Jump to content


Neeg Ntseeg Vajtswv Siab Nqaim thiab Phem Tshaj Neeg Coj Dab

Neeg Phem Tau Kev Tws

143 replies to this topic

#1 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 26 October 2013 - 06:15 PM

Vim yog li cas cov tib neeg mus ntseeg Vajtswv thiaj yog tib cov neeg twm zeej thiab siab nqaim nqaim xwb?  Puas yog cov neeg phem los sib sau uake rau tom Church thiaj tau kev sib pab?  Tab sis hauv Church los lawv yeej txawj sib ntxub kawg li thiab.  Cov neeg phem ces txawm mus sau uake ntseeg vajtswv los yeej tseem laj sib pom tom Church kawg li thiab.#2 HMOOB_Huabtais Hmoob_*

HMOOB_Huabtais Hmoob_*
 • Guests

Posted 26 October 2013 - 10:44 PM

Vim yog li cas cov tib neeg mus ntseeg Vajtswv thiaj yog tib cov neeg twm zeej thiab siab nqaim nqaim xwb?  Puas yog cov neeg phem los sib sau uake rau tom Church thiaj tau kev sib pab?  Tab sis hauv Church los lawv yeej txawj sib ntxub kawg li thiab.  Cov neeg phem ces txawm mus sau uake ntseeg vajtswv los yeej tseem laj sib pom tom Church kawg li thiab.

Tus me kwv ntxhawg aws koj twb tsis paubhais tias cov mus ntsheeg Vajtswv ces twb tsis muaj tswv lawm thiaj lis mus sib sau uake mas. Lawm ces yog cov phem ces yog ntxws nyoog tsev neeg  kiag ntas nawb. Hos cov neeg zoo ces yog zoo li cov me nyuam ntsuag nos tu qab tu twv ua tsis muaj niam lmuaj txiv hlub es thiaj ua neeg zoo xwb os . Tsis ntev tom ntej no ces lawv teeb meem yuav loj heev tuaj ua tsi muaj leej twg pab tau li lawm nawb . Thaum no ces yog tuam txhob thiab hlau thiaj kho tau lawm xwb os .

 

Huabtais Hmoob#3 HMOOB_nomtuam_*

HMOOB_nomtuam_*
 • Guests

Posted 27 October 2013 - 05:10 AM

Cov neeg mus Church ces feem coob yog ib cos neeg ua cam, cam thawj tsis mloog lus.  Thaum cov neeg tsis mloog lus ntawd lawv mus sib sau ua kes los lawv yeej tsis sib haum xeeb lis.  Lawv muaj lus sib cav sib ceg ua nws lawv sib tawg tag.  Ib leeg hos mus ntseeg ib pab church tshiab.  Lawv mus sib sau ua kes ib ntus ces rov sib tuam tsam dua zoo lis miv thib dev sib tog.  Lawv tus Xib Fwb hais los lawv tsis mloog ces ua rau Xib Fwb tus siab nrho khiav mus dua lwm lub zos lawm.  Lawv ib sij muaj ib tug Xib Fwb tshiab los qhia lawv kev cais los vim tia cov neeg phem ntawd lawv tsis sib haum xeeb lis.

 

Cov neeg mus Church ntawd ces lawv zoo ib yam lis cov neeg raug txim xwb.  Lawv muaj kev npam los vim tia lis lawv yog ib cov neeg plwb qauj thiab lawv tos taub nyuab, nyuab heev lis.  Thaum lawv mus Church ces lawv mus cem lub ntiaj teb no tia yog lub ntiaj teb vaub tsuab qia neeg.  lawv ntxub lub ntiaj teb no heev.  Lawv tsis xav nyob rau hauv lub ntiaj teb no lis vim tia lawv xav mus nyob rau saum ntuj ceeb tsheej xwb.  Lawv mus tom Church ces lawv mus cem lub ntiaj teb no xwb txog thaum kawg lawv thiaj lis muaj kev npam rau lub ntiaj teb no.  Lawv thiaj lis nqa ib leeg ib tug ntoo khaub lis coj mus rau txim rau lawv tus ntsuj tus plig zoo ib yam lis Yexus tuag ua ntshav liab vog tseg rau saum ntu ntoo khaub lig.  Cov neeg muaj kev npam ntawd lawv yeej txawj, txawj mus nrhiav lawv tus ntoo khaub lig coj los rau txim rau lawv.  Thaum koj pom lawv ib leeg nqa ib tug ntoo khaub lig mas koj tsis txhob hais rau lawv tia tus ntoo khaub lig ntawd yog tsim coj los tua neeg xwb nws tsis yog tus choj tuam mus rau saum ntuj ceeb tsheej.  Thaum koj hais lis ntawd rau lawv mas lawv cam, cam thawj tia tus ntoo khaub lig thiaj lis yog txoj kev tuam mus rau saum ntuj ceeb tsheej.  Koj hais lawv los lawv tsis mloog.  Lawv cam, cam thawj ces txog thaum kawg niag ntoo khaub lig thiaj lis muab lawv tua tuag tag ua ntshav liab vog tseg rau yoov noj yoov ntsau xwb.  Cov neeg ruam siab phem ntawd cia niag ntoo khaub lig muab lawv tua kom tuag tag mas thiaj lis niam qhuav phim rau lawv txoj kev tsis mloog lus lis.  

 

Cov neeg mus Church ntawd ces muaj ib cos yog poj nraug thiab nkauj fas coob xwb.  Hos, muaj ib cos yog yawg nrauj thiab yawg fav xwb.  Kuj muaj ib cos yog cov neeg deev luag poj luag sev.  Cov poj niam los kuj muaj ib cos yog cov neeg ua deev luag tus txiv.  Thaum cov neeg phem ntawd los sib sau ua kes ces lawv thiaj lis sib daj sib deev zoo lis tej niag tsiaj xwb.  Lawv sib yuav ib ntus ces lawv hos rov sib nrauj mus rau lwm tus hos yuav dua.  Ib tug poj niam mas muaj dua lawm ob peb tug txiv deev.  Ib tug txiv neej los muaj dua lawm ob peb tug poj niam deev.  Lawv kuj muaj ib cos mes nyuam tsaub thiab.  Cov me nyuam ntawd muaj niam los tsis muaj txiv.  Lawv muaj txiv los lawv tsis muaj niam.  Lawv thiaj lis ua neeg loj leeb mus rau ub rau no ua dev thawj thiab.  

 

Cov neeg mus Church ntawd lawv muaj ib cos yog neeg muaj kab mob phem.  Lawv muaj ib cos neeg ntawd yog neeg mob uav mob rua tus tes tus taw.  Hos, muaj ib cos ces yog cov neeg mob ka cee ua tsis muaj leej twg kam nrog nws ua kes lawm es nws thiaj lis mus Church.  Thaum nws mus Church los nws mus kis mob rau lawv thiab ua rau lub Church ntawd cov neeg mob ka cee tag.  Xib Fwb los kuj mob kas cee haj yam loj.  Lawv mus sib kis mob lis ntawd thiaj lis ua rau nrov teb nro chaw.       #4 therOOts

therOOts

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 99 posts

Posted 28 October 2013 - 01:07 AM

Nej tias Cov ntseeg zoo li MeV thiab dev nyob Tsi haum Xeev. Tiam si Cov ntseeg ho mus Tsim thiab yuav tau tej lub church txog laab dollars Los ua hmoob Kev pe haum Vajtswv,, hos nej Cov uas saib qaib txhais kotaw thiab qaib lub Tohau Los ua neej nej hos ua tau dab Tsi ? Los ua hmoob tug coj Los Khuam hmoob rab qeej thiab lub Ruas.

Cov hmoob Tsi paub txog Vajtswv Thiaj li Pom tias peb Tsi haum xeeb.Kuv Pom nej Cov ua dab qhev mas haj yam Tsi Txawj sib hlub haj yam sib foob ua plaub ua ntug sib txeeb peb caug sib txeeb july 4 los ua zoo dev thiab mev zoo li dej thiab hluas taw.

Muab saib lawm mas nej mas Tsi paub dab Tsi li 1-2 qhov Los ua neeb saib qaib lub Tohau thiab kotaw ua neej xwb Thiaj poob qab ua Luaj li. Yeej koom Tsi tau ib lub siab, yeej yuav Tsi tau ib qhov chaw Los ua hmoob tug li. Muab sai mas nej haj yam Tsi haum Xeev li.peb Cov ntseeg Vajtswv uas yog hmoob xwb yuav luag txhua pawg ntseeg yuav tau church Los ua lawv tug. Nej Cov saib qaib lub Tohau/qaib li kotaw ho yuav tau dab Tsi lo ua hmoob tug nyob qhov twg? Hahahah

Txhob thuam ntxiv lawm Thov txaj muag.

Nej tias Cov XF mob kas cees. Thiab Cov ntseeg yog neeg mob phem... Yog Cov ntseeg muaj mob li nej hais ib ob tus neej suav tau , Cov Tsi ntseeg mas mob phem mob kas cees mas suav Tsi txhua...

#5 HMOOB_guest_*

HMOOB_guest_*
 • Guests

Posted 28 October 2013 - 03:04 AM

Hmoob yeej tsis poob qab lis os vim Hmoob yeej nrog lub ntiaj teb no nyob ua kes thiab nrog lub ntiaj teb no vam meej ua kes.  Cov neeg poob qab mas yog cov neeg mus ntseeg cov neeg qub, qub puag thaum ub lis cov neeg ntseeg Yexus mas thiaj lis poob qab ib yam lis Yexus.  Thaum ub Yexus mus qhov los mus kos taws xwb.  Yexus mus taug kev rau ub rau no tawm hws lug.  Txheej niam no vam meej tshaj txheej thaum ub lawm os tus phooj ywg.  Kuv tsis tau pom ib tug Hmoob poob qab lis os. #6 HMOOB_Qhua Maib_*

HMOOB_Qhua Maib_*
 • Guests

Posted 28 October 2013 - 03:33 AM

Cov mus Vajtswv ces tsis ntev pojniam txawm mus deev xibhwb lawm.  Muaj coob tus txiv neej tau tua nws tus pojniam vim xibhwb twb thov vajtswv muab kev hlub rau nkawd es nkawv thiaj sib deev.  Muaj ib tus pojniam nws ntseeg vajtswv tab sis thaum nws tus ntxhais mus yuav txiv nws txawm thov vajtswv tag ces kwv qws mus ntau thiab txeeb tau nws tus ntxhais rov los tsev los yuav lwm tus lawm vim vajtswv tso nws ua li ntawv.  Cov neeg no mas yog muab nyiaj mus pab church mas nws tsis khuv xim tab sis hais txog yuav muab mus pab kwvtij neej tsa mas qia dub heev.  Txawm nws niam nws txiv yug nws los thaum tuag nws twb tsis xav pab dab tsi li vim niam txiv tseem coj dab thiab ua dab qhev.  Cov ntseeg ua tau Church loj zoo nkauj los twb yeeb vim yog pawg ntseeg niaj Asthiv muab nyiaj rau vajtswv thiab cov ua num los raug txiav li 10% mus rau pawg ntseeg es thiaj tau nyiaj los ua Church xwb.  Ib Asthiv sau tau 3-4 phav los tshaj es ua cas thiaj ua tsis tau church nas.  Lawv muaj nyiaj ntau thiab muab cov nyiaj seem los ua church xwb os.  #7 HMOOB_qhov tseeb_*

HMOOB_qhov tseeb_*
 • Guests

Posted 28 October 2013 - 07:42 PM

Nej yuav ces cov ntseeg vaj tswv ua luaj li nej es cov ntseeg vaj tswv tub qaug nej leej twg dab tsi ?yog txhaum qhov twg  hais kho qhov ntawm ,tus neeg ntseeg vaj tswv twg ua tsis haum nej ,hais tus ntawm .Ua cas nej loj xov cem tag nho cov ntseeg .Tus neeg coj li no ces yog neeg mental ,puas hlwb lawm.Yog nej tias nej tsis puas hlwb nej hais qhov tseeb ces koj rov thuam koj xwb tsis raug leej twg li .Vim li cas kuv hais li ntawm ? Koj saib koj lub hnab ris los koj lub hnab rau nyiaj (hnab tawv ,wallet) saib lub txiaj nyiag los daim dos las bill hais tias

IN GOD WE TRUST .Ib qho ntxiv  thaum muaj xwm ntxeej los tej yam txawv tshwm tuaj cov nyob mes kas teb

hais tias MY GOD ,hmoob tag nrho nyob qab ntuj hais tias NTUJ OW .Muaj ntau hais tias sis tus hlwb qauj ces txaum hais ib hnub los yeej tsis pab ,ces hais me me li no xwb .koj txawm tsis nyiam vaj tswv los koj yeej thaum

vaj tswv tas lawm .#8 HMOOB_thawjthiabduas_*

HMOOB_thawjthiabduas_*
 • Guests

Posted 29 October 2013 - 02:43 AM

 

Thaum tuag lawm tus ntsuj tus plig lyov mus rau qhov twg tiag?

 

Ob tug niam tub no rov sib nrhiav tau tom qab ua tus niam tau tuag tag rov qab los thawj thiab dua thiab nrhiav tau nws tus tub.#9 therOOts

therOOts

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 99 posts

Posted 29 October 2013 - 04:19 PM

Ntxuav nej lub hlwb xwb, Neeg tuag lawm yeej sawv Tsi tau, neeg tsi muaj Thawj thiab, yog neeg Thawj thiab dua ua lica neeg yuav coob ua Luaj.yog tuag rog Thawj Los Yug dua ce Kuj muaj 2 leeg xwb.

Cov Tsi muaj hlwb Thiaj ntseeg,thiab Cov hlwb rwj rwj...Thiaj ntseeg. Yog Cov muaj hlwb ces luag xwb.hahahah

Muab saib Los zoo li hmoob vim ib tiam Dhau ib tiam li , hmoob ntseeg tej Lus Tsi tseem ceeb li no, Hmoob Thiaj poob qab. Yuav tos tus Los saum ntuj Los coj hmoob thiab Los ua hmoob tus huatais xwb Hmoob Thiaj Tsi nrog luag muaj ib daig Av Luaj xilb teg nrog lwm haiv neeg nyob os Hmooon aw.....
Thov txhob vwm vwm lawm mog Hmoooooob.
,

#10 HMOOB_Soob Kais_*

HMOOB_Soob Kais_*
 • Guests

Posted 30 October 2013 - 12:15 AM

Yuav kom peb hmoob ciaj Huab Tais Fajtim hwv mas thaum twg peb cov txiv neej hmoob ib leeg muaj 12 tug pojniam lawm mas thaum no peb Hmoob thiaj yuav nrog luag muaj Av liaj ia teb chaws nyob os nawb.#11 HMOOB_hmoov zoo_*

HMOOB_hmoov zoo_*
 • Guests

Posted 30 October 2013 - 02:53 AM

kuv pom nyob hauv thaib website muaj ob tug thaib ,ib tug yog txiv neej tus ob yog poj niam .Lawv sib tham txog lawv lub neej tag los nrog rau lawv lub neej tshiab tib yam

nkaus li ob tug niam tub saum thiab tiag .Nkawm rov yug los ua neeg dua ,thaum nkawm hlob muaj li 7-8 xyoo ntawm nkawm nco ntsoov txog tej zej zos cov qub txheeb

ze ,cov ib tse neeg qub uas nkawm tuag ncaim lawm nkawm nco tau lawv cov npe tib si.Thaum nkawm tiav nkauj tiav nraug lawm nkawm mus nrhiav cov qub txheeb zeb ,mus tsham lawv tiam sis tsis qhiav pub lawv paub thaum sib ntsib tshiab 2 ntawm.Ces dhau ntawm los nkawm mam qhia lawv tias nkawm yog tus uas hu li no es tuag lawm

ces ho rov los thawj dua thiab . yuav piav raws li kuv pom mas ntau heev ces piav li no rau nej tias tsis yog ob niam tub hmoob saum xwb ,lwm hom neeg muaj tej yam tshwm sim tuaj ib yam nkaus . Raws li kuv pom mas nws yog ib qho li lus as kiv hais tias " miracle " tiag 2  .Nej tsis txhob lam hais lus yam tsis rau nqi ,yog raug rau nej kuv xavnej yuav zoo siab tsis txawj tas.Tiam sis tej zaum tsuas muaj zoo li no " one in a trillion " uas nws rov los thawj tiab yam nco ntsoov txog yav lub neej tag los.Dua li cov coob yog cov los thawj thiab ib yam nkaus tab sis lawv nco tsis tau dab tsi li ces thiab tsis tshua muaj coj los tham rau ntiaj teb neeg tau paub. Nrog nkawm zoo siab ......#12 HMOOB_Qhiakompaub_*

HMOOB_Qhiakompaub_*
 • Guests

Posted 30 October 2013 - 03:10 AM

Vim yog li cas cov tib neeg mus ntseeg Vajtswv thiaj yog tib cov neeg twm zeej thiab siab nqaim nqaim xwb?  Puas yog cov neeg phem los sib sau uake rau tom Church thiaj tau kev sib pab?  Tab sis hauv Church los lawv yeej txawj sib ntxub kawg li thiab.  Cov neeg phem ces txawm mus sau uake ntseeg vajtswv los yeej tseem laj sib pom tom Church kawg li thiab.

 

Tus neeg uas yug los es yeej dig muag lawm muaj tib yam uas nws hais lus tseeb ces yog qhov uas nws hais tias, kuv tsi pom dabtsi, kuv tsi paub dabtsi li, kuv lub qhovntsej tsuas nov luas hais licas ces kuv tsuas paub li ntawd xwb.  Thaum kuv tseem tsi tau ntseeg Vajtswv mas kuv dig muag kuv tsi paub dabtsi hlo li, kuv nov luas hais licas ces kuv tsuas paub li ntawd thiab xwb.  Thaum kuv los ntseeg Vajtswv thiab nyeem Vajtswv txojlus kuv thiaj paub tias muaj Vajtswv, paub tias Vajtswv yog tus tsim ntuj tsim teb tsim hiavtxwv, tsim tibneeg muaj tus mojyam zoo li Vajtswv, thiab tsim txhua yam tsiaj nyob hauv dej thiab ntsuab nqhuab tibsi, kuv thiaj paub tias Yexus yog neeg ntiajteb tus cawmseej.

 

Tus uas tsi ntseeg Vajtswv ces zoo nkaus li tus dig muag, nov tej laus hais licas ces ntseeg li ntawd, xav li cas ces hais li ntawd; nws yuav dig muag li ntawd mus li, yog nws paub tias nws yog neeg dig muag lawm es nws xav pom kev Vajtswv thiaj yuav pab nws thiab qhib nws lub qhovmuag kom pom kev, thaum ntawd nws mam lees paub tias cov ntseeg yog cov zoo licas.  Yeej muaj cov thuam cov ntseeg coob leej ntau tus los ntseeg Yexus, lawv yeej lees tias thaum ub lawv dig muag tiag tiag, nim no lawv thiaj kub siab lus ntseeg Vajtswv mus txog hnub uas mus nrog Vajtswv nyob lawm.

 

Hmoob ntseeg kev thawj thiab vim Hmoob khiav tim Midle-East los hla tebchaws Indias, neeg Indias ntseeg tias tuag lawm muaj kev thawj thiab, Hmoob cia li khaws nkaus Indias kev ntseeg no los coj;  thaum Hmoob los txog rau Suavteb ces Hmoob los pom neeg Suav ntseeg pojkoob yawmtxwv ces Hmoob khaws nkaus Suav kev ntseeg pojkoob yawmtxwv los rau Hmoob lub neej Hmoob thiaj ntseeg li ntawd los txog hniaj hnub nim no; thaum khiav los rau tebchaws Lostsuas, Thaib ces Hmoob los pom Nplog thiab Thaib khi tes foom moov ces Hmoob txawm khaws nkaus Nplog thiab Thaib kev khi tes no coj, Hmoob mas dig muag tiag tiag.  Kev ntseeg Vajtswv yeej yog Hmoob, Suav, Nplog, Thaib, Nyablaj, Mekas, Fabkis thiab txhua haiv neeg li.  Hmoob txojkev teev dab li hniaj hnub nim no yeej tsi muaj lwm haiv neeg los xyaum coj li, tsuas yog kev ntseeg Vajtswv xwb txhua haiv tibneeg nyob hauv ntiajteb puavleej los ntseeg thiab txais yuav, cov ntseeg Yexus nyob thoob ntiajteb twb muaj tshaj li 2 billions lawm; Hmoob kev ntseeg ces tsuas yog Hmoob xwb.  Vim Hmoob ncaim Vajtswv los tau ob peb txhiab xyoo lawm Hmoob dig muag los txog hniaj hnub nim no,

 

Guest thiab nej ob peb tus ko nej cia li los ntseeg Yexus, nej thiaj yuav pomkev mog, tsi txhob nyob ua tus digmuag li ko mus txog hnub tuag.  Txawm nej tsi kam los ntsee Vajtswv nim no los nej yeej yuav pom Vajtswv xwb, Ntseeg Vajtswv nim no zoo dua li cia hnub kawg es mam pom Vajtswv ces tsi zoo dabtsi li lawm os, cov phoojywg.  Yog nej ntseeg Vajtswv nim no ces kuv yuav ntsib nej saum ntuj ceebtsheej. #13 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 31 October 2013 - 12:43 AM

Yog mus ntseeg vajtswv tag es txawm txawj siab phem cem neeg ua lwj ua liam tsis paub qab hau ces kav liam kuv yuav tsis mus ntseeg vajtswv li os.  Kuv pom pawg ntseeg mas feem coob yog tib cov hais lus tsis paub luag tu siab los sis tsis paub mob leej twg li.  Puas yog vajtswv ua lawv siab es lawv thiaj heev ua luaj li no?#14 HMOOB_Maivlig_*

HMOOB_Maivlig_*
 • Guests

Posted 01 November 2013 - 02:29 AM

Koj nrog peb mus ntseeg Vaj Tswv Yexus meb nws zoo heev lis tiag.  Yexus nws hlub koj tshaj nws tus kheej lawm.  Nws thiaj lis nrhab nws ob txhais tes dav, dav tia nws hlub koj tag nrhos nws lub siab rau koj.  Nws tuag rau saum tus ntoo khaub lig los daw koj lub txim vim koj yog neeg muaj kev txhaum.  Peb cov neeg mus Church no mas peb tsis ua dab qhev lis nej cov ua tseem ua neeb saib tob hais qaib thiab peb tsis lam mus pes thiab xyom tej neeg tuag ntxhiv lawm.  Tej mus xyom tej neeg tua ntawd ces yog nej tseem ua dab qhev es nej thiaj lis pes tas zaj tas zog lis ntawd.  

 

Yog tia nej xav kom tau nrog peb mus rau saum ntuj ceeb tsheej mam nej cia lis los nrog peb mus Church thiab hawm Vaj Tswv Yexus xwb nawb yog tia nej xav kom nej dim txoj kev ploj kev tuag nyob rau hauv lub ntiaj teb no.  Lub ntiaj teb no yog ib lub ntiaj teb vaub tsuab qia neeg xwb.  Lub ntiaj teb no yog ib ib qho chaw tiag taw xwb kom nej cov tsis tau paub es nej thiaj lis paub.  Peb cov neeg mus Church mas peb cem nej cov neeg Hmoob ua tseeg ua dab qhev tia nej yog neeg hlwb rwj xwb los vim nej tseem dig muag tsis tau paub tab thiab tsis tau ntxuav muag kom huv, huv es nej mam lis tuaj nrog peb cov neeg mus ntseeg Vaj Tswv Yexus no tham.  

 

Peb cov neeg mus ntseeg Vaj Tswv Yexus no mas peb ntses tshaj nej cov neeg ua tseem niaj hnub ua dab qhev tsis kam lee paub peb tus Tswv Yexus lis.  Peb thov kom peb tus Tswv Yexus zam lub txim rau nej cov Hmoob ua tseem ua dab qhev thiab tseem muaj kev txhaum.   Nej cia lis los nrog peb mus Church es nej thiaj lis yov tau nrog peb mus rau saum ntuj ceeb tsheej.

 

 

Cov niag Hmoob ruam ua dab qhev aws nej dig muag lawm los ua cas nej phej tseem ua dab qhev nas.  Nej cia lis los nrog peb mus ntseeg Tswv Yexus nawb.  Nej pua paub tia ib pua tsav yam nyob rau hauv lub ntiaj teb no yog Tswv Yexus ib leeg yog tus tsim tag nrhos huv sis.  Nej tej poj koob yawm txwv kuj yog Tswv Yexus tsim tag nrho.  

 

Yog tia nej tsis ntseeg los nej kuj mus nthuav peb phau Vaj Lug Kub coj los twm.  Nws yeej qhia meej tia ib pua tsav yam yog Vaj Tswv Yexus tsim tag nrhos huv sis.         #15 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 02 November 2013 - 12:24 AM

Nyob zoo tus muam Maiv Lig los yog tus kwv tij Maiv Lig.  Kuv zoo siab ntau tuaj nrog nej tham ua sis hnub no txog txoj kev ntseeg.  Nyob rau hauv lub ntiaj teb no nyia muaj nyia kev ntseeg.  Yog tia koj ntseeg hom kab lis kev cais twg ces zoo lis txoj kev ntawd tseem ceeb heev rau koj.  Luag lwm leej lwm tus txoj kev ntseeg los nws kuj tseem ceeb heev rau luag thiab.  Yog tia koj muab koj txoj kev ntseeg coj mus tsas siab tshaj luag lwm tus txoj kev ntseeg ces nws yov muaj kev txhaum rau luag lwm tus txoj kev ntseeg.  Tej zaum koj xav tia Yexus yog Vaj Tswv tiam sis nws tsua yog ib tug tib neeg zoo ib yam lis sawv daw xwb.  Yexus yeej tsis muaj hwj huaj dab tsis hlos lis.  Yexus yog ib tug tib neeg ua txhav khawv thiab dag tshaj plaw lis.  Yexus dag rau ub rau no kom teb chaw xav ntshes Yexus mas muaj hwj huaj loj heev tiam sis txog thaum kawg nws haiv neeg thiaj muab nws txhom coj mus tua rau lub ntiaj teb no sawv daw saib tia Yexus tsis muaj hwj huaj dab tsis yov cawm kom tau nws tus kheej tawm ntawm tus ntoo khaub los rau sawv daw saib tia Yexus muaj hwj huaj loj heev.  Yexus cov hwj huaj ntawd yog dag sawv daw xwb yog lis ntawd Yexus thiaj ua tsis tau hwj huaj kom Yexus dim.  Txog thaum kawg Yexus thiaj tau tuag mus lawm.  Yexus tuag coj los qhia rau lub ntiaj teb no tia kom tsis txhob dag lis Yexus ntxiv lawm.

 

Tej zaum koj xav tia Yexus yog tus tsim lub ntiaj teb no thiab ib pua tsav yam.  Yog tia Yexus yog tus tsim ib pua tsav yam thiab Yexus yog tus tswv lub ntiaj teb no ces yeej yov tsis ua kom lub ntiaj teb no tawg ploj yaj ntshis.  Nyob rau hauv Vaj Lug Kub hais cuaj zaj kaum zaj los mus kawg nkau rau hnub Yexus yov los muab lub ntiaj teb no hlawv kom pua tsuaj thiab Yexus yov ua kom muaj neeg quaj neeg nyiav xwb es Yexus pua yog ib tug neeg zoo lis pawg ntseeg xav.  Hnub ua Yexus los ntawd ces Yexus yov los zoo lis ib tug neeg tub sab xwb.  Thaum Yexus los ntawd ces yov muaj neeg quaj nyiav.  Tus neeg los zoo lis ib tug neeg tub sab xwb ces tus neeg ntawd yog ib Terrorist xwb.  Tus neeg Terrorist yov mus tua neeg ces nws mus zoo lis ib tug neeg tub sab xwb ua thaum sawv daw tsis nco ceev faj.  Thaum ntawd tus neeg Terrorist thiaj lis dua nplaum kom sawv tuag ua ntsav liab vog tseg.  Kuv xav tia hnub Yexus yov los ntawd nws yog ib hnub ua phem heev nawb.     #16 HMOOB_Nom tub_*

HMOOB_Nom tub_*
 • Guests

Posted 03 November 2013 - 03:54 AM

Nyob zoo tus muam Maiv Lig los yog tus kwv tij Maiv Lig.  Kuv zoo siab ntau tuaj nrog nej tham ua sis hnub no txog txoj kev ntseeg.  Nyob rau hauv lub ntiaj teb no nyia muaj nyia kev ntseeg.  Yog tia koj ntseeg hom kab lis kev cais twg ces zoo lis txoj kev ntawd tseem ceeb heev rau koj.  Luag lwm leej lwm tus txoj kev ntseeg los nws kuj tseem ceeb heev rau luag thiab.  Yog tia koj muab koj txoj kev ntseeg coj mus tsas siab tshaj luag lwm tus txoj kev ntseeg ces nws yov muaj kev txhaum rau luag lwm tus txoj kev ntseeg.  Tej zaum koj xav tia Yexus yog Vaj Tswv tiam sis nws tsua yog ib tug tib neeg zoo ib yam lis sawv daw xwb.  Yexus yeej tsis muaj hwj huaj dab tsis hlos lis.  Yexus yog ib tug tib neeg ua txhav khawv thiab dag tshaj plaw lis.  Yexus dag rau ub rau no kom teb chaw xav ntshes Yexus mas muaj hwj huaj loj heev tiam sis txog thaum kawg nws haiv neeg thiaj muab nws txhom coj mus tua rau lub ntiaj teb no sawv daw saib tia Yexus tsis muaj hwj huaj dab tsis yov cawm kom tau nws tus kheej tawm ntawm tus ntoo khaub los rau sawv daw saib tia Yexus muaj hwj huaj loj heev.  Yexus cov hwj huaj ntawd yog dag sawv daw xwb yog lis ntawd Yexus thiaj ua tsis tau hwj huaj kom Yexus dim.  Txog thaum kawg Yexus thiaj tau tuag mus lawm.  Yexus tuag coj los qhia rau lub ntiaj teb no tia kom tsis txhob dag lis Yexus ntxiv lawm.

 

Tej zaum koj xav tia Yexus yog tus tsim lub ntiaj teb no thiab ib pua tsav yam.  Yog tia Yexus yog tus tsim ib pua tsav yam thiab Yexus yog tus tswv lub ntiaj teb no ces yeej yov tsis ua kom lub ntiaj teb no tawg ploj yaj ntshis.  Nyob rau hauv Vaj Lug Kub hais cuaj zaj kaum zaj los mus kawg nkau rau hnub Yexus yov los muab lub ntiaj teb no hlawv kom pua tsuaj thiab Yexus yov ua kom muaj neeg quaj neeg nyiav xwb es Yexus pua yog ib tug neeg zoo lis pawg ntseeg xav.  Hnub ua Yexus los ntawd ces Yexus yov los zoo lis ib tug neeg tub sab xwb.  Thaum Yexus los ntawd ces yov muaj neeg quaj nyiav.  Tus neeg los zoo lis ib tug neeg tub sab xwb ces tus neeg ntawd yog ib Terrorist xwb.  Tus neeg Terrorist yov mus tua neeg ces nws mus zoo lis ib tug neeg tub sab xwb ua thaum sawv daw tsis nco ceev faj.  Thaum ntawd tus neeg Terrorist thiaj lis dua nplaum kom sawv tuag ua ntsav liab vog tseg.  Kuv xav tia hnub Yexus yov los ntawd nws yog ib hnub ua phem heev nawb.     

