Jump to content


Txoj Kev Hmoob Yuav CIAJ tau

tsis muaj lwm txoj lawm

30 replies to this topic

#1 HMOOB_Taw Qhia_*

HMOOB_Taw Qhia_*
 • Guests

Posted 09 January 2014 - 09:35 PM

Hlob Vaj Pov lub zog + Yaj Soob Lwj puav pheej ua neej + Pejxeem Hmoob => Hmoob lub neej          

Hlob Vaj Pov muaj lub zog neeg thiab nyiaj, tiam sis tsis muaj puav pheej ua neej thiab txoj hau kev taug.  Yaj Soob Lwj muaj kev ua neej thiab puav pheej ua neej, tiam sis tsis muaj lub zog neeg thiab nyiaj.  Yog ob pab no los ua kev, Hmoob thiaj muaj neej nrog luag ua.

Leejtwg txawm yuav hais npaum licas, muaj zog npaum twg, los txog thaum kawg yuav los xaus li no, tsis muaj lwm txoj kev lawm.  Yav dhau los, iab thiab qaub npaum twg los yuav tau nqos.  

Ib qho ntxiv: Hmoob txawv tebchaws rov mus ua tsis tau nom tswv nyob Hmoob lub tebchaws lawm.#2 HMOOB_Niam Ntawv Hmoob_*

HMOOB_Niam Ntawv Hmoob_*
 • Guests

Posted 10 January 2014 - 02:15 AM

Vaj Pov thiab Yaj Soob Lwj nkawv twb ua tsis tau dab tsi, nkawv lam dag kom cov Hmoob ruam muaj muaj siab xwb os.  Yam twb ua tsis tau ntawm tes es pheej yuav hais dab tsi.  Peb Hmoob Meskas mus Nplog los peb yuav cia nom rau lawv ua es thov lawv cia - rau peb ua xwb ces Hmoob vammeej xwb xwb li os.

 #3 HMOOB_moob nplog_*

HMOOB_moob nplog_*
 • Guests

Posted 10 January 2014 - 03:05 AM

nphooj ywg cas kuv saib zoo li koj paub qab hau kawg thiab sa... cas los twg los tsua xa txiag - nkaus xwb. peb ua txiv neej ces yeej xav txiag ib yam thiab tiam sis tus npawg uas pib lub topic ua ntej kuv saib nwg muaj lub zoo tswv yim los ntuav qhia pub rau peb tuaj sib tuav thiab pauv tswv yim thiab ntshiav txoj kev rau peb taug ho cas koj hais dag ntsuav li ko na...  yog li kuv xav txhawb koj lub zog sob,  yug yog ib tus hmoob mekas es yuav nyuaj dab tsi, koj tsi pom li cas peb cov nkauj hmoob tuaj hauv toj siab txhua tug  es xav xav tias yog tso duab ua dab tsi lod ?  txhua tus nthuav lub cev dawb mos ntawd vim yog lawv nthuav rau nej cov hmoob mekas saib thiab qhia rau nej tias lawv xav muab rau nej...... xwb tiag. nej mas thiaj tsim nyog tus siab cas kuv ho tsi yog moob mekas li nej thiab lauj.  pab nej zoo saib thiab nrog nej qab lo nawb.  txhob khuv xim nyiaj mas tsam thaum  laus lawm ces nrog nej tus saib laiv...txhua txhua daim duab nkauj moob toj siab lawv sau hais tias yog yog muaj siab tiag ces hu los tau  no xwb es cas nej tsi zoo siab thiab tsi txaus siab thiab los cas. peb cov hmoob nplog nrog nej mob siab thiab ho yog hais txog qhov no naj...

 #4 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 12 January 2014 - 02:06 PM

(Note: Laos is still very, very Dangerious!!!)

Nej ceev faj ua ntej nej mus nkag ncig ua sis rau hauv teb chaw Nplog.

 

Tej zaum nej xav tia niam no teb chaw Nplog tsis muaj tsov tsis muaj rog lawm.  Nej xav ntshes mus sis rau hauv teb chaw Nplog yov yooj,yooj yim lis nej lub siab xav.  Qhov ntawd nej xav tau yuam kev zoo ib yam lis kuv lawm nawb.  Kuv tau mus ncig ua sis tau zau rau hauv teb chaw Nplog.  Kuv kuj tau mus ncig ua sis rau txhua qhov che chaw txhua nrhos kuv kuj siab loj tsis ntshais dab tsis tiam sis qhov ua kuv tsis nco qab ntshai ntawd yog ib qho ua kuv yuam kev loj heev. 

 

Xyoo 2013 - 2014 no, kuv kuj tau xas kuv daim Passport mus ua Visa rau tom Nplog lub Lao Embassy nyob rau hauv Washington D.C. kom kuv tau mus ncig ua sis noj peb caug rau hauv teb chaw Nplog.  Tom qab lawv rov xas kuv daim Passport rov tuaj txog, Nplog lub Lao Embassy nyob rau tom Washington D.C. yeej tau tsos cai rau kuv mus ua sis rau hauv teb chaw Nplog tiam sis thaum kuv mus txog rau hauv Vientiane thiab kuv yov tau mus hlas ntawm Thai-Lao Border ntawd, cov tub ceev xwm Nplog ua hauj lwm nyob rau ntawm ciam teb ntawd tsis kam ntau lub thwj kom muaj hnub nkag mus rau hauv teb chaw Nplog rau daim Passport.  Lawv cia lis kom kuv mus rau hauv teb chaw Nplog xwb kuj ua rau kuv poob siab xav tia ua cas txhua zau kuv los ua sis rau hauv teb chaw Nplog, lawv ntau ib lub thwj muaj hnub kuv ncag mus rau hauv teb chaw Nplog ua cas zaum no lawv cia lis kom kuv mus xwb.  Kuv thiaj lis rov nug tus tub ceev xwm Nplog ua hauj lwm nyob rau ntawm Thai-Lao Border ntawd tia vim lis cas nws hos tsis ntau hnub kuv nkag mus rau hauv teb chaw Nplog kom pom rau ntawm kuv daim Passport.  Nws hais tia nws tib muab kuv daim passport npa thwv tseg nyob rau hauv Computer tseg lawm.  Nws kom kuv mus tsuag, tsuag xwb.  Kuv kuj maj nroo mus rau hauv teb chaw Nplog lis nws hais thiab.  Kuv mus ncig ua sis noj peb caug tuaj yov luag muaj ib hlis ces kuv mam lis rov los txog rau ntawm Thai-Lao Border nyob rau hauv Vientiane ntawd.  Thaum kuv los txog rau ntawm border ces muaj ib tug poj niam Nplog ua kuj ntau tau ib lub thwj rau kuv daim visa Nplog nyob rau hauv kuv Passport.  Thaum kuv tawm los txog rau ntawm qho chaw nce tseb yov hlas tus dej Mekong ces muaj ib cos tub ceev xwm yog cov neeg kuaj cov Passport.  Cov neeg ua kuv nces ces lawv kuj lam saib dog saib dig.  Thaum los txog rau ntawm kuv daim Passport ces lawv mus muab nthuav mus nthuav los thiab saib ntev, ntev.  Kuv thiaj lis xav zoj tia vim nws yov mus saib kuv daim Passport ntev ua luaj es yog vim tus dab tsis.  Nws saib tag ces nws txawm hais rau kuv tsis muaj lub thwj ntau nkag mus rau hauv teb chaw Nplog.  Kuv thiaj lis teb rau nws tia thaum kuv los rau hauv kom tib kom ntej ntau lub thwj kom muaj hhnub nkag mus rau hauv teb chaw Nplog es nej tib tsis kam ntau.  Nej kom kuv mus tsuag, tsuag.  Nej hais tia nej tib muab kuv daim Passport npa thwv tseg kom kuv tsis txhob txhawj.  Kuv thiaj xas tia ntshes nej tib npa thwv tseg lis nej hais lawm es vim lis cas nej hos rov liam tia kuv nkag mus rau hauv teb chaw vuam cais no.  Kuv tib xas kuv daim Passport mus rau nej lub Lao Embassy nyob rau Washington D.C. tsos cais rau kuv nas vim lis cas nej hos hais kuv nkag mus rau hauv teb chaw Nplog phiv nej tus cais no.  Kuv kuj tau mus nrog ciag Nplog tus thawj tub ceev xwm tham kiag ces nws hais tia kom kuv them $100 mas nws thiaj lis tsos kuv mus.  Kuv teb nws kuv tsis muj nyiaj.  Kuv tib muab nyiaj siv tag lawm.  Kuv hais rau nws tia kuv los ua sis rau hauv nej lub teb chaw Nplog no kuv yeej tau cais ntawm nej lub Lao Embassy muab cais rau kuv.  Kuv thiaj lis los ua sis rau hauv nej lub teb chaw.  Yog tia nej tsis kam los ces nej kuv tsis cia kuv nkag mus rau hauv nej lub teb chaw.  Nej cia kuv nkag mus ua sis rov los txog ces nej yov liam kuv tia kuv mus txhaum cai es nej pua muaj kev ncaj ncee tiag, tiag rov cov neeg sawv daw los mus ncig ua sis rau hauv nej lub teb chaw no.  Kuv kuj hais rau nws tia yog peb tsis los ncig ua sis ces nej lub teb chaw no yeej tsis kev lag luam.  Nej haj yam yov tsom nyem.  Txawm kuv yov hais npaum twg rau tub thwj tub ceev xwm ntawd los nws hais tia kuv yov tsum tau them $100.  Yog lis ntawd kuv thiaj lis them tau $100.  Lawv kuj muab daim Passport coj mus laim tseg tia kuv ncag mus rau hauv teb chaw yuam cais tseg.  Qhov no yog lawv lam txwm ua tsis muaj kev ncaj ncee rau cov neeg mus ncig ua sis rau hauv lub teb chaw Nplog.  

