txiv ib plab yug, ntshe nim yog kuv tus me nyab thiab kuv tus me nus mas kuv yeej tsis tu tu siab li os, txawm tsis hlub kuv los yog kuv mus yuav tes nyuag zaub xwb ces yeej kam muag rau kuv.

 

Tom qab no kuv muaj 8 xyoo ces teb chaw tawg, peb sawvdaws khiav tuaj txog Meskas, kuv niam tas sim neej, kuv txiv hlob hu kom peb mus sib ntsib tim tsev lav nyiaj vim kuv tseem tsis tau muaj 18 xyoo, kuv tus txiv hlob tus tub thiab tus nyab uas ua lub tab laj loj loj hauv Viascas tuaj ntsib kuv tid ces hais kuv hais tias kom kuv muab ntawd rau nws pab kuv lav nyiaj.

Kuv xav hais tias ab..........kuv yeej xav muab rau neb pab kuv kawg li mad tab sis kuv tseem tshuav lub txim neb ua lub tab laj tim viascas lav 52 ces neb tsis txhob tu siab, cia kuv lam tos ib chim seb neb niam thiab neb txiv ho puas tshwm tso mam nrog neb tham dua nawb.

 

 

 #2 HMOOB_Zamtxim_*

HMOOB_Zamtxim_*
 • Guests

Posted 03 October 2014 - 10:38 PM

Cov phoojywg, kuv muaj ib txoj story thiab os.

 

Txoj story nov kuv tsis xav hais nws yuav dhau los ua zaj story uas zoo nkaus li ib niag dabnojnyooghaustxias ua hnub ua hmo los looj koov kuv.

 

Thaum kuv muaj 8 xyoo nyov lawm kuv mus kawm ntawv tau ib xyoo ces lawv txawm tuaj muab peb lub tsev kawm ntawv rhuav ua dua tshiab.

 

Thaum lawv ua tau lawm, kuv cov muj niaj hnub yaum kuv peb mus zov peb lub tsev kawm ntawv vim peb tus nais khu tus kwv yog ib tug menyuam ntxim ntxim hlub heev sij tuaj nrog kuv cov muj lom zem ces peb sij nyob tim tsev kawm ntawv tsis txawj mus tsev li thiab kuv hais kuv niam hais tias, kuv yuav tsum tau ms zov tsam lawv qhib thaum twg lawm ces kuv tsis tau rooj zaum.

Hos kuv niam yuav kom kuv pab nws zov menyuam vim nws khwv khwv ua paj ntaub tsis tau khoom ces muaj ib hnub lawv tseem tsis tau qhib tsev kawm ntawv, kuv niam mus pw lawm kuv txawm cia li raws kuv cov muj mus zov hoob hias lawm.

Kuv niam sawv los tsis pom kuv ces kuv niam lawv kuv qab tuaj txog tim tsev kawm ntawv, peb tsis tau kawm ntawv hos peb tab tom ua ua si nrog nais khub tus kwv yam lom zem xauv npos hauv hoob hias ces kuv niam chim heev, kuv niam thiaj muab kuv ntaus 2-3 teg ces kuv niam coj kuv mus tsev lawm.

 

Nws tsis yog kuv niam tsis hlub kuv thiab nws tsis yog kuv dag kuv niam nas, vim thaum ntawd kuv lub tswv yim menyuam yaus yeej ntse kawg li ntawd lawm xwb thiab kuv niam yeej chim thiab txhawj kuv ua hnub ua hmo nws thiaj raws kuv rau txhua txhia txoj kev, txawm kuv mus poob rau dab teb lawm los nws tuaj hu tuaj tsa kom tau kuv sawv rov mus vaj mus tsev.

Vim kuv paub tias kuv niam twb zam txim rau kuv lawm thiab kuv twb zam txim rau kuv niam lawm es tsis tsim nyog cov niag dab ntawd yuav raws ua phem rau kuv thiab kuv niam lawm.

 

Cov dab niaj hnub ua phem rau kuv tsis tas tsis kawg nov yog cov niag dab tuaj 2 tug kub hos siv lub npe hu ua Team Dinner.#3 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 04 October 2014 - 12:15 AM

Yog kuv dag thiab kuv tsis dag vim kuv txhawj kuv tus hlub thiab kuv tsis xav kom muaj teebmeem rau kuv los yog rau leejtwg tib yam kuv xwb es kuv puas tau ua txhaum tus mebcab ntawd thiab txawm kuv dag los kuv tsis tau ua txhaum tus meb cab ntawd nav.

Thiab yog koj muaj cov experience phem li kuv case no koj yuav ua cas thiaj pab tau koj tsev neeg dim kev puas tsuaj?.

