Jump to content


hmoob kev ntseeg


5 replies to this topic

#1 HMOOB_hlub hmoob_*

HMOOB_hlub hmoob_*
  • Guests

Posted 08 August 2014 - 01:28 AM

txoj kev ntseeg nyob ntiaj teb no, tsis muaj ib yam uas yuav tseeb tshaj tswv yes xus lawm. yuav kom peb hmoob muaj neej nrog luag ua yuav tau los qhau hau nrog luag kawm, nrog luag ntseeg thiaj yuav muab lub neej ua. nyob lub ntiaj teb no cov ntseeg Yes Xus yog cov coob tshaj lawm uas luag twb los koom siab los yuav thiab mloog ib tug Vaj qhia, luag twb los muaj kev haum xeeb thiab vam meej tas lawm, ais peb tseem yuav tos thiab ntseeg yam twg thiab thiaj yuav tseeb rau peb hmoob?. 

 

Tsoom kwv tij hmoob, nws tsis muaj lwm txoj lawm os mog!. txhua yam kev ntseeg uas peb hmoob ua thiab tsim los nws yog Cuav xwb, nws yuav coj peb mus tsis txog twg li. vim nws tsis muaj paus, muaj ntsis uas muaj kev kawm, kev cob qhia ua lub hom phiaj rau neeg kom paub ntshai ntuj, ntshai cai.

 

txhua yam peb ua yog txhawj txog lub neej ntiaj teb thiab hnub tuag xwb, peb leej tib neeg, nws muaj ib tug ntsuj plig tiag uas peb pom tsis tau. lub cev uas uas yog Av luaj tsim yuav txawj tuag. tab sis tus ntsuj plig ua ntuj muab nws tsis txawj tuag, nws yuav rov mus cuag tus tswv uas tsim nws los. Tus ntsuj plig ntawd, peb txhua tus muaj thiab peb txhua tus teb tau tias yog ntuj muab. Yog li, ua cas peb ho tsis mus teev ntuj thiab hlub peb niam peb txiv tus pub nqaij, pub mov rau peb noj thaum lawv ua neej nyob.

 

Txhua yam uas peb ua rau lawv hais tias, lawv yug peb ib zaug xwb yuav npws laig lawv,  txoj hauj lwm yog lawm. tab sis txoj kev ntseeg yuam kev lawm. vim li cas hais tias yuam kev?,  vim peb muab lawv xa mus rau ntuj txiag, teb tsaus, ntuj tshaib, teb nqhuab lawm uas lawv tshaib tshaib, nqhis nqhis thiab tsis muaj lub chaw mus, lawv thiaj rov los nrhiav noj, nrhiav haus ntawm tej tub ki.

 

peb hmoob yog ib haiv neeg ntseeg thaum lub keeb los, vim peb tsis muaj tus coj thiab tsis muaj teb, muaj chaw. peb thiaj muab txoj kev ntseeg tso tseg uas mus teev dab niam, dab txiv thiab ntau yam dab uas lub hwj chim tseem qis tshaj leej tib neeg los teev lawm xwb. vim li cas hais tias peb hmoob yog neeg ntseeg ntuj thaum lub keeb, vim thaum ub peb tej pog yawg tseem nyob rau tej toj roob siab uas tsis tau hnov dua cov Xib Hwb thiab txiv plig lawv tshaj ntuj lus, peb tej pog yawg yeej nco tau tej yam yooj yim qhia tseg tias: 1. yog pom Nab yuav tsum ntau kom tau. 2. yus tus poj niam lawv qhia tias yog yus tus tav. 3. yug tau me nyuam tshiab uas yuav tawm rooj mus ua qoob los sis ua qhua yuav kom cov laus muab hmoov qab yiag los ua ntoo cuam lub cim rau saum hauv pliaj.  4. yog muaj tej tus neeg mob uas tsiv tsawv ua neeb kho, txiv neeb yuav kom xaws tus ntoo cuam rau nraum nrob qaum.

