Jump to content


Xa xov rau cov Hmoob nyob tom qab

Nyob zoo!!

12 replies to this topic

#1 HMOOB_Taw Qhia_*

HMOOB_Taw Qhia_*
 • Guests

Posted 05 January 2014 - 07:04 PM

Nyob zoo os peb cov kwvtij Hmoob ntsuag nos,

 

Vim lub ntuj tsis thaj yeeb lub teb tsis tus.  Vim txoj kev loj hlob ntawm peb tsob neeg, peb thiaj li tau ncaim nej tuaj nyob ua neej rau saum qaum ntuj lawm.  Peb yuav tuaj nyob ntev heev li, tiam sis nej ruaj siab.  Peb tsuas yog tuaj kawm rov los txhim kho nej thiab peb lub neej Hmoob xwb.  Txog caij txog nyoog, peb kawm tiav, peb yuav rov los nrog nej txhim kho peb lub neej Hmoob mog.  Nej yog cov cag ntawm Hmoob lub neej, txog caij txog nyoog, nej yuav tau xyaum los ua ib tug zoo txiv tsev, nom tswv yuav yog nej tuav lawm mog.  Tiam sis nej yuav tau mloog peb lus thiab.  Peb yeej hlub tshua nej kawg nkaus.  Yav tas los, vim peb tsis txawj tsis ntse, tsis paub tab, luag thiab ntxias tau peb txov peb.  Nej nyob tom qab los yuav tau txawj sib hlub sib txhawb.  Yog peb tsis txhob txov peb ces yeej tsis muaj leejtwg txov tau peb li mog.  Txo kom tau lub siab npo riag, zam txim rau lwm tus, kev chim siab khib siab ntawm tus kheej yuav tau muab tsuj ntiag tuaj ntawm taw, peb thiaj li yuav ua tau ib tug, thiab peb thiaj li yuav muaj zoo neej nrog luag ua.

 

 #2 HMOOB_tuB hMOOb nPlOg_*

HMOOB_tuB hMOOb nPlOg_*
 • Guests

Posted 05 January 2014 - 07:52 PM

Yog lawm os hlob aw, txog thaum ntawv es nom tswv mam cia rau peb nres, - mam cia rau nej ua xwb ces peb Hmoob muaj neej nrog luag lawm os.#3 therOOts

therOOts

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 99 posts

Posted 05 January 2014 - 10:30 PM

Nyob zoo os peb cov kwvtij Hmoob ntsuag nos,
 
Vim lub ntuj tsis thaj yeeb lub teb tsis tus.  Vim txoj kev loj hlob ntawm peb tsob neeg, peb thiaj li tau ncaim nej tuaj nyob ua neej rau saum qaum ntuj lawm.  Peb yuav tuaj nyob ntev heev li, tiam sis nej ruaj siab.  Peb tsuas yog tuaj kawm rov los txhim kho nej thiab peb lub neej Hmoob xwb.  Txog caij txog nyoog, peb kawm tiav, peb yuav rov los nrog nej txhim kho peb lub neej Hmoob mog.  Nej yog cov cag ntawm Hmoob lub neej, txog caij txog nyoog, nej yuav tau xyaum los ua ib tug zoo txiv tsev, nom tswv yuav yog nej tuav lawm mog.  Tiam sis nej yuav tau mloog peb lus thiab.  Peb yeej hlub tshua nej kawg nkaus.  Yav tas los, vim peb tsis txawj tsis ntse, tsis paub tab, luag thiab ntxias tau peb txov peb.  Nej nyob tom qab los yuav tau txawj sib hlub sib txhawb.  Yog peb tsis txhob txov peb ces yeej tsis muaj leejtwg txov tau peb li mog.  Txo kom tau lub siab npo riag, zam txim rau lwm tus, kev chim siab khib siab ntawm tus kheej yuav tau muab tsuj ntiag tuaj ntawm taw, peb thiaj li yuav ua tau ib tug, thiab peb thiaj li yuav muaj zoo neej nrog luag ua.

phooj ywg kuv mloog mas zoo li koj yuav vwm lawm pob.Hais dab Tsi yuav tau hais tias yog koj lub siab xav tau. Tsi txhob hais tias yog ntuj hais,zoo li no zoo li koj vwm lawm peb Cov hmoob vwm ntau tiam lawm tis muaj quav hau.