 

Nyob ntawm peb lub tsev kawm ntawv, muaj ib co mebcab npav ntxias txiiag kuv tus hlub.

Hmo ntawd kuv tsis paub hais tias ntshe kuv tus menyuam lub tsev kawm ntawv ntawd muaj kev sib xeem kis las lig lig vim kuv tus txiv ntxawm tas sim neej ces kuv tseem mus nrog lawv zov hmo lawm.

Zov hmo tas ces 1030 tsaus ntuj kuv ho mus tos kuv tus hlub tom tsev ua haujlwm lawm vim nws tsis muaj tsheb tsav mus ua haujlwm hnub ntawd thiab.

 

Twb yuav txog 1130 pm hmo ntawd ces kuv tus hlub txawm hais tias txog sijhawm lawm kom wb mus tos wb tus menyuam ntawm tsev kawm ntawv.

 

Wb cia li nkag loo hauv tsheb ces mus tos menyuam ntawm tsev kawm ntawv, hos khau kuv twb tsis rau, kuv rau txhais khaus nyob hauv tsev xwb ces ua cas thaum mus txog ntawm chaw tos menyuam no muaj neeg coob coob maub mus maub los, hos lub tshav ua kislas tsaus ntuj nti.

Muaj ntau tus mebcab hnav tej lub ris zawm zawm - yuam mus yuam los yuav kom tawm raws lawv mus lawm tom lub tshav ua kislas uas nyob li 3 to 4 yard ntawm wb hauv ntej xwb.

 

Kuv tus hlub wb tos zoj ib chim ntev loo li 25 nas this tsis txawj pom wb tus menyuam los li ces kuv tus hlub txawm hais tias mus wb mus nrhiav seb wb tus menyuam nyob qhov twg.

Kuv hais tias, kuv twb tsis rau khau vim koj tias 1130 xwb lawv lawb lawm no nev.

Kuv tus hlub tias yog li ntawd ces koj nyob twb ywm nov cia kuv mus sawv ntawd tsam tsaus tsaus ntuj wb tus menyuam tsis pom wb lub tsheb nws nrhiav tsis tau wb.

 

Kuv tus hlub tawm txog sab nraud, nws rhais 2-3 ruam dhau plaws ntawm kuv hauv ntej xwb ces lub tshav ua kis las txawm taws loo 3 lub teeb pom pom kev loj loj siab siab puag saud ua sab tod hauv lub tshav ua kis las cig plaws, pom menyuam yaus dhia kis las sawv dawb vog hauv tshav ua kis las.

 

Tib me ntsis muaj ib co tsheb tshav hla los pem kuv tus hlub hauv ntej mus mus los thiab txawm los nres kiag ncaj ncaj ntawm kuv tus hlub hauv ntej ces muaj ib tug meb cab los yuam kuv tus hlub raws nws mus ploj ntais dua ntawm ib lub tsheb me me uas los nres qhib lub qhov rooj sab ped ntawm kuv hauv ntej ces thaum lub tsheb dhau plaws lawm kuv txawm ntsia tsis pom kuv tus hlub li lawm.

 

Kuv lub siab xav mas ntshe kuv tus hlub nkag mus hauv cov tsheb uas tuaj nres ntawd ib lub lawm xwb tabsis kuv ho xav hais tias kuv mam nyob tos seb nws yuav mus ntev npaum cas tso kuv mam hu tub ceev xwm mus ntes tsam lawv coj nws mus ua cas lawm xwb vim wb twb laus laus lawm yeej ua tsis tau cov meb cab ntawd zoo nyob lawm.

 

Kuv tos zoj ntev li 15 nas this, kuv ntsia ntsoov txoj xub ke thiab kuv ntsia ntsoov kuv lub moo seb puas pom kuv tus hlub rov los, los tsis pom nws los li ntag thiab kuv kuj tsis pom nws tshw tom qhov lawv nyuam qhuav taws teeb es pom menyuam yaus dhai dawb vog tom tshav kislas.

Ces kuv pib dim zis ua lwj ua liam, kuv thiaj hu kuv tus hlub kom nws rov los tam sim nov seb nws mus dua qhov twg lawm.

Thiab kom nws nqa tus kabcs los rau kuv.

 

Tiamsis nws tsis nqa nws lub xovtooj ntawm tes kuv hu tsis tau nws li.

 

Kuv tos zoj ib me ntsis ces kuv txawm pom lub tsheb me me ntawd xa kuv tus hlub rov los.

 

Kuv tus hlub los ces nws tsis kam rov mus li lawm, txawm meb yuav yuam kom nws tso tus kab ces rau kuv es nrog meb cab rov mus los nws tsis kam mus lawm, hos kuv hais tias kuv yuav los tso zis los nws hais tias tos me ntsis, w tus menyuam los mam mus.