 

Yog tia Nplog lub Lao Embassy nyob rau hauv Washington D.C. lam tuaj tsos cais dag rau sawv daw kom nkag mus sis rau hauv teb chaw Nplog  kom yuam cais ces sawv yov tsum muab lub Lao Embassy nyob rau hauv Washington D.C. ntawd ntiab rov mus tsev tsis txhob lub Lao Embassy ntawd tuaj lam ua ntau ntawv dag sawv daw kom yuam cai.  Yog nej leej twg ntsib qhov teeb zoo lis kuv qhov no ces peb yov tsum tawm ib lub suab hais ib los lus.  Peb yov tsum tau ua ntaub ua ntawv mus rau tom US Congress & United Nations.  Txhua, txhua lub teb chaw ua muaj Lao Embassy ua Lao Visa dag kom sawv daw mus muaj kev txhaum rau hauv teb cahw Nplog yov tsum ntiab Lao Embassy rov mus tsev vim lawv yog ib cos Lao Embassy dag xwb.  

 

Nej leej twg hos tau mus ua sis rau hauv teb chaw Nplog thiab lam raug Nplog liab liam teeb meem nyob rau hauv teb chaw Nplog no ces nej tsis txhob ua siab deb.  Nej yeej meem tuaj nthuav qhia nej qhov teeb meem rau sawv nrog pom.  Thaum muaj ntau txog lis 10 - 20 tawm leej phi nya lawm ces peb muaj peev xwm ua ntawv mus rau tom US Congress & United Nations.  Peb muaj peev xwm ntiab cov Lao Embassy dag ntawd rov mus tsev, yov tsis tsos cai rau lawv tuaj dag sawv daw kom muaj teeb meem ntxiv lawm.  Thaum twg lawv lub teb chaw Nplog ntawd muaj kev ncaj ncee rov sawv mus saib lawm tiag, tiag United Nations mam lis rov tsos cai rau sawv daw mus ncig ua sis rau hauv teb chaw Nplog. #5 HMOOB_Taw Qhia_*

HMOOB_Taw Qhia_*
 • Guests

Posted 18 January 2014 - 05:56 AM

Lwm pab lwm pawg txawm ruaj txawm khov npaum twg los txog thaum kawg yuav rov los xaus rau ob pawg no lawm xwb.  Yus nrog tsis tau yus cov neeg ua neej, leejtwg thiaj li yuav nrog tau yus ua neej?  Yav dhau los, tau muab Nplog, Cob Tsib, Suav, Fab Kis, thiab Amesliskas ua yus tus phooj ywg rov txov yus cov Hmoob, txog thaum kawg thiaj tsis muaj chaw nyob.  Tom ntej no yuav tsum yog Hmoob paub rov hlub Hmoob, tsuas muaj tib txoj no lawm xwb.  Ob pab no tsis los ua ke ces tsis txhob mus ua ntau yam lawm, nkim sijhawm, laj lim tswv yim, dag zog, nkim nyiaj txiaj, thiab tseem yuav tag txoj sia yam tsis muaj txiaj ntsim dabtsi.  Yog xav kom Hmoob ciaj ces tshuaj txawm iab thiab qaub npaum twg los yuav tau nqos.#6 HMOOB_Hnub txiav txim วันพิ_*

HMOOB_Hnub txiav txim วันพิ_*
 • Guests

Posted 14 August 2014 - 06:50 AM

Txhua tsav txhua yam vim yog nej haiv hmoob tsis txawj sib hlub sib pab vaj ntxwv hmoob (Yaj soob lwj) tus thawj hau rog pov seem vaj pheej ntshaw ua huab tais dhau nws tsis paub tias Yaj soob lwj yog mhoob tus vaj ntxwv ces nws thiaj tsis pov puag soob lwj nws mus pov puag huab tais nplog thiab ua raws li huab tai nplog hai huab tais nplog tau kom pov vaj tua vaj ntxwv yaj soob lwj yog thaum tseem nyob pem looj ceeb 1971 yog no huah tais ntuj thiaj li teem txim rau huab tais nplog thiab pov vaj nkawv, huab tais nplog thiaj raug tua pov tseg hos vaj pov ces yuav tsum khiav tawm teb chaws mu rau Amarican muab nws qha qhua nws xav ua dab tsi twb ua tsis tau. Vim txoj kev raug txim no tom qab pov khiav tawm teb chaws mus nyob ruaj rau Amarican teb ces muaj paj kaub thiab zoov zuag nkawv sawv los pab pov tab sis pov txawm cia li tsis kam los pab paj kaub thiab zoov zuag nkawv pov thiaj li ib sij xa ib pab tub rog los mus tua paj kaub thiab zoov zuag nkawv thiaj ua rau nkawv tau tuag lawm hmoob npog los kuj nrog pov ua tib nqag nkawv thiab nej hmoob twb tsis paub tias nkawv yog cov tub txib uas yawg saub tso los pab cawm nej haiv neeg hmoob kom pauj tau kua zaub ntsuab thiab ciaj tau haiv, nej tsis txawj sib hlub ces luag twb tsis tau tua nej ib phom li  los nej hmoob twb sib tua nej tuag nej tas luag cia li khaws teb chaws nyob dawb dawb xwb, tiam sis qia rau nej tias ntxiv no mus li ib phav xyoo tom ntej no yog tswv yis xus kav txawm yuav nyuaj npaum li cas los luag neeg ntiaj teb yuav siv kev ces las cas xwb luag yuav tsis sib ntaus sib tua kom txog xyoo 3000 yog xyoo lub ntiaj teb twb kawg lawm los nej yeej tsis muaj teb chaws li yog no niaj hnub no mus nej nyob luag lub teb chaws es nej txawm yuav ua zoo npaum li ca los luag tsuas siv nej ua qauv xwb thaum kawg lua siv luag cov neeg los mus tuav lawm yuav ua rau nej mob siab tshaj plaws  txog thaum no nej yuav sawv ntxeev tiaj khwb rwg los tsuas yog nchuav roj nchuav ntshav pov tseg nkaus xwb vim tsis muaj yawg saub cov tub txib los pab nej lawm ces nej yeej tsis txaus luag tua li os nov yog nej txoj kev npam kev khaum thiaj li ua rau nej tsis txawj sib hlub sib pab thaum nej suav daws tseem nyob txhij nyob txhua. hmoob yuav txom nyem mus li lau niaj hnub no nej haiv hmoob twb tsis txawj sib hlub qees li hu ua tus hmoob no ces yeej yuav raug huab tais ntuj lub txim kom tuag tu noob tsis xaiv ntsej muag xwb xwb thiaj li tag vim nej txoj kev phem txoj kev khaum nkaus xwb os hmoob nej ces tag lau.