        Tus kwv tij koj paub  Yexus tsawg heev li. yog thaum twg koj xav paub Yexus ntau tshaj qhov koj paub no ces thov nws nawb mog.#17 HMOOB_muaj tsis tus._*

HMOOB_muaj tsis tus._*
 • Guests

Posted 03 November 2013 - 04:00 AM

Koj nrog peb mus ntseeg Vaj Tswv Yexus meb nws zoo heev lis tiag.  Yexus nws hlub koj tshaj nws tus kheej lawm.  Nws thiaj lis nrhab nws ob txhais tes dav, dav tia nws hlub koj tag nrhos nws lub siab rau koj.  Nws tuag rau saum tus ntoo khaub lig los daw koj lub txim vim koj yog neeg muaj kev txhaum.  Peb cov neeg mus Church no mas peb tsis ua dab qhev lis nej cov ua tseem ua neeb saib tob hais qaib thiab peb tsis lam mus pes thiab xyom tej neeg tuag ntxhiv lawm.  Tej mus xyom tej neeg tua ntawd ces yog nej tseem ua dab qhev es nej thiaj lis pes tas zaj tas zog lis ntawd.  

 

Yog tia nej xav kom tau nrog peb mus rau saum ntuj ceeb tsheej mam nej cia lis los nrog peb mus Church thiab hawm Vaj Tswv Yexus xwb nawb yog tia nej xav kom nej dim txoj kev ploj kev tuag nyob rau hauv lub ntiaj teb no.  Lub ntiaj teb no yog ib lub ntiaj teb vaub tsuab qia neeg xwb.  Lub ntiaj teb no yog ib ib qho chaw tiag taw xwb kom nej cov tsis tau paub es nej thiaj lis paub.  Peb cov neeg mus Church mas peb cem nej cov neeg Hmoob ua tseeg ua dab qhev tia nej yog neeg hlwb rwj xwb los vim nej tseem dig muag tsis tau paub tab thiab tsis tau ntxuav muag kom huv, huv es nej mam lis tuaj nrog peb cov neeg mus ntseeg Vaj Tswv Yexus no tham.  

 

Peb cov neeg mus ntseeg Vaj Tswv Yexus no mas peb ntses tshaj nej cov neeg ua tseem niaj hnub ua dab qhev tsis kam lee paub peb tus Tswv Yexus lis.  Peb thov kom peb tus Tswv Yexus zam lub txim rau nej cov Hmoob ua tseem ua dab qhev thiab tseem muaj kev txhaum.   Nej cia lis los nrog peb mus Church es nej thiaj lis yov tau nrog peb mus rau saum ntuj ceeb tsheej.

 

 

Cov niag Hmoob ruam ua dab qhev aws nej dig muag lawm los ua cas nej phej tseem ua dab qhev nas.  Nej cia lis los nrog peb mus ntseeg Tswv Yexus nawb.  Nej pua paub tia ib pua tsav yam nyob rau hauv lub ntiaj teb no yog Tswv Yexus ib leeg yog tus tsim tag nrhos huv sis.  Nej tej poj koob yawm txwv kuj yog Tswv Yexus tsim tag nrho.  

 

Yog tia nej tsis ntseeg los nej kuj mus nthuav peb phau Vaj Lug Kub coj los twm.  Nws yeej qhia meej tia ib pua tsav yam yog Vaj Tswv Yexus tsim tag nrhos huv sis.         

 tus muam maiv lig es muab koj lub sij hawm mus hais lus rau tej tus tib neeg no ces cia coj mus hu nkauj qhuas Vaj tswv mog. tej tib neeg no yeej tsis muaj leej twg pab tau lawv li. tsuas yog ntuj tawg lawm xwb.#18 HMOOB_JesusandOsama_*

HMOOB_JesusandOsama_*
 • Guests

Posted 03 November 2013 - 08:05 PM

 

Osama Bin Laden yog ib tug neeg ntseeg Yexus.

 

Jesus is a terrorist.

Osama is a terrorist too.#19 HMOOB_JesusandHitler_*

HMOOB_JesusandHitler_*
 • Guests

Posted 03 November 2013 - 08:17 PM

Adolf Hitler yog ib tug neeg ntseeg Yexus.

 

Jesus is a terrorist.

 

Hitler is a terrorist too.#20 HMOOB_jesusandosma_*

HMOOB_jesusandosma_*
 • Guests

Posted 03 November 2013 - 11:04 PM

28660.jpg

 

Jesus and Osama are terrorists!!!

 

 

Thaum ub Yexus yog neeg nyob rau sab Middle East.  Osama loj yog neeg nyob rau sab Middle East thiab.  Yexus cov hwj txwv ntev, ntev ib yam lis Osama cov thiab vim Osama yog ib tug neeg ntseeg Yexus txoj kev sawv tuam tsam lub ntiaj teb no kom pua ntsoog.

 

Thaum ub Yexus yog ib tug Terrorist yov mus muab lub tsev nteev hawm Vaj Tswv nyob rau hauv lub tuam ceeb nroog Jerusalem tsoo kom tawg yog lis ntawd cov neeg ntseeg Vaj Tswv thiab tuav Vaj Tswv txoj kev choj thiaj lis muab Yexus txhom coj mus tua pov tseg rau ntawm tus ntoo khaub lig kom tsis txhob ua neeg sawv tuam tsam lub ntiaj teb no ntxiv lawm.#21 HMOOB_jesusandosma_*

HMOOB_jesusandosma_*
 • Guests

Posted 03 November 2013 - 11:13 PM

Jesus and Osama are Terrorists

 

 

Yexus thiab Osama nkawv yog neeg phem los ntsim kev kub ntxhov kom lub ntiaj teb no pua ntsoog thiab ua kom muaj neeg quaj neeg nyiav txog thaum kawg nkawv thiaj lis ntsib txoj kev tuag txhom nyem ua ntshav liab vog tseg.

 

 

 

Jesus+Dead.jpg

 

 

osama-bin-laden-dead.jpg#22 HMOOB_muaj tsis tus._*

HMOOB_muaj tsis tus._*
 • Guests

Posted 03 November 2013 - 11:50 PM

 

Jesus and Osama are Terrorists

 

 

Yexus thiab Osama nkawv yog neeg phem los ntsim kev kub ntxhov kom lub ntiaj teb no pua ntsoog thiab ua kom muaj neeg quaj neeg nyiav txog thaum kawg nkawv thiaj lis ntsib txoj kev tuag txhom nyem ua ntshav liab vog tseg.

 

 

 

Jesus+Dead.jpg

 

 

osama-bin-laden-dead.jpg

 

 Kwv tij tej duab koj tso tsis peb tus tswv Yexus !! nws yog ib cov duab uas koj tsis nyiam nws es koj muab lwm tus li duab los tso liam dag xwb. koj tseem tsis tau paub txog dab 

muab koj tsi kuas kiag li, tsis ntev no koj yeej yuav paub xwb xwb.#23 HMOOB_guest_*

HMOOB_guest_*
 • Guests

Posted 04 November 2013 - 12:39 AM

 Kwv tij tej duab koj tso tsis peb tus tswv Yexus !! nws yog ib cov duab uas koj tsis nyiam nws es koj muab lwm tus li duab los tso liam dag xwb. koj tseem tsis tau paub txog dab 

muab koj tsi kuas kiag li, tsis ntev no koj yeej yuav paub xwb xwb.

Pua yog koj yov nrog Yexus thiab Osama nkawv sawv tuam tsam lub ntiaj teb no kom muaj neeg quaj muaj neeg nyiav es koj thiaj lis zoo siab los tus phooj ywg?  Txoj kev khwv lub siab phem mus tua neeg kom muaj kev quaj kev nyiav ces nws muaj kev npam loj heev lis nawb.  Vim yog Yexus thiab Osama nkawv muaj lub siab phem sawv tuam tsam neeg niaj teb thiab sawv tuam tsam lub ntiaj teb no es nkawv thiaj lis raug kev ploj kev tuag ua ntshav liab vog tseg.  #24 HMOOB_guest_*

HMOOB_guest_*
 • Guests

Posted 04 November 2013 - 12:57 AM

2011-02-27_jesus_returns_for_his_own.jpg

 

Jesus said, "I'll return to the earth in a surprise and the world will morn because of me!!!!"

 

 

jesus_return.jpg

 

Jesus return in a Surprise to the Earth!!!

 

 

 

image_of_the_decade_osama_and_the_towers

 

Terrorists Attacked America in a Surprise!!!

 

 

 

World-Trade-Center.jpg

 

 

twin2_1885350c.jpg

 

 

 

image-209470-galleryV9-dhpd.jpg

 

 

 

Jesus_and_Osama-464x600.png

 

Jesus and Osama are so happy for the surprise attacked on America!!!

 #25 HMOOB_guest_*

HMOOB_guest_*
 • Guests

Posted 04 November 2013 - 12:59 AM

 

Jesus and Osama are Terrorists

 

 

Yexus thiab Osama nkawv yog neeg phem los ntsim kev kub ntxhov kom lub ntiaj teb no pua ntsoog thiab ua kom muaj neeg quaj neeg nyiav txog thaum kawg nkawv thiaj lis ntsib txoj kev tuag txhom nyem ua ntshav liab vog tseg.

 

 

 

Jesus+Dead.jpg

 

 

osama-bin-laden-dead.jpg

 

 

Ua neeg phem sawv tuam tsam lub ntiaj teb no yeej raug kev ploj kev tuag zoo ib yam lis Yexus thiab Osama nkawv.#26 HMOOB_yexus_*

HMOOB_yexus_*
 • Guests

Posted 04 November 2013 - 10:42 PM

3HqlS3ROtf0

 

Yexus yov los tsoo vaj tsoo tsev, tsoo lub ntiaj teb no kom muaj kev pua tsuaj, pua ntsoog, muaj quaj kev nyiav.

Yexus hais kom sawv ceev, ceev faj rau hnub Yexus los ntawd. #27 HMOOB_yexus_*

HMOOB_yexus_*
 • Guests

Posted 04 November 2013 - 10:45 PM

 

3HqlS3ROtf0

 

Yexus yov los tsoo vaj tsoo tsev, tsoo lub ntiaj teb no kom muaj kev pua tsuaj, pua ntsoog, muaj quaj kev nyiav.

Yexus hais kom sawv ceev, ceev faj rau hnub Yexus los ntawd. 

 

 #28 HMOOB_guest_*

HMOOB_guest_*
 • Guests

Posted 04 November 2013 - 10:53 PM#29 HMOOB_muaj tsis tus._*

HMOOB_muaj tsis tus._*
 • Guests

Posted 05 November 2013 - 07:51 AM

Pua yog koj yov nrog Yexus thiab Osama nkawv sawv tuam tsam lub ntiaj teb no kom muaj neeg quaj muaj neeg nyiav es koj thiaj lis zoo siab los tus phooj ywg?  Txoj kev khwv lub siab phem mus tua neeg kom muaj kev quaj kev nyiav ces nws muaj kev npam loj heev lis nawb.  Vim yog Yexus thiab Osama nkawv muaj lub siab phem sawv tuam tsam neeg niaj teb thiab sawv tuam tsam lub ntiaj teb no es nkawv thiaj lis raug kev ploj kev tuag ua ntshav liab vog tseg.  

 Kwv tij koj paub tseeb tseeb tias  Yexus yog tus  ntxia neeg kom muaj kev kub ntxom ntag los. yog tsis paub txhob lam hais ub hais no li koj, ua neeg nyob yus paub li cas hais li ntawd xwb txhob mus cuab tshaj tsahaj nawb kwv tij. Osama los koj tsuas pom daim duab xwb. ua cas koj yuav txawj ntxeev koj daim ntawv ua luaj na kwv tij.. thov Vaj tswv foom moov rau koj kom koj txhob pluag es koj thiaj hais tau cov lus ntseeb nawb mog.#30 HMOOB_muaj tsis tus._*

HMOOB_muaj tsis tus._*
 • Guests

Posted 05 November 2013 - 07:58 AM

 

 

 Yog koj twb [paub npaus ko no koj kuj mus kiag rau nram count es mus foob Yexus kiag kwv tij. yog koj foob tsis tau yexus los kuj mus foob peb cov uas yog nws cov ntseeg kiag. yog koj foob tsis tau ces koj dab ntxwm nyoob tus qhev uas tawm tsam peb & tswv Yexus xwb. peb tsis lam ntsai koj ib li os. heev  npaum ko mus ua ntej rau nram count nawb,#31 HMOOB_yexus_*

HMOOB_yexus_*
 • Guests

Posted 06 November 2013 - 02:05 AM

TrueFaceOfJesusChristIsSatanAntilogos666

 

Burn In Hell

 

 

 

Nyob rau nram Court luag tsua txiav txim rau tus neeg mus tua neeg thiab tus neeg mus tsoo vaj tsoo tsev kom muaj neeg quaj neeg nyiav xwb.  Yog tia pawg ntseeg tsis tau mus tsoo vaj tsoo tsev lis Yexus hais ces Court tsis lam txiav txim rau pawg ntseeg lis.  Yog tia koj ntseeg Yexus npaum lis yawg thaub Adolf Hitler thiab Osama Bin Laden nkawv es koj cia lis txws kom neeg mus tsoo vaj tsoo tsev, tua neeg rau ub rau no kom neeg ntiaj teb muaj kev quaj kev nyiav lis Yexus hais ces Court yeej rau txim rau koj xwb, xwb.  Yog tia koj nyob twj ywm koj tsis mus tuam tsam lub ntiaj teb no kom muaj neeg quaj neeg nyiav ces koj yeej tsis muaj kev txhaum rau leej twg lis.  

 

Thaum ub lawv yeej txhom kiag Yexus coj mus hais plaub hauv tsev txiav txim txog thaum kawg lawv lthiaj lis coj Yexus coj mus npawm rau Yexus txoj kev dag teb dag chaw tia Yexus ua tau cua nre thiab tsas tau neeg tuag sawv.  Lawv muab Yexus coj mus nplawm, nplawm them rau Yexus txoj kev dag tag los luag tsis tseev luag yov kom Yexus kwv tus ntoo khaub lig coj mus sim Yexus cov hwj huaj dag ntawd seb pua yog tseeb ua ntej luag yov muab huab tai rau Yexus ua.  Luag thiaj lis muab Yexus hles ris hles tsho liab qab ploog noob qes tawm liab pliv coj mus ntsia tes ntsia taw mus rau ntawm tus ntoo khaub lig.  Luag mam lis muab Yexus tsas tau sawv coj los rau tej pej xeem sawv daw tuaj sawv ua pliaj liab vog saib seb Yexus ua pua tau Yexus cov hwj huaj dag ntawd kom Yexus nqis tau saum tus ntoo khaub lig los ua huab tai.  Yexus yog ib tug neeg dag xwb yog lis ntawd txog thaum nkawg Yexus thiaj lis tau tuag mus them rau Yexus txoj kev dag sawv daws thiab dag neeg ntiaj teb.  Yexus tuag ua ntshav liab vog tseg rau saum tus ntoo khaub lig los vim tia Yexus yog ib tug neeg swb lawm yog lis ntawd Yexus thiaj lis tau tuag mus lawm ntsiag moo tos tsis pom Yexus rov mus tuam tsam nws haiv neeg ntxiv lawm.  Yexus tuag mus them rau Yexus txoj kev dag ruam, ruam hlwb qauj ntawd.  Yexus thiaj lis tsis muaj txoj sia sawv tau los zaum rau saum luag lub rooj huab tai thiab Yexus thiaj lis tsis tau los ua ib tug huab tai los kav nws haiv neeg nyob rau txheej puag thaum ub.  

 

Yexus tuag tag lawm los nws tseem dag tia nws yov rov los coj plawg ntseeg mus rau saum ntuaj ceeb tsheej thiab Yexus yov rov los  muab lub ntiaj teb no tsoo kom tawg tag huv sis.  Tus neeg ruam thiaj lis ntseeg Yexus txoj kev dag ruam, ruam ntawd. Tus neeg ruam hwb qauj ntawd mas cia siab tas zaj tas zog xav kom Yexus los tsuag, tsuag es los muab lub ntiaj teb no tsoo kom tawg tag thiab nws mas xav kom Yexus coj nws mus rau saum ntuj ceeb tsheej mus nrog Yexus nyob.  Yexus lub vaj lub tsev muaj ntau hoob nyob ntau hoob pws ces yog lub niag toj ntxas xwb.  Yexus cov hoob nyob ces yog lub niag qhov tuag fau neeg tuag.  Yexus yog ib niag dab toj ntxa zov ntxa.  Dab toj ntxas mas dag heev lis.  Dab toj ntxas thiaj lis dag kom neeg mus raug kev ploj raug tuag.  Thaum tus neeg ua ntseeg Yexus ntawd tuag ces luag ntiaj lis muab ib niag ntoo khaub lig coj los rau txim rau tus neeg ntseeg Yexus ntawd kom khws, khws lis Yexus thiab.  Nyob rau ntawm tus ntoo khaub lig ntawd yog "Burn In Hell."  Yexus mas yog ib tug dab toj ntxas txawj dag tiag, tiag. Yexus thiaj lis dag tau ib cos neeg ruam, ruam hlwb qauj mus mas ntoo khaub lig cuag lis cas.  Yexus dag tia ntawm tus ntoo khaub lig ntawd yog tus choj tuam mus rau saum ntuj ceeb tsheej.  Tus neeg ruam hlwb rwj ntawd thiaj lis xav ntshes yog tiag lis Yexus dag hais ntag.  Luag hais tia tus neeg ruam ces yeej ruam tiag,tiag tsis yog lam dag.  Ruam thiaj lis cam thawj txog thaum kawg tus ntoo khaub lig thiaj lis muab niag neeg ruam ntawd tua tuag ua ntshav liab vog tseg.  Luag tej lau nyiaj yig piv txoj lus tia ruam thiaj cam thawj, ruam thiaj lis tos taub nyuab. Nrog ruam tham thiaj lis tau ib cuam.  Ruam cam, cam thawj txog thaum nkawg ruam thiaj mus mag luag tus ntsia tooj ntsia hlau tuag ua ntshav liab vog tseg rau ntawm tus ntoo khaub lig.

 

 

Thaum ub Yexus yog ib tug neeg ruam hlwb qauj, ruam cam thawj, ruam yuam cai, ruam khav theeb, ruam dag, ruam tub sab Vaj Tswv tug, ruam khav cuam, ruam yov mus muab luag lub tsev teev hawm Vaj Tswv nyob rau hauv tuam ceeb nroog Jerusalom tsoo kom tawg tag huv sis.  Yexus xav ntshes siv lub tswv yim ruam, ruam lis ntawd mus dag nws haiv neeg tia nws muaj hwj huaj loj heev kom nws haiv neeg ntseeg nws thiab kom lawv muab huab tai rau nws ua tiam sis Yexus tib tsis nco ceev faj tia ua ntej luag yov muab huab tais rau Yexus ua luag yov tsum muab nws coj mus sim rau ntawm tus ntoo khaub lig seb Yexus cov hwj huaj ntawd pua yog tseeb ua ntej luag mam lis muab huab tai rau Yexus ua.  Yexus tuag rau saum tus ntoo khaub lig los vim tia Yexus yog ib tug neeg ruam cam thawj tsis fwm hais.  Yexus thiaj lis tuag mus them rau Yexus txoj kev ruam.  Yexus thiaj lis tsis muaj txoj sia tau los ua luag ib tug huab tais kav ib lub teb chaw.    

                

 

 #32 HMOOB_MaivLig_*

HMOOB_MaivLig_*
 • Guests

Posted 06 November 2013 - 03:31 AM

Thov peb tus Vaj Tswv Yexus zam lub txim pub rau nej cov neeg ua tuaj thuam peb tus Vaj Tswv Yexus tia nws yog ib tug neeg ruam.  Peb cov ua ntseeg Vaj Tswv Yexus kuj xav txawv lis nej hais vim tia peb nseeg tia peb yog neeg muaj kev txhaum rau Vaj Tswv vim tia thaum ub Nkauj Iab nraug Oos nkawv tsis mloog Vaj Tswv lus es nkawv mus noj tau tsob txiv ntoo ua Vaj Tswv tsis pub nkawv noj.  Vaj Tswv hais tia yog nkawv noj tsob txiv ntoo ntawv tag ces nkawv yov tsum tuag mus xwb.  Nkauj Iab yog tus ntseeg Nab tia noj tsob txiv ntoo ntawd tas mas yov txawj ntses ib yam lis Vaj Tswv.  Yog lis Nkauj Iab thiaj mus des tau ib lub txiv ua txawj ntses coj los rau Nraug Oos noj thiab.  Nkawv ob leeg noj tag ces nkawv txawm paub qhov phem qhov zoo.  Nkawv thiaj lis paub txaj muag.  Nkawv thiaj lis mus des nplooj coj los npua.  Vim yog Nkauj Iab Nraug Oos nkawv muaj kev txhaum rau Vaj Tswv.  Nkawv tsis mloog Vaj Tswv lus.  Peb yog nkawv tej xeeb leej xeeb ntxwv peb thiaj lis muaj kev txhaum rau Vaj Tswv.  Yog lis ntawd Vaj Tswv thiaj lis kom nws ib leeg tub los mus tuag rau saum tus ntoo khaub lig los daw neeg lub txim.  Vaj Tswv Yexus yog Vaj Tswv tus tub.  Nws thiaj lis los tuag theej txhoj neeg ntiaj teb lub txim rau saum tus ntoo khaub lig.  Peb cov ntseeg Vaj Tswv Yexus mas peb pom lis no.  Peb hos tsis pom lis nej cov neeg tsis muaj kev ntseeg Vaj Tswv Yexus hais tia Vaj Tswv Yexus yog ib tug neeg ruam cam thawj es nws thiaj lis tau tuag mus them rau nws txoj kev dag rau ntawm tus ntoo khaub lig.   

 

Cov lus nug nej:

 

1.  Nej pua ntseeg tia ib pua tsav yam nyob rau hauv lub ntiaj teb no yog Vaj Tswv Yexus ib leeg yog tus tsim tag nrhos?

2.  Nej pua ntseeg tia Vaj Tswv Yexus yog Vaj Tswv tus tub?

3.  Nej pua ntseeg tia Yexus tuag 3 hnub xwb nws tib rov sawv los lawm?

4.  Nej pua ntseeg tia Vaj Tswv Yexus yov los coj cov ntseeg mus rau saum ntuj ceeb tsheej?

 

 

      #33 HMOOB_Qhiakompaub_*

HMOOB_Qhiakompaub_*
 • Guests

Posted 06 November 2013 - 03:42 PM

 

TrueFaceOfJesusChristIsSatanAntilogos666

 

Burn In Hell

 

 

 

Nyob rau nram Court luag tsua txiav txim rau tus neeg mus tua neeg thiab tus neeg mus tsoo vaj tsoo tsev kom muaj neeg quaj neeg nyiav xwb.  Yog tia pawg ntseeg tsis tau mus tsoo vaj tsoo tsev lis Yexus hais ces Court tsis lam txiav txim rau pawg ntseeg lis.  Yog tia koj ntseeg Yexus npaum lis yawg thaub Adolf Hitler thiab Osama Bin Laden nkawv es koj cia lis txws kom neeg mus tsoo vaj tsoo tsev, tua neeg rau ub rau no kom neeg ntiaj teb muaj kev quaj kev nyiav lis Yexus hais ces Court yeej rau txim rau koj xwb, xwb.  Yog tia koj nyob twj ywm koj tsis mus tuam tsam lub ntiaj teb no kom muaj neeg quaj neeg nyiav ces koj yeej tsis muaj kev txhaum rau leej twg lis.  

 

Thaum ub lawv yeej txhom kiag Yexus coj mus hais plaub hauv tsev txiav txim txog thaum kawg lawv lthiaj lis coj Yexus coj mus npawm rau Yexus txoj kev dag teb dag chaw tia Yexus ua tau cua nre thiab tsas tau neeg tuag sawv.  Lawv muab Yexus coj mus nplawm, nplawm them rau Yexus txoj kev dag tag los luag tsis tseev luag yov kom Yexus kwv tus ntoo khaub lig coj mus sim Yexus cov hwj huaj dag ntawd seb pua yog tseeb ua ntej luag yov muab huab tai rau Yexus ua.  Luag thiaj lis muab Yexus hles ris hles tsho liab qab ploog noob qes tawm liab pliv coj mus ntsia tes ntsia taw mus rau ntawm tus ntoo khaub lig.  Luag mam lis muab Yexus tsas tau sawv coj los rau tej pej xeem sawv daw tuaj sawv ua pliaj liab vog saib seb Yexus ua pua tau Yexus cov hwj huaj dag ntawd kom Yexus nqis tau saum tus ntoo khaub lig los ua huab tai.  Yexus yog ib tug neeg dag xwb yog lis ntawd txog thaum nkawg Yexus thiaj lis tau tuag mus them rau Yexus txoj kev dag sawv daws thiab dag neeg ntiaj teb.  Yexus tuag ua ntshav liab vog tseg rau saum tus ntoo khaub lig los vim tia Yexus yog ib tug neeg swb lawm yog lis ntawd Yexus thiaj lis tau tuag mus lawm ntsiag moo tos tsis pom Yexus rov mus tuam tsam nws haiv neeg ntxiv lawm.  Yexus tuag mus them rau Yexus txoj kev dag ruam, ruam hlwb qauj ntawd.  Yexus thiaj lis tsis muaj txoj sia sawv tau los zaum rau saum luag lub rooj huab tai thiab Yexus thiaj lis tsis tau los ua ib tug huab tai los kav nws haiv neeg nyob rau txheej puag thaum ub.  

 

Yexus tuag tag lawm los nws tseem dag tia nws yov rov los coj plawg ntseeg mus rau saum ntuaj ceeb tsheej thiab Yexus yov rov los  muab lub ntiaj teb no tsoo kom tawg tag huv sis.  Tus neeg ruam thiaj lis ntseeg Yexus txoj kev dag ruam, ruam ntawd. Tus neeg ruam hwb qauj ntawd mas cia siab tas zaj tas zog xav kom Yexus los tsuag, tsuag es los muab lub ntiaj teb no tsoo kom tawg tag thiab nws mas xav kom Yexus coj nws mus rau saum ntuj ceeb tsheej mus nrog Yexus nyob.  Yexus lub vaj lub tsev muaj ntau hoob nyob ntau hoob pws ces yog lub niag toj ntxas xwb.  Yexus cov hoob nyob ces yog lub niag qhov tuag fau neeg tuag.  Yexus yog ib niag dab toj ntxa zov ntxa.  Dab toj ntxas mas dag heev lis.  Dab toj ntxas thiaj lis dag kom neeg mus raug kev ploj raug tuag.  Thaum tus neeg ua ntseeg Yexus ntawd tuag ces luag ntiaj lis muab ib niag ntoo khaub lig coj los rau txim rau tus neeg ntseeg Yexus ntawd kom khws, khws lis Yexus thiab.  Nyob rau ntawm tus ntoo khaub lig ntawd yog "Burn In Hell."  Yexus mas yog ib tug dab toj ntxas txawj dag tiag, tiag. Yexus thiaj lis dag tau ib cos neeg ruam, ruam hlwb qauj mus mas ntoo khaub lig cuag lis cas.  Yexus dag tia ntawm tus ntoo khaub lig ntawd yog tus choj tuam mus rau saum ntuj ceeb tsheej.  Tus neeg ruam hlwb rwj ntawd thiaj lis xav ntshes yog tiag lis Yexus dag hais ntag.  Luag hais tia tus neeg ruam ces yeej ruam tiag,tiag tsis yog lam dag.  Ruam thiaj lis cam thawj txog thaum kawg tus ntoo khaub lig thiaj lis muab niag neeg ruam ntawd tua tuag ua ntshav liab vog tseg.  Luag tej lau nyiaj yig piv txoj lus tia ruam thiaj cam thawj, ruam thiaj lis tos taub nyuab. Nrog ruam tham thiaj lis tau ib cuam.  Ruam cam, cam thawj txog thaum nkawg ruam thiaj mus mag luag tus ntsia tooj ntsia hlau tuag ua ntshav liab vog tseg rau ntawm tus ntoo khaub lig.

 

 

Thaum ub Yexus yog ib tug neeg ruam hlwb qauj, ruam cam thawj, ruam yuam cai, ruam khav theeb, ruam dag, ruam tub sab Vaj Tswv tug, ruam khav cuam, ruam yov mus muab luag lub tsev teev hawm Vaj Tswv nyob rau hauv tuam ceeb nroog Jerusalom tsoo kom tawg tag huv sis.  Yexus xav ntshes siv lub tswv yim ruam, ruam lis ntawd mus dag nws haiv neeg tia nws muaj hwj huaj loj heev kom nws haiv neeg ntseeg nws thiab kom lawv muab huab tai rau nws ua tiam sis Yexus tib tsis nco ceev faj tia ua ntej luag yov muab huab tais rau Yexus ua luag yov tsum muab nws coj mus sim rau ntawm tus ntoo khaub lig seb Yexus cov hwj huaj ntawd pua yog tseeb ua ntej luag mam lis muab huab tai rau Yexus ua.  Yexus tuag rau saum tus ntoo khaub lig los vim tia Yexus yog ib tug neeg ruam cam thawj tsis fwm hais.  Yexus thiaj lis tuag mus them rau Yexus txoj kev ruam.  Yexus thiaj lis tsis muaj txoj sia tau los ua luag ib tug huab tais kav ib lub teb chaw.    

 

 

Yawg, kuv xav kom koj mus nyeem tag nrho phau Bible saib puas muaj li koj hais ko mas, yog koj nyeem tag es tsi muaj li koj hais ko neb koj yuav hais licas maj; yog koj twb tsi tau nyeem Bible li, koj lam tau lam hais li ub li no thiab muab tej duab dog dig coj los piv rau Yexus, muab Bin Laden coj los lo nrog Yexus.  Muab saib los mas koj phem npaum nkaus li Bin Laden thiab dab ntxwgnyoog.

 

Hauv Bible qhia tias Yexus los hauv ntiajteb no nws tsuas muaj ob lub haumphiaj los xwb:

 

1. Nws los kho tibneeg tej mob txhua yam zoo huv tibsi, tsa neeg tuag sawv rov los muaj txojsia, cawm cov neeg raug dab kom dim, hlub txhua tus tibneeg txhaum, zam txim rau cov neeg muaj txhaum thiab coj lawv los cuag Vajtswv.

 

2. Nws yog tus dawbhuv thiab ncajnceeg, nws los ris tag nrho neeg ntiajteb lub txim (Vajtswv muab neeg ntiajteb lub txim tso rau Yexus tibleeg ris) Yexus thiaj tuag theej tibneeg lub txhoj. Theej koj thiab kuv lub txhoj.

