Jump to content


Hmoob Yuav Muaj TebChaws

Txog sijhawm zuj zus lawm

138 replies to this topic

#101 HMOOB_tubntxawg_*

HMOOB_tubntxawg_*
 • Guests

Posted 09 February 2014 - 06:44 AM

 

Peb Hmoob ua tsim nyog cog phooj ywg nrog haiv neeg Nyab Laj thiab?#102 HMOOB_The Hmong Nationality_*

HMOOB_The Hmong Nationality_*
 • Guests

Posted 09 February 2014 - 09:30 AM

Hmong is a nation.  Hmong will rise as a nation.  We all Hmong people should rise as a nation.  We are a nation.  A beautiful nation.  Our dream will come true as a nation.#103 HMOOB_xyuamximmogmetubaw._*

HMOOB_xyuamximmogmetubaw._*
 • Guests

Posted 09 February 2014 - 04:20 PM

ua cas kuv twb hais tias yog thaum twg nej cov me nyuam leej twg sawv kev mus hais rau .UN kom pab muab ib lub teb chaws rau hmoob...tsis txhob hais lub nyuag teb chaws nplog xwb no nev...kuv pom nej leej puav hais saum toj no...nej hais txog hmoob nplog xwb...thaum luag tu txij li xeev khuam mus rau LuamphrabBas nce toj xwb daim av nplog tsis tau txaus peb haiv hmoob  yuav tsim teb kho chaw nawb...yog leej twg ntse tsis tau txaus tsis txhob maj qhib qhov ncauj tsam yuam kev nawb cov me nyuam aw....kuv twb hais tas lwm tias yog nej leej twg pam xeeb mus hais teb chaws rau peb hmoob...mas yeej meem hais kom cov teb chaws uas nyob xab xeeb kaum...xwsli...suav, nyab laj, nplog,phabmab,thiab thaib lawv ib leeg yuav tsum tu ib gho av ntawm lawv lub teb chaws uas muaj hmoob nyob los pub rau hmoob no nav...txawm yog nyab laj los...peb haiv hmoob yeej tau pab nyab laj raws FABKIS thiab MESKAS tawm nyab laj thiaj yeej lub teb chaws...nyab laj yuav tsum tu ib qho pub peb haiv neeg thiaj yog cai nav cov phooj ywg...peb pam xeeb yuav hais kom tau ib lub teb chaws es hais me npaum li nej leej puav hais saum toj no xwb mas...tsis tau meej pem kiag nawb hmoob aw....peb pam xeeb yuav tsim tsa kom muaj ib lub teb chaws los ua peb haiv neeg tug....peb yuav hlub tag nrho peb cov me hmoob suav, hmoob nyab laj, hmoob nplog, hmoob Thaib, hmoob Phabmab tib si...peb qhib rooj lug... leej twg yog hmoob peb yeej txais tos tag nrho...tab yog lwm haiv neeg los yog lawv nyiam  los koom nrog peb peb yeej txais tos tib si hos...thiaj txaus tsim teb kho chaw...thiab tsim kho kom peb haiv neeg muaj noj muaj haus vam meej mus raws tau luag lwm haiv neeg...tsis yog peb yuav yuav hmoob nplog nkaus xwb ov mog cov me nyuam aw...yog nej leej twg lub zeem muag pom kev deb tsis heev no yuav tau sab laj ua ntev...qos thiaj tsis tom ncauj mog...kuv li kuv tsis yog ib tug neeg yuav ntshaw ua thawj coj ntawm leej twg...tab sis kuv nyiam pab kom tus neeg uas nws xav xav ua thawj coj...tau ua kuv tus nai xwb os.#104 HMOOB_xavseb_*

HMOOB_xavseb_*
 • Guests

Posted 10 February 2014 - 02:15 AM

Yeej yog lis tus phooj yawg ntawd hais thiab tiam sis nws yov tsis yooj yim lis lub siab xav nawb.  Yog tia peb Hmoob yov kom United Nations mus tus av ntawm Thaib, Suav, Nyab Laj, Phab Mab thiab Nplog coj los ua Hmoob lub teb chaw mas ib lub teb chaw kam tus av rau Hmoob nyob los kuj yov muaj ib lub hos tsis kam tus av kiag lis thiab.  Sawv daw yov sib cov nyog cuag lis cas.  Lub teb chaw ua luag muab tej pej xeem txim txom heev mas United Nations thiaj lis muaj caij tuaj muab sawv daw sib cai kom tsis txhob sib ntau sib tua ntxiv lawm.  Hos cov teb chaw ua nws yeej hlub, hlub Hmoob ces peb haiv Hmoob yov tsum hwm lub teb chaw ntawd peb thiaj lis nrog luag muaj ntsej muag nyob ua kes rau hauv luag lub teb chaw.   Luag lub teb chaw luag muab roj ntshas mus tiv thaiv luag lub teb chaw es luag thiaj lis muaj los rau luag haiv neeg nyob. 

 

Tam sim no luag yeej kam faib ib qho av rau Hmoob nyob kom muaj ciam dej ciam av nyob rau hauv teb chaw Nplog.  Teb chaw Suav, teb chaw Nyab Laj, teb chaw Thaib, teb chaw Phab Mas los kuj pom zoo ib yam lis ntawd tsua yog Nplog thiaj lis tsis yeem faib av rau Hmoob nyob xwb.  Thaum sawv daw pom zoo lawm ces Nplog yov tsum faib ib qhos av los ua Hmoob tug xwb, xwb lis.  Yog tia Hmoob xav tau av ntau es hos xav mus kws av ntawm Thai, Suav, Phab Mab, thiab Nyab Laj ces thaum ntawd cov teb chaw ntawd tag nrhos yov sib koom ua kes sawv tuam tsam Hmoob.  Thaum ntawd cov teb chaw ua yov pab Hmoob kom Hmoob muaj teb chaw ces lawv tig los pab lub teb Nplog tag huv sis.  Thaum zoo lis ntawd lawm Hmoob tsis tau ib nyuag qhos av los ua Hmoob tug hlos lis.  Hmoob thiaj lis tsis muaj teb chaw.  Luag nyiaj chiv piv txoj lus tia xav ntau, ntau ces thaum kawg tsis tau ib nyaug qhov saib dab muag lis ces yog tej no ntag los mas cov phooj ywg Hmoob.  Thaum luag pom tia peb Hmoob yog ib co neeg ruam qauj xav noj dawb tau tau dawb xwb ces txog thaum kawg tsis tau ib nyuag qho av los saib ua dab muag lis.  Luag lwm haiv neeg tseem haj yam thuam Hmoob, thiab ntxub Hmoob.  Hmoob yov ua lis cas es luag thiaj lis yov hlub Hmoob?  Kawg Hmoob muab Hmoob tej poj niam me nyuam coj mus rau luag deev ua hnub ua hmos ntxia luag seb luag pua rov hlub Hmoob.  Luag muab Hmoob tej poj niam me nyuam deev tag tsos pov tseg zoo lis tej niag tsiaj luag tib tsis niam hlub.  Thaum zoo lis ntawd lawm ces Hmoob pua yov muaj ntsej muag rov mus hais rau United Nations kom Unites Nations pab Hmoob.  Thaum luag paub tia Hmoob yog ib haiv neeg xav tau dawb noj dawb xwb ces luag tsis hlub Hmoob lis lawm nawb mog.  

 

Kuv xav tia thaum peb sawv daw tseem muaj txoj hmoov zoo thiab luag lwm haiv neeg tseem nqis tes loos los pab Hmoob kom Hmoob muaj ib daim av nyob rau sab pem qaum teb Nplog ntawd ces Hmoob yov tsum ua tsaug thiab tus tej roob tej hav ntawd kom zoo, zoo nkauj thiaj yog Hmoob tug.  Yog tia luag tus tau ib qhos av nyob rau hauv teb chaw Nplog rau Hmoob es Hmoob tsis hlub lis ces luag yov rov qab muab rau Nplog tag huv sis.  Hmoob muab tej roob tej hav ntov pov tseg tag.  Tej kwj deg tuaj ntxhuab taws ces luag yov rau txim rau Hmoob tia Hmoob yog ib haiv neeg tsis paub hlub tej tsiaj nruab deg nruab nrag thiab tsis paub hwm tej me xyoob, tej mis ntoo txhua yam lis.  