 #7 HMOOB_Hmoob Lub Siab_*

HMOOB_Hmoob Lub Siab_*
 • Guests

Posted 14 August 2014 - 03:23 PM

Paj Kaub Hawj ces Vajpov txhib nws co tub txib kav dawm kauj mus ntsaig Pajkaub tim Thaib vim Vajpov paub tias yog tau lub teb chaws mas Pajkub yuav tau los ua Hmoob huab tais. Yog li ntawv Vajpov thiaj ntsaig txhua tus ua nws pom tias yuav muab nws tsuj tuaj hauv qab. Phaya TubNpis los twb tuaj txog Nongkhais tab sis Vaj Paub xav tias yog lwm hnub muaj lub teb lub chaws nws yuav loj tshaj Vajpov thiab ces Vajpov thiaj dag ntxia kom nws rov mus saib xyuas cov Hmoob tseem nyob tom qab. Qhov tseeb nws yeej paub tias yog rov mus ces nyablaj nplog liab yuav muab Phaya ntsaig es thiaj tsis muaj leej twg loj tshaj Pov lawm. Muaj coob coob tus tub Hmoob txawj ntse loj hlob tom qab no los Pov puav leej txhib nws cov tub txib muab ntsaig du lug tag lawm thiab. Nws tsis paub tias cov ntse thiaj yuav muaj lub tswv yim zoo los pab nws, nws tsuas ntshai tsam luag ntse tshaj nws ces yuav los txeeb nws tus nom thiab yuav cov ntxhais zoo nkauj uas nws xav tau. Nws tus niam Ntxhoo los twb yog nws xaj nws cov tub txib mus dag ntxias lawv pojniam kom cia li nrauj nws tus txiv es Vaj pov mam yuav. Tab sis Pov kuj hlub tus no txog hnub tuag vim nws twb haus dej dab tag ua ntej niam ntxoo mam tso nws tus txiv los yuav Vajpov. Nom Hmoob ces ntshaw lub koob, nyiaj thiab - mos xwb tsis muaj dab tsi tshaj no lawm. Hais txog muaj teb chaws mas lam hais kom pejxeem muaj siab xwb. Vaj pov tais caus ntawv yuav ua cas ua tau teb chaws nas. Looj Ceeb tawg 3 zaug nas nej xav tias Hmoob keej tua rog no lov. Hmoob mas sib khib thiab ntshai tuag tshaj plaws li. Ib lub khaib twg ces tsuas yog tib pab nyuag kwvtij txiv tub zov xwb vim twb tsis muaj kev ntseeg siab tsam lwm xeem nrog yus thiab ces luag muab yus ntsaig ua ntej nyablaj tuaj tua lawm thiab. Vajpov cov thabham ces yog tseem tsis muaj dav hlau pab tua thiab mas nyablaj nqa qws tuaj ntau xwb twb yeej. Muaj 2 tus pojniam nyablaj taw liab tuaj nce lub khaib xamkaslais 1, tua vajpov cov thabham tawg kiag. Vajpov cov tham ham ces tub tub nkeeg tsaug tsaug zog, ob nyuag pojniam taw liab nyas nkag tau rau hauv khaib ces pov 2 lub nyuag nplaum thiab qw xwb ces Vajpov cov thabham sib tw diam tawm khaib tag. Leej twg xa ua teb chaws no xav saib nws puas kam muab nws txoj sia mus pauv thiab tuag ua ntej? Hais txog yuav tuag ces tsis muaj leej twg li os hmoob nas. Hais txog mus tim nplog es muaj cov ntxhais zoo nkauj mos mos nqa su tuaj rau lawv noj pem hav zoov no mas cov txiv neej hmoob tus twg twb xav ua ntej xwb tiag.

#8 HMOOB_hlub hmoob_*

HMOOB_hlub hmoob_*
 • Guests

Posted 14 August 2014 - 09:51 PM

Cov kwv tij uas nej ntseeg tias Soob Lwj yog Huab Tais Hmoob, thiab nej tseem yuav siv Soob Lwj tus ntawv los coj hmoob, kom nej muab tshawb fawb kawm kom paub txog paus mus txog ntsis tso. kuv xav tias nej yuam kev lawm, nej hais lus li yuam qhuav tawm tom hav zoov los hais lus xwb. ib co ntawv li Soob Lwj cov xwb mas leej twg ua los yeej tau.

 

kuv xav nug nej tias, Soob Lwj phau ntawv uas coj los qhia neeg ntiaj teb txog txoj kev ua neej thaum yug txog thaum tuag leej twg ceev. ib tug Huab Tais yuav los coj ib haiv neeg yuav tsum muaj phau ntawv qhia neeg kev ua neej, muaj txheej txheem, muaj qib, muaj quag, thaum yug mus txog thaum tuag thiaj yuav coj tau ib haiv neeg. haiv neeg uas npaj txoj kev ntseeg tos rau hnub tuag xwb yuav coj tsis tau ib haiv neeg.

