Jump to content


Koj yuav xyaum ua li cas es thiaj li zoo

kev xyaum ua neeg

13 replies to this topic

#1 HMOOB_xou_*

HMOOB_xou_*
 • Guests

Posted 07 August 2014 - 07:21 PM

-   kev zoo lwm yam nws tsis npaum li txoj hmoo zoo

 

-   kev ncaj lwm yam nws tsis npaum li ua lub siab ncaj

 

-   kev muaj lwm yam zoo nws zoo tsis npaum li tib neeg lub siab zoo

 

-   kev txawj thiab paub lwm yam nws tsis npaum li paub ntsuj plig txoj hmoo txhawb

 

 



#2 HMOOB_pojniamtsisfavsiabyeejtsis_*

HMOOB_pojniamtsisfavsiabyeejtsis_*
 • Guests

Posted 01 November 2014 - 07:11 PM

Kuv pom lawv xyaum li nov xwb ces nws txawm xav hais tias lawv hlub thiab muab nyiaj ntau ntau rau nws lawm.

 

Thiab xyov yuav thaum tgw peb cov hmoob ruaruamqauj mas ua tau li luag.

 

Muaj ib yawg, nws txom txom nyem heev, nws tsis muaj nyiaj li, nws niaj hnub mus ua haujlwm los yug nws tsev neeg ib hnub dhau ib hnub thiab ib hmo dhau ib hmo xwb.

 

Muaj ib co tubsab txawm xav xav ntxias coj nws mus tua heev ces muaj ib hnub nws pog txawm tuag lawm laud.

 

Nws pog tuag ces nws tsis muaj kwv tsis muaj tij tuaj xyuas nws li, tubsab tuaj coob coob ces cov tubsab ntawd txawm tuav tau ib lub tswvyim phemphem seb cov tubsab ntawd yuav ntxias li cas yawg thiaj kam nrog cov tubsab ntawd mus es muab yawg pojniam tubse tso tseg.

 

Cov tubsab ntawd txawm mus hu lawv neej lawv tsav coob coob tuaj xyuas yawg ntawd pog tuag.

Ces cov neeg coob coob ntawd txawm pom tias ua cas yawg yuav txomnyem ua luaj li tiag tiag.

Cov neeg coob coob ntawd txawm pab nyiaj pub yawg, tus pab ntau pab tsawg los muaj tas.

Ces tau nyiaj los pam yawg pog yog 11 phav.

Yawg muab 4 phav yuav lub hleb.

Yawg muab 1 phav yuav qhov av faus yawg pog.

Tshuav 6 phav ces tubsab txawm ntxias yawg hais tias, peb pom koj tus pojniam tham tham hluas nraug, tsis txhob pub koj pojniam pom 6 phav nyiaj nawb, ia peb mam pab koj es koj ua li peb hais xwb mas koj thiaj yuav tau koj pojniam hos tsis li mas koj pojniam yuav raws hluas nraug mus thaum nws tau koj qhov nyiaj 6 phav lawm.

 

Ces tubsa txawm muab tau ib lub tsheb qubqub coj los nywb rau yawg yuav.

Yawg muab nyiaj coj mus yuav lub tsheb tas ces tubsab xa loo yawg cov nyiaj mus tso hauv yawg lub Bank lawm.

Thaum yawg cov nyiaj tshwm tom yawg lub bank lawm ces tubsab rov tuaj nyiag tubsab lub tsheb lawm ntsiag to tsis hnov ua ntab ntws.

 

Ces txij hnub ntawd los yawg thiaj nyiam nyiam tubsab thiab mus ua tubsab los li lawm hos ntxubntxub tej neeg txheeb neeg ze.

 

 



#3 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 03 November 2014 - 02:53 PM

Koj xav ua kom zoo ces ua ntej yuav tsum yaim nram ko taw tuaj txog lub p a u m mas koj mam ya i m lub qhov thiab tus p l e thiab y a i m kom ntev ntev heev tag mas mam mus y a im ob lub m i s.  Muab ob lub txiv m i s noj li menyuam ab tab mas mam npuav lub qhov ncauj thiab hlev nplaig rau hauv lub qhov ncauj ces mam muab koj rab q a  u ntsaw kiag rau nws lub pa u m nawb.  Thaum no mas zoo tshaj li tiag phoojywg aw.