#4 HMOOB_Hmg71_*

HMOOB_Hmg71_*
 • Guests

Posted 06 January 2014 - 04:16 AM

tuB hMOOb nPlOg, koj hais tau yog kawg lawm, yeej tsis poob ib los li.#5 HMOOB_yog hmoob_*

HMOOB_yog hmoob_*
 • Guests

Posted 10 January 2014 - 04:11 AM

phooj ywg tub hmoob koj hais yog lawm.  vim peb cov txiv neej siab hlob thiab muaj txij nkawm lawm los tseem niaj hnub xav noj cov txhais mos2 tag li xwb hnub no peb cov poj niam hmoob mekas thiaj pib muab peb cov txiv neej hmoob nyob mekas teb tso pov tseg tlawm zuj zug. vim poj niam twb xub paub peb txiv neej siab siab lawm qee tug txiv thiaj tsaug tso nyob qha qhuav saib yug poj mus hlub thiab deev luag...mob siab kawg cov phooj ywg....#6 HMOOB_Hmoob_*

HMOOB_Hmoob_*
 • Guests

Posted 10 January 2014 - 06:46 PM

Yog vim li cas peb tsis muab qhov zoo coj los tham es pheej nrhiav txoj kev tsis zoo coj los thuam tib neeg ua tus ab tsi no mas cov kwv tij phooj ywg hmoob. Koj yuav tau txhob tos kuv hos kuv los yuav tau txhob tos tos koj es nyias kav tsij maj nrawm nroos rau nyias lub hom phiaj zoo zoo uas nyias tau teev tseg xwb ces peb txhua leej yeej muaj txoj kev vam meej xwb xwb li. Hlub thiab pab yus tus kheej nrog rau yus tsev tib neeg thiab yus cov txheeb ze ua ntej yus yuav rhais ib kauj ruam mus hlub thiab pab tus tom ntej mog.#7 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 12 January 2014 - 02:00 PM

185341875-lao-soldiers-stand-guard-in-fr

 

(Note: Laos is still very, very Dangerious!!!)

Nej ceev faj ua ntej nej mus nkag ncig ua sis rau hauv teb chaw Nplog.

 

Tej zaum nej xav tia niam no teb chaw Nplog tsis muaj tsov tsis muaj rog lawm.  Nej xav ntshes mus sis rau hauv teb chaw Nplog yov yooj,yooj yim lis nej lub siab xav.  Qhov ntawd nej xav tau yuam kev zoo ib yam lis kuv lawm nawb.  Kuv tau mus ncig ua sis tau zau rau hauv teb chaw Nplog.  Kuv kuj tau mus ncig ua sis rau txhua qhov che chaw txhua nrhos kuv kuj siab loj tsis ntshais dab tsis tiam sis qhov ua kuv tsis nco qab ntshai ntawd yog ib qho ua kuv yuam kev loj heev. 

 