 #9 HMOOB_Hmoob nyiam qhuas luagxwb_*

HMOOB_Hmoob nyiam qhuas luagxwb_*
 • Guests

Posted 15 August 2014 - 12:15 AM

Hais txog ....Soob lwj...lub neej mas ua cas tsis muaj ib tug neeg twg yuav paub piav ib qib dhau  ib qib....suav txij thaum yawg tshwm sim los ua neeg....yawg tej kev ntseeg muaj yam ntxwv txaus ntseeg....lub caij uas tseem nyob tom tog nyab laj....ho zoo li cas....cas tsis muaj neeg paub txog lub caij ntawd naj.....raws li suav daws hnov yawg tej txuj ci ces tsuas yog thaum los nyob tog....VAJ POV....lawm.....suav daws thiaj hnov li ub li no xwb.....ib yawm hmoob yaj piav rau kuv mas yawm yeej pom thaum uas.....Soob lwj lawv los txog hau loojceeb kiag....muaj tej yam kuj txawv kawg thiab no.....hos yawm....Tasluaj....es zov yawm Soob lwj nyob hau tsev raug txim.....nyob PHAM KHOM....los kuj piav rau kuv mloog.....kuj muaj tej yam txawv kawg thiab.....ho tam sis no muaj ib tug poj niam nrog kuv poj niam lawv ua hauj lwm ua ke.....nws tseem piav qhia rau kuv poj niam lawv suav daws tias.....thaum nws tseem yog me nyuam ntxhais hnub nyoog kwv yees li 8 .los si .9 xyoos...lawv nyob PHAM KHOM....cov tas luaj.... nyiam coj yawg los nrog nws txiv lawv tham pem.....muaj ib zaug.....ntuj tshav ntev hnub...sov sov heev li...ces yawm Soob lwj txawm hais rau lawv cov nyuam yaus tias.....ntuj tshav ntev ntev sov sov li ces.....hlob yuav mus da dej kom ntuj los nag nawb.....uas cas yawm soob lwb.....mus da dej los txog tsev kiag xwb.....lub ntuj los nag loj tiag tiag.....hos muaj ib zaug.....muaj ob tug niam txiv hmoob nyob ntawm lawv tog tsev.....muaj ib tug me nyuam lub hnub nyoog....kwv yees li ntawm .3..los sis 4...xyoos... mob mob ces cia li tuag.....nws twb tuag kiag lawm ces....nkawv ob niam txiv quaj heev.....yawm Soob lwj....txawm hais tias kuv saib neb khuv xim neb tus me nyuam heev....cia kuv mam pab neb seb yuam.....no ces.....yawm Soob lwj....txawm kom tus txiv mus ntes tau ib tug lau qaib los.....thaum los txog.....yawm txawm muab tus Lau qaib....lub Tob hau....tsij loo rau hauv tus me nyuam uas twb tuag lawm....lub qhov ncauj.....ces nws txawm hais ob peb lo lus rau tas....nws thau hlo....tus qaib lub Tob hau....tawm plaws hau tus me nyuam lub qhov ncauj los.....ua ciav....tus me nyuam cia li....txham dhev nto plaws tuaj....ces tus me nyuam cia li rov qab ciaj los lawm.....tab sis tus qaib tuag lawm.....nws hais li ntawd.....qhia rau kuv poj niam lawv....nyuam qhuav tau muaj li ob....as thiv dhau los no xwb hos cov phooj ywg.....tus poj niam ntawd hais tias....ub....cas yuav keej npaum li luag cav thaum ub....yes xus....tsa tau neeg tuag sawv li lawm os....kuv poj niam tseem piav piav li qhia kuv.....tau ob nyuag as thiv los lawm no xwb hos.......peb haiv hmoob mas yog vaj tswv yawm saub faib ib tug neeg zoo los rau peb haiv neeg mas peb yeej thuam cem....saib tsis tau nws....thiab muab tua pov tseg xwb....hos yog luag lwm haiv neeg li mas.....hmoob mus nrog luag pe hawm ntsuag qees.....hais tias tus ntawd mas yog hmoob tus vaj tswv thiab ntag...hmoob yeej nyiam mus hawm luag tug xwb....... vaj tswv yawm saub thiaj rau txim kom cia hmoob mus ua luag qhe....raws nraim li qhov uas hmoob hwm luag....hmoob thiaj khia puv ntuj....mus nyob luag teb luag chaw....mus ua luag tub teg tub taw.....vim yus saib luag tus muaj nqis tshaj yus tus lawm.#10 HMOOB_hlub hmoob_*

HMOOB_hlub hmoob_*
 • Guests

Posted 15 August 2014 - 04:27 AM

Kuj tsis thuam, tab sis cov tim khawv  nrog pom qhov koj hais thiab tus sau  phau ntawv tseg ntawd yog leej twg?. koj sim nug ais qhia peb soj, txhua yam mas yuav tsum muaj tim khawv pom tseeb thiab phau ntawv sau tseg mas neeg thiaj ntseeg. yog tus ub, tus no hais xwb mas tsis txaus ntseeg.#11 HMOOB_xou_*

HMOOB_xou_*
 • Guests

Posted 15 August 2014 - 04:56 AM

kev txiav txim ua zaum kawg

 

kev txiav txim ua zaum kawg rau peb tib neeg ntiaj teb txhua haiv neeg txhua tsav yam nyob thoob plaws rau hauv qab ntuj khwb no nws yog zaum zoo li cas tiag ?

nws yog zaum uas yuav qhib txoj cai ntuj rau txhua tsav yam nyiam tus kheej txoj kev zoo thiab tsis zoo rov qab txiav txim rau nyias tus kheej ua zaum kawg nkaus.

yog tias leej twg muaj txoj kev zoo ntau ces nyias yuav pab tau nyias tus kheej dim

yog tias leej twg muaj txoj kev zoo tsis txaus no yus yuav vam leej twg pab yus, es yus thiaj li dim

zaum kawg nkaus no mas yog nyias txoj kev zoo thiab kev tsis zoo txhua txhua tiam yuav tig los mus txiav txim rau nyias tus kheej ua zaum kawg ?

yog li no nyob rau hauv ntiaj teb qab ntuj khwb no muaj leej twg thiaj li yuav pab tau kom yus dim ntawm txoj kev txiav txim ua zaum kawg no ?#12 HMOOB_Tsisntseeg lostsisyuam_*

HMOOB_Tsisntseeg lostsisyuam_*
 • Guests

Posted 15 August 2014 - 01:33 PM

Tus me phooj ywg....hlub hmoob....koj nug tias cov neeg uas pom kiag es ua pov thawj tim khaw tias lawv yog tus pom ntawm lawv qhov muag kiag.....yog kuv hais lawv tej npe kiag los yeej hais tau....tab sis kuv yuav tsis hais.....lawv cov nov niaj hnub no lawv tseem muaj sia zees nyob....ib tug nyob North Carlorina....ob tug nyob Minnesota....ho ib tug uas yog tus es pom kiag thaum yawm yaj soob lwj lawv nyuam qhuav los txog kiag rau hauv Looj ceeb es cov....Nai maum....mus xav tshuaj rau lawv es....rab koob xav tsuaj nkaug lawv nqaij tsis to....tus no nws nyuam qhuav tuag tau....4..lub xyoos no lawm......kuv xav mas yeej tseem muaj coob leej uas paub txog lwm yam ntau tshaj no....tab sis ntshe yog yus tsis ntsib lawv xwb.....tus poj niam uas pom yawm soob lwj....cawm tau tus me nyuam uas twb tuag lawm...es ciaj rov los ntawd....tseem hais ib los ntxiv tias.....lub caij uas soob lwj khiav dim hauv lub yeej kaw neeg....pham khom mus tsa lub tsev teev ntuj tshiab....nyob rau teb chaws naj kheem law.....yawg coj cov hmoob Hawj.....mus nqa tau ib co nyiaj nyob tim ib lub qhov tsua los siv.....cov hmoob Hawj ntawd.... lawv pom tej no thiaj ua rau lawv ntseeg yawg Soob Lwj heev li....tab sis tom qab uas VAJ POV  kom yawg....Nom tooj yaj lawv mus tua soob lwj tuag tas....lawv rov mus nrhiav lub qhov tsua ntawd tsis pom thaj chaw ntawd li lawm....hais txog kev ntseeg tej yam zoo li no.....yog koj yuav ua li yawm....PES TAUS...es yuav tsum yog koj tau cev ntiv tes mus lij kiag....lub qhov nqaij uas cov tub rog nkaug XESXUS....phab tav kiag mas koj mam ntseeg tias yog YESXUS....no mas koj yuav tau mus nyeem vaj lug kub koj thiaj paub txog tus ntseeg thiab tus tsis ntseeg nawb......tus neeg uas ntseeg nyuaj mas....tab nws ob lub qhov muag twb pom kiag los nws tseem hais tias.....tej zaum yog yees siv xwb....nws yeej tsis tau ntseeg thiab no hos.....yog li txoj kev ntseeg thiaj tsis muaj leej twg yuam kom lwm tus ntseeg....txawm yog YESXUS lub neej los yeej tsis muaj leej twg yuav muab sau tseg ua ib phau ntawv cia tib yam nkaus.....tab sis  tom qab no....cov tib neeg uas pom tias YESXUS yog neeg tseem ceeb....lawv mam muab sau tseg.....ib yam li peb sau yawg YAJ SOOB LWJ no thiab xwb tiag....tus neeg yuav ntseeg mas tsis tim yuav pom ntawm nws qhov muag kiag thiaj ntseeg.....tus neeg uas nws nyiam ntseeg nws tus kheej xwb mas.....tab yawm vaj tswv....tawm los zaum tib pob....ntsej luaj ntxuam....qhov muag luaj pib txwv rau mws saib kiag.....thiab qhia tias kuv yog koj tus vaj tswv uas tsim tag nrho lub sim ceeb no ntag nawb....no los tus neeg uas nws tsis muaj kev ntseeg ntawd....nws tseem hais tias ntshe tseem yog niag dab...xwb....thiaj muab xaus tias.... kev ntseeg.... tsis yuam leej twg...yuav ntseeg ces ntseeg xwb...hos tsis ntseeg ces...tsis muaj neeg yuam yus no nawb.#13 HMOOB_Qhuav Dev Xwb_*

HMOOB_Qhuav Dev Xwb_*
 • Guests

Posted 15 August 2014 - 06:12 PM

Hmoob tug dej num ces tua tim toj poob ntawm taw xwb.  Hmoob lub teb chaws Hmoob niaj hnub ua no tsuas luaj ob nyuag ntiv xwb, yeej tsis yog lam hais.  Cov Hmoob xav mus kub xaj tim nplog ces tsuas cia siab qhov nyuag mus dag cov hmoob tim nplog thiab Hmoob caubfab hais tias Vajpov twb yuav los twb yuav muaj teb chaws kom cov ntxhais ntim qaib tuaj nrog lawv noj pem hav zoov tau aim - nkauj mog xwb.  