Ces wb thiaj nyob tos txog thaum wb tus menyuam los.

 

Tau 2 as thiv tom qab, kuv rov qab mus tos kuv tus menyuam.

 

Kuv ntsib niag mebcab meskas dawb ntawd, kuv tsis paub hais tias nws ua hauj lwm hauv lub tsev kawm ntawv kuv tus menyuam kawm ntawv ntawd los xyov yog nws nws yog stranger tuaj tsim teebmeem rau kuv vim nws tsis tau coj kuv tus hlub mus yuamtsoooob.

 

Hnub no yog thaum 5 moos tsaus ntuj ces kuv tab tom taug taug ntug nyom mus tos kuv tus menyuam hauv tsev kawm ntawv.

 

Tus meb cab ntawd yog ib tug pojniam tawv dawb loj tsawv nqa rawv ib tug kasces rau ntawm nws lub qab puab tsaig los cem kuv hais tias kuv dag es nws thiaj tsis tau tsoooob kuv tus hlub kom txaus txaus yees mas nws yuav niaj hnub tuaj ua phemphem rau kuv.

 

 #4 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 04 October 2014 - 11:33 PM

Kuv twb tu siab tso koj tseg los lawm ntxov, kuv twb tsis nug txog koj moo, ntsib koj los kuv twb ntshai tsam koj ho poob ntsejmuag vim kuv tsis khuab leejtwg lub qhov muag ces tsis phim hu koj.

 

Hauv kuv thiab koj tiam neej tas los lawm nov kuv tsis tau muaj ib zaug teeb meem nrog koj, koj yog ib tug phoojywg zoo nyob hauv kuv lub nruab siab tiamsis txij hnub no lawm tod ces nws zoo nkaus khob dej koj muab ua nchua lawm yawm tsis tau rov los, nws twb ntxaum ua av tas lawm.

 

Kuv nkag siab qhov koj xav tam sim no thiab kuv nkag siab qhov txhua leej txhua tus xav, vim nyias yeej xav hais tias nyias qhov thiaj yog qhov yuav tau noj dawb xwb tiamsis ua li kuv twb hais lawm, sauv yog ntuj, hauv yog av, ped los kuv twb ncav tsis cuag hos hauv los kuv taw twb tsis ti.

 

Tus neeg ntse mas khav qhov tham txog luag lwm tus.

Tus neegruam khav txog yus lub zog.

Tus neeg ntse mas khav qhov ntxias.

Tus neegruam mas khav qhov xuas dub.

Tus neeg ntse mas khav txog qhov taws teeb.

Tus neegruam mas khav txog qhov nruab hnub.

 

Txawm yuav muaj zog npaum li cas los kuv yeej paub lawm hais tias nws zoo li rab teev lawm xwb.

Vim rab teev ntawd mas luag thiaj yuav tsum nrhiav dua kom tau ib thooj kub coj los ntsuas thooj qub.

Hos yog tsis yog rab teev ntawd ces peb menyuam hmoob tsawg tsawg xwb peb yeej muaj tus pab peb lawm.

 

Ua cas nag hmo kuv thiaj ntsib koj, puas yog koj noj tsis qab nyob tsis zoo?.

Koj yeej tsis fi ib tsab xov pub kuv paub tiamsis nyob nyob koj tshwm plaws ntawm kuv ces koj ncaj nraim los xa tib nrig ua kuv fee hlo, kuv xav nrog koj sib ntaus tam sim ntawd tabsis koj yog tus neeg txheeb txheeb kuv ces kuv thiaj khaws quaj ua kua muag nrog si laws nug koj seb koj ntshaw thiab xav tau dab tsi koj ho cia los xyuas kuv thaj txias txias.

Koj thiaj piav txog koj txoj kev nyuab siab uas ntshaw ntshaw ua npausuav tuj toog.

 

Kuv cheem tsis taus kuv cov kua muag, xyov nws ntog nws thaum twg los ntub kuv sab plhus tas tabsis koj tham luag ntxhi txog qhov koj xav tau.

Kuv thiaj qhia koj txog ib puas yam tsav uas nyob lub ntuj qab plab nov hais tias yam twg kuv ua tau tau thiab yam twg kuv ua tsis tau.

 

Vim kuv yeej ib txwm tsis tau muaj teebmeem nrog koj, kuv xav paub hais tias leejtwg kom koj tuaj ntaus kuv, es ua ib sim neej nov xwb koj txawm tsis hlub kuv li lawm puas yog, los yog koj nyob ze kuv ces koj ntshai tsam kuv ho vam koj es koj thiaj tuaj ntaus kuv mav?.