Xyoo 2013 - 2014 no, kuv kuj tau xas kuv daim Passport mus ua Visa rau tom Nplog lub Lao Embassy nyob rau hauv Washington D.C. kom kuv tau mus ncig ua sis noj peb caug rau hauv teb chaw Nplog.  Tom qab lawv rov xas kuv daim Passport rov tuaj txog, Nplog lub Lao Embassy nyob rau tom Washington D.C. yeej tau tsos cai rau kuv mus ua sis rau hauv teb chaw Nplog tiam sis thaum kuv mus txog rau hauv Vientiane thiab kuv yov tau mus hlas ntawm Thai-Lao Border ntawd, cov tub ceev xwm Nplog ua hauj lwm nyob rau ntawm ciam teb ntawd tsis kam ntau lub thwj kom muaj hnub nkag mus rau hauv teb chaw Nplog rau daim Passport.  Lawv cia lis kom kuv mus rau hauv teb chaw Nplog xwb kuj ua rau kuv poob siab xav tia ua cas txhua zau kuv los ua sis rau hauv teb chaw Nplog, lawv ntau ib lub thwj muaj hnub kuv ncag mus rau hauv teb chaw Nplog ua cas zaum no lawv cia lis kom kuv mus xwb.  Kuv thiaj lis rov nug tus tub ceev xwm Nplog ua hauj lwm nyob rau ntawm Thai-Lao Border ntawd tia vim lis cas nws hos tsis ntau hnub kuv nkag mus rau hauv teb chaw Nplog kom pom rau ntawm kuv daim Passport.  Nws hais tia nws tib muab kuv daim passport npa thwv tseg nyob rau hauv Computer tseg lawm.  Nws kom kuv mus tsuag, tsuag xwb.  Kuv kuj maj nroo mus rau hauv teb chaw Nplog lis nws hais thiab.  Kuv mus ncig ua sis noj peb caug tuaj yov luag muaj ib hlis ces kuv mam lis rov los txog rau ntawm Thai-Lao Border nyob rau hauv Vientiane ntawd.  Thaum kuv los txog rau ntawm border ces muaj ib tug poj niam Nplog ua kuj ntau tau ib lub thwj rau kuv daim visa Nplog nyob rau hauv kuv Passport.  Thaum kuv tawm los txog rau ntawm qho chaw nce tseb yov hlas tus dej Mekong ces muaj ib cos tub ceev xwm yog cov neeg kuaj cov Passport.  Cov neeg ua kuv nces ces lawv kuj lam saib dog saib dig.  Thaum los txog rau ntawm kuv daim Passport ces lawv mus muab nthuav mus nthuav los thiab saib ntev, ntev.  Kuv thiaj lis xav zoj tia vim nws yov mus saib kuv daim Passport ntev ua luaj es yog vim tus dab tsis.  Nws saib tag ces nws txawm hais rau kuv tsis muaj lub thwj ntau nkag mus rau hauv teb chaw Nplog.  Kuv thiaj lis teb rau nws tia thaum kuv los rau hauv kom tib kom ntej ntau lub thwj kom muaj hhnub nkag mus rau hauv teb chaw Nplog es nej tib tsis kam ntau.  Nej kom kuv mus tsuag, tsuag.  Nej hais tia nej tib muab kuv daim Passport npa thwv tseg kom kuv tsis txhob txhawj.  Kuv thiaj xas tia ntshes nej tib npa thwv tseg lis nej hais lawm es vim lis cas nej hos rov liam tia kuv nkag mus rau hauv teb chaw vuam cais no.  Kuv tib xas kuv daim Passport mus rau nej lub Lao Embassy nyob rau Washington D.C. tsos cais rau kuv nas vim lis cas nej hos hais kuv nkag mus rau hauv teb chaw Nplog phiv nej tus cais no.  Kuv kuj tau mus nrog ciag Nplog tus thawj tub ceev xwm tham kiag ces nws hais tia kom kuv them $100 mas nws thiaj lis tsos kuv mus.  Kuv teb nws kuv tsis muj nyiaj.  Kuv tib muab nyiaj siv tag lawm.  Kuv hais rau nws tia kuv los ua sis rau hauv nej lub teb chaw Nplog no kuv yeej tau cais ntawm nej lub Lao Embassy muab cais rau kuv.  Kuv thiaj lis los ua sis rau hauv nej lub teb chaw.  Yog tia nej tsis kam los ces nej kuv tsis cia kuv nkag mus rau hauv nej lub teb chaw.  Nej cia kuv nkag mus ua sis rov los txog ces nej yov liam kuv tia kuv mus txhaum cai es nej pua muaj kev ncaj ncee tiag, tiag rov cov neeg sawv daw los mus ncig ua sis rau hauv nej lub teb chaw no.  Kuv kuj hais rau nws tia yog peb tsis los ncig ua sis ces nej lub teb chaw no yeej tsis kev lag luam.  Nej haj yam yov tsom nyem.  Txawm kuv yov hais npaum twg rau tub thwj tub ceev xwm ntawd los nws hais tia kuv yov tsum tau them $100.  Yog lis ntawd kuv thiaj lis them tau $100.  Lawv kuj muab daim Passport coj mus laim tseg tia kuv ncag mus rau hauv teb chaw yuam cais tseg.  Qhov no yog lawv lam txwm ua tsis muaj kev ncaj ncee rau cov neeg mus ncig ua sis rau hauv lub teb chaw Nplog.  