 

Cov Neo Hom los tib yam nkaus, niaj hnub mus Thaib teb mus dag cov ntxhais thiab cov hmoob tim thaib ib yam.  Dag lawv tej ntxhais cia cia siab nrog ua ke tau aim - ib yam thiab xwb.  Cov niaj hnub sib txeeb president tshiab 30 nyob meskas los cia siab qhov nyuag yuav tau khawm cov nkauj fa tseem zoo nkauj thiab xwb.  Hmoob ces yog muab rab niag ###### ntawv hlais lawm mas hais lus thiaj yog hais tiag, yog tseem muaj rab yob ntawv ces hais dab tsi los kawg mus xaus rau lub teb chaws roob nqeeb uas muaj dej txhawv nram kwj ha lawm xwb.#14 HMOOB_Haisli qhovkuvtsis ntse_*

HMOOB_Haisli qhovkuvtsis ntse_*
 • Guests

Posted 15 August 2014 - 08:54 PM

Hais txog yuav ua nom kav teb chaws nplog ces....yeej kawg cov neeg nyob hau....lawv rov kav lawv xwb thiaj tsis muaj plaub ntug loj....lawv thiaj paub tias yuav coj li cas thiaj tswj tau lawv cov neeg....kev ntse lawv ntse tshaj cov hmoob txawv teb chaws....tab sis tsuas yog lawv nyob lub teb chaws txom nyem xwb.....vim li cas thiaj paub tias lawv ntse.....nej xav paub ces....nej hu xov tooj mus nrog lawv cov ntxhais...18..xyoo tham xwb ces.....tsis ntev nej nyiaj nkag nws khaub hnab lawm......qhov no ces yog lawv ntse tshaj.....yog tseem tham nrog tus ua nom ua tswv thiab mas tseem ntse tshaj no deb.....lawv cov nov lawv chim rau leej twg lawm los.... lawv tsis lam cem luag tam sis.....hos peb cov nyuag hmoob tso sob no mas....awb!!!..yog chim rau leej twg lawm mas...cem luag ua qaub ncaug dhia pom zaj tam sis ntag.....qhov nov ces yog tsis ntse nawb.#15 HMOOB_Laug Ruam_*

HMOOB_Laug Ruam_*
 • Guests

Posted 15 August 2014 - 11:16 PM

Qhov zoo tshaj ces tsis txhob tham cov nkauj Hmoob Nplog hlo li xwb.  Yog leej twg tham lawm ces kawg poob nyiaj xwb xwb li vim lawv txawj txawj ua kom yus hlub hlub lawv heev.  Txaus quaj los yeej quaj li lawm thiab laiv.  Muaj ib tus pog nws muaj 3 tus ntxhais zoo nkauj rhib, lawv muaj av ntau thiab tseem muaj 2 lub tsev thiab 1 lub tablaj muag khoom.  Yus nrog cov ntxhais tham mas tus twg los nroos txoj kev txom nyem xav tuag xwb, tab sis qhov tseeb lawv lub tswv yim no twb dag tau Hmoob Meskas nyiaj ntau heev los ua vaj ua tsev thiab yuav av liaj teb cia lawm.  Lawv muag khoom ib hnub twb tau tsawg kawg yog $200 tawm lawm.  Cov hmoob nplog yog leej twg muaj ntxhais zoo nkauj ces yeej tau zoo neej ua lawm vim peb cov niag npwb laus no xwb tiag.#16 HMOOB_kuvpaubneb zoo osnkawv_*

HMOOB_kuvpaubneb zoo osnkawv_*
 • Guests

Posted 16 August 2014 - 11:20 AM

awb!! hais txog cov uas keej dag no mas....muaj ob tug nyob sab....Noom hej....keej kawg hos....muaj ib tug mas yog tus ua nyiam thaij duab....tshuav pom qab lauj kaub tas li.....nws yeej yog neeg zoo nkauj thiab ov....tus no mas nws dag ntau lub npe thiab ntau lub xeem....kuv paub tsim tsawv mas ntxim yog nkauj hmoob ham....hos muaj ib tug mas nws yog nkauj hmoob yaj....tab sis nws nyiam dag tias nws yog nkauj hmoob lauj....tam sis no nws dag ntau lub npe thiab ntau lub xeem lawm ov....yog nej ib txwm tsis paub nws ces nej yeej tsis paub nws hlo li nawb....nkawv ob lub suab lus mos hais tau ntxim hlub heev...tus nkauj hmoob yaj lub suab lus mas hais tau qab zib tiag tiag li....yog nej tsis tau paub dua ces kawg...nej tej nyiaj nkag nws khaub hnab xwb tiag....tus no mas kuv paub nws tseeb heev lawm ov....nws tsev neeg ces....muaj nws niam thiab nws ib tug nus xwb....hos nws txiv ces mus nrog niam yau nyob puag lav...20...lawm....yog kuv siab phem li tej uas lawv nyiam dag yus nyiaj siv....es thaum kawg lawv...piv...xov tooj kom yus hu tsis tau lawv mas.....kuv muab lawv cov duab dag no....tso tawm hau no rau nej saib mas kuv xav tias lawv yuav txaj muag heev....tab sis kuv yuav tsis coj phem npaum li lawv ua rau peb....kuv paub tias nej coob tus yeej mag nkawv ob tug no....nuv tau nej coj mus tuav kua txob ntau tus lawm....kuv kiag los yeej mag los lawm kuv thiaj paub nkawv zoo heev....niaj hnub no nkawv tseem tso duab quj qees ov....kuv ntseeg tias nkawv tseem yuav nuv tau ntau tus ntses ruam li kuv no....coj mus ua kua txob ntxiv thiab....yog tias suav daws tsis xyuam xim nas.#17 HMOOB_Ntxoov Maiv_*

HMOOB_Ntxoov Maiv_*
 • Guests

Posted 16 August 2014 - 02:50 PM

Thaum nkauj Hmoob Nplog hauv xovtooj ces twb yog muaj nyiaj seem ntau ntau es xav nrhiav neeg xav nyiaj pub xwb os.  Yog leej twg xav tau pojniam tiag nws yeej mus tim nplog lawm, tab sis cov hu hu xovtooj no twb tsis kam mus tim nplog li nas.  Lawv tsuas yog hu xovtooj thiab xa nyiaj kom zoo lawv siab xwb.  Tus neeg xa nyiaj pub cov hluas nkauj tim Nplog ntawv nws yeej tsis mus tim nplog txawm tus ntxhais xav yuav nws tiag los yeej tsis tau li os.  Kev sib dag ces lawv tau peb nyiaj, peb tau lawv los lus zoo xwb.  Qhov tsis zoo rau lawv ces tsam lawv nrog nrog peb tham tau nyiaj txog thaum laus peb tsis yuav thiab tsis tham lawv lawm ces lawv ua nkauj laug thiab tsis tau nyiaj siv lawm.   Nyiaj txiag peb muaj tab sis txhob xa ntau ntau os, lam xa me me kom nws zoo zoo siab xwb.  Peb xa $50 ces lawv twb tau ntau ntau thiab zoo zoo siab lawm ua mus ua tuaj lawv laus tsis muaj neeg yuav lawm xwb tiag.  Nej twb pom cov ntxhais zoo zoo nkauj 20 tawm xyoo nyob tos nraug Hmoob meskas coob coob tuaj lawm.  Thaum ub mas cov zoo nkauj li no nyob tsis txog 20 xyoo twb mus yuav txiv tag lawm.  Cov no peb hmoob meskas tsis yuav ces kawg tsis muaj txiv yuav li lawm os.#18 HMOOB_dagntau yuavtsistauncauj_*