 

Yexus tuag theej koj ua cas koj tseem txob thuam nws thiab hais lus saib tsi taug nws!  Yog koj txojsia tu nrho es koj tus plig mus pom Yexus tus uas koj thuam neb koj yuav ua licas?  Thaum ntawd koj yuav tusiab heev, txajmuag heev, koj yuav tsa tsi taus koj lub taubhau saib nws.  Nws yuav lig rau koj heev lawm.

 

2 Thexalaunikes 1:7-9  ...(7) Thaum tus Tswv Yexus los yuav muaj cov timtswv ceebtsheej (8) uas muaj Yexus tus tshwjchim thiab muaj nplaim taws cig lam lug nrog nws los, nws yuav rau txim rau cov tibneeg uas tsi mloog Vajtswv lus (cov ntseeg uas tsi mloog Vajtswv lus), thiab rau txim rau cov tibneeg uas tsi ntseeg Txojmoo Zoo uas hais txog peb tus Tswv Yexus.  (9) Cov tibneeg ntawd yuav raug txim mus ibtxhis, lawv yuav tsi tau nrog peb tus Tswv Yexus nyob, lawv yuav tsi pom nws tus tshwjchim uas ci ntsa iab.

 

Yauhas 3:36  Tus uas ntseeg leej Tub (Tswv Yexus) yuav tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis; tabsis tus uas tsi mloog leej Tub lus, yuav tsi tau txojsia, Vajtswv yuav rau txim rau tus ntawd.

 

Phoojywg, Yexus hlub koj nws tseem tos txais koj thiab yog koj los cuag nws thiab txais yuav nws ua koj tus Tswv, nws yuav zam tagnrho koj lub txim huv tibsi mus.  Tseg tsi txhob thuam nws ntxiv lawm, mus nyeem Bible sub koj thiaj paub tias Yexus yog leejtwg.  Thov Vajtswv foom moov rau koj.#34 HMOOB_guest_*

HMOOB_guest_*
 • Guests

Posted 07 November 2013 - 02:58 AM

crucify.jpg

 

Yexus tuag rau saum tus ntoo khaub lig coj mus them rau Yexus txoj kev dag xwb.

 

 

Yawg thaub aws koj lub hlwb ces tseem qauj tshaj Yexus lub hlwb lawm thiab.   Thaum ub Yexus dag sawv tia Yexus muaj hwj huaj loj heev thiab Yexus tsa tau neeg sawv los es luag thiaj muab Yexus txhom coj mus Yexus cov hwj huaj dag ntawd seb puag tseeb xwb los mas ua koj yov mus hlwb qauj ua luajl is nas.  Luag hais tia nrog ib tug neeg ruam tham ces tau ib cuam ces yog koj los mas.  Thaum Yexus siv lub swv yim ruam, raum ntawd mus dag nws haiv neeg tia nws ua tau cua nres thiab ua dej tus.  Yexus dag tia Yexus muaj dej txia ua tau cawv hau.  Yexus dag tia Yexus muab 5 lub ncuav cis thiab 2 tug ntses coj mus pub rau 5,000 leej neeg noj tsau hau qag tag tseem tshuav 12 lub pob tawb seem nyob rau tom hav nyom thiab.  Koj pua paub tia 5,000 leej neeg yov noj ntau tshaj 5 lub ncuav cis thiab 2 tug ntses ntawd lawv thiaj lis tsau.  Kuv nug koj tia yog koj muab 5 lub khob dej coj mus nchuav rau 5,000 lub hub dej loj, loj seb pua yov puv mus txog rau ntawm ncauj?  Nws yeej tsis puv lis sav pua yog.  Vim lis cas koj thiaj lis ntseeg ib tug neeg dag koj loj npaum lis ntawd?  

 

Luag tej lau yeej ib txwm hais tia tus neeg ruam ces yeej ruam tiag, tiag.  Tus neeg ruam yeej cam, cam thawj.  Nrog raum tham ces yeej tau ib cuam.  Txog thaum kawg tus neeg ruam thiaj lis mus mag luag tus ntsia tooj ntsia hlau tuag ua ntshav liab vog tseg rau ntawm tus ntoo khaub lig.  Luag hais tia tus neeg ntses tsis tas yov piav nws yeej paub nws lawm; tus pos ntses nws yeej ntses nws tsis tas yov hliav.  Yog tia yov coj ib tus neeg ruam kom nws dim nws txoj kev tuag tawm ntawm tus ntoo khaub lig los mas xum cab tib tug heev nyuj qus, qus kom dim tawm ntawm lub qhov koob mas tseem yov yooj yim dua.  Has Yas!!! Ua cas yov ua lis cas thiaj lis qhia tau tus neeg ruam ntawd tawm ntawm tus ntoo khaub lig ntawd los kom nws tsis txhob ntsib txoj kev txom nyem.  Tus neeg ruam ntawd tseem cam, cam thawj tia ntawm tus ntoo khaub lig ntawd yog tus choj tuag mus rau saum ntuj.  Tus neeg ruam ntawd ces cia niag ntoo khaub lig ntawd  muab nws tua kom tuag es nws thiaj lis paub.  

 

       

 

       #35 HMOOB_muaj tsis tus._*

HMOOB_muaj tsis tus._*
 • Guests

Posted 07 November 2013 - 02:57 PM

 

crucify.jpg

 

Yexus tuag rau saum tus ntoo khaub lig coj mus them rau Yexus txoj kev dag xwb.

 

 

Yawg thaub aws koj lub hlwb ces tseem qauj tshaj Yexus lub hlwb lawm thiab.   Thaum ub Yexus dag sawv tia Yexus muaj hwj huaj loj heev thiab Yexus tsa tau neeg sawv los es luag thiaj muab Yexus txhom coj mus Yexus cov hwj huaj dag ntawd seb puag tseeb xwb los mas ua koj yov mus hlwb qauj ua luajl is nas.  Luag hais tia nrog ib tug neeg ruam tham ces tau ib cuam ces yog koj los mas.  Thaum Yexus siv lub swv yim ruam, raum ntawd mus dag nws haiv neeg tia nws ua tau cua nres thiab ua dej tus.  Yexus dag tia Yexus muaj dej txia ua tau cawv hau.  Yexus dag tia Yexus muab 5 lub ncuav cis thiab 2 tug ntses coj mus pub rau 5,000 leej neeg noj tsau hau qag tag tseem tshuav 12 lub pob tawb seem nyob rau tom hav nyom thiab.  Koj pua paub tia 5,000 leej neeg yov noj ntau tshaj 5 lub ncuav cis thiab 2 tug ntses ntawd lawv thiaj lis tsau.  Kuv nug koj tia yog koj muab 5 lub khob dej coj mus nchuav rau 5,000 lub hub dej loj, loj seb pua yov puv mus txog rau ntawm ncauj?  Nws yeej tsis puv lis sav pua yog.  Vim lis cas koj thiaj lis ntseeg ib tug neeg dag koj loj npaum lis ntawd?  

 

Luag tej lau yeej ib txwm hais tia tus neeg ruam ces yeej ruam tiag, tiag.  Tus neeg ruam yeej cam, cam thawj.  Nrog raum tham ces yeej tau ib cuam.  Txog thaum kawg tus neeg ruam thiaj lis mus mag luag tus ntsia tooj ntsia hlau tuag ua ntshav liab vog tseg rau ntawm tus ntoo khaub lig.  Luag hais tia tus neeg ntses tsis tas yov piav nws yeej paub nws lawm; tus pos ntses nws yeej ntses nws tsis tas yov hliav.  Yog tia yov coj ib tus neeg ruam kom nws dim nws txoj kev tuag tawm ntawm tus ntoo khaub lig los mas xum cab tib tug heev nyuj qus, qus kom dim tawm ntawm lub qhov koob mas tseem yov yooj yim dua.  Has Yas!!! Ua cas yov ua lis cas thiaj lis qhia tau tus neeg ruam ntawd tawm ntawm tus ntoo khaub lig ntawd los kom nws tsis txhob ntsib txoj kev txom nyem.  Tus neeg ruam ntawd tseem cam, cam thawj tia ntawm tus ntoo khaub lig ntawd yog tus choj tuag mus rau saum ntuj.  Tus neeg ruam ntawd ces cia niag ntoo khaub lig ntawd  muab nws tua kom tuag es nws thiaj lis paub.  

 

        Cov neeg uas lam muab tus ub tus no li duab coj lo sau uas tej lus phem rau hauv no yuav raug FBI  tshawb fawb seb ua li nws muaj pov thawj tim khawv qhov twg los? 

cov neeg uas hais tej lus phem li cov sau hauv no yog dab nkag mus nyob hauv nws lus hlwb lawm. txhob nrog tham. tham los tsis tau qab haus dab tsi. nws tsuas tau dab muab nws tsi kuas haus nkaus xwb thov Vaj tswv mam li ua hauj lwm xwb thiaj li tiav. 4-5 xyoo nrhau los kuv tau qhia vaj tswv txoj lus rau 2 tug kwv tij Hmoob mas nkawv tawm tsam kuv heev. nkawv hais phem ib yam li cov uas hais hauv no thiab ntag. tsis ntev 2 xyoo xwb 2 yawg no tus mus nyob rau tom ntuj yag teb tsaus lawm. thov Vaj tswv pab los tsis tau. pab nkawv tu siab kawg thiab.#36 HMOOB_Hmoob_*

HMOOB_Hmoob_*
 • Guests

Posted 08 November 2013 - 01:49 AM

Vim lis cas koj phej yov txhawj txog cov neeg ua luag yeej tsis kam mus rau saum lub ntuj ceeb tsheej ua koj cia, cia siab yov mus ntawd nas?  Lub niag ntuj ceeb tsheej ua koj xav mus nyob ntawd ces yog lub niag toj ntxa lis sawv daw hais xwb.  Yexus yog ib niag dab toj ntxas zov ntxas xwb es koj yov mus ntxia kom peb Hmoob sawv daw mus ntseeg niag Yexus dab toj ntxa ntawd dag ua tus dab tsis?  Tus neeg ua koj dag tsis tau kom nws mus ntseeg Yexus txoj kev dag ces nws yeej ntses tshaj koj thiab Yexus neb lawm nawb es neb thiaj lis dag tsis tau nws kom mus mag luag tus ntsia tooj ntsia hlau tuag ua ntshav liab vog tseg rau ntawm tus ntoo khaub lig.  Koj tseem ruam tshaj Yexus lawm es Yexus thiaj lis dag tau koj mus mag tus ntoo khaub lig ua ntshav liab vog tseg lis Yexus xwb.  Txawm tia koj yov hem peb Hmoob sawv daw lis ub lis no los Hmoob yeej tsis quav ntsej mloog tej lus ua koj dag thiab hem sawv daws ntawd hlos lis. 

 

Thaum ib peb tseem ua neeg tawg rog nyob rau hauv Thaib teb. Muaj ib cos neeg ntseeg Yexus txoj kev dag cav tuaj dag sawv daw tia yog tsis mus ntseeg Yexus ces yov poob ntuj tawg tuag tag huv sis.  Muaj ib tug thaub laus Hmoob txawm teb hais tia es koj pua tau mus txog ntuj tawg los mas es koj yov tuaj dag peb lis ntawd?  Tus neeg ntseeg Yexus txawm teb tia nws tsis mus txog tiam sis lawv tsua hais lis ntawd xwb.  Tus thaub lau Hmoob ntawd txawm rov nug tia es lawv yog leej twg?  Tus thaub lau Hmoob ntawd txawm nug lis ub lis no rau cov neeg ua ntseeg Yexus ces lawv teb tsis tau lis.  Lawv cia lis sau nra rov mus tsev tag lawm.  Cov Hmoob ntseeg Yexus cav ua ntxuj siab zoo, zoo heev thiab cav faib ib leeg ib phau Vaj Lug Kub tuab, tuab kom coj mus tsev thiab coj mus twm es thiaj lis paub txog Yexus.  Ob hnub tom qab kuv mus tom hoob nab nas has Hmoob sawv daws tib muab cov niag Vaj Lug Kub dag ntawd dua zom zaw sos quav.  Tej lub hoob nab ces lawv tib dua cov niag Vaj Lug Kub dag ntawd sov quav pov yov puv thoob khib nyiab.  

 

Ib ntus tom qab cov Hmoob ua ntseeg Yexus rov tuaj nug Hmoob sawv daw tia nej twm Vaj Lug Kub txog twg lawm.  Tus twg los tus hluag twj ywm tsis hais lus lis.  Muaj ib tug me nyuam Hmoob txawm teb tia nej cov niag Vaj Lug Kub ces lawv tib muab dua coj mus sos quav pov tseg tag lawm xwb.  Cov Hmoob ua ntseeg Yexus kuj chim heev thiab lawv kuj cem thiab hem sawv daw tia yog leej twg muab lawv phau Vaj Lug Kub dua sos quav ces tus ntawd qhov quav yov lwj.  Hmoob muab cov Vaj Lug Kub dag ntawd sos quav tag lawv lub qhov quav huv sis lawv lub qhov haj yam huv sis tsis hnov nko hlos lis.  Muaj ib tug Hmoob txawm teb tia nej nqas Vaj Lug Kub tuaj rau peb ces tab tom peb tseem txom, txom nyem tsis muaj nyiaj yuav ntawv sos quav ces peb haj yam zoo siab tau nej cov ntawv Vaj Lug Kub tuab, tuab ntawd coj mus sos quav ib ntus xwb.  Muaj ib tug Hmoob tseem teb tia es nej pua tshuav Vaj Lug Kub ntxiv lawm nws xav tau ib phau ntawv coj mus siv thiab vim sawv daw tau ib leeg ib phau coj mus siv es nws tsis tau ib phau lis.  Nws hais tia nws muaj ob peb tug me nyuam tseem yau tsos quav rau ub rau no xwb es nws xav tau ib phau Vaj LUg Kub coj mus rau nws cov me nyuam sos quav tom tsev ua rau cov neeg ntseeg Yexus mas npau taw tiag, tiag.  Lawv thiaj lis khiav rov mus tsev tag tsis pom rov tuaj dag Hmoob sawv daw kom mus mag luag tus ntoo khaub lig ua ntsav liab vog tseg tau ib ntu ntev loo.  

 

 

      #37 HMOOB_guest_*

HMOOB_guest_*
 • Guests

Posted 10 November 2013 - 02:22 AM

Koj niam thiab koj txiv yug tau koj los ua neeg nyob tsis muaj kev npam rau leej twg vim cas koj phej yov mus ntshaws txoj kev npam ua luaj es koj lam mus ntseeg ib tug niag Yexus dag ntawd kom koj muaj kev npam nrog nws thiab.  Luag tej lau nyiaj chiv piv txoj lus tia nrog tus neeg pam ces yov muaj kev npam nrog nws; nrog tus neeg tub sab ces yov tau tub sab ib yam lis nws thiab; nrog tus neeg dag ces yov tsum tau dag ib yam lis nws thiaj sib haum; nrog tus neeg ceg tawv ces yov tau ceg tawv lis thiab thiaj lis yog kwv tib sib hlub.  

 

Thaum nrog ib tug neeg phem tham txog kev ncaj ncee mas tus neeg phem ntawd hais zaj twg los nws cam thawj.  Neeg ruam thiaj lis siab phem.  Tus neeg zoo nyiam hais lus zoo.  Tus neeg zoo hais lus tos taub yooj yim tsis cam thawj, tsis muaj kev cov nyom.   #38 HMOOB_tubmuas_*

HMOOB_tubmuas_*
 • Guests

Posted 10 November 2013 - 05:31 PM

Thov peb tus Vaj Tswv Yexus zam lub txim pub rau nej cov neeg ua tuaj thuam peb tus Vaj Tswv Yexus tia nws yog ib tug neeg ruam.  Peb cov ua ntseeg Vaj Tswv Yexus kuj xav txawv lis nej hais vim tia peb nseeg tia peb yog neeg muaj kev txhaum rau Vaj Tswv vim tia thaum ub Nkauj Iab nraug Oos nkawv tsis mloog Vaj Tswv lus es nkawv mus noj tau tsob txiv ntoo ua Vaj Tswv tsis pub nkawv noj.  Vaj Tswv hais tia yog nkawv noj tsob txiv ntoo ntawv tag ces nkawv yov tsum tuag mus xwb.  Nkauj Iab yog tus ntseeg Nab tia noj tsob txiv ntoo ntawd tas mas yov txawj ntses ib yam lis Vaj Tswv.  Yog lis Nkauj Iab thiaj mus des tau ib lub txiv ua txawj ntses coj los rau Nraug Oos noj thiab.  Nkawv ob leeg noj tag ces nkawv txawm paub qhov phem qhov zoo.  Nkawv thiaj lis paub txaj muag.  Nkawv thiaj lis mus des nplooj coj los npua.  Vim yog Nkauj Iab Nraug Oos nkawv muaj kev txhaum rau Vaj Tswv.  Nkawv tsis mloog Vaj Tswv lus.  Peb yog nkawv tej xeeb leej xeeb ntxwv peb thiaj lis muaj kev txhaum rau Vaj Tswv.  Yog lis ntawd Vaj Tswv thiaj lis kom nws ib leeg tub los mus tuag rau saum tus ntoo khaub lig los daw neeg lub txim.  Vaj Tswv Yexus yog Vaj Tswv tus tub.  Nws thiaj lis los tuag theej txhoj neeg ntiaj teb lub txim rau saum tus ntoo khaub lig.  Peb cov ntseeg Vaj Tswv Yexus mas peb pom lis no.  Peb hos tsis pom lis nej cov neeg tsis muaj kev ntseeg Vaj Tswv Yexus hais tia Vaj Tswv Yexus yog ib tug neeg ruam cam thawj es nws thiaj lis tau tuag mus them rau nws txoj kev dag rau ntawm tus ntoo khaub lig.   

 

Cov lus nug nej:

 

1.  Nej pua ntseeg tia ib pua tsav yam nyob rau hauv lub ntiaj teb no yog Vaj Tswv Yexus ib leeg yog tus tsim tag nrhos?

2.  Nej pua ntseeg tia Vaj Tswv Yexus yog Vaj Tswv tus tub?

3.  Nej pua ntseeg tia Yexus tuag 3 hnub xwb nws tib rov sawv los lawm?

4.  Nej pua ntseeg tia Vaj Tswv Yexus yov los coj cov ntseeg mus rau saum ntuj ceeb tsheej?

 

Nyob zoo tus phooj ywg Maiv Lig.  Koj hais tia ib pua tsav yam nyob rau hauv lub ntiaj teb no yog Yexus ib leeg yog tus tsim tag nrhos.  Yog tia Yexus yog tus tsim ces kuj niaj hnub tseem pom Yexus mas ua hauj lwm nquag plia khos vaj kho tsev thiab ua liaj ua teb coj los yug lub ntiaj teb no tag nrhos.  Kuv xav tia thaum ub Yexus yog ib tug neeg mom txheej yuam cais, txhav noj txhav khawv, dag noj dag haus, tub sab luag zaws luag tej nplej rau ub rau no rau thaum lub sawv hawm sawv daw sos.  Yexus ib tug neeg mom txheej yuam cais es txog thaum kawg luag thiaj lis muab Yexus txhom coj mus hais plaub.  Tus twg los tus ntau Yexus lub ntsej muag cuag tus tsis thiab lawv nto aub ncaug rau Yexus lub ntsej muag.  Lawv muab Yexus pav qhov muag thiab ntau Yexus lub tob haus kom Yexus twv seb Yexus pua paub tia leej twg yog tus ntau nws lub tob haus.  Lawv ntos aub ncaug rau Yexus lub ntsej muag ua dag noj dag haus, mom txheej yuam cais rau ub rau no mus thoob lub teb chaw Israel.  Thaum cov neeg ua coj Yexus ntawd mus hais plaub los lawv ntau Yexus tib.  Thaum Yexus hais plaub tawm los ces Yexus lub ntsej muag mas os wv luaj lub taub nkawg ntsia tsis paub Yexus lis lawm.  Lawv coj Yexus mus nplawm them rau Yexus txoj kev dag thiab mom txheej yuam cais rau ub rau no tag los luag tsis tseev.  Luag kom Yexus kwv tus ntoo khaub lig coj mus rau tom roob tob hau pob txhas coj mus sim Yexus cov hwj huaj dag thiab khav theeb ntawd seb pua yog tseeg tiag.  Lawv muab Yexus hles ris hles tshos liab qab ploog noob qes ###### tawg liab pliv rau sawv daw tuaj saib ua pliaj liab vog.  Lawv muab ntsia tooj, ntsia hlau coj los ntsia Yexus tes taws mus rau ntawm tus ntoo khaub lig.  Lawv mam lis muab Yexus tsas tau tsawv coj los rau sawv daw saib nyob rau saum tus ntoo khaub lig.  Lawv kom Yexus ua Yexus cov hwj huaj dag ntawd kom Yexus nqis kom tau saum tus ntoo khaub lig los mas lawv thiaj lis kam muab lawv tus huab tai rau Yexus ua.  Yexus yog ib tug neeg dag xwb yog lis ntawd Yexus thiaj lis ua tsis tau Yexus cov hwj huaj dag ntawd kom Yexus dim kom tau ntawm tus ntoo khaub lig los ua lawv tus huab tais.  Yexus yog ib tug neeg dag sawv daw yog lis ntawd txog thaum kawg Yexus thiaj lis tau tuag mus them rau Yexus txoj kev dag sawv daw.  Yexus dag tia Yexus yog Vaj Tswv; Yexus hos dag tia Yexus yog Vaj Tus tub thiab.  Tus txiv thiab tus tub yeej nyob tsis tau ib qho chaw ua kes rau ib lub sib hawm vim lis cov neeg ntseeg Yexus txoj kev dag ntawd yov mus ntseeg tia Yexus yog Vaj Tswv es yov mus muab Yexus hus ua Vaj Tswv Yexus?   

 

Thaum ub lawv muab Yexus tua mus rau ntawm tus ntoo khaub lig los vim tia lawv tua Yexus coj los qhia tia tej hwj huaj dag ua Yexus dag tia Yexus tsas tau neeg tuag sawv, ua tau cua nre, muab dej txia ua tau cawv hau, thiab muab 5 lub ncuav cis thiab ob tug ntses coj mus pub rau 5,000 leej neeg noj tsau hau qaug tag los tseem tshuav 12 lub pob tawv seem nyob rau tom hav nyom thiab.  Sawv daws yug los ua neeg nyob rau hauv lub ntiaj teb no ib leeg yeej muab ob lub qhov muag pom kev, ib leeg muaj ob lub pob ntseg hnov es vim lis cas thiaj lis muaj tej tus neeg xav tia Yexus cov hwj huaj ntawd yog tiag, tiag.  Thaum ub cov neeg pom Yexus txoj kev dag ntawd lawv yeej ntxub Yexus txoj kev dag ntawd heev vim yog lis ntawd lawv thiaj lis muab Yexus ntau hnyav npaum lis ntawd thiab muab Yexus tsuj cuag tus tsis kom Yexus paub tia ua neeg dag mom txheej yuam cai yeej muaj kev npam.  

 

Yexus tuag tag los tseem dag tia 3 hnub xwb Yexus tib sawv rov qab los lawm.  Yog tia Yexus sawv tau rov qab los lawm ces kuj tseem niaj hnub pom Yexus rov mus thab plaub rau ub rau no rau tej pej xeem sawv daw saib.  Yexus lawm tiag, tiag.  Yexus lub cev yeej lwj mus ua dej ua av tag tshuav pob txhas lawm xwb.   Vim lis cas tus neeg rhuam tiaj lis yov mus ntseeg tus neeg Yexus dag ntawd tej lus khav theeb.  Luag hais tia neeg ruam ces thiaj lis ruam tiag, tiag.  Neeg ruam thaij lis cam, cam thawj txog thaum kawg tus neeg ruam ntawd thiaj lis mus mag luag tus ntoo khaub lig tuag ua ntshav liab vog tseg.

 

Tus neeg ruam ntawd xav ntshes lwm hnub Yexus los ces Yexus yov coj nws mus rau saum ntuj.  Lub ntuj ua cov neeg ruam hlwb qauj xav, xav mus nyob ntawd nes nyob rau qhov twg?  Tus neeg ruam ntawd mas tsua niaj hnub quaj cem lub ntiaj teb no thiab ncav tes ntsuv tsia mus rau saum ntuj tia nws yov mus rau saum ntuj xwb, xwb.   Neeg vwm yeej vim tiag, tiag tsis yog lam dag.         #39 HMOOB_guest_*

HMOOB_guest_*
 • Guests

Posted 11 November 2013 - 02:07 AM

 

Bush denied Jesus#40 HMOOB_guest_*

HMOOB_guest_*
 • Guests

Posted 11 November 2013 - 02:11 AM

 

Peter (the First Pope) denied Jesus 3 times.#41 HMOOB_guest_*

HMOOB_guest_*
 • Guests

Posted 11 November 2013 - 02:16 AM

 

Oprah denied Jesus#42 HMOOB_guest_*

HMOOB_guest_*
 • Guests

Posted 11 November 2013 - 02:21 AM

 

Joel Osteen denies Jesus.#43 HMOOB_guest_*

HMOOB_guest_*
 • Guests

Posted 11 November 2013 - 02:39 AM

 

Jesus is really the Devil.#44 HMOOB_guest_*

HMOOB_guest_*
 • Guests

Posted 11 November 2013 - 02:47 AM

 

The Jews denied Jesus.#45 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 11 November 2013 - 02:50 AM

 

Jesus is Fake!!!#46 HMOOB_guest_*

HMOOB_guest_*
 • Guests

Posted 11 November 2013 - 02:55 AM

 

Christianity is a lie.#47 HMOOB_guest_*

HMOOB_guest_*
 • Guests

Posted 11 November 2013 - 02:27 PM

angel-cemetery-cross-fog-gothic-Favim.co

 

Yexus yog ib tug Dab Toj Ntxa zov ntxa.

 

 

Thaum ub Yexus yog ib tug neeg dag tshaj plaw lis.  Tom qab Yexus tuag tag lawm os kuj muaj ib cos neeg tshwm sim los nrog Yexus dag sawv daw thiab.  Ua dag yeej muaj kev npam.  Tus neeg dag yeej raug kev txim txom tuag ua ntshav liab vog tseg mus rau ntawm tus ntoo khaub lig.   

 #48 HMOOB_Maivlig_*

HMOOB_Maivlig_*
 • Guests

Posted 12 November 2013 - 01:36 AM

Vim lis cas es nej phej yov ntxub peb tus Tswv Yexus ua luaj lis na os lawv.  Nej txhob ntxub, ntxub peb tus Tswv Yexus meb.  Tswv Yexus tib yov nqis saum ntuj los coj peb pawg ntseeg mus rau saum ntuj ceeb tsheej.  Thaum nws nqis los ces nws yov muab lub ntiaj teb no hlawv kom puag ntsoog tag huv sis.  Nej cov ua tsis ntseeg peb tus Tswv Yexus ces nws yov muab nej pov mus kom poob ntuj tawg tuag tag huv sis no nas cov niag Hmoob ruam hlwb rwj.  Nej cov niag Hmoob ruam poob qab ntawm nej es nej phej tseem niaj hnub saib tob hais qaib tas zaj tas zog hauv tsev xwb es thaum twg nej thiaj lis mam vam meej.  Niam no luag tib mus txog rau saum hnub saum hlis rov los lawm es nej tseem niaj hnub ua neeb hauv tsev saib tob haus qaib tas mus lis xwb es nej pua yov muaj kev vam meej lis luag lwm haiv neeg.  Nej cia lis los ntseeg peb tus Tswv Yexus es nej thiaj lis yov tau nrog peb mus rau saum ntuj Ceeb Tsheej mus nrog peb Vaj Leej Txiv nyob ua kes mus ib txhis.    #49 HMOOB_Qhiakompaub_*

HMOOB_Qhiakompaub_*
 • Guests

Posted 12 November 2013 - 03:54 AM

Vim lis cas es nej phej yov ntxub peb tus Tswv Yexus ua luaj lis na os lawv.  Nej txhob ntxub, ntxub peb tus Tswv Yexus meb.  Tswv Yexus tib yov nqis saum ntuj los coj peb pawg ntseeg mus rau saum ntuj ceeb tsheej.  Thaum nws nqis los ces nws yov muab lub ntiaj teb no hlawv kom puag ntsoog tag huv sis.  Nej cov ua tsis ntseeg peb tus Tswv Yexus ces nws yov muab nej pov mus kom poob ntuj tawg tuag tag huv sis no nas cov niag Hmoob ruam hlwb rwj.  Nej cov niag Hmoob ruam poob qab ntawm nej es nej phej tseem niaj hnub saib tob hais qaib tas zaj tas zog hauv tsev xwb es thaum twg nej thiaj lis mam vam meej.  Niam no luag tib mus txog rau saum hnub saum hlis rov los lawm es nej tseem niaj hnub ua neeb hauv tsev saib tob haus qaib tas mus lis xwb es nej pua yov muaj kev vam meej lis luag lwm haiv neeg.  Nej cia lis los ntseeg peb tus Tswv Yexus es nej thiaj lis yov tau nrog peb mus rau saum ntuj Ceeb Tsheej mus nrog peb Vaj Leej Txiv nyob ua kes mus ib txhis.    

 

Maivlis, tshuav tsi ntev lawm timtswv ceebtsheej yuav cab cov uas ntxub thiab thuam tus Tswv Yexus los rau sawvdaws saib saib lawv zoo licas.  Lawv yuav pom tus Tswv Yexus ib pliag xwb ces lawv yuav tusiab mus ibtxhis.  Koj tso tseg li no xwb tsi txhob nkim koj lub sijhawm nrog lawv sis cav thiab tsi txhob nkim koj tej lus zoo rau lawv, lawv yog Tswv Yexus tus Yeebncuab lawv yuav tsi txais koj tej lus.

 

Thaum ub Hmoob yog ib haiv neeg uas Vajtswv hlub kawgnkaus li tabsis Hmoob ncaim Vajtswv mus lawm, tiam kawg no Vajtswv rov qab los nrhiav Hmoob kom coj tau ntau leej Hmoob rov los cuag Vajtswv, cov uas tawmtsam Vajtswv no ces tsi zoo dabtsi ntxiv lawm, koj tsi txhob nrog lawv sib cav ntxiv lawm nawb.#50 HMOOB_Qhiakompaub_*

HMOOB_Qhiakompaub_*
 • Guests

Posted 12 November 2013 - 03:22 PM

Hmoob yeej tsis poob qab lis os vim Hmoob yeej nrog lub ntiaj teb no nyob ua kes thiab nrog lub ntiaj teb no vam meej ua kes.  Cov neeg poob qab mas yog cov neeg mus ntseeg cov neeg qub, qub puag thaum ub lis cov neeg ntseeg Yexus mas thiaj lis poob qab ib yam lis Yexus.  Thaum ub Yexus mus qhov los mus kos taws xwb.  Yexus mus taug kev rau ub rau no tawm hws lug.  Txheej niam no vam meej tshaj txheej thaum ub lawm os tus phooj ywg.  Kuv tsis tau pom ib tug Hmoob poob qab lis os. 