 

Yog tia Nplog lub Lao Embassy nyob rau hauv Washington D.C. lam tuaj tsos cais dag rau sawv daw kom nkag mus sis rau hauv teb chaw Nplog  kom yuam cais ces sawv yov tsum muab lub Lao Embassy nyob rau hauv Washington D.C. ntawd ntiab rov mus tsev tsis txhob lub Lao Embassy ntawd tuaj lam ua ntau ntawv dag sawv daw kom yuam cai.  Yog nej leej twg ntsib qhov teeb zoo lis kuv qhov no ces peb yov tsum tawm ib lub suab hais ib los lus.  Peb yov tsum tau ua ntaub ua ntawv mus rau tom US Congress & United Nations.  Txhua, txhua lub teb chaw ua muaj Lao Embassy ua Lao Visa dag kom sawv daw mus muaj kev txhaum rau hauv teb cahw Nplog yov tsum ntiab Lao Embassy rov mus tsev vim lawv yog ib cos Lao Embassy dag xwb.  

 

Nej leej twg hos tau mus ua sis rau hauv teb chaw Nplog thiab lam raug Nplog liab liam teeb meem nyob rau hauv teb chaw Nplog no ces nej tsis txhob ua siab deb.  Nej yeej meem tuaj nthuav qhia nej qhov teeb meem rau sawv nrog pom.  Thaum muaj ntau txog lis 10 - 20 tawm leej phi nya lawm ces peb muaj peev xwm ua ntawv mus rau tom US Congress & United Nations.  Peb muaj peev xwm ntiab cov Lao Embassy dag ntawd rov mus tsev, yov tsis tsos cai rau lawv tuaj dag sawv daw kom muaj teeb meem ntxiv lawm.  Thaum twg lawv lub teb chaw Nplog ntawd muaj kev ncaj ncee rov sawv mus saib lawm tiag, tiag United Nations mam lis rov tsos cai rau sawv daw mus ncig ua sis rau hauv teb chaw Nplog.   #8 HMOOB_neegsiabtxiasthiajyeejcai_*