HMOOB_dagntau yuavtsistauncauj_*
 • Guests

Posted 16 August 2014 - 03:49 PM

Lub TOPIC no nws hais tias...txoj kev hmoob yuav ciaj taus....muab ua zoo saib yam uas mus phim rau lub TOPIC no ces....yog cov poj niam mos thiab laus tim nplog....pheej tso duab tuaj hais lus zoo rau peb ces....peb zoo zoo siab pub nyiaj rau lawv......thaum kawg lawv muaj nyiaj tsim vaj yuav tsev...muaj tsheb caij....muaj zoo liaj teb ua....muaj Tajlaj...nrog luag nyob....peb ho tau tham lawv....lawv ho txawj txawj dag kom peb paub tias....aub!!! muaj neeg txawj dag kawg nawb....yuav tau ceev faj thiab....txhua yam yog kev sib qhia kev txawj ntse xwb....tsis ua cas....tom qab ntawd peb thiaj yua xyuam xim....kom paub meej meej tias tus twg tsis dag....peb thiaj mam pub nyiaj rau.....txawm peb tuaj tim no tham qhuav tsis tau mus ntsib nws kiag los....yog nws tsis dag....peb zoo siab hlo pub nws....tej no ces yog.....txoj kev hmoob yuav ciaj tau.....li lub TOPIC no hais.....tab sis nej yuav this cov dag ua rau nej tsis tau nyiaj....vim thaum peb pom tias neeg hais lus dag coob tshaj cov hais lus tseeb lawm....thaum ntawd peb yuav tu siab rau nej ....ces tus tseeb los zoo nkaus li yog dag tas tus lawm thiab ....yog nej txuag tau mas nej txhob dag zoo dua.....qhov uas nej nyiam dag mas yog dag li no yom....nej caws nej puag nram....NOOm Hais....los pheej dag tias.....nyob puag....thoob pes... puag....naj kab....nyab laj teb.....dag loj tiag tiag.....tam sis no muaj ib khabnab kiag....caws tom ib cheeb tsam.....xam nyej noom pev....xwb los dag tias....nyob puag noomhej.....dag dhau....yog dag ntau ces tsis tau nyiaj txhob tu siab xwb tiag.#19 HMOOB_Saib Yus Tus Kheej_*

HMOOB_Saib Yus Tus Kheej_*
 • Guests

Posted 16 August 2014 - 03:55 PM

Nej poob nyiaj me me los tsis ua li cas nws zoo tshaj qhov nej yuav tuaj txog es tseem niaj hnub tham nws tej hmoob thiab tham nws cov hluas nraug hauv Facebook.  Muaj coob tus txiv neej tos tau cov ntxhais Hmoob Nplog tuaj txog Meskas tho tau ib txoj kev nyuab siab rau lawv lub neej xwb.  Muaj coob tus pojniam tuaj txog Meskas tus txiv mus ua hauj lwm lawm ces rau siab ntso hu phone nrog nws tej qub hluas nraug tham ua rau nqi xovtooj tuaj ntau, thaum kawg tus txiv chim thiab muab nws xa rov qab mus Nplog lawm vim yuav los tsuas tau ib txoj kev ntxhov siab rau yus xwb.

 #20 HMOOB_Tim rabnyuag qau nkausxwb_*

HMOOB_Tim rabnyuag qau nkausxwb_*
 • Guests

Posted 16 August 2014 - 07:40 PM

Phooj ywg # 19 .yog muab xav tej uas koj hais ko ces....mus xoj ib lwm kom pov khawv tsawv xwb ces yus rov los yus.... zoo tshaj qhov muab nws tos tau tuaj....tseem tub qaug yus tshaj.....kuv muaj ib niag txiv hluas....tos tau peb cov niag muam ib niag tuaj....thaum tuaj txog tsis ntev xwb twb pib muab thaub cem ua ntsej muag ruam tsis muaj ruam....haj haj . tsov tom ntawd tsis cia nws log nws txha tid....tseem muab tos tuaj cem yus xwb.....tej nyuag neeg tsis sawm zoo ntawd.....cia nws ua nws niam ntiav rau tid....kom nws lwj tas ib tog zus los puam chawj....tseem muab tos tuaj ua ib txog kev dhuav siab rau yus xwb....awb!!!.tshuav ib txog kev bam tsis tau txaus los cas li tiag hos.#21 HMOOB_Hmoob Huab Tais Tiam 21_*

HMOOB_Hmoob Huab Tais Tiam 21_*
 • Guests

Posted 17 August 2014 - 05:50 PM

Txiv huab tais Hmoob tau los hais lus zoo rau tsoom Hmoob sawv daws.  Mloog nov nawb....

 

 #22 HMOOB_ua neej yuamkevtasli xwb_*

HMOOB_ua neej yuamkevtasli xwb_*
 • Guests

Posted 18 August 2014 - 12:08 AM

Awb!!! ntshe yog li koj hais tiag los cas lau....yawm phooj ywg....Saib Yus tus kheej.....kuv muaj ib yawm txheeb ze....tos tau ib niag  pog nrauj  tuaj txog....###### tsis nyob hau tsev lawm....cia me maum nkauj hmoob nplog nyob.....maum nkauj hmoob nplog....rau tau ib yias roj....tab tom muab roj rhaub kom yaj tso....mam los muab zaub kib na has....nws mus tom txaj ces....txawm mus tham duab face Book los yog tham xov tooj lawm lau.....lom zem dhau ces nws tsis niam nco qab nws....yias niag roj....tom qhov cub lawm.....tib pliag ces....xyov nws mus hov ntev lawm lau....lub niag....ntes hluav taws quaj nrov les.....nws mam dhia los....na has....ntuj aw.....nplaim taws twb pua lua....saum qab nthab lawm....ces zoo qhov muaj ib niag tub dhia hau qab lawj los pab nws tua hluav taws tam sis.....tsev thiaj tsis kub nyhiab xwb os.....###### pog no mas nqa rawv lub nyuag.....Laptop....tas li xwb....ntshe yeej yog tseem tham hluas nraug li koj hais lawm ntag....lom zem dhau....thiaj nov qab nws tes num lawm  lau.....ntshaw ntshaww los.....tseem tos tau ib niag neeg tuaj ua kev nyuaj siab rau yus thiab....txoj kev ua neeg  mas....zoo nkaus li uas ....ua yam twg los puaj leej yuam kev tas nrho li os cov yawg.#23 HMOOB_nyuj yeejnyiam yaimntsev_*