 

tej hais los no, thiaj qhia tau tias peb yog ib haiv neeg ntseeg ntuj thaum lub keeb. Tus Nab yog ib tug xyw loj tshaj hauv hmoob lub neej, yog Nab nkag leej twg tsev lawm yuav tsum ua neeb npau ntees yuam dab uas teeb neeb txog daim nyiaj mas lawv thiaj ua. ntau yam uas peb hmoob tsim los, nws yog ib qhov kev cais pab, cais pawg xwb.

Haiv neeg uas tsis kom ib txoj kev ntseeg, haiv neeg ntawd, yuav tsis muaj kev haum xeeb thiab sib hlub li. vim qhib siab tsis tau los sib qhia, pauv tswv yim, sib txhawb, sib zam li uas ntshai koj siab, ntshai kuv tshaj. li ntawd, txoj kev hlub yuav tsis muaj li. leej tib neeg yog tsis muaj txoj kev hlub, yeej tsis ncaj, tsis nquag, tsis muaj lub siab khuv leej txog lwm tus li.

 

kev vam meej, kev haum xeeb yuav tswm sim tsis tau li.

 

Hlub Hmoob

 

 

 

 #2 HMOOB_hmoob yuav tau hloov_*

HMOOB_hmoob yuav tau hloov_*
  • Guests

Posted 09 August 2014 - 04:49 PM

Peb hmoob txoj kev teev hawm, kev ntseeg nws yog ib yam tsis tseeb thiab ntiav ntiav xwb. peb ua raws li peb siab xav thiab kev cia siab xwb, nws tsis yog qhov tseeb. nws tsis muaj tus tseem tswv coj peb sab ntsuj plig. peb txoj kev teev sws li nram no: teev dab niam txiv, dab roog, npua tai, xwm kab, nyuj dab, dab vaj, dab tsev, dab pob zeb, dab ntoo xeeb thiab ntau yam uas hais tsis txhua ntawd,  peb xav tias yuav pab no ces peb  txawm muab los teev raws neeg hais lawm xwb, nyob hauv lub ntiaj teb no muaj dab tiag, ua thiab ua dab qus, dab hav zoov los sawv cev qhov peb thov, peb teev  ntawm pab peb, nws zoo li tus neeg zej zog uas peb qhuag hu thiab pub rau noj ces nws cawg peb, pab peb lawm xwb.

 

Tab sis, yog yus xav kom ua ib yam dab tsi rau yus mas yuav tsum ntiav xwb mas thiaj ua. yog li, cov dab uas hais los saum no thaum yus thov txog thiaj yuav tsum fiv xyab ntawv, tsiaj txhu rau mas thiaj pab yus, nws zoo li ib tus tub zog ntawm yus sab ntsuj plig xwb. nws tsis yog ib tus cawm seej rau yus sab ntsuj plig.

 

li ntawd, peb hmoob sab kev ntseeg thiaj tsis muaj tus tswv tseem ceeb los coj haiv koom tau ib tug tswv tau,  sab kev ua neej los  thiaj  tsa tsis tau ib tug thawj neeg los coj haiv neeg. kom peb hmoob muab lub ntiaj teb neeg cov tseem teev dab, ntseeg dab los xyuas saib!. cov haiv neeg no puas vam meej thiab muaj teb chaw nyob?. tej zaum nws kuj yuav muaj tej lub uas yus tsis paub thiab. tab sis cov neeg uas nyias muaj nyias dab, yeej tsis muaj kev thaj yeeb thiab haum xeeb li.