HMOOB_neegsiabtxiasthiajyeejcai_*
 • Guests

Posted 18 January 2014 - 01:04 AM

Tus phooj ywg..comment#7 kuv lam hais ob peb lo lus no rau koj xav saib koj ho xav li cas..yog koj ho xav txawv kuv deb dhau los thov zam txim...hos koj ho xav tias yog lawm no los  nws yuav yog ib qho ua kom luag saib yus cov lus tawm tsam muaj nqis rov rau yus nawb...raws li kuv nyeem koj cov lus tas mas kuv xav tias koj yuav tawm tsam tsis tau kom nplog tus...Embassy.cia li raug rov qab tau rau tej nyuag teeb meem me me no ib zaug...yam uas koj yuav ua tau kom luag paub tias koj yog ib tug neeg txawj ntse...hais lus ua rau txaus luag ntshai koj mas kuv xav li no nawb...hmoob lo lus uas hmoob ib txwm hais tias...ntuag twg...ntxiv twg...dub twg ntxhua twg...lub pob maim txhaum nyob qhov twg hais ncaj nraim rau qhov ntawd xwb luag thiaj tsis ntaus nqi tias yog yus tsom tswv faj tshawj ua...kuv pab tswv yim rau koj...yog koj yuav..complain...txog tej koj hais no mas...koj tsuas sau ntawv mus rau lub..Lao Embassy...hais tias tus phooj ywg kuv ua tsaug rau koj xyoo no koj tseem tso cai rau kuv rov mus ua si rau nplog teb ib zaug ntxiv kuv ua koj tsaug rau qhov no...tab sis kuv tuv siab qhov thaum kuv mus txog ntawm ciam teb nkag mus hau nej teb chaws...kuv muab kuv daim passport..rau nej tus neeg saib neeg nkag teb chaws pab ntaus lub twj tso cai nkag teb chaws rau kuv daim passport ...nws coj mus saib saib tas...nws cia li hais tias kom kuv mus tau lawm.. kuv thiaj rov nug nws tias ua cas koj ho tsis ntaus thwj rau kuv daim passport...koj yuav tsum ntaus rau kuv nav...nws cia li hais tias kuv twb muab...register..rau hauv computer no lawm koj cia li mus tau tsis ua li cas...kuv ntseeg nws kuv thiaj tau nkag mus ua si hau nej teb chaws...txog thaum kuv rov los txog ntawm.Border yuav hla rov rau thaib teb...cov cob nab thib ntawd rov kuaj kuv daim ntawv...cas tsis muaj lub thwj ntaus hnub kuv nkag teb chaws...lawv muab kuv mawm them $100.00 nyiaj tej no tsis yog kuv ua txhaum tab sis yog koj cov neeg no ua hauj lwm tsis ncaj ncee...txhob txwm tsis ntaus thwj rau kuv...es zoo muab kuv mawm noj xwb...yog koj tsis hais mus kom lawv tseg txoj kev lim hiam...tom ntej no peb muaj coob tus raug khuj nyiaj li no mas peb yuav tuaj kwv chij tawm tsam koj nawb...thov kom koj pab mob siab txog koj cov neeg khuj neeg noj no...tsis li ntawd yog tseem muaj ntxiv koj txhob tuv siab nawb...kuv tsis paub tias xyov yog koj twb E-mail li cas mus rau lawv kom lawv tsim txom kuv li no los cas lawv ho ua li rau kuv...kawg no kuv vam thiab cia siab tias koj yuav pab koom tes kom tsis txhob muaj teeb meeb yam tsis ncaj ncee li no ###### lawm...ua tsaug.......yog koj sau ntawv li no mus rau nws tag tom ntej no cov nyuag hu loj tid tseem khuj noj hmoob mes kas tsis so thiab ces tsis yog nej ob peb tug nyuag uas mag teeb meeb mus kwv chij qw xwb ...yog nej ua yog cai lawm lawv lim hiam xwb tiag peb cov uas tsis mus tid peb yuav koom tes pab nej mas nawb...tab sis ua lub txias txias ua ntej tso txhob kub heev heev tsam qhov kuv ntawd tsis muaj nqis rau yus mog me kwv ntxawg.#9 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 18 January 2014 - 01:18 AM

Tus phooj ywg..comment#7 kuv lam hais ob peb lo lus no rau koj xav saib koj ho xav li cas..yog koj ho xav txawv kuv deb dhau los thov zam txim...hos koj ho xav tias yog lawm no los  nws yuav yog ib qho ua kom luag saib yus cov lus tawm tsam muaj nqis rov rau yus nawb...raws li kuv nyeem koj cov lus tas mas kuv xav tias koj yuav tawm tsam tsis tau kom nplog tus...Embassy.cia li raug rov qab tau rau tej nyuag teeb meem me me no ib zaug...yam uas koj yuav ua tau kom luag paub tias koj yog ib tug neeg txawj ntse...hais lus ua rau txaus luag ntshai koj mas kuv xav li no nawb...hmoob lo lus uas hmoob ib txwm hais tias...ntuag twg...ntxiv twg...dub twg ntxhua twg...lub pob maim txhaum nyob qhov twg hais ncaj nraim rau qhov ntawd xwb luag thiaj tsis ntaus nqi tias yog yus tsom tswv faj tshawj ua...kuv pab tswv yim rau koj...yog koj yuav..complain...txog tej koj hais no mas...koj tsuas sau ntawv mus rau lub..Lao Embassy...hais tias tus phooj ywg kuv ua tsaug rau koj xyoo no koj tseem tso cai rau kuv rov mus ua si rau nplog teb ib zaug ntxiv kuv ua koj tsaug rau qhov no...tab sis kuv tuv siab qhov thaum kuv mus txog ntawm ciam teb nkag mus hau nej teb chaws...kuv muab kuv daim passport..rau nej tus neeg saib neeg nkag teb chaws pab ntaus lub twj tso cai nkag teb chaws rau kuv daim passport ...nws coj mus saib saib tas...nws cia li hais tias kom kuv mus tau lawm.. kuv thiaj rov nug nws tias ua cas koj ho tsis ntaus thwj rau kuv daim passport...koj yuav tsum ntaus rau kuv nav...nws cia li hais tias kuv twb muab...register..rau hauv computer no lawm koj cia li mus tau tsis ua li cas...kuv ntseeg nws kuv thiaj tau nkag mus ua si hau nej teb chaws...txog thaum kuv rov los txog ntawm.Border yuav hla rov rau thaib teb...cov cob nab thib ntawd rov kuaj kuv daim ntawv...cas tsis muaj lub thwj ntaus hnub kuv nkag teb chaws...lawv muab kuv mawm them $100.00 nyiaj tej no tsis yog kuv ua txhaum tab sis yog koj cov neeg no ua hauj lwm tsis ncaj ncee...txhob txwm tsis ntaus thwj rau kuv...es zoo muab kuv mawm noj xwb...yog koj tsis hais mus kom lawv tseg txoj kev lim hiam...tom ntej no peb muaj coob tus raug khuj nyiaj li no mas peb yuav tuaj kwv chij tawm tsam koj nawb...thov kom koj pab mob siab txog koj cov neeg khuj neeg noj no...tsis li ntawd yog tseem muaj ntxiv koj txhob tuv siab nawb...kuv tsis paub tias xyov yog koj twb E-mail li cas mus rau lawv kom lawv tsim txom kuv li no los cas lawv ho ua li rau kuv...kawg no kuv vam thiab cia siab tias koj yuav pab koom tes kom tsis txhob muaj teeb meeb yam tsis ncaj ncee li no ###### lawm...ua tsaug.......yog koj sau ntawv li no mus rau nws tag tom ntej no cov nyuag hu loj tid tseem khuj noj hmoob mes kas tsis so thiab ces tsis yog nej ob peb tug nyuag uas mag teeb meeb mus kwv chij qw xwb ...yog nej ua yog cai lawm lawv lim hiam xwb tiag peb cov uas tsis mus tid peb yuav koom tes pab nej mas nawb...tab sis ua lub txias txias ua ntej tso txhob kub heev heev tsam qhov kuv ntawd tsis muaj nqis rau yus mog me kwv ntxawg.

