Jump to content


Hmoob Yuav Muaj TebChaws

Txog sijhawm zuj zus lawm

138 replies to this topic

#1 HMOOB_Taw Qhia_*

HMOOB_Taw Qhia_*
 • Guests

Posted 04 January 2014 - 03:24 AM

Hmoob yuav muaj teb muaj chaw, tshuav tsis ntev lawm xwb.  Zaum no yog tebchaws Hmoob tswj, tsis yog lwm haiv neeg tswj Hmoob lawm. 

 

Kev hais Hmoob rooj plaub ces txhob txhawj kiag li, tsuas yog lub sijhawm no Hmoob feem coob tseem tsis tau meej pem pes tsawg thiab nrhiav tsis tau nws qhov peevxwm xwb.  Txoj cai Hmoob muaj 100% lawm.  

 

Hmoob muaj cai txhua yam ib yam nkaus li txhua lub tebchaws, txhua tsob neeg.  Muaj cai muaj txoj sia, qhia nws haiv neeg ua neej kom zoo thiab vam meej.  Yog pab neeg twg, tsob neeg twg, txov Hmoob txoj sia tsis pub Hmoob tshwj sim nyob lub ntiaj teb no ces yuav tau tawm tsam kom txoj sia tu los xij, vim tsob neeg ntawv tsis pub Hmoob ciaj sia.  Leejtwg yuav txov yus txoj sia, yus muaj cai thiv thaiv thiab tawm tsam.  Ib tsob neeg twg, tseem tsis tiv thaiv nws txoj sia thiab ces tsis yog neeg lawm.

 

Hmoob txoj cai nyob rau Los Tsuas Teb!!!!!!!!!!!!!!!  Hmoob no yog cov thiv thaiv thiab ua txha nqaj qaum nyob rau lub teb chaws Los Tsuas txij puag thaum Paj Cai Vwj tawm tsam Fab Kis los txog niaj hnub no.  Cov tub rog khov tiv thaiv lub teb chaws Los Tsuas, tsis hais tog twg ces yog Hmoob xwb.  Nplog yeej tsis tuav teb chaws txij puag thaum ntawv los txog niaj hnub no.  Thaum Cob Tsib pab tog Koom Tshas yeej tebchaws, Nplog pib txov cov Hmoob koom tshas ib tug zuj zus, cov thawj coj, cov txawj cov ntse, cov muaj suab muaj npe, muaj nyiaj muaj txiaj.  Lub  tebchaws Los Tsuas, txog thaum kawg Cob Tsib thiab Suav yuav tuaj tswj, vim Nplog yeej ib txwm ua tsis yog txha nqaj qaum.  Tsis tas li, Nplog tseem tsis pub Hmoob no ciaj sia thiab.  Nov tub qaug peb Hmoob ti txha.

 

Nplog muab lub tebchaws muag rau lwm lub tebchaws, li Suav, Cob Tsib, thiab lwm hom neeg tuaj thau nyiaj thau kub, quav tooj quav hlau, xyoob ntoo.  Lub tebchaws Los Tsuas tom ntej no yuav tsis muaj dabtsi lawm.#2 HMOOB_Xeeb Zeej_*

HMOOB_Xeeb Zeej_*
 • Guests

Posted 04 January 2014 - 04:43 AM

Kuv tus no twb kawm tag ntawv siab heev nyob lwm teb chaws.  Yog hmoob thooj siab koom ntsws tsis muaj leej twg ua thawj cia rau kuv mam coj peb hmoob los yeej tau nawb.  Kuv yog tus niaj hnub dhia dej num mus rau sab Nplog thiab Thaib tam sim no.  Txhua tsav yam yeej muaj lawm tshuav kauj ruam yuav tshais lawm xwb.#3 HMOOB_tu siab yug yog hmoob_*

HMOOB_tu siab yug yog hmoob_*
 • Guests

Posted 05 January 2014 - 04:15 AM

phooj ywg kuv pom koj lub topic no ua rau kuv xav nrog koj  sib pauv tswv yim thiab. kuv xav hais tias ntshe yuav yog npau suav thiab tuag dua lwm tiam saib puas muaj lawm xwb. vim li cas thiaj hais li no rau qhov thaum peb yawm hlob vaj pov tseem muaj txoj sia nyob tus uas yuav ua tau thiab muaj peej xwm ces yog hlob vajpov lawm xwb. ho niam no tsi muaj yawg lawm es tseem yuav muaj leej twg ho ua tau thiab kuv xav mas txhob hais li no lawm tsam nplog tsi xav hlub peb cov hmoob nyob nplog teb lawm no mog... hais qhias rau peb sawv daws paub tias tus uas muaj peev xwm thiab neeg txhua lub teb chaws thoob qab ntuj no paub ces tsuas yog hlob vajpov xwb tseem tshuav leej twg thiab kuv tus no ntshe yuav tsi cia siab rau ib tus twg li lawm. kuv xav mas peb haiv hmoob tseem ntse tsi txaus vim lis cas thiaj hais li no, cas thaum hlob vajpov tseem muaj txoj sia nyob cas nej ho tsi ntshiav tswv yim thiab sib pab ntsoog mus nrog UN ntiaj teb sib tham kom lawv tu av rau hmoob vim hmoob tsi tau muaj av nyob thiab yog hmoob tug txawm ntau thiab tsawg yuav nyob qhov twg los tsuas yog tias yog hmoob li ntiag tug no xwb ces twb yog peb hmoob li lawm... hnub no lig rau peb dhau lawm os kwv tij hmoob....tu siab nej cov uas kawm tiav Dr txhua phab tsi hais cov nyob mekas teb los yog nyob thoob qab ntuj no cas nej cov tswv yim yuav tsawg ua luaj tu siab kuv yog tus tsi paub ntauv ntawv thiab kawm tsi siab ces xav hais qhia rau nej los ntshe nej yuav tsi to taub kuv lub hom phiaj. hnub no kuv mam pom tus npawg no lub topis mob kuv siab thiaj muaj piav rau nej txoj kev tu siab.  txawm peb yuav nyob rau qhov twg los lub teb chaws twg los kaj tsij mloog2 lug xwb luag thiaj hlub peb os mog kwv tij phooj ywg hmoob aw...#4 HMOOB_tub hmoob los tsua_*

HMOOB_tub hmoob los tsua_*
 • Guests

Posted 05 January 2014 - 10:46 AM

nyob zoo xyoo tshiab rau peb haiv hmoob saw daw

 

kuv pom nej lub topic no kuv kuj xav nrog nej sib tham thiab yam hai tia kuv ho hai tsi yog los nej ho zam lub txim thiab qhia kuv paub thiab nawb kuv yog ib tus tub hlua hmoob nyob rau sab los tsuas tuaj os.

Hai txog ntawv peb hmoob yuav nrog lug muaj ib lub teb chaw yog peb tug ces xyo pua yuav muaj lawm raw lis saib niaj hnub niam no, tab sis peb ib txhia tseem xav tia yuav muaj no ua lis peb siv los sib tham seb yuav mus tau lis cas thiab yog qhov twg tiag kom peb hai tawm lawm los kom peb muaj lub hom phiaj muaj qhov mus tau es peb tsi txhob sib dag thiab hai lus zoo lis teb neeg tseem tsi tau paub dab tsi. cov tsiab lus xav nrog nej sib tham thiab sab laj muaj lis no: 

1. tsoom phooj ywg ua pheej niaj hnub hai taw xyoo dhau xyoo los hai peb hmoob yuav muaj teb chaw no nws pua muaj txoj haus kev twg thiab pom tia qhov twg es yuav zoo rau peb mus nrog luag tham hai tau thiab UN ntiaj teb luag yuav muab rau peb tau?

2. peb lub zog loj nyob rau qhov twg thiab muaj peb cov kwv tij hmoob npaum cas leej yuav sib koom tes tau ua ib lub siab?

3. peb haiv neeg hmoob  nyob 6 lub teb chaw twg ua xav tia muaj peev xwm thiab yuav muaj txoj ncauj kev rau saw daw mus?

4. tam sim no peb hmoob ua tau dab tsi rau hauv lub ntiaj teb no luag lwm hai neeg nrog peb paub thiab qhia tau tia yog peb peev xwm?

5. peb hmoob txhua tus nyob qab ntuj khwb no peb pua tau muaj kev sib hlub thiab sib pab tia peb yog hmoob ib yam es peb yuav tau sib pab kom luag tshai peb? thiab tseem tsua ntau ntau yam ua peb yuav tau noog peb tus kheej ua ntej tso peb mam los sib tham txog ntawv lub teb chaw ua UN ntiaj teb luag yuav muab tau rau peb nyob tia yog hmoob tug,

hai txog kev vam meej ntawv peb hmoob thiab teeb meev raw lis pom thiab paub txog niaj hnub no:

kev vam meej ntawv peb hmoob:

1. peb muaj hmoob vaj huam sib luag  zoo yam lis lwm hai neeg tab sis yog cov mus nyob rau sab ntuj tim ub American, Franch, Autralia thiab lwm lub teb chaw ua luag muaj kev ywj pheej thiab muaj kev vam meev los tau 100 xyoo lawm, peb hai hmoob mus nyob cov teb chaw hai los noj yeej muaj tus kawm txawj tse siab ua hauj lwm pab tau rau lub teb chaw ntawv tab sis tseem tsi tau muaj ib qhov hai tau tia pab tau peb hmoob kiag lis,

2. peb hmoob cov nyob ntuj qub qab  xwm lis los tsuas, nyab laj teb, suav teb, thaib teb, Phab mab teb,  yeej  muaj tus kawm txuj ci siab lawm thiab ua tau hauj lwm nyob  6 lub teb chaw ntawv ib yam lis sab ntuj tim ub tab sis yog feem tsawg 2 xwb, feem coob cev kawm kom paub xwb twb nria tsi tau hauj lwm ua, rov los ua tsev neeg ua teb nrhia noj hauv rau txoj kev txom nyem dua xwb, hai tau kiag tia peb haiv hmoob  cov nyob  teb chaw txom nyem lis hai los no ces peb tsi muaj kev txawj tse tsi muaj kev vammeej lis luag haiv neeg ua peb nrog luag nyob,

teeb meem  ntawm peb hmoob muaj nyob tau lub neej niam no:

1. peb tsev neeg kiag xwb los peb twb tsi sib hlub peb lawm piv txwm lis kev  ua pleev ua yis, tej niam txiv sib nrauj sib tso, tej mis tub mis nyua tsi muaj tus qhuab qhia thiab ntau yam yam ntawv yiv neeg muaj teeb meem ntawv

2. peb hmoob lub siab nqai cai pab pawg tseem nyob nrog peb txhua tus hmoob lub siab, vim lis cas hai lis ntawv, thaum zoo siab hai ib yam, thaum chim siab hai lawm ib yam, yog lis ntawv nws yog ib qhov nyuaj  peb yuav los sib koom siab  tau ua kes.

3. peb txhua tus hmoob nyob nrog luag  yuav tsum tswj fwm luag txoj cai xwb peb tsi muaj leej twg yuav yuam tau luag txoj cai piv txwm lis hai tia hmoob los tsua thiab hmoob thaib tsi muaj txoj cai yuav los xai tsa noom tsw ua ke tau, koom kev tawm tsam ua kes tau, yog peb tseem txam los koom siab thiab ces 2 lub teb chaw no lawm yuav muab peb rau txim thiab tsim teeb meem rau peb ntxiv piv txw lis no

4. kev sib tham nyob online leej twg los yeej hai tau tab sis yuav kom  tawm tshej tawm muaj ua kev nws yuav ua tsi rau lawm vim peb yog cov tsawg, thiab tsi yog peb nyob koom ib lub teb chaw txhua yam yog peb tsim ces yuav rov los ua teeb meem rau peb lawm xwb yog lis ntawv  peb yuav ua tsi tau thiab tseem tsua ntau yam ua peb yuav coj los xav ua ntej tso peb mam hai tawm,

 

Hai txog ntawv lub teb chaw los tsuas:

tam sim no yeej pib muaj teeb meem ntau yam tsa taw tuaj lawm tab sis yeej tsi muaj ib haiv neeg twg ua yuav ua tau lis cas tau rau nom tswv los tsua tau, ho haiv neeg los tsuas kiag los yeej tsi muaj kab peev xwm yuav txom tau lawv cov nom tswm ib yam nkaus vim pej xeem tsi muaj kev ywj pheej tawm tau lus ywj siab, yog leej twg tseem muaj kev cov nyom no tsw txoj caiv tus ntawv tsi ntev ces tsib teeb meem ploj tuag los yog lwm lwm yas raug rau nws tag nrog,

 

lam tham ua lus paj paw rau peb hmoob saw daw xav,

 

yog peb xav tia lub teb chaw los tsua tom ntej no yuav dhau los ua  peb hmoob ua tus kas no kom peb txhob raw xav lis tsam luag paub luag tsi hlub peb cov tseem nrog luag nyob, yog hnub twg nom tsw plog tswj tsi tau lawm lub teb chaw lawm ces nyaj laj thiab suav tuaj sib txheeb lawm no ces thaum ntawv peb hmoob mam saw nrog lawm txheeb es seb pua tau ib qhov los ua peb tug os, yog lawm tuaj muab ua lag luag tag ce peb yuav txeeb los tshe yuav tsi tau lawm thiab os vim nws muaj txoj cai los tuam lawm os txog thaum ntawv, 

yog lis no thiaj muaj tham rau peb saw daw tus tuaj pom thiab cig tuaj txog tau hno xwb yog hai tsi raug qhov twg sau tsi txaw lis cas los thov nej zam lub txim thiab qhia paub thiab mog

 

tub hluas hmoob los tsuas

 

 

 #5 HMOOB_Ntxoov Maiv Qhua Yaig_*

HMOOB_Ntxoov Maiv Qhua Yaig_*
 • Guests

Posted 05 January 2014 - 04:07 PM

Ua ntej yuav muaj ib daim av los ua yus tug mas nws yuav siv roj ntsha ntau heev saib Hmoob puas muaj leej twg kam muab roj ntsha los pauv teb chaws xwb.  Raws kuv pom mas Hmoob tsuas khav ntawm ntug cub xwb, hais txog roj ntsha mas Hmoob twb tsis xav kom xiam ib tee li.  Hmoob ua caub fab, tsuas khav tias nqaij toog txhav hlau txawm phom tua raug los tsis to thiab pov npoos raug los tsis tawg li.  Tab sis thaum pom ib tug raug luag phom tuag ces Hmoob sib tw khiav lawm xwb.  Ntshai tuag npaum no es cas tseem yuav khav tias yuav ua ib lub teb chaws.  Txawm tsis nrog luag ua rog los yus yeej yuav tsim kom muaj teeb meem tag li nrog luag thiab yus mas raug luag tua tuag tsis tu ncua mas hmoob cov thawj thiaj yuav muaj lub ntsej muag mus nrog UN sib tham tau.  Yog tag nrho Hmoob Nplog sawv tawm tsam Nplog es Nplog muab tua tuag tu noob lawm mas Sawv daws thiaj muaj feem yuav mus nrog UN tham kom faib ib thooj av rau cov Hmoob seem tuag nyob ua lawv ntiag tug. Hmoob yuav muaj teb chaws ces yog thaum Nplog muab Hmoob ntsaig tuag tu noob, tsis muaj ib tus Hmoob nrog nplog nyob uake tau li lawm.  Hmoob tag nrho sau mus nyob rau ib lub xeev tawm tsam nrog nplog ua rau UN pom tau tias yog tsis tu Av rau Hmoob Nyob ces Hmoob yuav tsis muaj lwm txoj hauv kev mus lawm mas thiaj yuav muaj txoj hauv kev rau taug.  Zoo li niaj hnub no xwb Hmoob nrog luag muaj tsis taus teb chaws nawb. Caub fab tshuav 2,3 puas leej nyob tom hav zoov lawm xwb txawm muab teb chaws rau lawv nyob los lawv tsawg dhau lawm.  Hmoob feem ntau twb muaj kev haum xeeb nyob nrog Nplog lawm thiab.  Cov xav ua nom thiaj xav kom muaj teb chaws xwb, pejxeem feem coob twb tsis xeev txog muaj teb chaws lawm os......#6 HMOOB_Taw Qhia_*

HMOOB_Taw Qhia_*
 • Guests

Posted 05 January 2014 - 08:06 PM

Nyob zoo os cov kwvtij,  peb yeej nrog hlub nej kawg nkaus.  Tsis xav kom nej puas tsuaj thiab raug mob li.  Txij no mus, nej txawm tsis ua dabtsi los xij, xav kom nej sib sib hlub, kom luag no txhob txov tau peb lawm xwb mog.  Yog tsis sib hlub, tsov ib sij tom ib tug cab lawm ces nej yuav tsis muaj neej ua lawm mog.  Nej yuav tau nrog hlub tshua peb cov neeg nyob tom hav zoo hav tsuag thiab. #7 therOOts

therOOts

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 99 posts

Posted 05 January 2014 - 10:07 PM

Hmoob yuav muaj teb muaj chaw, tshuav tsis ntev lawm xwb.  Zaum no yog tebchaws Hmoob tswj, tsis yog lwm haiv neeg tswj Hmoob lawm. 
 
Kev hais Hmoob rooj plaub ces txhob txhawj kiag li, tsuas yog lub sijhawm no Hmoob feem coob tseem tsis tau meej pem pes tsawg thiab nrhiav tsis tau nws qhov peevxwm xwb.  Txoj cai Hmoob muaj 100% lawm.  
 
Hmoob muaj cai txhua yam ib yam nkaus li txhua lub tebchaws, txhua tsob neeg.  Muaj cai muaj txoj sia, qhia nws haiv neeg ua neej kom zoo thiab vam meej.  Yog pab neeg twg, tsob neeg twg, txov Hmoob txoj sia tsis pub Hmoob tshwj sim nyob lub ntiaj teb no ces yuav tau tawm tsam kom txoj sia tu los xij, vim tsob neeg ntawv tsis pub Hmoob ciaj sia.  Leejtwg yuav txov yus txoj sia, yus muaj cai thiv thaiv thiab tawm tsam.  Ib tsob neeg twg, tseem tsis tiv thaiv nws txoj sia thiab ces tsis yog neeg lawm.
 
Hmoob txoj cai nyob rau Los Tsuas Teb!!!!!!!!!!!!!!!  Hmoob no yog cov thiv thaiv thiab ua txha nqaj qaum nyob rau lub teb chaws Los Tsuas txij puag thaum Paj Cai Vwj tawm tsam Fab Kis los txog niaj hnub no.  Cov tub rog khov tiv thaiv lub teb chaws Los Tsuas, tsis hais tog twg ces yog Hmoob xwb.  Nplog yeej tsis tuav teb chaws txij puag thaum ntawv los txog niaj hnub no.  Thaum Cob Tsib pab tog Koom Tshas yeej tebchaws, Nplog pib txov cov Hmoob koom tshas ib tug zuj zus, cov thawj coj, cov txawj cov ntse, cov muaj suab muaj npe, muaj nyiaj muaj txiaj.  Lub  tebchaws Los Tsuas, txog thaum kawg Cob Tsib thiab Suav yuav tuaj tswj, vim Nplog yeej ib txwm ua tsis yog txha nqaj qaum.  Tsis tas li, Nplog tseem tsis pub Hmoob no ciaj sia thiab.  Nov tub qaug peb Hmoob ti txha.
 
Nplog muab lub tebchaws muag rau lwm lub tebchaws, li Suav, Cob Tsib, thiab lwm hom neeg tuaj thau nyiaj thau kub, quav tooj quav hlau, xyoob ntoo.  Lub tebchaws Los Tsuas tom ntej no yuav tsis muaj dabtsi lawm.

Phoojywg kuv noog koj tias hmoob yuav muaj Techaws no,kuv noog koj tias tseem tshuaj ib Thooj Av nyob qhov twg ? Uas tseem yuav seem rau Hmoob.Koj sim qhia rau kuv sob,kuv xav tias koj nyob qhov twg lub Techaws ntawm yog koj lub lawm xwb.

#8 HMOOB_Soob Maiv Qhua Ntxhais_*

HMOOB_Soob Maiv Qhua Ntxhais_*
 • Guests

Posted 06 January 2014 - 03:08 AM

Thaj Av uas peb Hmoob muaj feem cuam yog txij Yunan los rau Xeev Khuam teb, tiaj rawv zeb twb yog niam nkauj ntsuab thiab nraug nab puab ua puav pheej rau peb Hmoob ntag ua cas sawv daws tseem ua ntsej muag lag dig tsis paub txog li thiab.  Kuv pab Hmoob tu siab heev vim thaum fabkis yuav tu rau Hmoob los Hmoob tsis lees txais thiab.#9 HMOOB_Taw Qhia_*

HMOOB_Taw Qhia_*
 • Guests

Posted 06 January 2014 - 03:30 AM

Leejtwg thiab yuav txwv tsis pub Hmoob muaj sia nyob lub ntiaj teb?  Tub qaug Hmoob nti nkaus pem ntuj.  Leejtwg yuav txov yus txoj sia ces tawm tsam kom txog thaum lub ntiaj teb no tawg los xij.  Peb yeej muaj cai muaj av, txawb peb li puav pheej kev ua neej ib yam li cov neeg tsis pub peb muaj sia ntag.  Tiam sis peb yuav tau ntse, txhob ua ruam tua tsov lawm xwb.#10 HMOOB_Taw Qhia_*

HMOOB_Taw Qhia_*
 • Guests

Posted 06 January 2014 - 04:15 PM

Cov me Hmoob tsis tau pom kev, nej txoj kev xav rov txiav nej kev xwb mog.  Txhua yam yeej ua tau tag nrho, tiam sis yuav tau siv kev kawm, siv dag zog, peevxwm, laj lim tswv yim, thiab nyiaj txiag xwb mog.  Yog nej npaj tau li no ces txhua yam yeej mus tau raws li nej siab nyiam.#11 HMOOB_Huaj Keeb Hmoob Ntuj Kag_*

HMOOB_Huaj Keeb Hmoob Ntuj Kag_*
 • Guests

Posted 06 January 2014 - 07:31 PM

Txij qaum pas dej tauv, Vientiane lawm yav qaum teb mus ti nkaus xeev Yunnan yeej yog peb Hmoob li liaj ia teb chaws.  Yog peb tau li no mas Hmoob lub teb chaws yeej loj thiab dab heev lawm.  Hmoob Nplog muaj 400 tawm phav leej, Hmoob Suav muaj 10 lab tawm, Hmoob Meskas muaj 400 phav leej twg uake nrog Hmoob thoob qab ntuj uake tag nrho Hmoob muaj ntau tshaj 15 lab tus tib neeg lawm.  Peb Hmoob yuav tsis tso Hmoob tej av rau lwm haiv neeg.  Peb yuav tsum muaj teb chaws ib hnub xwb xwb thiaj tag nawb kwvtij hmoob. 
 #12 HMOOB_Taw Qhia_*

HMOOB_Taw Qhia_*
 • Guests

Posted 06 January 2014 - 07:49 PM

Cov me Hmoob ntsuag nos, nej lub zog tsis yog nyob sab ntuj Amesliskas thiab cov tebchaws tawv dawb lawm mog.  Nej lub zog nyob ntawm nej qauv tsev xwb.  Yog nej txawj muab tau lub zog no ces peb mam nrog nej txhim kho xwb mog.....peb hlub nej npaum twg los peb ncav tes tsis cuag.  Yog hnub twg Cob Tsib thiab lwm lub tebchaws ntxig txov nej ces tag nrho Hmoob thiaj muaj txoj cai nqis pab nej.#13 HMOOB_Pw_*

HMOOB_Pw_*
 • Guests

Posted 11 January 2014 - 01:24 AM

Hmoob yuav muaj teb muaj chaw, tshuav tsis ntev lawm xwb.  Zaum no yog tebchaws Hmoob tswj, tsis yog lwm haiv neeg tswj Hmoob lawm. 

 

Kev hais Hmoob rooj plaub ces txhob txhawj kiag li, tsuas yog lub sijhawm no Hmoob feem coob tseem tsis tau meej pem pes tsawg thiab nrhiav tsis tau nws qhov peevxwm xwb.  Txoj cai Hmoob muaj 100% lawm.  