 

 

Peb cov Hmoob ua tau tsiv mus nyob rau luag lwm lub teb chaw lawm ces peb tsis ntshaws rov los rau sab ntuj qub qab lawm vim peb mus muaj zoo vaj zoo tsev, muaj zoo hauj lwm ua, muaj zoo noj zoo hnav.  Txawm tia peb muaj ib cos Hmoob mus hais tau av los ua Hmoob tug los kuj yov muaj ib cov Hmoob yov tsis kam yuav lis thaum ub Fab Kis faib av rau Hmoob nyob es Hmoob tus twg los tus fee lawm ib sab, sib cav sib ceg zom zaw xwb.  Nyob rau sab Thaib teb Hmoob kuj muaj kev pab tiv thaiv lub teb chaw Thaib tua yeej Thaib tus yeeb ncuab kom Thaib tau Thaib daim av ntawm luag rov los ua Thaib tug.  Thaib nug Hmoob tia, nej Hmoob xav tau dab tsis?  Hmoob tsua teb rau Thaib tia Hmoob tsua xav tau ib tug nais caub kheom nyob rau ntawm qhov chaw ntawd xwb.  Thaib zoo siab hlos muab tus caub kheom ntawd rau Hmoob ua xwb tiam sis lub teb chaw yog Thaib lis tag nrhos.  Peb cov Hmoob nyob rau sab Thaib teb yeej muaj kev txiaj ntsig heev pub rau lub teb chaw Thaib los tau ntau xyoo.  Thaib yeej paub txog Hmoob zoo thiab Thaib yeej hlub Hmoob heev.  Hmoob thiaj lis muaj peev xwm thiab muaj ntsej muag tuaj mus kawm ntaub kawm ntawv ua hauj lwm thiab ua lag ua luam nyob rau hauv Bangkok nrog tej pej xeem neeg Thaib ib yam nkau.    

 

Yog tia peb Hmoob xav tau av dawb nyob dawb xwb mas tsis lam tau yooj, yooj yim nawb.  Hmoob mas ib txwm xav tau dawb, tawg dawb, thiab xav tau ntau xwb.  Thaum Hmoob mus ua teb mas cuab ntau, ntau thiab txhav ciam teb mas ntau tiag, tiag tsis kam rau leej twg mus ua teb zes rau ntawm nws daim teb lis tiam sis nws mus ob nyuag kau txua rau daim teb ntawd xwb ces nws tib xyu, xyu tia nws mas sab tshuav tuag lawm.  Nws cia lis muab tej av ntawd tsos dawb pov tseg seem cia xwb.  Nws lam niaj hnub mus ua daim teb kom txau nws poj niam me nyuam noj xwb ces nws tib tsis kam mus ua ntxiv lawm.  Nws cia lis khiav mus tua nas tua noog rau pem tej roob lawm xwb.   

 

Kuv tau mus ncig ua sis ntau zau nyob rau hauv lub teb chaw Nplog ntawd lawm.  Kuv pom tau tia cov Hmoob Nplog ntawd yog ib co niag neeg txhav noj txhav khawv, tsis paub kev, tsis paub cais lis.  Thaum koj pom ib tug Hmoob txom, txom nyem taug kev nquj nqua thiab tshaib, tshaib plab es koj hos muaj lub siab zoo hlub nws thiab koj hos yuav tau ib pluag mov rau nws nrog koj noj ua kes tag mas nws tib tsis ua koj tsaug cuag lis koj tej zaub tej mov ntawd tsis muaj nuj nqis dab tsis rau nws lis.  Koj coj nws mus noj mov tag mas nws tseem thov koj nyiaj thiab.  Koj muab tau ib qhos nyiaj rau nws tag mas nws tseem siv taij duab ntxiv thiab cuag lis koj tseem tshuav nws nqis them tsis tau tag.  Tej tus neeg Hmoob tsis paub kev paub cais zoo lis ntawd ces kuv tsis xav paub nws ntxiv lawm.  Tos Nplog phej ntxub, ntxub cov niag Hmoob Nplog ruam ntawd los lawv coj tau ib niag yam ntxwv rhuav, rhuav phlus tsis paub txaj muag lis ntawd es tus tws los tus thiaj lis tsis nyiam cov niag Hmoob Nplog ruam siab phem ntawd hlos lis.  Hmoob Nplog lub siab ntsws xav txawv cov Hmoob nyob rau luag lwm lub teb chaw tag nrhos huv sis.  Kuv tseem twv tsis tshua tau cov Hmoob Nplog ntawd lawv lub siab ntsws pua tsawg vim kuv niam qhuav ntsib lawv zaum puav xwb.  Tej zaum lawv yog ib co niag neeg tsis paub kev cais thiab tsis paub txaj muag rau lub ntiaj teb no.  Lawv thiaj lis yog ib cos niag neeg txhav noj txhav khawv tsis paub txaj muag zoo lis ntawd.  

 

Thaum is kuv mus txog rau hauv teb chaw Nplog ces kuv mus ntsib tau ob tug poj niam Hmoob Meska niam qhuav los ua sis rau hauv lak 52.  Thaum nkawv cov dab laug paub tia nkawv yov los saib lawv rau hauv teb chaw Nplog no ces lawv tib mus cas tau ib tug nyuj ntawm Nplog coj los tua tib sis tos nkawv.  Lawv tib mus cas tau ib cos dej qab zib thiab ib cos Beer Lao ntau, ntau heev coj los tseg lawm.  Lawv lub siab xav tia thaum ob tug poj niam Hmoob Meska ntawd los txog thiab los saib cov dab laug ntawd ces lawv yov vam kom ob tug poj niam Hmoob Meska ntawd them tus nyuj ntawd rau Nplog thiab kom them cov dej qab zib thiab cov Beer Lao ntawd rau sawv daw haus dawb.  Lawv tib mus caws lawv tej phooj ywg thiab tej neeg zej zog tia lawv muaj ob tug muam Hmoob Meska yov los saib lawv es kom sawv daw tuaj nrog lawv noj mov thiab hau dej hauv cawv ua kes.  Thaum ob tug poj niam Hmoob Meska ntawd paub tia nkawv cov dab laug txhav noj txhav hau thiab lawv tib mus cas tau dej tau cawv thiab tau ib tug nyuj ntawm Nplog kom nkawv mus txog no ces kom nkawv them.  Thaum nkawv paub tseeb, tseeb lis ntawd ce nkawv thiaj lis tig loos rov mus rau sab Thaib teb lawm.  Tej no pua yog Hmoob Nplog txhob txwm txhav noj txhav haus?  Tos Nplog phej ntxub, ntxub cov Hmoob Nplog ntawd los peb Hmoob Meska yeej dhuav, dhuav cov Hmoob Nplog ntawd lub siab ntsws txhav noj txhav hau ntawd thiab.     

 