 

Ua tsaug tus phooj ywg.  Yeej yog lis koj hais ntawd.  Kuv yeej pom lis koj xav ntawd thiab tiam sis cia seb pua muaj lwm tus Hmoob Meska hos raug khuj no lis kuv ntawd thiab.  Yog tsis muaj ntxiv lawm no ces kav liam tej zaum lawv kuj lam khuj kom tau kuv noj ib zaug xwb.  Txawm kuv poob $100 ntawd xwb los nws tsis ua cas tsua xav kom peb cov Hmoob Meska yov tau ceev faj kom tsis txhob poob nyiaj ntsib tus teeb meem zoo lis kuv ntxiv lawm xwb. #10 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 19 January 2014 - 05:16 AM

Leejtwg rov mus Los Tsuas teb ces yog mus pab tseem hwv Nplog xwb, muab nyiaj mus pab tseev hwm Nplog txov peb cov Hmoob xwb.  Lub tebchaws Nplog muaj nyiaj, muaj noj muaj haus los vim peb cov Hmoob Amesliskas nqa nyiaj mus txhawb xwb los mas.  Cov mus ua plees ua yig los li, cov mus saib kwvtij neej tsa los li.  Txhua tus mus ces yog nqa nyiaj mus txhawb Nplog xwb los mas.  Yog Hmoob Amesliskas tsis mus txhawb ces lub teb chaws Nplog yeej tsis vam meej li los mas.#11 HMOOB_Hmoob Meskas_*

HMOOB_Hmoob Meskas_*
 • Guests

Posted 19 January 2014 - 06:12 AM

Hais txog kev ua plees ua yi thiab deev niam ntiav hauv Nplog teb ces yeej yog nqa nyiaj mus pab lub teb chaws Nplog lawm os.  Twb vim lawv txom nyem peb muab nyiaj rau cov niam ntiav es niam ntiav thiaj muaj nyiaj mus yuav lawv tej khaub ncaws thiab khoom noj khoom hnav pab rau lub teb chaws Nplog muaj kev lag luam lawv thiaj muaj noj muaj haus ua tau vajtsev zoo los nyob thiab muaj tsheb zoo los caij ne.