HMOOB_nyuj yeejnyiam yaimntsev_*
 • Guests

Posted 18 August 2014 - 05:26 PM

Haj Haj muab saib yawm phooj ywg .# 2 cov lus kuj txaus tuaj dab ros kawg thiab....muab hais txog kev yuav ua nom ua tswv kav nplog teb ces....yeej kawg lawv cov neeg ua txum tim hauv lawv sib coj sib pug thiaj li yuav haum lawv xwb....hais txog ntaw qhov uas yawm phooj ywg ...#2 hais ntawd mas kuv yeej ntseeg tias lawv cov nom tswv tid....lawv yeej tso tshav plhuav....hais txog qhov yuav ua - xwb....kuv hnov coob tus hais....lawv tej ntxhais tuaj ntsib peb cov yawg thaub laus ces....xuam ntau....yeej tsuam qhuav xwb no las as....kuv xav mas hais txog zaj no xwb mas...tso siab ntag no ob....hais txog peb cov nom hmoob mas kuj tsis paub....tab sis cov nom nplog kiag....muaj leej puav tham tias.....tej zaum uas koj mus ncaj lub ciaj lawv muaj....Boun muaj nvas....tus nom kiag nws coj .5..6..leej ntxhais zoo zoo nkauj nrog nws ua ke....koj nyiam tus twg nws yeej hais tias....oib nyiam coj mus ua si mev....kuv xav mas luag yog nom yog tswv....luag haj yam xav muab yam uas yus ntshaw dib txoj kev sib swm sib raug zoo rau yus.....ua neeg....peb cov nyuag txiv neej no ces....tus tseev khav tias cuab qhov tsim txiaj kawg.....yog muab poj niam zoo nkauj los ntxias lawm ces....yeej kawg tuag rau  lawv ob ceg xwb tiag....tej no yog muaj tiag mas lawv tej nom tswv yeej zoo kawg lawm nawb cov yawg.#24 HMOOB_Niam Hmoob_*

HMOOB_Niam Hmoob_*
 • Guests

Posted 07 September 2014 - 11:34 AM

UA LI CAS ES TWB TXOG TIAM 21 LAWM CAS HO HAJ TSEEM MUAJ IB CO NAV KAS MOOS NTXUB THIAB SAIB TSIS TAUS NIAM NTAWV YAJ SOOB LWJ LI OS NEJ TSEEM TSIS TAU XEEV RAS LIS LOV YOG LI NO CES KUV YUAV CIA NEEJ TXOM NYEEM MUS LI NAWB NEEJ TXHOB PHOV2 LAWM NAWB NEJ THIAJ LI TSIS NTSIB TEEB MEEM OS MOG#25 HMOOB_Hmoob Huaj Haiv_*

HMOOB_Hmoob Huaj Haiv_*
 • Guests

Posted 07 September 2014 - 11:42 PM

Me niam tais aw, koj tsis paub Hmoob twb yuav muaj teb muaj chaw sai sai no los mas cas koj tseem tsis tau paub dab tsi li nas.  Lub tsiab 30 2014-15 no peb Hmoob mus noj 30 tim Phonsavanh lawm os.  Luag hauv UN twb faib av liaj ia teb chaws tag rau peb lawm os.  Tam sim no lawv cov paub tab ces twb mus pib tu ciam dej ciam av tag lawm es cas koj tseem zoo li tsis paub qab hau dab tsi kiag li nas.  Ntshe yuav lig lig rau koj li lawm nawb yog thaum koj paub qhov tseeb nas.#26 HMOOB_Niam Hmoob_*

HMOOB_Niam Hmoob_*
 • Guests

Posted 08 September 2014 - 07:49 AM

Me tub hmoob huaj haiv txawm koj yuav hais li cas los kuv tsis tu siab rau koj li os nawb yog hais tias koj twb pom xeeb hais npaum li koj ko lawm no kuv yeej tsis txwv tsis txiav koj nej li mog tsuas thov kom koj nej ua tsuas muaj tau xwb tab sis xav thov kom koj nej coj yam nej yuav ua ntawv los mus ua tib zoo xav zoo zoo tas tso tias niaj hnub no hmoob muaj pes tsawg pab pes tsawg pawg raws li qhov tseeb mas hmoob no muaj peb pab pawg pawg 1 yog vaj pov cov qub tub rog tab sis lawv tsis nyiam ntawv yaj soob lwj pawg2 ces yog hmoob nplog(1panyyajthojtub 2assanglauslis 3faivntajlaujnpliajyobcovtubthiabcovkwvtij 3xobtubkicov 4thiablwmpabntxiv…lawv puav leej yog cov ua zoo tshaj plaws rau nplog thiab nplog kuj ntiav nyiaj rau lawv ntau tshaj plaws thiab nplog kuj ua zoo rau lawv tib yam nkaus lawv thiab nplog sib ntseeg siab zoo heev li)lawv kuj tsis paub ntawv yaj soob lwj thiab hos pawg peb yog cov nyiam ntawv yaj soob lwj nej peb pawg no kuv tsuas nyob tos seb nej puas txawj sib hlub nkaus xwb xwb ov yog tsis txawj sib hlub sib pab ces ua dab tsi los twb ua tsis tau li no os tab sis Kuv hais rau nej nawb tias yog thaum nej peb pawg no tseem tsis tau txawj sib hlub mas kuv tsis xav kom nej ua dab tsi li hos tab sis ho yog tias pawg twg ho xav ua heev lawm no ces yuav tau ceev faj xyuam xim kom zoo tshaj plaws saib qhov tseeb tseeb xwb tsis txhob ntseeg luag tej lus dag lus ntxias tswv yim yuav tuaj txov txo yus pawg yooj yooj yim thiaj tsis phom sij rau koj nej nawb es nej lub luag hauj lwm thiaj li yuav tiav raws nej lub siab xav thiab ib qho ntxiv yog nej pom xeeb yuav ua tsis txhob ntshai tuag kiag yog thaum nej npaj txhij lawm yeej meem tawm plaws tom tshav rog qab teb dhau qaum teb ntaus kom yeej tua kom tau teb chaws los rau hmoob nyob nawb luag lwm haiv neeg twb ua los ntev ntev lawm thiab twb piam sij mus ua communist uas muaj lub hom phiaj tswv yim phem yuav ntxeev siab txov txo caub lauj mekas ces lub ntiaj teb niaj hnub no twb puas tsuaj puas ntsoog lawm yuav tseg cov communist no mas tsis tau luag yeej tsis tseg yus li ntag nawj vim lav xias no muaj hom phiaj xav ua caub lauj mas lav xias tshuav tua me kas nkaus xwb communist yog muaj 6 lub teb chaws xws li rusian chaina Northkorea cuba vieatnum lao cov no yog cov communist uas ua rau mes kas nyuaj siab thiab txaus ntshai tshaj plaws mas qhov no yuav ua rau nej hmoob tau caij nyoog ua teb ua chaw nawb mas yog lub caij no nkaus xwb tiam sis qhov kawg nkaus no kuv thov hais rau nej paub hais tias yog nej tsis muaj tus ntawv yaj soob lwj ces meskas thiab un yeej tsis kam pab nej li thiab vim ntiaj teb tsis pom zoo rau ib haiv tib neeg uas tsis muaj vad thab nab thame los muaj teb chaws tau Kuv kom nej nco ntsoov nawb mog… kawg no thov kom nej hmoob yuav tsum sib hlub xwb mog.#27 HMOOB_Neeg dagkuv ntevloslawm_*