 

 cov haiv neeg uas tseem teev dab, ntseeg dab mas yog ib haiv neeg poob qab tshaj nyob lub ntiaj teb no, kom muab tig los xav rau peb hmoob, peb mus txog twg lawm?. peb muaj kev kawm txawj ntse ib yam li lub ntiaj teb neeg thiab. vim li cas?, peb ua tsis tau ib yam dab tsi thiab tuav tsis tau ib thaj Av rau hmoob nyob li. nws kuj yog vim tus dab ua tswv kav coj peb lub neej, uas peb ntshai cam tsis dhau tus dab xwb, li ntawd, peb cov dab qhuas uas nyias muaj nyias no thiaj muab peb cais mus ua ntau pab pawg uas tsis koom siab. tsis haum xeeb los ntawm dab ua tswv kav.

 

yog peb hmoob tsis tig los hloov ntseeg li lub ntiaj teb neeg ntseeg mas tsawg tiam los peb lub neej hmoob yuav tsis txog twg li. lub ntiaj teb neeg lawv los xyuas, los kawm txog peb hmoob txoj kev ntseeg, tus dab qhuas no xwb ces lawv paub tias peb ruam npaum li cas lawm. lawv yuav tsis ntshaw, tsis ntshai peb li. haiv neeg uas tseem ntseeg tias ib tug neeg muaj txog 32 tug ntsuj, 32 tug hlauv, haiv neeg uas ntseeg tias tus neeg tuag sawv mus ua tsov, ntseeg tias tus poj ntxoog coj tau neeg tus poj niam mus ua tsov poj niam,  thiab ntau yam uas hais tsis txhua no. yog muab tham rau cov neeg muaj kev ntseeg ntuj thiab vam meej mas lawv ###### ncauj rau yus xwb.

 

Lus tham pem hais los tso tseg li no.#3 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
  • Guests

Posted 19 December 2014 - 08:29 PM

TSIS YOG LI NTAWM KOJ HAIS LAWM OS TUS MI KWV NTXAWG.

YOG IB TUG NTSEEG MUS CHURCH VIM VAM LUAG COV NEEG COOB COOB XWB CES KOJ YEEJ MUS TSIS TAU KEV SAUM NPLAIM DEJ NROG TUS TSWV YEXUS UA KE OS NAWB.

TOS VIM LI NTAWD PEB MUAJ IB CO NTSEEG THIAB XIBFWB LAWV MAS UA KEV PHEM KEV QIAS TAS SIAB NRHO UA RAU KUV LUB KUA MUAG LOS THIAB TU SIAB KAWG NKAUS CES KUV YEEJ TXIAV TXIM SIAB NTAU ZAUS LAWM HAIS TIAS KUV YUAV TSIS XAV MUS POOS LAWV NTXIV LAWM YOG THAUM NTAWD LOS TXOG.

 

MUAJ IB PAB NTSEEG XAV NTXIAS NYIAJ NTAWM IB KHUB TXIJ NKAWM CES LAWV TXWV TSIS PUB TUS NIAM TSO NYIAJ HAUV CHURCH, NWS TSO NYIAJ THAUM TWG CES LAWV HAIS TIAS YOG NWS VAM XIBFWB LAWV PAB NWS XWB.

NWS TSIS TSO CES LAWV KOM NRAUJ NWS TUS TXIV, LAWV MAM MUAB LAWV TUS NTXHAIS ZOO NKAUJ THIAB HLUAS HLUAS TSIS TAU MAG NTAU TEG PUB TUS TXIV YUAV.

 

QHOV KUV TU SIAB TSHAJ TIAM NEEJ NOV LAWM CES YOG XIBFWB LAWV TSIS UA LAWV TES HAUJLWM LAWM LAWV NROG COV NTSEEG NRHIAV NYIAJ LAWM XWB.

 

VIM YOG MUAJ CO NTSEEG LWM TXOJ KEV CAI LAWV SIB SAB LAJ HAIS TIAS LAWV YUAV UA CAS THIAJ NTXIAS TAU NYIAJ CES THAUM TXOG HNUB MUS PE VAJTSWV THIAB TUS TSWV YEXUS CES XIBFWB TXAWM TSIS THAM TXOG VAJTSWV TXOJLUS LI LAWM TABSIS MUAB HNUB NTAWD LOS QOG COV TSIS NTSEEG COV LUS SAB LAJ.