 

Hmoob muaj cai txhua yam ib yam nkaus li txhua lub tebchaws, txhua tsob neeg.  Muaj cai muaj txoj sia, qhia nws haiv neeg ua neej kom zoo thiab vam meej.  Yog pab neeg twg, tsob neeg twg, txov Hmoob txoj sia tsis pub Hmoob tshwj sim nyob lub ntiaj teb no ces yuav tau tawm tsam kom txoj sia tu los xij, vim tsob neeg ntawv tsis pub Hmoob ciaj sia.  Leejtwg yuav txov yus txoj sia, yus muaj cai thiv thaiv thiab tawm tsam.  Ib tsob neeg twg, tseem tsis tiv thaiv nws txoj sia thiab ces tsis yog neeg lawm.

 

Hmoob txoj cai nyob rau Los Tsuas Teb!!!!!!!!!!!!!!!  Hmoob no yog cov thiv thaiv thiab ua txha nqaj qaum nyob rau lub teb chaws Los Tsuas txij puag thaum Paj Cai Vwj tawm tsam Fab Kis los txog niaj hnub no.  Cov tub rog khov tiv thaiv lub teb chaws Los Tsuas, tsis hais tog twg ces yog Hmoob xwb.  Nplog yeej tsis tuav teb chaws txij puag thaum ntawv los txog niaj hnub no.  Thaum Cob Tsib pab tog Koom Tshas yeej tebchaws, Nplog pib txov cov Hmoob koom tshas ib tug zuj zus, cov thawj coj, cov txawj cov ntse, cov muaj suab muaj npe, muaj nyiaj muaj txiaj.  Lub  tebchaws Los Tsuas, txog thaum kawg Cob Tsib thiab Suav yuav tuaj tswj, vim Nplog yeej ib txwm ua tsis yog txha nqaj qaum.  Tsis tas li, Nplog tseem tsis pub Hmoob no ciaj sia thiab.  Nov tub qaug peb Hmoob ti txha.

 

Nplog muab lub tebchaws muag rau lwm lub tebchaws, li Suav, Cob Tsib, thiab lwm hom neeg tuaj thau nyiaj thau kub, quav tooj quav hlau, xyoob ntoo.  Lub tebchaws Los Tsuas tom ntej no yuav tsis muaj dabtsi lawm.

Phooj ywg, qhov koj tias tshuav tsis ntev lawm xwb Hmoob yuav muaj teb chaws. Qhov no koj kuj hais tau txaus luag thiab tab sis zoo li koj ho feeb tsis meej lawm. Tej zaum koj yuav tau mus check Dr.#14 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 12 January 2014 - 02:03 PM

(Note: Laos is still very, very Dangerious!!!)

Nej ceev faj ua ntej nej mus nkag ncig ua sis rau hauv teb chaw Nplog.

 

Tej zaum nej xav tia niam no teb chaw Nplog tsis muaj tsov tsis muaj rog lawm.  Nej xav ntshes mus sis rau hauv teb chaw Nplog yov yooj,yooj yim lis nej lub siab xav.  Qhov ntawd nej xav tau yuam kev zoo ib yam lis kuv lawm nawb.  Kuv tau mus ncig ua sis tau zau rau hauv teb chaw Nplog.  Kuv kuj tau mus ncig ua sis rau txhua qhov che chaw txhua nrhos kuv kuj siab loj tsis ntshais dab tsis tiam sis qhov ua kuv tsis nco qab ntshai ntawd yog ib qho ua kuv yuam kev loj heev. 

 

Xyoo 2013 - 2014 no, kuv kuj tau xas kuv daim Passport mus ua Visa rau tom Nplog lub Lao Embassy nyob rau hauv Washington D.C. kom kuv tau mus ncig ua sis noj peb caug rau hauv teb chaw Nplog.  Tom qab lawv rov xas kuv daim Passport rov tuaj txog, Nplog lub Lao Embassy nyob rau tom Washington D.C. yeej tau tsos cai rau kuv mus ua sis rau hauv teb chaw Nplog tiam sis thaum kuv mus txog rau hauv Vientiane thiab kuv yov tau mus hlas ntawm Thai-Lao Border ntawd, cov tub ceev xwm Nplog ua hauj lwm nyob rau ntawm ciam teb ntawd tsis kam ntau lub thwj kom muaj hnub nkag mus rau hauv teb chaw Nplog rau daim Passport.  Lawv cia lis kom kuv mus rau hauv teb chaw Nplog xwb kuj ua rau kuv poob siab xav tia ua cas txhua zau kuv los ua sis rau hauv teb chaw Nplog, lawv ntau ib lub thwj muaj hnub kuv ncag mus rau hauv teb chaw Nplog ua cas zaum no lawv cia lis kom kuv mus xwb.  Kuv thiaj lis rov nug tus tub ceev xwm Nplog ua hauj lwm nyob rau ntawm Thai-Lao Border ntawd tia vim lis cas nws hos tsis ntau hnub kuv nkag mus rau hauv teb chaw Nplog kom pom rau ntawm kuv daim Passport.  Nws hais tia nws tib muab kuv daim passport npa thwv tseg nyob rau hauv Computer tseg lawm.  Nws kom kuv mus tsuag, tsuag xwb.  Kuv kuj maj nroo mus rau hauv teb chaw Nplog lis nws hais thiab.  Kuv mus ncig ua sis noj peb caug tuaj yov luag muaj ib hlis ces kuv mam lis rov los txog rau ntawm Thai-Lao Border nyob rau hauv Vientiane ntawd.  Thaum kuv los txog rau ntawm border ces muaj ib tug poj niam Nplog ua kuj ntau tau ib lub thwj rau kuv daim visa Nplog nyob rau hauv kuv Passport.  Thaum kuv tawm los txog rau ntawm qho chaw nce tseb yov hlas tus dej Mekong ces muaj ib cos tub ceev xwm yog cov neeg kuaj cov Passport.  Cov neeg ua kuv nces ces lawv kuj lam saib dog saib dig.  Thaum los txog rau ntawm kuv daim Passport ces lawv mus muab nthuav mus nthuav los thiab saib ntev, ntev.  Kuv thiaj lis xav zoj tia vim nws yov mus saib kuv daim Passport ntev ua luaj es yog vim tus dab tsis.  Nws saib tag ces nws txawm hais rau kuv tsis muaj lub thwj ntau nkag mus rau hauv teb chaw Nplog.  Kuv thiaj lis teb rau nws tia thaum kuv los rau hauv kom tib kom ntej ntau lub thwj kom muaj hhnub nkag mus rau hauv teb chaw Nplog es nej tib tsis kam ntau.  Nej kom kuv mus tsuag, tsuag.  Nej hais tia nej tib muab kuv daim Passport npa thwv tseg kom kuv tsis txhob txhawj.  Kuv thiaj xas tia ntshes nej tib npa thwv tseg lis nej hais lawm es vim lis cas nej hos rov liam tia kuv nkag mus rau hauv teb chaw vuam cais no.  Kuv tib xas kuv daim Passport mus rau nej lub Lao Embassy nyob rau Washington D.C. tsos cais rau kuv nas vim lis cas nej hos hais kuv nkag mus rau hauv teb chaw Nplog phiv nej tus cais no.  Kuv kuj tau mus nrog ciag Nplog tus thawj tub ceev xwm tham kiag ces nws hais tia kom kuv them $100 mas nws thiaj lis tsos kuv mus.  Kuv teb nws kuv tsis muj nyiaj.  Kuv tib muab nyiaj siv tag lawm.  Kuv hais rau nws tia kuv los ua sis rau hauv nej lub teb chaw Nplog no kuv yeej tau cais ntawm nej lub Lao Embassy muab cais rau kuv.  Kuv thiaj lis los ua sis rau hauv nej lub teb chaw.  Yog tia nej tsis kam los ces nej kuv tsis cia kuv nkag mus rau hauv nej lub teb chaw.  Nej cia kuv nkag mus ua sis rov los txog ces nej yov liam kuv tia kuv mus txhaum cai es nej pua muaj kev ncaj ncee tiag, tiag rov cov neeg sawv daw los mus ncig ua sis rau hauv nej lub teb chaw no.  Kuv kuj hais rau nws tia yog peb tsis los ncig ua sis ces nej lub teb chaw no yeej tsis kev lag luam.  Nej haj yam yov tsom nyem.  Txawm kuv yov hais npaum twg rau tub thwj tub ceev xwm ntawd los nws hais tia kuv yov tsum tau them $100.  Yog lis ntawd kuv thiaj lis them tau $100.  Lawv kuj muab daim Passport coj mus laim tseg tia kuv ncag mus rau hauv teb chaw yuam cais tseg.  Qhov no yog lawv lam txwm ua tsis muaj kev ncaj ncee rau cov neeg mus ncig ua sis rau hauv lub teb chaw Nplog.  

 

Yog tia Nplog lub Lao Embassy nyob rau hauv Washington D.C. lam tuaj tsos cais dag rau sawv daw kom nkag mus sis rau hauv teb chaw Nplog  kom yuam cais ces sawv yov tsum muab lub Lao Embassy nyob rau hauv Washington D.C. ntawd ntiab rov mus tsev tsis txhob lub Lao Embassy ntawd tuaj lam ua ntau ntawv dag sawv daw kom yuam cai.  Yog nej leej twg ntsib qhov teeb zoo lis kuv qhov no ces peb yov tsum tawm ib lub suab hais ib los lus.  Peb yov tsum tau ua ntaub ua ntawv mus rau tom US Congress & United Nations.  Txhua, txhua lub teb chaw ua muaj Lao Embassy ua Lao Visa dag kom sawv daw mus muaj kev txhaum rau hauv teb cahw Nplog yov tsum ntiab Lao Embassy rov mus tsev vim lawv yog ib cos Lao Embassy dag xwb.  

 

Nej leej twg hos tau mus ua sis rau hauv teb chaw Nplog thiab lam raug Nplog liab liam teeb meem nyob rau hauv teb chaw Nplog no ces nej tsis txhob ua siab deb.  Nej yeej meem tuaj nthuav qhia nej qhov teeb meem rau sawv nrog pom.  Thaum muaj ntau txog lis 10 - 20 tawm leej phi nya lawm ces peb muaj peev xwm ua ntawv mus rau tom US Congress & United Nations.  Peb muaj peev xwm ntiab cov Lao Embassy dag ntawd rov mus tsev, yov tsis tsos cai rau lawv tuaj dag sawv daw kom muaj teeb meem ntxiv lawm.  Thaum twg lawv lub teb chaw Nplog ntawd muaj kev ncaj ncee rov sawv mus saib lawm tiag, tiag United Nations mam lis rov tsos cai rau sawv daw mus ncig ua sis rau hauv teb chaw Nplog. 

 #15 HMOOB_Colonel Xaiv Tswv Qhua Mai_*

HMOOB_Colonel Xaiv Tswv Qhua Mai_*
 • Guests

Posted 12 January 2014 - 02:26 PM

Ua cas peb cov neeg tiam 1 rov mus Nplog mas pheej raug teeb meem thiab tau them nyiaj rau qhov txhia chaws lawv yuav mus los mus nkag xws li thaum tawv hauv tsav dav hlau xwb twb mag them nyiaj rau Nplog lawm.  Cov hluas tiam 2 mus Nplog zoo li tsis muaj teeb meem dab tsi.  Lawv mus ua si Nplog teb lawv kuj hais tias lawv mus dawb mus huv thiab tsis muaj dab tsi cuam tshuam lawv li.

 

Puas yog nej laus los sis nej pheej hnav haib haib es Nplog ntxub?  Puas yog cov laus zog lawm tseem ruam es lawv thiaj khuj nyiaj noj?  Nej tham xwb ces kuv twb tsis xav rov mus Nplog li lawm os lawv aw. #16 HMOOB_Tsis tseg li hos_*

HMOOB_Tsis tseg li hos_*
 • Guests

Posted 12 January 2014 - 04:10 PM

Phooj ywg yog muaj tseeb li ko peb kwv chij mus lawm tim DC xwb tiag yog tseem muaj lub siab dag tej yam kev txhaum loj npaum no thiab na nej yuav cia lawv saib peb tsis taus li no mus tas li xwb tsis tau nawj yog leej twg yog hmoob lawm thov paub mob siab thiab nawj yog muaj tseeb li koj hais ko lawm tiag yeej tsis tseg li nawj yuav cia luag saib tsis taus li no mus xwb tsis tau li os mog kwv tij.

 

luag yeem ua ces yeem muaj ntsej muaj muag ua txoj no kom tau suav daws li nyiaj siv xwb tiam sis nws yog ib qho uas yuam txoj cai ntiaj teb loj heev lawm nawj thiab tsis tag li tseem ua rau peb poob koob poob npe raug luag quab yuam nyiaj txiag yam txaus tu siab heev li nawj nej tsis ntseeg los cia saib mus hmoob tseem yuav ntsib thiab tau tus kab mob li tus phooj ywg hais los no ntxiv xwb xwb li ov hmoob yog leej twg hmoob yog nej thiab peb suav daws ntag yog luag ua lawm ces txawm koj los yeej mus tib txog kev hos kuv lwm tus los yeej mus tib txog kev xwb nawj yog yuav tau ua li tus kwv tij no hais yog leej twg tau mus ntxiv yog ntsib tib tug dab li no xwb yeej meem qhia rau no ces peb mus lawm tim DC xwb tiag hmoob twb coob npaum no thiab nej twb muaj tub txawj ntxhais ntse pua pua txhiab leej xwb es qhov niag teeb meem no xwb peb twb saib xyuas tsis tau es yuav ua cas saib xyuas hmoob neej hmoob tsav mus rau ib tiam tom ntej mas thiab yuav ua cas muaj teb chaw li nej hais hais los saum toj no mas yuav tau xav nawj kev yuav muaj teb chaws yuav tau ua hauj lwm kom nyhav thiab loj heev thiaj yog nawj tsis tag li tej teeb meem no xwb peb twb tsis kab mus tawm tsam lawm ces kom tsis txhob tuaj tham tham qhov muaj teb chaws li ub li no li os nawj.. ua tsaug ntau.#17 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 12 January 2014 - 09:13 PM

2013 Budget Cut Nationwide in Laos

 

Xyoo 2013 tag los no, nyob rau hauv teb chaw Nplog, lawv tus nom tshiab tau sawv los ua hauj lwm kav lub teb chaw Nplog.  Tus nom Nplog tshiab ntawd tau txiav cov nyiaj hlis ntau heev tawm.  Tus tub rog ua tau lub xab loj ces nws kuj raug txhiav nyiaj yog 650,000 kips tawm ntawm nws lub nyiaj hlis.  Ib tug tub rog Nplog tsua tau 480 KG txuv noj tauj ib xyoo xwb.  Cov neeg ua hauj lwm rau Lao Government ces raug txiav nyiaj tag.  Cov nai maum, nai khus, nai ta npluaj, nai thab ham txhua tus yeej raug txiav nyiaj hlis tag huv sis.  Tus tub rog ua hauj lwm yau ces tau nyiaj hlis yog 800,000 kips raug nyiaj Meska yog $100 tauj ib hlis xwb hos tus tub rog ua hauj lwm loj ces tau nyiaj hlis lis 1,000,000 zog ntawd xwb thiab nws tsua tau 480 KG txhuv kom noj kav ib xyoo.

 

Tam sim no nom tswv Nplog tau txwv tsis pub tej laj mej pej xeem mus luaj teb ntov ntoo ntxiv lawm yog lis ntawd tej laj mej pej xeem kuj ua tsis tau qoob loo txau noj kom mus thawm niaj thawm xyoo.  Tej xyoo tsis muaj nag txau los yug tej qoob tej loo ces ua plej ua pob kws yeej tsis tau txau noj kom mus thawm xyoo.  Tej laj mej pej xeem kuj pom tshwm zom zaws tawm tuaj thov khawv, thov noj thov hau rau ub rau no nyob rau hauv nroog Vientiane.  Tam sim no lub teb chaw Nplog txom nyem zuj zus tuaj.  Khoom noj khoom haus los kim zuj zus.  Ib xyoo tag los no ib taig fawm lawv muag raug nqis 5,000 kips xwb niam no ib taig fawm ntawd lawv muag yog 15,000 kips; ib taig fawm ntawd nws kim tshaj 3 npaug xyoo tag lo no lawm.  1 KG nqaij kim yog 30,000 - 60,000 kips.  Muab piv txog rau nyiaj Meska ces ib 1 lb nqaij lawv muag nyob rau hauv teb chaw Nplog nws kim lis $2 - $4 ntawd lawm.  Yim neeg ua txom nyem ces ib hlis nws tsev neeg tsua tau nqaij noj yog 3 - 4 zaug ntawd tauj ib hlis xwb.

 

Cov luv fais tshiab, tshiab ua nej pom lawv caij ntawd ces feem coob yog suav, thaib, nyab laj thiab luag lwm haiv neeg caij ntau xwb.  Cov neeg Nplog ces tsua muaj nyiaj caij tau lub luv cav xwb ces tib yog ua neej nyob raw tau Nplog qhov Living Average lawm.  Cov tsev tshiab, tshiab niam qhua ua zom zaw ntawd ces yog suav cov ntau xwb.  Nplog ua hauj lwm ib hlis tau nyiaj hlis yog $100 xwb Nplog thiaj lis tsis muaj peev xwm ua tau vaj tsev tshiab thiab yuav tau luv fais tshiab caij.  Cov Nplog ua muaj nyiaj yuav tau luv fais caij thiab ua tau tsev tshiab nyob ces yog cov neeg ua lag ua luam thiab ua luam yeeb dawb txhaum cai thiaj lis muaj xwb.  Nplog tej liaj tej teb ces Nplog muab muag tag rau luag lwm tus kom tau me ntsis nyiaj los siv xwb.  Thaum Nplog muab nyiaj siv tag ces Nplog mus thov noj thov khawv ua yoov ntxuav muag.  Tom ntej no lub teb chaw Nplog yov muaj neeg thov noj thov khawv thiab yov muaj tub sab tub nyiaj coob heev tuaj.  Lub teb chaw Nplog yov rov muaj tsov muaj rog sai, sai los tom ntej no.  Kev mus ncig ua sis nyob rau hauv teb chaw Nplog yov tsis yooj yim lis yav tag los lawm.  

 

                      #18 HMOOB_Hmoob Dong Dok_*

HMOOB_Hmoob Dong Dok_*
 • Guests

Posted 13 January 2014 - 01:52 AM

Lam hais xwb, kuv tijlaug ua hauj lwm qhia ntawv hauv Vientiane ib hlis yog 15.000.000 kis hos xyoo tag no lawv kuj nce nyiaj hli rau txhua tus qab raj xab kas lawm.  Hais txog liaj av mas nom tswv tsuas muab xauj rau lwm haiv neeg ua xwb, tsis tau muag.

 #19 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 13 January 2014 - 02:24 AM

Laos VS America

 

Lub teb chaw Nplog kuj sib twv nrog lub teb chaw Meska kom muaj kev nplua nuj thiab kev vam meej tiam sis yov ua lis lub teb chaw Nplog thiaj lis yov nrog tau lub teb chaw Meska sib twv tau mus sib txig zos ua kes?

 

Ua ntej lub teb chaw Nplog yov nrog tau luag lwm lub teb chaw sib twv kom nrog luag muaj vaj huam sib luag mas Nplog yov tsum dim kom tau tawm ntawm Nyab Laj Liab tes ua ntej tsos Nplog mam lis yov muaj kev yeej pheej mus nrog luag lwm lub teb chaw sib twv tau thiab kom muaj nyiaj hlis nrog luag sib txig zos.  Niaj hnub niam no ib tug tub rog Nplog ua hauj lwm tsua tau ib hlis yog $100 xwb es yov ua lis cas lub teb chaw Nplog thiaj yov nrog tau luag lwm lub teb chaw siv twv kom muaj sib txig zos ua kes? 

 

Nplog cov neeg txom nyem ces yog cov tub txawj ntxhais ntses ua tau mus kawm ntawv siab, siab rov los ua hauj lwm ua nai maum, nai khus ntawd coob xwb.  Lawv mus kawm ntawv siab, siab rov los txog los lawv mus ua hauj lwm ib hlis tsua tau nyiaj yog $100 xwb.  Ib xyoo twg nws ua tau nyiaj coj los yug nws tsev neeg yog $1,200.  Tus nai maum, nai khus, nai thab ham hnav ris tshos tshiab, tshiab coj hnub qub daj rhuv ntawd nws tsis muaj nyiaj npaum lis tus poj niam qhuav, qhuav tawv hnav ris tshos khaub, khaub hlab cis nqaij thiab cub mov muag raw tej ntug kev.   Tus poj niam qhuav tawv cub mov thiab cis nqaij muag ntawm tej ntug kev ib hnub nws tau nyiaj yog 500,000 - 1,000,000 kips nqa los tsev.  Nws ua lis ntawd noj xwb nws tau nqaij noj txhua, txhua hnub thiab nws tsev neeg tau nyiaj siv txhua, txhua hlis tsis txom nyem.  Nws kuj muaj nyiaj yuav tau luv fai tshiab caij mus thauj khoom rau ub rau no coj los muag.   

 

Tus poj niam qhuav tawv yog cov neeg ua txom nyem tsis muaj nyiaj nrog luag mus kawm ntaub nkawm ntawv siab.  Cov neeg txom nyem no hos txawj mus ua teb zaub thiab cog qoob, cog loos coj los mus muag.  Tej tus kuj txawj mus ua zaub ua mov, ua fawm muag raw tej ntug kev.  Ib hnub nws muag tau nyiaj lis txog lis 50,000 - 100,000 kips ntawd xwb tiam sis nws ua ib hlis nws tib tau nyiaj txog lis 1,500,000 - 3,000,000 kips lawm thiab.  Tus poj niam ua yog neeg txom nyem tseem tau nyiaj nqa los tsev ntau tshaj ib tug nai thab ham los yog ib tug nai khus lawm.   

 

Hos, cov pej xeem yog cov hos txawj ua lag ua luam zog ces kuj tau ib hnub yog 500,000 - 1,000,000 kips ntawd lawm thiab.  Ib hlis ces nws tib tau nyiaj yog 15,000,000 - 30,000,000 kips ntawd raug nyiaj Meska yog $1,875 - $3,750 tauj ib lub hlis.  Yog lis ntawd Nplog cov neeg muaj ces kuj muaj, muaj hos cov pluag ces kuj pluag, pluag mus tis txhas yov luag tsis tau mos noj yug txoj sia mus thawm lub xyoo.  

 

Muaj ib cos neeg Nplog kuj nyiam mus ua dag ua zog.  Ib hnub nws ua zog tau nyiaj yog 30,000 - 50,000 kips ntawd xwb raug nyiaj Meska yog $4 - $6 ntawd tauj ib hnub.  Ib hlis nws tshua tau nyiaj hlis yog 800,000 - 1,000,000 kips ntawd xwb.  Tej tus neeg siv nyiaj loj thiab nyiam noj nqaij cis hau cawv ces nws tib tsis muaj nyiaj siv mus thawm hlis ces tib tag nws cov nyiaj lawm.  Nplog lub nyiaj hlis tau tsawg npaum lis no es yov ua lis cas Nplog thiaj lis yov nrog tau lub teb chaw Meska siv twv kom muaj nyiaj sib txig zos?  Nplog ib tug nai maum kawm ntawv siab, siab tiav rov los txog nws ua hauj ib hlis tib tsis tau nyiaj ntau npaum lis ib tug me nyuam ntxhais nyob rau teb chaw Meska ua mus ua hauj ntxuav tai ntxuav diav thiab sos rooj sos tog.  Tus me nyuam txhais ntawd ua hauj lwm ib xuab moos yog $8 thiab nws tseem tau cov nyiaj tips ntawd cov Customers los thiab.  Ib hnub tus me nyuam ntxhais ntawd nws tau nyiaj txog $100 - $150 ntawd nqa los tsev.  Ib tug nai maum nyob rau hauv teb chaw Nplog nws ua hauj lwm ib hlis nws tau yog 1,500,000 - 2,000,000 kips ntawd los xwb; muab xam rau nyiaj Meska ces ib tug nai maum ntawd tau nyiaj yog $200 - $250 ntawd tauj ib lub hlis xwb.  Hos, tus nai khu qhia ntawv nyob rau hauv teb chaw Nplog ntawd ib hlis nws tsua tau yog 800,000 ntawd xwb raug nyiaj Meska yog $100.  Ib tug nai khus qhia ntawv nyob rau hauv teb chaw Nplog ib lub hlis nws niam qhuav ua tau nyiaj ntau npaum lis ib tug me nyuam ntxhais mus ua hauj lwm ib hnub ntxuav tai ntxuav diav sos rooj sos tog nyob rau hauv teb chaw Meska no xwb es yov ua lis cas lub teb chaw Nplog thiaj lis yov nrog tau luag lwm lub teb chaw sib twv kom muaj mus nrog luag lwm lub teb chaw tau nyiaj hlis ntau coj los yug nws tsev neeg?                   

