Jump to content


- - - - -

Leej Twg Hmoob Thiaj Yuav Hwm Li Nais Phoo Vajpov Tsev Neeg Lawm?

Hmoob Tus Coj

125 replies to this topic

#1 HMOOB_Vaj Tsab Yaj Xyooj_*

HMOOB_Vaj Tsab Yaj Xyooj_*
 • Guests

Posted 26 August 2013 - 03:12 AM

Nais Phoo Vajpov thiab niam Nais Phoo tuag tag lawm ua leej twg yuav los dhia nws tej dej num? Nws tus tub? Leej twg? Puas yuav muaj leej twg los ua Hmoob tus coj kom Hmoob hwm?

#2 HMOOB_cia hmoob xav_*

HMOOB_cia hmoob xav_*
 • Guests

Posted 26 August 2013 - 03:48 AM

Phooj ywg qhov koj hais los saum toj no kuv yeej xav li ko thiab tab sis hmoob muaj ntau pab dhau heev lawm ces tsis paub yuav xaiv thiab taw tes li lod... cia rau hmoob xaiv los yog hmoob nyiam tus twg thiab tsis tag li los seb leej twg hais lus hmoob nyiam ces tus ntawv coj hmoob xwb thiab tus twg hlub hmoob dua coj tau hmoob mus li lub neej neeg ces cia rau tus ntawv coj thiab suav daws yuav tau hwm li koj piav los no xwb... hos yuav mus taw tes thiab xaiv kom ib tug kiag ces hmoob nyias muaj nyias pab ces ib txhia paub ib txhia tsis paub ib txhia hwm ib txhia tsis hwm ib txhia nyiam ib txhia tsis nyiam ib txhia caum ib txhia tsis kam caum ces hais txog kis no kuv thiaj tsis pom qab xav li cas kuv thiaj tau tham txog sab no nawj ib tsoom phooj ywg... hos hais txog txiv hlob vaj pov thiab niam hlob vaj nkawv ses hmoob feem coob yeej poog thiab hwm nawj.. thiab nkawv kiag los yeej hlub tsoom hmoob tiag-tiag li hmoob txoj kev ntsaw thiab laiv... mas yog li lub neej tom ntej no yuav cia rau hmoob thoob qab ntuj thau lub peev xwm los siv los coj seb tus twg yeej muaj yeej koob yeej huam tiag tiag coj tau tsoom hmoob li lub siab xav tiag ces yog tus ntawv lawm xwb.. ua tsaug ntau uas tau tuaj koom nej hnub no.

#3 HMOOB_Ntxoo_*

HMOOB_Ntxoo_*
 • Guests

Posted 28 August 2013 - 01:06 AM

Tus txiaj ntsig ntawv yuav muab qhiv los sis pub lwm tus yeej tsis tau li. Kuv xav hais tias cia li mus xaiv ib tus Hmoob los ua nais phoo txoj dej num yeej tsis muaj neeg hwm nws vim nyias muaj nyias kev txiaj ntsig.

#4 HMOOB_tume nyuam hmoob siab heev_*

HMOOB_tume nyuam hmoob siab heev_*
 • Guests

Posted 28 August 2013 - 03:21 AM

Hmoob os hmoob aw... nyias muaj nyias pab nyias pawg coob dhau heev lawm ces ntshe tiam 21-22 no tsis cia siab li lawm os hmoob yog muaj ib hnub ntiaj teb rov sib txeeb dua hwj chim dua no tus twg yog tug peem taus ua tau khoos thiab tsis swb tsis tuag coj tau hmoob dim dua ib zaug thiab coj tau hmoob xais xab nab...li txiv hlob nais phoo ces seb lub sij hawm ntawv hmoob puas tsa tau thiab seb hmoob puas tshwm sim thaum ntawv dua xwb thiab seb hmoob puas hwm thiab hmoob puas sau tau ua ke xwb yog tsis yog li no es pheej hais nyias pab nyias pawg nyias tus Dr lawm xwb ces tsis npau suav li os kwv tij aw... tsuas muaj tib txog kev no lawm xwb tsis li ces tsis cia siab tias pab tov yuav los koom pab no pab no yuav mus koom pab tiv li kuv yeej pom meej meej li no lawm kuv thiaj hais li saum toj no nawj mog cov kwv tij thov nej zam txim thiab nej txhob xav li cas nawj.... tsis tag li nej sim saib seb mas... txij thaum txiv nais phoo tag sim neej los rau niam nais phoo tso tsoom hmoob tseg los no xwb hmoob twb txawj tu siab ntshaus siab los lub kua muag thoob ntuj thoob teb coob npaum li no nav... cas hmoob ho tsis hloov siab es tsa ib tug sawv los coj hmoob xwb mas... es nyias tseem muaj nyias pab nyias pawg ua ntu zus los no mas kuv xav tias ntse hmoob tseem quaj tsis tau txaus tu siab tsis tau txaus los li cas mas... tsis yog tu siab los lub kua muag coob npaum li no es yuav tig siab tig ntsws hloov siab hloov ntsws es tsa ib leeg twg ib tug twg los tuav hos nyias tseem peem nyias xwb xyov li lod xyov yuav piav zaj twg thiaj yog li os cov kwv tij aw.. tsis yog kuv cem leej twg ib tug twg nawj vim kuv yog hmoob thiab kuv mob siab kuv los kuv lub kua muag li nej thiab kuv txhawj hlob txhawj yau es kuv thiaj hais li no xwb txawm leej twg cem kuv los tsis tu siab nawj mog...yeej muaj tseeb li qhov kuv xav no tiag-tiag li nawj. ua tsaug..

#5 HMOOB_piav npau suav xwb_*

HMOOB_piav npau suav xwb_*
 • Guests

Posted 29 August 2013 - 07:55 PM

Txhob poob siab mog cov phooj ywg...asthiv tas los lawm no...kuv tau muaj ib tug npau suav...kuv pom peb cov kwj tij hmoob qug tub rog tuaj ua ke coob heev hau ib lub tsev...ua tsev puv nkaus...muaj ib co nyob chav sab tom ncauj ke no tsawg me ntsis...hos cov uas nrog yawg loj zaum chav sab tom plawv tsev...lawv coob kawg...kuv pom yawg loj tseem zaum tib tug...tobhau...do pliaj dus li thaum uas yawg yeej laus no lawm ntag...lawv suav daws tseem tab tom...meeting...yuav rov los ua hmoob tus coj...tab sis lawv yuav tsum tos kom...yawg loj cov qub tub rog los txog tas tso...vim lawv yuav tau tos kom suav daws los txhij tas mas luag mam pub lawv rov los coj hmoob dua no...yog zaj npau suav no muaj tseeb mas...tom qab peb hmoob cov qub tub rog uas ib txwm ua hauj lwm rau yawg loj tuag tas...mas lawv yuav rov los yug ua ib cov thawj coj es yuav muaj ib tug uas suav daws yeej yuav hwm nws li qhov uas hmoob suav daws hwm yawg loj yav tas los xwb ntag...nej tsis txhob me siab kiag...yog tus npau suav no...muaj tseeb raws li peb hmoob tej kev ntshaw...yawg loj yeej yuav rov los thawj ua hmoob tus coj ntxiv xwb xwb mas...yog nej tseem nyiam yawg tiag tiag nas.

#6 HMOOB_Thov kom muaj tseeb_*

HMOOB_Thov kom muaj tseeb_*
 • Guests

Posted 30 August 2013 - 01:46 AM

Xav kom rov muaj dua ib zaug xwb os cov phooj ywg cov kwv tij suav daws... yog ua tau li siab xav ces yeej kom yawg loj rov yug los thawj xeeb kom sai rov los coj tsoom hmoob dua ib tiam ntxiv vim li cas kuv ho tham mus rau sab no... vim kuv koj lwm tus yeej paub hais tias tam sim no peb cov tub txawj ntxhais ntse coob kawg li lawm ntag yeej tsis me siab yeej tsis tu siab dab tsi lawm thiab tab sis nej sim ua twb zoo xav seb puas muaj leej twg mus tuav mes kas tes rov ua phooj ywg kom zoo thiab dav tshaj plaws tuaj mas... thiab seb puas muaj leej twg rov mus ntau phooj ywg tau rau huab tais thaib lawv lawm mas... los yog lwm tus nom loj lwm tus huab tais lwm lub teb chaws twb tau na.... twb tsis xam pom leej twg lawm ne... kev yuav coj tau ib haiv neeg ib pab neeg yuav tsum yog tus muaj lub zeem muag tus nws muaj yeej koob yeej huam loj yuav mus duav yuav mus cog tau kev phooj ywg loj rau ib tug huab tais twg ib tug nom loj twg mas luag thiaj yuav pab yus tsob neeg tau nawj tsis li ntawv ces tsis txhob cia siab li raws kuv yog ib tug hmoob kuv xav xwb... tus yuav coj tau ib tsob neeg kuj tsis thas kawm kom tau master xwb nws tsuas kawm kom siab li lwm tus tib neeg ib yam xwb tab sis nws yeej yog tus muaj hwj chim hais luag luag yuav luag hlub luag nyiam thiab luag thiaj kam pab yus thiab ov... txhob muab qhov no saib tsis rau nqi nawj nej tsis ntseeg los cia suav daws sim mus hais ib qho hauj lwm rau hmoob tug sim seb mas... mus hais luag tus nom loj rov los luag tsis teb tuaj ntsiag moo to lawm lwm tus mus hais mus xub los thaum rov los ntsiag moo to tsis hnov luag teb tuaj tsis hno ntab ntw qhov twg tuaj tus twg mus los tib txog kev thaum leej twg mus los ib yam tib txog kev xwb ces peb txhua tus kawg tag lub zog xwb xwb li nawj cov phooj ywg qhov no thiaj txhais tau tias peb xav tau tus muaj yeej koob yeej huam los ua neeg thiab xub qhov twg hais qhov twg los thiaj muaj tus cawm seej thiab kuv xav li no... ua tsaug ntau uas tau tuaj koom nej.

#7 HMOOB_Thoj Xyooj Yaj_*

HMOOB_Thoj Xyooj Yaj_*
 • Guests

Posted 30 August 2013 - 02:52 AM

Yog thaum twg peb txiv neej Hmoob leej twg muaj peev xwm yuav tau 20 tus pojniam rov saud ces peb cia li muab nws tsa ua huab tais Hmoob lawm xwb.

#8 HMOOB_hmoob yaj sab_*

HMOOB_hmoob yaj sab_*
 • Guests

Posted 30 August 2013 - 06:34 AM

Yeej yog li koj hais lawm os tus phooj ywg xav kom muaj tseeb aw..... niaj hnub no yeej pom li qhov koj xav ko kawg... peb cov Dr lawyer coob tus kawg mas... tab sis zoo li leej twg kawm siab ces tus ntawv tau nyiaj hli siab tau nyiaj zoo lawm xwb kawg mas qhov yuav taug hmoob txoj kev ces tsis muaj los yog... ua tsaug tuaj ntsib nej thiab.

#9 HMOOB_Hmoob Hlub Hmoob_*

HMOOB_Hmoob Hlub Hmoob_*
 • Guests

Posted 31 August 2013 - 04:40 AM

Yog lawm peb cov doctor Hmoob ces tsis ntev yuav pom lawv mus tos cov me ntxhia mos mos tuaj nrog lawv nyob qhov no thiaj qhia tias Hmoob hlub hmoob tiag tiag.

#10 HMOOB_suav teb_*

HMOOB_suav teb_*
 • Guests

Posted 02 September 2013 - 02:07 AM

Haha.. los phooj ywg... es kuv nug koj tias ua li nej cov doctor yuav coj cov me ntxhais mos mos tuaj puag no los... es ua li nej cov me niam tsev nciaj puab loj loj dawb paug ne... muab nws pov tseg lod... los muab rau leej twg na... kuv nug li koj qhov question xwb txhob chim nawj.. ua tsaug..