 

Txawm koj tsis hlub kuv lawm los txij no mus thov koj tsis txhob hais phemphem rau kuv thiab tis txhob ntaus kuv lawm vim kuv paub tias koj tsis hlub kuv lawm ces txawm kuv yuav tsis vaj tsis muaj tsev nyob li lawm los kuv xum mus khob meskas qhov rooj zoo dua kuv taug taug kev tuaj ntawm koj mas.

 

Ua tsaug.

 

 

 #5 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 05 October 2014 - 02:15 PM

Niag neeg zoo li xwb ua cas niam yuav khav hais li tej neeg tsistau paub nws lub niag qe lwj kas ntawv.  Txhob khav khav txawm yuav khav los ntshe phlaub thiab nqaij twb lwj tag tshuav pob txha lawm xwb.  Tej neeg zoo li os tsis tag yuav hais ntau ntau, hais me los yeej paub ntau lawm.  Zoo li no ces yuav ua cas xav sib hlub sib pom nas thaum tseem zoo twb tsis hlub, tsam no twb zoo li tej niag dej do kua av lawm xwb txawm yawm tau los tsis zoo haus lawm.  Tseg kiag tsis txhob yuav tawm tawm tsam lawm....#6 HMOOB_tsistxhobuaphempaujphem_*

HMOOB_tsistxhobuaphempaujphem_*
 • Guests

Posted 07 October 2014 - 01:54 AM

Kuv muaj ib tug muj, tus muj ntawd mas siab siab phem heev rau kuv, puag thaum ub kuv tus phoojywg thiab kuv tseem ua phooj ywg ces kuv tus muj lawv coob tus txawm ntxias nws xa nyaj ib hli $100 mus rau kuv tus muj them nqi taub hau, yog hais tias thaum twg kuv tus muj tau nyiaj nqi taubhau ces yuav muab 2 million cev kiag rau kuv tus phoojywg no ces kuv tus muj txawm kom nkawd dag li ub Ii nov kom kuv mob mob siab heev hos nkawd txawm dga kuv npaum li caskuv tsis quavntsej li.

 

Dag dag txaus ces peb nyias mus nyias lawm xwb, niaj hnub nim nov kuv yeej tsis hnov, tsis ntsib nws li lawm tabsis niaj hnub ntsib cov neeg dag ntawd kuj ua rau kuv nco nws kawg, xav ntsib, xav pom los tsis tau ntsib, tsis tau pom nws lawm.

Hos cov tib neeg dag ntawd mas txuas kuaquav rau ub rau nov hais tias kuv phoojywg yuav rov los thawj kuv thiab kuv tus txij nkawm ntag.

 

Qhov 2, kuv twb tsis tau ua cas rau kuv tus Doctor, Tus Doctor nov, nws yeej pab kuv kho mob puag thaum xyoo 1997 los lawm tiamsis peb tshais chaw nyob mus deb deb lub tswv kho mob no lawm, ntev ntev kuv mam tau rov mus kho mob ntawm nws ib zaug xwb tiam sis kuv pom muaj 2 tug neeg raws ua phem cia li dag cem kuv tus Doctor li ub li nov kom kuv tus Doctor tsis muaj nkag siab ces cia li chim rau kuv thiab ntseeg lawv.

 

Tus thib 1 yog XF. Meej Muas.

Tus thib 2 yog Doctor Pob zeb vaj.

 

Yog neb muaj kev pab thiab pom hais tias nws tsis pab kuv ua cas neb ho tsis qhia tus Doctor tshiab twg seb ho txawj thiab kam pab sawvdaws dua tus ntawd.

 

Ua cas peb haiv neeg tsawg tsawg, peb twb tsis muaj pes tsawg tus Doctor ua zoo li kuv tus Doctor ntawd los sav, qhov neb thuam nws nov yog neb tsim teeb meem xwb.

 

Qhov 3 tuaj ces yog neb vam cov doctor none profit thiab yog neb mus txhawb luag lwm haiv neeg es yg li ntawd ua cas neb ho txhawj nyob rooj teb nov thiab mad?. cia siab rau luag ces kuj nyob twb ywm rau luag saib es tsis tas keep nothing private li los mas.

 

Kuv ces yeej muaj mob loj tawm tsis tau mus nyob lwm teb chaw lawm, yuav rau rau siab tseg nyiaj thiaj tau yuav diapersssssssss hnav thawm niaj thawm xyoo thiab xav mus ncig qhov twg los thiaj tau mus xwb.