 

        #20 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 13 January 2014 - 02:37 AM

Lam hais xwb, kuv tijlaug ua hauj lwm qhia ntawv hauv Vientiane ib hlis yog 15.000.000 kis hos xyoo tag no lawv kuj nce nyiaj hli rau txhua tus qab raj xab kas lawm.  Hais txog liaj av mas nom tswv tsuas muab xauj rau lwm haiv neeg ua xwb, tsis tau muag.

Tus lam hais lus los npog txoj kev dag ntawd nws yog koj vim kuv yeej paub qhov tseeb tiag, tiag tia xyoo 2013 tag los no Lab Thab Npa Nplog yeej tau txiav nyiaj hlis rau cov neeg ua hauj lwm ntawd txhua, txhua tus huv sis.  Koj tus tij laug ntawd los nws kuj raug txiav nyiaj hlis tawm tib yam nkau tsis yog lam dag hais lus npog qhov cuav ua tsis muaj tseeb.  Koj tus tij laug ntawd tsua ua tau nyiaj hlis ntau kawg los tsua yog 1,500,000 kips ntawd los xwb.  Qhov ua koj khav tia koj tus tij laug ua tau 15,000,000 kips ntawd ces yog koj lam hais lus dag sawv daw xwb.  Yog tia koj tus tij laug tau nyiaj hlis txog 15,000,000 lis qhov ua koj tuaj dag qhia rau sawv daw ces koj tus tij laug ntawd yov tsug raug Nplog coj mus xwj tia vim lis cas nws hos tau nyiaj hlis ntau npaum lis ntawd qhov twg los?  Yog tia nws dag xwb ces Nplog tseem yov tau txhom nws coj mus kaws.         #21 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 13 January 2014 - 03:09 AM

Phooj ywg yog muaj tseeb li ko peb kwv chij mus lawm tim DC xwb tiag yog tseem muaj lub siab dag tej yam kev txhaum loj npaum no thiab na nej yuav cia lawv saib peb tsis taus li no mus tas li xwb tsis tau nawj yog leej twg yog hmoob lawm thov paub mob siab thiab nawj yog muaj tseeb li koj hais ko lawm tiag yeej tsis tseg li nawj yuav cia luag saib tsis taus li no mus xwb tsis tau li os mog kwv tij.

 

luag yeem ua ces yeem muaj ntsej muaj muag ua txoj no kom tau suav daws li nyiaj siv xwb tiam sis nws yog ib qho uas yuam txoj cai ntiaj teb loj heev lawm nawj thiab tsis tag li tseem ua rau peb poob koob poob npe raug luag quab yuam nyiaj txiag yam txaus tu siab heev li nawj nej tsis ntseeg los cia saib mus hmoob tseem yuav ntsib thiab tau tus kab mob li tus phooj ywg hais los no ntxiv xwb xwb li ov hmoob yog leej twg hmoob yog nej thiab peb suav daws ntag yog luag ua lawm ces txawm koj los yeej mus tib txog kev hos kuv lwm tus los yeej mus tib txog kev xwb nawj yog yuav tau ua li tus kwv tij no hais yog leej twg tau mus ntxiv yog ntsib tib tug dab li no xwb yeej meem qhia rau no ces peb mus lawm tim DC xwb tiag hmoob twb coob npaum no thiab nej twb muaj tub txawj ntxhais ntse pua pua txhiab leej xwb es qhov niag teeb meem no xwb peb twb saib xyuas tsis tau es yuav ua cas saib xyuas hmoob neej hmoob tsav mus rau ib tiam tom ntej mas thiab yuav ua cas muaj teb chaw li nej hais hais los saum toj no mas yuav tau xav nawj kev yuav muaj teb chaws yuav tau ua hauj lwm kom nyhav thiab loj heev thiaj yog nawj tsis tag li tej teeb meem no xwb peb twb tsis kab mus tawm tsam lawm ces kom tsis txhob tuaj tham tham qhov muaj teb chaws li ub li no li os nawj.. ua tsaug ntau.

 

Lao Embassy Go Home!!!

 

Phooj ywg muaj tseeb lis qhov ua kuv tau hais qhia rau sawv daw ntawd tiag.  Yog muaj cov phooj ywg raug khuj noj khuj haus rau ntawm Thai-Lao Border ntawd zoo ib yam lis kuv no ces nej tsis txhob ntshais lis nawb.  Peb mam lis kwv chij mus tawm tsam muab Nplog tub Lao Embassy nyob rau tom Washington D.C. ntawd ntiab rov mus tsev vim lawv tuaj ua hauj lwm dag kom tej pej xeem neeg Meska mus nkag rau hauv lawv lub teb chaw Nplog ntawd kom mus txhaum cais xwb.     #22 HMOOB_lijchoj_*

HMOOB_lijchoj_*
 • Guests

Posted 13 January 2014 - 03:29 AM

International Law Suit against Lao Embassy in Washington D.C.

 

Xyoo no peb mus noj peb caug rau hauv teb chaw Nplog, thaum peb mus xauj tau Nplog tej chaw npws mus txog rau thaum ib tag hmos ntawd yeej muaj thab ham Nplog kwv phom hnava ris tshos ntsuab xiab tuaj mus khob sawv daw qhov rooj thiab kuaj peb cov Passport.  Muaj ib tug phooj ywg ces thab ham Nplog cia lis coj nws mus lawm tsis paub tia Nplog coj nws mus rau qhov twg lawm.  Nplog hais tia nws los nkag rau hauv teb chaw Nplog txhaum cais yog lis ntawd lawv thiaj lis yov tsum coj nws mus ntsib tus huam nab loj.  Kuv xav tia tus phooj ywg ntawd nws kuj raug iab liam zoo ib yam lis ua tus phooj ywg ua xub, xub tuaj qhia rau peb sawv daw hauv no thiab.  Peb yov tsum tau hais ib los lus tawm kom tau ib lub suab muab lub Lao Embassy nyob rau tom Washington D.C. ntawd ntiab rov mus tsev xwb, xwb lis yog tia peb cov neeg Meska tseem tau raug ib liam rau ub rau no nyob rauv hauv teb chaw Nplog.  Tsis tas lis ntawd, Nplog lub Lao Embassy nyob rau tom Washington D.C. ntawd yov tsum raug International Law Suit vim lawv tuaj dag sawv daw kom mus txhaum cai rau hauv lawv lub teb chaw Nplog xwb.              #23 HMOOB_yajlistsabvaj_*

HMOOB_yajlistsabvaj_*
 • Guests

Posted 14 January 2014 - 01:44 PM

Stop Traveling To Laos

 

Niam no Hmoob Meska thiab luag lwm haiv neeg tsis tshua mus ua sis rau hauv teb chaw Nplog lawm es Nplog thiaj lis tsis muaj nyiaj hlis txau coj mus them rau Nplog tej neeg ua hauj lwm rau nom tswv Nplog.  Lub teb chaw Nplog txom nyem zuj zus tuaj.  Tej me na me noog los tej pej xeem mus muab tua coj los muag kom tau me ntsis nyiaj coj mus siv.  Niam no tej me na me noog ces tuag lawm tus noob nrho.  Tej me liab me cuam los tuag tag.  Nplog tej xyoob tej ntoo los Nplog muab muag rau suav tuaj mus ntov tag.  Tej kwj deg tsis muaj dej txau coj los yug tej tsiaj nruab deg nruab nrag.  Tej liaj tej teb tsis muaj nag txau coj los yug kom qoob loo siav mus tau noj.  Nplog tej pej xeem txom nyem zuj zus tuaj tsis tau noj tsis tau hnav.  Nplog lub teb chaw tsis muaj hoo cav hoo tsim tej khoom ub no coj mus muag rau lwm lub teb chaw kom tau nyiaj coj los pab rau tej pej xeem sawv daw.  Nplog lub teb chaw tsua txawj cog nplej, cog pob kws, cog tsawb, cog kab tsib, cog ntoo ya, cog qib, cog Tea thiab cog taum qho yam lis ntawd coj mus muag rau Suav thiab Nyab Laj xwb.  Txhua yam txhua tsav cem Nplog mus yuav luam lwm lub chaw tej khoom siv coj los xwb.  Luag muag kim, kim heev rau tej pej xeem sawv daws.  Niam no Nplog lub teb chaw txom nyem heev tshaj yav tag los lawm.  Nplog lub teb chaw muaj kev tshaib kev nqhis heev.  Nplog yov sawv sib ntau sib tua mus thoob teb chaw.  Tus neeg txom nyem ces yov raug ntiav mus sib ntau sib tua tuag tag.  Tus neeg muaj nyiaj ces yov tawm khiav tsis kam nyob rau hauv lub teb chaw Nplog.   Ua ntej nej yov mus ua sis rau hauv teb chaw Nplog, nej yov tsum ceev faj tsam Nplog lam muab nej liam nplua nej tej nyiaj poob tag.  Tus tsis muaj hmoo ces yov raug luag ntau raug luag tua pov tseg thiag raug luag nqa tej nyiaj mus tag.  Sawv daw yov tsum tau tseg tsis txhob mus ua sis rau hauv teb chaw Nplog vim tam sim no lub teb chaw Nplog tab tom tshwm sim muaj neeg phem coob zuj zus tuaj.

 

                   #24 HMOOB_muabxavtxaustusiab hos_*

HMOOB_muabxavtxaustusiab hos_*
 • Guests

Posted 14 January 2014 - 08:06 PM

Aub!!!cov phooj ywg...kuv tseem xav tau tias yog kuv txhais nyuag ko taw vwm no tsis txhob pheej niaj hnub txov kuv no ces...ntshe kuv tseem yuav npaj rov mus saib nplog teb no...cas kuv pom nej leej puav hais tau kuj txaus ntshai kawg li thiab las...tsis tas li kuv muaj ib tug tub kwv tij kiag...cim peb caug tas no ###### mag lawv muab ###### khuj kom yuav lawv tus ntxhais...kom ###### them $6000.00 duas tsuas pub ua ###### poj niam .6..lub hlis xwb no...yaiv!!!cas zoo li mus nplog teb tsis lom zem kiag li ne...ntshe suav daws yuav tau ua ntsuas nqa $ .mus txhawb lub teb chaws nplog dhau thiab lau...zooli lawv saib peb tsis niam tsim txiaj li as...nej xav pus yog maj??#25 HMOOB_ntxawg_*

HMOOB_ntxawg_*
 • Guests

Posted 15 January 2014 - 01:51 AM

Hmoob Meska mus tuag tus siav rau tom Tab Laj.

 

Cov phooj ywg, xyoo no peb mus nrog lawv noj peb caug rau hauv teb chaw Nplog.  Muaj ib tug Hmoob Meska nws yeej mus kev cus plaws rau ub rau no.  Thaum nws mus txog rau ntawm lub zos noom pev ntawd ces nws cia lis tuag ciaj, ciaj lis tiag vam tsis tsau ntseeg lis.  Tsis paub tia nws noj taug luag tej khoom noj tsis huv los yog vim lis cas nws cia lis hos tuag lis ntawd rau tom tab laj rau sawv daw tuaj saib ua pliaj liab vog.  Tej zaum nws raug lawv ua dab tuaj txiav nws lub cev es nws thiaj lis tuag ciaj, ciaj lis ntawd.  Tom qab nws tuag tag rau tom tab laj ces muaj ib tug phooj ywg mus yuav tau ib daim ntaub dawb coj los qhwv nws tseg.  Neeg mas tuaj mus sawv saib nws coob tiag, tiag tham ua nrov thoob plaw qhov ub qhov no.        #26 HMOOB_Soob Leej Xeeb Tsav_*

HMOOB_Soob Leej Xeeb Tsav_*
 • Guests

Posted 15 January 2014 - 04:05 AM

Nej cov nyiam nyiam mus ua si Nplog teb yuav tau ceev faj.  Nplog thiab Hmoob Nplog ntxub Hmoom Meskas heev.  Nej mus ncig teb chaws zoo zoo xwb ces nyaj yuav tau rov los tsev, yog nej mus ua plee ua yi ces thaum mag lawv yuav pauj kev ntsim siab nawb. Lawv yog ib cov phoojywg txais siab heev, tsis tau luag li.  Thov sawv daws so thiab lau, tau zoo nyob es nyob twj ywm os.  Chaw uasi nyob Meskas muaj ntau qhov, - nyob Meskas los kuj muaj ntau heev thiab es tsis tag yuav mus nrhiav tim Nplog.  Nplog yog ib lub teb chaws txias siab heev.  Cov caub nab thib tseem yog cov yuav muab yus tua los nplua thiab.  Lwm teb chaws cov caub nab thib yog cov yuav pab cawm yus.#27 HMOOB_ntimxav_*

HMOOB_ntimxav_*
 • Guests

Posted 15 January 2014 - 09:58 AM

Mus ua sis rau hauv Teb chaw Nplog kim heev thiab txau ntshai heev.

 

Peb sawv daw mus ua sis ib  zaug rau hauv teb chaw Nplog mas ib leeg yeej siv tag lis $2,000 - $4,000 ntawd.  Yog tia peb mus txog lis 1,000 leej ces peb sawv daw yeej siv tag txog lis ntawm $2,000,000 - $4,000,000.  Peb pua yov siv nyiaj ntau npaum lis ntawd tiag?  (1,000 x $2,000 = $2,000,000).  Yog tia peb 1,000 leej neeg Hmoob Meska tsis txhob mus ua sis rau hauv teb chaw Nplog es peb muab cov nyiaj no coj mus yuav ib lub tsev los yog ib thaj av ces peb tib tau ib thaj av loj heev coj los ua ib lub tshav pob noj peb caug kav mus tag ib sim neej lawm.  Peb tsis muaj ib daim av los ua peb Hmoob ntiag tug coj los ua ib lub tsiab peb caug los vim tia ib leeg nyia khuv xim nyia lis nyiaj tsis kam coj los muab tsos ua kes kom tau ib lub zom loj coj mus yuav ib thaj av los ua ib lub tsiab peb caug rau peb haiv Hmoob.  Peb Hmoob ces nyiam mus qiv luag tuag xwb.  Thaum mus qiv luag tug ces luag kom peb them nqi kim, kim heev los peb cia lis them rau luag lawm.  

 

Xyoo no yog tia koj thiab kuv wb nrog rau peb cov phooj ywg Hmoob Meska sawv daw los ua kes muab ib leeg $2,000 coj mus yuav ib daim av coj los ua ib lub tshav pob noj peb caug ces peb muaj 10,000 tus phooj ywg ua nyiam, nyiam mus ua sis rau Nplog teb ntawd yeej muaj nyiaj txau txog lis ntawm $20,000,000 million lawm.  Peb muab $20,000,000 no coj mus yuav av thiab ua vaj ua tsev mas peb tau ib lub tshav pob loj heev thiab sawv tseem tau muag khoom muaj kev lom zem heev.  Peb sawv daw yeej paub lawm tia peb Hmoob Meska yeej ua hauj lwm los lawm ntev thiab yeej muaj nyiaj ntau heev tiam sis nyob rau hauv peb lub siab ntawd tsis kam muab ib leeg ib qho nyiaj coj mus yuav kom tau ib daim av coj los ua peb Hmoob ntiag tug lis.  Peb tib tsis kam muab ib leeg $2,000 coj mus yuav kom tau ib thaj av es peb yov ua lis cas kam muab kiag peb txoj sia coj mus thiv thaiv tua kom yeej ib lub teb chaw los ua peb Hmoob ntiag tug?

 

Qhov peb tsis muaj ib lub teb chaw los vim tia peb lub siab ntsws nqaim heev thiab tsis xam pom kev deb mus lawm yav tom ntej.  Peb lub siab nqaim thiab lub siab lim hiam ntawd thiaj lis yog ib sab phab ntsa thaiv kom peb tsis mauj ib daim av los peb Hmoob ntiag tug hlos lis.  Peb txom nyem tsis muaj ib daim av los ua peb Hmoob tug los vim tia peb lub siab nqaim ntawd thaiv peb kev lawm.  Thaum twg peb yov muaj ib lub teb chaw lis luag mas peb lub siab yov tsum qhib kev rau peb kom peb pom kev deb mus lawm yav tom ntej mas peb thiaj lis yov muaj peev xwm hais lus tawm tau ib lub suab ua tau ib lub siab kom peb muaj ib daim av lis luag.             #28 HMOOB_thawjqhev_*

HMOOB_thawjqhev_*
 • Guests

Posted 16 January 2014 - 03:50 AM

Hmoob Yog Ib Haiv Neeg Ua Qhev

 

 

Ua ntej peb haiv Hmoob yov tau los kav ib lub teb chaw Hmoob nyob rau hauv lub ntiaj teb no, peb Hmoob yov tsum tsos txoj ua luag lwm haiv neeg qhev pov tseg thiab tsis txhob mus ua ib tug neeg thau haiv rov qab los thau yus haiv neeg kom pua tsuaj pua ntsoog.  Nyob rau hauv peb haiv Hmoob mas tseem muaj cov neeg ua qhev thiab cov neeg thau haiv coob, coob heev.  Thaum ub Hmoob khiav pem Suav teb los mus rau ub rau no los vim tia txheej thaum ub muaj ib cov Hmoob thau haiv ntawd rov mus qhia rau Suav txog Hmoob lub hom phiaj thiab Hmoob tej txuj cis kev tiv thaiv Hmoob tej zej zog thiab tej chaw nyob.  Thaum Suav paub txog Hmoob txoj kev tiv thaiv Hmoob lub zej lub zos ces luag mam lis tuaj mus tua Hmoob.  Thaum Hmoob swb rog ces Hmoob thiaj lis tawg khiav mus rau ub rau no.  Hmoob thiaj lis khiav los tshwm rau hauv teb chaw Nplog.  Thaum Hmoob los txog rau hauv teb chaw Nplog ces luag nqa riam nqa phom tuaj mus rau Hmoob.  Hmoob tsis paub ces Hmoob xav ntshes yog luag nqa tej riam tej phom ntawd tuaj mus pub rau Hmoob coj mus tua na tua noog ua sis xwb.  Ib leeg mus qhia rau ib leeg ces sawv daw tuaj nqa riam nqa phom zom zaw coj mus siv.  Tus nqa tau ib rab phom xwb los nws tseem xav kom tau ob peb rab ntxiv thiab.  Thaum nws tau ob peb rab phom ces nws tseem tuaj mus nqa mos txwv ntau, ntau heev coj mus siv rau nws cov phom ntawd thiab.  Hmoob mas tuaj zom zaw tuaj mus nqa riam nq phom thiab civ npe tseg ces tau phom dawb kwv rov mus tsev.  Tus nyob deb los tseem ntim sus zia tuaj mus nqa tej riam tej phom ntawd coj mus siv thiab.  Thaum Hmoob nqa tej riam tej phom ntawd mus txog rau tom tej tog ces mas Hmoob zoo siab tiag, tiag.  Hmoob coj mus tua nas tua noog, tua nraj, tua qaib qus mas tau yooj yim tiag, tiag.  Hmoob tseem siv tau cov phom ntawd coj mus tua tau kauv thiab tua tau npua teb tib sis.  Hmoob mas zoo siab thiab qhua tas, tas tia cov phom ntawd zoo siv tiag, tiag.  Thaum Hmoob mus nqa tau cov phom ntawd txhua nrho cov txiv neej Hmoob ces luag mas lis hus hais tia cov neeg ua muaj phom yov tsum tau mus ntsib luag tus loj.  Thaum Hmoob mus ntsib luag tus loj ces luag yov kom Hmoob kwv cov phom ntawd mus tiv thaiv Hmoob tej zej tej zos.  Luag mam lis muab Hmoob tsas ua nai rov saib Hmoob dua xwb.  Thaum Hmoob sawv los ua Hmoob tus nai mas Hmoob lim hiam heev rau Hmoob.  Tej tus me nyuam Hmoob tseem yaus, yau los Hmoob muab nws yuam coj mus kwv phom thiab coj mus sib tua.  Hmoob raug luag tua tuag ua phab ua pheev, tuag sib tsub sib nia.  Hmoob quaj nyiav zom zaw mus rau ub rau no tsis muaj neeg hlub.  Hmoob tuag tseg niam tseg txiv.  Hmoob tuag tseg poj niam me nyuam nyob rov tau tom qab ua poj dab poj ntsuag tsis muaj tus txiv khwv rau noj.  Hmoob tej me tub me nyuam quaj ntsuag mus rau ub rau no tsis muaj neeg hlub.  Hmoob raug kev txom nyem los vim peb Hmoob raug luag dag coj mus sib ntau sib tua xwb.  