 

Gest, Kuv muab koj piv li no, thaum koj yug los muaj ib tus tubsab tuaj nyiag koj mus yug ua nws tus menyuam lawm, nws tu koj loj los tabsis muaj ib hnub koj mus pom koj niam koj txiv, koj cov phoojywg qhia koj tias nkawv yog koj niam koj txiv tabsis koj ntxub nkawv thuam nkawv thiab tsi lees paub koj niam koj txiv li vim tus tubsab ntawd qhia koj tias nkawv tsi yog koj niam koj txiv; qhov tseeb tus tubsab nyiag koj mus thaum koj niam yug tau koj tsi ntev ntawd, nim no koj thiaj tsi lees paub koj niam koj txiv.

 

Peb cov ntseeg Yexus peb paub tias Vajtswv yog peb niam peb txiv, peb lees tus Tswv los ua peb tus Vajtswv; tus tubsab ntawd piv txog dab ntxwgnyoog, peb ntxub nws.  Vajtswv txojlus qhia tias thaum kawg ntiajteb Vajtswv yuav muab dab ntxwgnyoog nias thi rau cov ntseeg tsuj.  Vim koj thuam tus Tswv Yexus tus uas hlub koj thiab tuag theej koj lub txhoj phem npaum li no.  Cov tibneeg siab phem, lawv zoo ib yam li cov npluag nplej uas cua ntsawj ya ri niab, Vajtswv yuav rau txim rau cov tibneeg ua phem, thiab muab lawv cais tawm ntawm Vajtswv haiv tibneeg mus.  Tus Tswv tsomkwm nws cov tibneeg thiab coj lawv txoj hauv kev.  Tabsis cov tibneeg ua phem tabtom taug txojkev puamtsuaj.

 

Peb cov Moob cia li los cuag Vajtswv, nej xav tias nej tsi yog Vajtswv cov neeg es Vajtswv tsi yog nej tus Tswv no lov?  Nej xav tias Vajtswv yog lwm haiv neeg tus Tswv xwb no lov?  Moob, nej yog Vajtswv haiv neeg Vajtswv yog nej tus Vajtswv.  Moob yog ib haiv neeg uas Vajtswv hlub heev nyob ntawm Vajtswv lub xub ntiag, tabsis peb Moob tau ncaim Vajtswv mus deb heev li lawm peb thiaj tsi nco qab tias tus Tswv yog peb Moob tus Vajtswv.  Twb txog caij txog nyoog uas peb Moob rovqab los cuag Vajtswv lawm, peb cov Moob yeej yog Vajtswv haiv neeg Vajtswv yog peb tus Tswv.  Tus Tswv Yexus yog tus uas yuav coj tau peb rovqab los cuag Vajtswv vim nws twb tuag theej peb lub txhoj lawm.

 

Gest, koj thiab lwm tus uas niaj hnub thuam Tswv Yexus phem phem ntawd cia li tso tseg tsi txhob thuam nws lawm, Yexus tseem hlub nej thiab tseem zam tau nej lub txim.  Thaum koj tso ntiajteb no tseg koj yuav xub pom Yexus ua ntej, yog koj twb txais yuav nws ua koj tus Tswv lawm koj yuav tau nrog nws nyob mus ibtxhis saum ntuj ceebtsheej, tabsis yog koj tsi lees txais yuav nws ua koj tus Tswv thaum tseem ua neej nyob no, thaum koj pom nws tim ntsej tim muag koj yuav tusiab, poob ntsejmuas thiab raug ncaim mus ibtxhis.  Yog koj xav tias tej kuv hais no zoo rau koj lawm no ces txij no mus tsi txhob hais lus phem phem ntxiv lawm, tabsis yog koj xav tias tej kuv hais no tsi muaj qabhau rau koj li no ces kavtsij continue ua mus nawb, koj yim hais lus phem ntau Vajtswv yuav muab koj txojsia txu kom luv npaum li ntawd, rauqhov Vajtswv tsi pub cov neeg ntxub Vajtswv nyob ntev.#51 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 13 November 2013 - 05:02 AM

Gest, Kuv muab koj piv li no, thaum koj yug los muaj ib tus tubsab tuaj nyiag koj mus yug ua nws tus menyuam lawm, nws tu koj loj los tabsis muaj ib hnub koj mus pom koj niam koj txiv, koj cov phoojywg qhia koj tias nkawv yog koj niam koj txiv tabsis koj ntxub nkawv thuam nkawv thiab tsi lees paub koj niam koj txiv li vim tus tubsab ntawd qhia koj tias nkawv tsi yog koj niam koj txiv; qhov tseeb tus tubsab nyiag koj mus thaum koj niam yug tau koj tsi ntev ntawd, nim no koj thiaj tsi lees paub koj niam koj txiv.

 

Peb cov ntseeg Yexus peb paub tias Vajtswv yog peb niam peb txiv, peb lees tus Tswv los ua peb tus Vajtswv; tus tubsab ntawd piv txog dab ntxwgnyoog, peb ntxub nws.  Vajtswv txojlus qhia tias thaum kawg ntiajteb Vajtswv yuav muab dab ntxwgnyoog nias thi rau cov ntseeg tsuj.  Vim koj thuam tus Tswv Yexus tus uas hlub koj thiab tuag theej koj lub txhoj phem npaum li no.  Cov tibneeg siab phem, lawv zoo ib yam li cov npluag nplej uas cua ntsawj ya ri niab, Vajtswv yuav rau txim rau cov tibneeg ua phem, thiab muab lawv cais tawm ntawm Vajtswv haiv tibneeg mus.  Tus Tswv tsomkwm nws cov tibneeg thiab coj lawv txoj hauv kev.  Tabsis cov tibneeg ua phem tabtom taug txojkev puamtsuaj.

 

Peb cov Moob cia li los cuag Vajtswv, nej xav tias nej tsi yog Vajtswv cov neeg es Vajtswv tsi yog nej tus Tswv no lov?  Nej xav tias Vajtswv yog lwm haiv neeg tus Tswv xwb no lov?  Moob, nej yog Vajtswv haiv neeg Vajtswv yog nej tus Vajtswv.  Moob yog ib haiv neeg uas Vajtswv hlub heev nyob ntawm Vajtswv lub xub ntiag, tabsis peb Moob tau ncaim Vajtswv mus deb heev li lawm peb thiaj tsi nco qab tias tus Tswv yog peb Moob tus Vajtswv.  Twb txog caij txog nyoog uas peb Moob rovqab los cuag Vajtswv lawm, peb cov Moob yeej yog Vajtswv haiv neeg Vajtswv yog peb tus Tswv.  Tus Tswv Yexus yog tus uas yuav coj tau peb rovqab los cuag Vajtswv vim nws twb tuag theej peb lub txhoj lawm.

 

Gest, koj thiab lwm tus uas niaj hnub thuam Tswv Yexus phem phem ntawd cia li tso tseg tsi txhob thuam nws lawm, Yexus tseem hlub nej thiab tseem zam tau nej lub txim.  Thaum koj tso ntiajteb no tseg koj yuav xub pom Yexus ua ntej, yog koj twb txais yuav nws ua koj tus Tswv lawm koj yuav tau nrog nws nyob mus ibtxhis saum ntuj ceebtsheej, tabsis yog koj tsi lees txais yuav nws ua koj tus Tswv thaum tseem ua neej nyob no, thaum koj pom nws tim ntsej tim muag koj yuav tusiab, poob ntsejmuas thiab raug ncaim mus ibtxhis.  Yog koj xav tias tej kuv hais no zoo rau koj lawm no ces txij no mus tsi txhob hais lus phem phem ntxiv lawm, tabsis yog koj xav tias tej kuv hais no tsi muaj qabhau rau koj li no ces kavtsij continue ua mus nawb, koj yim hais lus phem ntau Vajtswv yuav muab koj txojsia txu kom luv npaum li ntawd, rauqhov Vajtswv tsi pub cov neeg ntxub Vajtswv nyob ntev.

 

Kuv nug koj tia koj niam koj txiv yug koj los ua neeg nyob rau hauv lub ntiaj teb no yog Vaj Tswv Yexus yug koj los neeg nyob rau hauv ntiaj teb no?   #52 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 14 November 2013 - 01:22 AM

Tus phooj ywg Qhia Kom Paub, koj qhia kuv tag ces kuv hos yov qhia koj thiab.  Kuv nug koj tia koj niam koj txiv yug koj tawm los ua neeg nyob rau hauv ntiaj teb no los yog Yexus yug koj?  Cov me nyuam ua yug los tsis paub niam tsis paub txiv ces lawv yog me nyuam kas tsaub xwb.  Cov neeg ua yug los paub niam paub txiv thiab hwm niam hwm txiv ces cov me nyuam no yog me muaj nuj muaj nqis rau niam thiab txiv thiab nws caj ces neeg.  Cov me nyuam no thiaj lis yog me nyuam muaj koob muaj npes thiab tau koob tau hmoov los ua neeg.  Cov me nyuam tsis hwm niam tsis hwm txiv es tseem niam thiab txiv tia nkawv yog tub sab xwb ces tus me nyuam zoo lis no yog me nyuam dev ua peb Hmoob hus tus me nyuam ntawd tia yog me nyuam kab tsaub.  

 

Thaum Yexus niam yus tau Yexus los ces Yexus niam yeej tsis lee paub tia Yexus muaj txiv lis yog lis ntawd Yexus yog ib tug me nyuam kas tsaub los yog me nyuam dev.  Yexus niam mus tsoob tus ub tus no es thiaj lis muaj Yexus.  Thaum Yexus yug los ces Yexus thiaj lis tsis muaj txiv.  Cov me nyuam kas tsaub zoo lis Yexus ces thiaj lis dag, dag rau ub rau no es luag thiaj lis ntxub, ntxub Yexus txoj kev dag ntawd.  Txog thaum kawg luag thiaj lis muab Yexus txhom toj mus hais plaub.  Lawv thiaj lis nto aub ncaug rau Yexus lub ntsej muag dev kas tsaub ntawd tia lawv ntxub Yexus npaum lis cas.  Yexus yog ib tug neeg txhav noj txhav khawv, mom txheej yuam cais, tub sab mus nyiag zaw luag tej qoob loo tom luag tej teb rau thaum lub sib ua sawv sos tsis ua num dab tsis ntawd.

 

Koj tseem Yexus txoj kev dag thiab koj hlub tus me nyuam dev kas tsaub ntawd ces nws thiaj lis muaj peev xwm los nyiam tau koj tawm ntawm koj niam txoj txiv mus neeg phem thiab dag teb dag chaw.  Cov neeg phem zoo lis Yexus neb ces kav tsij kwv neb ib leeg ib tug ntoo khaub lis coj mus tua neb rau tom roob tob hau pob txhas rau sawv daws saib tia kom tsis txhob dag lis neb ntxiv lawm.  

 

Koj ib tug me nyuam ua sawv tuam tsam koj niam koj txiv thiab koj cem koj niam thiab koj txiv tia nkawv yog neeg tub sab yug koj los xwb.  Lwm hnub koj tej me tub me nyuam los lawv yeej yov tsis hwm koj tib yam lis koj tsis hwm koj niam koj txiv thiab.  Koj tej me tub me nyuam ces yov txawj mus dag luag teb luag chaw rau ub rau no zoo ib yam lis koj thiab.  Txog thaum kawg ces luag teb luag chaw yov ntxub thiab yov rau luag tua zoo ib yam lis Yexus neb thiab.  

 

Yexus yog luag lwm haiv neeg.  Koj xav ntshes Yexus yog Hmoob ib yam lis koj no los?  Uas koj yov mus ruam ua luaj nas.  Koj tseem mus hwm ib neeg dag lis Yexus ntawd tia nws yog Vaj Tswv.  Koj mas ruam tshaj qhov ruam lawm nawb.  Cov Hmoob ua luag tseem coj luag kab lis kev cais ces Yexus los ua tsis tau lawv tus tswv hlos lis.  Vim lis cas koj phej yov muab tus niam Yexus dag ntawd tia nws yog Hmoob tus Vaj Tswv no mas.  Koj ruam lawm los yog koj lub phwb qauj lawm.  Tus neeg tsis paub tom ntej tom qab hais lus ua rov ua rais tsis muaj lub tsis muag log ces tus neeg ntawd yog ib tug neeg vwm lawm nawb.  Yov kom khos tau tus neeg vwm ntawd ces muab tus ntoo khaub lig coj los ntsia nws tes ntsia nws tau mus rau ntawm tus ntoo khaub lig kom nws tuag ua ntshav liab vog tseg mas niam qhuav phim rau nws txoj kev vwm ntawd xwb.  

 #53 HMOOB_Qhiakompaub_*

HMOOB_Qhiakompaub_*
 • Guests

Posted 14 November 2013 - 03:10 AM

Kuv nug koj tia koj niam koj txiv yug koj los ua neeg nyob rau hauv lub ntiaj teb no yog Vaj Tswv Yexus yug koj los neeg nyob rau hauv ntiaj teb no?   

 

 

Gest, Vajtswv txojlus Ntawv Nkauj 139:13-16 qhia tias Vajtswv yog tus puab peb rau hauv leej niam plab thiab muab txojsia rau peb thaum leej niam xeeb muaj peb.  Yauhas 1:1-3 qhia tias Tswv Yexus uas yog Vajtswv Txojlus yog tus tsim peb.  Yes, Tswv Yexus yog tus tsim thiab puab kuv thiab koj rau hauv leej niam plab leej niam mam li yug peb los; yog Tswv Yexus tsi puab peb rau hauv leej niam plab yeej tsi muaj peb li.  Kuv xav kom koj mus nyeem ob nqi Vajluskub saum no koj thiaj totaub tias kuv hais dabtsi.

 

Gest, Tswv Yexus hlub koj nws thiaj zoo siab tuag hloov koj chaw yog koj ntseeg nws koj thiaj tau los nrog Vajtswv sib raug zoo.  Qhia koj paub li no, tus khaublig ntoo tsi yog Yexus tus, nws yog Npalanpas tus uas ntxeev nom ntxeev tswv thiab tua tibneeg tus, lawv tso tus neeg muaj txim mus thiab muab Yexus tus uas hlub thiab pab tibneeg coj mus tua, Npalanpas thiab peb txhua tus yog neeg txhaum muaj txim, tabsis Vajtswv muab peb lub txim rau Yexus ris thiab tuag theej peb lub txhoj Vajtswv thiaj zam txim tau rau txhua tus uas los lees txais yuav Yexus txojkev tuag theej peb lub txhoj.  Yexus tuag peb hnub xwb nws sawv hauv qhov tuag rov los nws thiaj pab tau txhua tus uas ntseeg nws dim tau txojsia.  Tus terorist Ben Laden yog neeg txhaum ib yam li Npalanpas uas tua neeg tuag coob coob koj muab Yexus tus uas hlub koj coj mus lo nrog Ben Laden tus ua tua tibneeg ntawd yog koj ua saib tsi taug Yexus.  Dab ntxwgnyoog ntxub thiab ntshai Yexus heev, koj ntxub Yexus li no ces koj yog dab ntxwgnyoog cov menyuam lawm.  Well, txawm koj ntxub Yexus npaum twg los Yexus tseem hlub koj nws tseem cia koj ua neej nyob saib koj puas yuav los ntseeg nws; yog koj ntseeg nws koj yuav tau txojsia, yog koj tsi ntseeg nws tabsis tseem ntxub nws thiab niaj hnub thuam nws ua saib tsi taus nws Vajtswv yuav chim rau koj thiab yuav tsi cia koj ua neej nyob ntev. 

 

Tsi muaj ib nqis nyob hauv Vajluskub qhia tias Yexus tua tibneeg li, thaum Yexus los rau hauv ntiajteb no nws kho cov neeg mob ruas zoo, kho cov neeg digmuag pom kev, ntiab dab tawm ntawm cov neeg raug dab, cov neeg muaj mob txhua tus Yexus kho lawv zoo tag huv tibsi, muab 5 lub ncuav thiab 2 tus ntses yug 5000 tus tibneeg noj thiab tseem seem 12 tawb, nws tsa neeg tuag sawv rov los muaj txojsia.  Yexus zoo npaum li no es nej tseem hais tias Yexus tua tibneeg tuag li Ben Laden no lov?  Txij no mus nej cia li muab Ben Laden thiab dab ntxwgnyoog daim duab los lo uake mas thiaj tsimnyog nawb.  Dab ntxwgnyoog yog leejtxiv ntawm txojkev dag, tua neeg, Ben Laden tua neeg nws yog dab ntxwgnyoog menyuam.  Vajtswv txojlus qhia tias thaum ntiajteb kawg Yexus yuav muab dab ntxwgnyoog thiab cov dab txhua tus, thiab txhua tus uas tua tibneeg, cov neeg phem, txhua tus uas tsi ntseeg Yexus pov rau hauv ntujtawg, lawv yuav quaj qw txomnyem mus ibtxhis.

 

Yexus hais tias txawm peb lub txim loj npaum twg, liab ploog thiab dub nciab los nws yuav zamtxim rau peb huv tibsi, nws yuav ntxuav peb kom dawbhuv los ntawm nws cov ntshav, Yexus coj peb los nrog Vajtswv sib raug zoo los ntawm nws txojkev tuag theej peb.  Yog peb ntseeg thiab txais yuav Yexus los ua peb tus Tswv Cawmseej hnub no, nws yuav los kav peb lub siab thiab pub txojsia tshiab rau peb, peb ciali los ntseeg nim no, yog peb tuag uantej ntseeg Yexus ces oh tusiab lauj.  Gest, kuv hlub koj, kuv  thov caw koj los ntseeg Yexus peb thiaj yuav tau sib ntsib nawb.#54 HMOOB_Qhiakompaub_*

HMOOB_Qhiakompaub_*
 • Guests

Posted 14 November 2013 - 03:49 AM

Tus phooj ywg Qhia Kom Paub, koj qhia kuv tag ces kuv hos yov qhia koj thiab.  Kuv nug koj tia koj niam koj txiv yug koj tawm los ua neeg nyob rau hauv ntiaj teb no los yog Yexus yug koj?  Cov me nyuam ua yug los tsis paub niam tsis paub txiv ces lawv yog me nyuam kas tsaub xwb.  Cov neeg ua yug los paub niam paub txiv thiab hwm niam hwm txiv ces cov me nyuam no yog me muaj nuj muaj nqis rau niam thiab txiv thiab nws caj ces neeg.  Cov me nyuam no thiaj lis yog me nyuam muaj koob muaj npes thiab tau koob tau hmoov los ua neeg.  Cov me nyuam tsis hwm niam tsis hwm txiv es tseem niam thiab txiv tia nkawv yog tub sab xwb ces tus me nyuam zoo lis no yog me nyuam dev ua peb Hmoob hus tus me nyuam ntawd tia yog me nyuam kab tsaub.  

 

Thaum Yexus niam yus tau Yexus los ces Yexus niam yeej tsis lee paub tia Yexus muaj txiv lis yog lis ntawd Yexus yog ib tug me nyuam kas tsaub los yog me nyuam dev.  Yexus niam mus tsoob tus ub tus no es thiaj lis muaj Yexus.  Thaum Yexus yug los ces Yexus thiaj lis tsis muaj txiv.  Cov me nyuam kas tsaub zoo lis Yexus ces thiaj lis dag, dag rau ub rau no es luag thiaj lis ntxub, ntxub Yexus txoj kev dag ntawd.  Txog thaum kawg luag thiaj lis muab Yexus txhom toj mus hais plaub.  Lawv thiaj lis nto aub ncaug rau Yexus lub ntsej muag dev kas tsaub ntawd tia lawv ntxub Yexus npaum lis cas.  Yexus yog ib tug neeg txhav noj txhav khawv, mom txheej yuam cais, tub sab mus nyiag zaw luag tej qoob loo tom luag tej teb rau thaum lub sib ua sawv sos tsis ua num dab tsis ntawd.

 

Koj tseem Yexus txoj kev dag thiab koj hlub tus me nyuam dev kas tsaub ntawd ces nws thiaj lis muaj peev xwm los nyiam tau koj tawm ntawm koj niam txoj txiv mus neeg phem thiab dag teb dag chaw.  Cov neeg phem zoo lis Yexus neb ces kav tsij kwv neb ib leeg ib tug ntoo khaub lis coj mus tua neb rau tom roob tob hau pob txhas rau sawv daws saib tia kom tsis txhob dag lis neb ntxiv lawm.  

 

Koj ib tug me nyuam ua sawv tuam tsam koj niam koj txiv thiab koj cem koj niam thiab koj txiv tia nkawv yog neeg tub sab yug koj los xwb.  Lwm hnub koj tej me tub me nyuam los lawv yeej yov tsis hwm koj tib yam lis koj tsis hwm koj niam koj txiv thiab.  Koj tej me tub me nyuam ces yov txawj mus dag luag teb luag chaw rau ub rau no zoo ib yam lis koj thiab.  Txog thaum kawg ces luag teb luag chaw yov ntxub thiab yov rau luag tua zoo ib yam lis Yexus neb thiab.  

 

Yexus yog luag lwm haiv neeg.  Koj xav ntshes Yexus yog Hmoob ib yam lis koj no los?  Uas koj yov mus ruam ua luaj nas.  Koj tseem mus hwm ib neeg dag lis Yexus ntawd tia nws yog Vaj Tswv.  Koj mas ruam tshaj qhov ruam lawm nawb.  Cov Hmoob ua luag tseem coj luag kab lis kev cais ces Yexus los ua tsis tau lawv tus tswv hlos lis.  Vim lis cas koj phej yov muab tus niam Yexus dag ntawd tia nws yog Hmoob tus Vaj Tswv no mas.  Koj ruam lawm los yog koj lub phwb qauj lawm.  Tus neeg tsis paub tom ntej tom qab hais lus ua rov ua rais tsis muaj lub tsis muag log ces tus neeg ntawd yog ib tug neeg vwm lawm nawb.  Yov kom khos tau tus neeg vwm ntawd ces muab tus ntoo khaub lig coj los ntsia nws tes ntsia nws tau mus rau ntawm tus ntoo khaub lig kom nws tuag ua ntshav liab vog tseg mas niam qhuav phim rau nws txoj kev vwm ntawd xwb.  

 

Gest, tusiab uas koj hais lus phem heev li rau Yexus;  qhia koj li no, yog Yexus muaj txiv li tibneeg muaj ces Yexus zoo li peb xwb, thiab nws yuav yog neeg txhaum li peb thiab; tabsis Vajtswv txojlus Heplais 10:5 Hais li no, "Koj tsi yuav tej tsiaj ua tibneeg tua theej txhoj thiab tej khoom ua lawv muab fij rau koj, yog li ntawd, koj thiaj npaj ib lub cev rau kuv lawm." Vajtswv npaj ib lub cev rau Yexus tsi yog los ntawm muaj ib tus txivneej thiab ib tus pojniam nyob uake es muaj,  Vajtswv tus Ntsujplig puab ib lub cev rau Yexus los ntawm nws lub hwjchim.  Malis nug tus timtswv tias, kuv yog ib tus nkaujxwb (tsi tau deev hluas) es kuv yuav ua licas muaj taug menyuam?  Tus timtswv teb tias Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv yuav los rau saum koj, thiab Vajtswv lub hwjchim yuav roog koj.  Vim li no sawvdaws thiaj yuav hu tus metub uas dawbhuv uas yuav los yug ntawd hais tias, nws yog Vajtswv tus Tub.  Yexus yog Vajtswv thiab muaj hwjchim sib luag zog li Vajtswv, tabsis nws tsi tau xav hais tias, nws yuav tuav lub hwjchim ntawd mus li.  Tabsis nws zoo siab tso ib puas tsav yam tseg, nws los yug ua tibneeg, tuag theej tibneeg lub txhoj.  Twb yog vim li no Vajtswv thiaj tsa nws ua tus loj dua dais, txhua tus tsi hais cov uas nyob saumntuj ceebtsheej, cov uas nyob hauv ntiajteb no puavleej yuav txhos caug pe nws.  Vajtswv tsa Yexus ua tus Tswv thiab ua Vajntxwv kav cov nyob saum ntuj thiab hauv ntiajteb no lawm.  Oh Gest, koj tau thuam koj tus Vajntxwv thiab koj tus Tswv phem kawg li lawm, koj muaj txim loj heev lawm lauj, kuv pab koj tusiab; tabsis koj tseem muaj hope nawb, koj cia li lees koj lub txim uas koj tau thuam nws phem phem ntawd rau Yexus thiab txais yuav Yexus ua koj tus Tswv mas koj thiaj dim nawb, tsi li ntawd ces pab koj tusiab.#55 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 14 November 2013 - 04:42 AM

Gest, tusiab uas koj hais lus phem heev li rau Yexus;  qhia koj li no, yog Yexus muaj txiv li tibneeg muaj ces Yexus zoo li peb xwb, thiab nws yuav yog neeg txhaum li peb thiab; tabsis Vajtswv txojlus Heplais 10:5 Hais li no, "Koj tsi yuav tej tsiaj ua tibneeg tua theej txhoj thiab tej khoom ua lawv muab fij rau koj, yog li ntawd, koj thiaj npaj ib lub cev rau kuv lawm." Vajtswv npaj ib lub cev rau Yexus tsi yog los ntawm muaj ib tus txivneej thiab ib tus pojniam nyob uake es muaj,  Vajtswv tus Ntsujplig puab ib lub cev rau Yexus los ntawm nws lub hwjchim.  Malis nug tus timtswv tias, kuv yog ib tus nkaujxwb (tsi tau deev hluas) es kuv yuav ua licas muaj taug menyuam?  Tus timtswv teb tias Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv yuav los rau saum koj, thiab Vajtswv lub hwjchim yuav roog koj.  Vim li no sawvdaws thiaj yuav hu tus metub uas dawbhuv uas yuav los yug ntawd hais tias, nws yog Vajtswv tus Tub.  Yexus yog Vajtswv thiab muaj hwjchim sib luag zog li Vajtswv, tabsis nws tsi tau xav hais tias, nws yuav tuav lub hwjchim ntawd mus li.  Tabsis nws zoo siab tso ib puas tsav yam tseg, nws los yug ua tibneeg, tuag theej tibneeg lub txhoj.  Twb yog vim li no Vajtswv thiaj tsa nws ua tus loj dua dais, txhua tus tsi hais cov uas nyob saumntuj ceebtsheej, cov uas nyob hauv ntiajteb no puavleej yuav txhos caug pe nws.  Vajtswv tsa Yexus ua tus Tswv thiab ua Vajntxwv kav cov nyob saum ntuj thiab hauv ntiajteb no lawm.  Oh Gest, koj tau thuam koj tus Vajntxwv thiab koj tus Tswv phem kawg li lawm, koj muaj txim loj heev lawm lauj, kuv pab koj tusiab; tabsis koj tseem muaj hope nawb, koj cia li lees koj lub txim uas koj tau thuam nws phem phem ntawd rau Yexus thiab txais yuav Yexus ua koj tus Tswv mas koj thiaj dim nawb, tsi li ntawd ces pab koj tusiab.

 

Tus phooj ywg, Yexus kas tsaub me nyuam dev ntawd ces cia ua koj tus tswv xwb tau lawm nawb mog.  Kuv ntses tshaj Yexus neb lawm ces cia neb ob niam kas tsaub tuav tes ua kes es nyob sib, sib hlub xwb.  Kuv yeej tsis tus ib nyuag qhov lis nawb es neb ob niag kas tsaub yeej meem ua neej nyob ua kes kom muaj me nyuam dev coob, coob.  Koj yeej meem pes hawm Yexus txhua, txhua hmo ces lwm hnub Yexus yeej yov muag ib tug me nyuam dev rau koj yug tiag.  Yexus muab plob hau ntev, ntev lis tus poj niam tiam sis Yexus hos yog txiv neej thiab nws muab ib rab niag tseem loj tshaj koj rab lawm thiab.  Koj yeej meem pes hawm Yexus txhua, txhua hmo ces lwm hnub neb yeej yov muab ib cos me nyuav dev coob, coob thov khawv thiab dag mus rau ub rau no. 

 

Kuv tsis yog ib tug neeg ntseeg Yexus ces Yexus yeej los ua tsis tau kuv tus tswv lis.  Yexus dag tau koj ces Yexus thiaj lis muaj peev xwm los ua tau koj tus tswv xwb.  Lwm hnub Yexus nqis nroo saum ntuj los ces nws yov los coj koj mus tiag.  Koj yeej peem niaj hnub pes hawm Yexus nawb.  Kuv ces niaj hnub ntos aub ncaug rau tus niag Yexus dag ntawd lub ntsej muag thiab kuv muab Yexus pav qhov muag.  Kuv muab Yexus ntau tob haus thiab kuv kom nws twv seb leej twg yog tus ntau nws lub tob haus.  Kuv mua Yexus tsuj thiab kuv muab Yexus ncaw cuag tus tsis thiab kuv cem Yexus tia ua neeg ua cas yov mus dag thiab mom txheej ua luaj.  Kuv ntau Yexus tag los kuv tseem yuam kom Yexus tus ntoo khaub lig coj mus rau tom roob pab txha thiab kuv muab Yexus ntsia cuag tus tsis mus rau ntawm tus ntoo khaub lig ua nws Yexus quaj tsee nas.  Kuv muab Yexus tsas tau sawv coj los siab tshav ntuj rau sawv daw saib tia kom tsis txhob ntseeg tus neeg dag ntawd ntxiv lawm.  Kuv kuj muab hnuv coj los nkaug Yexus sab tav ua nws dej thiab tshav mas tawm cuag tus tsis.  Yexus thiaj tuag mus lawm ntsiag moos tos.  Tsis pom Yexus rov tuaj dag sawv daw ntxiv lawm tsua yog ua tseem ruam tshaj Yexus thiaj lis ntseeg, ntseeg Yexus thiab tseem dag tia Yexus los tuag theej txhoj nws lub txim nws yaj mam muaj kev npam nrog Yexus xwb.#56 therOOts

therOOts

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 99 posts

Posted 14 November 2013 - 03:33 PM

Cov neeg uas Tsi ntseeg yexus ces koj yuav qhia Licas lo yeej tsi nkag nws lub pob ntseg li os. Cia txog thaum kawg nyiaj li pay nyiaj tus nqe,thiab nyiaj li lees nyiaj lub txim ntawm TswvYexus lub xub ntias.

Peb Cov uas paub txog Vajtswv thob txhob nrog Cov neeg no muab yexus lub npe coj Los sib cav nrog Cov ua dabqhev ntxiv lawm mog.

#57 HMOOB_Alee Vaj_*

HMOOB_Alee Vaj_*
 • Guests

Posted 14 November 2013 - 03:44 PM

Cov neeg mus Church ces feem coob yog ib cos neeg ua cam, cam thawj tsis mloog lus.  Thaum cov neeg tsis mloog lus ntawd lawv mus sib sau ua kes los lawv yeej tsis sib haum xeeb lis.  Lawv muaj lus sib cav sib ceg ua nws lawv sib tawg tag.  Ib leeg hos mus ntseeg ib pab church tshiab.  Lawv mus sib sau ua kes ib ntus ces rov sib tuam tsam dua zoo lis miv thib dev sib tog.  Lawv tus Xib Fwb hais los lawv tsis mloog ces ua rau Xib Fwb tus siab nrho khiav mus dua lwm lub zos lawm.  Lawv ib sij muaj ib tug Xib Fwb tshiab los qhia lawv kev cais los vim tia cov neeg phem ntawd lawv tsis sib haum xeeb lis.