#11 HMOOB_Hmoob Hlub Hmoob_*

HMOOB_Hmoob Hlub Hmoob_*
 • Guests

Posted 02 September 2013 - 11:30 PM

Yus tsuas yug los ua ib zaug neeg xwb, yuav tsis muaj zaug ob lawm. Niam txiv tsuas yog kev ua neej nyob sib deev siab xwb. Thaum yus pom lwm tus yuav deev tau yus siab thiab tseem muaj txoj hauv kev rau yus taug ces yeej meem ua mus xwb. Ua neeg nyob yog yus tsis hlub yus tus kheej es leej twg thiaj yuav hlub yus? Nej sim rov tig saib yav thaum ub Hmoob nyob Suav teb, peb Hmoob tsawg tus ntxhais mos zoo nkauj twb tsis xav cia yuav Hmoob es tseg zias mus ua Suav pojniam txawm tus phem los luag muaj lub neej zoo tshaj Hmoob thiab yus tus me ntxhais thiaj yuav tsis tau khwv khwv txom nyem ntsuav li Hmoob lawm. Tsam no tus lim txwv ntawd twb los txog peb Hmoob nyob txawv teb chaws lawm ua cas tseem tos ua dab tsi, kav tsij mus pab peb cov mentxhais txom nyem thiab los pob. Hais txog niam loj, niam loj yeej tsis txom nyem lawm ne. Txawm hais tias sib tso los nws yeej ua neej zoo lawm thiab yog nws siab loj los nws kuj ua niam loj nyob ntawd xwb.

#12 HMOOB_IB SIM NEEJ_*

HMOOB_IB SIM NEEJ_*
 • Guests

Posted 08 September 2013 - 03:06 PM

Tsis Muaj Lwj Twg Yuav ua Tau Li Peb Tus Nais Phoo Vaj Pov Uas Tau Tso Peb Sawv Daws Tseg Lawm, Vim Cov Txawj Ntse Niaj Hnub No Lawv Tsuas Ua Tau Tib Qho Yog Lawv Txoj kev Yuav Niam Yau Thiab Coj Cov Ntxhais Mos Mos Nyob Nplog Teb Mus Puag Pw Xwb.

#13 HMOOB_Hmoob Huaj Vam_*

HMOOB_Hmoob Huaj Vam_*
 • Guests

Posted 08 September 2013 - 10:33 PM

Phooj ywg aw, twb yog hlob Naib Phoo Vajpov ua tseg es sawv daws leej twg xav ua tus loj thiaj yuav tsum muaj ntau tus pojniam os. Vajpov muaj yim tus pojniam, yog leej twg tsis muaj txog 8 tus pojniam ces tsis tham yuav los tuav hlob nais phoo tej dej num li os nawb.

#14 HMOOB_nyob Ocean tuaj_*

HMOOB_nyob Ocean tuaj_*
 • Guests

Posted 22 September 2013 - 03:48 AM

Cov kwv tij phooj ywg suav daws... vim li cas ho muaj neeg muab cov detail zoo/zoo hauv qab no tshem tawm lawm yog tus tswv toj siab no los leej twg... kuv xav tias nws kuj yog ib co lus zoo thiab peb tseem yuav tuaj teb thiab peb tseem yuav tuaj tham txuas mus tab sis tu siab heev muaj tus muab tshem tawm lawm.. kuv xav tias cov lus 2-3 tug phooj ywg tau hais los ntawv yeej muaj feem rau hmoob xav thiab os mog,  lwm zaus txhob muab tshem tawm lawm nawj ib txhia yeej nyiam kawg tsuas yog ib txhia xwb thiaj tsis nyiam ua li tus phooj ywg hmoob los tsuas hais tiag yog tham txog txoj kev ua neeg ces tsis tshua muaj neeg xav hnov yog li thiaj muaj neeg muab delete tshem tawm lawm. tu siab heev.#15 HMOOB_Nkim Zog_*

HMOOB_Nkim Zog_*
 • Guests

Posted 22 September 2013 - 05:31 PM

Kav laim tsis txhob tuaj sib tham hauv no lawm os, nkim zog thiab sijhawm xwb.  Txawm leej twg hais tau zoo thiab phem los kawg tojsiab yuav muab delete tawm xwb.#16 HMOOB_zX2B7B_*

HMOOB_zX2B7B_*
 • Guests

Posted 23 September 2013 - 12:37 AM

 

Yov taug Hlob Vaj Pov tus hneev taw thiab ua nws txoj dej num mas yov tsum nquag tiag, tiag lis nws nawb.#17 HMOOB_Hmoobtuszoothawjcoj_*

HMOOB_Hmoobtuszoothawjcoj_*
 • Guests

Posted 23 September 2013 - 03:33 AM

Image1.png

Leej twg thiaj lis yov taug tau Vaj Pov tus hneev taw?

 

Tus neeg yov los taug Vaj Pov tus hneev taw mas yov tsum muaj fwj chim, muaj peev xwm, muaj hmoo, thiab nws lub siab nquag plia tsis tsaug zog ua tus dab ntub nyia ntsai txawm muaj xwm kub ntxhov nruab hnub los yog hmos ntuj nws yeej mus lis kom tiav hlos mas tus ntawd nws thiaj lis los ua tau Hmoob tus thawj.

 

Vaj Pov keeb kwm:

 

Thaum ub Vaj Pov yug nyob rau lub zos Hav Taj Seeb.  Lub zos Hav Taj Seeb ntawd yog ib lub vos hav muaj toj roob thaiv rau sab hnub tuaj thiab hnub poob.  Lub zos Hav Taj Seeb ntawd nyob pem qaum zos Hav Tshauv.  Thaum ub Tub Npis Lis Foom lawv tsev neeg kuj nyob rau lub zos Hav Tshauv ntawd ua ntej lawv mam lis mus kawm ntaub kawm ntawv tau mus ua nom ua tswv kav tej pej xeem sawv daw. 

 

Thaum ub Vaj Pov tseem yau ces nws niam thiab nws txiv lawv mus kav kiab kav khws nyob rau pem lub zos Roob Tshuab.  Taug txoj kev av nce hauv lub zos Hav Taj Seeb mus rau pem lub zos Roob Tshuaj ces kuj mus ib nyuag tag kis kev ces thiab lis mus txog rau pem Roob Tshuaj.  Txoj kev mus rau pem lub zos Roob Tshuaj ntawd ces muaj, muaj toj ntxas nyob rau qab kes thiab qaum kev.  Tus siab yau kuj tsis tau luag lis.  Lub zos Roob Tshuaj ntawd nws muaj kwj has tob heev.  Kev mus ua liaj ua teb ces nqis kwj has mus ua teb lawm tas hnub mas lis nce toj rov los tsev xwb.  Lub sib hawm ua Vaj Pov tseem yau ntawd ces nws niam thiab nws txiv lawv yog neeg ua liaj ua teb noj xwb.  Kev khwv noj khwv hau kuj tsis yooj yim vim mua nroj fab, fab.  Lawv tsua ua tau teb pob kws noj xwb.  Ib xyoo twg ces Nplog kwv txhuv nplej tuaj pauv pob kws ces thiaj lis tau nplej coj los ua rau tsev neeg ib leeg noj ib dia tia mov nplej qab lis cas.  Thaum lub sib hawm ua Vaj Pov tseem yau ntawd mas peb Hmoob kuj txom, txom nyem heev lis tsis hais yim neeg lis.  Peb Hmoob mus txoj kev twg mas mus kos taw liab xwb tib tsis muaj khau rau.  Peb Hmoob mus txoj kev twg los tib tsis muaj kau mom ntoo.  Fab Kis tuaj sau ses hnyav heev rau tej pej xeem sawv daws.  Yim neeg txom nyem ces tib them tsis ses rau Fab Kis.    

 

Thaum Pov tseem yau ces Pov yog ib tug me nyuam tub cus, cus thiab nquag heev.  Pov kuj txhoj, txhoj puab kawg lis thiab.  Thaum Pov nrog tej me nyuam zej zog sawv daws mus ua sis ua kes ces Pov muab ib tug me nyuam ntxhai khis rau ntawm ib tsob ntoo thiab dag tia dab tuaj ces Pov khiav mus lawm.  Tus me nyuam ntxhais ntawd quaj, quaj poob plig tag ces mam lis rov los qhia rau niam thiab txiv tia Pov muab nws khis lis ntawd rau ntawm ib tug ntoo thiab dag tia dab tuaj yog lis ntawd tej lauj thia lis cem, cem Pov.  Lawv cem Pov tia Pov Dag.  Thaum Pov tseem yau ces cov neeg nyob rau hauv lub zos Hav Taj Seeb ntawd lawv tsua paub Pov lub npe hus hais tia Pov Dag xwb.  Thaum Pov muaj hnub nyoog lis 13 - 14 ntawd ces pov thiaj lis mus rau tom lub zos Looj Hej.  Lub zos Looj Hej ntawd ces tus tswv zos ntawd nws yog ib tug nom Hmoob hus ua Lauj Npliaj Yob.  Lauj Npliaj Yob yog ib tug Phuab Toom saib sawv daw.  Thaub ub Fab Kis tuaj mus khoo sab Indo-China ntawd ces Fab Kis kuj tuaj mus nyob rau tom lub zos Looj Hej ntawd thiab.  Fab Kis kuj tuaj mus ua khaib thab ham nyob rau ntawm ntug zos Looj Hej ua lawv hus qhov chaw ntawd hais tia Roob Fab Kis.  Thaum ub Fab Kis tuaj mus nyob rau hauv teb cahw Nplog ces Fab Kis sau ses hnyav heev rau sawv daw them.  Yog lis ntawd thiaj lis muaj Paj Cai Vwj sawv ua Rog Phim Nyab tua Fab Kis.   Fab Kis tua lis cas los tua sis yeej peb Hmoob.  Peb Hmoob txawj mus muab xob faj tim qhov tsua coj los tuav ua xob.  Peb Hmoob mus ntau txhai yia coj los ua suab thiab coj mus laum xub tshuaj.  Peb Hmoob txiav ntoo huab txhib coj los tshau qhov ua phom.  Peb Hmoob coj mus ua phom tua fab kis mas tua raug ncaj, raug leej twg mas ceeb laj khos zoo, kawg nws tuag mus xwb.  Fab Kis tua lis cas los tua tsis yeej peb Hmoob.  Fab Kis kuj ntshai, ntshai peb Hmoob heev lis.  Yog lis ntawd Fab Kis thiaj lis mus nug Lauj Npliaj Yob tia yov ua lis thiaj lis tau yeej Hmoob.  Luaj Npliaj Yob thiaj lis teb tia yov tua kom yeej peb Hmoob mas yov tsum mus tua Hmoob rau thaum lub caij ntuj nag.  Thaum ntawd nag los loj, loj ces cov phoob ntawd tua tsis nrhov.  Fab Kis thiaj lis tau kiag Lauj Npliaj Yob lub tswv yim ces Fab Kis thiaj lis tos mus txog rau thaum lub caij ntuj nag ces Fab Kis thiaj lis mus caum peb Hmoob tua.  Peb Hmoob thiaj lis ua siab swb rog rau Fab Kis.  Tom qab Rog Phim Npab los xau ces Fab Kis kuj hais rau tej pej xeem sawv daw tia Fab Kis xav txhais Hmoob los ua Fab Kis tej tub thiab tej dej num.  Yog lis ntawd, Vaj Pov thiaj lis tuaj mus rau tom Looj Hej thiab tuaj mus sau npe seb Fab Kis ua kam txai Vaj Pov los ua lawv ib tug tub rog.  Thaum ntawd Vaj Pov kawm ntawv txog hoob 3 xwb nws tsis keej ntawv pua tsawg tiam sis Fab Kis kuj kam pab Pov kiag thiab ces Pov thiaj lis xeem tau los ua Fab Kis ib tug tub rog.  Thaum Pov los ua Fab Kis ib tug tub rog ces Pov kuj nquag heev thiab mloog, mloog lus heev.  Fab Kis txib Pov lis cas los Pov mus ua tau tag rho rau Fab Kis ces tus Nom Fab Kis ntawd thiaj lis muab pov nce xab loj zog ntxiv.  Lub sib hawm ntawd kuj muaj me nyuam Hmoob tua mus xeem ua tub rog Fab Kis thiab tiam sis lawv ua tsis tau ntev ces lawv khiav rov mus tsev tag lawm.  Pov ces Pov txom, txom heev lis.  Pov tsua rau, rau siab ua Pov txoj hauj lwm xwb Pov tsis khiav rov mus tsev lis cov me nyuam Hmoob ntawd.  Pov ua ib ntus ces Pov tau xab loj zog ntxiv thiab muaj xiv ib yam lis tej tub rog Fab Kis lawm thiab.  Thaum muaj tej tus tub rog Fab Kis ua hauj lwm tsis zoo ces Pov kuj cem Fab Kis ua nws Fab Kis teb tsis tau Pov lis.  Tus Nom Fab Kis kuj pom tau tia Pov ua tau hauj lwm zoo heev yog lis ntawd Pov kuj nce xab loj zuj zus.  Thaum Pov tau xab loj zog lawm ces lawv kuj xas Pov mus kawm thab ham deb ntawm lub zos Looj Hej ntawd.  Pov mus kawm thab ham ntev loo tau ib ntus.  Thaum Pov mus ua thab lawm ntev, ntev ces Pov txiv kuj mob heev thiab nws kuj tau tuag mus lawm.  Thaum Pov rov los txog tsev ces lawv muab Pov txiv fau rau nram qab tsib taug.  Pov los txog tsev ces Pov tsis pom Pov txiv.  Pov tsua pom Pov txiv lub ntxas ua ib pawm av lawm xwb.  Pov quaj, quaj thiab Pov tus, tus siab heev.  Pov tus txiv ntxawm thiaj lis tuaj saib Pov ces Pov tus txiv ntxawm txawm cem Pov tia, "Pov os Pov, koj mus kawm, kawm ua tub rog lis ntawd ntshes koj yov tau ua huab tais pob.  Koj txiv tuag koj thiab lis tsis pom nws."  Pov tus, tus siab heev lis ces hmo ntawd Pov mus pws ib hmos tsis tsaug zog lis.  Tag kis Pov thiaj lis xav, xav ces Pov txawm mus yuav tau ib me nyuam npua coj los tua thiab ua Pov tus txiv ntxawm tsaug.  Txawm tia Pov tus txiv ntxawm yov thuam, thuav Pov los Pov yov ua lub siab loj siab zoo thiab ua Pov tus txiv ntxawm tsaug ua thaum Pov mus kawm lawm deb es muaj nws tus txiv ntxawm saib sawv daw rau thaum lub sib hawm Pov txiv mob, mob thiab thaum nws tag sim neej mus lawm.  Pov yog ib tug neeg siab loj siab zoo thiab nco sawv daw tej ntxiaj ntsim thiab txoj kev hlub.  Pov tua tus me nyuam npua ntawd coj los ua Pov tus txiv ntxawm tsaug rau nws txoj kev hlub saib xyua Pov tsev neeg nyob rau tom qab ua thaum Pov mus kawm deb lawm.  Pov hlub nws tsev neeg heev lis.  Pov mus ua hwj lwm rau Fab Kis los Pov kuj mloog, mloog lus.   Fab Kis kuj hlub, hlub pov kawg lis thiab. 