 

Luag lwm haiv neeg yeej ib txwm paub txog Hmoob lub siab ntawd zoo.  Thaum luag dag tia Hmoob yov tau ua nom thiab yov tau kav tej pej xeem sawv daw no mas Hmoob sib txheeb zom zaw cuag diab noj txiv vaj khaum saum ntoo.  Luag muab kiag Hmoob faib ua ob pab ces ib pab muaj ib tug thawj coj.  Hmoob rov sawv sib ntau sib tua tuag cuag tus tsis.  Thaum Hmoob tuag tag mus lawm coob, coob ces luag mam lis los ua Hmoob tus nom thiab kav phooj tej zej zog xwb.  Tus Hmoob muaj hmoo zog ces luag cia nws ua ib tug tswv zos los saib lub zos ntawd ob peb nyuag xyoo xwb ces luag mam lis rov hloov rau lwm tus los ua tshiab lawm.  Thaum luag sawv los ua Hmoob tus nai ces Hmoob rov poob mus ua qhev dua lawm.  Luag hais lis cas Hmoob ua luag qhev lis ntawd.  Hmoob txoj kev ua luag qhev ntawd mas yeej ib txwm ua phuag txheej thaum ub los lawm.  Txheej niam no los tseem ua qhev ib yam nkau lis ntawd thiab.  Hmoob phej nyiam ua luag qhev xwb es yov ua lis cas Hmoob thiaj lis yov muaj peev xwm los kav tau ib lub teb chaw ua yog Hmoob tug tiag, tiag.  Ua ntej Hmoob yov tau los ua Hmoob ib tug thawj coj kav Hmoob lub teb chaw kom mus tag ib sim neej mas Hmoob yov tsum khiav kom dim ntawm luag txoj kev siv Hmoob los ua luag tus thawj qhev.                    #29 HMOOB_tsab ntse_*

HMOOB_tsab ntse_*
 • Guests

Posted 16 January 2014 - 11:14 AM

3 hmoob tuag 6 cov niag neeg bwb22 ua niaj hnub tuaj hais ub hais no li no ntag laus, tos hmoob rov mus txog tim plog es pheej raug cov hmoob plog cem thiab ntxub ces yog tim cov nyuag txom fav no xwb los mos.#30 HMOOB_npausuavtseebdua_*

HMOOB_npausuavtseebdua_*
 • Guests

Posted 16 January 2014 - 08:10 PM

Haj Haj .peb haiv hmoob ntshai tuag ua luaj cas niam niaj hnub tham txog muaj teb chaws es yog npau suav los yog tiag naj?...luag lwm haiv neeg tos luag muaj teb chaws tas los luag tsis ntshai txoj kev tuag li hmoob ov nawb...hmooob es dhia ua puab tais zaws nroj tuaj ti nkaus teb chaws MESKAS lawm los thaum tuaj txog chaw lawm cav tseem nqov qaws quam kes tes kes tawv li uas yuav rau cuam heev...tab sis kom nej to taub meej tias tus uas nqov  nqov ntawd nws twb yog niag tais maum tshaj ntag...yog muaj peev xwm npaum li hais ces ntshe nws twb nqis mus nrog cov COBFAB nyob pem hav zoo pab tswv yim rau lawv lawm...es tseem nkaum puag tim teb chaws MESKAS qw qhuav xwb...tej neeg zoo li no nej xav tias yuav ua tau teb chaws yuav no lov...kev muaj teb chaws yus haiv neeg yuav tsum tuag txog tsheej phav tsheej lab tus neeg thiaj mam pauv tau qhov nyuag av ntawd los ua yus haiv neeg li naj...tsis lam tias lub nyuag qhov ncauj hais xwb es luag cia li tu av rau koj ua tswv kav...ntshe npau suav tseem yuav tseeb zog.#31 HMOOB_Keeb Hmoob Huaj Vam_*

HMOOB_Keeb Hmoob Huaj Vam_*
 • Guests

Posted 17 January 2014 - 01:46 AM

Nej yuav tsum paub hais tias twb muaj cov teb chaws muaj neeg tsawg tshaj 100 leej neeg lawm.  Peb Hmoob tseem muaj coob tshaj lab thiab peb hmoob yeej muaj teb muaj chaw los ntev lawm tab sis peb hmoob ntshai mus lees txais nws lub teb chaws xwb.  Tsis ntev lawm xwb peb hmoob yeej yuav muaj teb chaws nrog luag nyob xwb xwb.  Thaum txog sijhawm txawm tsis xav muaj los yeej yuav tsum muaj xwb os me nyuam hmoob aw.  Koj yuav ntseeg thiab tsis ntseeg los nyob ntawm koj os nawb.#32 HMOOB_Keeb Hmoob Huaj Vam_*

HMOOB_Keeb Hmoob Huaj Vam_*
 • Guests

Posted 17 January 2014 - 01:51 AM

http://en.wikipedia....s_by_population

 

 

Nej tsis ntseeg los mus saib cov teb chaws hauv qab ntuj no ntawm no nawb.#33 HMOOB_Keeb Hmoob Huaj Vam_*

HMOOB_Keeb Hmoob Huaj Vam_*
 • Guests

Posted 17 January 2014 - 02:00 AM

Nej mus click (nyem) kuv qhov website no nej thiaj pom tag nrho cov teb chaws hauv qab ntuj no thiab ua ib lub teb chaws muaj tib neeg coob npaum li cas.  

 

http://en.wikipedia....s_by_population

 

 

Muaj tshaj 100 lub teb chaws es muaj neeg tsawg tshaj 100 leej neeg.  Hmoob li UN twb muab teb chaws rau hmoob lawm tab sis hmoob tsis kam yuav xwb ne. Nej tsis kam no kuv yuav mus lees ib leeg nawb, thaum kuv tau teb chaws lawm, leej twg los nrog kuv nyob mam them se xwb os.

 #34 HMOOB_hmoobtaskeelawm_*

HMOOB_hmoobtaskeelawm_*
 • Guests

Posted 17 January 2014 - 11:32 PM

haj haj .tus phooj ywg (keeb hmoob huaj vam ) aw cas hais tau zoo li yooj yim tiag tiag yom...yog tias yooj yim li koj hais...tag kis kaj ntug koj cia li pib koj tes num li hais es thaum twg koj hais tau teb chaws yuav lawm kuv yog ib tug yuav los ua tus txhawb nqa koj thiab them se rau koj noj dawb kiag nas...tsis txhob tos ntev tsam ob peb xyoos no tib neeg muaj muaj mob phem ntau yam tsam koj tes num tsis tau tiav es koj wb twb ho ncaim ntiaj teb lawm ces...hmoob ho tsis muaj teb chaws nav...pib tag kis mus ntag ov mog...raws li keeb kwm yav dhau los peb cov nyuag hmoob tas kee no yeej yuav ciaj tsis taus vaj ntxwv ib zaug...yeej yuav muaj tsis taus ib daim av uas yuav yog hmoob li ib zaug...thaum ntej luag lwm haiv neeg tsis tau paub txog hmoob teev ntshav phem luag twb ..conseder..yuav pab muab hmoob coj los sab laj nrhia av tu rau hmoob kav...tab sis cov niag neeg tas kee siab phem heev...sib tog ua ntu zus ua rau luag paub tias yog tu av rau cov dev no nyob mas ntshe plaub ntug yuav daws tsis paub tas...ib co yuav coj nyab laj tuaj ua nws txha nqaj qaum...ib co yuav coj suav...ib co yuav cov cov tawv dawb ces plaub ntug haj yam yuav daws nyuaj...xaj neeg no yog ib xaj neeg tsis sib koom siab...cov nov tsis tas yuav tig qhov muag ntsia txog nws...no ces luag thiaj muab nws nyuag thawj coj loj cuj kiag kom nws poob tsim es nws suab ntsiag mus no xwb tiag...es koj paub tsis txog tej no los cas zoo li koj tseem tham as kaj tau ua rau kuv kub siab lug nrog koj li thiab nas me phooj ywg zoo e...koj tsis paub tias yawg hlob pov mob mob hlwb es ua rau yawg tej me siab ntsws tsis ua hauj lwm tas yawg thiaj ncaim lawm vim hmoob nrog yawg sib txeeb tsiab peb cuag noj...yog hmoob muaj teb chaws ces hmoob sib tua lawm no los mas koj yawg...koj pus xav tias koj yuav tswj tau koj haiv neeg ntshav phem no kom lawv them se rau koj noj dawb no maj los...kuv mas tsis vam txog li os...ntshe yuav mag lawv muab yus ntsaig ua ntej tau se noj nav...haj haj kuv tsis yog lam hais ov cov phooj ywg...yog nej leej twg tawv sim me...tseem tsis pom naj...luag lwm haiv neeg luag tseem saib txoj cai ua ov...hmoob ruam tsis..k..txog leej twg li cai nawbleej twg tsis ntseeg kuv sim mev pom tus uas tuaj tom yus nrob qaum lauj ko taw yog hmoob tiag...nyob lub teb chaws twg yeej meem fwm luag tej nom tswv lub teb chaws ntawd xwb siav ntev dua ov mog hmoob aw.#35 HMOOB_Taw Qhia_*

HMOOB_Taw Qhia_*
 • Guests

Posted 17 January 2014 - 11:32 PM

Lub ntiaj teb no, txhua yam ua tau tas, tiam sis thawj kauj ruam, yuav tau hlub tus kheej ua ntej tso.  Thaum twg Hmoob paub hlub Hmoob lawm ces ua dabtsi twb tau tag.  Txhob saib tej kev plees kev yig hlob hlob uas yuav txiav tau sawv daws txoj kev sib hlub.  Cov neeg tham lus dev lus npua thiab muab kev plees kev yig saib hlob ces tseem tsis tau paub tab kiag li, vim nws rov txov tus kheej xwb, tsis yog lwm tus. #36 HMOOB_Keeb Hmoob Huaj Vam_*

HMOOB_Keeb Hmoob Huaj Vam_*
 • Guests

Posted 18 January 2014 - 04:43 AM

Lub teb chaws neeg tsawg tshaj yog 56 leej neeg xwb.  Kuv pab txiv tub twb muaj tshaj 100 leej lawm.  Nej hais nyuab dhau lawm.  Kuv mam mus lees ib lub rau kuv ua ntej.  Leej twg los tom qab ces nyob hauv kuv xib teg tag nrho raug kuv sau se thiab ua kuv li pejxeem lawm xwb.  Tsis ntseeg tag kis ntuj kaj ces tsis xav pom los yeej yuav pom tsis xav paub los yeej yuav paub os nawb.#37 HMOOB_npausuavlosyogtiag_*

HMOOB_npausuavlosyogtiag_*
 • Guests

Posted 18 January 2014 - 01:25 PM

Haj Haj Haj ..me tij laug(keebHmoob Huaj vam) aw cas koj niam cav hais ua rau kuv rawm pom koj lub teb chaws ua luaj li...yog hnub twg koj hais tau lawm tiag...kuv mam los ua koj pej xeem ov...kuv yuav tsis tawm tsam koj dab tsi kiag kuv yuav los ua liaj ua teb muag rau lwm teb chaws kom kuv muaj nyiaj them se rau koj noj dawb...kuv yuav tsis pub koj khwv khwv...cia koj ua kuv tus nai kom tas koj tiam neej li tiag phooj ywg...tab sis yog tag kis kaj ntug koj pib mus hais tau daim av ntawm..U.N los...es thaj av ntawd yog nyob rau qhov twg thiab ze rau lub teb chaws twg no koj muab thaij duab tej me toj roob hauv pes muab tso tawm rau hauv Tojsiab no tuaj pub rau kuv saib es...saib yog hav suab puam qhuav xwb los yog av zoo ua noj ua haus thiab kuv thiaj koom koj thiab ov...kuv xav mas yog xav tau av kom txaus yus pab txiv tub nyob xwb los yeej txaus siab lawm no mas...tsis tas yuav ua nyuaj npaum li koj hais...koj rho hlo li ntawm $500.000.00 yuav av hau teb chaws MESKAS no xwb mas koj pab txiv tub nyob tsis thoob li lawm os...thaum ntawd kuv mam los caum nej...peb sib dia nyob...kuv mam xoj koj tej av ua teb xwb ces koj noj tsis tas lawm tiag phooj ywg...kuv hais tiag tiag hov...haj haj  zoo siab tau ntsib koj os#38 HMOOB_Keeb Hmoob Huaj Vam_*

HMOOB_Keeb Hmoob Huaj Vam_*
 • Guests

Posted 18 January 2014 - 03:31 PM

Phoojywg, npausuavlosyogtiag, yog tag kis kaj ntug kuv muaj teb muaj chaw lawm ces kuv mam zoo siab txais tos koj los ua kuv ib tus thawj tub ceev xwm kiag os nawb.  Thaum ub Fabkis twb faib teb chaws rau Hmoob tab sis Hmoob tsis kam yuav.  Tsam no peb leej twg mus lees txais ib daim av ua Hmoob ntiag tug los luag tseem yuav muab no nawb es tsis txhob poob siab kiag li.  Daim av xwb luag yeej muaj cia tos peb lawm tab sis sijhawm tseem los tsis tau txog xwb.  Tag kis ntuj kag yog sijhawm los txog ces peb cia li mus nyob lawm xwb.

 

http://en.wikipedia....ulation_in_2005

 

Nyem kuv qhov Website saum no koj thiaj paub tias yus muaj tib neeg coob npaum li cas thiaj yuav mus thov tau UN kom luag muab ib lub teb chaws rau yus nyob.#39 HMOOB_Noob Neej Hmoob_*

HMOOB_Noob Neej Hmoob_*
 • Guests

Posted 19 January 2014 - 04:38 AM

Tam sim no tshuav 3 lub teb chaws tseem tsis tau muaj tib neeg nyob coob.  Lub thib 1 yog Greenland, lub thib 2 yog South Pole, lub thib 3 yog North Pole. Yog leej twg nyiam no mus muab npe rau UN luag yuav zoo siab muab ib thooj av ua nws ntiag tug.  Txawm 2, 3 yig xwb os luag yeej tso cai thiab muab rau nawb.  Saib mas...yeej muaj teb chaws nyob tos Hmoob lawm tiag.

Attached Thumbnails

 • images (1).jpg
 • sp.jpg
 • PolarMap.gif


#40 HMOOB_npausuavlosyogtiag_*

HMOOB_npausuavlosyogtiag_*
 • Guests

Posted 19 January 2014 - 05:25 AM

Yawm phooj ywg Hmoob Huaj vam aw...yog koj ua tau li hais mas yog koj rub kuv mus ua koj ib tug tub sab laj nrog koj lawm mas...kuv mam muab kuv lub niam tswv yim txawj ntse coj los sau ua ib tsab...kauv maim coj peb haiv neeg kom vam meej mus txawv luag lwm haiv neeg...kev noj kev haus...kev kawm...kev tswj hwm tuav teb chaws...ua kom peb haiv neeg xam maj tawv...thiab txawj sib hlub tshaj niaj hnub no...kuv paub tias thaum kuv tsim tsa tus kauv maim txhua fab tiav tas mas...peb haiv hmoob yog ib haiv neeg uas siab tawv thiab mloog lus tshaj plaws....kev vam meej yuav nce qib mus ceev tshaj plaws...koj sim saib seb...txij thaum peb haiv hmoob txawj sau tau tus ntawv hmoob Lastees no los mus xwb hmoob vam meej mus ceev npaum cas lawm...peb hmoob nyob lub teb chaws twg lub teb chaws ntawd wam meej ceev tshaj plaws...suav thiab nyab laj...law tsis tuag tshaib vim lawv ua luam caum noj hmoob xwb...yog tsis muaj hmoob mas lawv yuav pluag tshaj niaj hnub no...thaum peb hmoob cov yeej thoj nam nyob thaib teb yuav raug tshem tawm kom tas hauv thaib teb mus mas thaib cov neeg nyob ib puag ncig quaj thiab seev ntsuag qees tias hmoob mus tu qab ces...thaib yuav tsis pom qab nrhiav  kev khwv noj haus uas yuav zoo tshaj thaum hmoob nyob nrog thaib lawm...kuv tsuas ntshai tsis muaj tus ntaus thawj li koj...es kom kuv ho tau ua tus pab xwb tiag koj yawg...yog muaj tus ntaus thawj hlo lawm ces...kuv zoo siab hlo pab txhawb  kom mus txog txoj kev npau suav raws li lub peev xwm yuav ua tau ntag hos...tab sis yuav yog nco ntsoov coj lub siab ncaj ncees tiag tiag ov.#41 HMOOB_Taw Qhia_*

HMOOB_Taw Qhia_*
 • Guests

Posted 21 January 2014 - 03:18 AM

Yog cov Hmoob tuaj kawm nyob txawv teb chaws tseem hais tias cov tham txog Tebchaws Hmoob yog neeg vwm, no ces cov neeg no tseem poob qab ntawm txoj kev kawm deb kawg nkaus.  Yuav tau kawm tiag seb ib hnub kawm puas yuav tiav es pom.  Kev ua tebchaws yog thawj theem ntawm ib haiv neeg twg lub neej xwb, yog feem ntau tseem tsis tau pom ces lub neej tseem nyob deb heev li os Hmoob.#42 HMOOB_guestb3XpbH_*

HMOOB_guestb3XpbH_*
 • Guests

Posted 30 January 2014 - 12:55 AM

Hmoob yov ua lis cas thiaj lis yov muaj tau ib lub teb chaw Hmoob ua yog Hmoob tug vim niaj hnub niam no Hmoob tib tsis kam sib koom nyiaj yuav kom tau ib lub tshav pob coj los ua Hmoob tug es yov ua lis cas yuam kom Hmoob mus sib sau nyob ua kes kom muaj ib lub teb chaw lis luag.  Kuv yov tsis tham luag tom tej qhov teeb lau tiam sis kuv yov tham txog kuv tsev neeg qhov teeb meem ua ntej rau nej mloog seb nej hos xa lis cas.  Peb tsev kiag yeej muaj kwv tij coob tiam sis thaum los sib tham tia kom sawv daw sib sau nyiaj coj mus yuav ib thaj av no mas tus twg los tus thuam tia ua tsis tau kom tsis txhob yuav tau luag daim av ntawd coj los ua yus cuab kwv tig tug.  Nyob rau hauv Hmoob lub plawv siab nqaim thiab phem npaum lis ntawd es yov ua lis los sib kom tau ib lub zog loj los txeem kom tau ib lub teb chaw los ua Hmoob tug?  Qhov ua Hmoob yov muaj ib lub teb chaw ces lam tham, tham ntxia me nyuam yau kom tsis quaj xwb.  Tub siab tia tiam neej no yus los ua ib zaug neeg nyob rau hauv haiv neeg Hmoob.  Lub siab ntsws xav tau nqaim ib yam lis Hmoob sawv daw thiab.  Yov kom Hmoob txawj sib hlub mas ntshes yov tau muab lub niag npes Hmoob ntawd pauv seb Hmoob lub siab pua txawj pauv thiab.  Yog tsis txawj pauv ces ntshes tag tiam neej no Hmoob yov hloov tsis tau siab lis os.  Hmoob yov ua ib haiv neeg noj ntawm ncauj pov ntawm taws.  Noj hnub no xam hnub no xwb yeej tsis paub tag kis lis.     #43 HMOOB_tub xom xwm_*

HMOOB_tub xom xwm_*
 • Guests

Posted 30 January 2014 - 03:48 AM

Xomxwm nyob teb chaw los tsua,

 

nyob zoo ib tsoo phooj ywg hmoob,

 

niam qhua tau lis 3 hnub los no xwb xeeb muaj xwm txheej tsi zoo nyob rau lub mengkhoun Xiengkhoua ua muaj lis no:

muaj ib pab neeg tsi txau siab rau kev coj ntawv tus thawj coj Caub moung meng khoun ntawv t ces tseem muaj neeg muab yawg to kev tuag pog tseg lawm ua muaj neeg siv pho AK 47 tua, tam sim no tseem tab tom muab yawg caub meng no ua kev cai dab qhua, yawg caub meng no yog hai neeg los tsua. thiab tseem muaj kev sib tham mes ntsi hai tia yawg tuag no yog vim hmoob mus ua tus tuas no los kuj tsi paub qhov tseeb thiab, tab nrooj plaub no yuav muab los sib tham sai sai no seb yog vim lis cas tiag, mam ntsib nej dua,

 

 #44 HMOOB_Khamtay Sisavangvong_*

HMOOB_Khamtay Sisavangvong_*
 • Guests

Posted 30 January 2014 - 04:23 AM

Yog tsis paub tseeb ces tsis paub yuav muab nog rau leej twg ris thiab os.  Ib, ces yog cov ntxub nws.  Ob, ces yog cov xav txeeb nws tus nom xwb.  Nom tswv Nplog teb muaj muaj xiv, txawm nws ua tsis yog los yeej tsis muaj leej twg hais tau nws.  Xav mas peb cov nyob Meskas zoo lawm hov ntau.  Leej twg tsis lam ua dab tsi tsis raug cai tau rau ib tus neeg twg li.  Nom mus ua txhaum luj noob los nom yeej mag ntes kaw nkauj ib yam.  #45 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 30 January 2014 - 04:57 AM

Xomxwm nyob teb chaw los tsua,

 

nyob zoo ib tsoo phooj ywg hmoob,

 

niam qhua tau lis 3 hnub los no xwb xeeb muaj xwm txheej tsi zoo nyob rau lub mengkhoun Xiengkhoua ua muaj lis no:

muaj ib pab neeg tsi txau siab rau kev coj ntawv tus thawj coj Caub moung meng khoun ntawv t ces tseem muaj neeg muab yawg to kev tuag pog tseg lawm ua muaj neeg siv pho AK 47 tua, tam sim no tseem tab tom muab yawg caub meng no ua kev cai dab qhua, yawg caub meng no yog hai neeg los tsua. thiab tseem muaj kev sib tham mes ntsi hai tia yawg tuag no yog vim hmoob mus ua tus tuas no los kuj tsi paub qhov tseeb thiab, tab nrooj plaub no yuav muab los sib tham sai sai no seb yog vim lis cas tiag, mam ntsib nej dua,

 


Xomxwm nyob teb chaw los tsua,

 

nyob zoo ib tsoo phooj ywg hmoob,

 

niam qhua tau lis 3 hnub los no xwb xeeb muaj xwm txheej tsi zoo nyob rau lub mengkhoun Xiengkhoua ua muaj lis no:

muaj ib pab neeg tsi txau siab rau kev coj ntawv tus thawj coj Caub moung meng khoun ntawv t ces tseem muaj neeg muab yawg to kev tuag pog tseg lawm ua muaj neeg siv pho AK 47 tua, tam sim no tseem tab tom muab yawg caub meng no ua kev cai dab qhua, yawg caub meng no yog hai neeg los tsua. thiab tseem muaj kev sib tham mes ntsi hai tia yawg tuag no yog vim hmoob mus ua tus tuas no los kuj tsi paub qhov tseeb thiab, tab nrooj plaub no yuav muab los sib tham sai sai no seb yog vim lis cas tiag, mam ntsib nej dua,

 

Tej xwm txheej ua muaj kev sib ntau sib tua no ces yeej yov muaj ntau heev tshwm sim los rau yav tom ntej no vim tia thaum lub 10 hlis xyoo 2013 tag los no tus nom tswv Nplog tshiab ua tau sawv los coj lub teb chaw Nplog ntawd muab tej qhab lab xab kas ntawd txiav nyiaj hlis tag lawm ntau heev.  Yog vim lis ntawd tus nom loj yov yuam kom cov luj noob ua tiag ua hauj lwm yog lis ntawd sawv daw thiaj lis tsis txau siab thiaj lis muaj tej xwm txheej tsis zoo tawm los rau sawv dawm hnov thiab pom rau ntawm  qhov muag kiag.

 

Txawm tia yov muab tej kev chim siab tsis zoo ntawd liag nog kiag rau Hmoob los kuj tsis yog lawm vim tia tej nom tswv yeej tsis pub Hmoob kwv riam kwv phom lis lawm tsua yog cov tub rog thiaj lis muaj peev xwm kwv tau riam tau phom xwb.  Tus neeg ua yov muaj peev xwm tua tau tus Cob Moo miengkhune ntawd ces yog nws neeg rov muab nws tua pov tseg xwb vim nws tau ua rau luag chim ces luag lub pob chim thiaj lis muaj peev xwm muab nws tua tau pov tseg.  

 

Peb ua neeg nyob rau hauv lub ntiaj teb no ces tus neeg ua tua tau koj pov tseg ces yog tus ua koj saib tsis tau nws, tus ntawd nws thiaj lis muaj peev xwm tua tau koj pov tseg xwb.  Hos, koj tus phooj ywg ua koj hwm nws ntawd nws yeej tsis lam tua koj pov tseg lis.  Tus Cob Moos Miengkhune ntawd txoj kev raug luag tua pov tseg los vim nws muaj ib tug yeeb ncuab chim siab heev lis rau nws lawm yog lis ntawd tus neeg ntawd thiaj lis muaj peev xwm muab nws tua pov tseg.  Tus neeg ua muab tau rab phom AK 47 ntawd tua tus Cob Moos ntawd ces tib yog nws ib tug neeg ua paub nws zoo, zoo heev thiab tus Cob Moos ntawd tau muab luag yuam nia nthis txhas yog lis ntawd luag thiaj lis muab nws tua pov tseg coj mus them rau nws txoj kev heev hlos tawv ntxhia ntawd xwb.    