Thaum is kuv mus noj peb caug rau hauv teb chaw Nplog.  Kuv pom ob tug hlua nkauj tuaj kev deb tuaj nrog sawv daw noj peb caug ua kes rau hauv tshav pob.  Kuv nrog nkawv pov pob ib nyuag pliag ces yov tav sus kuv kuj caw nkawv nrog kuv mus noj fawm.  Thaum peb mus yov txog rau ntawm Nplog lub lab fawm ces nkawv txawm siv hus nkawv cov hlua nraug zom zaw kom los tsuag, tsuag.  Kuv xav ntshes nkawv hus nkawv niam los nrog peb noj fawm ua kes xwb.  Peb tib mus zaum tiav tag lawm los nkawv tsis kam zaum lis.  Nkawv sawv tsawv tsee hus kom tau nkawv cov hlua nraug los nrog peb noj mov ua kes.  Ib pliag zoj xwb ces lawv los cuag lis cas.  Lawv hos coj lawv ib cos phooj ywg thiab lawv cov phooj ywg hos coj lawv cov hlua nkauj los zom zaw thiab.  Kuv saib nas has ua cas kuv caw ob tug hlua nkauj no nrog kuv mus noj fawm xwb vim nkawv tuaj deb, deb tuaj es kuv hos hlub, hlub nkawv.  Kuv ntshais tsam nkawv tshaib plab es kuv thiaj coj nkawv nrog kuv mus noj fawm.  Thaum nkawv cov phooj los zom zaw zaum cuag lis cas ntawm rooj muaj lis 20 tawm leej.  Kuv cia lis tsis pom qab hais lis cas rau nkawv lis.  Kuv yog ib tug neeg siab zoo heev tiam sis thaum kuv pom lawv ua lis no rau kuv ces kuv cia lis txawj tus siab.  Kuv kuj xav twj ywm rau hauv nruab siab tia pua yog ob tug hlua nkauj Hmoob Nplog txhob txwm hus nkawv cov phooj ywg los txhav noj txhav hau ntawm kuv xwb?  Thaum lawv los txog ces lawv mas xaj zaub xaj mov cuag lis cas.  Lawv xaj nqaij npua cis, nqaij ntses tis, qaub tawb ntoo, thiab dej qab zib tib sis.  Tus yov noj lis cas los nws mas xaj kom ntau, ntau es tsam nws hos tau tsawg. Kuv zaum twj ywm ntawd saib lawv xwb.  Kuv tsua xaj lawv ua ob taig fawm los rau ob tug hlua nkauj ntawd noj xwb.  Hos, kuv ces  kuv tsis noj vim kuv tib noj mov tag lawm.  Kuv tsis tshaib.  Kuv tsua coj nkawv mus noj fawm ua sis xwb.  Kuv hau dej ntsia lawv noj mov.  Tom qab lawv noj mov tag ces lawv cav niam sawv zom zaw lawm.  Kuv hais rau poj Nplog tia kuv coj ob tug hlua nkauj no los noj fawm xwb es kuv them rau ob tug hlua nkauj ntawd xwb.  Kuv muab tau 30,000 kips them rau ob taig fawm ua kuv tau xaj rau ob tug hlua nkauj ntawd noj.  Kuv hais rau poj Nplog tia cov zaub mov ntau, ntau ntawd kuv tsis tau xaj ces kuv tsis kam them.  Poj Nplog thiaj lis tig loos mus nrog cov neeg ua nws xaj zaub xab mov zom zaw ntawm poj Nplog.  Tus twg los tus ua txuj tsis paub hlos lis.  Tag cov zaub mov ntawd raug nyiaj yog 600,000 kips $80) tawm.  Poj  Nplog ua heev, heev rau lawv ces thaum ntawd lawv thiaj lis mam sib tham zom zaw kom ib leeg them ib qhos rau poj Nplog.  Ob tug hlua nkauj Hmoob Nplog ntawd cav cem kuv tia ua cas kuv hos tsis kam them cov zaub mov ntawd.  Kuv teb tia kuv tib tsis tau caw lawv los noj mov.  Kuv caw neb xwb ces kuv tsua them rau neb raw lis kuv tau caw neb xwb.  Tom qab sawv daw noj mov tag ces kuv hais rau nkawv tia kuv mus lawm es mam lis sib ntsib dua.  Nkawv cav muaj xiv cem kuv tia yeej tsis rov sib ntsib ntxiv lis lawm.  Kuv luag twj ywm rau hauv nruab siab tia nej xav ntshes nej cov nyuam Hmoob Nplog txhav noj txhav hau no yov kom kuv them rau nej noj dawb hau dawb no los.  Tej tib tsis tau tuaj ua zog rau kuv ces kuv yeej tsis lam them rau nej noj dawb lis.  Nej pua paub tia nej mus ua Nplog zog ib hnub lawv tsua them 30,000 - 40,000 kips ntawd rau nej xwb.  Nej tib tsis ua zog rau kuv es yov ua lis cas kuv thiaj lis yov them tej zaub tej mov ntawd rau nej noj dawb.  Kuv tsis yog ib tug neeg yooj, yooj yim lis nej xav.  Kuv tsis yog ib tug neeg siab zoo, zoo es yog ib niag  neeg siab ruam es cia rau nej txhav noj txhav hau lis ntawd.  Ua ntej nej yov tau noj dawb ntawm kuv.  Nej yov tsum tau ua zog rau kuv mas kuv thiaj lis them rau nej noj dawb.  Kuv tej nyiaj los kuv yeej tau mus ua zog tawm fwm lug luag thiaj lis them nyiaj rau kuv.  Kuv tej nyiaj tsis yog dawb khaw tau tom kev coj los siv ua sis.  Kuv cov nyiaj kuv khwv los muaj nuj muaj nqis heev.       

 

                   #105 HMOOB_Hmoob Ruam_*

HMOOB_Hmoob Ruam_*
 • Guests

Posted 10 February 2014 - 04:34 AM

Kuv los kuj tau xa nyiaj pub cov me ntxhais hauv tojsiab coob tus, lawv yeej tsis ua yus tsaug li es xyov lawv tsis tau paub ua tsaug los yog li cas.  Lawv tsuas thov nyiaj ntau zuj zus ces yus ua ib siab tsis kam hu lawv ntxiv lawm xwb.  Muaj nyiaj pub hmoob nplog los hluas nkauj Hmoob Nplog ces tsis txhob tos lawv los lus tias, Ua tsaug kiag li os.#106 HMOOB_xovxwm_*

HMOOB_xovxwm_*
 • Guests

Posted 10 February 2014 - 05:49 AM

 

Xov xwm teb chaw.#107 HMOOB_HmoobXwb_*

HMOOB_HmoobXwb_*
 • Guests

Posted 10 February 2014 - 05:54 AM

Lawv...Cas lub Website TOJSIAB nov nkag mus Chahtroom tsis tau li...?#108 HMOOB_xovxwm_*

HMOOB_xovxwm_*
 • Guests

Posted 10 February 2014 - 06:04 AM

 

Xov xwm Hmoob kev sib nug moos.#109 HMOOB_txhobuaneegtaiscausov_*

HMOOB_txhobuaneegtaiscausov_*
 • Guests

Posted 10 February 2014 - 11:53 AM

yawm hpooj ywg...XAVSEB comment:104 aw yog yus pam xeeb taij thov kom ntiaj teb neeg pab tu av rau yus haiv neeg es yus ho ntshai tuag npaum li koj hais ces tsis tas tham txog li hos koj yawg...yog koj cuab teb dav heev mas thaum kawg nyuam qhuav txaus noj thawm xyoo xwb ov me tub aw...yog koj cuab kom txaus noj xwb ces kab tias tshaib plab nejnuas  xwb mas me nyuam aw....koj hais tias lwm haiv neeg hlub hlub hmoob no lov??koj sim saib daim video Report saum toj no seb...peb haiv hmoob tsa lub nyuag tsev tha tuag xwb twb raug cobtsib noj tuv...tuaj rhuav tshem nav...koj txhawj ua tus dab tsi naj me tub aw...thaum ntiaj teb neeg tig pab koj lawm ces...lub teb chaws twg tawm tsam ces lub teb chaws ntawd mag hlawv no xwb mas... cas nej cov me nyuam paub tsis txog tej no li...kuv mas cas yuav txhawj nej lub neej ua luaj tiag lau...yus hais yog cai lawm tsis muaj leej twg yuav tawv dhau ib zaug li naj...hais plaub hais ntug yog koj ke hais ke ntshai mas tsis tas hais zoo dua ov mog...yog tau hais lawm mas hais kom ti txha ntag hos...hais kom tau rau peb cov hmoob suav...hmoob nyab laj...hmoob nplog...hmoob phabmab...hmoob thaib los koom nyob sib pab tsim kho teb chaws ntag...thiaj tsim nyog hais ib zaug hov...peb haiv hmoob suav raug suav caum mus nyob puag saum tej kub zeb kub tsuas tsis muaj av ua noj...hmoob nyab laj tsis muaj av ua noj...peb yuav muab av txhua thaj chaw faib rau peb haiv neeg kom suav daws muaj zoo teb ua noj...yog lawv kam los nyob nrog peb ces peb faib teb rau cov neeg txom nyem no tsim kho lawv lub neej ntag hos...tsis yog peb yuav ua ib tug tswv kav teb chaws dig muag li tej nom tswv nplog thiab nyab laj lawm nawb...yog nej ua nom dig muag xwb ces tsis tas ua yus haiv neeg tus nom li nawb hmoob aw.#110 HMOOB_Taw Qhia_*