 

Tom qab Fab Kis lub yeej tub rog nyob rau ntawm lub roob Phaj Tsum hus ua Dia Bia Phu ntawd tawg tag thiab Fab Kis tau swb rog ces Fab Kis thiaj lis tau tawm hauv sab Indo-China ntawd rov mus tsev.  Tom qab Fab Kis rov mus tsev lawm ces Fab Kis kuj mus hais rau Meska tia yog Meska tsis tuaj mus pab sab Indo-China ntawd ces sawv daws yog raug mus ua Communists tag.  Thaum lub sib hawm ua zes rau thaum xyoo 1960's ntawd ces Huab Tai Nplog thiaj lis tuaj mus hauv Washington D.C. thiab tuaj mus ntsib thawm pwm tsav J.F.K.  Yog lis ntawd teb chaw Meska thiaj lis lee kam pab Huab Tai Nplog tiv thaiv Nplog tus yeeb ncuab.  Thiab, Meska kuj tuaj mus pab sab qab teb Nyab Laj ntawd.  Thaum teb chaw Meska nqis tes kam pab Huab Tai Nplog tiv thaiv Nplog tus yeeb ncuab ces Meska thiaj lis nug Fab Kis tia yov tuaj mus pab teb chaw Nplog nes yov mus ntsib leej twg thiab lis yov ua tau dej num?  Fab kis kuj hais rau Meska tia kom Meska tuaj mus nrhiab Pov xwb vim Pov yog ib tug neeg nquag thiab pov ua tau hauj lwm zoo heev.  Huab tai Nplog los kuj hais rau Meska tia Pov yog ib tug tub rog keej heev lis.   Lub sib hawm ntawd muaj Nplog muaj pob thawj kuj ua nom loj heev lis thiab.  Muaj Koo Le kuj yog ib tug nom pob thawj ua rog keej heev tiam sis Meska tsua ntseeg Pov ib leeg xwb.  Meska thiaj  lis tuaj nrhiav tau Pov ces Pov thiaj lis kam pab Meska tiv thaiv lub teb chaw Nplog ntawd tus yeeb ncuab.  Meska kuj cog lus tseg rau sawv daw tia yog swb rog no ces Meska mam lis nrhiav chaw rau sawv daw nyob yog lis ntawd peb thiaj lis sib pab nroo nqis tes tuaj mus pab Meska.  Meska kuj zoo siab heev thiab thauj tej pov txwm riam phom nyob hoom tuaj mus rau hauv teb chaw Nplog.  Thaum Meska thiab Hmoob ua ua hauj lwm ua kes ces Meska pom tau tia Hmoob yog ib cos neeg siab zoo thiab hlub Meska heev.  Yog lis ntawd Meska thiaj lis muab Meska lub CIA Head Quarter nyob rau hauv sab Indo-China ntawd coj los tsos rau hauv Looj Ceeb.  Kev sib sab laj ua tsov ua rog nyob rau sab Indo-China ntawd ces lawv los sib sab laj nyob rau hauv Looj Ceeb xwb.  Thaum Looj Ceeb tawg ces qhov ub qhov no thiaj lis tawg tag hus sis lis lawm thiab.  Tej neeg Nyab Laj, neeg Qhab Mim, Neeg Nplog, Neeg Pob Thawj, Neeg Pob Yib, Hmoob thiab lwm yam neeg thiaj lis siv tawm ua neeg tawg rog mus nyob rau sab Thaib Teb.  

 

Vaj Pov nws tsis yog ib tug nom loj ua saib Hmoob xwb tiam sis nws yog ib tug nom Nplog loj muaj nqis heev nyob rau hauv teb chaw Nplog.  Huab Tais Nplog ces cia siab rau Vaj Pov ib leeg xwb.  Yog tia Vaj Pov xwb rog ces teb chaw Nplog kawg swb rog xwb.  Vaj Pov nws yog Nplog ib tug General saib tag nrhos cov tub rog tsis hais Hmoob, Nplog, puab thawj, puab yib thiab lwm yam neeg nyob rau sab Phaj Xoom ntawd.  Vaj Pov kuj yog ib tug thawj saib Meska cov neeg CIA ntawd thiab.  Meska cov CIA ntawd yov ua dej num dab tsis los lawv yov tsum tau nrog Pob sib tham tag mas lawv thiaj lis mam ua.  Pov yog ib tug thawj saib cov Air Force ntawd tib tsis.   Cov tub rog hauv av los Pov kuj yog tus saib thiab.  Kev ua nom ua tswv ua nai saib tej pej xeem sawv daw los Pov yog tus mus tsa nom rau ces tus ntawd thiaj lis tau lub Fwj Chim los saib sawv daw.  Pov thiaj lis tsas Hmoob los ua toj xeem thiab caub mia saib qhov ub qhov no.   Pov yog Hmoob ib tug thawj saib sawv daw tsis hais Hmoob los yog Nplog yeej hwm nws yog ib tug zoo thawj coj.  Huab Tai Nplog yeej hlub thiab hwm Vaj Poj.   Peb Hmoob muaj nuj nqis rau tej pej xeem neeg Nplog thiab neeg Meska ces vim muaj Vaj Pov yog peb Hmoob tus neeg.   Vaj Pov mus txog twg peb Hmoob thiaj lis caum, caum Vaj Pov qab saib nws rau ub rau no mus txog rau thaum nws mus dua toj.   Thaum nws tag sim neej lawm los peb Hmoob tus hlob tus yau thiaj lis quaj, quaj cuag tus tsis.   Tus neeg nyob teb nyob zes los nws yov tuaj saib Vaj Pov mus dua toj.  Neeg Nplog, neeg puab yib, puab thawj los lawv kuj tus siab tia lawv tus thawj tag sim neej lawm.  Sawv daw kuj tus, tus siab kawg lis vim Pov yog teb chaw Nplog ib tug zoo nom zoo tswv.   Pov tau teb chaw Nplog, teb chaw Fab kis, thiab teb chaw Meska lub hwj chim loj.  Pov kuj tau Huab tai Nplog lub meej mom los ua ib tug zoo thawj coj saib sawv daw.  Thaum nyob rau hauv teb chaw Nplog los Pov kuj yog ib tug thawj saib tej hoo hia, hoo maum nyob rau sab phaj xoom ntawd.  Pov mus txog twg loj muaj tej thaj khus thiab tej naim maum caum Pov qab mus zom zaw saib tej pej xeem nyob rau qhov ub qhov no.  Thaum Pov txog ces tej pej xeem mas sawv nplawg ntia tuaj saib Pov.  Pov muab nyiaj rau sawv daw siv.  Pov ua hoo maum, hoom hia rau sawv daw mus kawm ntawv tsis hais Hmoob los yog Nplog kuj tau tuaj mus kawm ntawv zom zaw ua kes.  Thaum tej nai khus ua noj ua hau los lawv muaj peev xwm hais kom Meska caij nyob hoom mus thauj sawv daw tuaj noj mov ua kes ua kev zoo siab.   Nyob hoom mas yas mus rau ub rau no tas hnub.  Hmoob lub neej kuj hlas mus rau ib kauj ruam tom ntej tsis txom nyem lis yav tag los lawm.  Tej neeg Nplog ua thaum ub ntxub, ntxub Hmoob ntawd los kuj los ua Hmoob tej phooj ywg tag lawm thiab.  

 

Yog tia peb Hmoob muaj ib tug neeg xav los taug Vaj Pov tus hneev taw mas tsis lam tau yooj yim nawb.  Yog leej twg cia lis lam sawv ntawm ntus cub khav ntxhia yov los ua Hmoob tus nom mas tus ntawd yov raug Hmoob muab nws thuam xwb vim Hmoob yog ib haiv neeg ntshes heev lis.  Hmoob tsis lam cia ib tug neeg pheej, pheej yig los ua Hmoob tus nom lis.  Txawm tia Hmoob tsis muaj tus saib los Hmoob yeej saib Hmoob tau lawm.  Kuv tus kheej los kuj yog Hmoob ib yam lis koj thiab.  Yog tia leej twg cia lis sawv ntawm ntus cub los hais rau kuv tia nws los ua kuv tus nom no ces kuv yeej ntxub nws kiag lawm ntag tsis yog lam dag vim kuv yog ib tug neeg Hmoob thiab kuv xaiv kuv tus thawj coj ntawd zoo heev lis.  Kuv tus thawj coj ntawd mas nws yov tsum yog ib tug neeg muaj peev xwm tshaj kuv thiab nws hlub kuv heev mas kuv thiaj nyoo nws thiab hwm nws.