 

Es tsis txhob sib sib yuam lawm, yog leej twg tsis xav yuav kuv los nws yeej pom nej zoo zoo thiab nej nyob qhov twg ces nws yeej txawj tuaj nrhiav nej thaum nws tshaib tshaib nqhis nqhis, tsis tas nej yuav ua hnub ua hmo txov kom tau kuv txoj sia seb nej ho puas yuav yuam tau nws os nawb.

 

Kuv muaj ib tug nyab kwv tij, nws siab siab phem, nws mus ua haujlwm ces nws mus tham tau ib tug hluas nraug zoo zoo nraug tom chaw ua haujlwm lawm.

Thaum nws tus hluas nraug muab nws yuam deev tas ces nws txawm tsis kam nrog kuv tus nus pw li lawm.

Kuv niag nus dawj dawj tsis tau nws txaj pw ces kuv niag nus cia li sau nra lawm ncaj qha.

Nyob nyob nyab tus hluas nraug ntawd tsis yuav nyab mas nyab nkawd sib sib nco kawg nkaus li.

 

Tom qab nov nyab cav tuaj qhia kuv kom kuv xyaum nyab thaj tabsis kuv muaj mob thiab kuv ho tsis yog neeg zoo ntsej zoo muag ces twb tsis muaj neeg nyiam kuv.

 

 

 

 

 #7 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 08 October 2014 - 02:05 AM

Kuv muaj ib zaj thiab, vim kuv tsis xav hais los txog sijhawm lawm.
yog lawv tsuas hnov ib sab ces lawv tseem yuav ua phem ntxiv quj qees rau kuv, cuag lawv muab kuv ua nres txim lawm ntag.

kuv muaj ib tug nyab kwvtij nkaujhmoob thoj tus nyab tus ntxhais thiab kuv yog zoo zoo phoojywg, kuv tsis paub hais tias kuv tus nyab tus ntxhais muaj secret emire nrog ib tug txi: neej muaj pojniam uas lub tsev nyob kiag ntawm peb qaum tsev thiab ho nyob kiag ntawm kuv tus nyab lawv qhov rooj.

Lub sijhawm ntawd wb ob leeg tab tom nto nkauj rhib.
Lawv ua ib txaj rau ntawm kuv tus nyab lawv lub tog tsev hos ntawm peb sab tog tsev los xyov leejtwg kuj ua tau ib lub txaj Rau ntawd thiab.
yog li ntawd kuv tus nyab tus ntxhais niaj hmo tawm tuaj zaum ntawm lawv tog tsev ces kuv ntsib nws kuj muaj qho hmo kuv mus nrog nws zaum ua so vim muaj ob tug yawg loj txawj txawj qoj xim xaus nyob hoob tsev puab khub niam t'xiv tsis muaj menyuam ntawm lawv qhov rooj tuaj qoj xim xaus hu nkaujs rau nws mloog ces kuv kuj tawm mus nrog nws mloog qho tsam tabsis kuv paub qhov limit out at night thiab kuv tsis tau xav txog hais tias ntshe kuv tus nyab tus ntxhais sij tawm Tuaj nyob ib leeg nraum zoov lig lig tej thaum tus yawglaus uas nyob sab tod thiab kuv tsis tuaj lawm.

Tom qab khub niam txiv tsis muaj menyuam ntawd kho kuv tus nyab tus ntxhais tas ces luv ntshai heev kuv yeej tsis tau luag tawm after sunset li lawm.
tsis ntev ntawd peb cia li khiav mus txawv zos lawm ces kuv tsis paub thiab tsis nug nws moo li lawm.

tom qab nox kuv ntsib nws tus niam laus tuaj nrog kuv ua haujlwm ua ke, nws tus niam laus nqa tau nws tus txiv laus ib co duab tuaj rau kuv saib, kuv twb paub lawv thaum peb nyob tim ub tuaj lawm kuv thaij nrog nws ua phoojywg zoo zoo.

kuv hnub peb ua haujlwm txog sijhawm kuv mus noj sus mas me maiv los zaum ze ze ntsia ntsia kuv, kuv hu nws hais tias me maiv aws.... nrog kuv noj sus mas, nws teb kuwv tias tsis noj os.
yog hnub twg nws ho xub mus noj sus, kuv lam ua txuj mus xyuas seb nws noj ab tsi, ua cas nws tsis hu kuv noj li, nws noj nws dub muag txig xwb.
peb ua haujlwm tsis ntev xwb ces kuv tus niam hluas txawm hais rau kuv hais tias kom kuv tawm haujlwm vim lawv tsis nyiam kuv es lawv tsis pub kuv ua haujlwm lawm, lawv thiaj hais qhia nws los hais kom kuv tawm xwb xwb.