#4 HMOOB_plawvthiabplhaub_*

HMOOB_plawvthiabplhaub_*
 • Guests

Posted 03 November 2014 - 03:00 PM

1.   thaum kawg ib txhia yuav tau daim plhaub hos muaj ib txhia yuav tau lub nkaub...?

2.   muaj ib txhia yuav tau daim tawv hos muaj ib txhia yuav tau lub plawv...?

 

ntawm 2 sob lus ntawm no nws txhais tau li cas?

 



#5 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 04 November 2014 - 02:35 AM

Cov muaj hluas nkauj zoo ces yuav tau rau ntua yus rab rau kab nyuag tawg pleb ntawv ntag,  hos cov tsis muaj hluas nkauj ces kawg niaj hmo hlob xwb tiag.



#6 HMOOB_kuamuagteevyujyees_*

HMOOB_kuamuagteevyujyees_*
 • Guests

Posted 04 November 2014 - 06:41 PM

Koj ua ntsuas khav koj yav nyuag ntawd heev lawm ov, tsam muaj ib thib koj cav rau ntua rau hauv na has kuv ua nws koj yav niag ntawd tu nrho ib cog rau hauv lawm ces koj kawg ntsaj luj laws pos rawv koj yav niag ntawd mus kom tas koj sim mo neej.

#7 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 05 November 2014 - 12:55 AM

Koj ntshai  npaum li koj nab, yog ntshai npauv es thiaj ua ib siab hlob lawm xwb ntag lauv yom.  Hlob ntev ntshe yuav mob kub lug thiab xwb os thaub aw.



#8 HMOOB_hmoob lub neej_*

HMOOB_hmoob lub neej_*
 • Guests

Posted 05 November 2014 - 03:30 AM

hmoob yuav zoo, yuav tsum xyaum mus nrhiav kev ntseeg loj los coj li luag cov neeg vam meej uas muaj kev ntseeg loj coj, kom roos tas haiv neeg. muab sawv daws rub los ua ib pab xwb, kom muaj kev kawm ua neej, ua neeg.

 

peb hmoob kev teev Dab Qhuas tu ncua tsis muaj kev kawm ua neej, ua neeg li luag cov haiv neeg uas muaj kev ntseeg coj. peb li, yog peb tsis muaj Dab Qhuas thiab muaj noj, muaj haus mas tsheej xyoo peb tsis muaj kev sib ntsib, pauv tswv yim, kawm ua ke li luag cov uas muaj kev ntseeg coj.

 

Luag cov haiv neeg uas muaj kev ntseeg coj, ib lub hli twg luag sis ntsib li ntawm 4 zaug thiab muaj tus qhuab qhia luag txog kev ua neej, ua neeg rau luag cov neeg. luag tsis zoo li peb es nyias muaj nyias Dab, nyias nyob nyias, nyias ua nyias. peb li tus Dab qhuas muab peb cais mus deb ntawm txoj kev sib hlub, sib ntsib lawm.

 

qhov tseeb kom peb ntsia tias cov haiv neeg teev Dab puas muaj cov haiv neeg uas muaj kev haus xeeb, thiab vam meej. qhov ntawd yog qhov tseeb ntawm sawv daws pom.



#9 HMOOB_xavtxhijxavtxhua_*

HMOOB_xavtxhijxavtxhua_*
 • Guests

Posted 05 November 2014 - 04:37 AM

Yog nrhiav yoojyoojyim li muab candy rau menyuam pojntxooognoj xwb mas kuv nrhiav tau thiab.

Koj ces ntxias dag kom kuv pluag, kuv kug xwb.

Koj tsis paub hais tias nws qee kiag kuv ib lub caij ntuj sov npaj yuav mus lawm los leg niagdab ntawd nas.