 

Kuv tus nais ua nws yov muaj peev xwm los saib tau kuv thiab saib tau peb Hmoob lwm tus mas nws yov tsum muaj peev xwm los ua tau ib tug Governor los yog ib tug US President mas kuv thiaj lis hwm nws ua kuv tus thawj coj.   Yog tia kuv nyob rau hauv Thaib teb los yog nyob rau hauv teb chaw Nplog mas kuv tus thawj coj ntawd nws yov tsum yog ib Priminister los yog ib tig President saib tag nrhos teb chaw Nplog mas kuv thiaj hwm nws.   Peb Hmoob nyob rau hauv teb chaw Nplog yeej muaj ob peb tug Hmoob tau los General thiab tau los ua thawj coj nyob rau hauv teb chaw Nplog tiam sis tsis muaj leej twg paub nws coob lis.   Cov neeg Hmoob tuaj mus nyob rau teb chaw Meska no los kuj ob peb tug tau mus ua US Senator lawm thiab tiam sis nws lub koob lub npes kuj tsis tau hnov toob plaw tia nws yog Hmoob ib tug nom saib Hmoob tag nrhos.

 

Tus neeg yov los ua Hmoob tus thawj coj saib Hmoob tag nrhos mas tsis lam tau yooj, yooj yim nawb.   Thaum twg peb Hmoob muaj ib neeg muaj peev xwm mus ua tau ib tug US President nyob rau tom Washgint D.C. ces tus ntawd Hmoob thiaj lis yov hwm nws loj lis Vaj Pov.   Nyob rau hauv Thaib teb los yog NPlog teb thaum twg Hmoob muaj ib tug Priminister loj saib tag nrho lub teb chaw Thaib ntawd ces tus ntawd Hmoob thiaj lis hwm nws loj lis Vaj Pov.  Nyob rau hauv teb chaw Nplog los kuj zoo ib yam lis ntawd thiab.  Yog tia koj tsis tau muaj peev xwm npaum lis kuv hais ntawd ces ua nom ua tswv saib koj poj niam mes nyuam hauv vaj hauv tsev xwb zoo tshaj lawm nawb.

 

Ua tsaug ntau rau koj lub sib hawm los nrog kuv xaiv Hmoob ib tug zoo thawj coj los saib Hmoob tag nrhos.  Thiab, kuv yov hwm yov hawm Yawg Hlob Vaj Pov ua kuv tau los piav qhia txog nws lub neeg rau sawv daw mloog.   Txawm kuv yov hais raug thiab tsis raug los kom nws zam lub txim pub rau kuv.  Yog kuv hais raug thiab no los kom nws tsua muaj kev kaj siab xwb.  Kuv hawm nws yog kub ib tug zoo thawj coj nyob rau hauv kuv tiam neej no.   Ua tsaug ntau.                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 #18 HMOOB_nyob qub teb chaws_*

HMOOB_nyob qub teb chaws_*
 • Guests

Posted 23 September 2013 - 05:40 AM

Ua tsaug ntau tus phooj ywg koj uas koj tseem muab txiv hlob nais phoo cov keeb kwm los tso rau peb tau nyeem thiab yog li ua tsaug ntau/ntau nawj tus phooj ywg... peb txhua tus yeej nco thiab hmov tshua txog nws kawg li tab sis ziag no nws zoo li lub qhov rooj kaw nkaus peb lawm tiag tab sis kuv ntseeg tau lawm hais tias nws tus xyw thiab tus ntsuj plig tseem nrog peb nyob yog ziag no lawm tom ntej peb tus coj ces yog peb xaiv thiab peb saib qhov tseeb seb leej twg muaj peev xwm thiab hlub/hlub hmoob li yawg loj lawm lawm xwb tsis li ntawv ces yeej nyuaj lawm nawj phooj ywg... tsis tag li koj cov lus uas koj hais tias yuav tsum yog nyob tom priminister mas hmoob thiaj hwm no yeej yog li koj hais lawm tab sis txawm nyob tov los yuav yog nws nquag/nquag mus saib hmoob thiab pab hmoob li hmoob txoj kev ntshaw mas thiaj li thiab yog nyob tov xwb ces yeej yog li koj hais los saum toj no lawm thiab yuav ua rau hmoob twb paub tsis txog nto pua leej los kuj muaj hos yawg loj ses twb tsis hais hmoob xwb raws li kuv paub mas zej tsoom txhua haiv neeg txhua tus thawj coj thiab fuab tais nplog fuab tais thaib kiag los luag yeej mus fim tau li koj piav los no kuv thov qhuas koj uas koj tau siv sij hawm los hais kuj yog ntxaws kawg li lawm thiab.. ua tsaug uas tuaj koom koj hnub no thiab.#19 HMOOB_NomHmoob_*

HMOOB_NomHmoob_*
 • Guests

Posted 23 September 2013 - 06:44 PM

laos_fleury_0078.jpg

 

Lauj Blia Yob

 

Lauj Blia Yob, nws yog peb Hmoob ib tug zoo thawj coj nyob rau lub zos Looj Hej.  Nws yog peb txheej lau thaum ub ib tug thawj coj.  Nws yog ib tug zoo tswv zos saib tej pej xeem nyob rau sab Looj Hej ntawd.  Nws saib tag nrhos tej zej zog Hmoob nyob deb nyob zes rau ntawm lub zos Looj Hej.   Leej twg yov mus ntsib thiab tham tau nrog Lauj Blia Yob mas tus ntawd nws tsum yog ib tug neeg tseem ceeb mas luag thiaj lis kam los nrog tham.  Peb Hmoob txheej thaum ub mas saib tej nom tej tswv muaj nqis heev lis.  Tej neeg txom nyem quab yeeb quav tshuaj luag yeej tsis muaj cuab kav mus ntsib tau tej nom tej tswv.  Tej nom tej tswv Hmoob thaum ub mas lawv sib tham thiab sib teb mas lawv teb tom qas ua nquab lwj rwg teb xwb.   Peb Hmoob txheej lau thaum ub mas yog tia leej twg yog tus ua nom loj tshaj mas tus ntawd hais lus ces sawv daw ntsiag tag ntshai nws heev lis.   Peb Hmoob txheej lau thaum ub mas ntshaws ua nom ua tswv kawg nkau lis yog lis ntawd tsev Hmoob Lauj thiab tsev Hmoob Lis thiaj lis sib txeeb nom kom tau ua tus nai loj.  Ob tsev neeg Hmoob no thiaj lis sib tawg.  Ib pab tawg mus ua Xub Phab Nab Voo tog nrog nyab laj liab; hos ib tog mus ua huab tai Nplog tog.  Kev sib ntau sib tua nyob rau hauv teb chaw Nplog thiaj lis ua rau sawv daw tawg mus nyob thoob ntiaj teb.

 

Thaum ub peb tej nom tej tswv ces feem coob yog nyob rau hauv lub zo Looj Hej ntawd los xwb.  Lauj Npliaj Yob, Tus Npis Lis Foom, Faiv Ntaj Lauj, Yaj Thoj Tub, Vaj Pov lawv ces yog txawm hauv lub zos Looj Hej ntawd los mus xwb.  Lawv mam lis loj lau los mus ua nom ua tswv, muaj koob muaj npes nrhov.   Zos Looj Hej yog peb Hmoob ib lub zos txwj zos lau.   Thaum ub Lauj Npliaj Yob yog tus tswv zos saib lub zos Looj Hej ntawd.            

 #20 HMOOB_nomHmoob_*

HMOOB_nomHmoob_*
 • Guests

Posted 23 September 2013 - 06:57 PM

phasnyastubnpis.jpg

 

Thaum ub Tub Npis Lis Foom yog peb Hmoob ib tug caub mia nyob rau hauv lub zos Xiengkhuang.  Tom qab no nws mam lis mus ua hauj lwm nrog Suvana Phuma thiab Huab Tais Nplog lawv ua hauj lwm nyob rau haum tuam ceeb Vientiane.  

 

Touby-et-G-pao.jpg   

 

 #21 HMOOB_MNcYt_*

HMOOB_MNcYt_*
 • Guests

Posted 23 September 2013 - 07:07 PM

Zoo heev cov phooj ywg yuav tsum yog tuaj tham li no peb sawv daws thiaj li yuav kawm tau lub ntsiab coj mus siv kuv xav kom peb cov niam cov txiv sawv daws cov paub txog peb tej thawj coj, peb tej hero zoo li no muab coj tuaj tham kom ntau li qhov ntau peb cov menyuam hmoob sawv daws thiaj li yuav kawm tau lub tswv yim ntawv.....Leej twg ho paub txog peb tej heroes ntawm no tej keeb kwm yeej meem coj tuaj tham rau peb sawv daws ho tau kawm....nws yog tib co zoo zoo xwb.#22 HMOOB_Hmoobtusthawj_*

HMOOB_Hmoobtusthawj_*
 • Guests

Posted 23 September 2013 - 07:16 PM

post-4442-1254102740_thumb.jpg

 

Dr. Yang Dao

 

Dr. Yang Dao nws yog peb Hmoob ib tug neeg xub mus kawm tau nws daim Doctorate Degree nyob rau hauv lub teb chaw Fakis.  Tom qab nws kawm ntawv tiav tag ces nws mam lis rov los mus rau hauv teb chaw Nplog.  Nws los mus ua hauj lwm nyob rau hauv Kab Xua Hem Xaj Nplog nyob rau hauv Vientiane.  Nws yog nom tswv Nplog ib tug neeg tseem ceeb thiab nws nrog tej nom tej tswv sib sab laj hais txog kev sib pab sib hlub mus rau lawm yav tom ntej kom tej pej xeem tau noj tau hnav zoo xws lis luag lwm lub teb chaw.

 

Vaj Pov tuag lawm.  Pua tsim nyog Hmoob yov tsum tau xais Dr. Yang Dao los ua Hmoob ib tug thawj coj mus lawm yav tom ntej?      #23 HMOOB_Hmoobtusthawj_*

HMOOB_Hmoobtusthawj_*
 • Guests

Posted 23 September 2013 - 11:49 PM

Protest.jpg

 

Hmoob sib hlub heev lis.

 

Leej twg hais tia Hmoob tsis txawj sib hlub? 

 

Cov Hmoob sawv coob, coob ntawm no qhia hais tia peb Hmoob txawj sib hlub heev lis.  Peb Hmoob sawv ua kes hais ib los lus tawm ib lub suab.  Peb Hmoob hawm peb Hmoob tus thawj coj ua rau luag lwm haiv neeg cia lis sawv ntsia thiab qhua peb haiv Hmoob kawg nkau lis.  Lawv hais tia Hmoob txawj sib lub heev.

 

Yog tia peb Hmoob muaj leej twg yov los ua ib tug thawj coj mus lawm yav tom ntej mas yov tsum hlub, hlub peb Hmoob tus hlob mus txog rau tus yau, hlub tus muaj mus txog rau tus pluag tshaj plaws mas Hmoob thiaj lis hwm nws los ua Hmoob tus thawj coj mus lawm yav pem suab.       #24 HMOOB_hmoob_*

HMOOB_hmoob_*
 • Guests

Posted 24 September 2013 - 12:24 AM

 

Leej twg thiaj lis yov muaj peev xwm los ua tau Vaj Pov txoj dej num thiab hnav tau nws kev ris tshos, rau nws txhais khau mus lawm yav tom ntej?#25 HMOOB_Hmoobtusthawj_*

HMOOB_Hmoobtusthawj_*
 • Guests

Posted 24 September 2013 - 01:00 AM

mqdefault.jpg

 

Vaj Pov tsuav nws cev ris tshos, Vaj Pov lub kau mom, Vaj Pov ntxhais khau.

 

Vaj Pov nyob lau mus tag nws ib sim neej lawm tiam sis nws tsos tau nws lub tshos, nws lub kau mom, thiab nws txhais khau tseg rau tom qab.

 

Leej twg thiaj lis yov kam mus hnav Vaj Pov cev ris tshos, ntoo Vaj Pov lub kau mom, thiab rau Vaj Pov txhais khau mus lawm yav tom ntej?