 

Cov neeg mus Church ntawd ces lawv zoo ib yam lis cov neeg raug txim xwb.  Lawv muaj kev npam los vim tia lis lawv yog ib cov neeg plwb qauj thiab lawv tos taub nyuab, nyuab heev lis.  Thaum lawv mus Church ces lawv mus cem lub ntiaj teb no tia yog lub ntiaj teb vaub tsuab qia neeg.  lawv ntxub lub ntiaj teb no heev.  Lawv tsis xav nyob rau hauv lub ntiaj teb no lis vim tia lawv xav mus nyob rau saum ntuj ceeb tsheej xwb.  Lawv mus tom Church ces lawv mus cem lub ntiaj teb no xwb txog thaum kawg lawv thiaj lis muaj kev npam rau lub ntiaj teb no.  Lawv thiaj lis nqa ib leeg ib tug ntoo khaub lis coj mus rau txim rau lawv tus ntsuj tus plig zoo ib yam lis Yexus tuag ua ntshav liab vog tseg rau saum ntu ntoo khaub lig.  Cov neeg muaj kev npam ntawd lawv yeej txawj, txawj mus nrhiav lawv tus ntoo khaub lig coj los rau txim rau lawv.  Thaum koj pom lawv ib leeg nqa ib tug ntoo khaub lig mas koj tsis txhob hais rau lawv tia tus ntoo khaub lig ntawd yog tsim coj los tua neeg xwb nws tsis yog tus choj tuam mus rau saum ntuj ceeb tsheej.  Thaum koj hais lis ntawd rau lawv mas lawv cam, cam thawj tia tus ntoo khaub lig thiaj lis yog txoj kev tuam mus rau saum ntuj ceeb tsheej.  Koj hais lawv los lawv tsis mloog.  Lawv cam, cam thawj ces txog thaum kawg niag ntoo khaub lig thiaj lis muab lawv tua tuag tag ua ntshav liab vog tseg rau yoov noj yoov ntsau xwb.  Cov neeg ruam siab phem ntawd cia niag ntoo khaub lig muab lawv tua kom tuag tag mas thiaj lis niam qhuav phim rau lawv txoj kev tsis mloog lus lis.  

 

Cov neeg mus Church ntawd ces muaj ib cos yog poj nraug thiab nkauj fas coob xwb.  Hos, muaj ib cos yog yawg nrauj thiab yawg fav xwb.  Kuj muaj ib cos yog cov neeg deev luag poj luag sev.  Cov poj niam los kuj muaj ib cos yog cov neeg ua deev luag tus txiv.  Thaum cov neeg phem ntawd los sib sau ua kes ces lawv thiaj lis sib daj sib deev zoo lis tej niag tsiaj xwb.  Lawv sib yuav ib ntus ces lawv hos rov sib nrauj mus rau lwm tus hos yuav dua.  Ib tug poj niam mas muaj dua lawm ob peb tug txiv deev.  Ib tug txiv neej los muaj dua lawm ob peb tug poj niam deev.  Lawv kuj muaj ib cos mes nyuam tsaub thiab.  Cov me nyuam ntawd muaj niam los tsis muaj txiv.  Lawv muaj txiv los lawv tsis muaj niam.  Lawv thiaj lis ua neeg loj leeb mus rau ub rau no ua dev thawj thiab.  

 

Cov neeg mus Church ntawd lawv muaj ib cos yog neeg muaj kab mob phem.  Lawv muaj ib cos neeg ntawd yog neeg mob uav mob rua tus tes tus taw.  Hos, muaj ib cos ces yog cov neeg mob ka cee ua tsis muaj leej twg kam nrog nws ua kes lawm es nws thiaj lis mus Church.  Thaum nws mus Church los nws mus kis mob rau lawv thiab ua rau lub Church ntawd cov neeg mob ka cee tag.  Xib Fwb los kuj mob kas cee haj yam loj.  Lawv mus sib kis mob lis ntawd thiaj lis ua rau nrov teb nro chaw.       

Tus phooj ywg Hmoob, koj pom luag lwm tus tej kev phem ntau kawg. Tiamsis kuv hos xav hnov koj txoj kev phem seb koj yuav hais zaj twg tuaj? Puas yog koj lub qhov muag thiab koj pob ntseg tsuas pom thiab yam phem xwb? Yog li ntawv tsim nyog muaj koj ob lub qhov muag dig kiag, hos yog koj ob lub pob ntseg hnov yam phem xwb cia li muab ua kom lag kiag.
Tsis tas li ntawv kom ntseem THUAM koj tsev neeg, koj tsev haiv Hmoob. Koj puas paub tias koj rov saib tsis taus koj xwb.
Nej txawj hais lus PHEM ntau kawg tiamsis nej tawv ncauj tsis xyaum hais lus zoo. Kuv pab koj tu siab!! :(

 

Ua Tsaug!!
 #58 HMOOB_Alee Vaj_*

HMOOB_Alee Vaj_*
 • Guests

Posted 14 November 2013 - 03:58 PM

 

angel-cemetery-cross-fog-gothic-Favim.co

 

Yexus yog ib tug Dab Toj Ntxa zov ntxa.

 

 

Thaum ub Yexus yog ib tug neeg dag tshaj plaw lis.  Tom qab Yexus tuag tag lawm os kuj muaj ib cos neeg tshwm sim los nrog Yexus dag sawv daw thiab.  Ua dag yeej muaj kev npam.  Tus neeg dag yeej raug kev txim txom tuag ua ntshav liab vog tseg mus rau ntawm tus ntoo khaub lig.   

 

Npawg, koj paub Yexus thiab lod? Koj pom nws lawm puas yog? Yexus los dag koj lawm lod, es los thaum twg? Koj ob lug qhov muag pom kiag Yexus uas dab tojtxas lawm ntag?
Npawg, koj twb tsis paub Yexus yog leej twg. Yog koj cem thiab thuam Yexus, koj xav tias koj paub nws zoo lawm no lod?

Npawg, txhob xyaum ua neeg dag. Kuv pab koj txaj MUAG!!! :( :( :(

 

Ua tsaug!
 #59 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 15 November 2013 - 12:48 AM

Prettymuchme-1.jpg

 

Yexus yog ib tug Maum Dev Kas Tsaub

 

 

Yexus yog ib tug me nyuam dev kas tsaub tsis muaj txiv vim Yexus niam yog ib tug maum dev xwb.  Yexus niam yug tau Yexus los rau hauv lub ntiaj teb no Yexus thiaj lis yog ib tug me nyuam dev kas tsaub dag noj dag  haus rau ub rau no mus thoob lub teb chaw Israel.  Thaum Yexus loj hlob Yexus thiaj lis nyiam, nyiam txiv neej heev.  Yexus cov plaub haus ntev, ntev lis tus poj niam.  Yog koj muaj kev hlub nrog Yexus ces lwm hlub Yexus yov muab ib tug me  nyuam dev rau koj tiag.

 

   #60 HMOOB_tubmuas_*

HMOOB_tubmuas_*
 • Guests

Posted 15 November 2013 - 01:02 AM

Jesus%2BKiss%2BAuto%2BCorrect%2Bby%2BSco

 

Yexus hlub koj heev.

 

 #61 HMOOB_tubmuas_*

HMOOB_tubmuas_*
 • Guests

Posted 15 November 2013 - 01:16 AM

BETRAYED%20BY%20A%20KISS.jpg

 

Yexus yog ib tug Maum Dev muaj plaub hau ntev, ntev txiv neej nyiam hlub nrog Yexus heev.

 

 #62 HMOOB_Qhiakompaub_*

HMOOB_Qhiakompaub_*
 • Guests

Posted 15 November 2013 - 06:34 PM

Vim yog li cas cov tib neeg mus ntseeg Vajtswv thiaj yog tib cov neeg twm zeej thiab siab nqaim nqaim xwb?  Puas yog cov neeg phem los sib sau uake rau tom Church thiaj tau kev sib pab?  Tab sis hauv Church los lawv yeej txawj sib ntxub kawg li thiab.  Cov neeg phem ces txawm mus sau uake ntseeg vajtswv los yeej tseem laj sib pom tom Church kawg li thiab.

 

Gest

 

Koj yeej muaj kev ntxub VAjtswv thiab ntxub Yexus heev los rau kev ntxub cov ntseeg koj thiaj li muab qhov topic no los teeb cia kom muaj cov ntseeg tuaj nrog koj tham es koj thiaj li tau chaw thuam cov ntseeg, thuam Yexus puas yog?  Txij thaum peb tuaj nrog koj tham peb twb tsi hais lus phem rau koj, peb tsuas qhia Yexus rau koj xwb tabsi txhua lo lus thiab txhua zaj nyob hauv no mas tsuas yog pom koj hais lus phem rau cov ntseeg thiab rau Yexus tag mus li xwb.  Kuv paub lawm tias cov ntsujplig dab tawm hauv tub tuag teb los nyob puv nkaus hauv koj lub siab es siv koj lub qhov ncauj cem thiab hais lus phem phem rau Yexus, koj yeej yuav tau sau tej lus phem uas koj tau tseb no sai sai tomntej, peb yuav pom koj tim ntsej tim muag ntawm Vajtswv lub xub ntiag, yuav pab koj tusiab.  Tus kwv Gest peb muab koj cob rau Yexus lawm yog koj xub ntseeg Yexus uantej koj yuav muaj hope, yog koj tsi ntseeg peb pab koj tusiab nawb.  Thov Vajtswv hlub koj.#63 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 15 November 2013 - 07:22 PM

Tus phooj ywg, Yexus kas tsaub me nyuam dev ntawd ces cia ua koj tus tswv xwb tau lawm nawb mog.  Kuv ntses tshaj Yexus neb lawm ces cia neb ob niam kas tsaub tuav tes ua kes es nyob sib, sib hlub xwb.  Kuv yeej tsis tus ib nyuag qhov lis nawb es neb ob niag kas tsaub yeej meem ua neej nyob ua kes kom muaj me nyuam dev coob, coob.  Koj yeej meem pes hawm Yexus txhua, txhua hmo ces lwm hnub Yexus yeej yov muag ib tug me nyuam dev rau koj yug tiag.  Yexus muab plob hau ntev, ntev lis tus poj niam tiam sis Yexus hos yog txiv neej thiab nws muab ib rab niag tseem loj tshaj koj rab lawm thiab.  Koj yeej meem pes hawm Yexus txhua, txhua hmo ces lwm hnub neb yeej yov muab ib cos me nyuav dev coob, coob thov khawv thiab dag mus rau ub rau no. 

 

Kuv tsis yog ib tug neeg ntseeg Yexus ces Yexus yeej los ua tsis tau kuv tus tswv lis.  Yexus dag tau koj ces Yexus thiaj lis muaj peev xwm los ua tau koj tus tswv xwb.  Lwm hnub Yexus nqis nroo saum ntuj los ces nws yov los coj koj mus tiag.  Koj yeej peem niaj hnub pes hawm Yexus nawb.  Kuv ces niaj hnub ntos aub ncaug rau tus niag Yexus dag ntawd lub ntsej muag thiab kuv muab Yexus pav qhov muag.  Kuv muab Yexus ntau tob haus thiab kuv kom nws twv seb leej twg yog tus ntau nws lub tob haus.  Kuv mua Yexus tsuj thiab kuv muab Yexus ncaw cuag tus tsis thiab kuv cem Yexus tia ua neeg ua cas yov mus dag thiab mom txheej ua luaj.  Kuv ntau Yexus tag los kuv tseem yuam kom Yexus tus ntoo khaub lig coj mus rau tom roob pab txha thiab kuv muab Yexus ntsia cuag tus tsis mus rau ntawm tus ntoo khaub lig ua nws Yexus quaj tsee nas.  Kuv muab Yexus tsas tau sawv coj los siab tshav ntuj rau sawv daw saib tia kom tsis txhob ntseeg tus neeg dag ntawd ntxiv lawm.  Kuv kuj muab hnuv coj los nkaug Yexus sab tav ua nws dej thiab tshav mas tawm cuag tus tsis.  Yexus thiaj tuag mus lawm ntsiag moos tos.  Tsis pom Yexus rov tuaj dag sawv daw ntxiv lawm tsua yog ua tseem ruam tshaj Yexus thiaj lis ntseeg, ntseeg Yexus thiab tseem dag tia Yexus los tuag theej txhoj nws lub txim nws yaj mam muaj kev npam nrog Yexus xwb.

Koj puas paub tias koj cov lus no tabtom qhia rau Hmoob hais tias koj yog ib tug neeg dag thiab siab phem heev no.  Yexus thiab cov ntseeg Yexus yeeej tsis tau tuaj ua txhaum dab tsi rau koj li.  Tej lus phem koj cem no yog tawm hauv koj lub siab phem tuaj xwb.  Tus kwvtij,  kuv qhia rau koj haistias txawm koj ua phem npaum li no rau Yexus lawm los nws tseem hlub koj heev.  nws tseem tos ntsoov koj rov los cuag nws es nws yuav zam txim rau koj.  Txhob tos ntev tsam koj txojsia tu lawm ces lig rau koj.#64 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 16 November 2013 - 12:59 AM

Yexus yog ib tug dab ntxwg nyoog zov ntxas siv cov neeg ua tseem ruam, ruam qauj ntawd thiab tseem niaj hnub ntseeg Yexus txoj kev dag ntawd kom tuaj tuam tsam peb Hmoob sawv daw kom muaj kev quaj kev nyiav.  Cov neeg ntseeg Yexus ces nws ib sab yog neej ib sab yog dab yog lis ntawd tus neeg ntseeg Yexus thiaj lis dag npaum lis Yexus thiab.  Yexus dag, dag es cov neeg ruam tshaj Yexus thiaj lis ntseeg, ntseeg tus neeg dag ntawd.  Txog thaum kawg tus neeg nrog Yexus dag ntawd thiaj lis mus mag luag tus ntsia tooj ntsia hlau tuag ua ntshav liab vog tseg rau saum tus ntoo khaub lig.  Tus neeg dag ntawd thiaj lis yov tsum tau tuag mus them rau nws txoj kev dag.

 

 #65 HMOOB_Maivlig_*

HMOOB_Maivlig_*
 • Guests

Posted 16 November 2013 - 01:12 AM

Yexus yog ib tug dab ntxwg nyoog zov ntxas siv cov neeg ua tseem ruam, ruam qauj ntawd thiab tseem niaj hnub ntseeg Yexus txoj kev dag ntawd kom tuaj tuam tsam peb Hmoob sawv daw kom muaj kev quaj kev nyiav.  Cov neeg ntseeg Yexus ces nws ib sab yog neej ib sab yog dab yog lis ntawd tus neeg ntseeg Yexus thiaj lis dag npaum lis Yexus thiab.  Yexus dag, dag es cov neeg ruam tshaj Yexus thiaj lis ntseeg, ntseeg tus neeg dag ntawd.  Txog thaum kawg tus neeg nrog Yexus dag ntawd thiaj lis mus mag luag tus ntsia tooj ntsia hlau tuag ua ntshav liab vog tseg rau saum tus ntoo khaub lig.  Tus neeg dag ntawd thiaj lis yov tsum tau tuag mus them rau nws txoj kev dag.

 

nej cov neeg hmoob tua tseem ua dab qhev niaj hnub ua neeb saib tob haus qaib hauv tsev ces nej tseem yog ntxwg nyoog tsev neeg.  nej thiaj lis ntxub, ntxub peb tus tswv yexus.  lwm hnub peb tus tswv yexus nqis saum ntuj los coj peb pawg ntseeg mus rau saum ntuj ces nej cov ua tsis ntseeg peb tus tswv yexus ntawd cov poob ntuj tawg tuag tag huv sis.  lub ntiaj teb no yog ib lub ntiaj teb qia neeg.  peb tsis cia siab nrog nej nyob rau hauv lub ntiaj teb no nrog nej cov neeg ua tseem ua dab qhev ntawd nyiob ua kes thiab tseem niaj hnub pes tej neeg tuag.  nej niaj hnub pes tej neeg tuag ntawd ces yog nej tseem ua dab tuag qhev.  Nej mas thiaj lis yog ntxwg nyoog tsev neeg tiag, tiag lis os hmoob. #66 HMOOB_tub_*

HMOOB_tub_*
 • Guests

Posted 16 November 2013 - 04:18 PM

Cov kwv tij kuv yuav los sau ib sob lus rau peb sawv daws kawm ua ke. nej & kuv peb  thaum peb yug ib pab qaib na. muaj ib co yog cov lau & muaj ib co yog cov poj. hov muaj ib co yog cov me nyuam. yog li no cov menyuam qaib ntawd hu cov lau hu ua txiv. & cov menyuam qaib ntawd hov hu co poj hu ua niam. thiab tag nrho cov qaib no hov yuav hu koj& kuv peb  hu ua  ( COV TSWV )  vim peb yeej yog co qaib no co tswv. kwv tij ntawd peb tib neeg thiab Vaj tswv los tib yam li nov. peb niam peb txiv yeej yog tus yug peb tiag. tabsi tus tswv uas saib xyuas peb tag nrho yog Vaj tswv. Vim vaj tswv yog tus muab peb txoj sia rau peb  txhuas tus & tsim ib puas tsav yam qoob loo rau peb tau noj. tsis tag li ntawd Vaj tswv tseem yog tus tso tsav tso nag los yug tej qoob loo ntawd kom loj hlob kom siav rau peb sawv daws thiaj tau noj tau haus. yeej muaj tseeb li no yog nej leej twg tsis ntseeg lo tsis ua cas. tabsi xav thov kom txhob muab tej nyuag duab tom tej los piv los dag hais tias yog Vaj tswv & yog Yexus no.#67 HMOOB_liabtustij_*

HMOOB_liabtustij_*
 • Guests

Posted 17 November 2013 - 04:36 AM

nej cov neeg hmoob tua tseem ua dab qhev niaj hnub ua neeb saib tob haus qaib hauv tsev ces nej tseem yog ntxwg nyoog tsev neeg.  nej thiaj lis ntxub, ntxub peb tus tswv yexus.  lwm hnub peb tus tswv yexus nqis saum ntuj los coj peb pawg ntseeg mus rau saum ntuj ces nej cov ua tsis ntseeg peb tus tswv yexus ntawd cov poob ntuj tawg tuag tag huv sis.  lub ntiaj teb no yog ib lub ntiaj teb qia neeg.  peb tsis cia siab nrog nej nyob rau hauv lub ntiaj teb no nrog nej cov neeg ua tseem ua dab qhev ntawd nyiob ua kes thiab tseem niaj hnub pes tej neeg tuag.  nej niaj hnub pes tej neeg tuag ntawd ces yog nej tseem ua dab tuag qhev.  Nej mas thiaj lis yog ntxwg nyoog tsev neeg tiag, tiag lis os hmoob. 

 

Tus phooj ywg Maivlig.  Koj yov cem peb Hmoob txoj kab lis kev cais tia peb Hmoob tseem ua dab qhev.  Koj tib haj yam ua Yexus qhev thiab nes vim lis cas koj phej yov tuaj cem peb Hmoob tas mus lis no.  Peb Hmoob tib tsis tau ua dab tsis txhaum rau koj lis nes.  Yog koj tseem Yexus npaum lis ntawd peb yeej tsis qhuav ntsej txog lis nas.  Txawm tia koj yov hlub, hlub Yexus thiab koj yov muab koj tua kiag mus rau ntawm tus ntoo khaub lig kom tuag nrog Yexus ua kes los peb yeej tsis qhuav ntsej.  Peb yeej tsis ntshaw mus rau saum lub ntuj ceeb tshawj ua koj xav mus nyob ntawd.  Txawm tia koj lub ntuj ceeb tsheej ntawd yov tshav ntuj nrig tas mus lis los peb yeej tsis ntshaw mus nyob lis nas. #68 HMOOB_tubntxawg_*

HMOOB_tubntxawg_*
 • Guests

Posted 17 November 2013 - 03:13 PM

 

Yexus yov los muab lub ntiaj teb no tua kom pua ntsoog tag huv sis.#69 HMOOB_Qhiakompaub_*

HMOOB_Qhiakompaub_*
 • Guests

Posted 18 November 2013 - 03:21 PM

Kuv qhia ib qhov rau peb txhua tus uas tuaj sib tham hauv lub forum no mus mloog ib zaj lus hais txog ntuj ceebtsheej thiab ntujtawg, hais txog kev cawm dim los ntawm tus Tswv Yexus rau txhua tus ntseeg thiab kev raug txim ntawm txhua tus uas reject Tswv Yexus.  Xav kom txhua tus mus mloog, nws muaj 26 tshooj, zaj no lub npe hu ua "mkb tshooj 1-26 lus povthawj" nyob rau ntawm Youtube uas twb muab txhais ua lus Hmoob lawm nws zoo kawg nkaus li.  Kuv muab qhov no rau nej saib thiab mloog ua qhov kawg rau kuv tuaj nrog nej tham zaum kawg, thov Tus Tswv Yexus hlub nej thiab coj nej los rau txojkev dim thiab tau txojsia mus ibtxhis.  Kuv ntseeg tias zaj no yuav pab tau txhua tus mloog huv tibsi.

 

Zaj no yog koj mloog tas es txaus siab ntseeg Yexus ces yuav zoo rau koj heev thiab muaj kev cia siab rau yav tomntej, yog mloog tas es tsi pab koj dabtsi li no los tsi ua licas.  Thov Vajtswv ua txoj hauv kev rau nej thiab coj nej los cuag nws.#70 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 19 November 2013 - 12:29 AM

Maum Dev Yexus nyiam txiv neej.

 

Yexus niam yog ib tug maum dev yug tau Yexus yog ib tug me nyuam dev kas tsaub.    Yexus loj hlob muaj plob haus ntev, ntev lis tus poj niam.  Maum Dev Yexus nyiam txiv neej.  Yog koj los pes hawm maum dev Yexus txhua hmos ces lwm hnub koj yov muaj ib tug me nyuam dev loj hlob zoo ib yam lis Yexus thiab.

    

 

 

 #71 HMOOB_tubrogtsov_*

HMOOB_tubrogtsov_*
 • Guests

Posted 19 November 2013 - 12:42 AM

 

Peb yog Yexus cov tug rog.#72 HMOOB_mtxh_*

HMOOB_mtxh_*
 • Guests

Posted 19 November 2013 - 12:56 AM

 

yexus#73 HMOOB_tubntxawg_*

HMOOB_tubntxawg_*
 • Guests

Posted 19 November 2013 - 01:28 AM

Yexus raug tua tuag mus rau ntawm tus ntoo khaub lig los lawm ntev coj mus them rau Yexus txoj kev dag.  Tau los lawm ntau xyoo Yexus lub cev lwj tag tshuav pob txhas lawm xwb.  Yexus yog ib tug dab toj ntxas zov ntxas.  Yexus lub ntuj ceeb tsheej ua muaj ntau hoob nyob ntau hoob pws ces yog tib cos qhov ntxas khawb tseg pawg pes lug tseg tos cov neeg ntseeg Yexus mus ntxhaw cov qhov ntxas ntawd kom puv.   Yexus yov los tos cov neeg ntseeg Yexus coj mus rau tom ntxas mus chaw cov qhov ntxas ntawd kom tag thiab lawv yov raug ntsia tes ntsia taw zoo ib yam lis Yexus vim lawv nrog Yexus dag thiab sawv tuam tsam lub ntiaj teb no kom muaj kev quaj kev nyiav.  Lawv nrog Yexus sawv tuam tsam lub ntiaj teb no kom pua ntsoog tag huv sis.  Lawv muaj kev npam zoo ib yam lis Yexus.  Yexus yog ib tug Dab Toj Ntxas.  Dab toj ntxas hus, hus cov neeg ntseeg Yexus kom mus tsuag, tsuag rau tom ntxas mus txhaw cov qhov ntxas ntawd kom thoob.  Nej yog Yexus cov neeg ntseeg ces nej mus ua ntej nawb.  Peb tsis tau xav tuag ces peb yov nyob ntawm no sawv ntsia nej mus rau tom cov qhov ntxas ntawd ua ntej tsos.  Yexus tib hus, hus nej cov Ntseeg lawm ces nej mus ua ntej.          #74 therOOts

therOOts

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 99 posts

Posted 21 November 2013 - 08:28 PM

Tus phooj ywg Maivlig.  Koj yov cem peb Hmoob txoj kab lis kev cais tia peb Hmoob tseem ua dab qhev.  Koj tib haj yam ua Yexus qhev thiab nes vim lis cas koj phej yov tuaj cem peb Hmoob tas mus lis no.  Peb Hmoob tib tsis tau ua dab tsis txhaum rau koj lis nes.  Yog koj tseem Yexus npaum lis ntawd peb yeej tsis qhuav ntsej txog lis nas.  Txawm tia koj yov hlub, hlub Yexus thiab koj yov muab koj tua kiag mus rau ntawm tus ntoo khaub lig kom tuag nrog Yexus ua kes los peb yeej tsis qhuav ntsej.  Peb yeej tsis ntshaw mus rau saum lub ntuj ceeb tshawj ua koj xav mus nyob ntawd.  Txawm tia koj lub ntuj ceeb tsheej ntawd yov tshav ntuj nrig tas mus lis los peb yeej tsis ntshaw mus nyob lis nas.

LIABTUSTIJ, Hmong txoj kab li Kev cai zoo kawg Los mas tiam hmoob hais tias yog Dev & Bua cai xwb, yog li ntawm kuv Thiaj tsi ntseeg Dev Bua cai. Kuv Thiaj li mus coj VajTswv cai Thiaj li yog Tineeg cai.

Nco tias tos hmoob poob qab lo vim siv Dev Bua cai xwb,thiab ua neej nrog Qaib txhais kotaw thiab Qaib lub Tohau xwb Thiaj poob qab,yog hnub no peb Cov ntseeg VajTswv peb yuav ua neej nrog peb tus Vajtswv .....mus .

#75 therOOts

therOOts

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 99 posts

Posted 21 November 2013 - 08:35 PM

Yexus raug tua tuag mus rau ntawm tus ntoo khaub lig los lawm ntev coj mus them rau Yexus txoj kev dag.  Tau los lawm ntau xyoo Yexus lub cev lwj tag tshuav pob txhas lawm xwb.  Yexus yog ib tug dab toj ntxas zov ntxas.  Yexus lub ntuj ceeb tsheej ua muaj ntau hoob nyob ntau hoob pws ces yog tib cos qhov ntxas khawb tseg pawg pes lug tseg tos cov neeg ntseeg Yexus mus ntxhaw cov qhov ntxas ntawd kom puv.   Yexus yov los tos cov neeg ntseeg Yexus coj mus rau tom ntxas mus chaw cov qhov ntxas ntawd kom tag thiab lawv yov raug ntsia tes ntsia taw zoo ib yam lis Yexus vim lawv nrog Yexus dag thiab sawv tuam tsam lub ntiaj teb no kom muaj kev quaj kev nyiav.  Lawv nrog Yexus sawv tuam tsam lub ntiaj teb no kom pua ntsoog tag huv sis.  Lawv muaj kev npam zoo ib yam lis Yexus.  Yexus yog ib tug Dab Toj Ntxas.  Dab toj ntxas hus, hus cov neeg ntseeg Yexus kom mus tsuag, tsuag rau tom ntxas mus txhaw cov qhov ntxas ntawd kom thoob.  Nej yog Yexus cov neeg ntseeg ces nej mus ua ntej nawb.  Peb tsis tau xav tuag ces peb yov nyob ntawm no sawv ntsia nej mus rau tom cov qhov ntxas ntawd ua ntej tsos.  Yexus tib hus, hus nej cov Ntseeg lawm ces nej mus ua ntej.

Me Kwv ntxawg aw...cas koj lub hausaw twb Tsi tau nqawm es koj yuav paub peb yesus zoo ua luj nas? Koj nre kawg tiam si koj ho ntseeg tus niag Txiv neeb thiab niag Muam neeb uas ruam tshuaj koj os.

#76 HMOOB_liabtubtij_*

HMOOB_liabtubtij_*
 • Guests

Posted 22 November 2013 - 02:15 AM

LIABTUSTIJ, Hmong txoj kab li Kev cai zoo kawg Los mas tiam hmoob hais tias yog Dev & Bua cai xwb, yog li ntawm kuv Thiaj tsi ntseeg Dev Bua cai. Kuv Thiaj li mus coj VajTswv cai Thiaj li yog Tineeg cai.

Nco tias tos hmoob poob qab lo vim siv Dev Bua cai xwb,thiab ua neej nrog Qaib txhais kotaw thiab Qaib lub Tohau xwb Thiaj poob qab,yog hnub no peb Cov ntseeg VajTswv peb yuav ua neej nrog peb tus Vajtswv .....mus .