kuv chim kawg nkaus, kuv los quaj quaj ib pluag rau kuv tus txij nkawm ces nws hais tias tsis txhob quaj, koj poob haujlwm lawm los tseem tshuav kuv ces kuv thiaj ua ib siab tsis hais ab tsi rau tsev ua haujlwm li ces kuv cia li sau ib daim ntawv yuav xa mus foob Tus nai hauv
Lub tsev ua haujlwm ntawd tabsis kuv niag txijnkawm cheem cheem ces kuv thiaj tso tseg.

tau 3 to 4 xyoo tom qab ntxiv kuv coj menyua, mus dhia ua si tom park, kuv ntsib me maiv tuaj raws kuv txog tod, memaiv los ntxhi ntxhi ntawm kuv sab pobntseg ces kuv thab nim mloog nws ntxhis li hos vim nws noj mov nws ib leeg xwb, nws twb tsis pub kuv noj thiab hu xwb los twb tsis hu kuv es cas lam los ntxhi luag qhovntsej ne.

#8 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 08 October 2014 - 01:49 PM

Tus pog ntawv mas tuaj saib kuv zaum twg los thov xuas kuv tus noov xwb,  Nws nyiam kov noov heev thiab nws hais tias saib kuv puas aim nws tab sis kuv kov nws lub niag nceb mas kua nrog zig xwb tiag.#9 HMOOB_xuasnoov_*

HMOOB_xuasnoov_*
 • Guests

Posted 08 October 2014 - 08:05 PM

Niag gev liam li koj es nim yuav tau xuas leej twg lubpaum muaj kua nab, ntshe koj mas nyiag ntshis tuaj pw hauv luag tej qab txag hnia luag paus mloog luag sibtxiag zoo nyob tshaj xwb hos.

 

Koj xuas koj lub niag xwb los hos nim cav tias tau xuas luag thiab luag nim yov tau xuas koj.

 

Tus luag xuas xuas nooooov mas yog luag rab xwb nas.

 

Twb yog yus rab lawm tsis xuas es tseg ua ab tsi.

 

 #10 HMOOB_TsistxhobkhavtheebtiasnejJ_*

HMOOB_TsistxhobkhavtheebtiasnejJ_*
 • Guests

Posted 08 October 2014 - 08:47 PM

Nyob zoo cov phoojywg sawvdaws, hnub no cia peb tham txog cov ntxhais txawj ntse tebchaw nov yom?. Es puas yog raug luag ntxias thiab mus yuam kev lawm mad, ua li nej mus ua neej puas tau txoj kev hlub raws siab ntshaw thiab hos cov mi vivncaus aws?.

 

Kuv tsis paub hais tias lawv yog leejtwg li nas.

Tabsis kuv pom lawv mus yuav lwm haiv neeg xwb.

Raws kuv ntsia pom mas lawv yeej tsis tau lub neej raws siab xav li thiab mas luag lwm haiv neeg yeej tsis paub txog yus haiv neeg txoj kev ntshaw tib yam nkaus os.

Hos cov yuav yus haiv neeg los tej tug yeej mus ua lb neej txom nyem, ntsuag nos thiab xwb tsis muaj leejtwg hlub ces tseem txom nyem tshaj cov mus tau luag lwm haiv neeg.

 

Vim tsis yog hais tias nej txawj nej ntse heev ces nej haiv neeg yuav tuaj yuav tsis tau nej los hlub lawm, yog li ntawd nej thiaj ntsib mab los mus yuav mab es ntsib suav los mus yuav suav tsuav tau tus nws kam yuav nej thiaj nej kam yuav xwb ces zoo zoo lawm mas.

 

Kuv twb pom pom peb ib txhia ntxhais tsis muaj kev kawm ab tsi li los yus haiv neeg yeej tsis tham, tsis nyiam thiab tsis yuav li thiab.

Cuag nkaus nyias nqa nyias ib daim ntawv li mav ces ntsib mab los mus yuav mab e ntsib suav os mus yuav suav lawm.

 

Hos yog nej khav es muab nej haiv neeg neej haiv neeg nus saib qis qis ces yus mus tau lub neej tsis zoo, ntuj dub ntuj ntxoo dub ncwb nciab txhua hnub txhua hmo los yus mam ua gev ntxias, ua gev nywj tiag rau noj ntxeem kom dhau lub caij lub nyoog uas yus tseem ntshaw ntshaw txoj kev sib hlub tiam neeg nov xwb.

 

Hos yog hnub twg yus noj tsis qab haus tsis nqis lawm ces mam ua siab da quav da zis tib yam nkaus cov mus ua lub neej txom nyem ntsuag nos ces peb ib leeg yeej tsis txawv ib leeg li nawb.