 

 

Xaiv ib tug thawj coj Hmoob los hnav Vaj Pov cev ris tshos, ntoo Vaj Pov lub kau mom, rau Vaj Pov ntxhais khau thiab taug Vaj Pov tus hneev taw mus lawm yav tom ntej mas yeej xaiv nyuab kawg lis.  Hnub no Hmoob tuaj coob, coob rau ntawm koj lub qhov rooj thiab khob koj lub qhov rooj cuag tus tsis.  Lawv hais tia Vaj Pov tuag lawm tsis muaj tus los coj peb haiv Hmoob mus ua noj ua hau mus lawm yav tom ntej.  Lawv muab Vaj Pov lub tshos rau koj hnav, lawv muab Vaj Pov lub kau mom rau koj ntoo, thiab lawv muab Vaj Pov txhais khau rau koj rau.  Lawv yov kom koj taug Vaj Pov tus hneev taws thiab coj Hmoob mus nrhiav noj nrhiav hau.  Koj yov teb lis cas rau Hmoob?  

 

    #26 HMOOB_Hmoob_*

HMOOB_Hmoob_*
 • Guests

Posted 24 September 2013 - 01:39 AM

 

Hmoob tus siab heev thiab quaj heev tia Vaj Pov tuag lawm.  Leej twg thiaj yov kam los hlub Hmoob mus lawm yav tom ntej?#27 HMOOB_Tshua Hmoob_*

HMOOB_Tshua Hmoob_*
 • Guests

Posted 24 September 2013 - 02:36 AM

Hmoob mas sib txeeb niaj hnub sib ntau yuav los ua Hmoob tus thawj thiab hlub hlub Hmoob txhua tus lawm yav tom ntej tab sis tsis muaj ib tus Hmoob twg kam lees txais li xwb os.  Txhob rawm tag kev cia siab thiab vim tiam tshiab kev coj noj coj ua txawv lawm.  Yog tiam twg los peb xav kom zoo li tus qub xwb ces peb Hmoob lub neej yuav poob qab deb heev li os.  Lub sibhawm Vajpov los ua General tua nyab laj qaum teb ntawd mas vim muaj Meskas ua nws tus pob txha nqaj qaum es zoo li nws tsim txiaj thiab muaj zog heev xwb.  Nws tus hwj chim yog Meskas muab rau xwb.  Nws tsuas zoo li dej sab siv huam xwb os nawb.  Tiam no peb twb siv computer thiab iphone haib li haib lawm xwb es nej tseem khuv xim lub neej uas sawv daws mus ko taw thiab tsheej xyoo mam xa tau xov mus cuag yus tus hlub xwb ces yog ua neej poob qab lawm os.  #28 HMOOB_Hmoobtusthawj_*

HMOOB_Hmoobtusthawj_*
 • Guests

Posted 24 September 2013 - 03:06 AM

Lub zos Hav Taj Seeb. 

(Vaj Pov yug nyob rau hauv lub zos Hav Taj Seeb).

 

 

Lub zos Hav Taj Seeb no thaum ub Vaj Pov yug nyob rau hauv.  Thaum ub lub zos no muaj neeg nyob coob heev tiam sis tom qab no neeg khiav mus tag lawm, tsis muaj ib tug neeg nyob rau hauv lis lawm.  Lub qub zog Hav Taj Seeb no ces muaj nroj tuaj txij duav thiab ntsiag moos tos lawm xwb.  Thaum mus saib lub zos Hav Taj Seeb no ces tsua pom tej qub toj ntxas ua lawv puab tseg cia lawm xwb.  Cov duab no thaij nyob rau ntawm lub qub quav tsev ua thaum ub Vaj Pov yug nyob rau ntawd thaij mus rau sab hnub poob thiab thaij ncig lub zos Hav Taj Seeb.  Thaum mus saib Vaj Pov lub quav tsev ntawd ces tsua pom Vaj Pov txiv lub ntxas ntseem nyob rau ntawd.  Lub sib hawm peb mus saib Vaj Pov lub qub zog ntawd Vaj Pov tseem tsis tau tuag.  Peb kuj tau mus nrog cov neeg nyob zes rau ntawm lub qub zog ntawd tham.  Lawv kuj coj pev kev mus txog rau ntawm lub zos Hav Taj Seeb no.  Muaj ib cos txiv neej Hmoob ua yog cov neeg txwj neeg lau ib txwm nyob zes rau thaj chaw no coj peb mus saib Vaj Pov lub quav tsev ua thaum ub Vaj Pov yug nyob rau hauv.  

 

Lub sib hawm ua peb yov mus saib lub zos Hav Taj Seeb no ces hmo ntawd peb kuj tau mus pws ib hmos zes rau ntawm lub zos Looj Hej ntawd.  Hmos ntawd muaj ib cos qaib qua, qua coob heev rau thaum tsau ntuj, ib tag hmos los cov qaib ntawd tseem qua cuag tus tsis tas zaj tas zog mus txog rau thaum kaj ntug ces cov qaib ntawd mam lis tsis qua lawm.  Peb sawv daws kuj xav tia vim lis cas cov qaib ntawd yov mus qua tas zaj tas zog lis ntawd ua tus dab tsis?  Hmo ntuj mus txog tag hmos los cov qaib ntawd tseem qua tas zaj tas zog.  Lub sib hawm peb pws zes rau ntawm lub zos Looj Hej ntawd ces peb yeej tsis paub tia Vaj Pov muaj mob hnyav heev nyob rau teb chaw Meska.  Thaum peb yov mus saib lub zos Hav Tshauv thiab lub zos Hav Taj Seeb ntawd ces peb mus ntsib tau ib tug yawg Hmoob nws kwv ib cos ntoo taug kev mus rau tom lub zos Hav Tshauv.  Yog lis ntawd peb kuj tau nrog nws tham ces thiaj lis thauj nws nrog peb mus rau tom nws tsev.  Nws thiab ib tug yawg Hmoob txij Hmoob lau thiaj lis coj peb mus saib lub zos Hav Taj Seeb.  Tus yawg Hmoob txij Hmoob lau ntawd txawm nug peb tia nej puaj paub Vaj Pov?  Peb teb tia peb paub txog nws thiab.  Nws txawm cia lis qhia tia Vaj Pov lub quav tsev ces yog nyob rau pem lub zos Hav Taj Seeb.  Yog lis ntawd peb thiaj lis kom nws coj peb kev mus saib Vaj Pov lub qub zog.  Nws thiaj lis piav txog Vaj Pov lub neej thiab Vaj Pov lub keeb kwm rau peb mloog.  Nws hais tia thaum twg Vaj Pov tag sim neej ces Vaj Pov yov los nqa nws lub tshos tsuj tshos npluag nyob rau ntawm lub qub quav tsev nyob rau ntawm lub zos Hav Taj Seeb ntawd.  Nws kuj coj peb mus qhia qhov ub qhov no thiab ncig saib lub qub zog Hav Taj Seeb.  Tom qab ntawd peb mus saib lub zos Hav Taj Seeb ntawd tag ces peb mam lis los mus rau hauv Phonsavan.  Peb mam lis hnov neeg tag cuag tus tsis tia Vaj Pov tuag lawm kuj ua rau peb tus siab heev lis.  

 

Tom qab peb rov los tsev tag lawm ces ib ntus tom qab cov Hmoob nyob zes rau ntawm Vaj Pov lub qub zog ntawd lawv pom tshwm ib lub pas dej loj, loj heev ntsuab xiab neeg hlas tsis dhau lis.  Ib txhiab ib txwm qhov chaw ntawd yeej tsis muaj pas dej lis ua cas xyoo ntawd cia lis txawj tauv tau ib lub pas dej loj, loj npaum lis ntawd rau qhov chaw ntawd.  Yog lis ntawd tej pej xeem thiaj lis mus coj hauj sam tuaj mus xuj seb yog vim lis cas thiaj lis muaj ib lub pas dej loj npaum lis ntawd thaiv kev tag hlas tsis dhau lis.  Tom qab hauj sam xuj tag ces hauj sam txawm hais tia yog Vaj Pov rov qab los mus vaj mus tsev xwb.  Vaj Pov yov los nyob rau qhov chaw ntawd ib tug xwb ces nws mam lis mus.  

 

Tej xwm txheej ua cia lis muaj qaib qua tas zaj tas zog rau thaum hmo ntuj ua ntej Vaj Pov yov tag sim neej thiab tej npog ua cia lis lam muaj tej pas dej loj, loj tauv nyab kev tag hla tsis dhau nyob zes rau ntawm Vaj Pov lub qub zog ntawd pua yog Vaj Pov tej chwj chim thiab nws tej puav pheej coj los qhia tia nws yog ib tug neeg muaj peev xwm thiab pua yog nws tej xyws?

 

            

Attached Thumbnails

 • DIGI0637.JPG
 • DIGI0639.JPG
 • DIGI0640.JPG
 • DIGI0641.JPG
 • DIGI0642.JPG
 • DIGI0643.JPG
 • DIGI0644.JPG
 • DIGI0645.JPG
 • DIGI0646.JPG
 • DIGI0647.JPG
 • DIGI0648.JPG
 • DIGI0649.JPG
 • DIGI0650.JPG


#29 HMOOB_hmoob ntuj qub qab_*

HMOOB_hmoob ntuj qub qab_*
 • Guests

Posted 24 September 2013 - 07:04 AM

Nyob zoo cov kwv tij suav daws... zoo siab uas tau tuaj koom nej thiab... xav thov kom nej cov paub xwm txheej nco tau keeb kwm ntawm cov thawj coj no los tso rau no peb tau saib txhuas mus ntxiv xwb tej duab tej keeb kwm tej txiaj ntsim li nej tso rau hauv no peb cov no puav leej zoo siab tias peb tseem muaj feem los pom peb tej qub nom qub tswv lawv tej duab lawv tej peev xwm lawv tus txiaj tus ntsim os nawj... yog li zaum no thov ua tsaug ntau/ntau rau cov uas los tso no thov kom peb tau txais koob txais hmoov mus ib txhis nej cov tso no los yuav tau hmoob tus cawm seej huv tib si cov uas nyiam saib thiab nco txog peb tej neeg tseem ceeb li hais los no los puav leej yuav tau koob tau hmoov tau lawv cov meej mom lawv tus cawm seej los kho peb lawm yav pem suab xwb nawj mog. tsis tag li yog leej twg ho tshuav tej yam zoo zoo uas yog duab thiab keeb kwm li cas los thov tuaj tso thiab qhia rau peb suav daws tau saib dua nawj. ua tsaug ntau/ntau.#30 HMOOB_MNcYt_*

HMOOB_MNcYt_*
 • Guests

Posted 24 September 2013 - 06:10 PM

Kuv twj tham ib zaug rau hauv no lawm tiam sis zoo li leej twg muab delete tawm tag lawm saib mas peb yeej muaj coob tus cov uas muaj qualifications zoo ntxim li yuav tau tau peb hmoob tus thawj coj zoo mus lawm tom ntej lawm ntag tsis hais tus doctor twg los sis cov uas nws muaj zoo tswv yim uas ntseeg tau hais tias yuav ua tau hmoob tus thawj coj mus lawm tom ntej.

 

Qhov kuv hais ntawm no mas tsuas yog hmoob tus thawj coj xwb tsis tau hais txog hmoob tus huab tais (King) vim tias tus thawj coj thiab tus huab tais nws txawv lawm deb tus thawj coj ntawv mas zoo ib yam li President Obama nws yog xaiv los ntawm pej xeem nws muaj 2 terms ua hauj lwm ib term twg no yog 4 xyoos tom qab nws ua puv 2 terms lawm nws tsis muaj cai yuav rov qab los nrog lwm tus sib tw dua lawm nws yuav yog ib tug hero ntawm peb hmoob mus lawm xwb.

 

Peb muaj ib txhia yeej tau kawm history los sis cov uas tsis tau kawm history tiam sis thaum nej mus xeem ua xam xaj yav tag dhau los thaum ub peb twb paub President George Washington nws yog Meskas thawj thawj tug president thaum nws coj pej xeem sawv los mus tawm tsam haiv neeg askiv thiab muaj yeej nyob rau hnub tim 4 lub 7 hli ntuj xyoo 1776 tseeb tiag President George Washington tsim nyog li nws yuav tau hua huab tais lawm tiam sis nws tsis ua huab tais yog vim li cas...vim li cas nws thiaj li txiav txim siab los mus ua ib tug thawj coj los sis tus president xwb?