HMOOB_Taw Qhia_*
 • Guests

Posted 10 February 2014 - 06:13 PM

Hmoob yog ib tsob (xws li ib tsob ntoo) xwb.  Cov pab pawg Hmoob ces zoo li cov ceg ntoo xwb, koj yeej yuav los koom tsis tau kuv, kuv yuav koom tsis tau koj, vim nyias muaj nyias dejnum tuav, txhawb kom tsob ntoo (haiv) ciaj.  Txhua pab pawg lub hom phiaj ces yog tsa kom Hmoob ciaj xwb.  Yog xav kom Hmoob ciaj, ib ces ntoo (pab pawg) twg tsis txhob xav tias yus txoj thiaj yog txoj yog es mus txov lwm ces ntoo (lwm pab pawg).  Vim nyias muaj nyias dejnum, txo ib ceg twg ces yog txov tsob Hmoob lawm.#111 HMOOB_Ntsaisuavhlaisnplaigxwb_*

HMOOB_Ntsaisuavhlaisnplaigxwb_*
 • Guests

Posted 10 February 2014 - 11:45 PM

yawm phooj ywg... Taw Qhia...aw koj twb sau lub...Topic no tias hmoob yuav muaj teb chaws no... koj twb dib tau peb hmoob tuaj sib tham coob ua luaj nov lawm es cas tsam no koj tseem pheej muab tej nyuag ntoo coj los tham ua piv txwv tau niag ntxim ntsis muaj hom phiaj kiag li koj es...yuav thaum twg koj lub teb chaws li tshwm sim nas koj yawg...peb kuj rawm mus nyob heev lawm laiv...cov neeg uas paub hais tias hmoob yuav muaj teb chaws li koj mas...tsim nyog yuav sau koj tej hom phiaj tuaj hais ua kev txhawb zog ntxiv kom peb twb laus mus deb lawm los peb ho ua tiag noj tshuaj khi siav tos saib pus pom tej uas koj hais tshwm sim nas....los yog koj laj laj nyob hauv tsev li kuv es koj lam khwv tswv yim tham pem laug hnub xwb naj me phooj ywg??#112 HMOOB_peevxwmHmoob_*

HMOOB_peevxwmHmoob_*
 • Guests

Posted 11 February 2014 - 12:16 AM

Peb Hmoob ces yog ib pab niag neeg zaum ntawm ntus cub khav txiv xwb.  Thaum sawv daw los zaum zom zaw ntawm ntus cub ntes taw mas tus twg los yog tus muaj zaj khav txiv ntxia tia nws muaj peev xwm heev ua rau tus twg los tus siab loj nteev.  Tham tag ces nyia sawv nyia mus lawm xwb yeej mus ua tsis tau ib txoj dej num kom tiav los rau peb tsev neeg Hmoob lis.  Thaum tham tag ib tug phooj ywg Hmoob hos muaj kev cia siab ntsoov es nws nqu cev dev hlos yov mus ua txoj dej num ntawd kom tiav.  Tus twg los tus hem nws kom nws ntshais.  Tus twg los tus thuam nws kom nws zog qaug.  Peb lub niag neej Hmoob sib dag sib hem zoo lis no xwb es thiaj lis los ua tsis tau ib lub siab kom ua tau ib lub zog loj los tiv thaiv peb haiv Hmoob lub neej mus lawm yav tom ntej.

 

Yov kom peb Hmoob los ua tau ib lub siab ua kes mas yog hais tau lawm ces yov tsum ua tiag.  Yog leej twg khiav ces tus ntawd yov tsum raug tua pov tseg zoo lis thaum ub Vaj Pov yuam kom Hmoob mus ua rog.  Thaum sib tham tus twg los yog tus muaj zaj heev lis.  Thaum sawv kev zom zaw yov mus tiv thaiv lub teb chaw mas tus twg los tus yov khiav tsis kam mus lis ntshais tuag lis ntshai tuag.  Muaj tej tus cia lis khiav ces Vaj Poj txhom tau ces Vaj Pov muab nws tua kiag rau sawv daw saib xwb ces tus twg los tus mloog, mloog lis lawm xwb tiag.  Thaum mus txog rau tom tshav rog ces tsis kam tua xav tus los xav tus yov tuas nws ces nws yov tsum tau tua xav tus thiab.  Nws tua, tua xav tus tuag mus lawm coob, coob nws tib tsis nco qa ntshais tuag lis.  Tom qab sib tua tag phom ntsiag ces nyia mam lis tawm zom zaw los.  Thaum ntawd neeg mas tuag ua cuag lis cas rau ub rau no cuag lis cav taw xwb.  Tej tus tseem tsis tau tuag thiab tej mis tes mis taws tus tag quaj zom zaws kom pab.  Thaum ntawd mam lis nco qab ntshais es mam lis tshee cuag lis ua yov ua neeb.

 

Yov yuam kom tau Hmoob los ua ib kes tiv thaiv Hmoob tus yeeb ncuab mas yov tsum siab tawv npaum lis Vaj Pov mas thiaj lis coj tau ib pab neeg Hmoob lub niag siab khav txheeb khav cuam los ua kes.  Thaum ub leej twg cam ntau Vaj Pov ntau nws ntag hos tsis yog lam dag.  Leej twg khiav mus lawm mas Vaj Pov txhom tau Vaj Pob muab tua pov tseg.  Tom niam no Hmoob mloog, mloog Vaj Pov lus los Vaj Pov yeej tawv heev lis nawb.  Vaj Pov thiaj lis los ua tau Hmoob ib tug zoo thawj coj.  Tom qab Vaj Pov tuag lawm mas tus Hmoob nyob deb los yov tuaj kom txog rau ntawm Vaj Pov lub ntee; tus Hmoob nyob zes los yov niaj hnub mus txhawb Vaj Pov lub ntee kom noj tsis tag hau tsis qig.  Tus tsis xav quaj los yov tau quaj nrog Hmoob sawv daw kom tsis txhob poob ntsej muag.  Vaj Pov yog ib tug neeg Hmoob tawv heev.  Vaj Pov thiaj lis muaj peev xwm coj tau Hmoob los tau ntau xyoo.

            #113 HMOOB_dabneeghaiv_*

HMOOB_dabneeghaiv_*
 • Guests

Posted 11 February 2014 - 12:44 AM

 

Vaj Pov nrog rau peb haiv Hmoob thiab Meska pab tiv thaiv Huab Tais Nplog

tus yeeb ncuab thiab lub teb chaw Nplog tau muaj 15 lub xyoo kom yeej rau tej pej xeem neeg Nplog nyob.

Peb haiv Hmoob muaj ib txoj deb neeg haiv muaj txiaj ntsim pab Meska thiab Huab Tais Nplog tiv thaiv lub teb chaw Nplog.#114 HMOOB_dabneeghaiv_*

HMOOB_dabneeghaiv_*
 • Guests

Posted 11 February 2014 - 01:57 AM

 

Tom qab tsov rog tus nyob rau hauv teb chaw Nplog lawm.#115 HMOOB_Hmong_*

HMOOB_Hmong_*
 • Guests

Posted 11 February 2014 - 02:04 AM

We are a NATION.  We need a land called Hmong.