 

Hos muaj tej tug kuv kuj pom lawv mus tau luag lwm haiv neeg raws siab ntshaw, noj seem noj so, noj tsis txhawj nyob tsis txob thiab muaj kev cia siab rau tom ntej tiamsis xyov lub caij lub nyoog nws yuav hloov nws thaum twg li ub li nov kuj tsis paub thiab.

 

 

 #11 HMOOB_tutusiab_*

HMOOB_tutusiab_*
 • Guests

Posted 20 October 2014 - 05:19 PM

Nag hmo kuv saib ib leeb nam hauv kuv tsis paub lub npe, leeb nam ntawd ib leeb nam tsiaj xwb nws kuj txaus xav heev mas kuv thiaj xav hais tias cia kuv coj tuaj tham qhia nej os kuv cov mi kwv tij.
kuv thov kom nej nyob tom qab nej sib siin xyaumb hlub ib leeg tsis txhob ua phem rau ib leeg.

leeb nam ntawd yog ib leeb nam nyon sab europe asian uas muaj cov tsiaj loj loj ncej qab ntug ntug zoo zoo coj mus yug saib nkaus.
Muaj co neeg luag nyiav tab tom tuaj puav ntes pab tsiaj ntawd coj mus tso tom zoo ua phuaj rau luag caij hla dej thiab dhia dej nawb mog.

nej txoj mi kev uas nej tsis txawj sib hlub luag yuav ntxias kom yus rov sib tua yus kom yus tuag yus kom tas xwb lau vim nej tsis txawj sib hlub, nej ib leeg tawm tsam ib leeg thiab nej tsis txawj sib pab tsis txawj sib zam txim thiab nej xyaum uaphem paujphem.

Cov kwvtij aws.....ntxiv nov mus cia kuv muab kuv tus kheej kiag los ua exaple rau nej saib nawb, vim tsis yog kuv khav theeb tab sis kuv xav kom nej nyob tau thaj yeeb xyab xeeb dua kuv es nej thiaj tsis tu tu siab rau kuv nawb mog.

tau ib hli tas los lawm kuv saib tv, kuv pom lawv tshaj tawm lawv ib lub machine fais fab ntxuav tsev huv huv, kuv xab xav yuav tabsis nyiaj tsis txaus.
kuv txawm thov kuv niam yuav rau kuv es kuv tau nyiaj kuv mam them kuv niam tabsis kuv ntshai mtshai nws cov laib heev tsam laib paub tias nws miaj nyiaj ces laib uaphemphem rau nws.
Sim neej no yog kuv niam yuav yuav ab tsi rau kuv ces kuv niam yeej cemcem kuv quaj ob peb pluag kom kuv noam cov laib txaus txaus siab lawm mas mam yuav xwb.
yog kuv hais kuv niam yuav ces kuv noam yeej sib ceg yhiab muaj qee zaus kuv niam cam tsis yeej kuv ces kiv niam tseem muab kuv ntaus cuag ntaus minyuam yaus kom kuv niam cov laib txaus txaus siab ua hniav tsis vov li thiab kuv niam cov laib xav tias cas kuv niam yuav mloog kuv niam cov laib lus thiab hlub hlub laib ua luaj tiam sis nyob hauv nruab siab kuv niam lub kua muag nrog twbywm tsis muaj leejtwg nrog kuv thiab kuv niam paub.

thaum ntej kuv tsis pom kuv niam cov laib sawv ncig kuv noam pawg lug mas kuv nrog kiv niam sib ceg , uaj yeej muaj swb tabsis txij kuv pom tias nws muaj ib co laib khoo mraim nws, nws yuav siv ib duas xwb los laib yeej kh [ nraim thiab laib yuab kom kub nrog kuv noa, sib nt@us sib ceg xwb xwb ces tsis yuav.
cia thaum twg muaj los kuv mam li yuav ces kuv niam wb tsis sib ceg ntau lawm.

thaum nov ces laib mus ntxias neeg taw tes nkuj nki rau kuv hais tias, cas kuv tsis ua 9 yhiab kuv tsis miab nyiaj rau kuv niam, hos laib mas muaj nyiaj ntau ntau rau kuv niam tiamsis thaum kuv niam yuav tau nyiaj ces xyov kiv niam lub hws twb nrog lawm pes tsawg kaj thiab kuv niam yoo dab ntub lawm pes tsawg hmo.