 

Nyob rau lub neej yav pem suab peb tus thawj coj yuav tsum yog xaiv tsa los ntawm pej xeem feem coob xaiv pej xeem feem coob pom zoo pov npav rau nws mas nws thiaj li yuav yog hmoob tus thawj coj tiag tiag hos yog hais tias nyias rub nyias tus uas nyias pom zoo thiab xav hais tias ntshe yuav ua tau hmoob tus thawj coj xwb es cis li rub nws los mus ua hmoob tus thawj coj xwb es pej xeem feem coob lawv twb tsis paub tsis pom thaum twg hmoob txawm siv xaiv tau ib tug thawj coj tshiab lawm it does not workout that way.....yog leej twg ho siv lub tswv yim ntawm no rub tau ib tug twg los ua hmoob tus thawj coj los kuv xav tias ntshe nws yuav tsis work hlo li rau hmoob tiam sis tej zaum nws yuav work rau nws pab pawg ntawv xwb.

 

Pej twb pom luag teb chaws vam meej yog vim li cas luag thiaj li vam meej vim luag tsis cais pab pawg txoj kev xaiv tsa tsis yog luag yuav cia li mus rub ib tug twg uas yog tus hluas nyiam thiab xav tias nws yuav ua tau xwb coj los mus ua cov nom tswv me mas yog li ntawv lawm tus president nws yeej muaj cai los mus rub ib tug twg uas nws pom thiab paub tias yuav ua tau txoj hauj lwm ntawv coj los mus tuav....tiam sis tus president yuav tsum yog los ntawm txoj kev xaiv tsa xwb nws thiaj li yuav yog haiv neeg ntawv tus thawj coj uas muaj quality pej xeem thiaj li yuav hwm yuav hawm nws lawm tom ntej.

 

Vim tias tiam no yog tiam 21 lawm tsis yog tiam tsov rog nyab laj lawm yog tias peb tseem siv peb lub tswv yim qub qub uas tseem nyob rau tiam tsov rog nyab laj 1960 thaum ntawv coj los mus xaiv nom xaiv tswv ces ua li tus kwv tij saum toj no hais ntshe peb yuav nyob qhov qub thiab xwb....yuav mus tsis tau ib ruam rau tom ntej....kuv ntseeg tau tias hmoob txhua tus yeej xav kom mus lawm tom ntej xwb yeej tsis xav muaj leej twg nyob qhov qub los sis thaub qab ib ruam hlo li...kuv hais li no tsis tau txhais hais tias kuv yuav tsis nav thwm peb tej qub thawj coj peb tej niam tej txiv tej thawj coj noj coj ua kuv yeej ib txwm hais mas..lawv sawv daws yog peb tej heroes tus uas pib lub hau kev rau peb.

 

Peb muaj cov uas muaj qualifications txaus txawj ntse txaus doctors los yeej muaj coob tug tiam sis cov candidates uas yuav los sib tw ua hmoob tus thawj coj lawv yuav tsum tau los mus tham txog lawv lub zaim muag lawv yuav tau los mus qhia lawv tus kheej piav qhia rau pej xeem sawv daws thiab seb yog lawv tau los mus ua hmoob tus coj lawv yuav coj hmoob mus zoo li cas lawv yuav los coj hmoob mus kom txog hmoob lub hom phiaj qhov uas hmoob ntshaw ntawv zoo li cas.....leej twg yog tus tham raug hmoob siab ua tau raws li nws cov lus nws hais tsev tshaj li qhov uas nws yuav hlub hmoob txhua tus lawm nws tseem yuav yog tus ua los mus daws hmoob tej teeb meem tsis hais qhov me los sis ntau nws yuav tau los mus qhia hmoob lub meej mom qhov zoo ntawm hmoob ntawv rau neeg ntiaj teb hais tias hmoob no yog leej twg....yav tag los muaj lwm haiv neeg lawv tsis tshua to taub zoo tias hmoob yog leej twg tiag lawv muab hmoob xav mus rau qhov negatives.

 

Peb tuaj nyob rau lub teb chaws vam meej teb chaws true democracy peb twb pom txog kev vam meej peb pom txog luag tus system of government tiam sis ua li cas peb thiaj li tseem muaj lub siab cais pab cais pawg peb tseem muaj lub siab uas yog dictators xav rub tus yus nyiaj coj los mus ua yus tus thawj coj xwb?......peb twb ib txwm thuam cov teb chaws uas yog communist peb thuam hais tias lawv coj kev cai communist tsis zoo pej xeem tsis muaj freedom nom tswv muaj cai tshaj pej xeem.....peb twb tau tuaj nyob rau lub teb chaws uas yog freedom sawv daws muaj cai sib txig zog tiam sis yog vim li cas peb pheej tseem xav ua raws li peb siab xav xwb tsis fwm txog lwm tus txoj cai li.....txhais tau tias peb lub cev lam nyob teb chaws no xwb tiam sis lub siab lub ntsws twb tsis npaum li lawv cov nyob ntuj qub qab lawm thiab.

 

Txawm yog vim tej teeb meem zoo li no es ua rau peb tus yeeb ncuab pom peb qhov week points ntawm no peb tus yeeb ncuab lawv thiaj li tsis ntshai peb thaum peb tus yeeb ncuab lawv paub txog peb tej week points tag lawm lawv thiaj li tsis ntshai peb peb yuav ua yam dab tsi los thiaj li plam tag txawm tus hmoob kiag ntag los yeej muaj cov ntxeev siab tib yam peb tej yeeb ncuab lawv yeej paub txog tej week points ntawm no lawv tsuas yog ntiav ib nyuag hmoob ntxeev siab ntawv tuaj mus nyob hauv peb xwb ces peb ua dab tsi txhob xav tias ntshe luag yuav tsis paub vim muaj nyuag ntxeev siab ntawv qhia rau luag lawm.....peb cov caj dab ces tu tag tug xwb.

 

Peb faib ua pab ua pawg koj rub koj tus kuv rub kuv tus zoo li tam sim no ces peb cov yeeb ncuab mas nyiam heev li nws raug lawv siab tshaj plaws li lawv yuav ua kom hmoob liam mus rau sab twg los yeej tau tsuas yog xa ib tug nyuag neeg ntxeev siab tuaj nrog peb nyob qhuas qhuas peb qhuas txog tej nyuag hauj lwm uas peb ua ntawv xwb tiag qhuas hais tias qhov uas nej ua no yog lawm lwm pab lwm pawg tsis ua li ntawv lawv yog cov rhuav tshem hmoob ua nws kom lawv ntab plaws xwb muaj tus A B C tseem yuav pab nej tseem yuav koom nrog nej thiab......thaum ntawv kuv xav tias hmoob kawg sib tua tuag tag.....thaum ntawv ces nyuag ntxeev siab uas tuaj ntxias dag hmoob ntawv ces luag mam li hlais nws tom qab xwb.

 

Tam sim no hmoob sawv daws ib txhia ras tag lawm yog leej twg tus twg tseem siv lub tswv yim qub qub tsov rog nyab laj coj los mus siv tus ntawv nws yuav caum tsis cuag li cov uas siv qhov tshiab lawm....ib lub tsheb xyoo 1980 thiab ib lub tsheb tshiab xyoo 2014 lub tsheb twg zoo tshaj.......yog yuav kom pej xeem los mus xaiv yuav seb ob lub tsheb ntawm no lub xyoo 1980 lawv yuav yuav lub no los sis lub xyoo 2014 lawv yuav yuav lub ntawm no.....kuv xav tias cov uas xaiv yuav lub xyoo 2014 yog cov coob tshaj lawm.....vim tias cov khoob tshiab uas lawv ua rau lub tsheb tshiab xyoo 2014 nws zoo tshaj li lub tsheb qub uas lawv ua xyoo 1980 lawm pes tsawg npaug.

 

Yog hais tias lub tswv yim tshiab txoj kev tshiab lub siab tshiab nws tsis yog peb hmoob lub hom phiaj yuav tsum yog ua li qub coj li qub ib tug thawj coj twg peb pom nws peb nyiam nws vim nws hlub peb los lawm es peb cia li mus rub kiag nws los ua peb tus thawj coj hwm thiab hawm nws muab nws tsa kiag ua peb tus huab tais kiag ntag....yog peb tseem xav tau li no ces kuv xav tias peb tseem tsis tau paub txog txoj cai democracy tiag tiag peb tsis tau yog democracy (li uas kuv twb piav mentsis txog President George Washington lawm) tiam sis peb yuav yog tib co dictators uas ua raws peb siab nyiam. 

 

True democracy tiag tiag txhua yam kev xaiv tsa nom tswv yuav tsum yog los ntawm pej xeem sawv daws feem coob pom zoo pov npav yuav tsum muaj terms ua puv 8 xyoo xwb tso tseg rau lwm tus ho los ua ntxiv mus........#31 HMOOB_nyob ntuj sua teb tom qab_*

HMOOB_nyob ntuj sua teb tom qab_*
 • Guests

Posted 25 September 2013 - 06:43 AM

Zoo siab thiab hawm txog peb cov thawj coj uas nej tau muab los tso rau hauv no rau peb tau saib dua ib zaug ntxiv yog li txhais meej hais tias nej tseem khaws tau lawv cov duab lawv cov keeb kwm zoo rau peb tsev neeg hmoob li qab phav puj, yog li txhais tau ib zaug ntxiv tias peb tus xyw kev muaj yeej thiab peb tus xyw yuav rov muaj dua ib zaug xwb li yog suav daws muaj lub siab tiag vim nej tseem muaj peb tej qub nom qub tswv qub thawj coj txhua txhua tus li duab li hais los no... yog li yog yuav muab hais tiag tiag lawv tus ntsuj plig thiab lawv tus xyw lawv txoj kev hlub thiab lawv txoj kev txhawj lawv tsev neeg hmoob tseem nrog peb nyob tseem hmov tshua lawv cov me nyuam hmoob ntsuag no li peb suav daws nyob rau tom qab txawm lawv lub cev tag sim neej lawm los txhua yam zoo tseem nrog peb nyob huv tib si tsis hais cov nyob ntuj qub qab cov nyob ntuj thib ob cov nyob ntuj thib peb los puav leej tseem muaj feem yuav rov pib dua txoj kev zoo thiab yuav rov muaj dua lub neej zoo tshwm sim rov los xwb tab sis kuv muab saib lawm zoo li peb tseem tsis tau paub txog txoj kev tsa ib haiv neeg rov sawv cia sia xwb es muab txoj twg muab zaj twg los ua los tham los tsis tau lub ncaum ke li.. ib qho yeej yog qhov no raws li kuv xav... qhov ob kuj yog nyias muaj nyias pab li suav daws pheej tham ua ntu zus los thiab... yog li hnub no kuv yog tub hmoob tuaj ntuj sua teb tom qab tuaj kuv yuav muab lub meej mom lub hwj chim no rau nej txhua tus uas tau mus nyob thuj thib peb ko ua tus leg txuas mus vim li cas kuv thiaj li hais li no.. vim nej ib txwm tau nrog peb leej niam leej txi nyob thiab caum nws mus tau ntev niaj ntau lub xyoo yam li lub tsho peb txhua tus yuav cia rau nej hnav txuas mus lawm yav pem suab es seb peb puas rov muaj dua ib zaug es seb peb puas rov tshwm sim dua kuv tus no txaus siab hlo yuav txhawb nej yuav ua nej ib lub zog yuav ua nej ib sab tes tuaj tom qab.. kuv ntseeg tau li no yog li txij hnub no mus cov noj taus hais taus ua taus yuav tau xav kom dav xav txog hmoob thoob ntiaj teb nawj txhob xav ntawm ka taw xwb vim peb txhua tus yeej sawv nraim ntawm nej ib sab ntag yog nej muaj hnub ntawv tiag.. ua tsaug ntau.#32 HMOOB_Hmoobtusthawj_*

HMOOB_Hmoobtusthawj_*
 • Guests

Posted 26 September 2013 - 02:32 AM

 

Vaj Pov faj lus tseg rau peb haiv Hmoob kom nyob ua lub neej sib, sib hlub mus ib txhis.