 

Yexus yog ib tug Dab Toj Ntxas tuag tshuav pob txhas lawm xwb.  Yexus hus, hus nej pawg ntseeg kom tsuag, tsuag ces nej mus ua ntej nawb.  Peb tseem yov ua neeb saib tob haus qaib seb pua zoo tsos.  Nej pawg ntseeg yeej meem mus nrog Yexus ua neej lawm tom ntxas thiab kwv tus ntoo khaub lig coj mus rau txim rau nej kom tuag ua ntshav liab vog tseg zoo ib yam lis Yexus nawb.    #77 HMOOB_muaj tsis tus._*

HMOOB_muaj tsis tus._*
 • Guests

Posted 24 November 2013 - 05:55 AM

 Thaum xyoo 1995  kuv tau mus ua hauj lwm nrog 4 tug kwv tij Hmoob uas tsis tau ntseeg Vaj tswv. thaum peb los so. kuv pib qhia Vaj tswv zaj rau lawv. mas lawv tawm tsam Vaj tswv kawg li. tus #1. nws hais tias nws tsis paub hais tias  muaj Vaj tswv. nws tsuas paub tias muaj tswv vaj xwb. tau 2 xyoo xwb nws txawm tuag lawm. thaum nws tuag tag ces nws cov kwv tij cia li coj nws mus nrog niag tswv Vaj ntawm lub vaj faus neeg ntawd nyob lawm. tus #2 nws hais tias Vaj tswv ces yog nws txiv ntag. tau li 1 xyoo xwb nws txawm mog nthawv ntav tuag kiag thiab. tus#3 nws yog ib tug txiv neeb. nws hais lus phem heev rau kuv.tabsi kuv hais rau hais tias thov Vaj tswv zam koj lub txim rau koj xwb. tsis ntev ces nws txawm mus thawj ib niag poj mekas laus laus nyob tau 1 lub xyoo ntau. poj mekas muab nws sau nrha tawm. nws rov los nrog nws tus niam nrab nyob.ces niam nrab hu police tuaj muab nws cab mus kaws. thaum nws tawm los ces nws hov mus yuav tau ib tug niam mos mos tim nplog teb tuaj ua niam 4 lawm. nkawv muaj 2 tug menyuam lawm. xyoo no yawg mob nhyav heev lawv coj yawg mus pw hoob ICU lawm xwb. thaum kawg ces yawg niam hlob tus tub uas nrog peb mus Church lawm thiaj li coj xib fwb lawv mus thov Vaj tswv ntiab dab tag ces yawg zoo lawm ces yawg cia li los ntseeg Vaj tswv lawm. kuv mus pom yawg mas yawg thov txim kawg.kuv hais rau yawg ntawd tias Vaj tswv tseem hlub koj heev&ua siab ntev tos koj kawg li. tus#4 los lub xyoo no yawg no kuj mob mob tib tud yuag yuag shuav txha lawm xwb zoo li ib tug niag moj zeej lawm xwb. ces yawg poj niam cia li yuam kom mus dawb dab lawm. kuv mus pom yawg mas yawg txaj muag rau kuv kawg. tabsi kuv hais rau yawg no hais tiag Vaj tswv muaj tseeb tseeb ho. vim thaum is kuv qhia Vaj tswv txoj kev cawm dim rau nws hais tias tsis muaj. yog muaj tiag no yuav kom kuv coj yawg mus xyuas Vaj tswv . tamsim no kuv twb tsis tau coj yawg mus.nas has yawg twb mus ua ntej lawm.

       kwv tij nej cov uas tuaj sau lus phem phem cem Vaj tswv thiab peb cov ntseeg rau hauv no kom nej nco ntsoov nawb seb lwm hnub Vaj tswv yuav hais li cas rau nej mog,thaum ntawd mas nej yuav txaj muag heev nawb.#78 HMOOB_vajtswv_*

HMOOB_vajtswv_*
 • Guests

Posted 24 November 2013 - 03:04 PM

Yexus yog ib tug Xib Fwb dag.  Yexus siv hwj huaj cuav coj mus dag nws haiv neeg kom lawv muab huab tais rau Yexus ua.  Yexus mus dag tia Yexus muab dej txia ua tau cawv hau.  Yexus tiag Yexus muab 5 lub ncuav cis thiab 2 tug ntses coj mus pub rau 5,000 leej neeg noj tsau hau qaug tag tseem seem 12 lub pob tawv nyob rau tom hav nyom thiab.  Yexus dag tia Yexus tsas tau neeg tuag sawv rov los tiam sis Yexus tsua siv 3 tug neeg kom lawv ua txuj tuag sawv rov los xwb Yexus tib tsis tsas tau tag rhos cov neeg tuag sawv rov los yog lis ntawd cov neeg ntseeg Vaj Tswv thiaj lis soj Yexus qab mus rau ub rau no. Yexus yog ib tug neeg dag siv hwj huaj cuav coj los dag sawv daw xwb.  Txog thaum kawg cov neeg ntseeg Vaj Tswv nyob rau hauv tuam ceeb nroog Jerusalem thiaj lis muab Yexus txhom coj mus sim Yexus cov hwj huaj cuav ntawd seb pua yog tseeb rau ntawm tus ntoo khaub lig rau sawv saib.  Yexus yog ib tug Xib Fwb dag xwb; Yexus tsis yog ib tug neeg ntseeg Vaj Tswv.  Yexus kuj tsis hwm Vaj Tswv.  Yexus tseem txhav kiag Vaj Tswv qhov chaw tia Yexus yog Vaj Tswj thiaj lis tub qaug rov cov neeg ntseeg Vaj Tswv.  Yexus thiaj lis yuam lawv txoj cais nyob rau hauv Vaj Lug Kub hus ua "plasphemy."    Cov neeg ntseeg Vaj thiaj lis yov muab pob zeb tsoo Yexus lub tob hau kom tawg.  Yexus kuj tseem dag kiag tia Yexus yog Vaj Tswv tus tub kom Yexus tau lub hwj chim loj lis Vaj Tswv.  Yexus tsis yog ib tug neeg Vaj Tswv ua yov mus txeeb kom tau tus High Priest qhov chaw.  Yexus yog ib Politician yov mus txeeb huab tai ua xwb yog lis ntawd tus thawj Tswj Fwm Vaj Tswv thiaj lis yuam kom muab Yexus coj mus tua pov tseg.    Yexus hais tseg tia tom qab Yexus tuag tag mas yov muaj ib cos Xib Fwb cuav coob, coob yov los dag sawv daw vim Yexus yog ib tug Xib Fwb dag siv hwj huaj cuav coj mus dag sawv daws kom tau huab tais ua xwb.  Yexus tib tuag tshuav pob txhas dawb vog tseg.  Yexus yog ib Dab Toj Ntxas zov ntxas.  Yexus lub ntuj ceeb tsheej ces yog lub toj ntxa; Yexus lub tsev muaj ntoo hoob nyob ntau hoob pws ces yog cov qhov ntxa xwb.  Yexus hus, hus nej pawg ntseeg kom mus  ntsuag, ntsuag mus txhaw cov qhov ntxas ntawd kom puv.  Nej mus ua ntej thiab kwv tus ntoo khaub lig coj mus rau txim rau nej txoj kev dag noj dag hau zoo ib yam lis Yexus thiab dag luag teb luag chaw kom mus mag tus ntoo khaub lig.  Nej muaj kev txhaum rau nej txoj kev dag zoo ib yam lis Yexus.  Nej nco ntsoov tia tus neeg nrog Yexus dag yeej muaj kev txhaum.  Vaj Tswv thiab Yexus tsis yog ib tug neeg.  Tus neeg ntseeg Yexus muaj kev txhaum; tus neeg ntseeg Vaj Tswv  tsis muaj kev txhaum.  Yog tia nej yog ib pawg neeg ntseeg Vaj Tswv tiag, tiag xwb ces nej tsis muaj kev txhaum rau leej twg.  Kuv hais lis ntawd rau nej los vim kuv yog ib tug neeg ntseeg Vaj Tswv xwb; kuv tsis yog ib tug neeg ntseeg Yexus txoj kev dag kom tau huab tai ua.  Nej txhob tuaj cem Hmoob tia Hmoob txoj kab lis kev cai yog ua dab qhev.  Nej tib haj yam ua dab Toj Ntxa Yexus qhev thiab nes?  Ua ntej nej yov mus coj tau luag lwm tus kev--nej yov tsum muab kom tau tus phaug tawm hauv nej lub qhov muag tawm ua ntej tsos nej thiaj lis yov pom kev mus coj tau luag lwm tus.  Ua ntej nej yov tsos kom tau luag lwm tus dim ntawm tus ntoo khaub lig--nej yov tsum tsos kom tau nej dim ntawm tus ntoo khaub lig tsos mas nej thiaj lis yov mus tsos tau luag lwm tus kom dim ntawd tus ntoo khaub lig.  Nej tib tsos tsis tau nej dim ntawm tus ntoo khaub lig los ces nej tab tom mus dag kom sawv daw los mus mag tus ntoo khaub lig coob, coob ntxiv xwb.  Txog thaum kawg sawv daw los mag tus ntoo khaub lig coob, coob ces nej yov sib ntxub nej.  Nej yov sawv sib tuam tsam kom nej tsev neeg tuag tag.  Txiv yov ntxub tub; tub yov ntxub txiv.  Nyab yov ntxub pog; pog yov ntxub nyab.  Nej yov raug luag tsuj yov raug luag tua los vim nej yog Yexus lis.  Yexus dag lis cas nej nrog Yexus dag lis ntawd.  Yexus raug txim lis cas nej raug txim lis ntawd.  Lub ntiaj teb no yov xub ntxub Yexus ua ntej lawv mam lis ntxub nej.  Nej cov neeg ntseeg Yexus yov sawv sib tuam tsam nej kom tuag tag mus tus noob txog thaum kawg tsua seem tib tug neeg ntseeg Vaj Tswv thiaj lis dim txoj kev tuag xwb.                    #79 HMOOB_HmoobHlubHmoob_*

HMOOB_HmoobHlubHmoob_*
 • Guests

Posted 24 November 2013 - 08:27 PM

1206653937_3858.jpg

 

Mel Gibson ua daim yeeb yaj kiab "Passion of the Christ."

 

Thaum ub Mel Gibson tseem yau ces nws yog ib tug neeg ntseeg Yexus thiab nws ntseeg Vaj Tswv.  Thaum Mel Gibson loj hlob lau tiav txiv neej yawg ces Mel Gibson thiaj lis tsis ntseeg Yexus txoj kev dag ntxiv lawm.  Mel Gibson ntseeg Vaj Tswv ib leeg lawm xwb.  Txog thaum kawg Mel Gibson thiaj lis siv nws $10 million nyiaj coj mus tsim tau daim yeeb yaj kiab "The Passion of the Christ."  

 

Niam no cov neeg Christian sawv daw pom tau tia lawv tsis xav taug Yexus txoj kev dag ntawd ntxiv lawm.  Lawv pom tau tia Vaj Tswv thiaj lis yog qhov tseeb xwb.  Peb cov Hmoob ua niam qhuav mus Church ces tseem tsis tau paub txog Vaj Lug Kub zoo es lam tuaj mus cem peb Hmoob sawv daw tia Hmoob ua dab qhev rau ub no kom tau txiaj ntsim tiam sis qhov tseeb lawv yuam txoj cai hus ua "Freedom of Religion."   Nyob rau hauv lub ntiaj teb no sawv daw yeej muaj txoj cai nyia ntseeg nyia txoj kab lis kev cai tsis txhaum rau leej twg lis.  Yog tia Hmoob yov muaj kev txhaum rau Hmoob txoj kab lis kev cai ces luag lwm tus yov muaj kev txhaum rau nws txoj kev ntseeg tib yam nkau thiab.

 

Hmoob yeej muaj Hmoob ib txoj dab neeg haiv.  Hmoob ua neej nyob rau hauv lub ntiaj teb no Hmoob yeej tsis koom nrog luag lwm haiv neeg txoj dab neeg haiv.  Hmoob yeej muaj Hmoob teej Hmoob tug los ua neej nyob rau hauv lub ntiaj teb no tsis txhaum cais rau leej twg lis.  Yog tia leej twg lam cem, lam rhuav, lam thuam Hmoob txoj kab lis kev cais ces tus ntawd yeej muaj kev txhaum.  Tus neeg txhaum yeej muaj kev npam thiab muaj lub txim.      

 

 #80 therOOts

therOOts

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 99 posts

Posted 25 November 2013 - 01:43 AM

Cov neeg Tsi ntseeg Vajtswv Pom Cov ntseeg Vajtswv phem.Vim tias Cov Tsi ntseeg mas lawv zoo li Daim Ntaub dub,Cov ntseeg mas zoo li Daim Ntaub dawb, ces Cov Tsi ntseeg Pom peb nyuag qhov dub ib tee li tus kos rau lawm ces lawv Pom tseeb tseeb heev ces lawv Thiaj cem tias Cov ntseeg siab phem. Hos Cov tsi ntseeg Vajtswv ces lawv twb dub li lub hluas ncaig lawm ces yuav muab tus mem dub coj Los kos lawv Tsi Pom lawv qhov dub li ces lawv khav tias lawv zoo heev,tiam si lawv Tsi Pom tias lawv dub Tsi zoo yuav lawm Los tseem khav tias dawb heev thiab NCAj ncees heev.

#81 HMOOB_vajtswv_*

HMOOB_vajtswv_*
 • Guests

Posted 25 November 2013 - 04:23 AM

Vaj Tswv thiab Yexus tsis yog ib tug neeg.  Vaj Tswv mas nws zoo lis tus dej nws ntws nws xwb tsua muaj tus ntse mus thawj tus dej; tsis muaj tus dej mus thawj tus ntses.  Yexus tsis yog tus dej thiab Yexus tsis yog tus ntses tib yam nkau.  Yexus tsis yog ib tug neeg ntseeg Vaj Tswv yog lis ntawd Yexus thiaj lis tsis hwm Vaj Tswv.  Yexus tseem txhav Vaj Tswv qhov chaw tia Yexus yog Vaj Tswv thiaj lis tub rau cov neeg ntseeg Vaj Tswv txoj kev ntseeg.  Cov neeg ntseeg Vaj Tswv thiaj lis cov muab pob zeb tsoo Yexus lub tob hau kom tawg.  Yexus kam, kam ces Yexus kuj khiav dim lawm.  Yexus mus txog qhov twg los Yexus mus tuam tsam cov neeg ntseeg Vaj Tswv yog lis ntawd Yexus thiaj lis muaj ceeb cuab coob, coob rau qhov ub qhov no.  Cov neeg ntseeg Vaj Tswv kuj muaj tej tus tsis paub nws kuj musj kom Yexus muab nws ua kev cais rau dej tiam sis Yexus yeej tsis quav ntsej txog tus neeg ntseeg Vaj Tswv ntawd lis.  Yexus cov thwj tim lam muab tus neeg ntseeg Vaj Tswv ntawd ua kev cais rau dej kom lis Yexus lawv 13 leeg ntawd yog ib cos neeg ua ntseeg Vaj Tswv xwb.  Qhov tseeb Yexus yeej tsis ntseeg Vaj Tswv ib nyuag qhov lis.  Yexus lawv pab neeg ntawd yog ib pab neeg ua yov mus txeeb kom tau tus huab tai nyob rau hauv tuam ceeb nroog Jerusalem ntawd qhov chaw xwb.   Yexus yeej tsis hwm cov neeg ntseeg Vaj Tswv lub tsev nteev hawm Vaj Tswv yog lis ntawd Yexus thiaj lis hais tia Yexus yov muab lub tsev teev hawm Vaj Tswv (Second Temple Mount) nyob rau hauv tuam ceeb nroog Jerusalem tsoo kom tawg tag tsis tshuav ib lub pob zeb seem lis thiaj lis tub qaug rau cov thawj cov Vaj Tswv txoj kev lij choj.  Lawv thiaj lis yov muab pob zeb tsoo Yexus lub tob hau ntawd kom tawg.  Muaj ib cov thawj coj ua ntseeg Vaj Tswv thiaj lis hais tia Yexus yog ib tug neeg vwm lam tau lam yov muab lub tsev teev hawm Vaj Tswv tsoo kom tawg.  Txog thaum kawg lawv thiaj lis muab Yexus txhom tau coj mus hais plaub.  Ua ntej lawv yov muab Yexus coj mus tua rau tom Roob Tob Hau Pob Txhas, lawv yeej sib tham ua ntej tag lawm.  Lawv hais tia Yexus ces yog ib lub txiv ua lwj nyob rau hauv ib lub pob tawb txiv lawm;  lawv tsis kam muab tag nrhos lub pob tawv txiv ntawd pov tseg; lawv xum cia muab ib lub txiv ua lwj ntawd pov tseg xwb.  Yog lsis ntawd Yexus yog ib lub txiv ua lwj nyob rau haub lub pob tawb txiv ntawd lawm.  Lawv thiaj lis xum muab Yexus coj mus tua pov tseg; lawv tsis xum muab tag rhos lawv haiv neeg coj mus tuag pov tseg nrog Yexus txoj kev dag sawv daw.  

 

Thaum ub Yexus yog ib tug neeg ntxub cov neeg ntseeg Vaj Tswv heev.  Yexus thuam cov neeg ntseeg Vaj Tswv tia lawv ua kev npam qhev thiaj lis tub qaug rau cov neeg ntseeg Vaj Tswv txoj kev ntseeg.   Yexus thuam cov neeg ntseeg Vaj Tswv tia lawv yog qhev; tus qhev tsis muaj cai thiaj lis tub qaug rau cov neeg ntseeg Vaj Tswv.  Lawv thiaj lis yov muab pob zeb tsoo Yexus lub tob hau kom tawg.  Thaum ub Yexus yeej tsis hlub leej twg lis.  Yexus tsua hlub Yexus 12 tug neeg ua nrog Yexus ua kes xwb.  Yexus yeej tsis nyiam luag lwm haiv neeg tib yam nkau.  Yexus yeej tsis nyiam poj niam tib yam nkau lis thiab yog lis ntawd Yexus cov thwj tim thiaj lis tsis muaj ib tug ua yog poj niam lis.  Thaum ub Yexus lawv mus dag luag teb luag chaw tau 3 xyoo kom tau huab tai ua; YExus lawv 13 leeg ntawd yeej tsis mus ua liaj ua teb. Thaum twg hnub "Sabbath" ua lawv haiv neeg yov tsum tau sos sis mus ua liaj ua teb lawv yov tsum nyob hauv tsev ces Yexus lawv pab ntawd yeej mus rau tom luag tej teb nplej.  Lawv mus nyiag zaw luag tej nplej yog lis ntawd muaj ib cos neeg pom Yexus lawv mus nyiag zaw tej pej xeem tej nplej ces lawv thiaj lis hais tia kom Yexus lawv tsis txhob nyiag zaw tej pej xeem tej nplej rau thaum hnub sos ntawd.  Yexus lawv pab neeg ntawd thaum ub lawv mus txhav noj txhav khawv luag tug rau ub rau no yog lis ntawd tej pej xeem thiaj lis tsis nyiam lawv.  Lawv mus txog twg los neeg thiaj lis ntxub lawv heev.  Lawv mus dag rau ub rau no tia Yexus muaj hwj huaj loj, loj heev kom tej pej xeem muab lawv tus huab tai rau Yexus ua.  Yexus dag tia Yexus yog Vaj Tswv thiab Yexus kuj dag tia Yexus yog Vaj Tswv tus tub thiab kom Yexus tau lub hwj chim loj lis Vaj Tswv.  Yexus thiaj lis ua tub qaug rau cov neeg ntseeg Vaj Tswv txoj kev lij choj tuav Vaj Tswv txoj kev ncaj ncee nyob rau hauv tuam ceeb nroog Jerusalem.  Lawv thiaj lis yov muab pob zeb tsoo Yexus lub tob hau kom tawg. Txog thaum kawg lawv thiaj lis txhom tau Yexus coj mus hais plaub.  Lawv thiaj coj Yexus coj mus plawm them rau Yexus txoj kev yuam cai thiab txoj kev tshav Vaj Tswv tug.  Lawv muab Yexus nplawm, nplawm tag los lawv tsis tseev; lawv thiaj lis yuam kom Yexus kwv tus ntoo khaub lig coj mus rau tom roob tob hau pob txhas coj mus sim Yexus cov hwj huaj cuav ntawd seb pua yog tseeb ua ntej lawv mam lis kam muab lawv tus huab tai rau Yexus ua.  Thaum lawv muab Yexus ntsia te ntsia taw tag mus rau ntawm tus ntoo khaub lig lawv mam lis muab Yexus tsa tau sawv rau sawv daw saib ua pliaj liab vog.  Lawv yuam kom Yexus siv Yexus cov hwj huaj dag ntawd ua kom Yexus nqis kom tau saum tus ntoo khaub lig los ua lawv tus huab tai mas lawv thiaj lis ntseeg Yexus.  Yexus yog ib tug neeg dag noj dag hau xwb yog lis ntawd txog thaum kawg muaj ib tug tub sab thiaj lis hais rau Yexus tia yog tia koj muaj hwj huaj loj npaum lis koj khav, khav rau sawv daws ntawd tiag no koj kuj ua kom koj dim thiab koj kuj ua kom wb dim nrog koj thiab.  Yexus yeej ua tsis tau ib nyuag qhov hwj huaj dag tsis kom Yexus dim kom tau saum tus ntoo khaub lig los lis.  Txog thaum kawg Yexus thiaj lis tuag mus lawm.  Yexus tuag tag lawm los lawv tseem muab hmuv coj mus nkaug Yexus tav ua nws ntshav thiab dej tawm los cuag lis cas.  Yexus yeej tuag mus lawm tiag, tiag.  Yexus yeej tsis ntis hlos lis lawm yog lis ntawd lawv thiaj lis mam tsos Yexus tseg.  Lawv ntseeg tia Yexus tuag mus lawm tiag, tiag.  Tom qab Yexus tuag tag lawm ces Yexus yeej tuag mus lawm ntsiag moo tos yeej tsis pom Yexus rov qab tuaj tuam tsam cov neeg ntseeg Vaj Tswv nyob rau hauv tuam ceeb nroog Jerusalem ntxiv lawm.  

 

Qhov ua Yexus dag tia Yexus tuag tau 3 hnub Yexus rov sawv los mus lawm ces yog Yexus cov thwj tim lam sau kom cov neeg ruam, ruam qauj ua ntseeg, ntseeg Yexus txoj kev dag ntawd ntseeg tia yog Yexus sawv los mus lawm. Qhov tseeb Yexus yeej tuag mus lawm tiag, tiag zoo ib yam lis tej neeg nyob rau hauv lub ntiaj teb no sawv daw tuag thiab xwb.  Yexus yeej tuag lwj tshuav pob txha tseg lawm xwb.  Yexus tuag tshuav xas ua ib tug Dab Toj Ntxas zov ntxas.  Dab Toj Ntxa yeej tsis paub hlub tus neeg ua tseem muaj txoj sia nyob lis.  Dab Toj Ntxa lub siab ces xav kom muaj neeg tuag thiab muaj neeg quaj neeg nyiav xwb.  Qhov ua Yexus yov rov los tos pawg ntseeg mus ces yog Yexus yov los tsim kev quaj kev nyiav kom plawg ntseeg muaj kev tuag xwb es Yexus tau ib cos neeg tuag ntawd mus txhov Yexuv xov qhov ntxas ua Yexus npaj tseg rau lawv.              

 

  

 

       

 

 #82 HMOOB_Xeeb Leej Tsav_*

HMOOB_Xeeb Leej Tsav_*
 • Guests

Posted 25 November 2013 - 07:13 AM

Hais tseeb nej cov tub ruam nyaum qhuav mus ntseeg vajtswv mas tseem ruam tiag tiag li.  Xyov nej mus kawm vajlug kub li cas ua cas yus niam yus txiv yug yus kiag los lawv tuag yus cia li tsis kam mus saib mus pab dab tsi li lawm.  Nej cia li hais tias vajtswv thiaj yog nej niam nej txiv tso nej saum lub ntuj los ua tib neeg lawm xwb, tsis quav ntsej txog yus niam yus txiv yug yus liab qab tsuas muab nraub qaum tiv tshav tiv nag mus khwv rau nej noj loj hlob tiav txiv.  Cov niag ntsej muag txiv neej hmoob dev ntxeev siab liam zoo li nej tuag tsis txhob los ua neeg ntxiv lawm lub niag siab ruam lim hiam phem zoo li nej.

 

Luag tej mus kawm vajtswv yog kawm los hlub tib neeg tab sis cov niag dev hmoob ruam no mus ntseeg vajtswv lawm ces nws tsis lees paub nws niam nws txiv lawm.  Lub niag Church Hmoob hauv peb zos ces coj zoo li no txhua tus.  Niam txiv thiab tej kwvtij tseem coj dab ces cia li txiav tu nrho tsis mus pab mus saib nws tej kwvtij los sis niam txiv yug tau nws lub niag ntsej muag npwb ruam npuav quav ntawv li lawm.   Kuv ntsia mas lawv thiaj yog dab tiag tiag vim lawv tsis fwm lawv niam lawv txiv yug lawv lawm. #83 HMOOB_Ceeb Laj_*

HMOOB_Ceeb Laj_*
 • Guests

Posted 25 November 2013 - 07:28 AM

therOOts, koj yog ib tus txiv neej dev uas tsis quav ntsej txog koj niam koj txiv li lawm thiab lov, tej zaum koj yog ib tug lawm thiab ntag.  Nyaj koj niam lawv mus vaj tswv nrog koj tab tsis kuv paub tias koj yeej tsis lees txaiv koj niam koj txiv ua niam ua txiv lawm vim koj lub hlwb raug hau qauj lawm.  Cov niag ntsej muag zoo li nej ua cas tseem cia siab ntsoov mus ntuj ceeb tsheej nas.  Cov zoo li nej txawm dab los yeej tsis yuav nej lawm os tsis tag hais txog vajtswv li os. Kuv pomcoob tus ntseeg vajtswv cia li tsis paub hais tias nws niam nws txiv yog tus yug nws thiab tu nws loj hlob.  Nws cav tias vim muaj vajtswv es vajtswv tso nws los ua neeg hauv ntiaj teb, nws niam nws txiv ces nws hais tias yog vajtswv kom nkawv pab tu nws xwb.  Peb txhua tus yog neeg ib yam, yog leej twg niam txiv tuag los tsis lees paub lawm ces tus ntawv tsim nyog mus ua dev thiab npua lawm xwb os.#84 therOOts

therOOts

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 99 posts

Posted 29 November 2013 - 02:50 AM

Hmoob_ceeblaj aw....Kuv hlub kuv niam thiab kuv Txiv hee, thiab hwm nkawm kawg siab ntsws yeej Tsi muaj hnub hnov qab li ho.Tiam si Vajtswv yog tus Tsim peb sawv daws,yog li txhua yam yuav tsum muab Vajtswv ua #01 hos.

Ua koj tsaug uas dab Tsi yuav peb, vim peb yeej Ntaub Dab heev. Vajtswv Thiaj yog peb qhov chaw CIA siab naw. Hos koj. Ces kav Tsim mus lawm dab teb mas. Kuv yog ib niag Txiv neej Dev hos koj yog ib niag Txiv neej Aub....

#85 HMOOB_vajtswv_*

HMOOB_vajtswv_*
 • Guests

Posted 01 December 2013 - 11:04 PM

Vim lis cas nej phej xav ib pua tsav yam yog Vaj Tswv tsim tag rhos no mas cov phooj ywg?  Vaj Tswv yog tib neeg ntiaj teb tsim thiaj lis muaj Vaj Tswv.  Vaj Tswv yog tawm ntawm neeg lub suab los xwb.  Cov Hmoob ua nyob ib txwm ua teb noj nyob rau pem tej toj roob siab ua tsis tau hnov txog Vaj Tswv lub npe dua lis lawv yeej tsis paub tia muaj Vaj Tswv. Thaum cov neeg ntseeg Vaj Tswv mus txog rau pem cov zoo Hmoob ntawd ces lawv mam lis mus qhia tia muaj Vaj Tswv nos ces cov Hmoob nyob rau pem roob siab mam lis paub tia muaj Vaj Tswv.  Lub npem Vaj Tswv no niam qhuav tsim tsis ntev thaum xyoo 1950's ntawd los xwb.  Ua ntej ntawd, peb Hmoob ib txwm tsis paub txog Vaj Tswv lub npe lis. 

 

Lub npe "God" no mas peb lus Hmoob txhais hais tia "Saub" no nawb.  Lub npe "Vaj Tswv" no mas Hmoob niam qhuav tsim los xwb es yeej txhais qhia tsis tau kom meej tiag, tiag rau lub npe hus "God" ntawd lis.  Lub Npe Jesus no mas yog lus lawv muab ntxhais rau lus "English" lawm xwb.  Yexus lub npe nyob rau hauv nws haiv neeg Jews mas hus "Yeshua" no nawb.  Lub npe "Christ" no mas thaum ub Yexus tseem ua neej nyob nws yeej tsis paub tia nws muaj lub "Christ" tis nrog nws lub npe xub thawj ntawd lis.  Tom qab lawv muab Yexus tua tuag coj mus sim Yexus cov hwj huaj dag ntawd seb pua yog tseeb nyob rau ntawm tus ntoo khaub lig ntawd ces lawv mam lis tis lub npe "Christ" ntxiv rau Yexus lub npe xwb.  Lub npe Christ no mas lawv txhais hais tia "Anointed".  Los lus "Anointed" ntawd mas peb txhais lus Hmoob hus ua "Pleev" ib yam lis yus pleev tshuaj rau yus ib ces kom nplua, nplua xwb.  Yog "God" muaj peev xwm pleev tau nws txoj kev ntseeg rau koj ces koj thiaj lis yog ib tug "Christian of God."  Yog tia Yexus muaj peev xwm pleev tau ib qho kev ntseeg rau koj ces koj yog ib tug "Christian of Jesus" xwb.  Yog tia tus hawg John muaj peev xwm pleev tau ib qho kev ntseeg rau koj ces koj thiaj lis yog ib tug "Christ of John."  Lub npe "Christ" ntawd mas tsis yog lub npe tiag, tiag nawb nws yog los lus xwb.  Lub npe "Christ" tis nrog tom qab Yexus lub npe "Jesus" ntawd mas lawv tis rau hais tia Yexus yog ib tug neeg ntseeg xwb no nawb.  Ib yam lis koj ntseeg "God" no ces lawv hais tia koj yog ib tug "Christian of God."  

 

Thaum Yexus tseem ua lub neej nyob ces Yexus tsis yog ib tug neeg ntseeg Vaj Tswv tiag, tiag.  Yexus ua txuj thov Vaj Tswv kom zoo lis Yexus yog ib tug neeg ntseeg Vaj Tswv tiam sis nyob rau hauv Yexus lub siab ces Yexus yog ib tug neeg xav kom mus txheeb tau luag tus huab tai ua xwb.  Yog lis ntawd ua ntej thaum lawv yov muab Yexus txhom coj mus hais plaub, Yexus thiaj lis thov, thov ua nws fws tawm cuag lsis ntshav tia sis Vaj Tswv yeej tsis kam lee paub Yexus lis vim Yexus yog ib tug neeg dag noj dag hau xwb.  Thiab, Yexus tseem yog ib tug neeg ua txhav Vaj Tswv tug thiab thiaj lis tub qaug rau cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv nyob rau hauv tuam ceeb nroog Jerusalem ntawd.  

 

Thaum lawv haiv neeg Jews ntawd yeej muaj ib tsis ntseeg God zoo ib yam lis peb haiv Hmoob thiab.  Muaj ib cos kuj ntseeg God tiam sis lawv tsis paub tia God no yog neeg tsim los xwb thiaj lis muaj God lub npe.  Cov neeg thaum ub lawv muab God lub npe tis lis ub lis no tia God yog tus ub tus no tiam God nws yog lub npes neeg tis rau xwb.  God muaj lub npe tiam tsis God tsis muaj lub cev rau leej twg pom.  Thaum ub muaj ib neeg dag, dag no dag hau ces lawv kuj dag tia God mas cig cuag lis hlua taw.  Lawv thiaj lis hais "God of Sacred Fire."  Nyob rau sab Japanese los lawv kuj ntseeg God thiab tiam sis lawv ntseeg lub hnub yog lawv tus God yog lis ntawd lawv thiaj lis ib lub npes rau lawv tus Hnub ntawd tia "God of the Sun."  Nyob rau lwm haiv neeg los lawv kuj ntseeg tia lub hlis yog God thiab.  Lawv thiaj lis tis lawv tus God hus hais tia "God of the Moon."  Txawm leej twg yov tis God lub npe mus rau ub rau no los God tsua yog ib lub npes xwb.  God tsis ib tug neeg muaj ib lub cev rau sawv daw pom.  Muaj ib Hmoob ua lawv ntseeg Yexus ces lawv xav ntshes Yexus yog God lis lawv xav thiab tiam sis lawv ntseeg tau niag neeg tub sab tub nyiag, neeg dag noj dag hau, thiab neeg txhav noj txhav khawv txhav Vaj Tswv lub npe thiab nkaum rau hauv Vaj Tswv qho chaw thiaj lis qaug rau cov neeg ntseeg Vaj Tswv tiag, tiag.  Cov neeg ntseeg Vaj Tswv thiaj yog pab neeg ua yuam kom muab Yexus coj mus tua pov tseg sim Yexus cov hwj huaj txhav noj txhav khawv ntawd seb pua yog tseeb.  Yexus yog ib tug neeg dag xwb yog lis ntawd txog thaum kawg Yexus thiaj lis tau tuag mus them rau Yexus txoj kev dag ntawd.  