Attached Thumbnails

 • Tebchasw.jpg


#116 HMOOB_xyuam xim ov hmoob aw._*

HMOOB_xyuam xim ov hmoob aw._*
 • Guests

Posted 11 February 2014 - 12:59 PM

cov phooj ywg...kuv pom nej twb tsa paib qw nyob ntawm...Hmong comment:115 lawm tiag...tab sis pab pawg uas kwv paib qw no nej nyob lub zos twg xwb...yog pam xeeb yuav qw kom hmoob muaj tej chaws tiag mas...raws li kuv xav xwb...nej yeej tsim tsa tau ib lub koom haum...hmoob thoob qab ntuj tuaj sib koom tag....thaum ntawd tus neeg uas muaj lub hom phiaj no...yuav muab nws lub zeem muag coj los tawm tswv yim qhia rau hmoob paub txhua...thaum txhua tus pom zoo tag lawm...tseem yuav tau xaiv tias...ua yog thaum mus qhib qhov ncauj hais rau...UN...no yuav pom zoo cia yawg twg ua tus hais xwb...tsis txhob ua li thaum i... cov nyuag uas mus hais...suav khawb hmoob ntxa es...yawg...XAIS THOJ...lawv mus hais tas lawm los...Mim muas lawv ib pab tseem ho lawv qab mus hais thiab...tej no rhuav plhu tiag tiag ov hmoob aw...qhia rau luag paub tias haiv neeg no tsis sib hwm....ua leej twg yog tus nai ntawm hmoob tiag ne??...luag ntsia nej tej ntsej muag tsis muaj nqis los nej twb tsis paub txaj muag...yog peb yuav los sib sau ua ib haiv neeg kom muaj ib lub teb chaws tiag tiag tsis yog yuav lam tau lam ua...lam tau lam qw nawb hmoob aw...thaum hnub tau qw lawm yuav tsum kwv paib qw kom muaj hmoob qw nyob thob ntiaj teb ntag...txhua lub teb chaws thiaj nrog pom...hos tus cag ntawm txoj kev yuav pib lub zog yus tsis txawj pib....yus qw hmoob nyob thoob ntuj twb tsis paub tias pab no yog nyob lub teb chaws twg ne???zoo li no xwb ces yog hmoob vwm xwb...tsis yog hmoob ua teb chaws...yog qw ntau haj yam yuav rhuav plhu ntxiv xwb......ua ntej nej yuav mus hais...UN...nej yuav tsum xaiv saib nej tus neeg uas... ntse tshaj plaws yog tus twg thaum nej hais luag mloog nej hais lawm...tus yuav los tuav lub teb chaws...Temperlary...xuaj khaos...yog leej twg??...ua nws pus kam tuav tes num ntawd tiag tiag??..txhua yam meej pem tas lawm mas nej mam mus pib ov cov me nyuam aw...tsis yog lam ua dev... ras paus es hnov paus tsw ces tsem rau ub rau no tsis tau noj ov mog....thab ntiaj teb neeg ntxub yus haiv neg xwb ov.....tsis txhob lam xaiv xaj neeg quav yeeb quav tshuaj...quav dej quav caw...haus luam yeeb...nyiam yuav niam yau...los ua hmoob tus thawj coj ov mog...xaj neeg no lawv lub hom phiaj mus tsis deb nawb kuv qhia rau nej paub ov... cov neeg quav dej quav cawv yog ib xaj neeg nyiam khav theeb khav txiv ncauj puam suab khawv yeej ntse kawg yog koj tsis txawj saib lawv tus yam ntxwv...xaj neeg no ntse tsis txaus ov....lawv khav tawm tsam lawv haiv neeg xwb...yog mus hais nrog luag lwm haiv neeg tej neeg txawj ntse ces...nws ntse tsis txaus lawm ov...vim nws muaj qhov khav theeb...tsav hwj chim nyob hauv nws...nws yuav yuam kev nws tej lus...vim li cas kuv thiaj qhia nej li no...thaum ub lub teb chaws nplog yuav nres kev sib ntaus sib tuav...yawg hlob pov coj yawg cov tub txawg uas ua lub neej muaj ntsis khav theeb tuaj mus nrog cov kwv tij hmoob nyab laj 30 xyoo sib thaj leem...txog kev yuav tso tsov rog tseg...lawv suav daws swb yawg...pabxawj yaj... tag nrho...ua rau yawg hlob pov ntxub ###### no tshaj...qhov tseeb yog  tim yus tsis xaiv tus neeg uas txawj ntse tshaj plaws nrog yus...yus xaiv tus neeg txheeb ze yus xwb...yus ua lub neej phav phuaj...ces yus lub neej thiaj zoo li ntawd ntag...yog nej tsis ntseeg kuv nej tau yuam kev lawm ces nej rov tsis tau rau qhov qub lawm ov mog...hmoob aw...#117 HMOOB_haivHmoob_*

HMOOB_haivHmoob_*
 • Guests

Posted 12 February 2014 - 01:05 AM

Tam sim txog caij Hmoob yov muaj teb chaw lawm tiag, tiag.  Sawv daw yeej meem qws kom thoob plaw ntuj nawb.  Hmoob yeej coob, coob txau lawm.  Hmoob yov tsum muaj teb chaw xwb, xwb lis nawg mog.  Txawm leej twg yov hais hais yov hem lis cas los kav liam tiam sis Hmoob yeej yov muaj teb chaw xwb, xwb lis.  Leej twg yog tus xub qws kom Hmoob muaj teb chaw ces tus ntawd nws yog tus xub pom peb Hmoob lub hom phiaj kev ua neej.  Tsis txhob txaj muag, tsis txhob ntshais tsam luag lwm haiv neeg ntxub Hmoob vim Hmoob yeej muaj tsab peev xwm tuav tau Hmoob lub teb chaw lawm nawb mog.   #118 HMOOB_haivHmoob_*

HMOOB_haivHmoob_*
 • Guests

Posted 12 February 2014 - 01:17 AM

01.jpg

 

Hmong Princess

 

Hmoob yov tsum qaw tiag, tiag kom Hmoob muaj teb chaw vim ntxhais Huab Tais Hmoob yeej ua zam tshiab khiv das dej txais tos nej lawm.  Leej twg yog tus muaj peev xwm tshaj thiab muaj peev xwm coj tau Hmoob mus muaj ib lub teb chaw Hmoob ces tus ntawd yov yog tus tswv teb chaw Hmoob thiab tus ntawd yov yog tus tau ntxhais Huab Tais Hmoob nawb.  Txawm nej lau los yog nej tseem hlua, tus twg yog tus muaj peev xwm tshaj ua kom tau Hmoob muaj teb chaw ces tus ntawd yov yog tus tswv teb chaw ua ntej tshaj plaw nawb.

 

    #119 HMOOB_Taw Qhia_*

HMOOB_Taw Qhia_*
 • Guests

Posted 12 February 2014 - 08:09 PM

Lub sijhawm no Hmoob muaj cai 100% lawm, tiam sis tseem tsis tau paub dabtsi kiag li.  Qhov tshuav ces yog Hmoob tsis pab Hmoob tus kheej xwb.  Yam li tus me nyuam yaus, pheej quaj tas zaj tas zog kom luag pab.  Yus tsis xub pab yus, leejtwg thiaj li yuav pab yus no.  Yog Hmoob xav muaj tebchaws, yuav tsum muaj li nram no:

1.  Hmoob yuav tsum paub hlub Hmoob, txhob sib txov lawm (tsis hais lub tebchaws twg)
2.  Hmoob yuav tsum muaj kev kawm kom ntau txaus, siab txaus
3.  Hmoob yuav tsum muaj nyiaj txiaj - muaj kev lag kev luam loj los txhawb lub zog
4.  Hmoob yuav tsum muaj kev ncaj ncees
5.  Hmoob yuav tsum muaj peevxwm nqis nyiaj, nqis dab zog, nqis siav

Cov txawv tebchaws yog lub qhov ncauj, cov nyob yaj sab yog lub zog.  Li no thiaj li yuav mus tau.

 

Thov Hmoob txhob mus tsem tsem tim UN, ib tsam luag dhuav ces luag rho tawg ncuav rau Hmoob.  Luag yeej paub kawg nkaus lawm thiab tsis xav hnov li lawm.  Luag tsuas saib seb yus puas pab yus xwb.#120 HMOOB_yuavtostxogthaumtwg_*

HMOOB_yuavtostxogthaumtwg_*
 • Guests

Posted 13 February 2014 - 12:38 AM

Yawm phooj ywg Taw Qhia aw...koj twb paub txog  tej li uas koj hais nyob rau comment:119 ko lawm ces...koj kuj ntaus thawj ntxhias es peb suav daws mam lawv qab ua cov txhawb nqa xwb los pov...es koj tseem yuav taw qhia qhuav li no mus txog pes tsawg xyoo ntxiv naj koj yawg...yog pheej qw qhuav xwb tsis muaj ib tug twg nqis tes kiag hais tias...kuv tus no yog tus sawv cev tawm tsam kom tshwm sim ntag nawb...qhia nej tias yog hais tau ces kuv yuav ua hmoob thawj tug vaj ntxwv ntag...kuv ua ntej mus hais rau hnub tim npaum li no lub hli li no xyoo li no kiag lawm nawb....txog hnub ntawd mas nej kwv chij qw pab kuv ntag no hos...ua ntej ntawd koj cav kom muaj koob tsheej sib ntsib nyob thoob plaws teb chaws Meskas no...koj tuaj xyuas peb suav daws nyob txhua txhua lub lav...kom peb pom tias koj yog yawg zoo li cas...kom peb tau sib tuav tes kiag...peb thiaj paub pab koj hov....tsis li ces xyov yog peb nrog neej los yog nrog dab tham xwb es...peb xav pab npaum twg los....twb tsis tau pom tus neeg es yuav ua cas txhawb nqa koj tau mus li cas naw....phooj ywg.....yog yus lam tham saib pus muaj tus puav hmoob twg nqis tes ua xwb no ces kuv xav tias cov niag uas twb tsis muaj zeem muag ntawd lawv tsis lam nqis tes ua ib zaug li os...ces yog yus tab tom tham kom tej mab sua ntxub yus haiv neeg xwb....tsis txhob pheej tham zoo dua no ov... kuv xav naj....twb tsis hais yuav ua teb ua chaw ov....yog koj sim pheej tham tias koj yuav mus yuav niam yau tim nplog xwb xwb li...tab sis pes tsawg xyoo los koj nyob koj li qub...koj twb mus tsis niam taus...tab sis niaj hnuv hais qhuav...no ces...tsis ntev yus poj niam cia li saib tsis taus yus li lawm thiab ntag no hos....yog koj tsis ntseeg kuv koj sim sim mev...tseem tsis yog li kuv hais nav...hnub twg yog koj ua ntej ntxias lawm tiag...qhia kuv paub kuv yuav pab koj ntag nawb phooj ywg.#121 HMOOB_Taw Qhia_*