 

Cov nom ua raug luag tua pov tseg thaum ub ces ntsib qhov teeb meem ua thaum nws yog luag tus loj ces nws yuam nws tej luj noob tsws quav txhis yog lis ntawd nws tej luj noob thiaj lis npaj siab ntsoov rau thaum lub sib hawm ua sawv daws mus sib tua tom tshav rog ces nws tus luj noob ntawd mam lis muab nws tua nraum nrab qaum tuaj xwb.  Nws tuag los vim nws txoj kev tsis hwm nws tej lub noob.  Kev ua nom ua tswv ces yeej swb tus neeg hais tau lus zoo haum rau sawv daw hwm nws.  Nws thiaj lis muaj neeg kam tiv thaiv nws tus yeeb ncuab.  Nws thiaj lis tsis raug luag tua pov tseg yooj yig.  Hlob Vaj Pov kiag los nws yeej raug luag tua ob peb zaug lawm.  Vaj Pov muaj hmoo heev es nws khiav dim lawm xwb nws thiaj lis tsis tuag.  Hos, Tub Nplis Lis Foom ces luag maj mam ntxia nws thiab muab nws txhom ciaj, ciaj coj mus kaw rau pem Viengxai.  Txog thaum kawg luag mam lis muab nws tua pov tseg xwb.   #46 HMOOB_Txhobntshawuanom_*

HMOOB_Txhobntshawuanom_*
 • Guests

Posted 30 January 2014 - 06:29 PM

kev xav xav ua nom ua tswv xav ua luag tus thawj coj ces yus txoj sia yeej nyob rawv ntawm luag lub ntsis riam ntsis phom xwb tiag...tiam tam sis no tsis yooj yim ua nom li tej laus thaum ub lawm ov...yuav mus hais nyuag (cob Moos) tuav pej xeem nyob seej seej hauv zos xwb...yawg hlob vaj pov twb mag tib phom ua yawg caj npab lov nthov...luag tsi nruab log siab ntag tab sis tsis khaj tuag thiaj raug txhais nyuag caj npab xwb...koj ua thawj coj mas tsam puav koj hais lus zoo tab sis tsam puav muaj leej puav koj yeej hais tau nyhav rau luag lawm...koj tsis mag yeeb ncuab tua los koj yuav mag koj cov neeg seej tua koj....nyob li yawg hlob(Bouncas) uas yog cov pub thawj tus nai phoo...yawg mas khav ntxhias coj cov nyab laj qaum teb... cov tub rog tuaj caum raws tua peb nyob tim(phu Biab)tas tom qab no tib pab me muaj plhus ntxiag tig mus raws peb cov Hmoob nyob sab...moos pheeb, moos phoun,tsua hlau, mag peb ib yawm kwv tij hmoob hav zoo xuas tib pom...M16 nruab log siab lub sij hawm uas ###### tseem tab tom yoj tes ntxhias qhia nws cov tub rog kom tuaj puav peb hmoob ua ######(Booncas) suab ntsiag hnub ntawd...kev xav xav ua nom ces lub neej yeej mus li no xwb tiag cov phooj ywg.#47 HMOOB_vajlis_*

HMOOB_vajlis_*
 • Guests

Posted 31 January 2014 - 03:34 AM

Hmoob mas thaum tsis tau ua nom mas xav, xav ua nom.  Thaum tau ua nom kiag mas ntshais heev lis vim muaj neeg phem coob, coob tuaj nya qhov tsev tua pov tseg.  Thaum ub leej twg yog ib tug nom mas yov tsum muaj kwv tij coob tuaj zov vaj zov tsev thiaj lis tau luag.  Yog tia tsis muaj kwv tij coob ces ua nyob ua neeg pej xeem xwb zoo dua lawm nawb.  Thaum ub Tub Npis Lis Foom nws tsis kam tuaj mus txawv rau lwm teb chaw los vim tia nws xav, xav kom tau ua nom loj.  Txog thaum kawg luag thiaj lis muab nws txhom ciaj, ciaj coj mus kaw them nws lub txim kom tag ua ntej luag mam lis muab nws coj mus tua pov tseg.  Hlob Vaj Pov ces xav tia tsis khiav ces thaum twg luag tuaj txog ces luag yov muab coj mus txim txom hnyav heev luag mam lis muab tua pov tseg yog lis ntawd Hlob Vaj Pov thiaj lis khiav nrawm nroo tawm hauv teb chaw Nplog mus nyob rau sab Thaib teb kom dim txoj kev tuag.  Thaum Vaj Pov tuaj mus nyob rau sab Thaib teb los Thaib yov kom Vaj Pov tawm hauv Thaib teb mus vim Thaib kuj ntshais tsam Nyab Laj tuaj muab lub teb chaw Thaib tua ntsoog tag.  Yog lis ntawd Vaj Pov thiaj lis tau ua ib siab khiav mus nyob rau teb chaw Meska lawm kom Vaj Pov dim txoj kev tuag.  Pab Tha Vwj Mais ces nws kuj yog ib tug neeg tseem ceeb saib tej pej xeem thoj nam Hmoob tawg rog nyob rau hauv Thaib teb los lawm ntev.  Tom qab lawv kaws lub yeej thoj nam tawg hauv Thaib teb ces Vwj Mais thiaj lis ua ib siab nrog ib cos Hmoob thoj nam tawg rog rov qab mus rau sab tim Nplog teb.  Vwj Mais yog ib tug nom saib tej pej xeem thoj nam tawg rog yog lis ntawd luag thiaj lis tsis tseg Vwj Mais txoj sia. Txog thaum kawg luag thiaj lis muab Vwj Mais txhom coj mus lawm.  Vwj Mais thiaj lis nploj mus lawm ntab ntws tsis hnov Vwj Mais tsws nyob rau qhov twg lis.  Kev ua nom ua tswv ces tsua zoo thaum tsis muaj kev ntxhov siab xwb.  Thaum muaj kev tsis sib haum ces yeej pws tsis tsaug zog tsua ntshai tsag luag lam tuaj nya tua pov tseg.  Ua ib tug nom mas tais cau kawg lis nawb.  Yog leej twg tsis tau ua nom mas thiaj lis xav, xav ua nom xwb. Thaum tau ua nom kiag lawm ces yog tau txoj ntawv tuag ntag.

 

Thaum ub Yaj Thoj Tub los kuj yog ib tug thawj tub rog koom tes nrog Xub Phab Nub Voos lawv sawv tuam tsam Huab Tais Nplog lawv tog ua yog tog Royal Lao Army.  Txog thaum kawg Yaj Thoj Tub rov raug nws cov neeg muab nws tua tuag xwb.  Kev ua nom ua tuj loj ces yog los ntis luag tus hniav riam hniav phom xwb.       

Attached Thumbnails

 • ScreenShot035.png
 • 039cc8628c68cdde1ed0054e31dfa61c.jpg


#48 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 31 January 2014 - 11:29 PM

ua cas peb cov me hmoob vaj pov mas tseem khaws tau hmoob li qub txeeg qub teg...muab tso tuaj pub rau suav daws tau saib...es peb cov me kwv tij hmoob nyab laj..30.. xyoo ho tsis pom tso ib daim me qauv puav pheej tuaj pub peb hmoob suav daws tau saib li...es yog tseem ntshai nplog liab thiab nyab laj liab hwv los yog yeej tsis muaj puav pheej cia li los cas ne...peb kuj xav pom tej duab lub caij lawv koom tes pab cov nom nplog liab thiab nyab laj liab... ua lawv pus muaj duab txog tej keeb kwm no cia thiab...tam sis no teb chaws tiaj tus lawm tsim nyog suav daws yuav tau muab los sib qhia hos cov phooj ywg...luag haiv neeg nyab laj thiab MesKas...luag yeej tso luag tej ..Movies...sib qhia thaum sib tua puas tsuaj npaum li cas...zoo li yog luag ua si xwb nas yom...peb hmoob vaj pov mas kuv pom muaj tej Movies qho me ntsis lawm thiab ntag...tab sis ho tsis pom peb cov nom tswv tog...pab thej Lao...peb kuj xav pom saib lawv ho sib zog npaum li cas es thiaj ho yog cov yeej teb chaws lawm...kom tej me tub me nyuam ho tau kawm  thiab paub lawv tej txiaj ntsig thiab...txawm tog twg yeej teb chaws lawm los puav leej yog peb tus hmoob peb yeej pab zoo siab tag nrho...tab sis xav pom tias yog yawg lub ntsej muag zoo li cas diam...thiaj muaj peev xwm npaum li ntawd no hos....peb kuj hnov hnov leej puav cov nyob tog...pabthej Lao lub npe lawm thiab tab sis tsis tau pom tus neeg los sis tej duab lis...txawm yog nyob tog twg los yeej yog peb suav daws tej niam tej txiv tag nrho hos hmoob aw....thaum lub caij yawm saub pub nej yeej ces nej ua peb tus nai...thaum peb ho yeej ces peb ho ua nej tus nai...tsis txhob sib ceeb nyeej...yav tas cia tas mus...tsov rog tus ces peb rov sib hlub caum lub neej tshiab mus no xwb las as yom cov phooj ywg...nej pus xav li kuv xav thiab mas los???.#49 HMOOB_hmoob_*

HMOOB_hmoob_*
 • Guests

Posted 01 February 2014 - 03:27 AM

Zoo siab tuaj koom nrog nej hnub no.  Raw lis tog Pab Thej Lao ces yog muaj Yaj Thoj Tub ua thaum ub raug lawv muab nya tua pov tseg lawm. Nws lub cev lav coj mus fau rau ti Looj Hej.  Faiv Ntaj Lauj Npliaj Yob kuj yog tog Pab Thej Lao ib tug thawj sawv tuam tsam nrog tog Tub Npis Lis Foom thiab Vaj Pov lawv tog.  Tom qab no Faiv Ntaj quav, quav yeeb ces Faiv Ntaj kuj ua nom ua tswv los luag kuj tsis tshua nyiam vim quav yeeb lawm.  Tom qab Faiv Ntaj tuag tag ces lawv thauj Faiv Ntaj lub coj mus fau rau ntawm Looj Hej nyob sib zes rau ntawm Yaj Thoj Tub lub ntxas thiab.  Yog nej xav mus pom Yaj Thojj Tub thiab Faiv Ntaj Lauj Npliaj Yob lub ntxas ces thiab daim duab no ces nej mus saib rau ntawm lub zos Looj Hej nawb.

 

Thaum ub Faiv Ntaj Lauj Npliaj Yob koom tes nrog tog Pab Thej Lao mus nkaum rau pem Viengxai cov qhuav tsua nrog Kaysonne thiab  Xub Phab Nub Voos lawv ua kes tau muaj 15 lub xyoo.  Tom qab lawv yeej teb chaw ces lawv mam lis tawm los kav lub teb chaw Nplog nyob rau hauv Vientiane. 

 

Tus neeg ua muaj peev xwm tiv thaiv lub teb chaw kom yeej ces yog Yawg kaysonne.  Hos, Xub Phab Nub Voos thiab Fab Ntaj lawv ces lam ua, ua raw Yawg Kaysonne qab xwb.  Kaysonne mas yeej yog ntshav Nyab Laj ces nws yeej tsis hlub Nplog tej noob huab tais lis.  Tus twg yog Nplog tej noob huab tais ces yeej raug tua pov tseg xwb yog lis ntawd Xub Phab Nub Voos kuj muaj ib tug kub ntshes heev thiab tau kuv kawm tiav pem Russia los tswj lub teb chaw tiam sis nws raug Kaysonne lawv muag coj mus ntau taug pov rau ntawm av liav.  Tom qab Xub Phab Nub Voos tus tub taug tag ces cov neeg Russians tsis txau siab ces lawv thiaj lis yuam kom Kaysonne lawv mus khawb kom tau tus tub ntawd lub cuv coj los fau yog lis ntawd lawv thiaj lis mus khawb tau Xub Phab Nub Voos tus tub lub cev coj los us kev cais thiab fau muaj ib lub ntxas nyob rau ntawm Yawg Xub Phab Nub Voos lub qhov tsua.  Xub Phab Nub Voos tus tub ntawd txoj kev tuag coj los qhia rau tej pej xeem neeg Nplog tia Nyab Laj Liab yeej tsis hlub tej neeg Nplog lis.  Tom qab nyab laj tuaj mus tswj tau lub teb chaw Nplog tag thiab muab Nyab Laj tus chij txhos ua kes nrog Nplog tus chij sib txig zos ua kes thaum ntawd Nplog mam lis paub tia Nplog lub teb chaw raug luag tuaj mus kav tag nrhos lawm.  Tus pej xeem neeg Nplog twg ntses ces yov tsum raug tua pov tseg xwb  yog lis ntawd tej pej xeem neeg Nplog lam ua hauj lwm kav lub teb chaw Nplog tiam sis yeej ntshais rwg tsam Nyab Laj muab coj mus tua pov tseg ploj lus lawm ntsiag moos tos.  Nplog cov nom tswv kav lub teb chaw Nplog ces tib raug Nyab Laj coj mus tua lawm coob tus.  Nplog tej cov nyiaj los muaj Yawg Kaysonne Nyab Laj Liab ntawd daim duab nyob rau hauv xwb yeej tsis pom Xub Phab Nub Voos thiab Yawg Faib Ntaj Lauj daim duab lis.  

 

Attached Thumbnails

 • DIGI1208.JPG
 • DIGI1061.JPG
 • DIGI1081.JPG
 • DIGI1057.JPG
 • DIGI1066.JPG
 • DIGI1083.JPG
 • DIGI1136.JPG
 • DIGI1110.JPG
 • DIGI1162.JPG


#50 HMOOB_Hmoob Fajtim Khawv_*

HMOOB_Hmoob Fajtim Khawv_*
 • Guests

Posted 01 February 2014 - 04:03 AM

Ntshai tuag ces tsis txhob ua nom nawb, cia kuv mam ua os.  Tsis yog nom Hmoob xwb thiaj muaj neeg ntxub, nom thoob qab ntuj yeej yuav tsum muaj neeg tiv thaiv tag li xwb os.  Meskas cov presidents nyaum qhuav los ua nom 4 mus rau 8 xyoo xwb tab sis luag twb muaj neeg saib zov thiab thiv thaiv nws mus txog hnub nws tuag kiag.  Nom Nplog tas kee lawm.  Nom Hmoob los tas kee lawm. Tam sim no tshuav cov caubfab yuav los tuav lub teb chaws lawm xwb.  Peb twb pib lawm nawb.  Tsis ntev ces nej yuav pom peb lub teb chaws loj zuj zus tuaj thaum no nej mam nkag los nrog peb sib koom tes thiab ua nom kav lub teb chaws.

 #51 HMOOB_nEO lAO hAV xAJ_*

HMOOB_nEO lAO hAV xAJ_*
 • Guests

Posted 01 February 2014 - 08:43 AM

pEB COV mUAJ yEEJ nPAUJ tEG XWb vAJ pOV TwB kHIAV TSiS sAIB qAB kIAG lAWM

.  

 

Attached Thumbnails

 • soupg.jpg
 • favi.jpg
 • kiabtoo.jpg
 • KAI.jpg


#52 HMOOB_Thaub HmoobUSA_*

HMOOB_Thaub HmoobUSA_*
 • Guests

Posted 01 February 2014 - 09:37 AM

Kuv thov ua tsaug rau Nyablaj Liab, Nplog/Hmoob Liab ua tau raws peb tawm hauv lub teb lablaag Nplog mus nyob tebchaws vammmej, uas kuv ya davhlau 10 xuaj moos xwb, twb hloov kuv lubneej mus uantej Nplog teb 200 xyoo. Yog cov dev no tsis raws peb ces peb feem coob tsuas yog npausuav xwb. Kuv yeej tsis nrog leejtwg rhiav lub tebchaws Hmoob lawm, nej txawm rhiav tau los kuv tsis rog nej mus nyob lawm nawb kwvtij.#53 HMOOB_kuvhlubhmoobtiagtiag_*

HMOOB_kuvhlubhmoobtiagtiag_*
 • Guests

Posted 01 February 2014 - 03:53 PM

kuv yog tus sau cov lus thov nyob saum comment:48...Thov ua tsaug rau tus phooj ywg comment:49 thiab :51 koj kuj tau pab muab tej nom tswv tog...Pabthej Lao...coj los piav  qhia pub rau peb ib tsoom hmoob uas tsis tau paub meej li kuv tau paub thiab pom tej duab thov ua koj tsaug mog...peb ib tsoom me hmoob ntxim hlub thiab hmov tshua nyob thoob qab ntuj... lub caij thaum nej tau kawm txog peb ib tsoom nom tswv ntawm peb ob tog neeg...xws li tog...VAJPOV thiab tog hmoob pabthej Lao coj los sib luj ua ke...luag lwm haiv neeg siv peb haiv hmoob coj los ua ib tug mej txwv zoo li yus yog ib tug lau yij...muab yus coj mus quaj dib yus haiv neeg los rau lawv tau tuav kua txob ntsw mov nplaum noj xwb...thaum  tsis muaj cov qus rau luag dib ntxiv lawm ces luag muab niag mej txwv tuav kua txob zaum kawg mus ntag...nyab laj muab peb hmoob thiab nplog ua mej txwv dib dag kom yeej lub teb chaws tas ces cov mej txwv mag...hos tog VAJPOV ces Meskas muab dib kom yeej tsov rog...Isduscis...tab sis thaum luag tsis siv koj lawm ces luag nrhiav tswv yim muab koj txov kom koj poob meej mom mus...thaum peb ua zoo muab tej keeb kwm no coj los soj ntsuam kom meej pem tag...tsim nyog peb haiv hmoob tsis hais cov nyob tog twg yuav tau tsis txhob ua neeg sib ceeb nyeej...nco ntsoov hlub yus haiv neeg tshaj yus mus hlub luag lwm haiv...peb cov laus mas peb yuav dua toj mus tab sis nej cov hluas tseem yuav nyob ntev mus...nco ntsoo qhia tej me tub me nyuam kom hwm thiab ntseeg yus haiv neeg tshaj mus hwm thiab ntseeg luag lwm haiv...yog peb cob qhia tau tej me tub me nyuam txhua tus lawm mas...peb thiaj yuav sib sau tau los ciaj taus haiv li luag...kev peb pheej swb luag vim peb tsis muaj kev kawm los kav peb lub siab...muaj ib pab yuav ua kom yus ciaj haiv tab sis ib pab tig tuaj tom lwm haiv neeg lauj ko tawv...nej ua zoo muab soj ntsuam kom meej...luag haiv neeg NYABLAJ..yeej tsis lam muaj ib tug neeg twg es yog neeg nyab laj yuav lam khiav los tuaj yawg VAJPOV tog ua tub rog nrog VAJPOV tig ntsis phom tua lawv haiv neeg hlo...hos MesKas los yeej tsis muaj ib tug neeg tawv dawb uas yog haiv neeg MesKas  yuav lam mus tuaj NYABLAJ tog tig ntsis phom tua lawv haiv neeg li...peb haiv hmoob yuav tau rua peb tej qhov muag pom tej no...yog thaum twg peb qhuab qhia tau peb haiv neeg coj tau li luag lawm...peb thiaj yuav tsis raug luag tsuj peb ntxiv lawm....yus haiv neeg yuav tsum koos zog ua ib lub siab...tsis hais nyob tog twg yog tus twg coj tau zoo cia nws ua suav daws tus thawj pej xeem sib koom pab txhawb nqa xwb...tseg kev tsis paub tab es pheej muab yus haiv neeg lub... mavtais...power mus taug xaiv qhia luag lwm haiv neeg...li thaum ub hmoob mus qhia...FABKIS tias kom mus tua Hmoob thaum lub caij ntuj nag ces hmoob swb...vim tej laus tsis qhuab qhia kom hwm yus haiv neeg xwb tsis txhob mus hwm luag...ces tus nywj taug xaiv ntawd thiaj cia li caum hmoob los txog niaj hnub no...tseg tsis txhob coj luag lwm haiv neeg kev thiab muab tswv yim mus tua yus haiv neeg...yog peb tswj tau peb txhua tus lub siab los hwm peb haiv neeg lawm peb thiaj yuav cij taus haiv thiab tsis raug luag muab yus ua luag li dev raws nqaij lawm....raws li kuv xav......kawg no thov ua tsaug rau peb ib tsoom phooj ywg uas nej ua siab ntev nyeem kuv cov lus sib tham pem hnub no....ua tsaug.#54 HMOOB_Zoov Qais_*

HMOOB_Zoov Qais_*
 • Guests

Posted 01 February 2014 - 07:41 PM

HMoob cov thawj coj yeej coj tsis ncaj thiaj raug luag lwm tus ntshaig. Txog txij luag yuav ntshaig yus los yus twb ua rau luag ntshav muag los lawm es luag thiaj nrhiav kev muab yus ntsaig kom tau. Hmoob cov thawj coj mas muaj xiv heev thiab ntshai neej ntshai tsav ntshai kwv ntshai tij tu siab. Ua thawj coj ces kev nej kev tsav dav heev, kev kwv kev tij los dav ib yam. Thaum muaj ib tus kwv tij los tus neej tsa twg mus ua dab tsi txhaum loj loj ces lawv yuav tuaj thov nws. Nws yog nom ces nws cia li mus tso dhim dawb tsis raug txim thiab tsis poob nyiaj li, cov neej tsa thiab khwv tij mas zoo siab heev rau nws tab sis nws tsis paub tus lawv mus ua txhaum ntawd ntshav muag ntws ntoo xwb. Lwm haiv neeg tsis muaj xiv npaum li no, tsuas yog Hmoob ruam tsis muaj kev cai lij choj thiaj ua tau li no xwb. Vwj Mais tus tub Aubkib mus muab lawv tus ntxhais mos aim thiab muab ntau hniav lov tag Vwj Mais tus tub Aub kib twb tsis raug txim dab tsi li. Auvkib kuj yog kuv ib tus phoojywg twv txiaj ua ke thiab. Hmoob cov thawj coj mas yeej tsim nyog pej xeem muab tua pov tseg txhua tus li os lawv vim muaj xiv tshaj lub ntuj lawm. Nyob Meskas txawm tus president tau ua dab tsi txhaum kuv tus nyuag no es nrov txog pejxeem pob ntseg tias muaj tseeb lawm ces president kawg mag cuab mag khi tib yam. Vim peb Hmoob ruam tsis txawj ntaub txawj ntawv ces peb ua dab tsi los ua raws siab nyiam thiab zoo siab tias yus mas dab twb ntshai lawm tsis hais neeg xwb. Thaum kawg thiaj raug lwm tus ntshaig lawm twj ywm.#55 HMOOB_xavpaub_*

HMOOB_xavpaub_*
 • Guests

Posted 01 February 2014 - 11:35 PM

Vwj Mais mus dua twg lawm?  Yog nej leej twg paub Vwj Mais nyob rau qhov twg no hos qhia rau peb Hmoob sawv daw paub thiab.  Muaj ib cos Hmoob hais tia lawv tseem pom Vwj Mais no es nws nyob rau qhov twg tiag?    #56 HMOOB_Xeev Xaim_*

HMOOB_Xeev Xaim_*
 • Guests

Posted 02 February 2014 - 04:38 AM

Vwj Mais yog tus yuav pab kom peb Hmoob muaj teb chaws nyob.  Nws tab tom qhia nws cov tub rog nyob pem ciam teb tam sim no.  Nws yuav xa ib tsab xwm zoo rau peb hmoob thoob qab ntuj sai sai tom ntej no.