 #33 HMOOB_Hmoobtusthawj_*

HMOOB_Hmoobtusthawj_*
 • Guests

Posted 26 September 2013 - 02:56 AM

 

Lub zim muag rau peb haiv Hmoob kom muaj zoo mus lawm yav tom ntej.#34 HMOOB_Hmoobtusthawj_*

HMOOB_Hmoobtusthawj_*
 • Guests

Posted 27 September 2013 - 02:26 AM

Cov neeg ua muaj peev xwm thiab muaj koob muaj npe nyob rau hauv peb haiv Hmoob.

 

 

Lo BliaYao – one of the very first Hmong to receive a government position in Laos.

 

Dr. Yang Dao – first Hmong to obtain a doctorate degree.

 

Mee Moua – first Hmong to be elected as a State Senator in Minnesota

There are two Hmong figures in here that are considered to be a leader because of their governmental position that they earned and received. Their action within the government that they are involved in had made a difference for the lives of the Hmong people during their time.  Example below…

 

Touby Lyfoung – Minister of Social Welfare in the Laos government.

 

Tou Geu Lyfoung – Director General of the Ministry of Justice in Laos

A couple figures in here are considered to be a leader in the Hmong community because of a particular notable action or accomplishment that they made for the entire Hmong people.  Their specific accomplishment is widely known by all the Hmong in the world.  Example below…

 

Pa Chay Vu – Lead the Hmong to fight against corrupted government officials during the French Colonized Southeast Asia.

 

Song Lue Yang - Created the Hmong Pahawh writing system.

 

Lee Lue – The Hmong greatest air combat fighter in Laos.

 

Pa Kao Her – was the leader of the Hmong Chao Fa movement in Laos after the communist Pathet Lao took power in 1975. He was assassinated in 2002 in Thailand.

 

Zong Zoua Her – was the leader of the Hmong Chao Fa movement in Laos after his brother Pa Kao Her was assassinated in 2002 in Thailand.

 

Dr. PobZeb Vang - Made the United Nations recognized Hmong as the proper term for the Hmong people.

The last group of figures in this section do meet the criteria listed in the definition of a leader above. They are either a General or powerful figure that influenced many followers and accomplishment many great things.

 

Chi You Di – Mythical Miao/Hmong king that lead its people during his time.

 

Wu Ba Yia – A Miao/Hmong leader that lead its people to fight against the Ching government in China for equality and democracy.

 

Zhang Xiumei – A Miao/Hmong General that lead its people to fight against the Ching government in China for equality and democracy in the 1850′s.

 

General Vang Pao – The great major General that lead the Hmong to fight against the Communist Pathet Lao in the Secret War during 1961-1975.  He is also highly respected for his accomplishment that brought over 100,000 Hmong people to the United States.

 #35 HMOOB_Hmoobtusthawj_*

HMOOB_Hmoobtusthawj_*
 • Guests

Posted 27 September 2013 - 02:35 AM

chiyou.jpg

 

Huab Tai Hmoob Chi You (Txiv Yawg)

 

 

In Chinese mythology, Chi You (蚩尤) is a war deity who fought the Yellow Emperor. For Hmong, Chi You is a sagacious mythical king. Chi You, “Xib Ywj” sounds like “Txiv Yawg” which can be used as a title or more literally “Great-Grandfather” in Hmong. Chi You is also the god of rain, and a descendant of Shennong, the inventor of agriculture.

Along with Yan Di and Huang Di, Chi You is a deity in Miao mythology, Chi You was the mythical leader of the Miao people (Hmong nationalists claim this), king of Jiuli, and once a follower of Yan Di. When Huang Di subdued Yan Di, Chi You was weary of the suppression and conspired with Yan Liang, another deity. Soon, Huang Di and Chi You clashed in the Battle of Zhuolu.

According to Chinese legends, after Huang Di had subdued Yan Di, Chi You and his people invaded the lands that belonged to Yan Di because Yan Di’s clan was growing at an alarming rate and posed a threat to Chi You. Yan Di’s clan then sought assistance from the Yellow Emperor (Huang Di) and both fought against Chi You at Zhuolu plains. Both sides used magical powers, but Chi You had the advantage because his troops were armed with forged swords and halberds. Using his power (perhaps a mythological explanation of meteorology used in warfare), Chi You covered the battle field in thick fog. Only with the help of a magical compass chariot (South Pointing Chariot) could Huang Di’s troops could find their way through the mist. He also used his daughter Nü Ba, the Goddess of Drought, to harm Chi You’s troops. Later on, Chi You suffered more defeats and was captured. Only Yinglong, the winged dragon, being a brave servant of Huang Di, dared to slay him. Chi You’s chains were transformed into acorn trees, while Yinglong was cursed to remain on earth forever.

According to Chinese legend, the people under Chiyou (蚩尤 Chīyoú) were defeated at Zhuolu (涿鹿 Zhuōlù, a defunct prefecture on the border of today provinces of Hebei and Liaoning) by the military unification of Huang Di (黃帝 Huángdì) and Yandi, leaders of the Huaxia (華夏 Huáxià) tribe as they struggled for supremacy of the Yellow River valley. The South Pointing Chariot the crucial reason of Huaxia’s victory. The battle, believed to have taken place in the 27th century BC, was fought under heavy fog. However, due to Huaxia’s leader Huang Di inventing the South Pointing Chariot at that battle, the Huaxia were able to negate the effects of the fog. After the loss, the original tribe split into two smaller splinter tribes, the Miao (Hmong) and the Li (黎 lí).

 

The Miao migrated southwest and Li southeast as the Huaxia race, now known as Han Chinese race, expanded northwards. During the course of Chinese history, they were regarded as “barbarians” by the increasingly technologically and culturally advanced Han Chinese. Some fragments of the races were assimilated into the Chinese during Zhou Dynasty.

Yet, in other versions, the people of Jiuli fragmented in 3 different directions. It is said Chiyou had 3 sons, and after the fall of Jiuli, his oldest son led some people south, his middle son led some people north, and his youngest son remained in Zhuolu and assimilated into the Huaxia culture. Those who were led to the south established the San-Miao nation. Perhaps due to this splitting into multiple groups, many Far Eastern people regard Chiyou as their ancestors, and by the same token, many question the ethnicity of Chiyou as exclusively Hmong or otherwise. In some circles of thought, the Koreans also regard Chiyou as an ethnic ancestor. Chiyou is also regarded as one of China’s forefathers alongside the ethnic Han ancestors, Huangdi and Yandi.

Other mythology states that Chi You had 81 brothers, and was a grotesque looking creature: he had six arms, four eyes, the head and hooves resembled an ox and his head was made of metal (copper and iron, mentioned 銅頭鐵額). He was actually not of such a creature, but wore an iron mask that enabled others to see him as such. His disguise enabled him to mislead those who approached him and thus, saw him as a beast. He only ate stones and pebbles; therefore his teeth were almost unbreakable. One of his achievements was the first use of metal weapons in warfare. He is said to have forged the first swords from bronze or copper. In the same manner as his iron mask of heavy metal. He was violent and no one could defeat him.

According to notes by the Qing Dynasty painter Luo Ping/Luo Pin:
“Huang Di ordered his men to have Chi You beheaded… seeing that Chiyou’s head was separated from his body, later sages had his image engraved on sacrificial vessels as a warning to those that would covet power and wealth.

This has led some researchers to believe that the Taotie motif widely used in bronze decor is a reference to Chiyou and is used to serve as a warning to people who covet power and wealth, like Chiyou who tried to covet the land belonging to Yandi.

 #36 HMOOB_Vaj Tsab Xeem Lis_*

HMOOB_Vaj Tsab Xeem Lis_*
 • Guests

Posted 27 September 2013 - 02:48 AM

Nej yeej tso duab Hmoob cov thawj coj tag los lawm coob leej ntau tus tab sis kuv xav paub hais tias ua tus lawm yav pem suab yuav yog tus zoo li cas thiab yog leej twg os?

 #37 HMOOB_Hmoobtusthawj_*

HMOOB_Hmoobtusthawj_*
 • Guests

Posted 27 September 2013 - 02:53 AM

Lis Foom tsev neeg nyob Looj Hej 1928 (Nplog teb).


screen12.jpg

 

Daim duab thaum ub tub Npis Lis Foom lawv tseem yau.

 


Lis Foom tsev neeg nyob Looj Hej , Xeev Kham 1928 (Nplog teb).
Yawg Lis Foom yug xyoo 1888 thiab tuag tim 12 lub 12 hlis 1939. Nws txiv hu ua Nraj Pov Lis.


Daim duab  thiab cov neeg npes nyob rau hauv:

Kab pem hauv ntej, sab lauj rau sab xis:


1- Tub Npis (los xab tus tub thib 3),


2- Tub Ntxawg ( los xwm 4),


3- Tub Liab (tus tub thib 5),


4- Yawg Lis Foom (txiv tsev),


5- Maum Nob (tom qab no yuav Tub Lis, Yawg Hlob Vaj Pov tus tij laug hlob. Tsheb sib tsoo Tub Lis tuag nws los yuav Col. Muas Xwm. Maum Nob tuag nyob Géorgie, USA xyoo 2006),


6-Kwm Cua (Lis Foom tus niam peb puag nws tus tub Tsu, tuag xyoo 1929)


7-Maum Ntxhoo, yuav Nkaj Zeb Vaj tuag xyoo 2006)Kab nram qab sab lauj rau sab xis:

1- Lis Choj (Lis Foom tus tub hlob),

2- Yaj Tooj Xeeb ( Phauj Zuag tus txiv)


3- Pob Zeb ( Lis Foom tus tub hlob ua toj xeem, poob nees tuag, nws Phas Nyas Tub Npis thiaj yuav nws poj niam, yog niam Phas Nyas Npis hlob tom qab no)


4- Thoj Nplias (niam Lis Choj)


5- Niam Lis Foom  hlob tuag xyoo 1945 ( hu ua Vab Yaj)


6- Niam toj xeem Yaj ( hu ua Maum los yog Paj Zuag)

 

 #38 HMOOB_saubsimyajlaug_*

HMOOB_saubsimyajlaug_*
 • Guests

Posted 27 September 2013 - 03:00 AM

Nej yeej tso duab Hmoob cov thawj coj tag los lawm coob leej ntau tus tab sis kuv xav paub hais tias ua tus lawm yav pem suab yuav yog tus zoo li cas thiab yog leej twg os?

Tus ua yov coj peb Hmoob mus lawm yav pem suab ntawd ces koj mus saib ntawm daim iav ces koj yov pom nws lub ntsej muag zoo lis cas ntag los mas.  Tus ntawd yog tus yov coj peb Hmoob mus lawm yav pem suab os phooj ywg.  Thaum twg koj pom nws no ces koj tuaj qhia peb thiab nawb.  #39 HMOOB_Vaj Tsab Xeem Lis_*

HMOOB_Vaj Tsab Xeem Lis_*
 • Guests

Posted 27 September 2013 - 04:01 AM

Phoojywg aw, txawm yog sawv daws pheej mus saib daim iav xwb es nyias thiaj pom nyias tus kheej zoo tshaj xwb.  Thaum kawg koj los hais tias koj thiaj yog Hmoob tus coj, kuv los kuj hais tias kuv thiaj yog Hmoob tus coj es sawv daws thiaj sawv los sib tua sib txeeb nom los mas.  Nej twb pom Pha Nyas thiab Faiv Ntaj nkawd, txawm yog yawm yij thiab yawm dab los ib leeg mus tuaj ib sab yaum Hmoob rov sib tua Hmoob xwb ne.  Txog kawg tus swb los tsis tau av nrog luag nyob, tus yeej los tsis tau dab tsi li thiab.  