HMOOB_Taw Qhia_*
 • Guests

Posted 13 February 2014 - 03:23 AM

Peb yeej pom tias Hmoob yeej yuav muaj tebchaws xwb xwb, tiam sis lub sijhawm no, txawm pib tau ib qho twg los Hmoob tsis paub Hmoob tus kheej, tsis hlub tus kheej, tsis saib tus kheej muaj nuj nqis lawm.  Thaum tshwj sim ib qho qhov twg ces yuav rov sib txov, sib tshum sib nkaug li qub dua, peb thiaj li yuav tsum taw qhia kom Hmoob rov tig los hlub tus kheej, saib tus kheej muaj nuj nqis, tiv thaiv tus kheej, txhob pub luag ntxias dag thiab rhuav tshem peb li yav dhau los mus lawm.  Txawm peb tsis tsis ua ib txoj dejnum los peb tua tib lub hom phiaj.  Peb yuav tau txawj sib yoog thiab sib hlub, yog peb xav kom peb ciaj. #122 HMOOB_Lao Government_*

HMOOB_Lao Government_*
 • Guests

Posted 13 February 2014 - 04:31 AM

Zoo siab peb kuj muaj ib tus pojniam Hmoob tau nrog lawv ua nom thiab.

Attached Thumbnails

 • laos.jpg


#123 HMOOB_Tsuavpebsibhubxwbyom_*

HMOOB_Tsuavpebsibhubxwbyom_*
 • Guests

Posted 14 February 2014 - 02:02 PM

yawm phooj ywg...Lao Government comment:122 zoo siab tau pom koj cov duab nom tswv no...pab zoo siab tias nej kuj tseem muaj ib tug poj niam hmoob tau nrog nplog ua nom thiab....hos peb tim no los kuj muaj ib tug poj niam tau mus ua nom nyob tim...tsev dawb..DC lawm thiab...lub neej tiam 21 no vim muaj leej puav cov txiv neej pheej cia poj niam tuaj sab saumd zaum... ua tsaj lab tsa...es txiv neej ces tuaj hau ua ncej cog txheem lawm xwb....peb txiv neej thiaj swb poj niam lawm los kav liam mas yom.....koj sim saib seb...lawv cov uas pheej tham tias hmoob yuav muaj teb chaws....lam qw xwb txog thaum kawg twb tsis tau muaj tus ntaus thawj  li ne.....peb txiv neej mas qw qhuav xwb....hos poj niam mas ua tiag tiag li ov....kuv ntseeg tias tom ntej no poj niam yuav sawv los ua poj huab tais nawb....yog yuav tos cov txiv neej no xwb mas....thaum tau lub teb chaws los ua hmoob tug ces....luag mabsua....twb muab qhov nyiaj qhov kub khawb tag.....hmoob ces noj thiab kaws av qhuav lawm xwb os....tam sis no yuav kom tau tuav ntawm tes ntxo ntawm ncauj ces nej cov nyob plog teb....kav tsij mus lawm pem xeev khuam es mus kom Mesliskas ntiav nej ua hauj lwm...khawb kub....nej thiaj tau yaim me me xwb ov.....hos tus ho tsis txawj nrog luag khawb kub los....yeej meem npaj nrog peb hmoob Mesliskas...khawb kev hlub... seb tus mus khawb kub yuav yeej los tus khawb kev hlub yuav yeej lawm xwb las as....kev peb yuav sib pab ces kuv xav mas tsuas kawg li no lawm xwb laub cov phooj ywg...haj haj haj tsis yog kuv lam hais ov.#124 HMOOB_Keeb Hmoob Vaj Huam_*

HMOOB_Keeb Hmoob Vaj Huam_*
 • Guests

Posted 14 February 2014 - 06:43 PM

Thaum ub yawm saub yeej cia txiv neej ua huab tais xwb tab sis muaj ib tus huab tais laus laus nws yuav tuag ces nws txawm hu tag nrho cov txiv neej thoob qab ntuj tuaj ntsib nws.  Thaum cov txiv neej tuaj puv tiaj ces txiv huab tais txawm hais tshaj rau lawv sawv daws hais tias,"Kuv yog nej txiv huab tais, kuv laus heev lawm ze kuv yuav tuag.  Kuv muab peb tag kis rau nej cov txiv neej, yog leej twg muaj peev xwm tua nws tus pojniam thiab nqa tau nws pojniam lub tob hau tuaj rau kuv saib ces kuv yuav cia kuv tus huab tais rau nws ua."  Cov txiv neej txhua tus rov mus tsev lawm dhau 3 tag kis cas tsis pom ib tus txiv neej twg nqa tau pojniam tob hau tuaj li.  Tsam no ces txiv huab tais ho hu tag nrho cov pojniam thoob qab ntuj tuaj nyob puv tiaj dua.  Nws mus hais rau cov pojniam tias, "kuv yog nej txiv huab tais, kuv laus lawm tsis paub hnub twg kuv yuav tuag.  Kuv muab 3 tag kis rau nej cov pojniam yog leej twg muaj peev xwm tua tau nws tus txiv thiab nqa tau tus txiv lub tobhau tuaj rau kuv saib, kuv yuav cia kuv tus huab tais rau nws ua.  Cas thawj tag kis xwb cov pojniam twb ib leeg nqa ib lub tob hau txiv tuaj rau txiv huab tais lawm.  Txiv huab tais saib tsis tau thiab coob dhau lawm.  Txiv huab tais thiaj foom rau cov pojniam hais tias, "Nej pojniam siab phem heev txij no mus nej yuav tsis tau nrog luag ua nom ua tswv thiab nej yuav tsis tau 2,3 tug txiv.  Txiv neej mas yuav xav yuav tsawg tus pojniam los tau thiab nom tswv kav teb chaws yuav tsum cia rau txiv neej ua xwb.  Yog yuav kom pojniam tau los ua nom mas yuav tsum yog hnub twg txiv neej yaim pojniam - mas pojniam thiaj yuav tau los ua nom ua tswv.  Txiv ntawv los peb txiv neej yeej tau ua nom ua tswv thiab yuav pes tsawg tus pojniam los tau, tab sis los txog tam sim no ces txiv neej txawm pib nyiam yaim pojniam - tuaj lawm.  Yog no tsam no pojniam thiaj tau los ua thawj li hais lawm tiag nawb kuvtij.  Vim txiv huab tais tau foom cia lawm.  Txij no lawm yav pem suab yuav tsum yog pojniam los ua huab tais lawm xwb nawb.#125 HMOOB_Taw Qhia_*

HMOOB_Taw Qhia_*
 • Guests

Posted 14 February 2014 - 08:09 PM

Yog tsis muaj tebhcaws Hmoob ces txiv neej Hmoob yeej tsis muaj feem los tuav lub tebchaws.  Luag yeej xub xaiv peb cov pojniam mus tuav dejnum ua ntej, tom qab yog tsim nyog mam xaiv cov txiv, tiam sis yeej tsis pub ua tswv teb chaws li.  Tsuas yog ua ntsej ua muag rau luag xwb.  Vim ob tus txiv tsev nyob tsis tau ib lub tsev.  Lub tebchaws Ameslikas los Mim Muas xuj tau ua Senator.#126 HMOOB_hmoob tshiab_*