Attached Thumbnails

 • vwjmais.jpg


#57 HMOOB_hmoob_*

HMOOB_hmoob_*
 • Guests

Posted 02 February 2014 - 05:13 PM

Vwj Mais thiab Nplog yeej sib koom tes yov muab tus Nyab Laj Liab lawb tawm hauv Nplog teb chaw mus.  Tam sim no Nplog teb pib muaj teeb meem vim Nyab Laj Liab tuaj tsuj caij lub teb chaw Nplog los tau ntau xyoo.  Nyab Laj Liab kuj ua siab phem heev rau tej nom tswv Nplog.  Nyab Laj kuj muab tej nom tswv Nplog coob tus coj mus tua pov tseg tag huv sis lis lawm.  Tam sim no tej pej xeem kuj txom nyem tsis tau noj tsis tau hnav txau. Muaj neeg thov khawv coob zuj zus tuaj mus rau hauv nroog Vientiane thiab nyob rau qhov ub qhov no.  Vwj Mais thiab Nplog lawv yeej hlub lub teb chaw Nplog thiab tej pej xeem neeg Nplog nyob rau hauv lub teb chaw Nplog.  Nplog thiab Vwj Mais lawv yov muab Nyab Laj Liab lawb tawm hauv teb chaw Nplog mus vim Nyab Laj Liab yog cov nas txom fav tuaj noj sawv daw tej qoob tej loo thiab sau sawv daw tej nplej thiab tej pob kws nqa coj mus yug lub teb chaw Nyab Laj tej neeg thiab tej tub rog.  Vwj Mais yog Nplog ib tug Top Secret Agent ua yov cawm kom tau lub teb chaw Nplog dim ntawd Nyab Laj Liab tes.        #58 HMOOB_Iab Siab_*

HMOOB_Iab Siab_*
 • Guests

Posted 02 February 2014 - 08:50 PM

Niag ntsej muag Vwj Mais dev ntawv es ruam li npua xwb thiaj rov mus Nplog, niam vam hais tias rov mus Nplog ces Nplog yuav tsa nws ua ib tus nom loj thiab nws yuav tau aim cov me - mos mos no tab sis lub niag hlwb ruam qauj lawm.  Nws cav xa nws cov menyuam thiab pojniam mus Meskas es nws rov mus nplog ib leeg thiaj yuav tau lawv cov me ntxhais mos mos tab sis nws lub hlwb qauj lawm es nws thiaj xav tau yuam kev lawm.  Vwj Mais ces kawm twb tsis tau ntawv ruam ruam tab sis siab heev heev thiab khav theeb es thiaj tau ua ib tus huam nab xoom xwb.  Vwj Mais ruam tshaj npua thiab dev es nws thiaj rov mus nplog nws ib leeg.  Nyab laj paub zoo tias nws yog rov mus ua teb chaws xwb vim nws twb xa pojniam menyuam mus Meskas tag lawm.  Yog no Vwj Mais thiaj tau mus nyob nws lub txim tuag lawm.  Peb hmoob vajpov tsis muaj leej twg pauj tau nws tej kev phem kev qias nws tau ua rau sawv daws.  Nws cia nws tus tub muab lawv tus ntxhais deev thiab ntau hniav lov tag thiab - ntuag tag los lawv hais tsis tau nws ib los dab tsi.  Leej twg hais ntau ces Vwj Mais yuav muab ntes mus tua, tab sis tsam no nws npam loj ces nws thiaj rov mus Nplog es cia Nplog liab pauj kev ntsim siab rau peb lawm xwb. Tus neeg phem muaj kev npam ntau txawm tsis muaj leej twg rau txim rau nws los thaum kawg nws yeej zoo nws siab rov mus them nws tej kev txhaum uas nws tau ua muaj vim tsam lwm tiam nws tsis tau los thawj ua neeg ntxiv lawm. #59 HMOOB_ntshahmoobyeejruam_*

HMOOB_ntshahmoobyeejruam_*
 • Guests

Posted 02 February 2014 - 09:03 PM

yog npau suav los yog tiag es...tsam no ho hnov nej hais tias yawg...VwjMais...tseem muaj sia no naj coj phooj ywg...yog yawg tseem muaj sia li nej hais mas twb tsis tau tsim nyog nej yuav coj tuaj qhia rau hau no...yog yawg tseem tab tob npaj tub rog li nej hais tiag es...yawg tus kheej twb tsis tau...pajkaj...tawm nej twb xub muab hais tawm lawm ces....twb yog nej muab yawg tua thawj phom lawm ntag los hos...yog tej nej hais no muaj tseeb raws li nej qhia tawm rau hau no tiag ces...tsis ntev saum no yawg mag cov noj tuv mus muab yawg raws ua yawg puab tais zaws nroj lawm tiag....tseem tsis muaj li kuv hais thiab mas hmoob twb tsis raug khiav mus puv ntuj li no nav...qhov kuv hais tias hmoob ib txwm nyiam taug xaiv rau yeeb ncuab ces yog zoo li no ntag lau....tab sis yog nej piav npau suav thiab tej nyuag duab puag thaum 1982--83 tej no xwb ces...kuv xav tias nej xav txawb pob zeb rau dev kom dev mus tsem rau ub rau no xwb...niag nasnkais ntawd nws twb lwj nws tas thaum twg lawm...yog cov dev uas paub tseeb ces txawm nej hais li los dev yeej paub tias niag nas nkais twb tuag lawm nyaj dev yuav tsis co tw lawm...hos yog dev yeej tom tsis tau laib tus nas nkais no es yog nws khiav dim lawm xwb tiag mas...nej qhia li rau hau nov lawm ces...mag xwb xwb los mas cov yawg...tsis ntev saum no ces cov nyuag phom...12,7 mm nrov npauj ntws lawm os...hmoob ces thaum hmoob twb npaj lub zog tsis tau ruaj khov...twb muaj ib co hlwb ruam xub muab taug xaiv qhia luag...hmoob thiaj mag khiav mus nyob puv ntuj li no tas ntag lau hmoob aw...tiam no yuav ua li cas thiaj yuav kaw tau hmoob lub qhov tsaim taug xaiv ntawd.#60 HMOOB_xavseb_*

HMOOB_xavseb_*
 • Guests

Posted 03 February 2014 - 11:54 AM

yog npau suav los yog tiag es...tsam no ho hnov nej hais tias yawg...VwjMais...tseem muaj sia no naj coj phooj ywg...yog yawg tseem muaj sia li nej hais mas twb tsis tau tsim nyog nej yuav coj tuaj qhia rau hau no...yog yawg tseem tab tob npaj tub rog li nej hais tiag es...yawg tus kheej twb tsis tau...pajkaj...tawm nej twb xub muab hais tawm lawm ces....twb yog nej muab yawg tua thawj phom lawm ntag los hos...yog tej nej hais no muaj tseeb raws li nej qhia tawm rau hau no tiag ces...tsis ntev saum no yawg mag cov noj tuv mus muab yawg raws ua yawg puab tais zaws nroj lawm tiag....tseem tsis muaj li kuv hais thiab mas hmoob twb tsis raug khiav mus puv ntuj li no nav...qhov kuv hais tias hmoob ib txwm nyiam taug xaiv rau yeeb ncuab ces yog zoo li no ntag lau....tab sis yog nej piav npau suav thiab tej nyuag duab puag thaum 1982--83 tej no xwb ces...kuv xav tias nej xav txawb pob zeb rau dev kom dev mus tsem rau ub rau no xwb...niag nasnkais ntawd nws twb lwj nws tas thaum twg lawm...yog cov dev uas paub tseeb ces txawm nej hais li los dev yeej paub tias niag nas nkais twb tuag lawm nyaj dev yuav tsis co tw lawm...hos yog dev yeej tom tsis tau laib tus nas nkais no es yog nws khiav dim lawm xwb tiag mas...nej qhia li rau hau nov lawm ces...mag xwb xwb los mas cov yawg...tsis ntev saum no ces cov nyuag phom...12,7 mm nrov npauj ntws lawm os...hmoob ces thaum hmoob twb npaj lub zog tsis tau ruaj khov...twb muaj ib co hlwb ruam xub muab taug xaiv qhia luag...hmoob thiaj mag khiav mus nyob puv ntuj li no tas ntag lau hmoob aw...tiam no yuav ua li cas thiaj yuav kaw tau hmoob lub qhov tsaim taug xaiv ntawd.

Yog tia Vwj Mais tsis muaj sia nyob lawm es leej twg hos yog tus tua nws pov tseg no?  Nplog hais tia Nplog tsis paub.  Nyab Laj hais tia Nyab Laj tsis pom.  Vwj Khwb hais tia Vwj Khwb tsis paub dab tsis lis thiab xyov Vwj Mais dua twg lawm.  Muaj tej tus Hmoob hais tia nws pom lawv muab Vwj Mais coj mus khis ziab tshav ntuj tau peb hnub.  Lawv muab Vwj Mais lub cev hlais ib daig zuj zus coj mus pub rau tsiaj noj.  Yog tia muaj tiag lis ntawd leej twg hos yog tus nrog pom lis ntawd thiab?  Lawv muab Vwj Mais hlai ziab tshav ntuj rau qhov twg?     #61 therOOts

therOOts

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 99 posts

Posted 04 February 2014 - 03:09 AM

Hmoob lub Techaws Luaj 3 nti xwb las.

#62 HMOOB_yuavtsumhlubhmoobxwb_*

HMOOB_yuavtsumhlubhmoobxwb_*
 • Guests

Posted 04 February 2014 - 01:46 PM

koj hais yog lawm os...phooj ywg comment:61 aw hmoob lub teb chaws ces luaj 3 nti hos hmoob nyuag cwj mem coj los kos hmoob daim av tsis pub leej twg kov tau ces ntev li ib nyuag taus tsa xoo xwb...hos luag lwm haiv neeg ces luag daim av mas ib niag maum xib teg pos tsis tas...hos luag tus cwj mem kos ciam av tsis pub leej twg kov tau mas yog...ibdos nrig nphau... tseem seem ob nti thiab...hmoob yuav ua cas yeej luag naj...kuv ib tug kwv muaj 4 tug ntxhais puav leej cuab rau dub xa ib leeg muaj ib plab tsaub me nyuam dub...luag txiag dawb xwb...nyob li yog hmoob no ntshe quav nyab qhua xwb los yuav tsuam kom los roj li ntag hov...txij hnub no mus nej pus kam peb tsis txhob sau nqi tshoob li qhov uas peb ua rau dub es peb muab 18 xeem nyuag rule lawb mus...cia peb sib yuav dawb lawm xwb maj yuam...kuv sais kuv kam pub dawb lawm ntag laiv kuv naj...ua nej ne ntshe nej tseem ntshaw nyiaj heev paub los?.....luag lwm haiv neeg no ces txiag dawb hos yog yus haiv neeg no ces...tus vauv roob qaus twb ntaus hle lawm los...niam thiab txiv roob taus tseem pheej ntaus tsis hle hlo li...pus yog hmoob sib hlub maj yuam??hmoob ua neej rov qab lawm pob??...tos hmoob tsis kam mus tuag kom hmoob ciaj vaj yog zoo li no lawm ntag...yuav tau hloov nawb hmoob aw...yog xav muaj teb chaws naj...haj haj tsis yog lam hais ov..#63 therOOts

therOOts

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 99 posts

Posted 04 February 2014 - 02:56 PM

Thov hmoob txhob vwm vwm lawm mog peb hmoob twb vwm tau ntau tiam Los lawm tis muaj qab hau li os, es nej tseem yuav vwm txog thaum twg thiab nas hmoob.

#64 HMOOB_Lamtham laughnub xwb os_*

HMOOB_Lamtham laughnub xwb os_*
 • Guests

Posted 04 February 2014 - 04:37 PM

yawg phooj ywg...theroots...koj hais yog lawm...cov hmoob uas pheej nyiam nyiam tham txog kev yuav muaj teb chaws ntawd yeej yog tib cov uas dab vwm tseem caij rawv lawv caj qwb yuam kom lawv tham txog zaj ntawd tas li...tab sis tsis txhob cia siab tias tej neeg ntawd yuav lam nqis tes ua kom muaj teb chaws li nws hais kiag...nws lam tham qhuav rau ntuj nrag lus xwb os....tus neeg yuav ua tiag luag tsis tham lus cuab phiab ua ntej luag pib li os...tos hnov xwb phom nrov thoob teb chaws...thaum ntawd suav daws mam hais tias yog nyuag dev twg ne.....aub es yog yawg ntawd ntag!!! yog li no peb yuav tau mus pab thiab yawg yog ib tug neeg siab zoo yeej ntxim yuav ua tau thawj coj ncaj ncees thiab ov...thiaj yog yuav muaj tiag hos.....tej no ces suav daws lam tham kom ntshav qab zib qis es tsis txhob muaj mob xwb os.#65 HMOOB_Hmoob Hlub Hmoob_*

HMOOB_Hmoob Hlub Hmoob_*
 • Guests

Posted 05 February 2014 - 01:16 AM

Peb yuav tsum ua kom tau peb Hmoob lub teb chaws los nyob, txawm yuav siv pes tsawg xyoo los xij tshuav thaum kawg peb nrog luag muaj teb muaj chaw nyob xwb.  Peb Hmoob yeej muaj teb chaws los ntev lawm tab sis peb tsis mus lees txais xwb.  Nej tsis ua los xij nawb tab sis hnub twg peb tau teb chaws lawm nej yeej yuav paub xwb.  Leej twg tsis ntseeg los txog sijhawm tsis xav pom los yeej yuav tsum pom xwb xwb thiaj tag nawb. #66 HMOOB_thimxavuantej_*

HMOOB_thimxavuantej_*
 • Guests

Posted 05 February 2014 - 02:33 AM

Nyob zoo ib tsoom phooj ywg tus nyob deb thiab nyob zes ua nej thiab kuv peb sawv daw tuaj ua sis hauv nov thiab tham txog ib lub teb chaw Hmoob coj los ua peb Hmoob ntiag tug.  Kuv ntseeg tiag thaum twg peb Hmoob sib koom ua kes mus yuav tib ib qhov av coj los ua ib lub tsiab peb caug thiag yog peb Hmoob ntiag tug tiag, tiag lis lawm mas tom qab ntawd peb thiaj lis yov koom tau ib lub siab los nyob rau ib qhos chaw kom coob, coob ua kes.  Tus siab tia tam sim no peb Hmoob tseem tsawg, tsawg heev.  Peb Hmoob pua yov muaj peev xwm los kav tau ib lub teb chaw?  Ua ntej peb yov nrog luag muaj tau ib lub teb chaw mas peb tsev neeg Hmoob cov tsum coob, coob heev lis tuag lwm haiv neeg thiab mas peb thiaj lis muaj zog loj ib yam lis luag.

 

Nyob rau Nyab Laj, haiv neeg Nyab Laj muaj txog 80,000,000 million tus neeg Nyab Laj.  Nyob rau hauv Thaib Teb muaj txog 64,000,000 tus neeg Thaib nyob rau hauv lub teb chaw Thaib ntawd.  Nyob rau hauv teb chaw Nplog niam qhuav muaj 5,000,000 tus neeg xwb.  Hmoob tsua yog ib haiv neeg pawg tsawg nyob rau hauv cov teb chaw ntawd xwb.  Yov kom Hmoob muaj teb chaw mas Hmoob yov tsum yug kom tau me tub me nyuam coob, coob heev muaj ntau npaum lis luag lwm haiv neeg sib txig zos mas Hmoob thiaj lis muaj peev xwm los nyob ua kes coob, coob ua tau ib lub teb chaw.  Yog tia nyob rau hauv lub teb chaw Nplog ntawd Hmoob muaj txog 4,000,000 tus neeg nyob rau hauv hos Nplog tsua muaj txog lis 1,000,000 neeg xwb ces Hmoob yeej yov tsum ua tus tswv kav teb chaw xwb vim Hmoob coob dua thiab Hmoob muaj zog loj tshaj Nplog lawm.  

 

Tam sim no Hmoob tsis muaj zog npaum lis Nplog los vim nyob rau hauv lub teb chaw Nplog ntawd Hmoob tib tsis muaj txog 1,000,000 neeg es yov ua lis cas Hmoob thiaj yov los nyob ua kes kom coob, coob rau ib qho chaw kom ua tau ib lub teb chaw Hmoob?  Tam sim Hmoob tseem tsawg, tsawg heev yog tia Hmoob yov mus nrog luag sib ntau sib tua kom yeej tau ib lub teb chaw los ua Hmoob ntiag tug mas Hmoob tseem yov haj yam tsawg heev ntxiv tuaj.  Thaum Hmoob tsawg, tsawg heev lawm mas luag cia lis tuaj muab Hmoob txhom coj mus rau txim thiab ua qhev xwb nas tsis yog lawm dag.

 

Muab piv txog lis nos,  yog tia ib tsev neeg tsawg mus nyob ua kes koom nrog ib tsev neeg coob ces tsev neeg coob ntawd yov tsum yog tus tswj sawv daws xwb.  Tsev neeg tsawg ces yov tsum raug tsev neeg coob saib xyua xwb.  Yog tia tsev neeg tsawg yov tsa tob haus siab, siab kom txij lis tsev neeg coob ces txog thaum kawg tsev neeg coob yov tsum muab tsev neeg tsawg ntawd tsuj kom txom nyem mus tis txhas xwb.  Thaum ua Hmoob yov muaj teb chaw lis luag ces yog thaum lub sib hawm ua Hmoob coob, coob heev lis luag lwm haiv neeg lawm mas Hmoob thiaj lis yov muaj teb chaw los ua Hmoob tug nawb.

     

 

 #67 HMOOB_Hmoob Hlub Hmoob_*

HMOOB_Hmoob Hlub Hmoob_*
 • Guests

Posted 05 February 2014 - 03:01 AM

Hais txog Hmoob cov population tseem tsawg mas tsis txhob poob siab kiag li nawb.  Yog hais tias yus muaj 50 tawm leej neeg lawm xwb ces yus yeej muaj peev xwm los ua tau ib lub teb chaws lawm.  Lub teb chaws hauv ntiaj teb muaj tib neeg tsawg tshaj yog 57 leej xwb.  Peb hmoob kuv ntseeg hais tias muaj tshaj 100 phav leej lawm.  Yog nej ho ntshai los kuv pab kwvtij txiv tub mam mus thov ib lub rau peb nyob ua ntej los tau nawb.  Thaum peb muaj teb chaws nyob lawm, nej leej twg ho xav nkag los ua peb li pejxeem hmoob los kuv yeej zoo siab txais tos tsis tau lig li nawb.#68 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 05 February 2014 - 03:05 AM

 

Hmoob yov muaj teb chaw ces yog Hmoob cov roj ntshav yov raug sib ntau sib tuag xwb ntag.#69 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 05 February 2014 - 03:12 AM

 

Hmoob luj neej nkaum tiv thaiv ua Caub Fab kom muaj teb chaw Hmoob.#70 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 05 February 2014 - 03:20 AM

 

Hmoob tseem niaj hnub tiv thaiv Hmoob lub teb chaw.#71 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 05 February 2014 - 03:22 AM

 

Hmoob tiv thaiv Hmoob lub teb chaw.#72 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 05 February 2014 - 03:28 AM

 

Hmoob niaj hnub tiv thaiv Hmoob lub teb chaw.#73 HMOOB_Hmoob Hlub Hmoob_*

HMOOB_Hmoob Hlub Hmoob_*
 • Guests

Posted 05 February 2014 - 03:33 AM

Tej niag movies ua si li no xwb es yuav muab los piv ua teb chaws tau li cas nas.  Ua teb ua chaw yuav tau nqis tes loo mus nrog UN sib tham thiab nrhiav kom muaj pov thawj thiaj yuav ua tau ho.  Tej movie quav dev no xwb kuv twb tsis xav saib.  Movies ces lam ua si rau menyuam yau tau los saum luag ua si xwb os.  Tab sis li cas los xij tsis txhob poob siab peb Hmoob lub teb chaws yeej muaj tseeb thiab twb yuav los rau peb txhais tes lawm.  Nej tsis ntseeg los nyob ntawm nej xwb.#74 HMOOB_Hmooblubkuamuag_*

HMOOB_Hmooblubkuamuag_*
 • Guests

Posted 05 February 2014 - 03:54 AM

 

Hmoob yov tsum hlub, hlub Hmoob tshaj plaws lis nawb mog....#75 HMOOB_Hmooblubkuamuag_*

HMOOB_Hmooblubkuamuag_*
 • Guests

Posted 05 February 2014 - 04:04 AM

 

Hmoob yov tsum hlub Hmoob.#76 HMOOB_HaivHmong_*

HMOOB_HaivHmong_*
 • Guests

Posted 05 February 2014 - 06:12 AM

Hmoob ua neej nyob rau hauv lub ntiaj teb no los tau ntau xyoo zoo ib yam xws lis luag lwm haiv neeg thiab.  Hmoob yeej muaj Hmoob ib txoj dab neeg haiv tsis koom nrog luag lwm haiv neeg txoj dab neeg haiv.  Hmoob muaj Hmoob hom lus, Hmoob muaj Hmoob txuj cis, Hmoob muaj Hmoob tsoo tshos, Hmoob muaj Hmoob kab lis kev cais.  Hmoob yog ib haiv neeg zoo nkauj zoo nraug loj dawb paug.  Hmoob muaj lub siab zoo txawj hlub tej poj niam me nyuam zoo ib yam lis luag lwm haiv neeg thiab.  Hmoob yog ib haiv neeg nquag heev.  Hmoob yeej rau siab mus khwv coj los rau Hmoob tej poj niam me nyuam kom tau noj, kom muaj txoj nyob ntev rau hauv lub ntiaj teb no mus ib txhis kom zoo xws lis luag lwm haiv neeg thiab. 

 

Nyob rau hauv lub ntiaj teb no Hmoob muaj coob tshaj 10 million leej neeg.  Hmoob muaj nyob rau hauv cov teb chaw xws lis: China, Vietnam, Laos, Thailand, Australia, Canada, USA, Germany, France, French Guiana, Argentina, Korea, Japan, Israel.  Hmoob yeej coob, coob txau lawm.  Hmoob yeej yov tsum muaj ib lub teb chaw xwb.  Hmoob tseem coob tshaj haiv neeg Nplog ob peb npaug lawm.  Thaum Hmoob los qhov ub qhov no los mus nyob ua kes rau hauv Hmoob lub teb chaw ntawd Hmoob yov coob, coob heev.  Hmoob sawv daw yov coj Hmoob tej txuj cis nyob txawv rau luag lwm lub teb chaw coj los txhim khos Hmoob lub teb chaw kom zoo mus ib txhis.  Hmoob txawj hais ntau yom lus thiab Hmoob txawj ntaub txawj ntawv zoo xws lis luag lwm haiv neeg thiab.     

 

Tam sim no Nplog siv Nyab Laj tuaj pab tswj Nplog lub teb chaw xwb vim Nplog lub teb chaw tseem tsis tau yog Nplog lub tiag, tiag.  Nyob rau hauv lub teb chaw ntawd tseem txhos muaj 2 tub chij ua kes.  Ib tug yog Nyab Laj tus hos ib tug yog Nplog tus.  Nws txhais hais tia lub teb chaw Nplog yog Nyab Laj lis tib yam thiab.  Lub teb chaw ua yog nws lub tiag, tiag ces lawv txhos ib tug chij xwb.  Hos, Nplog lub ces txhos ob tug chij ua kes kom zoo lis Nplog thiab Nyab Laj nkawv yog tus tswv lub teb chaw Nplog.  Nyab Laj yeej tsis lam ua Nplog qhev thiab Nyab Laj tsis yog Nplog tus kwv tij vim Nyab Laj nws muaj nws ib tug chij kav nws lub teb chaw.  Nyab Laj nws muaj nws ib hom lus tsis thooj lis lus Nplog.  Nplog cav zoo, zoo siab tia Nyab thiab Nplog nkawv yog kwv tij yov sib pab mus ib txhis tiam sls txog thaum kawg Nyab Laj yov rov qab mus nyob rau Nyab Laj lub teb chaw.  Nyab Laj yov muab lub teb chaw ntawd faib rau Hmoob nyob thiab vim nyob rau sab Nyab Laj teb ntawd tsis muaj av ntau txaus rau tej pej xeem Hmoob nyob.  Nyab xav kom Hmoob mus nyob rau Hmoob lub teb chaw es hos tsos Hmoob tej av ntawd rau tej pej xeem Nyab Laj nyob vim tej pej xeem Nyab Laj coob, coob heev lis tsis muaj chaw txau rau sawv daw nyob.  Haiv neeg Nyab Laj yov pab Hmoob kom Hmoob muaj teb chaw vim nyob rau hauv lub teb chaw Nyab Laj ntawd Hmoob muaj nyob coob, coob heev lis.  Thaum ntawd Hmoob yov muaj ciam dej ciam av zoo ib yam lis luag lwm lub teb chaw nyob rau hauv lub ntiaj teb no.  Haiv neeg Thaib los yov pab Hmoob ib yam thiab vim nyob rau hauv Thaib teb neeg coob, coob heev tsis liaj av txau rau tej pej xeem Thaib nyob.  Yog lis ntawd Thaib kuj xav kom Hmoob muaj Hmoob ciam dej ciam av ua Hmoob tug.  