 

Lub npe "Vaj Tswv Yexus" no mas Hmoob niam qhuav tsis rau Yexus xwb.  Lawv hus, hus siav npe lawm ces lawv cia lis lam hus lis ntawd lawm xwb.  Yog tia muab txhais rau lus "English" kom phim lis Yexus lub npe ces "God Jesus" lis no lawm.  Nyob rau hauv lus "English" lawv yeej tsis hus Yexus tia "God Jesus" lis nawb.  Tsua yog peb cov Hmoob ua niam qhuav mus Church es tseem ruam, ruam qauj tsis tau paub qhov tseeb thiaj lis lam nrog sawv daw hus lub npe tia "Vaj Tswv Yexus" kom phim lis sawv daw hus xwb.

 

Peb Hmoob kuj muaj ib cos Xib Fwb cuav ua siab phem thiab siab nqaim heev ua tsis hwm luag lwm leej lwm tus txoj ntseeg hlos lis.  Cov Xib Fwb Hmoob cuav no mas thaum nws qhia nws coj lus rau cov neeg ntseeg ntawd nws kom tsis txhob mus pes tej neeg tuag xws lis nej tej neeg txheeb neeg zes, tsis txhob mus pe tej mlom ua luag puab tseg, tsis txhob quaj rau niam thiab txiv rau thaum hnub niam thiab txiv tuag, tsis txhob mus hawm luag lwm leej lwm tus txoj kev ntseeg hlos lis thiaj lis ua rau cov neeg niam qhuav mus Church ntawd coj tau lub siab nqaim thiab siab phem heev. 

 

Thaum lawv mus tom Church rov los ces lawv thiaj lis rov los tuam tsam lawv niam thiab lawv txiv, lawv cem lawv niam thiab lawv txiv cuag lis niam thiab txiv yog neeg tub sab tub nyiag yug tau lawv los ua neeg nyob rau hauv lub ntiaj teb no xwb.  Lawv hais tia ib pua tsav yam ces yog lawv tus tswv tsim xwb thiaj lis muaj.  Ceev faj nawb cov neeg Hmoob ua raug cov Xib Fwb Hmoob cuav ntawd dag ntxia kom lawv sawv tuam tsam lawv tsev neeg thiab tuam tsam luag lwm leej lwm tus.  Cov Hmoob ua muaj lub siab phem coj raw lis cov Xib Fwb Hmoob cuav dag ntawd qhia ces thaum twg lawv tuag nej tsis txhob mus pab dag zog thiab tsis txhob mus npab yiaj rau lis nawb.  Nej hlub lawv es nej mus pab nyiaj rau lawv ces lawv yeej ua lawv tus tswv Yexus tsaug xwb lawv yeej tsis ua nej tsaug nawb mog.  Tsis tas lis ntawd, lawv tseem hais kom Yexus foom koob hmoov rau koj thiab.  Qhov lawv kom Yexus foom koob hmoov rau koj thiab kom Yexus tsom kwm koj ces yog lawv hais tia Yexus mam lis soj koj qab thiab kom Yexus dag koj no nawb.

 

Cov Hmoob ua nrog Yexus dag noj dag hau ces thaum lawv yov noj mov thiab lawv qis muag ua Yexus tsaug ces lawv hais tia tuav Tswv Yexus lub npe zoo vim lawv yog ib cos neeg dag noj dag hau zoo ib yam lis Yexus thiab.  Cov neeg dag noj dag hau thiab tub sab tub nyiag zoo lis Yexus ces lawv hlub Yexus tshaj lawv niam lawv txiv lawm thiab.  Thaum lawv niam lawv tuag ces lawv yeej tsis kam mus pes hawm lawv niam lawv txiv lis.  Lawv tib tsis kam quaj rau lawm niam lawv txiv lis lawm thiab.  Cov Hmoob ua ntseeg Yexus ces lub siab nqaim thiab siab phem dag noj dag hau zoo ib yam lis Yexus thaum ua nws tseem ua lub neej nyob es Yexus mus rau ub rau no thiab mus nyiag luag tej qoob tej loo tom teb rau thaum lub sib hawm tej pej xeem sos sis ua num dag tsis nkaum nyob hauv tsev.  

 

Cov Hmoob ua lawv hos yog cov neeg ua ntseeg Vaj Tswv ib leeg tiag, tiag lis xwb no mas lawv tsis yog neeg phem nawb.  Lawv yog ib cov neeg siab loj siab zoo heev lis.  Lawv lub siab tsis nqaim lis cov Hmoob ua ntseeg Yexus thiab hos ntseeg Vaj Tswv kom tau lub npe loj lis Vaj Tswv ntawd mas yog ib cos siab nqaim heev. Qhov ua yov kom paub tia tus neeg ntawd yog tus neeg ntseeg Yexus los yog nws yog tus neeg ua ntseeg Vaj Tswv tiag, tiag lis xwb no mas thaum nws qis muag ntawd nws hais lus tuav Vaj Tswv lub npes xwb nws tsis tuav Yexus lub npe vim nws paub tia Yexus ib tug neeg tub sab dag noj noj dag hau txhav Vaj Tswv qhov chaw xwb.  Nws thiaj lis tsis kam tuav Yexus lub npe rau thaum nws yov noj mov ntawd.   Tus neeg tuav Vaj Tswv lub npe tiag, tiag xwb mas tus neeg no nws lub siab dawb siab zoo heev lis nawb.  Nws tsis muaj kev npam nrog Yexus.  Nws ua lub neej nyob nws txawj hlub luag lwm leej lwm tus ua raug kev txom nyem.   Nws txawj mus hais lus zoo rau luag thiab nws txawj mus hlub luag lwm tus kom muaj lub siab kaj.  Kuv hais lis ntawd los vim kuv yog ib tug neeg ntseeg Vaj Tswv ib leeg xwb tiag, tiag lis.  Kuv tsis muaj ke npam nrog Yexus txoj kev dag noj dag hau ntawd.  Kuv txawj hlub luag lwm leej lwm tus ua muaj kev txom nyem.  Thaum kuv mus pab tus neeg ua txom nyem ntawd kuv yeej pab nws tiag, tiag lis kom nws dim txoj kev tus siab, ntxhov plawv.  Ua tsaug rau koj lub sib hawm muaj nuj muaj nqis ua tau los twm kuv cov lus hais tag los no.  Kuv tsua xav kom koj muaj kev kaj siab nyob dawb nyob huv hais lus luag ntxhis zoo siab mus ib txhis.             

 

           

 

          #86 HMOOB_neeg phem_*

HMOOB_neeg phem_*
 • Guests

Posted 02 December 2013 - 03:36 AM

Vim yog li cas cov tib neeg mus ntseeg Vajtswv thiaj yog tib cov neeg twm zeej thiab siab nqaim nqaim xwb? Puas yog cov neeg phem los sib sau uake rau tom Church thiaj tau kev sib pab? Tab sis hauv Church los lawv yeej txawj sib ntxub kawg li thiab. Cov neeg phem ces txawm mus sau uake ntseeg vajtswv los yeej tseem laj sib pom tom Church kawg li thiab.

Vim yog li cas cov tib neeg mus ntseeg Vajtswv thiaj yog tib cov neeg twm zeej thiab siab nqaim nqaim xwb? Puas yog cov neeg phem los sib sau uake rau tom Church thiaj tau kev sib pab? Tab sis hauv Church los lawv yeej txawj sib ntxub kawg li thiab. Cov neeg phem ces txawm mus sau uake ntseeg vajtswv los yeej tseem laj sib pom tom Church kawg li thiab.

kuv xav mas tsis hais tus coj dab lawb dab li nawb yeej phem ib yam li os.
Mus ntseeg vaj tswv los yeej yog dab ib yam vim tsis muaj neeg pom vaj tswv ne. Coj dab los yeej tsis muaj neeg pom dab li.
Peb txhob sib thuam tus ntseeg yam twg los yam ntawd yuav pov hwm nws xwb.

#87 HMOOB_California Hmoob_*

HMOOB_California Hmoob_*
 • Guests

Posted 02 December 2013 - 10:59 PM

ob peb xyoo dhau los no, muaj ib tug xib fwb vajtswv dab. nws txawj tso dab mus tom tus ub tus no ces nws mam li mus kho. thaum nws kho zoo lawm ces lawv cia li ntseeg nws tag li thiab cia li mus nws lub church lawm. yog nws ib tug member twg tsis tshua ntseeg ces nws tso kiag dab mus tom tus neeg ntawv tom tsev ces nws mam li lawv qab mus thiab mam hais tias "kuv twb yeej paub tias koj muaj kev nyuaj siab heev kuv thiaj li taug kev nraim tuaj saib koj xwb ntag". nws thov vaj tswv tag ces tus neeg mob ntawv txawm zoo kiag lawm thiab ntag. yog li no neeg thiab ntseeg nws coob coob.  MUAJ ib zaug nws tso loo dab tuaj tom kuv ib tug npawg. kuv thov neeg tsawv qe naj has thaum tuav txog nws lub npe ces tuav nkaus ntag laiv. kuv nqa loo kuv rau phom 9MM mus twb nkaus nws pob ntseg ua nwg nws zis tawm kiag. tagkis xwb kuv tus npawg zoo kiag lawm. 3 hnub tom qab xwb hnov lawv hais tias kuv ua rau nws poob plig tag thiaj khiav txawv lav lawm no. tejzaum lub sijhawm no nws nyob rau alaska lawm ntag. ceev faj nawb peb cov hmong alaska na. nco ntsoov ua li kuv ua mas thiaj yeej xwb nawb.#88 HMOOB_ceevfaj_*

HMOOB_ceevfaj_*
 • Guests

Posted 03 December 2013 - 01:33 AM

Kuv ntsib ib phooj ywg tshiab, tshiab. Nws nrog kuv tham mas hais lus zoo kawg lis.  Kuv thiaj lis caw nws los nrog kuv noj mov ua kes rau hauv vaj hauv tsev. Thaum nws los txog hauv kuv lub tsev mas nws txawj hais lus kawg thiab zoo lis nws paub kev cais kawg nkau lis.  Kuv poj niam ua tau mov siab ces kuv caw nws los nrog peb noj tshais ua kes.  Kuv kuj tsis paub tia nws yog ib tug neeg lawb dab.  Kuv cia lis kom nws los zaum noj mov xwb.  Thaum nws yov noj mov ces ntxawm hais rau kuv tia nws yov thov vaj tsos peb mam lis noj.  Kuv hais rau nws tia peb tsev neeg no ces peb noj mov peb tsis tas yov qis muag lis.  Nws txawm siv hais rau kuv tia ib pua tsav yam nyob rau hauv ntiaj teb no yog vaj tswv tsim tag nrhos.  Kuv kuj teb rau nws tia kuv tsis tau paub txog lis.  Niam thiab txiv ib txwm yug tau peb los ces niam thiab txiv coj lis cas peb coj lis ntawd xwb.  Nws txawm siv teb ntua tia nej tsis paub es kuv thiaj lis qhia nej.   Nws hais tia nej niam nej txiv ces tsis tseem ceeb npaum lis vaj tswv vim tia vaj tswv yog tus tsim ib pua tsav yam thiaj lis muaj.  Nws hais qhia kuv ntau, ntau ces ua rau kuv cia lis ntxub nws.  Kuv thiaj lis hais rau nws tia kuv poj niam ua tau zaub mov lis no xwb es peb lam noj.  Nws hais tia cia nws thov vaj tswv tsos peb mam lis noj.  Kuv xav, xav kuv cia lis hais rau nws tia yog tia koj yov thov vaj tswv los koj thov tag peb mam lis noj los tau.  Nws thov tag ces peb mam lis noj mov.  Peb kes noj mov ces nws kes qhia vaj tswv rau peb mloog.  Nws qhia, qhia ntev qhia ntau ces kuv dhuav nws dhau heev lawm ces kuv lam ua ntxuj ncaw, ncaw hau kom zoo lis kuv nrog nws paub txog vaj tswv thiab.  Peb noj mov txog tog ces nws tig mus ntsia rau tim kuv niam thiab kuv txiv nkawv daim duab ua kuv muab dai tseg tau saib nkawv ob tug lau.  Nws txawm hais rau kuv tia vim lis cas  kuv thiaj lis hos muab kuv niam kuv txiv daim duab coj los dais lis ntawd tseg.  Kuv teb nws tia hlub, hlub tej lau es lam dai lis ntawd tseg tau saib zov vaj zov tsev xwb.  Nws hais qhia rau kuv tia nej niam tej txiv ces tuag lawm kom tsis txhob muab dai lis ntawd vim lawv tuag lawm ces lawv yeej tsis rov los lawm.  Nws hais rau kuv tia kuv pua ntseeg tia Yexus tuag tau 3 hnub xwb es Yexus tib sawv hauv lub qhov tuag lawm mus lawm.  Kuv teb nws tia kuv tsis paub.  Nws hais tia yog kuv tsis paub no ces kom kuv mus rau tom nws lub church nws mam lis nthuav vaj lug kub ib nqes zuj zus los qhia kuv.  Nws sau tau nws ib tug xov tooj rau kuv.  Kuv tsis hus mus nrog nws tham los nws mas niaj hnub hus tuaj nrog kuv tham thiab kom mus ntsib nws.  Kuv xav, xav kuj thiaj lis lam mus nrog nws tham rau tom nws lub church.

 

Kuv mus txog ntua mas nws hus kuv luag ntxhis thiab siab mas zoo tiag, tiag.  Nws caw kuv mus nrog nws zaum ua kes.  Nws txawm siv mus nqa kiag tau ib phau vaj lug kub tuab, tuab heev coj los tsos kiag rau saum rooj thiab nthuav kiag phau vaj lug kub ntawd rau kuv saib.  Nws txawm qhia kuv tia ib pua tsav yam nyob rau hauv ntiaj teb no yog vaj tswv sim los vim nyob rau hauv vaj lug lawv yeej sau tseg lawm.  Nws piav txog thaum ub vaj tswv tsim ib pua tsav yam thiab tsim nkauj iab nraug oos nyob rau hauv vaj tswv lub vaj.  Nws hais tia tom qab vaj tswv tsim ib pua tsav yam tag ces vaj tswv mam lis tsim leej tib neeg ua yog nkauj iab thiab nraug oo nkawv los mus saib vaj tswv lub vaj.  Vaj tswv kom nkawv tsis txhob noj tsob txiv ntoo ua ntxawj ntses.  Yog nkawv noj tag ces nkawv yov tsum tuag.  Nws hais tia vim nkauj iab tsis mloog vaj tswv lus es nkauj iab mus mloog nab lus.  Nab kom nkauj iab mus des tsob txiv ntoo rau nkawv noj.  Nkauj iab thiaj lis mus des tau ib lub txiv ces nkauj iab noj ib qho, nkauj iab hos muab ib qho rau nraug oo noj thiab.  Nkawv noj tag ces nkawv cia lis paub kev phem kev zoo, nkawv paub txaj muag ces nkawv txawj des nplooj coj los hnav. Thaum vaj tswv pom nkawv ces nkawv ntshai, ntshai vaj tswv.  Vaj tswv thiaj lis ntiab nkawv tawm hauv vaj tswv lub vaj mus lawm.  Vaj tswv foom nkawv kom nkawv muaj mob muaj tuag.  Vaj tswv foom rau nkauj iab tia thaum nkauj yov yug me nyuam mas kom nkauj iab mob plab.  Nws hais tia leej tib neeg nyob rau hauv ntiaj teb no yog nkauj iab thiab nraug oos nkawv cov xeeb leej xeeb ntxwv.  Nws hais tia peb neeg ntiaj teb muaj kev txhaum rau vaj tswv los ntawm nkauj iab thiab nraug oos nkawv tsis mloog vaj tswv lus.  Nws hais tia vaj tswv kuj tseem hlub neeg ntiaj teb heev nws thiaj sos nws ib leeg tub yog tswv yexus los tuag theej txhoj neeg lub txim rau saum tus ntoo khaub lig coj mus daw neeg lub txim.  Nws hais tia lawv muaj txoj kev ntseeg vaj tswv yexus los vim tia lawv yog neeg muaj kev txhaum rau vaj tswv.  Yexus los tuag theej txhoj daw lawv lub txim rau saum tus ntoo khaub lig.  

 

Tus phooj ywg ntawd qhia ntev qhia ntau ces kuv txawm teb nws tia es vaj tswv tib hais rau nkauj iab thiab nraug oo tia yog nkawv noj tag tsob txiv ntoo ntawd ces nkawv tuag es nkawv tib tsis tuag lis vaj tswv hais nes ces kuj yog lis nab qhia nkawv lawm thiab.  Vaj tswv kuj dag nkawv lawm ces vaj tswj kuj muaj kev txhaum rau nkauj iab thiab nraug oos nkawv tib yam nkau.  Kuv hais lis ntawd rau tus phooj ywg ntawd ces nws txawm siv chim heev rau kuv.  Nws txawm siv cem kuv tia vim nej tsis muaj kev ntseeg vaj tswv yexus es nej thiaj lis tsis paub txog vaj lug kub txoj lus qhia.  Kuv hais rau nws tia kuv tsua teb nws cov lus xwb.  Nws kuj hais rau kuv tia kuv pua yog ib tug neeg ntseeg vaj tswv yexus tiag.  Kuv hais rau nws tia kuv tsis tau pom vaj tswv yexus ces kuv tsis paub yov teb nws tia kuv ntseeg thiab tsis ntseeg.  Nws txawm siv hais rau kuv tia kom kuv mus tsev mus muab kuv niam kuv txiv daim duab hauv tsev ua dai tim phab ntsa daw tseg es nqa Yexus daim duab coj mus dai rau tim phab ntsa xwb.  Kuv teb rau nws tia ntawd mas thaum twg kuv xas muab yexus daim duab coj mus dai rau ntawm phab ntsa los kuv mam lis muab hos tam sim no mas kuv yov tsis tau kam muab lis. 

 

Nws txawm siv cem kiag kuv tia vim lis cas kuv yov mus ruam ua luaj es kuv tseem mus ntseeg tej lau ua tib tuag lawm.  Kuv teb rau nws tia ntawd yog kuv niam kuv txiv.  Kuv tseem hlub nkawv heev es kuv thiaj lis muab nkawv daim duab dai tseg tau saib xwb.  Nws txawm siv hais rau kuv tia kuv pua yog ib tug neeg ua dab qhev.  Kuv hais rau nws tia kuv tib tsis ua dab qhev nes.  Kuv tsua muab kuv niam kuv txiv daim duab coj mus dai tseg tau saib rau hauv vaj hauv tsev xwb.  Nws kom kuv tsis txhob mus ua dab qhev lis ntawd ntxiv lawm vim niam thiab txiv tib tuag mus lawm.  Nws qhia kuv ntev ntau thiaj lis ua rau kuv chim heev rau nws.  Kuv thiaj lis teb rau nws tia ntawd yog kuv niam kuv txiv yeej tsis muaj leej twg yov yuam kom tau kuv kom kuv tsis txhob nco txog kuv niam kuv txiv.  Nws cem kuv tia vim kuv tseem ruam heev es nws thiaj lis pab qhia kuv xwb.  Kuv teb rau nws tia kuv yeej lau txau kuv lawm tsis tas nws yov qhia, qhia kuv.  Kuv hais rau nws tia kuv muaj num yov mus es kuv yov tau mus tsev. Nws hais tia kom mus txog tsev mas mus muab kuv niam kuv txiv daim duab daw tseg es mus muab tswv yexus daim duab coj los dai rau tim phab ntsas mas nws thiaj lis ntseeg tia kuv yog ib tug neeg ntseeg vaj tswv lis nws thiab. 

 

Tom qab kuv rov los tsev ces kuv cia lis ua ib siab tsis mus rau tom lawv lub church ntawd ntxiv lawm.  Tus phooj ywg ntawd hus tuaj rau kuv npaum twg los kuv tsis teb xov tooj lis.  Nws cav hus tuaj hais tia kom kuv tsis txhob tus siab vim tia nws tsua pab qhia kom kub paub txog vaj tswv xwb.  Kuv teb rau nws tia kom  nws tsis txhob hus tuaj ntxiv lawm.  Ib ntus nws rov ntsib kuv dua.  Nws kuj los nrog kuv tham tiam sis kuv hais rau nws tia kom nws tsis txhob los nrog kuv tham ntxiv lawm.  Nws mus dag rau tus ub tus no tia kuv mas siab phem heev kom tej phooj ywg tsis txhov nyiam kuv thiab kom lawv ntxub kuv.  Cov neeg ua mus coj tau ib tug dab ntxwg nyoog txoj kev ntseeg lis ntawd mas siab phem npaum lis dab ntxwg nyoog, mom txheej yuam cais tsis paub txaj muag lis tiag.  Hais rau nej cov phooj ywg ua tsis tau ntsib cov neeg phem ntawd kom nej ceev faj nawb.  Cov neeg phem ntawd mas lawv yov tuaj dag tuaj ntxia kom tau nej mus ua lawv qhev tom church xwb.  Nej tsis txhob cia lawv tuaj hauv nej vaj nej tsev es tuaj thov vaj tswv rau nej.  Tom qab lawv thov tag mas lawv rov tuaj tsim kev nyuaj siab rau nej xwb.  Yog tia lawv tuaj nrog nej noj mov los cia lawv noj raw lis nej hais xwb tsis txhob kom lawv thov vaj tswv rau nej tsum mov.  Tom qab lawv thov vaj tswv tag ces lawv saib tsis tau nej vaj nej tsev.  Lawv saib tsis nej tsev neeg.  Lawv saib tsis tau nej niam nej txiv nej caj nej ces neeg.  Lawv kuj saib tsis tau peb haiv neeg Hmoob tib yam nkau thiab.  Lawv mas niaj hnub cem peb haiv Hmoob tia peb hmoob ua dab qhev.  Lawv ntxub peb haiv Hmoob npaum lis ntawd mas nej tsis txhob cia lawv tuaj thov vaj tswv rau hauv nej vaj nej tsev nawb.  Tom qab lawv tuaj thov tag mas lawv yov rov tuaj tsim kev ntxhov siab, ntxhov plawv rau nej kom nej mus ntseeg lawv tus tswv yexus.  Kuv ntsib dua cov neeg phem ntawd dua los lawm.  Kuv thiaj tuaj rau hauv nov hais rau nej cov phooj ywg sawv daw kom nej nco ceev, ceev faj tsis txhob lam raug cov neeg phem ntawd tuaj mom txheej yuam cais rau hauv nej vaj nej tsev. 

 

                         #89 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 03 December 2013 - 01:54 AM

 

Pej xeem Hmoob Nyab Laj raug kev ploj kev tuag, raug luag tsuj luag tua pov tseg los

vim muaj cov xib fwb hmoob dag ntawd mus dag ntxia lawv.#90 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 04 December 2013 - 03:09 AM

Kuv ntsib ib phooj ywg tshiab, tshiab. Nws nrog kuv tham mas hais lus zoo kawg lis.  Kuv thiaj lis caw nws los nrog kuv noj mov ua kes rau hauv vaj hauv tsev. Thaum nws los txog hauv kuv lub tsev mas nws txawj hais lus kawg thiab zoo lis nws paub kev cais kawg nkau lis.  Kuv poj niam ua tau mov siab ces kuv caw nws los nrog peb noj tshais ua kes.  Kuv kuj tsis paub tia nws yog ib tug neeg lawb dab.  Kuv cia lis kom nws los zaum noj mov xwb.  Thaum nws yov noj mov ces ntxawm hais rau kuv tia nws yov thov vaj tsos peb mam lis noj.  Kuv hais rau nws tia peb tsev neeg no ces peb noj mov peb tsis tas yov qis muag lis.  Nws txawm siv hais rau kuv tia ib pua tsav yam nyob rau hauv ntiaj teb no yog vaj tswv tsim tag nrhos.  Kuv kuj teb rau nws tia kuv tsis tau paub txog lis.  Niam thiab txiv ib txwm yug tau peb los ces niam thiab txiv coj lis cas peb coj lis ntawd xwb.  Nws txawm siv teb ntua tia nej tsis paub es kuv thiaj lis qhia nej.   Nws hais tia nej niam nej txiv ces tsis tseem ceeb npaum lis vaj tswv vim tia vaj tswv yog tus tsim ib pua tsav yam thiaj lis muaj.  Nws hais qhia kuv ntau, ntau ces ua rau kuv cia lis ntxub nws.  Kuv thiaj lis hais rau nws tia kuv poj niam ua tau zaub mov lis no xwb es peb lam noj.  Nws hais tia cia nws thov vaj tswv tsos peb mam lis noj.  Kuv xav, xav kuv cia lis hais rau nws tia yog tia koj yov thov vaj tswv los koj thov tag peb mam lis noj los tau.  Nws thov tag ces peb mam lis noj mov.  Peb kes noj mov ces nws kes qhia vaj tswv rau peb mloog.  Nws qhia, qhia ntev qhia ntau ces kuv dhuav nws dhau heev lawm ces kuv lam ua ntxuj ncaw, ncaw hau kom zoo lis kuv nrog nws paub txog vaj tswv thiab.  Peb noj mov txog tog ces nws tig mus ntsia rau tim kuv niam thiab kuv txiv nkawv daim duab ua kuv muab dai tseg tau saib nkawv ob tug lau.  Nws txawm hais rau kuv tia vim lis cas  kuv thiaj lis hos muab kuv niam kuv txiv daim duab coj los dais lis ntawd tseg.  Kuv teb nws tia hlub, hlub tej lau es lam dai lis ntawd tseg tau saib zov vaj zov tsev xwb.  Nws hais qhia rau kuv tia nej niam tej txiv ces tuag lawm kom tsis txhob muab dai lis ntawd vim lawv tuag lawm ces lawv yeej tsis rov los lawm.  Nws hais rau kuv tia kuv pua ntseeg tia Yexus tuag tau 3 hnub xwb es Yexus tib sawv hauv lub qhov tuag lawm mus lawm.  Kuv teb nws tia kuv tsis paub.  Nws hais tia yog kuv tsis paub no ces kom kuv mus rau tom nws lub church nws mam lis nthuav vaj lug kub ib nqes zuj zus los qhia kuv.  Nws sau tau nws ib tug xov tooj rau kuv.  Kuv tsis hus mus nrog nws tham los nws mas niaj hnub hus tuaj nrog kuv tham thiab kom mus ntsib nws.  Kuv xav, xav kuj thiaj lis lam mus nrog nws tham rau tom nws lub church.

 

Kuv mus txog ntua mas nws hus kuv luag ntxhis thiab siab mas zoo tiag, tiag.  Nws caw kuv mus nrog nws zaum ua kes.  Nws txawm siv mus nqa kiag tau ib phau vaj lug kub tuab, tuab heev coj los tsos kiag rau saum rooj thiab nthuav kiag phau vaj lug kub ntawd rau kuv saib.  Nws txawm qhia kuv tia ib pua tsav yam nyob rau hauv ntiaj teb no yog vaj tswv sim los vim nyob rau hauv vaj lug lawv yeej sau tseg lawm.  Nws piav txog thaum ub vaj tswv tsim ib pua tsav yam thiab tsim nkauj iab nraug oos nyob rau hauv vaj tswv lub vaj.  Nws hais tia tom qab vaj tswv tsim ib pua tsav yam tag ces vaj tswv mam lis tsim leej tib neeg ua yog nkauj iab thiab nraug oo nkawv los mus saib vaj tswv lub vaj.  Vaj tswv kom nkawv tsis txhob noj tsob txiv ntoo ua ntxawj ntses.  Yog nkawv noj tag ces nkawv yov tsum tuag.  Nws hais tia vim nkauj iab tsis mloog vaj tswv lus es nkauj iab mus mloog nab lus.  Nab kom nkauj iab mus des tsob txiv ntoo rau nkawv noj.  Nkauj iab thiaj lis mus des tau ib lub txiv ces nkauj iab noj ib qho, nkauj iab hos muab ib qho rau nraug oo noj thiab.  Nkawv noj tag ces nkawv cia lis paub kev phem kev zoo, nkawv paub txaj muag ces nkawv txawj des nplooj coj los hnav. Thaum vaj tswv pom nkawv ces nkawv ntshai, ntshai vaj tswv.  Vaj tswv thiaj lis ntiab nkawv tawm hauv vaj tswv lub vaj mus lawm.  Vaj tswv foom nkawv kom nkawv muaj mob muaj tuag.  Vaj tswv foom rau nkauj iab tia thaum nkauj yov yug me nyuam mas kom nkauj iab mob plab.  Nws hais tia leej tib neeg nyob rau hauv ntiaj teb no yog nkauj iab thiab nraug oos nkawv cov xeeb leej xeeb ntxwv.  Nws hais tia peb neeg ntiaj teb muaj kev txhaum rau vaj tswv los ntawm nkauj iab thiab nraug oos nkawv tsis mloog vaj tswv lus.  Nws hais tia vaj tswv kuj tseem hlub neeg ntiaj teb heev nws thiaj sos nws ib leeg tub yog tswv yexus los tuag theej txhoj neeg lub txim rau saum tus ntoo khaub lig coj mus daw neeg lub txim.  Nws hais tia lawv muaj txoj kev ntseeg vaj tswv yexus los vim tia lawv yog neeg muaj kev txhaum rau vaj tswv.  Yexus los tuag theej txhoj daw lawv lub txim rau saum tus ntoo khaub lig.  

 

Tus phooj ywg ntawd qhia ntev qhia ntau ces kuv txawm teb nws tia es vaj tswv tib hais rau nkauj iab thiab nraug oo tia yog nkawv noj tag tsob txiv ntoo ntawd ces nkawv tuag es nkawv tib tsis tuag lis vaj tswv hais nes ces kuj yog lis nab qhia nkawv lawm thiab.  Vaj tswv kuj dag nkawv lawm ces vaj tswj kuj muaj kev txhaum rau nkauj iab thiab nraug oos nkawv tib yam nkau.  Kuv hais lis ntawd rau tus phooj ywg ntawd ces nws txawm siv chim heev rau kuv.  Nws txawm siv cem kuv tia vim nej tsis muaj kev ntseeg vaj tswv yexus es nej thiaj lis tsis paub txog vaj lug kub txoj lus qhia.  Kuv hais rau nws tia kuv tsua teb nws cov lus xwb.  Nws kuj hais rau kuv tia kuv pua yog ib tug neeg ntseeg vaj tswv yexus tiag.  Kuv hais rau nws tia kuv tsis tau pom vaj tswv yexus ces kuv tsis paub yov teb nws tia kuv ntseeg thiab tsis ntseeg.  Nws txawm siv hais rau kuv tia kom kuv mus tsev mus muab kuv niam kuv txiv daim duab hauv tsev ua dai tim phab ntsa daw tseg es nqa Yexus daim duab coj mus dai rau tim phab ntsa xwb.  Kuv teb rau nws tia ntawd mas thaum twg kuv xas muab yexus daim duab coj mus dai rau ntawm phab ntsa los kuv mam lis muab hos tam sim no mas kuv yov tsis tau kam muab lis. 