HMOOB_hmoob tshiab_*
 • Guests

Posted 21 February 2014 - 07:08 PM

cov me phooj ywg e tas li pom thiab paub los mas nom tswv nplog liab yeej ib txwm tsis hlub cov pej xeem nyob rau hauv daim av nplog.  lawv tsuas thwj tau nyiaj ntsaws kab paus xwb.  txawm lub teb chaws thiab pej xeem yuav nyiam txom nyem npaum twg los lawv yeej tsis quav ntsej txog li. tam sim no nom tswv tsuas muab lub teb chaws muag noj muag haus lawm xwb .  tsis muaj ib tug neeg tseem ceeb yuav los txhim kho lub teb chaws lawm. nej xav puas yog thiab.#127 HMOOB_Txogciajnojdawblawm_*

HMOOB_Txogciajnojdawblawm_*
 • Guests

Posted 21 February 2014 - 08:28 PM

hab hab muab ua zoo xav mas...nyob li yus yog nom tswv nplog mas yus pos ib sab kaum ncauj luag twj ywm tsis qhia leej twg...yus lub teb chaws muaj qhov nyiaj qhov kub ntau...thaum yus tso cai kiag xwb ces...ntiaj teb neeg sib fuas kev tuaj khawb...yus zaum puag tes puag taw tos noj...puasxee...%...xwb.......tsis tas li los yus muaj ib co pej xeem zoo...lawv yug tau tej tub tej ntxhais zoo zoo nkauj zoo zoo nraug...tej niag neeg ruam nyob txawv teb chaws nrog tham lus qhuav xwb los lawv twb xa nyiaj los pub rau....tos yus pom...yaiv ua cas tus yawg no txawm siv muaj ib lub tsev zoo ua luaj lawm ne....yaiv ua cas yawg tod siv tau ib lub tsheb zoo zoo caij lawm thiab ne....xyoo puav xwb...yaiv ua cas lawv cov nyuag ntxhais uas ib txwm ntuj tawv liab xwb txawm siv tau tsheb...Maustaus...caij yuav txhua neeg ne.......mam ua zoo saib na has....ntuj aw neeg txawv teb chaws twb los pab kuv cov pej xeem vam meej tag lawm....yog li mas kuv tsis tas yuav nyuaj siab txog tej pej xeem no lawm lau....yog kuv tsis kam tiag ntshe kuv tseem yuav swb lawv thiab ces cia kuv kav tsij ua kom kuv nplua nuj ua ntej kuv yuav tas kuv ...tern...ua nom xwb lau....yog tsis kam tiag ntshe tseem yuav swb cov nyuag me nyuam ntxhais uas txawj txawj dag nyiaj ntawm cov neeg txawv teb chaws thiab lau...ces thaum ntawd luag tuaj khawb qhov nyiaj qhov kub tau % ntau npaum twg los kuv tsis ntsaws zog hnab ris xwb las as....ua neeg pheej sib txeeb ua nom ces tsis li no xwb las as...tseem muaj dab tsi thiab nej hais naj...haj haj... muab ua zoo xav nplog tau zoo ua nom kawg lawm hos.#128 HMOOB_Npau Suav_*

HMOOB_Npau Suav_*
 • Guests

Posted 22 February 2014 - 01:50 AM

Nyuag thaib ruam no xwb es txawm siv xav tias yuav muaj teb chaw.  Noj mov los noj quav nas?#129 HMOOB_xyaumzoopustauneyom_*

HMOOB_xyaumzoopustauneyom_*
 • Guests

Posted 22 February 2014 - 08:31 PM

kuv li kuv ho xav li no...muab hais tiag yawm...Thaib ntawd nws yeej tsis ruam npaum twg....tab sis yog yawm hmoob nug nws tias...koj tuaj ntsia peb hmoob ua koj pus xav tias tom ntej no peb hmoob pus tsim nyog nrog luag muaj teb chaws....yog yus lam teb tias nej hmoob ruam dhau nej mas yeej yuav muaj tsis taus teb chaws ib zaug...yog yawm Thaib teb li no mas kuj tshawv txheej dhau lawm awb....luag tsis yuav lam teb kom zoo nkauj rau yus haiv neeg mloog xwb las as.....kev yuav muaj teb chaws thiab tsis muaj los....nyob ntawm yus haiv neeg lub peev xwm xwb....kuv xav naj...kuv mloog mas yawm Thaib yeej hais yog lus kawg lawm thiab ov...yawm hais tias...txhua txhua haiv neeg nyob hau lub ntiaj teb no suav daws nyias yeej muaj nyias teb chaws tag lawm....raws li yawm xav mas tsim nyog peb hmoob yuav tsum nrog luag muaj teb chaws thiab thiaj yog.....lo lus sib tham pem kom zoo mloog ces tsis tsuas hais tau li no xwb tiag..........yog yuav muab...Detail....qhov tseeb tiag mas tsim nyog yawg Thaib yuav hais tias awb...nej cov hmoob yog ib haiv neeg tsis mloog lus kiag....thaum nej los nyob...xoum xiengkham...mas nej pov khib nyiab qias neeg ntsuav txhia chaw...peb thiaj tab txoj cai...yog Ausxaum pom leej twg pov ub no ntawm tej ces raug ntes coj mus kaw no los.....cov neeg uas raug ntes mas muaj txhua txhua hnub li...ib co mas yog lawv pom Ausxaum ntes tau ib tug poj niam uas zoo nkauj coj mus kaw lawm mas....muaj tej tus txiv neej hmoob....txhob txwm pov ntawv kom Ausxaum pom es Ausxaum muab nws ntes coj mus kaw nrog tus poj niam ntawd...ces nws thiaj laib deev lawv niag poj niam ntawd xwb....aub nej hmoob mas siab phem heev....tsis tas li kuv tseem hnov tias nej cov tuaj nyob lub teb chaws no....nej mus tua nas mas tua...over limit...nuv ntses los nuv kom ntses tu noob....muaj tej tus tseem nyiag xuas vas thiab moo sua ua nws ntses tu noob nrho...mus tom tej chaw yos hav zoov thiab chaw nuv ntses mas nej pov nyuag...taub milk,nyuag daivpawm ntim me nyuam quav pov pawg pes lug tsis pab txuag kev nyiam hu...hos nyob rau tom tej nyuag...July 4 thiab tej tsev noj 30 los luag twb muaj tej thoob khib nyiab teeb pawg lug ntawm tej...qhia kom suav daws pab pov nyias tej khib nyiab rau hauv lub thoob xwb no los...yeej tsis koom tes li...ib yam li thaum nej tseem nrog peb nyob tim...xoumxiengkham...thiab...awb kuv pab tu siab ntshe nej haiv neeg no yuav ciaj tsis tau haiv li os....yog yawm thaib hais li tej uas hmoob pheej ua qias ntsuav no no... ntshe yuav tsiv mloog kawg laiv yom....#130 HMOOB_Taw Qhia_*

HMOOB_Taw Qhia_*
 • Guests

Posted 26 February 2014 - 01:39 PM

Tus Thaib no txawm ntseeg thiab tsis ntseeg los tsis tseem ceeb.  Qhov tseem ceeb ces nws foom ib lo lus zoo, ntxiv ib qho kev cia siab rau Hmoob lub neej.  Tej yam uas ntau tus Hmoob kiag yeej tsis paub tsis pom, tseem niaj hnub txov txoj kev cia siab thiab Hmoob lub neej.#131 HMOOB_Hmoobvammeej_*

HMOOB_Hmoobvammeej_*
 • Guests

Posted 01 March 2014 - 03:40 AM

 

Hmoob txuj cis#132 HMOOB_Lim Txwv Los Yuav Txog_*

HMOOB_Lim Txwv Los Yuav Txog_*
 • Guests

Posted 01 March 2014 - 03:53 PM

Muaj ib hnub twg peb Hmoob yuav tsum tau los ua thawj coj kav tag nrho lub ntiaj teb no vim Hmoob twb mus nyob yuav puv ntuj lawm.#133 HMOOB_thamyamuatau_*

HMOOB_thamyamuatau_*
 • Guests

Posted 03 March 2014 - 01:10 AM

Ua lis cas nej phej yov tham txog Hmoob yov muaj txhaw kom sawv daw muaj kev cia, cia siab rau tej yam ua yov tsis lam tshwm sim tau yooj, yooj rau peb Hmoob sawv daw.  Ua ntej Hmoob yov muaj ib lub teb chaw mas Hmoob yov tsum sib koom ua seb Hmoob pua muaj ib lub tshav Hmoob ua yog Hmoob tug tiag, tiag ua ntej tsos mas mam lis tham txog kom Hmoob muaj teb chaw.  Ib lub xyoo tshiab kom Hmoob sawv daw sib koom ua kes kom lub tshav pob loj thiab zoo nkauj xwb Hmoob tib muaj teeb meem es yov ua lis Hmoob thiaj lis yov muaj tsab peev xwm kav tau ib lub teb chaw Hmoob?