Los kuv tseem ntshai tsam kuv faib tsis txhua, nco tsis txog leejtwg lawm ces niag dab ntawd ua kub ua ntaiv tuaj hlawv kuv ces xum tsis nrhiav.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



#10 HMOOB_neeg Kev hlub_*

HMOOB_neeg Kev hlub_*
 • Guests

Posted 05 November 2014 - 10:56 PM

Neeg yog tsis muaj kev hlub, nws yeej saib nyiaj txiag yog ib qho tseem ceeb rau nws uas cev tes tsis tau mus pab txog leej twg li.

 

haiv neeg zoo li no, luag yeej tsis muaj kev vam khom txog, nyob txog twg los luag yeej tsis nyiam, tsis hlub,

lub neej yeej yuav vam meej tsis taus nrog lub ntiaj teb neeg thiab muaj kev lom zem nrog luag.

 

 

 

 



#11 HMOOB_ntxub_*

HMOOB_ntxub_*
 • Guests

Posted 06 November 2014 - 04:33 AM

$ yuav tau tsis yog hlav saum ntoo.

 

Cov neeg coj li ntawd los twb yog luag xub coj li ntawd rau nws lawm ces nws thiaj xyaum tau los ua neej twm xeeb kom nws muaj txaus nws noj nws haus xwb vim nws cav tsis yog menyuam yaus lawm ces koj tseem yuav qhuab qhia tau nws.

Thiab yog nws tsis tau txais dua kev hlub thaum yau yua ces nws laus laus li ntawd lawm ces nws yuav tsis hloov.

 

Ib qho ntxiv;

Qhov kuv dhuav niag dab ntawd tshaj mas yog txw thiab yuam kom mus nyiag seb nws ho puas yuav muaj yeej.

 

Yog leej twg ntshaw vam ntshaw meej, ntshaw muaj phoojywg, kwv tij neej tsa thiab ntiaj teb neeg coob coob los ua npoj ces khiav deb deb tsis txhob tuaj ntxias ntxias neeg lawm.

 

Kuv txawm tsis txawj tsis ntse los nyaj qho nyuagphem, qhov nyuagzoo kuv yeej paub.

 

 



#12 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 06 November 2014 - 04:37 AM

Yus twb tsis muaj nyiaj, yus muab hlub luag tas lawm ces yus tuagtshaib tuagnqhis xwb los mad.

 



#13 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 06 November 2014 - 02:41 PM

Tus hluas nkauj ntawv mas nyiam ya im q a u  heev li os.  Nws hais tias tsis ya im  mas tsis zoo nws siab kiag no laiv.  Xav kom zoo tshaj kawg ya im lawm xwb nawb me kwv.



#14 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 18 November 2014 - 08:12 PM

Tus muam aws...........yog koj raug dag xwb ces thaum koj pom hais tias nws twb muaj pojniam lawm no ces koj cia li khiav mus tam sim no xwb mas nawd vim koj nyob los tsis muaj leej twg cem koj ces koj ho xav xav raug cem thiab yog koj tsis xub uaphem cem luag ces koj ho yuav nyob tsis taus.

Koj muaj dab tsi es koj thiaj tseem xav nyob mas lod tus me muam?.

Khiav mus niag ntsejmuagnpub, niagphem li koj ntshe twb raug lawm xyov puas tsawg txhiab, puas tsawg pua leej dag, es cas ho muab liam rau luag tej txiv tias lawv dag koj laud.

Mas koj tsis txhob xav hais tias koj thiaj muaj siab muaj ntsws ces koj thiaj paub mob siab xwb, hos luag tus niam loj tsis txawj mob siab no.

 

Yog koj tsis yog ib tug tib neeg uas digdigmuag ces koj cia li khiav mus thaum koj pom luag tus niam loj tseem ntsia ntsoov luag tus txij nkawm thiab dai ncuv nrog luag ua ke ntawm daim phuab ntsa nyob hauv luag lub txaj nawb mog.

 

 

 

 

 

 

 





Reply to this topic



  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users