#12 HMOOB_Maiv Nyuam_*

HMOOB_Maiv Nyuam_*
 • Guests

Posted 21 October 2014 - 12:05 AM

Pa u m los los k ua tsis muaj leej twg ua ces kav liam dub dawb mev los tsuav pab tsuav ntsuag kom ntsuag ho ua ntsuas txom nyem hwv xwb tiag lawv.  Yus lub pa um thaum los los kua es niam yuav muaj leej twg paub nas.  Sib A i m zoo nyob ua luaj thiab kav liam tsuas tau xwb lauv txawm neeg dab tsi los xij.#13 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 21 October 2014 - 05:21 AM

Muaj ib pab neegphem caw kuv tus hlub mus nrog lawv noj su hauv ib tug txheeb zej txhheb zos tsev.

Cia kuv muab cov neeg lawv caw tuaj ntawd cov npe rau nej saib seb lawv yog leej twg.

Vim kuv tus menyuam tau lub npe tsis zoo thiab nws raug neeg tsis zoo quab yuam tas mus li xwb thiab lawv cov game twb over lawm los lawv tseem yuam nws cuag yog kuv thiab kuv tus tub hu kom lawv tuaj es ua cas lawv ho tsis mus tsib ntawm cov neeg invite lawv tuaj them lawv mad?.

Peb cov niam tub txiv nyuag tsis muaj dab tsi them leejtwg nas.

Es thov nej tsis txhob play nrog peb ntxiv lawm?.

 

 

Joan yog tus noj mov tsau lawm.

Gary yog Tawmkhiav

Shoua Vang yog kuv niam pog..

Peng Vang yog kuv tus phoojywg qub qub tus pojniam.

Dia Vang yog Maiv tshaus.

Oak yog Pov xyooj.

khiav khas npawv (kuv) yog Pov vaj.

Lis vaj tus tub yog kuv tus phoojywg qub qub, Shoua thiab Peng tus Vauv.

Hwj cawv haus yog kuv.

Cov ices yog kuv qhov chaw nkaum.

Lub cooler yog tus vivncaus.

Oak tus hlob yog kuv tus tub

Lis pov vaj yog kuv tus tub.

Maiv ntxawm thoj yog muam.

Kaus yog txiv hluas.

Niam dablaug yog hluas nkauj.

Dablaug yog Txiv yawg.

Kuv tus txiv yog kuv tus hlub,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #14 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 21 October 2014 - 08:26 PM

Tsis yog kuv tsis nyiam nej ib leeg tus twg tiamsis kom nej totaub hais tias kuv tus menyuam tsis tau muaj ab tsi nrog nej thiab nws yeej tsis tau paub nej, tsis tau pom nej thiab nws tseem hluas hluas heev nws yuav handle tsis tau nej thiab cov tib neeg lam muab nws ntes thiab liam li nej mas tsis yog kev tsis yog cai lawm.

 

Tam sim nov lawv muab 3 tug neeg uas muaj npe li nov los liam ntes kuv 3 tug menyuam.

 

Muab tus taw khiv los liam ntes kuv tus hlub.

Muab lis vaj tus tub los liam ntes kuv tus tub hlob.

Muab lis pov vaj los liam ntes kuv tus tub yau.

 

Cia kuv explain ov;

 

Kuv tus hlub nws tsis yog tib neeg taw khiv tiamsis nws tib neeg ntseeg khiv thiab hnub wb tuaj mus koom lawv rooj mov nws yeej hnav nws cev tsoo tsho uas yog nws tus kheej representing nws tus kheej thiab txhua leej txhua tus yeej vij nws, zov nws rawv ov hos lawv yeej tsis zov niag taw khiv.

 

Kuv tsis tau tsoooob tus nkes uas mus raws Peng thiab Shoua tus ntxhais hlob yuav lawm es Soua thiab shoua khib khib lawv sij thuam hais tias thaum ub tus doll nkes ntawd twb tau deeev kuv nim muaj ib plab menyuam lawm no nas.

 

Peb lub tsev nyob ze kuv tus tub yau lub tsev kawm ntawv, nws tsis muaj school bus thiab nws nyiam exercise ride on bite to school some time nws yeej tsis tau paub kuv cov neej tsa thiab nws tsis tau muaj connection nrog lis pov vaj nawb.

 

Xaus nov mus;

 

Koj hais tias kuv tsis zoo no koj puas txajmuag mas, tuaj ntsib kuv tim ntsej tim muag los mad thiab koj puas nco lawm thiaj los khee luag kua hais tias kuv daim nqaij ci qab qab heev hos koj cov niag kua ces ntsw xwb.

Yog tsis muaj nqaij thiab eggrolls, eggspring ntsw ces koj cov niag kua ntawd mean nothing to him, nchuav tawm thiab cuam tom thoob khibnyiab xwb.

 

Think before you done so many things to harm us alright my friends vim peb tsis tau ua yeebncuab rau nej leej twg.

 

 

 

Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users