 

 #134 HMOOB_xavxav plagntshav_*

HMOOB_xavxav plagntshav_*
 • Guests

Posted 04 March 2014 - 11:20 AM

Tam sis no mus rau yav pem suab hmoob tsuas yog nrog luag lwm haiv neeg sib qiv kev nom kev tswv ua xwb ov...hnub hmoob yuav muaj teb chaws mas yuav tsum yog muaj tsov muaj rog loj es hmoob tig rov sib sau ua ke dua mas saib hnub ntawd pus yuav muaj tus sawv los tswj hmoob lub caij ntawd xwb...hmoob yog ib haiv neeg uas tswj hwm nyuaj heev...vim muaj cov uas ntse sib xws ntawd coob heev...tab sis ho ntse mus tsis ti hauv tus txha kiag thiab tsuas khav ua tawm tsam hmoob xwb...ua ntej hmoob yuav peem tsheej los ciaj tau ua ib haiv neeg muaj teb chaws ua hmoob tug...hmoob tseem yuav tau sib tua kom txaus txaus li qhov uas hmoob lub siab ib txwm xeeb txawm muaj nrog hmoob tas mas...yog ib pab tu noob kiag lawm mas pab uas seem thiaj mam yuav tau kav teb chaws kaj siab lug...vim tam sis no tseem muaj cov noob phem uas yuav kom nws ntaus thawj ntxhias mus ua...nws tsis mus pib li laiv...nws tsuas hu nws pab nyuag neeg phem ntawd tuaj sib xaiv tsa kom nws muaj ib nyuag thawj coj...ces nws qw nws tus kheej tias nws yog hmoob tus thawj lawm ntag....nws npaj tos yog hnub twg ib tug hmoob twg sawv kev mus pib tau ib qhov ntxim yuav tau noj tiag lau...no ces nws pab nyuag ntawd nyas lauj ko tawv ...ces nws yuav sawv los zaum luag chaw ntag...cov nov yog cov txov kom hmoob ciaj tsis taus haiv...kev hmoob yuav muaj teb chaws nws tsis lam yooj yim li tej uas yus xav ov nawb...hmoob aw.#135 HMOOB_huAB taIS hMoOB_*

HMOOB_huAB taIS hMoOB_*
 • Guests

Posted 05 March 2014 - 01:54 AM

Thaum twg Hmoob txawj tsoob maum aub thiab maum nees lawm mas Hmoob thiaj yuav los thooj siab koom ntsws sib pab kom muaj teb chaws Hmoob os vim maum aub thiab maum nees - loj thiab tsis muaj zoo nkauj.  Vim nkauj Hmoob zoo nkauj dhau lawm ces leej twg los xav tau ua thawj thiaj yuav tau aim lawv tej ntxhais zoo nkauj xwb.#136 HMOOB_xavluajnyug xuluajntug_*

HMOOB_xavluajnyug xuluajntug_*
 • Guests

Posted 05 March 2014 - 08:23 PM

yawg phooj ywg...Huabtais Hmoob...koj hais li ntawd tab sis raws li kuv pom nyob hauv INTERNeT...luag lwm haiv neeg mas  tsuas pom DEV txiag poj niam thiab nees txiag poj niam xwb.....twb tsis pom txiv neej li sav...tos li luag lwm haiv neeg nyob muaj teb txoos muaj chaw los yog luag haiv neeg lawv tej -...lawv tsis muab thwm muaj muaj nqis li peb cov niag - HMOOB os....yog yuav xav mus raws li seem uas koj hais mas...yuav yog tos txog thaum uas poj niam Hmoob txawj cuab - rau DEV thiab NEES txiag lawm mas hmoob thiaj yuav muaj teb chaws no...mas thiaj yog ob....thaum zoo li ntawd lawm ces....tsuav yog txiv neej xav ua xwb ces poj niam yeej kam nrhab loo rau tag ...lub caij ntawd ces suav daws sib txiag li tej tsiaj lawm xwb ces....leej twg niam yuav ntshaw poj niam lawm naj yom...ua nom tsis ua los yeej tau - txiag lawm es niam yuav nyuaj siab naj....thaum txiag - txaus siab lawm ces mus sib tua tuag tom tej tshav rog lawm los tsis tshuav qhov pheej xav tias...ab tseem tshuav lub me - loj loj kuv tsis tau ua ib teg saib zoo li cas...kuv tsis tau xav kam tuag nav...no nas yom...nej pus xav li ntawd thiab...es pheej yuav mus nplog teb heev ua luaj...ha ha#137 HMOOB_hmoobtaskeelawm_*

HMOOB_hmoobtaskeelawm_*
 • Guests

Posted 28 March 2014 - 02:06 AM

Thaum ub hmoob rov muab hmoob tus huab tais tua tuag lawm...hmoob li huab tais foom lus tsis zoo rau hmoob lawm...kom hmoob mas tsuas muaj sib txov kom ciaj tsis taus vaj thiab cia ua luag lwm haiv neeg qhev mus tas tiam xwb...niaj hnub no tej vij sub vij sw lus foom ntawd thiaj aiv hmoob tas li xwb.....tsuav yog muaj ib tug zoo thawj coj es nws txawj muab tau lub tswv yim thiab hom phiaj zoo...yam li yuav nkag mus tau rau txoj kev ruaj khov yav tom ntej mas...cov nyuag siab txia ntshav txawm siv tawm tuaj rhuav kom tus ntawd poob tsim mus ntag laiv.....hos ho cia cov nyuag siab phem txia ntshav ntawd ua thawj coj mas....nws ho muab tej nyiaj noj yam tsis ntshai leej twg hlo li... thaum pej xeem paub ces luag tsis niam tuaj txhawb nqa ces cia li suab ntsiag zuj zus mus lawm thiab....hnub twg hmoob li muaj taus teb chaws naj cov yawg?? tej lus uas hais tias hmoob yuav muaj teb chaws ces lam hais kom tsis txhob laj laj ua neeg nyob txog hnub tuag xwb os...tshwm sim tsis taus ib zaug...tej nyuag koos haum me me xwb twb sib tshum yam tsis paub txaj muag hlo li es niam yuav ciaj taus vaj ntxwv ib naj.#138 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 19 May 2015 - 02:57 PM

Kuv tus no twb kawm tag ntawv siab heev nyob lwm teb chaws.  Yog hmoob thooj siab koom ntsws tsis muaj leej twg ua thawj cia rau kuv mam coj peb hmoob los yeej tau nawb.  Kuv yog tus niaj hnub dhia dej num mus rau sab Nplog thiab Thaib tam sim no.  Txhua tsav yam yeej muaj lawm tshuav kauj ruam yuav tshais lawm xwb.

yog koj tus ko tseem ua tau lub teb chaws nplog thiab cia kuv mam li tuaj ua koj tus qhiv!!#139 HMOOB_nraug seev xyooj_*

HMOOB_nraug seev xyooj_*
 • Guests

Posted 17 July 2016 - 10:53 PM

txawm tias kuv yog ib tug neeg ruam2 g muaj lub laj lim tswv yim los kuv twb muaj lub dag zog khov kho. yug los tiam no txawm kuv yuav tsis muaj txiag nplua nuj twb pab tsis tau leej twg, los kuv yeej xav kom nej tsoom hloj pab txawj,cov tub kawm uas txawj ntse pab nqa, kom peb hmoob muaj lub tej caws muaj vaj huam sij luag nrog luag haiv neeg, kom tau raws li txua2 tus uas tau hais los saum no.kuv vam thiab cia siab tias kuv txoj kev xav thiab nej lub hom phiaj yuav tiav sai2 tom ntej no nawb.thov ua tsaug.

Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users