 

THIS IS LET US KNOW WE ALL LIVES IN ONE WORLD, WE SPEAK IN ONE WORD.

 

YOU GUEST WHAT?. NO ... but $ is ...#4 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
  • Guests

Posted 19 December 2014 - 08:58 PM

YOG XIBFWB LAWV TWB TSIS HLUB TSIS NTSEEG TUS NTSEEG LAWM, TUS NTSEEG YUAV UA LI CAS THIAJ NTSEEG TAU LAWV MAD RAWS QHOV KOJ PIAV NAS HLUB HMOOB THIAB HMOOBYUAVTAUHLOOV VIM NEJ TWB YOG COV NEJ HAIS LAWM NTAG OS.#5 HMOOB_nyiashusnyiaskwj tse_*

HMOOB_nyiashusnyiaskwj tse_*
  • Guests

Posted 20 December 2014 - 08:07 PM

nyias hus ntias kwj tse tas zog.   raws li kuv soj ntsuam mas cov neeg uas tsis mus church  lawv ua neej nplua nwj dua.   kuv pom ntau lub kiab khw puav leej yog tib co neeg coj kev cai qub xwb.    hos thaum muaj kev ploj tuag los.   lawv cov neeg coj kev cai qub muab nyiaj txiag tuaj sib pab ntau tshaj.    raws li saib mas cov lawb dab tsis pom muaj neeg muaj kiab khw ntau leej.    hos thaum muaj neeg tuag los yeej tsis muaj neeg yuav tuaj pab nyiaj coob npaum li cov coj qub kev cai li.    tej no ua rau kuv xav tias ntshe yog.   1    tej zaum cov neeg uas tuaj church ntawd  lawv nyias lam tuaj sib koom xwb ib leeg twb tsis txheeb ze ib leeg  ces nyias yog nyias hmoob dab hmoob tsi lam tuaj ua ke xwb.   2   ntshe yog cov xib fwb niaj hnub hem lawv tias kom lawv yeej meem tso nyiaj feem kaum rau niag xib fwb noj ces.    ua ua lawv pluag tas lawm.   thaum muaj ib tug neeg tuag hauv lawv tej church   lawv thiaj tsis muaj nyiaj tuaj pab yim neeg uas tau kev txom nyem ntawd lawm.   muab hais mas cov neeg mus church lawv kuj hus lawv kwj tse kawg.   lawv hais tias lawv thiaj li yog sib hlub thiab sib pab.    tab sis ib yim neeg uas txom txom nyem thiab tsis muaj neeg txheeb ze coob tuag ces.    koj mus zaum ib hnub mloog yeej tsis hnov leej twg muab nyiab pab es yuav hnov ua luag tsaug li.     hos muaj lawv ib co mas luag txawm pab nyiaj los.  cov xib fwb hais tias kom tsis txhob ua tsaug thiab.    ces luag tej nyiaj luag khwv khwv thiaj tau los.   nws tsis yog dawb khaws tau es.   luag xum pes chiv ua tiag lauj ntawm luag tsev neeg pluas noj coj tuaj pab koj es.    tseem tsis kas hais lo nyuag lus ua luag tsaug thiab no es leej twg niam yuav xav muab nyiaj pub koj dawb  yam li nyiaj tsis yog nyiaj nas cov yawg.    hais lus rau luag los tseem cav hais tias.    yog koj pab nyiaj los tsis ua koj tsaug laiv mog.   fuckyou.   cas kuv yuav muab nyiaj yuam kev lawm tsis zoo hais tias.   muab kuv qhov nyiaj rov los seb yuam.    .ua cas luag tej neeg Meskas yog koj pab luag ib qho nyiaj los sis khoom dab tsi mas luag txawm nyiam thiab tsis nyiam koj qhov khoom los.  lo lus hais tias ua tsaug ov mog.    thankyou .   luag yeej tsis cai nav.   es cov xib fwb quav dev no ho mus kawm qhov twg los.   thiaj tsis pub nws cov ntseeg hais lo lus ua tsaug no mas los?.   es nws niag xib fwb niam muaj muaj nyiaj pab dawb  rau luag tsev neeg uas tau kev txom nyem ntawd txaus nkaus lawm mas thiaj txwv luag pob.    awb txia dej tiag tiag ov lawv aw.#6 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
  • Guests