 

Thaum ub Fab Kis tuaj mus khoom lub teb chaw Nplog, Nyab Laj, thiab Cambodia.  Tom qab Fab Kis yov rov mus tsev, Fab Kis kuj muab lub teb chaw Nplog ntawd faib ib qho av rau Hmoob nyob ua Hmoob tug tiam sis Hmoob tsis kam yuav lis vim tseem tsawg heev thiab Hmoob tseem tsis tau muaj tej tej neeg txawj neeg ntses coob yov muaj peev xwm kav tau ib lub teb chaw.  Yog lis ntawd Fab Kis thiaj lis faib tsis tau ib qhos av los ua Hmoob tug.  Tam sim no lub teb chaw Nplog ntawd tseem tsis tau yog Nplog lub tiag, tiag.  Tom ntej no Hmoob yov muaj ib lub teb chaw.  Thaum Hmoob yov muaj teb chaw mas Hmoob txom nyem mus tis txhas raug luag ntau, raug luag tua pov tseg zoo lis tej niag tshiaj, Hmoob rau luag tua tuag ua tsheej pab tsheej pawg ua ntshav ntws ntos mus txhawm tau ua pas ntshav mas Hmoob thiaj lis muaj cais mus hais rau United Nations (UN).  Thaum ntawd Hmoob tag nrhos nyob rau hauv lub ntiaj teb no yov kwv paib zom zaw koom ua ib lub siab, hais ib los lus tawm ib lub suab kom United Nations cia lis faib ib qho av rau Hmoob nyob xwb, xwb lis.  Thaum ntawd ces United Nations thiaj lis muaj cais los muab lub teb chaw Nplog ntawd faib ib qho av los ua Hmoob tug.  Lub chaw United States, France, Canada thiab lwm lub teb chaw yov pab Hmoob.  Hmoob muaj coob npaum lis cas, luag yov faib av rau Hmoob ntau npaum lis ntawd.  Hmoob daim av yov loj heev thiab yov muaj Hmoob tsiv qhov ub qhov no los nyob rau hauv.  Hmoob Meska, Hmoob Fab Kis, Hmoob Australia, Hmoob Canada, Hmoob Suav, Hmoob Nyab Laj, Hmoob Thaib, Hmoob Nplog tag nrhos los koom ua ib lub siab los hlub Hmoob tiag, tiag thiab tsis mus ua luag lwm haiv neeg qhev pab tiv thaiv luag lub teb chaw rau luag lwm haiv neeg nyob.

 

Tom ntej no, Hmoob yov los tiv thaiv Hmoob lub teb chaw.  Hmoob yov muaj nom muaj tswv, muaj kev lij choj, muaj tub txawj ntxhais ntses yov los pab tiv thaiv Hmoob lub teb chaw kom luag lwm haiv neeg tuaj mus txhav tsis tau Hmoob tug.  Hmoob yov muaj ciam dej ciam av.  Hmoob yov muaj kev kawm ntaub kawm ntawv raw lis Hmoob txoj kev lij choj tswj Hmoob lub teb chaw.  Hmoob yov muaj lag luam thiab muaj nyiaj ntau npaum lis luag lwm haiv neeg ib yam lis thiab.  Hmoob yov nyob Hmoob lub teb chaw muaj vaj tsev loj zoo. Hmoob yov nyob kaj siab lug tsis muaj luag lwm haiv neeg tuaj mus txhav Hmoob teej Hmoob tug.  Hmoob thiab luag lwm haiv neeg yov muaj vaj huam sib luag zoo xws lis luag lwm lub teb chaw nyob rau hauv lub ntiaj teb no.  Hmoob yov muaj Hmong Embassy xas mus nyob rau txhua, txhua lub teb chaw nyob rau hauv lub ntiaj teb no.  Hmoob yov muaj kev txhawj kev ntshes zoo xws lis luag lwm haiv neeg ib yam nkau.  

 

Ua tsaug rau nej sawv daw tuaj pab txhawb nqa kom Hmoob lub teb chaw no muaj tawm los ua tau ib lub teb chaw yog Hmoob tug tiag, tiag lis.  Nej yog Hmoob txawm nej yov thuam Hmoob npaum twg los kav liam tiam sis thaum twg Hmoob sawv daw kwv ib leeg ib daim paib kom United Nations tus ib qhos av los ua Hmoob tug ces nej yog Hmoob.  Nej yov tsum cia lis tsos nej txoj hauj lwm ib hnub ntawd tseg.  Nej cia lis khaw nkau nej daim paib los pab tsas rau lub ntiaj teb no kom pom thoob plaw tia kom United Nations cia lis tus ib qhos av los ua Hmoob tug.  Thaum ntawd United Nations pom thoob plaws ntiaj teb tia Hmoob coob npaum lis cas lawm.  Thaum ntawd United Nations thiaj lis tig pob ntseg los nrog Hmoob tham. Thaum ntawd Hmoob mam lis muab Hmoob tej lis teeb meem ua luag lwm haiv neeg tsis hlub Hmoob thiab txim txom Hmoob vim yog lis ntawd Hmoob thiaj lis yov tsum muaj Hmoob ib lub teb chaw los rau haiv neeg Hmoob nyob.  Thaum ntawd United Nations pom lis ntawd ces sawv daw yov nrog Hmoob pom zoo tib sis.  Thaum ntawd United Nations thiaj lis muaj cais mus faib av rau Hmoob yam tsis tau nrog luag sib ntau sib tuag ib qho lis.  Tom qab luag faib av los ua Hmoob tug lawm ces luag lwm haiv neeg tsis muaj cais yov tuaj mom txheej Hmoob teej Hmoob tug lis yav txheej thaum ub.  Yog tia luag lwm haiv neeg cia lis lam tuaj nrog Hmoob sib ntau sib tua ces tag nrhos lub qab ntuj no txhua, txhua lub teb chaw yov pab Hmoob tiv thaiv Hmoob lub teb chaw kom muaj nyob ruaj khov rau Hmoob tej poj niam me nyuam nyob.  Kuv ntseeg tia Hmoob yeej yov tsum muaj ib lub chaw ua ntej tsis muaj kuv txoj sia.  Kuv yov tsum tau pom Hmoob lub teb chaw ua ntej kuv txoj sia tus rau hauv tiam neej no xwb lis.  Ua tsaug ntau rau koj lub sib hawm muaj nuj muaj nqis los twm kuv daim ntawv no thiab thov kom Hmoob lub teb chaw muaj tsuag, tsuag los ua Hmoob tug rau tom ntej no.  Kuv xav pom Hmoob kwv paib zom zaws qws thoob plaw ntuj tia:

 

Free Hmong Now!

Hmong Is a Nation!

Hmong Is Love & Peace!

No More Pain & Suffering for the Hmong!

 

 

 

        #77 HMOOB_Txhobsibtxovmoghmoob_*

HMOOB_Txhobsibtxovmoghmoob_*
 • Guests

Posted 05 February 2014 - 04:38 PM

yawg phooj ywg comment:76 koj hai tau ua rau kuv kub siab lug xav pab txhawb tus neeg uas yuav mus nqis tes ua tes num koj hais no kawg tiag...kheev lam tsis txhob yog tham kom lom zem xwb os yom!!!raws li kuv twb sau ib zaug ntawv rau hau no puag tsaib no lawm tias...tsis hais peb cov hmoob Meskas,hmoob suav,hmoob nplog, hmoob nyab laj, hmoob thaib yog thaum twg nej yuav mus hais kom tau ib lub teb chaws los ua hmoob tug...nej nco ntsoov hais rau luag tias peb thov kom nej tu txij li tej cheeb tsam uas muaj peb haiv neeg hmoob nyob los ua peb tug...nej yuav tsum muab nej tus cwj mem los kos kiag...txij ntua khiam xeev khuam mus rau xasmnuem nce toj mus rau DienBienphum mus rau yujnaj los mus rau sab hnub poob qab teb ntawm suav mus rau ib ob lub khiam sab hnub tuaj ntawm phab mab mus rau ib ob lub khiam ntawm thaib ncaj qha los rau lub khiam xaisnyab buslis los cob nkaus rau Luamphrab Bang rov los cob nkaus  rau khiam xeev khuam xwb ces yeej txaus peb haiv hmoob tsim teb ko chaw nyob lawm os cov phooj ywg....vim lawv cov teb chaws uas nyob sib xab xeeb kaum no peb haiv hmoob tau pab lawv tua lawv tej teb chaws pub rau lawv los tau ntau tiam lawm thov kom lawv yuav tsum tu ib leeg ib qho av uas muaj peb haiv hmoob ib txwm nyob los ua peb tug...peb thiaj yuav zoo tsim kho peb haiv neeg kom vam meej no xwb tiag......qhov tseem ceeb tshaj plaws mas thov kom peb tsoom hmoob txhua tus nco ntsoov tias...yog leej twg muaj lub peev xwm mus pib tau lub hau paus es nws cia li tshwm sim lawm tiag....thov kom suav daws koom tes txhawb nqa nws lub hom phiab cia nws ua thawj coj mus kom tas nws lub zeem muag suav daws thiaj ciaj taus haiv nawb....thov kom nej muab nyab laj tus qauv los coj teb chaws nej thiaj mus taus deb....nej sim saib seb...yawg Haumcismees...tib tug kib nyiab tsawv li ntawd xwb los...luag yog tus uas vaj tswv yawm saub pub lub tswv yim rau luag ua tus pib lub hom phiaj ces tag nrho ib tsoom neeg nyab laj yeej tsis muaj leej twg yuav lauj luag ko taw....luag thiaj yeej teb chaws...luag lub hom phiaj thiaj mus txog luag lub zeem muag tiag tiag...yawm saub thiaj foom koob hmoov rau luag haiv neeg kov yeej luag tus yeeb ncuab....vim li cas kuv thiaj hais li no...kuv pom peb haiv hmoob mas thaum pib mas yus xav nkaum kom cia luag ua tab sis thaum tau noj lawm tiag ces nyas ua tuv txias tom...txov kom luag tuag es yus yuav sawv los zaum luag lub rooj...tab sis yus yog niag neeg  ntuj tsis pub yus ua yus muab phov puam tsuaj tas yus ua tsis niam sawv....hmoob tsis muaj teb chaws ces yog zaj no...kuv yuav piav qhov tseeb rau nej...thaum ub hmoob yuav pib tuav teb chaws nyob xeevkhuam...lub caij ntawd tseem tsis tau paub tias...Mesliskas yuav tuaj txheem...cov hmoob muaj 6 rab phom xwb 5 rab tsis muaj mos txwv li...nplog tuaj ywv hmoob tab sis hmoob muab 5 rab phom qhuav ywv tau nplog 10 rab phom uas muaj mos txwv...tom qab hmoob los sib tham tias zoo li no ua yuav cia leej twg ua tus thawj tub rog...suav daws teb tias cia...Povdag...ua tus thawj...pov thiaj tawv....tom qab no pov ua thawj txog thaum lawv twb los tsim teb kho chaw vam meej zuj zus rau teb chaws...Loojceeb lawm muaj ib txhia xov nom lawv khwv muab pov ncaws tawm...lawv yuav los ua tus thawj...lub caij ntawd yog lub caij uas pov raug tua raug yawm sab caj npab...yawm tseem mus kho mob lawm...muaj cov txwv tsis pub yawm rov los ua thawj coj...tab sis muaj yawg hlob...phasnyas...TubBis...hu xov tooj los muab cov nyuag xov nom tshob...yawg hais tias thaum ub kuv twb hais rau nej tas lawm tias seb nej leej twg kam ua tus htawj tub rog no...nej txhua tus hais hais tias cia pov dag ua pov thiaj tawv no nev...tsam no luag ua tau noj tso nej tseem cuam tshuam thiab nej tseg nawb...cia pov ua pov li qub nawb...yog txiv Huab tais wb tsis xee rau nej yeej tsis muaj feem ov...ces plaub ntug thiaj tas....kuv thov sam fwm rau peb ib tsoom hmoob uas nyiam txhav luag tug kom nej tseg tiag tiag...leej twg yog tus xub pib es nws tshwm sim lawm cia tus ntawd ua kom kawg nws lub hom phiaj txoj hauv kev thiaj mus nto ntsis ov mog....yog thaum tau lub teb chaws lawm es nej tseem sib txeeb thiab ces luag lwm haiv neeg yuav rov tuaj tswj hwm nej....ces nej ua luag qhev li qub....kuv li kuv twb laus lawm tsis ntev kuv yuav tsis pom nej muaj teb chaws...kuv yog nej ib tug hmoob kuv thiaj sau cov lus no rau nej khaws tseg ua puav pheej xwb mog cov me nyuam hmoob hmov tshua suav daws...ua tsaug rau nej cov uas ua siab ntev nyeem kuv cov sob lus ov.#78 HMOOB_Hmoob Hlub Hmoob_*

HMOOB_Hmoob Hlub Hmoob_*
 • Guests

Posted 06 February 2014 - 02:33 AM

Saib raws daim phiam thib ntawm no.  Txij nov yog koog av peb tab tom thov kom luag muab rau peb Hmoob nyob ntag.  Nplog los yeej paub me me lawm thiab es Nplog thiaj cia lwm haiv neeg tuaj khawb kub nyob rau suam no yam tsis tu ncua thiab nplog tsuas yuav 5% ntawm cov kub lwm haiv neeg khawb tau xwb.  Phoubia minning yog lawv lub hom phiaj yuav los khawb kom tag Hmoob cov kub nyob rau sab hmoob teb chaws.

Attached Thumbnails

 • Hmoob.jpg


#79 HMOOB_sibpabrinrathiajciajhaivov_*

HMOOB_sibpabrinrathiajciajhaivov_*
 • Guests

Posted 06 February 2014 - 03:30 AM

haj haj haj yawm phooj ywg comment:78 koj xuas cwj mem kos kiag li qhov kuv hais lawm ntag laiv yom...yog peb ib tsoom hmoob muaj qhov muag thiab zeem muag li koj wb thiab ces...tsis ntev yeej tshwm sim xwb tiag...qhov tseeb tiag mas nej cov hmoob nplog tsis txhob pheej tsaug sog heev...los sis pheej ceeb nyeej rau hmoob txawv teb chaws heev heev...nej yog cov yuav ua vaj ntxwv es peb yog cov yuav nchuav nyiaj los tsim kho nej ntag...yog nej txawj ua ces nom yog nej ntag...peb tsuas yog cov txhawb nqa xwb ov...cov phooj ywg...yeej meem tso tej tub ntxhais mus kawm ntawv kom coob li coob tau nawb...luag tej mas xyov luag pus tau pab nej cov tim nej tab sis kuv tus no twb tau pab nyiaj los rau ntau tus tub ntxhais kawm ntawv nyob tim nej lawm...kuv tsis tau los dua tim nej li los kuv yeej zoo siab tias yog peb haiv hmoob no hov...nco ntsoo qhia tej me tub me nyuam kom nco ntsoov ntseeg thiab hwm yus haiv neeg tshaj mus hwm luag lwm haiv... thiaj tsis yuam kev ov hmoob aw.#80 HMOOB_Hmoob Hlub Hmoob_*

HMOOB_Hmoob Hlub Hmoob_*
 • Guests

Posted 06 February 2014 - 04:43 AM

Cov phoojywg, nej tsis txhob txhawj.  Txog sijhawm thaum twg ces peb yuav tsum nrog luag muaj teb chaws xwb.  Lawv yuav tsum tu ib thooj av rau peb Hmoob nyob vim yog luag tsis tu los Nplog liab yeej yuav muab muag kom tag rau lwm haiv neeg.  

Attached Thumbnails

 • Hmoob.jpg


#81 HMOOB_Hmoobvammeej_*

HMOOB_Hmoobvammeej_*
 • Guests

Posted 07 February 2014 - 02:02 AM

 

Hmong Band, puav pheej Hmoob kev kawm txawj kawm ntses, kev sib hlub, sib koom tes.#82 HMOOB_Hmoobvammeej_*

HMOOB_Hmoobvammeej_*
 • Guests

Posted 07 February 2014 - 02:15 AM

 

Hmoob kev zoo nkauj zoo nraug.#83 HMOOB_Hmoobvammeej_*

HMOOB_Hmoobvammeej_*
 • Guests

Posted 07 February 2014 - 02:31 AM

 

My Hmong Homeboy is a big fighter!!!#84 HMOOB_Hmoobvammeej_*

HMOOB_Hmoobvammeej_*
 • Guests

Posted 07 February 2014 - 02:36 AM

 

My Hmong Homeboy is a winner!!!#85 HMOOB_Hmoobvammeej_*

HMOOB_Hmoobvammeej_*
 • Guests

Posted 07 February 2014 - 02:41 AM

 

My Hmong Homegirl is a Super Star!!!#86 HMOOB_Hmoobvammeej_*

HMOOB_Hmoobvammeej_*
 • Guests

Posted 07 February 2014 - 02:48 AM

 

Hmong nrog Meska ua yeeb yaj kiab tawm thoob teb ntiaj teb.#87 HMOOB_HaivHmong_*

HMOOB_HaivHmong_*
 • Guests

Posted 07 February 2014 - 03:07 AM

 

Peb yog nej haiv Hmoob thiab os...#88 HMOOB_los tsuas_*

HMOOB_los tsuas_*
 • Guests

Posted 07 February 2014 - 03:09 AM

Ua tsaug ntau-ntau uas tau tuaj pom kuv tsev neeg hmoob kev sib tham zaum no nws yog ib lub zog thiab nws yog lub hom phiaj lawm ntag thiab nws yog lub sij hawm lawm ntag thov vaj tswv yawm saub xeeb teb xeeb ncaw lub ntuj daim av pab kom tus cawm seej no sawv rov los rau hmoob thoob ntiaj teb zaum no. tsis tag li thov ua tsaug ntau rau cov kwv tij hmoob uas tau sau ntau yam los li saum toj no nej cov lus zoo heev nawj yog muaj hnub ntawv tiag kuv xav kom hmoob txawv teb chaws ua tus ntaus thawj vim li cas kuv ho hais li no vim kuv paub zoo tias hmoob meskas yog cov paub keeb kwm hmoob zoo tshaj lwm pab hmoob nyob lwm lwm lub teb chaws thiab hmoob mekas tseem yog pab uas pov hwm tau hmoob li kev ntseeg txuj ci uas zoo tshaj li.. kuv tus no yeej yog hmoob los tsuas ntag tab sis kuv ib txwm saib thiab soj nraim tsis hais keeb kwm kev coj kev ntseeg kev pov hwm hmoob lub npe kom tshuav lub hauv paus ua hmoob ces yog hmoob pab uas nyob meskas xwb thiab hmoob meskas tseem muaj peev xwm mus nrhiav tau keeb kwm hmoob qhov txhia qhov chaw los rau hmoob thoob ntuj tau saib tej no ces yog hmoob tus ntsuj plig lawm tiag yog tus tsis pom txog tej no ces tus ntawv tseem tsis tau paub, thov nej zam txim nawj tsis yog kuv nyiam hmoob meskas es kuv thiaj hais hmoob meskas xwb nawj, kuv yog hmoob nplog tab sis kuv tuaj yeem sawv ncaj ntsub nrab xwb txhais tau tias leej twg ua tau thawj leej twg muaj peev xwm thiab lub ntuj foom koob hmoov rau tus twg ces cia tus ntawv ua xwb ua li 2-3 tug kwv tij hmoob tau hais los saum toj no xwb thiaj yog kuv los yeej pom zoo li nej hais los ntawv thiab. hos hmoob lwm lub teb chaws leej twg pom kuv tsab ntawv no lawm thov nej txhob xav li cas tsis yog kuv qhuas kuv saib qhov tseeb uas neej neeg siv tau xwb tsis tag li yog hnub ntawv txawm yog hmoob nyob rau lwm teb chaws leej twg sawv pes tsees ua tau zoo tshaj los haj yam zoo thiab xwb hos hmoob nplog los nej pom lawm txhob chim hais tias cas twb nyob nplog tseem mus qhuas li ub li no txhob xav li no thiab vim kuv saib raws li qhov tseeb xwb. ua tsaug ntau.#89 HMOOB_Hmoobvammeej_*

HMOOB_Hmoobvammeej_*
 • Guests

Posted 07 February 2014 - 03:12 AM

 

Peb Hmoob txuj cis nyob Suav teb.#90 HMOOB_Hmoobvammeej_*

HMOOB_Hmoobvammeej_*
 • Guests

Posted 07 February 2014 - 03:18 AM

 

Peb Hmoob txuj cis nyob Suav teb.#91 HMOOB_Hmoobvammeej_*

HMOOB_Hmoobvammeej_*
 • Guests

Posted 07 February 2014 - 03:48 AM

 

Peb Hmoob Suav txuj cis.#92 HMOOB_HaivHmong_*

HMOOB_HaivHmong_*
 • Guests

Posted 07 February 2014 - 05:20 AM

Yov ua lis cas thiaj lis yov muaj peev xwm mus hais tau United Nations kom pom Hmoob tej teb meem kev txhom nyem, kev raug luag tsuj, kev raug luag tua pov tseg zoo lis tej tshiaj nyob rau tom hav zoov tsis muaj tswv saib?  Yov ua lis cas thiaj lis hais tau United Nations kom pab los tus ciam dej ciam av rau Hmoob nyob los ua Hmoob tug?  

 

Hmoob nyob rau hauv lub ntiaj teb no, Hmoob yeej muaj ib txoj dab neeg haiv thiab Hmoob yeej muaj ib txoj dab neeg kev tiv thaiv Hmoob tej chaw nyob chaw ua noj ua haus los tau ntau xyoo.  Hmoob tau muaj kev nrog luag ua tsov ua rog sib ntau sib tua los tau ntau xyoo thiab tiv thaiv kom Hmoob muaj kev ncaj ncee nrog luag lwm haiv neeg ib yam nkau.  

 

Ua ntej United Nations yov nrog Hmoob taug Hmoob qhov teeb meem kev raug luag tsuj raug luag tua mas Hmoob yov tsum pib kom muaj ib lub koo haum tseem ceeb ua Hmoob tus txhas nrab qaum mas luag thiaj lis nrog Hmoob tham.  Lub koo haum ntawd lub npes ua yov tseem ceeb tiv thaiv kom tau tag rhos haiv Hmoob mas yov tsum tis lub npes hus hais tias:  Hmong Nation Foundation.    

 

Thaum nrhiav tau lub npes Hmong Nation Foundation no coj los tuav peb haiv Hmoob tag nrhos ua kes ces yov tsum nrhiav kom tau cov neeg los ua hauj lwm khiav lub koo haum no thiab txhawb nqas lub koo haum no kom sawv mus muaj chaw taug kom mus txog rau Hmoob lub hom phiaj ua Hmoob xav tau ntawd. 

 

Hmong Nation Foundation

 

Set a goal (Hmong Capital, Hmong Country) to achieve for the Hmong Nation.

 

1.  President

2.  Vice-President

3.  Speaker of the Hmong Nation Foundation

4.  Hmong Nation Foundation Staff

5.  Hmong Nation Treasurer

6.  Hmong Nation Foundation Secretary

7.  Hmong Nation Foundation Communication

8.  Hmong Nation Foundation writers/reports

 

Thaum nrhiav tau neeg los khiav hauj lwm txhawb nqa lub koo haum no ces sawv daw yov tsum muaj ib cos neeg mus ua Fund Raising los pab lub koo haum no.  Lub zos muaj  Hmoob nyob rau hauv yov tsum muaj ib tug Hmong Nation Foundation Representative.  Tus no yov tsum pab mus sau nyiaj ntawm Hmoob coj los pab rau Hmong Nation Foundation. 

 

Hmoob Meska yog cov muaj nyiaj thiab txawj khwv tau nyiaj ntau yog lis ntawd Hmoob Meska yov tsum yog pab neeg ua xub pib kom lub koo haum Hmong Nation Foundation no kom muaj ruaj khov ua ntej rau haiv Hmoob thoob qab ntuj sawv daw taug.

 

Nyob rau hauv teb chaw Meska, Hmoob muaj txog 200,000 tus neeg.  10% ntawm 200,000 Hmoob Meska ntawd yog cov ua hauj lwm loj thiab cov muaj nyiaj ua yog cov Hmoob Upper class.  40% ntawm 200,000 Hmoob Meska ntawd yog cov muaj neej muaj nyob rau sab nruab nrab ua yog cov Hmong Middle Class.  50% ntawm 200,000 Hmoob Meska yog cov ua tseem kawm ntawv thiab tseem tsis tau ua hauj lwm. 

 

Thaum cov Hmoob Upper Class muab ib leeg $5,000 ua kev zoo siab los pab txhawb nqa Hmoob lub neej kom muaj teb chaw.  10% ntawm 200,000 Hmoob Meska ntawd ces muaj yog 20,000 leej.  Ib leeg muab $5,000 ces 20,000 tus Hmoob ntawd tib pab tau nyiaj rau Hmong Nation Foundation txog lis.$100,000,000 ($5,000 x 20,000 = $100,000,000). 