HMOOB_Neeg dagkuv ntevloslawm_*
 • Guests

Posted 08 September 2014 - 12:56 PM

ntuj aw!!!cas yuav hais tau zoo li yooj yim tshaj txiag - lawm thiab....hais txog mus aim cov nyuag ntxhais mos mos uas ntxim ntxim hlub tim....phoo xaj vam....mas ...oib mus thaum twg los yeej tau....tab sis yog mus ua vaj ntxwv kav teb chaws ntag mas....nej kav tsij mus ua ntej os....kuv ces tsuas nyob twj ywm kaus quav ntsej mloog nej xwb tiag....tej nyuag lus....cobfab no nej tsis txhob cia siab txog.....yawm ###### thaub no nws twb hais tias.....hmoob muaj teb chaws thaum lub 7 hli ntuj 2014 no kiag lawm ntag....muab nug mus ces....siv ho hais tias....yog yuav ncua rau lub 9 hlis....tsam no twb yog 9 hlis nrab....tsis niam hnov dab tsi ntab ntws qhov twg tuaj.....txawm siv ho pib zoj tias....2014 los sis 2015 tuaj....ua neeg tsis txhob dag dag....kom luag lwm haiv neeg ntxub yus cov hmoob tias....yus haiv neeg pheej niaj hnub npaj nroos....yuav tsim kev kub ntxhov tas li no maj cov yawg.....luag neeg nplog neeg nyab laj....tsis lam yuav tu av yooj yooj yim rau koj nyuag hmoob kav....coos kuam sib ntaus sib tua es....cas lub pees....luag yeej swb lawm tiag ces....luag lam ua siab nyoo....no mas nyaj yuav muaj thiab....hos yos UN hais xwb es txawm siv tau teb chaws mas.....npau suav txiag - tseem los tau phev....cov lus no tshwm sim tsis tau ib zaug....tus yam ntxwv no yeej ib txwm dag tus kuv no....puag thaum yawg hlob vaj pov....tawm plaws teb chaws nplog los txog lub yeej ceeb no....yawg twb tuag mus lawm los....tus nywj dag no tseem yuav aiv hmoob mus txog thaum twg thiab? nej sim saib mus mev...tas 2015 yeej tseem tsis tau pom teb chaws hmoob tiag....sim ntsia mus mev....UN muaj power npaum ntawd ua cas tseem cia nplog tuaj cab yawg....Muas tuam thawj....rov mus rau txim tim teb chaws nplog lawm nab??teb chaws tsov rog twb tus tau 40 lub xyoo no lawm ua cas... kev zam txim tsis muaj?? yog yuav coj yawg no mus kaw mas....pes tsawg tus neeg Meskas dawb tawv...mus txog tid....nplog muab ntes kaw kom tas mas thiaj yog nav....yawg Muas tuam thawj tej kev txhaum yog los ntawm...chiv keeb tsov rog nyab laj thiab MESKAS nav....tsis yog yawg tus kheej xib tim tawm tsam nom tswv nplog nas....ua cas cov hmoob quav dev nyob Meskas teb es niaj hnub qw...xav xav ua hmoob li huab tais...tuag ntsiag twb to....tsis hnov leej twg ntab ntws li maj yuam hmoob.?zoo li no es cav khav yuav mus kav teb chaws nplog....cov nyuag no ces....mus txog tid....tsis tas lawv cov tid yuav tua li os....tso lawv cov ntxhais....yuam kom txiag - tuab nto xwb ces....tsis ntev ntshav qhuav tas....tuag pawg lug cia xwb los mas....ua tau dab tsi thiab....yog yus tus kheej ua tus ntaus thawj ntxhias mus hais lawm ntag no mas mam tham nawb....seb koj ho yog yawg twg kuj qhia kom meej....peb thiaj zoo pab nyiaj txhawb nqa koj thiab? tab sis yog hnov lawv tham xwb no ces....nyob twj ywm zoo duav ov mog.#28 HMOOB_Hmoob Huaj Haiv_*

HMOOB_Hmoob Huaj Haiv_*
 • Guests

Posted 09 September 2014 - 12:49 AM

Peb cov tam sim no tsis yog yuav ua teb chaws hauv qab rooj li Vajpov.  Vaj pov mas tsuas yog muab nplog npe tua ua hauj lwm qab rooj ntxias Hmoob nyiaj noj xwb, nws tsis yog ua kom tau teb chaws rau Hmoob tiag tiag.  Hais txog Faiv ntaj thiab Pany Thoj lawv cov no los tsuas yog mus ua nplog tus dev thawj raws kauv xwb, lawv tsis yog ua kom Hmoob muaj teb chaws.  

 

Peb cov tam sim no ua mas qhia nej paub tseeb hais tias peb yog ua los kom peb Hmoob nrog luag muaj teb muaj chaw nyob tsis yog ua los thov sawv daws nyiaj siv.  Nej tsis ntseeg los mam tig nej ob lub pob ntseg tos thiab rua nej ob lub qhov muab cia tos saib, txog sijhawm thaum twg ces nej tsis xav hnov los yeej yuav hnov, tsis xav pom los yeej yuav pom li nawb.  Nej cov tsis paub qab hau ces kav tsij khaws nyiaj npaj cia tsam lwm hnub ho mus nrhiav tsis tau nqeeb los vov tsev thiab nawb.#29 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 09 September 2014 - 01:38 AM

Yog lawm os, peb hmoob yeej nrhiav teb chaw los ntev heev lawm.

Yuav tau sib pab fus av npoog tej ces kaum nyuag muaj dej nkos nkos yus thiaj niaj hmo tau zoo mus ua tsev sauv.

Tsis li ntawd ces yus kuj ntshai mus tawg tsam tsam tsis muaj av tiag taw thaum yus tab tom mus ua tsev sauv.

Xyoo no ua tsis tau los maj mam peem tiag saib pus muaj lwm xyoo ces yov mus ua tsev rau.

 

 

 #30 HMOOB_Haiv Hmoob_*

HMOOB_Haiv Hmoob_*
 • Guests

Posted 09 September 2014 - 03:09 AM

Peb tsis yog ua teb chaws hauv qab rooj li yav tag los lawm.  Peb ua muaj teb muaj chaw nrog paub nrog pom.  Tiam 21 no tsis zoo li Vajpov es muab nyiaj rau neeg nqa mus tham hluas nkauj ua si tag los twb tsis paub thiab yuav xa nyiaj mus lawm tsheej xyoo mam txog.  Kev sib cev lus tsis yog yuav tos ob peb hlis mam paub tej xwm nyob tim ub.  Peb tiam no lawv mus yuav khoom raug nqi li cas mam xa kiag mus them los tau.  Peb mloog rawv tus ti ub tej lus sib tham thiab muab tswv yim pab txhawb tau txhua lub sijhawm.   #31 HMOOB_Haisli qhovkuvtsis ntse_*

HMOOB_Haisli qhovkuvtsis ntse_*
 • Guests

Posted 09 September 2014 - 11:50 AM

Tham li tej uas yus yeej pom muaj tseeb dhau los....yog yuav ua teb ua chaw li koj hais mas....tus yeeb ncuab uas txaus ntshai mas yog tus nyob ntawm koj nrob qaum....tus ntawd mas nws tuag haj....nyob tom qab mloog....yog leej twg mus ua....yuav tau noj zuj zus ces....nws nyas txov thiab lauj tus ntawd ko taw ntag no hos....yog ua teb ua chaw yuav tau faj seeb cov neeg tuag haj....es vam tos txov neeg yuav noj dawb no nawb....cov noob dag noob txia ntshav no tseem tshuav....niaj hnub no lawv tseem pw mloog rawv saib leej twg nkag nav ua ntej ces....lawv nkag nav lawv koj qab....ua txuj yuav pab koj.....tab sis twb yog yuav muab koj xyuas ntag.....yuav kom ua tau es kom cov nyuag ntxia ntshav no....txov tsis tau koj mas....yuav yog koj coj lwm haiv neeg ua pov thawj tim khawv nrog nraim koj....luag txhua tus lav paub tias koj yog tus xub pib lub hom phiaj lawm.....muaj cov nov nrog tiv thaiv mas....koj thiaj yuav pom teb chaws tus ov nawb....yog leej twg tsis ntseeg kuv....tsis ntev ces hnov tias nws suab ntsiag lawm....tsis yog npua teb, dais,los sis tsov... tom nws tuag....tab sis yog cov aub noj quav uas...nyob hau tsev tom nws tuag lawm no xwb tiag....cov yawg....cov dev noj quav no mas....cia kom nws ntaus thawj ntxhias nws yeej tsis kam li ov.....yog koj mus tab....ib lub khaib rau lub roob tim no mas....nws tuaj tab ib lub rau sab tim ub....ntsia ntsoo koj thiab ntag....yog li no....neb sib tua seb leej twg yeej tso.....tus uas seem tuag.....mam mus tua yus cov yeeb ncuab lov? haj haj  .cov ntshav hmoob ruam li  no ces....nyob twj ywm ntshe yuav zoo dua os.

Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users