 

Nws txawm siv cem kiag kuv tia vim lis cas kuv yov mus ruam ua luaj es kuv tseem mus ntseeg tej lau ua tib tuag lawm.  Kuv teb rau nws tia ntawd yog kuv niam kuv txiv.  Kuv tseem hlub nkawv heev es kuv thiaj lis muab nkawv daim duab dai tseg tau saib xwb.  Nws txawm siv hais rau kuv tia kuv pua yog ib tug neeg ua dab qhev.  Kuv hais rau nws tia kuv tib tsis ua dab qhev nes.  Kuv tsua muab kuv niam kuv txiv daim duab coj mus dai tseg tau saib rau hauv vaj hauv tsev xwb.  Nws kom kuv tsis txhob mus ua dab qhev lis ntawd ntxiv lawm vim niam thiab txiv tib tuag mus lawm.  Nws qhia kuv ntev ntau thiaj lis ua rau kuv chim heev rau nws.  Kuv thiaj lis teb rau nws tia ntawd yog kuv niam kuv txiv yeej tsis muaj leej twg yov yuam kom tau kuv kom kuv tsis txhob nco txog kuv niam kuv txiv.  Nws cem kuv tia vim kuv tseem ruam heev es nws thiaj lis pab qhia kuv xwb.  Kuv teb rau nws tia kuv yeej lau txau kuv lawm tsis tas nws yov qhia, qhia kuv.  Kuv hais rau nws tia kuv muaj num yov mus es kuv yov tau mus tsev. Nws hais tia kom mus txog tsev mas mus muab kuv niam kuv txiv daim duab daw tseg es mus muab tswv yexus daim duab coj los dai rau tim phab ntsas mas nws thiaj lis ntseeg tia kuv yog ib tug neeg ntseeg vaj tswv lis nws thiab. 

 

Tom qab kuv rov los tsev ces kuv cia lis ua ib siab tsis mus rau tom lawv lub church ntawd ntxiv lawm.  Tus phooj ywg ntawd hus tuaj rau kuv npaum twg los kuv tsis teb xov tooj lis.  Nws cav hus tuaj hais tia kom kuv tsis txhob tus siab vim tia nws tsua pab qhia kom kub paub txog vaj tswv xwb.  Kuv teb rau nws tia kom  nws tsis txhob hus tuaj ntxiv lawm.  Ib ntus nws rov ntsib kuv dua.  Nws kuj los nrog kuv tham tiam sis kuv hais rau nws tia kom nws tsis txhob los nrog kuv tham ntxiv lawm.  Nws mus dag rau tus ub tus no tia kuv mas siab phem heev kom tej phooj ywg tsis txhov nyiam kuv thiab kom lawv ntxub kuv.  Cov neeg ua mus coj tau ib tug dab ntxwg nyoog txoj kev ntseeg lis ntawd mas siab phem npaum lis dab ntxwg nyoog, mom txheej yuam cais tsis paub txaj muag lis tiag.  Hais rau nej cov phooj ywg ua tsis tau ntsib cov neeg phem ntawd kom nej ceev faj nawb.  Cov neeg phem ntawd mas lawv yov tuaj dag tuaj ntxia kom tau nej mus ua lawv qhev tom church xwb.  Nej tsis txhob cia lawv tuaj hauv nej vaj nej tsev es tuaj thov vaj tswv rau nej.  Tom qab lawv thov tag mas lawv rov tuaj tsim kev nyuaj siab rau nej xwb.  Yog tia lawv tuaj nrog nej noj mov los cia lawv noj raw lis nej hais xwb tsis txhob kom lawv thov vaj tswv rau nej tsum mov.  Tom qab lawv thov vaj tswv tag ces lawv saib tsis tau nej vaj nej tsev.  Lawv saib tsis nej tsev neeg.  Lawv saib tsis tau nej niam nej txiv nej caj nej ces neeg.  Lawv kuj saib tsis tau peb haiv neeg Hmoob tib yam nkau thiab.  Lawv mas niaj hnub cem peb haiv Hmoob tia peb hmoob ua dab qhev.  Lawv ntxub peb haiv Hmoob npaum lis ntawd mas nej tsis txhob cia lawv tuaj thov vaj tswv rau hauv nej vaj nej tsev nawb.  Tom qab lawv tuaj thov tag mas lawv yov rov tuaj tsim kev ntxhov siab, ntxhov plawv rau nej kom nej mus ntseeg lawv tus tswv yexus.  Kuv ntsib dua cov neeg phem ntawd dua los lawm.  Kuv thiaj tuaj rau hauv nov hais rau nej cov phooj ywg sawv daw kom nej nco ceev, ceev faj tsis txhob lam raug cov neeg phem ntawd tuaj mom txheej yuam cais rau hauv nej vaj nej tsev. 

 

Tus phooj ywg cov neeg ntseeg vaj lug kub ntawd ces lawv tseem ruam, ruam qauj heev lis os.  Phau vaj lub kub dag ntawd qhia hais tia vaj tswv tsim ib ua pua tsav yam yog siv "los us hais" xwb ces txawm cia lis muaj.  Los lus yog lub suab xwb.  Lub suab yeej tsis muaj peev xwm tsim tau tus neeg lis tsua yog tus neeg thiaj lis muaj peev xwm tsim tau lub suab tawm los rau sawv daw hnov xwb.  Tus neeg los ua ntej lub suab; tsis yog lub suab los ua ntej tus neeg.  Yog tia cia lis mom txheej tia lub suab muaj peev xwm tsim tau tus neeg ces nws yuam kev lawm nawb.  Koj sim hais kom cia muaj txiv hmab txiv ntau tawm tuaj seb nws pua tawm sai, sai npaum lis lub suab hais ntawd mas.  Nyob rau hauv vaj lug kub nws hais tia vaj tsim ib pua tsav yam yog siv los lus hais xwb ces cia lis muaj raw lis ntawd.  Lub ntiaj teb nws tsis yog cia lis hais xwb ces txawm siv yov muaj tshwm plaws los rau sawv daw pom raw lis lub suab hais nyob rau hauv vaj lug kub dag ntawd qhia.  Vaj lub kub yog neeg sau thiab yog neeg lub tswv yim dag kom sawv daw ntseeg tia ntshes los lus hais kiag xwb txawm siv yov muaj raw lis los lus hais ntawd.  

 

Nyob rau hauv vaj lug kub nws hais tia vaj tswv yog ib tug tswv muaj ib lub vaj xwb.  Vaj tswv yog tus tswv vaj los yog vaj tswv yog tus tswm tsim ib pua tsav yam mas?  Vaj tswv tsis yog leej twg lis vaj tsua yog neeg tsim los xwb thiaj lis  muaj vaj tswv.  Nyob rau hauv neeg lub siab ces xav kom tau lub fwj chim loj tshaj sawv daw es nws tsim nws tus vaj tswv ntawd kom muaj peev xwm tsim ib pua tsav yam coj mus txhav luag lwm leej lwm tus txoj kev ntseeg.  Qhov tseeb vaj tswv yog lub npe neeg tsim thiaj lis muaj tawm los rau sawv daw hnov xwb.  Yog tsis muaj neeg hais vaj tswv lub npes ces yeej tsis hnov vaj tswv lub npes lis.  Txawm leej twg yov hais tia vaj tswv mas muaj peev xwm tshaj plaw lis thiab nws puaj peev xwm tsim tau ib pua tsav yam kom muaj txoj sia.  Yog lis ntawd kom vaj tswv tsim kom tau ib lub pob zeb loj, loj kom vaj tswv nqa tsis tau kiag lis seb vaj tswv siv pua siv tau nws los lus hais ntawd tsim kom tau lub pob zeb ntawd mas?  Vaj tswv yeej tsis muaj peev xwm tsim kom tau ib yam khoom dab tsis lis tsua yog neeg lub tswv siv vaj tswv lub npe coj mus tsim ub tsim no koj cuag lis vaj tswv mas muaj peev xwm tshawj plaw.  Qhov tseeb vaj tswv yog lub npe neeg tsim los xwb.  Lub npe vaj tswv ntawd yeej tsis muaj peev swm tsim tau dab tsis hlos lis.  Los lus "God Said" thiab los lus "Simon Said" ces zoo ib yam lis xwb.  Simon said, "Clap your hands."  God said, "Let there be light and light appear."  God said yeej tsis muaj peev xwm tsim tau kom muaj lub hnub cis tuaj lis tsua yog lub hnub nws thiaj lis muaj pwv xwm ib txwm tsim tus duab tshav ntuj cis tuaj xwb.  Qhov ua ntuj tsim thiab Vaj Tswv tsim ces zoo ib yam xwb.  Nyob nyob ntuj es cia lis liam tia ntuj tsim ib pua tsav yam no ces ntuj tib tsis kam lee tia yog ntuj tsim lis nes.  Vaj tswv nws nyob nws neeg cia lis liam tia vaj tswv tsim ib pub tsav yam no es vaj tswv yeej tsis kam lee lis thiab vim vaj tswv tsua yog lub npe neeg tis rau xwb.  Lub npe pua muaj peev xwm tsim kom tau tus neeg mas?  Lub npe yeej tsis muaj peev xwm tsim kom tau tus neeg; tsua yog tus neeg thiaj lis muaj lub peev xwm tsim tau lub npe xwb.  

 

Qhov ua sawv daw niaj hnub hnov cov neeg dag ntawd liam tia ib pua tsav yam yog vaj tswv tsim tag nrhos ces yog lawm dag liam lawm xwb nawb.  Vaj tswv yog lub npe xwb vaj tswv yeej tsis muaj peev sim tsim tau dag tsis hlos lis.  Kuv muaj ib tug pheej ywg nws yog cov neeg ua ntseeg tia ib pua tsav yam yog vaj tswv tsim tag nrho.  Nws coj kuv wb mus ua sis rau pem roob.  Nws cia lis liam dag rau kuv tia tej xyoob tej ntoo ntawd yog vaj tswv tsim thiaj lis muaj rau kuv tuaj rho heev.  Kuv thiaj lis hais rau nws tia vaj tswv tsim ib pua tsav yam es vaj tswv tsim lis cas thiaj lis tau no.  Nws teb tia vaj tswv hais xwb ces txawm muaj raws ntawd.  Kuv hais rau nws los lus hais coj los tsim ib pua tsawv yam xwb es puav yov yog tiag mas.  Kuv hais rau nws tia tej xyoob tej ntoo ntawd koj cia lis hais kom lawv loj xwb es lawv pua yov loj lis koj hais mas.  Yog lis ntawd vaj tswv tib muaj peev xwm tsim kom tau ib pua tsav yam kom loj hlob ces yog lis ntawd koj kuj hais kom vaj tswm hais kom ib pua tsav txawj mes tuaj seb vaj tswv ua pua tau mas?  Vaj tswv yeej tsim tsis tau ib pua tsav yam kom loj hlob; vaj tswv los kuj tsis muaj peev xwm tsim ua kom tau ib pua tsav yam kom txawj yaus mus lis tsua yog neeg lub tswv yim hais xwb.

 

Yog tia muaj ib tug xib fwb cuav tuaj dag koj tia ib pua tsav yam yog vaj tswv tsim tag nrho no mas nws dag koj xwb nawb.  Vaj tswv yog lub npe tawm ntawm neeg lub suab tsim los xwb.  Lub suab Vaj Tswv ntawd yeej tsis muaj peev xwm tsim kom tau ib yam dab tsis hlos lis.  Koj tsim nug tus xib fwb cuav tuaj dag koj ntawd tia vaj tswv tsim ib pua tsav yam no es vaj tsim tsim lis cas thiaj lis muaj.  Tus xib fwb cuav ntawd yov dag tia koj vaj tswv hais xwb ces cia lis muaj.  Tus phooj ywg siv los lus hais xwb yeej tsim tsis ib yam dab tsis lis nawb tsua yog nej neeg cia lis mom txheej dag tia lub siab vaj tswv ntawd tsim xwb.  Qhov tseeb vaj tswv yeej tsis kam lee paub tia ib pua tsav yam yog vaj tswv tsim thiaj lis muaj tsua yog cov neeg dag muab liag rau vaj tswv tia ib pua tsav yam yog vaj tswv tsim xwb.  Vaj tswv nws nyob nws  twj ywm xwb es cia lis mom txheej liam tia yog vaj tswv ua no es pua yov muaj kev ncaj ncee rau vaj tswv tiag mas?  

 

Thaum ub muaj ib cos neeg phem cia lis lam liam tia vaj tswv tsos kev mob kev nkeeg ua rau kom neeg tuag.  Lawv kuj dag tia vaj tswv hais kom leej tib neeg muaj mob muaj tuag.  Vaj tswv nyob vaj tswv es vaj tswv tib tsis tau ua dab tsis txhaum rau leej twg lis es cia lis lam iab liam lis ntawd rau vaj tswv mas muaj pev npam loj heev.  Thaum ub Yexus yog ib tug neeg dag noj dag hau thiab txhav vaj tswv tug zoo ib yam lis cov neeg dag ntawd thiab.  Yexus dag tia Yexus yog vaj tswv thiab Yexus tseem dag tia Yexus yog vaj tswv tus tub tib sis kom Yexus tau lub fwj chim los lis vaj tswv thiaj lis tub qaug rau cov neeg ntseeg vaj tswv thaum ub.  Lawv muab Yexus coj mus tua rau saum tus ntoo khaub lig los vim tia Yexus muaj kev npam rau Yexus txoj kev dag mom txheej yuam cais vaj tswv tug.  Txog thaum kawg vaj tswv thiaj lis tsis kam leeb paub Yexus.  Yexus thiaj lis hais tia, "Vaj Tswv, Vaj Tswv vim lis cas koj thiaj lis tsos kuv tseg lawm."  Yexus hais lis ntawd rau vaj tswv ces Yexus thiaj lis taug mus lawm.              #91 therOOts

therOOts

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 99 posts

Posted 04 December 2013 - 08:13 PM

Cov ntseeg ruam es ntseeg vajluskub. Hos Cov ua dab qhev ntse,ntse heev li es muab qaib 2 txhais Kotaw thiab qaib lub Tohau ua neej nrog es Tsawg tiam Los Thiaj li tseem ntseeg dab nkaus xwb.

#92 HMOOB_hlubneegntiajte_*

HMOOB_hlubneegntiajte_*
 • Guests

Posted 08 December 2013 - 01:56 AM

Cov coj Vaj Tswv mas, lawv tsuas hais tias, yam ab tsi nyob ntiaj teb yog Vaj Tswv tsim tag nro xwb thiab nruab hnub, hmo ntuj os, lawv yeej xav txoj Vaj Tswv tag li. Lawv yeej tsis xav tias, yog muaj yus txiv es nws rab ###### tawv2 thiaj muaj yus no nas#93 HMOOB_Vajtswv Yug Koj_*

HMOOB_Vajtswv Yug Koj_*
 • Guests

Posted 08 December 2013 - 04:06 AM

Tos  cov ntseeg ho hais li no los niam thiab txiv lawv sib aim zoo lawv nyob es lam muaj nws xwb, vim muaj vajtswv yog tus tso nws los ua neeg hauv ntiaj teb no ne.  Cov ntseeg mas muaj coob tug nws niam nws txiv tuag yeej tsis mus saib lawm vim niam txiv tsis yog tus tso nws los ua neeg, vajtswv ntuj thiaj yog tus muab cev nqaij daim tawv rau nws los ciaj ua tib neeg hauv ntiaj teb.  Niam txiv ces lawv sib tsoob zoo zoo nyob es muaj xwb.  Thaum koj yuav hla dej ces niam txiv tsuas zoo li lub nkoj xwb, Vajtswv yog tus neeg uas nquam lub nkoj xa koj hla dej ntawv ntag.  #94 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 01 January 2014 - 11:06 PM

Cov Hmoob ntseeg loojmem mas phem thiab qia dub tshaj plaws nyob hauv qab ntuj no.  Nws coj nws tus neeg mus faus qhov twg lawm mas tsis pub ib tug twg tuaj faus ze kiag li ntag.  Yog tsis paub es coj tuaj tso tau ze lawm mas yeej ua plaub yuam kom mus tus tuag khawb tshem twm mus li ntag.  Yog tsis khawb ces yeej hlawv xyab hlawv ntawv foom kom nws tus tuag los coj luag tsev neeg kom tuag tu noob li ntag.  Hmoob coj dab coj nqaim nqaim li no es hmoob thiaj ib leeg nyob qab roob ib tug nyob qab hav.

 

Hais txog kev mob tuag, yog tus ntxhais mus yuav txiv lawm mas yeej yug tsis tau menyuam hauv niamtais yawmtxiv tsev li ntag.  Vauv thiab ntxhais tsev neeg ces yog muaj mob yuav tuag xwb ces neejtsa yeej luag taw pov nraum zoov lawm.  Tsis yog ib pab kwvtij txheeb txheeb koom pog koom yawg mas yeej zoo ib yam thiab tsis kam tuag hauv tsev li ntag.  Lam hais lus mos mos hais tias los mas yog nej nyiam los nrog peb nyob hauv peb lub zos.  Tabsis thaum muaj teebmeem mas nws hais tias "koj cov kwvtij txheeb txheeb tsis muaj ces peb yuav tsis paub nrog koj hais thiab tsis paub yuav pab koj li cas."  Nov yog muaj tseeb nawb.

 

Lawv cov mus lawb dab tej no lawv muab tso tseg tag lawm.  Lawv yeej zoo lawm ntau yog muab piv rau peb cov coj dab ntxwg nyoog.#95 HMOOB_Txiv Sis Nab_*

HMOOB_Txiv Sis Nab_*
 • Guests

Posted 02 January 2014 - 06:36 AM

Cov ntseeg Vajtswv puas tsim nyog yug tau tus menyuam twg ces pov tom kev cia Vajtswv mam coj mus tu vim txawm tu hlob los lawv yuav tsis lees paub txog lawv niam lawv txiv lub dag zog tu tau lawv loj hlob tiav niam tiav txiv.   Kuv yeej pom ntawm qhov muag coob leej ntau tus tsis quav ntsej txog niam thiab txiv lawm vim lawv ntseeg hais tias Vajtswv thiaj yog tus tsim muaj lawv cev nqaij daim tawv thiab txoj sia.  Tej lus no muab maum txheej niam thiab txiv loj dhau lawm vim lawv tsuas xav tias niam txiv sib aim zoo nyob es muaj lawv xwb.     #96 HMOOB_Tsisntseeg lostsisyuam_*

HMOOB_Tsisntseeg lostsisyuam_*
 • Guests

Posted 09 January 2014 - 08:52 PM

Haj Haj Haj  Hmoob os hmoob aw hais txog kev sib cav sib ceg mas peb hmoob txawj tshaj tab sis kev yuav tsim kom muaj ib lub teb chaws rau hmoob nyob mas suav daws nkaum tes nkaum tawv tag...hais txog lub npe hu hais tias(vajtsw..yawgsaub..lossis Tswvntuj) MESKAS tis hais tias(GOD and LORD) tej no yeej yog neeg tis rau raws li ib tug phooj ywg hais los saum toj no xwb tiag...Tab sis muaj ib phajxuam neeg xav nrhia ib tug ntsuj plig uas muaj fwj chim tshaj plaws coj los rau tib neeg fwm kom tib neeg thiaj li yuav ua lub neej ncaj ncees xwb...yog tsis muaj li ntawd ces tib neeg yuav coj li tej tsiaj yuav sib tog sib nraus tas li xwb...kev ua neej nyob yuav kub ntxhov thiab ntshai rwg  tsis muaj kev thaj yeeb hlo li...neeg thiaj muab cov npe txawv txawv no los tis tias...tus no yog tus uas tib neeg yuav tsum tau hwm nws...yog leej twg tsis coj ncaj tsis hwm nws tus no yuav rau txim rau tus neeg ntawd...tus neeg muaj fwj chim no.. tam sis niaj hnub no nws yog ib tug ntsuj plig saib xyuas tib neeg kev ua neej lawm xwb nws yuav tsis lam tawm los rau leej twg pom...tus neeg uas tib neeg muab nws tis npe hu ua vaj tswv yawm saub no...yog tis rau tus uas tsim muaj ib puas tsav yam nyob hau lub sim ceeb niaj hnub no uas peb ob lub qhov muag pom thiab peb txhais tes ko tau....xws li yam uas ua kom peb to taub meej pem thiab tsis cav ncauj ntawm leej twg kiag...hais tias muaj tus tsim tiag....1..noob qoob noob loo...noob nplej...pob kws...zaub noj...dib taub...kuatxob..dos..zaub txhwb...mov txua movnplaum...mov nplaum dud...mov nplaum dawb...mov tsw ha thiab ntau ntau yam khoom noj yug tib neeg txoj sia...2..tej tsiaj uas tib neeg coj los yug cia ua zaub noj los sis tej tsiaj qus tej tsiaj nyob nruab deg uas tib neeg muab los noj tau yug txoj sia...yog muaj tus tswv tsim pub rau tib neeg noj yug sia thaum tib neeg tseem muaj sia nyob...tus tswv no nws tsim tib neeg yog ib yam tsiaj uas txawj ntse tshaj lwm hom tsiaj nyob hau lub ntiaj teb no...cov nov...nws muab tis npe hu ua...tib neeg...nws hlub cov tib neeg no heev...nws thiaj tsim tej khoom noj uas qab qab tshaj plaws uas kuv hais los saum toj no rau cov neeg no noj ua neej nyoj kom tsis txhob nkees nyob hau lub ntiaj teb no txog thaum lawv laus laus tsis zoo nkauj tsis zoo nraug lawm los tej khoom noj no lawv yeej tsis paub dhuav...tab sis yam uas tus tswv no xav xav tau los ntawm cov tib neeg uas nws hlub no los mas yog...1...nws xav kom suav daws nco ntsoov nws uas yog tus tswv tsim txhob hnov qab nws li...2...nws xav kom txhua tus niaj hnub loob tej nkauj zoo zoo qhuas thiab ua nws tsaug...3...nws xav kom suav daws ua lub neej coj ncaj ncees mus raws li nws lub siab nyiam....muaj ib txhia neeg lawv hais tias ua cas hmoob ntseeg vaj tswv ho txawj tuag thiab?.cov ntseeg teb tias yog vim nkauj ib thiab nraug oo nkawv noj lub txiv ntoo txhaum tib neeg thiaj li raug foom...tib neeg thiaj li txawj tuag lawm...tej no yog luag lwm haiv neeg li lus xwb...peb hmoob li keeb kwm chiv keeb...muaj leej puav thiaj qhia tau lawm xwb...thaum ub uas tus tswv nws yuav rov mus ua ntsuj plig lawm xwb...nws hu cov poj yawm thaum ub los txoos ua ib ke....nws hais tias lub ntiaj teb no tom ntej yuav tsis txaus tib neeg nyob kuv yuav pub kom nej txawj yug thiab yuav txawj laus mus...thaum laus lawm nej yuav tsis zoo nkauj tsis zoo nraug ntxiv lawm...tsis tas li nej ua neej nyob nej yuav muaj kev nyuaj siab...kev plaub ntug...kev tshaib nqis...kev sib sib ntxub tawm tuaj...yog nej tsis txawj tuag ces nej yeej yuav tau tiv tej kev nyuaj no mus ib sim tsis kawg li...tab sis yog nej txawj tuag mas...thaum chim heev lawm tsis pom qab yuav ua li cas los yog nej tuag kiag ces nej dim ntawm txoj kev chim ntawd tam sis...yog nej raug plaub ntug uas nej nyiaj tsis taus es nej tuag kiag ces nej dim kiag...yog nej khwv khwv txom nyem ntsuav nej tuag kiag ces dim kiag txoj kev khw...ua nej yeem cia kuv pub kom nej muaj txoj kev tuag los...nej yeem nyob tsis txawj tuag es ua neej tiv tej kev nyuaj siab no??.ces tib neeg nws zoo nws siab teb tias yog li mas yeem pub kom muaj kev tuag thaum nyuaj siab heev tsis pom qab ua li cas lawm los mam tuag kiag xwb...ces tus tswv thiaj xee ntaub ntawv tseg rau tib neeg tias yog li cia kom nej tawj tuag tau nawb...tus tswv no nws yog peb tib neeg leej txiv uas tsim peb los ua neeg...nws tsis lam quab yuam leej twg...nws hais suav daws yeem ces cia ua li qhov suav daws xaiv xwb ov mog hmoob aw...ces tiam tam sis no txoj kev tuag tsis muaj leej twg yuav muab hloov tau mus txog hnub tus tsw pom zoo hloo mas mam hloov...tam sis no peb tej ntaub ntawv uas peb los ua neeg es peb tuav rawv ua peb lub neej ces yog peb cov kab teg uas nyob hauv peb txhais tes...txhua tus tib neeg nyias nqa nyias ntawv los ua neej sib txawv thiaj li muaj tus txom txom nyem tus muaj muaj...luag tej nom tswv tseem ceeb luag paub txog zaj no...thaum luag ntes tau ib tug tib neeg txhaum cai twg luag thiaj muab nws lub taub teg los sis nws tej kab teg coj mus kuaj hauv tej...computer...saib nws pus yog tus neeg uas ib txwm ua dua kev phem los lawm...ib tug neeg twg nws li kab teg yeej tsis thooj lws leej lwm tus li kab teg...vim tus tswv yeej kos tseg rau nws lawm tsis muaj leej twg yuav hloov tau...hos rov los hais txog ntawm qhov uas cov neeg ntseeg vajlugkub es hais tias nkauj iab thia nraug oo nkawv noj lub txiv ntoo txhaum...tej no luag muab ua paj lug rau tib neeg twv xwb...niam yuav yog noj txiv ntoo li hais naj...twb yog nkawv ob niag sib txiag xwb los mas...lub caij ntawd nkawv tsis tau paub tsim ris tsho coj los hnav...nkawv liab qab...- thiab ###### cuab ntshwb ntsuv...pwv hmo ntuj no no sib khawm ti li ti...tus tswv  tsis tau xav pub nkawv sib txiag ntxov...tus tswv yuav cia kom nkawv muaj..18..xyoo tso mam pub nkawv tsib txiag...tab sis nkawv nyuam qhuav muaj..13 xyoos... mis pib o hos nas ciav nyuam qhuav pib kwv txiv qhib xwb...nkawv twb sib xa ua ntej lawm...vaj tswv thiaj chim rau nkawv me ntsis...vim tsis mloog lus...thaum nkawv txawj sib txiag tas ces nkawv thiaj paub txaj muag...nkawv thiaj muab nplooj tsawb coj los npua...kev sib txiag thiaj rais los mus ua ib txoj kev txhaum rau tib neeg ntiaj teb lawm...yog koj yog ib tug tub rog koj yuav mus ntaus rog li ib ob hnub tom ntej koj yuav tsum caiv tsis txhob txiag poj niam los sis mus tham hluas nkauj...koj mus ntaus rog koj thiaj tsis tuag...vim kev sib txiag yog ib yam uas tus tswv chim rau lawb nawb hmoob...kuv laus laus lawm kuv lam muab sau rau nej suav daws nyeem ua kev sib txhawb zog...tus ntseeg los hov mam ntseeg coj mus kav nws lub siab...hos tus tsis ntseeg los kuv tsis quab yuam thiab tsis txab thuam nej leej twg ov mog... ua tsaug rau cov pab ua siab ntev nyeem os.#97 HMOOB_Xib Fwb_*

HMOOB_Xib Fwb_*
 • Guests

Posted 10 January 2014 - 02:29 AM

Nej twb hais tias Vajtswv yog tus tsim tib neeg thiab txoj sia no nev.  Ib tus neeg lub cev nqaij daim tawv los yog Vajtswv puab thiaj muaj.  Neeg lub siab lub ntsws los yog Vajtswv muab rau ib yam thiab.  Tib neeg lub niag - thiab rab niag ###### ntawv ho tsis yog Vajtswv muab rau lov?  Kuv xav mas txhua yam twb yog Vajtswv tsim rau es thiaj muaj.  Sib tsoob los yog Vajtswv tsim tib yam nkaus.  Cov xib hwb ib txhia yuav deev lwm tus tus pojniam es twb thov vajtswv tag mam ua thiab ne.  Kuv xav mas tej zaum twb yog Vajtswv ua kom xibhwb lub siab xav txog ua ntej mas xib hwb thiaj ras txog yuav deev lwm tus pojniam thiab laiv.

 #98 HMOOB_Vaaj_*

HMOOB_Vaaj_*
 • Guests

Posted 13 February 2014 - 04:25 AM

cia koj xav lino, koj mus sawv ntawm daim iav kom pom koj, es kom li mam hais rau koj daim duab haistias, oh, kuv mas..... ntse hwv lawm lau.....

kuv mas ntse tshaj txhua tus amelicas, thiab kuv mav...ntse tshaj txhua thaiv tibneeg ua ntseeg Yexus, peb ntseeg Yexus, peb yog menyuam Yexus,

nej ntseeg dab, nej yog menyuam dab.hmoob ruam aw.... peb hmoob lub npe phem tim white house nyuam qhuav tshem peb hmoob lub npe terroist

tshem tawm , lawm ua cas koj tseem yuav tuaj teb chaws no haj tseem yuav (terrorist) cov tawv dawb txoj kev cai ua luag fwm . koj sim muab koj daim nyiaj coj los nthuav saib soj, nws muaj qhov haistias( ingod we trust) nyob ntawm txhua daim nyiaj...koj puas xav kom peb muaj nej cov lus uas thuam cov tawv dawb txoj kev cai muab txhais ua lus dawv dawb es muab xa rau tim whitehouse? koj tab tom tsim kev ruam ruam rau peb hmoob, koj tab tom

ua kom peb hmoob ro tau lub npe phem, yog koj tsi tso tseg tshe yuav zoo dua koj txhob ua neeg nyob thiaj li yuav zoo rau peb hmoob nyob rau luag lub tebchaws.#99 HMOOB_pabtxhawb_*

HMOOB_pabtxhawb_*
 • Guests

Posted 14 February 2014 - 09:53 AM

Vim yog li cas cov tib neeg mus ntseeg Vajtswv thiaj yog tib cov neeg twm zeej thiab siab nqaim nqaim xwb?  Puas yog cov neeg phem los sib sau uake rau tom Church thiaj tau kev sib pab?  Tab sis hauv Church los lawv yeej txawj sib ntxub kawg li thiab.  Cov neeg phem ces txawm mus sau uake ntseeg vajtswv los yeej tseem laj sib pom tom Church kawg li thiab.

Phooj ywg koj cov lus yog tshaj plaws li lawm kuv pab txhawb koj mog#100 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 30 November 2014 - 09:52 AM

 

Prettymuchme-1.jpg

 

Yexus yog ib tug Maum Dev Kas Tsaub

 

 

Yexus yog ib tug me nyuam dev kas tsaub tsis muaj txiv vim Yexus niam yog ib tug maum dev xwb.  Yexus niam yug tau Yexus los rau hauv lub ntiaj teb no Yexus thiaj lis yog ib tug me nyuam dev kas tsaub dag noj dag  haus rau ub rau no mus thoob lub teb chaw Israel.  Thaum Yexus loj hlob Yexus thiaj lis nyiam, nyiam txiv neej heev.  Yexus cov plaub haus ntev, ntev lis tus poj niam.  Yog koj muaj kev hlub nrog Yexus ces lwm hlub Yexus yov muab ib tug me  nyuam dev rau koj tiag.

 

Nyuj ua nyuj ris Nees ua Nees thauj.  Cov lus phem phem no tawm ntawm koj tus nplaig los, cov lus no yuav rov qab los nkag rau koj lub cev ua cancer rau koj lub cev ntag ntsug.

Reply to this topic  


1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users