 

Cov Hmoob Meska ua yog cov Middle Class muaj 40% tawm ntawm 200,000 tus neeg.  Ib leeg muab $2,500.  40% ntawm 200,000 tus neeg yog 80,000 tus, ib leeg muab $2,500.  Pab neeg no kuj pab tau muaj $200,000,000 (80,000 x $2,500 = $200,000,000).

 

Cov Hmoob Meska ua yog cov Lower-Class muaj 50% tawm ntawm 200,000 tus neeg.  Ib leeg muab $1,000.  50% ntawm ntawd 200,000 tus neeg ces yog 100,000 us.  100,000 ib leeg muab $1,000 ces tau yog $100,000,000 (100,000 x $1,000 = $100,000,000).

 

Thaum muab tag nrhos 3 pawg neeg Hmoob Meska no cov nyiaj coj los ua kes ces sau tau nyiaj yog $400,000,000 million Dollars.

 

1.  2000,000 Hmong Americans cov nyiaj pab rau lub koo haum Hmong Nation Foundation muaj txog $400,000,000 million dollars.

2.  50,000 Hmong French =

3.  10,000 Hmong French Guiana =

4.  15,000 Hmong Australian =

5.  10,000,000 Hmong Chinese =

6.  100,000 Hmong Thai =

7.  400,000 Hmong Lao =

8.  700,000 Hmong Vietnamese =

 

Total:$???,???,???

 

Tom qab sau tau Hmoob cov nyiaj coj los ua kes ces Hmoob yov muaj ib pob nyiaj loj heev coj los khiav hauj lwm pab txhawb Hmoob lub teb chaw kom muaj thiab ruaj khov.  Hmoob yov muaj ib lub Hmoob Capital nyob rau hauv Hmoob lub teb chaw.  Hmoob yov muab Hmoob cov nyiaj coj los khiav hauj lwm thiab txhim khos kom Hmoob lub teb chaw loj thiab zoo zuj zus tuaj.   

     

 

 #93 HMOOB_tu siabqhov kuvlauslawm_*

HMOOB_tu siabqhov kuvlauslawm_*
 • Guests

Posted 07 February 2014 - 03:37 PM

yawm phooj ywg...Haiv Hmong comment:92 koj kuj muab tau hom phiaj zoo tsawv lawm thiab ov...yog tias muaj tus pib ntag mas yeej yuav muaj tus pab txhawb xwb ntag nawb...peb tsis pab npaum li cas los thov kom peb pab muab peb tus kheej tej nyiaj thaum peb tuag es peb muab coj los tha peb lub cev....ncuav mus tuav peb lub teb chaws tseg rau peb tej xeeb leej xeeb ntxwv tau nyob tom qab xwb ces...ntiaj teb no tsis muaj ib haiv neeg twg yuav kov yeej peb haiv hmoob li lawm os...peb ib tug hmoob Meskas tuag peb thas txog ntawm $30,000.00 mus txog li 50,000.00 phav duas

las...yog peb xyaum muab peb tej kev ploj tuag txo kom yau...peb yuav seem nyiaj ntau heev tseg rau hau peb hmoob lub... thajnaskha...tuav teb chaws... yus txawm tuag mus lawm los yus li nyiaj tseem nyob pab tuav lub teb chaws rau yus haiv neeg mas tseem ceeb heev li ov...thaum peb muaj teb chaws lawm peb mam los tsim kho tej no kom ruaj khov rau peb haivneeg...peb tsis txhob muab nyiaj faus rau hau av li tej laus thaum ub lawm....kuv muab xav rau kuv tus kheej kuv lub neej tam sis no...kuv muaj ntau lub tsev kuv twb...payoff tag tib si lawm kuv muaj ib pab tub thiab...tab sis kuv cov tub lawv muaj lawv zoo laj kam ua...lawv tsis kam los tuav kuv tej vaj tsev...txog thaum kuv tuag ces...nom tswv Meskas tuaj khaws mus yuav dawb...kuv xav yog peb haiv hmoob muaj teb muaj chaw mas...kuv yuav cia rau peb tej nom tswv hmoob tuaj muab xoj tus nqi pheej yig pub rau cov txom nyem nyob...los sis muab muag es muab pob nyiaj no coj mus tso rau hau peb hmoob pob nyiaj tuav teb chaws coj los tsim kho peb haiv neeg nyob tom qab...kuv xav mas yuav zoo heev li lawm ov cov phooj ywg....niam no peb hmoob tuaj nyob teb chaws MESKAS kuj muaj cov cuaj khaum kawg tab sis muaj cov siab zoo heev li thiab...yog muaj tus pib tau mas yeej muaj tus pab txhawb nqa xwb xwb li ov...tab sis nco ntsoov yog ua hauj lwm nrog nyiaj  mas yuav tsim tus policy tuav pob nyiaj kom ruaj khov tiag tiag...leej twg lam ua tes nkhaus muaj cai rau txim rau nws ntag mas thiaj vam meej taus ov....kuv tsuas tu siab tias kuv twb laus mus deb lawm ntshe kuv yuav tsis pom tej peb tham no lawm xwb ov cov me nyuam aw.#94 HMOOB_Hmoob Huaj Keeb Ceeb Vam_*

HMOOB_Hmoob Huaj Keeb Ceeb Vam_*
 • Guests

Posted 09 February 2014 - 01:10 AM

Tsis txhob txhawj nawb phoojywg, tsis ntev lawm xwb luag twb yuav tu ciam dej ciam av rau peb hmoob koj yeej yuav tau nrog peb tsim teb kho chaw xwb xwb li os. Nom tswv kav teb kav chaw peb yeej muaj tag lawm.  Nais npab toj xeem los muaj nyob rau txhua lub nroog lawm.  Peb tsuas tos lub sijhawm lawm xwb.#95 HMOOB_haivhmoob_*

HMOOB_haivhmoob_*
 • Guests

Posted 09 February 2014 - 03:35 AM

Tam sim no nyob rau hauv teb chaw Nplog tsis muaj huab tais lawm.  Lawv muaj President lawm xwb.  Ib tug President Nplog twg nws tsua ua hauj lwm los kav lub teb chaw txij lis 5 xyoo ntawd xwb cov yov tsum muab faib rau lwm tus ua ntauj ntxiv mus.  Tus tau raug los ua President saib lub teb chaw Nplog ces nws muaj chai muag av, muag liaj, muaj teb, muag tej xyoob tej ntoo mus rau luag lwm lub teb chaw.  Tus twg tau los ua Nom kav lub teb chaw ces nws yeej tab meeg muaj teb ub tej nyob rau hauv teb chaw Nplog kom nws muaj nyiaj es thaum twg nws tawm tsis ua tus Nom kav lub teb chaw Nplog lawm ces nws thiaj lis muaj nyiaj coj mus txhim khos nws lub neej xwb.  Txawm tia tej pej xeem neeg Nplog yov txom nyem npaum twg los nws ua ntsej tsis hnov ua muag tsis pom lis xwb.  Nws lub siab ces yeej kub siab lug yov ua lis cas thiaj nws thiaj lis yov muaj nyiaj ntau npaum lis ntau tau xwb.  Txhua, txhua tus Nom Nplog yeej xav tau ib txoj kev muaj nyiaj nplua nuj zoo ib yam lis tej Nom Nplog xub ua nom ua tswv kav lub teb chaw Nplog ua ntej nws mam lis tau los kov lub teb chaw zoo ib yam lis lawv thiab.  

 

Tom qab tus nom Nplog ntawd ua tag nws lub sib hawm ces nws muaj nyiaj ntau lis ntau coj mus txhim khos nws lub neej thiab nws tsev neeg kom muaj vaj muaj tsev zoo, muaj luv fais zoo nrog lua caij ua lub neej nyob kaj siab lug.  Nws muab nws tej nyiaj ntawd coj mus tsos rau hauv luag lwm lub teb chaw cov txhab nyiaj kom tej pej xeem neeg tshawb tsis tau thiab nrhiav tsis pom tej nyiaj ntawd.  Tom qab ntawd tawm tsis ua tus nom Nplog kav lub teb chaw ces nws yeej muaj, muaj nyiaj heev.  Nws yov mus nyob txawv rau luag lwm lub teb chaw los tau tag nrhos.  

 

Tam sim no mas tej nom Nplog thiab tej pej xeem sawv daw tsua kub siab luag tia yov ua lis cas thiaj lis yov muaj nyiaj tshaj plaw xwb.  Tej pej xeem los lawv nces nqis rau lawv tej khoom noj khoom haus kom tau nyiaj ntau, ntau coj los tseg xwb.  Tej Nom Tswv Nplog los tsua npaj siab yov muab tej roob tej hav thiab tej khwj deg muag rau lwm lub teb chaw tuaj mus ua hluav taw xob thiab tuaj mus ntov tej ntoo rau ub rau no.  Cov ntoo ua zoo heev nyob rau hauv teb chaw Nplog, nyob raw tej toj roob siab ntawd nom tswv Nplog muag thiab tsos cais rau Suav tuaj mus thov 3 xyoo.  Txawm Suav yov ntov tau ntau los yog tsawg Nplog yeej cia lis kav liam rau luag tuaj mus ntov kom txaus rau 3 xyoo ntawd.  Tej ntoo ntawd Suav ntov tag coj mus ua rooj ua tog thiab ua lwm yam.  

 

Nyob rau ntawm tus dej Mekong ntawd Nplog muab tauv ua hluav taw xob xas coj mus muag rau luag lwm lub teb chaw.  Tej tsiaj nyob raw tus dej Mekong ntawd tsis tau chaw nyob yog lis ntawd tus dej Mekong ntawd tej tshiaj nruab deg kuj tuag zuj zus mus lawm tib sis.  Nyob rau ntawm tus dej Nam Ou nyob rau sab qaum teb Nplog ntawd Nplog tsos cais rau Suav tuaj mus tauv ua hluav taws xob xas rov mus rau sab Suav teb.  Tus dej Nam Ou ntawd tej tsiaj nruab deg kuj nploj zuj zus mus lawm thiab.  Tej pej xeem sawv daw kuj nrhiav tsis tau tej nqaij ntses kom ntau txau coj los yus rau tsev neeg kom tau noj mus thawm niaj thawm xyoo.  

 

Tej roob tej hav ua muaj nyiaj thiab kub ces Nplog tsos cai rau luag lwm haiv neeg tuaj mus khawb tag huv sis ua nws pov toj liab ploog tseg lawm xwb.  Txawm tej roob tej hav yov puag ntsoog tag los nom tswv Nplog tsua xav kom thaum nws tau los ua nom ntawd ces nws tau nyiaj ntau, ntau coj los tseg ua nws tug xwb.  Nws yeej tsis quav ntsej tia tsam muab tej nyiaj tej kub nyob rau hauv teb chaw Nplog ntawd khawb tag ua rau tej kwj deg qhuav thiab tsis mauj nag txau coj los yug tej qoob tej loo.  Tej kwj deg thaum ub muaj dej ntws nto thiab muaj ntses coob heev cia lis txawj yau thiab txawj tus.  Tej tsiaj nruab deg nruab nrag cia lis tsis tau dej txau coj los yug txoj sia.  Tej pas dej ua thaum ub ua muaj zaj nyob rau hauv cia lis txawj nqhuab.  Zaj tsis tau chaw nyob ces zaj tawm khiav ua pov toj pob liab vog rau ub rau no.  

 

Tam no nyob rau hauv lub teb chaw Nplog tus nom Nplog tshiab no nws sawv kom kawv lub teb chaw.  Nws muab sawv daw txhiav nyiaj ntau heev.  Tej naim maum, nai khus, tej nai thab ham, thiab tej nai ta luaj los sawv daw kuj raug txiav nyiaj tag huv sis.  Ib leeg ua hauj lwm ib hlis tsua tau nyiaj hlis txij lis ib pua dua ntawd xwb.  Tus ua hauj lwm loj zog ces tsua tau nyiaj hlis ntau zog mes, mes ntawd xwb.  Nplog tib pib sib ntau, sib tuas, sib tog zom zaw nyob rau qhov ub qhov no tuaj lawm.  Nplog yov sib ntxeev Nplog kom tawg ua ob peb pab.  Nplog yov rov sib tuam tsam kom Nplog kom tuag zom zaws.  Nplog tej khoom no khoom hau los Nplog nces nqis siab zuj zus tuaj ntxiv xwb.  Cov neeg mus ua hauj lwm rau nom tswv Nplog ces yuav tej khoom noj khoom hau ntawd coj los yug tsis txau rau nws tsev neeg noj kom mus thawm hlis.  Yog lis ntawd tej neeg mus ua hauj lwm rau nom tswv Nplog thiaj pib tawm zom zaws rov los ua neeg pej xeem lawm xwb.  Nplog lub zos los kav lub teb chaw Nplog ntawd yov tsawg zuj zus tuaj.  Thaum ntawd yov muaj neeg tus sab tub nyiag.  Yov muaj neeg sib ntau sib tua zom zaw tsis hais nruab hnub los yog hmos ntuj.  Hmoob yog ib cos neeg nyob rau hauv lub teb chaw Nplog ntawd thiab tiam sis Nplog yeej tsis nyiam Hmoob lis.  Hmoob thiab Nplog thiaj lis rov sawv sib tau sib tua.  Tom qab ntawd, Hmoob tag nrhos tiaj lis koom tau los ua ib lub siab tiv thaiv haiv Hmoob tag rhos.  Cov Hmoob mus nyob txawv rau luag lwm lub teb chaw los lawv kuj pab cov Hmoob Nplog ntawd kom lawv muaj lawv ciam dej ciam   av.  Hmoob Nplog yog cov ua raug kev txhom nyem tshaj plaw nyob rau hauv lub ntiaj teb no tiam sis txog thaum kawg cov Hmoob Nplog ntawd yov yog cos tswv teb chaw nyob rau hauv Hmoob tub teb chaw ntawd.  Cov Hmoob mus nyob txawv rau luag lwm lub teb chaw yov pab nyiaj ntau heev los rau cov Hmoob Nplog ntawd txhim khos lub teb chaw Hmoob kom muaj nyob ntos moos mus ib txhis.  

 

Thaum twg lub teb chaw Nplog ntawd yov nyob tiaj tus mas Nplog yov muaj Nplog ib tug chij kav Nplog daim av nyob rau sab qab teb.  Hmoob los yov muaj Hmoob ib tug chij kav rau sab pem qaum teb los kav Hmoob lub teb chaw.  Hmoob yov muaj Hmoob nom Hmoob tswv los kav Hmoob lub teb chaw. Hmoob yov muaj Hmoob kev lij choj los rau sawv daw taug.                #96 HMOOB_HmoobhlubHmoob_*

HMOOB_HmoobhlubHmoob_*
 • Guests

Posted 09 February 2014 - 03:49 AM

 

Tom ntej no Hmoob thoob plaws qab ntuj yov tsas paib zom zaws kom UN cia lis faib av los rau cov Hmoob Nplog ntawd nyob kom muaj ciam dej ciam av xwb, xwb lis.  Sawv daw yov tawm zom zaws qhov ub qhov no thoob plaw ntiaj teb tuaj kwv paib sawv zom zaw zoo lis thaum peb Hmoob sawv daw los sawv ua kes kwv paib tsos yawg hlob Vaj Pov kom dim.#97 HMOOB_Hmoob Yuav Tsum Hlub Hmoob_*

HMOOB_Hmoob Yuav Tsum Hlub Hmoob_*
 • Guests

Posted 09 February 2014 - 03:49 AM

Yog lawm lauv npawg aw, thaum ntawv ces peb Hmoob txawv teb chaws mam cia nom tswv rau Hmoob Nplog ua nawb, tab sis thov lawv cia cov - mos mos rau peb ua es peb mam nqa nyiaj mus pab lawv txhim kho lub teb chaws xwb ces thaum no peb Hmoob yeej yuav muaj neej zoo ua xwb xwb li os.#98 HMOOB_HaivHmong_*

HMOOB_HaivHmong_*
 • Guests

Posted 09 February 2014 - 04:36 AM

Protest.jpg

 

 

 

minnesota-2011-hmong-protest-jeffrey-638

 

Tom ntej no Hmoob thoob plaws qab ntuj yov koom los ua ib lub siab, hais ib los lus tawm ib lub suab kom UN cia lis faib ib qhov av rau cov Hmoob Nplog ntawd nyob xwb, xwb lis vim cov Hmoob Nplog ntawd tej poj niam me nyuam raug luag tsuj raug luag tua tuag zoo lis tej tsiaj tsis muaj tswv.  Hmoob raug luag tua tuag ua tsheej pab tsheej pawg ua ntshav ntws ntos mus txhawm tau ua pas ntshav.  Hmoob tej me tub me nyuam tseem yau, yau tuag tshaib zom zaw tsis muaj neeg hlub.  Hmoob raug luag cem raug luag ntaud raug luag ntxub.  Hmoob yov quaj qws hus ntuj qaws kom pab. 

 

Hmoob Meska, Hmoob Fab Kis, Hmoob French Guiana, Hmoob Germany, Hmoob Argentina, Hmoob Australia, Hmoob Canada, Hmoob Suav, Hmoob Nyab Laj, Hmoob Thaib, Hmoob Korea, Hmoob Japan tag rhos txhua tus thiaj lis kwv paib zom zaw kom United Nations cia lis faib ib qho av rau cov Hmoob Nplog ntawd nyob xwb, xwb lis.  Thaum lub ntiaj teb pom peb haiv Hmoob tag rhos sawv daws kwv paib zom zaws thiab sawv daw muab tej meem ua luag lwm haiv neeg saib tsis tau peb Hmoob txoj kev ua neej nyob rau hauv lub ntiaj teb no coj los rau sawv daw nrog pom.  Thaum ntawd United Nations yov tig pob ntseg lom nrog Hmoob tham txog ntawm Hmoob tus teeb meem ua luag lwm haiv neeg lam tau lam ntxub, lam tau lam tua Hmoob pov tseg lwj rau tshav ziab zoo lis tej tsiaj nyob rau tom hav zoo tsis muaj tswv saib.  Thaum ntawd peb haiv Hmoob tag nrhos yov sib, sib hlub heev lis.  Lub chaw Meska los yov pom zoo los pab Hmoob tim thaum ub Hmoob yog Meska ib tug phooj ywg zoo pab tiv thaiv Meska tus yeeb ncuab.  Haiv neeg Fab Kis los yov zoo siab hlos koom tes pab Hmoob tib yam lis thiab.  Lub teb chaw Suav los yov nrog pom zoo thiab yov pab Hmoob kom Hmoob muaj ib daim av los nrog sawv daw nyob.  Luag lwm lub teb chaw los yov pab tsas tes zom zaw kom United Nations faib ib qho qav los ua cov Hmoob Nplog ntawd tug kom muaj ciam dej ciam av nyob.  Thaum United Nations pom lis ntawd lawm ces United Nations yov tsum mus faib ib qhos av rau Hmoob nyob xwb, xwb lis.  

 

Hmoob tib muaj peev xwm tsos tau Yawg Hlob Vaj Pov dim nws lub txim ua luag iab liam tawm ntawm Meska tes rov los ua ib tug neeg nyob ncaj ncee nrog tej pej xeem Hmoob sawv daw yog lis ntawd Hmoob yeej muaj peev xwm hais tau United Nations kom faib ib qhos av rau cov Hmoob Nplog ntawd nyob xwb, xwb lis.  Nej txawm yov thuam Hmoob npaum twg los kav liam tiam sis nyob rau hauv txoj dab neeg haiv Hmoob ntawd Hmoob yeej txawj sib hlub heev lis tsis yog lam dag kom zoo nej luag thiab zoo thuam Hmoob.  Nej sim saib seb, tus poj niam neeg tawv dawb no luag yeej paub txoj kev ncaj ncee.  Luag yeej muab luag lub sib hawm muaj nuj nqis tuaj pab tsas daim peb rau Hmoob kom Hmoob muaj kev ncaj ncee zoo xws lis luag lwm haiv neeg ib yam nkau thiab.

 

Racial Jokes Are Not Funny!!!!               #99 HMOOB_NpawgHmoob_*

HMOOB_NpawgHmoob_*
 • Guests

Posted 09 February 2014 - 05:07 AM

Yog lawm lauv npawg aw, thaum ntawv ces peb Hmoob txawv teb chaws mam cia nom tswv rau Hmoob Nplog ua nawb, tab sis thov lawv cia cov - mos mos rau peb ua es peb mam nqa nyiaj mus pab lawv txhim kho lub teb chaws xwb ces thaum no peb Hmoob yeej yuav muaj neej zoo ua xwb xwb li os.

Tus phooj ywg koj hais mas yog tshaj plaws lis.  Thaum Hmoob ua nom ua tswv kab lub teb chaw Hmoob ntawd lawm ces Hmoob tseem yov siab zoo tshaj lis os.  Koj mus txog rau hauv Hmoob tsev xwb los Hmoob yeej ces dej ces cawv thiab tua qaib tua npua ua zaub ua mov los pub rau koj noj vim koj yog ib tug kwv neej tsas Hmoob los tsawv luag lwm lub teb chaw los saib lub teb chaw Hmoob ntawd.  Koj los saib tej pej xeem Hmoob sawv daws nyob rau hauv lub teb chaw Hmoob, koj yeej hlub, hlub Hmoob heev lis.  Koj yeej nqas nyiaj ntau heev coj los pub rau sawv ua kev zoo siab kom muaj kev noj qab nyob zoo.  Ib xyoo twg, peb cov Hmoob nyob txawv rau lwm lub teb chaw los saib lub teb chaw Hmoob ntawd mas coob npaum lis nplooj taug kev zom zaws tsis hais nruab hnub los yog Hmos ntuj yeej muaj kev lom zem puv npos. 

 

Ib xyoo twg, ib tug Hmoob Meska nqa $5,000 mus saib lub teb chaw Hmoob ntawd.  Ib hlis muaj 10,000 tus Hmoob Meskas mus saib sawv daws thiab mus tham cov me nyuam hlua nkauj Hmoob mos, mos ntawd.  Ib hlis twg, lub teb chaw Hmoob ntawd yov muaj nyiaj los txog $50,000,000 million dollars (10,000 x $5,000 = $50,000,000).  12 lub hlis tauj ib xyoo twg ces lub teb chaw Hmoob ntawd tib muaj txog 120,000 phav tus neeg nqis mus saib sawv daw.  Ib xyoo twg ces lub teb chaw Hmoob ntawd tib muaj nyiaj txog $600,000,000 million dollars (120,000 x $5,000 l= $600,000,000).  10 xyoo thaum twg ces lub teb chaw Hmoob ntawd tib muaj nyiaj txog $6,000,000,000 billion dollars lawm.

 

Cov Hmoob Meska thiab cov Hmoob nyob txawv rau lwm lub teb chaw ua muaj, muaj nyiaj tseem mus pab tsos noob qoob noob tsav rau cov me nyuam ntxhais Hmoob mos, mos thiab zoo, zoo nkauj ntawd kom muaj me nyuam zoo nkauj zoo nraug coob, coob zuj zus tuaj mas lawv tseem yov yaj ham huam vam coob heev.  Hmoob yov zoo nkauj zoo nraug thiab muaj, muaj nyiaj heev.#100 HMOOB_NpawgHmoob_*

HMOOB_NpawgHmoob_*
 • Guests

Posted 09 February 2014 - 05:47 AM

 

Tej pej xeem neeg Thaib pua muaj kev ntseeg tia Hmoob yov muaj teb chaw lis luag lwm haiv neeg thiab?

 

Peb Hmoob sawv daw nrog mloog seb tus yawg Thaib Nav Sab Des no pua muaj kev ntseeg tia Hmoob yov muaj teb chaw thiab?

 

Tus yawg Thaib no nws teb rau peb haiv Hoob tia muaj ib hnub twg Hmoob yeej yov muaj teb chaw xwb, xwb lis.

Reply to this topic  


2 user(s) are reading this topic

0 members, 2 guests, 0 anonymous users