 

Kuv them nyiaj rau tus niam ntiav xwb tiag tab sis nws twb mus yuav lawv cov nqaij los noj thiab lawv cov khaub ncaws los hnav ces twb pab lawv tau lag luam zoo ib hnub lawm.  Thaum muaj lag luam zoo tau nyiaj ces lawv kuj coj lawv cov menyuam mus ua si thiab nqa kuv qhov nyiaj mus them rau tej chaw uasi.....Kuv siv $100 xwb tab sis yeej pab tau 1000 tus tib neeg lub neej hauv nplog teb lawm laiv puas yog.  Hmoob Meskas xa nyiaj lab lab dauslas ib hlis mus rau Nplog teb lawm xwb nas.  Nej tsis ntseeg mus nug lawv cov xa money gram mus Laos mas.  Kuv tijlaug ib leeg xwb nws twb xa hmoob li money gram mus Nplog teb tshaj $50,000 ib hlis lawm, tab sis peb tseem nyob lub zos muaj Hmoob tsawg tsawg xwb laiv.  Cov txawj lus Meskas mus xa tom Meskas lawm xwb thiab laiv. Neeg Nplog mas tsis nyog ua peb Hmoob Meskas tsaug kawg lawm os.  Cov ua lag luam ces peb cov nyiaj yeej mus rau lawv hnab tag txawm lawv tsis tau txais peb cov nyiaj directly from peb txhais tes,tab sis lawv twb txais peb li nyiaj tom qab peb txhais tes lawm vim peb tsis xa mus lawv kuj yuav tsis tau li thiab nawb.#12 HMOOB_FBI_*

HMOOB_FBI_*
 • Guests

Posted 07 October 2014 - 02:47 AM

Nyob zoo hos cov phoojywg txhua tug, kuv thov xa tsab xuv nuav tsua Thaiv Thoj nyob tebchaw los tsuas hauv lub zos hu ua dej nab xees.

 

Thaiv Thoj koj moog nyob hov twg lawm kuv tsw paub le hos, yog has tas koj tuaj pum tsab xuv nuav hab koj xav tau kuv le chaw nyob no ces koj yuav tsum text tsua ntawm nuav xwb.

 

Vim tsis yog kuv le teeb meem es koj yuav siv kuv tsis tau nawb.

 

Kuv tsuas text cov tuab neeg kws tsim tsim teebmeem tsw paub tag le tsua kuv xwb haab sij dag nyag copy luag tej hwjchim le ub le nuav coj moog tso tawm hov txhua hov chaw le kws nwg tsw muaj hlwb tsim nwg ib thaj tabsis nwg mas tos nrhw copy lawv luag qab xwb.

 

Tabsis ua tsaug kuv lom txwm tuaj siv nwg le website has kuas nwg nov tas kuv tsw tau thab nwg plaub.

Yog nwg tseg, tsis xob thab thab cocopy lawv kuv qab lawm tes kuv yeej tsis tev nwg lub qe mav.

 

Moog lawm hos Thaiv Thoj.#13 HMOOB_tebtawqhiantshawpimtxiag_*

HMOOB_tebtawqhiantshawpimtxiag_*
 • Guests

Posted 21 November 2014 - 06:32 AM

yawqhia aws, koj tsis txhob tuaj tuaj pib topic txog tus ub tus nov lawm vim kuv tsis muaj sijhawm tuaj teb koj ntxiv lawm, yog lub topic twg koj hais txog Obama naj lod?..

 

President Obama twb tsis tau thov koj los sis kom cov Tv net work tso tawm dab tsi es cas koj yuav vam thiab niaj hnub tham txog Obama tas mus li xwb.

 

Yog muaj neeg nug hais tias koj yuav yuav nqi li cas yog lawv muab lus koj tso tawm, koj puas kam teb rov rau lawv.

 

Ua li koj puas yog niag uas txia ua nyablaj Viajkoo tabsis ho teev niag dab mlom hauv Sait Paul Hmong Alliance Churchxwb mav.

 

Obama hais tau lawv feem ntau tsis muab pimdawbtuaj koj coj mustxiaglawm ces koj thiaj rov tuaj hu lawv ntxiv thiab cem Obama lod.

 

 

Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users