Posted 20 December 2014 - 10:19 PM

Tus ua dua luam lawm nws thiaj paub ntau dua.

 

Thaum kuv muaj 8-9 xyoo nyov ntawd, kuv niam thiab kuv txiv ua luam muag ntses, kuv niam ci tau ib co ntses, kuv niam qhia kuv niam cov ntses ci ntawd rau kuv tas ces kuv niam rov mus tim tsev lawm.

Kuv zov zov ib tav su dua tsis muaj ib tug neeg yuav kuv cov ntses li, tus twg tuaj txog ntawd los lawv yuav cov minyuam tub thiab mi nyuam ntxhais uas pab lawv niam lawv txiv muag ntses ib ncig ntawm kuv lub boot tas, lawv yeej tsis yuav kuv cov li ces kuv tu siab kawg nkaus lb kuamuag teev yees yaim yaim tes cia.

Ib chim kuv niam tuaj txog, kuv niam cov ntses tsis poob ib tug li tabsis kuv niam tseem muab tau 5 npaj pub rau kuv coj mus ua su noj tag kis kuv mus kawm ntawv thiab.

Tag kis sawv ntxov kuv ho nrog kuv txiv mus muag nws cov ntses muag tsis tag nag hmo ces peb muab las ntsev cia ib hmos mam coj mus muag mas muaj ib co pojniam coob tsis coob li tuaj muab kuv txiv cov ntses sib huas yuav thiab tseem muaj ib niag yuav qhuas yuav qhuas kuv txiv hais tias......tus me txiv ntxawm, koj cov ntses mas qab qab ua luaj li tiag kuv twb tuaj yuav yuav mus hau noj lawm yeej qab dua lwm lub boot.

Ces thaum yuav txog pebcaug ntawd kuv muaj 2 tug uncle nkawd 2 lub tsev nyob nram ncauj ke nov hos peb lub nyob pem toj, law 3 leeg yuav tau 3 tug las npua coj los tua muag ua pebcaug, cov nqaij mas twb tua tseev huvhuv puag thaum 3 am sawv ntxov los lawm thiab neeg twb tuaj yuav yuav tas.

Thaum txog 7 am sawvntxov tsis tshua muaj neeg tuaj yuav nqaij lawm kuv txawm raws kuv txiv mus xyuas kuv 2 tug uncle cov nqaij seb puas poob tas los tsis tau, kuv raws kuv txiv mus xyuas ces lawv twb yuav yuav tas tshuav qho me ntsis lawm xwb ces txawm ntsib tus pojniam qhuas qhuas kuv txiv cov ntses ntawd tuaj xyuas kuv 2 tug uncle cov nqaij los ces txawm los nug kuv txiv hais tias, nej cov nqaij tas li ntawd lawm xwb lod?.

Kuv txiv teb hais tias tshuav thiab os, kuv cov nyob ped lawm, nws taw tes qhia tus pojniam ntawd rau peb lub tsev.

Tsis ntev ntawd xwb ces kuv ib tug txiv ntxawm txawm mus yuav tau ob niam tub khab coj los ua niamyau.

 

Niaj hnub nim no kuv pom niag pojkhab ntawd mas kuv tseem pom niag pojniam ntawd tsim tsawv muab kuv niam kuv txiv raws tom rau qhov ub qhov nov tiag ua peb tsis muaj kwv tsis muaj tij thiab xwbfwb lawv los tsis kam pab peb li.

 

Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users