 

Tseg kiag txoj kev yus mus saib daim iav os nawb, vim yog saib daim iav ces yus rov pom yus tus kheej xwb nas.  Thov cia lwm tus sab nraud saib yus mas thiaj yuav coj tau Hmoob tiam tshiab no os nawb.#40 HMOOB_Nov yog suab pej xeem_*

HMOOB_Nov yog suab pej xeem_*
 • Guests

Posted 27 September 2013 - 07:40 AM

Nyob zoo cov kwv tij hmoob txhua tus,  yog nej twb muab hmoob cov thawj coj uas muaj npe xws li saum toj no los tso rau peb tau saib tag lawm peb ua tsaug rau nej txhua tus uas tau piav thiab tso los no lawm ntag.... yog li zaum no nej kuj elect cov npe uas niaj hnub niam no cov neeg tseem ceeb uas lawv tseem muaj txoj sia lawv tseem muaj lub siab hlub hmoob tiag lawv cov npe los tso rau ntawm no thiab nej muab lawv cov background los yog lawv cov Civil los tso rau ntawm no peb mam nyeem ib tug zuj zus thiab saiv lawv lub zeem muag seb tus twg yuav kam los ua hmoob tus thawj rau tiam no tiag ces peb mam muab score li luag lwm haiv neeg luag election assembly rau tus ntawv kiag tus twg suab pej xeem pom zoo coob ces muab tus ntawv xwb raws li kuv xav yog nej pheej tsis ua txoj no ces pheej hais hais los tsis tshwm sim li os vim tej hauj lwm no twb tsis yog xyoob ntoo ua ne nws yog neeg lub tswv yim ua ne nws yog txoj kev xaiv ne... yog nej tsis ua li no ces leej twg los ham tsi txaus siab los ua tus thawj coj li cov phooj ywg tau hais los saum toj no xwb las as... nej muab kom tau li hais no peb mam tuaj nrog nej xaiv nawj.... tiam sis txhob muab nws daim duab xwb muab tag nrog nws kev kawm txuj kev ua laj ua kam kev lag kev luam xyoo no txog xyoo no ua dab tsi..... li peb suav daws pom lwm haiv neeg luag hais ne puas yog tus no xyoo no txog xyoo no nws ua yam hauj lwm no ........ muab li no nawj.... seb nej puas interest txoj hauj lwm no xwb mas yog txhua tus hais tias tsis tseem ceeb ces tsis thas tham tham li laud... yog ho muaj neeg sawv pes tsees los muab cov npe thiab lub luag haum lwm no ces yeej muaj thiab zoo xwb.... kuv lam tuaj tawm tswv yim ua si nov xwb nej tsis yeem los txhob cem nawj... tsis tag li nej ho pom li cas los qhia kuv xwb txhob hais lus phem ov... kuv yeej paub tias nej yeej muaj kev xaiv tsa los lawm ntau zaus tsis hais koom haum tsis hais kaum yim xeem nej twb ua txhij ua txhua lawm tab sis zaum no tsis pub rau npe tias koom haum no lawm ov ho rau npe kom tsim nyog lub npe rau hmoob xwb lo lus hais tias koom haum no ses lus nplog lawv hais tias  xab maj khoos  (  Samakhoum ) no laiv samakhoum ses nws tseeb tsa los ua kev lag luam xws li Company xwb ne yog yuav muab hais tiag tiag ces kev nriav nyiaj los ua ib qho hauj lwm qhov twg xwb tsis nyob rau tus lej thiab lub npe ntawm haiv neeg li nawj.. ntiaj teb luag yeej muaj koom haum txhua txhia nrho ntag tsis txwv tsis txiav tab sis koom haum yog koom haum laiv kev coj noob neej neeg nws ham yog nws hos li no xwb.. ua tsaug ntau#41 HMOOB_MNcYt_*

HMOOB_MNcYt_*
 • Guests

Posted 27 September 2013 - 08:23 PM

Kuv pom tau tias peb hmoob lub community yog ib lub community loj heev....tsis hais hmoob meskas, hmoob fab kis, hmoob australia, hmoob nyab laj, hmoob thaib, hmoob nplog, hmoob suav, thiab lwm lub teb chaws uas muaj hmoob nyob puav leej hu tau tias yog hmoob community...yog hais tias peb ua tau li cov teb chaws asia (ASEAN) thiab europe (European Union) es sau tag nrho cov teb chaws uas nyob rau sab ntawv coj los mus koom ua ib lub community loj loj xwb peb lub zog yuav loj heev...peb lag luam yuav mus tau zoo heev thaum uas hais hmoob sawv daws to taub mus ib yam lawm kuv xav tias nws yuav yog ib qho market place rau peb hmoob.....lag luam ntawm hmoob meskas mus rau hmoob suav, lag luam hmoob suav tuaj rau hmmob meskas, lag luam ntawm hmoob meskas mus rau hmoob nplog....etc.

 

Thaum ntawv ces hmoob muaj nyiaj siv muaj noj muaj haus tsis zoo li tam sim no lawm......yog tias peb ua tau li no tiag sau tag nrho cov hmoob nyob thoob ntiaj teb no los ua ib lub community loj loj li kuv hais ntawv kuv xav tias hmoob yuav vam meej heev

kev lag luam ntawm hmoob mus rau lwm teb chaws kuv xav tias yuav mus tau zoo...yuav ua rau cov txom nyem muaj nyiaj tuaj....coj uas ho muaj nyiaj, muaj pob peev ntau yuav ha yam muaj nyiaj tuaj xwb.

 

Peb twb pom txog meskas kev lag luam peb siv tib tug system mus zoo li ntawv tiam sis peb tsis muaj teb chaws txawm nyob rau lub teb chaws twg los peb follower lub teb chaws ntawv txoj cai.

 

Peb sim mus nrog luag investment tsis hais mus rau sab twg...sim mus rau hauv luag cov stock market mus nrog luag sib tw yuav stocks los sis bonds etc.......yuav ua rau peb muaj nyiaj tuaj.#42 HMOOB_MNcYt_*

HMOOB_MNcYt_*
 • Guests

Posted 28 September 2013 - 11:52 PM

Li uas kuv hais tag los ntawv hmoob tus thawj coj nyob rau lub neej pem suab nws yuav tsum los ntawm txoj kev xaiv tsa ntawm pej xeem los mus yuav tsum yog pej xeem feem coob lawv pom zoo lawv los mus vote rau tus twg ces tus ntawv tau xwb peb yuav tsis siv lub tswv yim li yav tag los uas peb ib txwm siv coj los mus xaiv tsa los yog tsa hmoob ib tug thawj coj twg vim lub tswv yim qub ntawv peb siv los tau 50 tawm xyoo no peb thiaj li tseem nyob qhov qub tsim nyog li peb yuav tau pauv dua siv qhov tshiab mus lawm....peb twb nyob rau lub teb chaws vam meej teb chaws democracy tiag tiag ua dab tsi los peb yuav tau siv li luag thiab...luag thiaj li saib peb rau nqi  yog tias peb tseem coj li qub ua li qub siv li qub xwb ces luag yuav saib yus tsis muaj nuj nqis pes tsawg...kev xaiv tsa cov thawj coj los ib yam peb yuav tau siv raws li democracy tiag tiag peb cov hmoob nyob lwm lub teb chaws lawv thiaj li saib peb rau nqi....kuv xav hais tias tsis hais hmoob nyob lub teb chaws twg....sawv daws puav leej saib ntsoov peb tos rawv peb xwb....yog thaum twg peb ua tau lawm tiag ces lawv kawg koom nrog peb xwb yom.....yog tias peb ua dog ua dig zoo li no xwb ces kuv xav tias tej zaum lawv yuav tag kev cia siab rau peb lawm....lwm zaug peb txawm yuav ua dab tsi los lawv yuav tsis saib peb rau nqi lawm..lawv yuav thwm tias qhov uas peb ua ntawv nws yog kev lag luam xwb....nws yuav tsis yog ua kom hmoob ciaj haiv tiag tiag.....thaum uas hmoob lwm lub teb chaws saib peb tsis rau nqi lawm ces tab peb txawm ua tiag tiag los lawv yuav tsis support hmoob meskas ntxiv mus lawm...vim ua tsis tau dab tsi hlo li....tsuas yog make money thiab corruption xwb.

 

Kev xaiv tsa hmoob tus thawj coj peb yuav tau tsim tsa ib pab neeg los mus tuav qhov ntawm no xws li cov 18 xeem ib xeem twg yuav tau xa cov tub ua hauj lwm thaj tsam 5-6 leej tuaj los mus form ua ib lub organization los mus tuav txog teg dej num uas yuav los mus xaiv tsa hmoob tus thawj coj. Thaum pab ntawm no muaj coob txog 50-60 tawm leej lawm lawv yuav tau los mus tsim cov kev cai los mus tuav thaum ntawv peb yuav tau hu lub koom haum ntawm no hu ua "The Election Committee" 

 

Lub koom haum The Election Committee ntawm no nws lub luag hauj lwm yog los mus nrhiav cov candidates uas muaj peev xwm muaj kev txawj ntshe los mus sib tw xaiv tsa coj los mus ua hmoob tus thawj coj lawm yav tom ntej. Cov candidates uas lawv ntseeg tau lawv tus kheej tias lawv muaj peev xwm yuav los ua tau hmoob tus thawj coj yuav tau los mus register rau lub koom haum ntawm no thaum ntawv ces lub koom haum mam li los mus xyuas seb tus twg puas yuav meet qhov requirement uas tau teev tseg nyob rau lub koom haum txoj cai....cov candidates tus twg tsis ua raws txoj cai muab tus ntawv tshem tawm.

 

Thaum uas tau cov candidates tag txhua tus lawm raws li teev tseg lawm yuav tsum tau los mus muaj qhov uas primary election xws li cov The Election Committee ua cov los mus xaiv los mus vote kom tau li 2 tug uas muaj peev xwm tshaj li lwm tug los mus sib tw...thaum no ces 2 tug ntawm no mam li los mus campaign rau peb xeem seb pej xeem seb peb xeem xaiv tus twg lawm xwb.

 

Hos tsis ua li ntawv ces cov yuav tag nrhov cov candidates txhua tus ua tau tuaj mus register ntawv thaum ntawv ces cov candidates ntawm no lawv yuav tau los mus campaign qhia lawv tus kheej tau pej xeem qhia txog lawv lub hom phiaj ntawm lawv rau pej xeem sawv daws txhua tus muaj cai los mus rau pej xeem pov npav......tus twg tau cov suab ntau los ntawm pej xeem tus ntawv yog tus yeej (peb tsis siv qhov electoral vote los sis electoral college li meskas....peb pib qhov yooj yooj yim ua ntej seb mus tau li cas tso) thaum nws yeej lawm nws yuav yog hmoob tus thawj coj tiag tiag....tsis yog ib pab pawg twg tus thawj coj nws yuav tau los mus ua hauj lwm rau hmoob tiag tiag.

 

Thaum tau hmoob tus thawj coj lawm nws yuav xaiv leej twg los ua nws tus lwm thawj coj los nyob ntawm nws tus kheej pom zoo leej twg nws cia li mus rub los ua los tsis muaj leej twg hais tau dab tsi vim tus thawj coj nws yeej muaj cai xaiv tus lwm thawj coj thiab cov uas los mus ua hauj lwm rau nws.

 

Thaum uas tau peb tus thawj coj thiab nws pab neeg ua hauj lwm rau nws tsa txhij tag nyias muaj nyias hauj lwm lawm nws yuav tau los mus nrhiav kev txhim kho txhua yam tsis hais mus rau sab twg sab kam noj kev haus ntawm hmoob (economics)  los sis kev sib raug zoo ntawm hmoob txhua pab pawg rub sawv daws los mus tuav tes ua ke sib puag xwb pwg ua kev muaj kev sib sab laj ua hauj lwm ua ke mus txhob ua pab ua pawg li yav qub lawm peb siv tib tug system mus lawm xwb...hmoob tus thawj coj nws yuav tau mus koom nrog rau lwm haiv neeg lub community yuav tau mus piav txog ntawm hmoob rau lwm tus lub community kom luag paub hmoob tias hmoob zoo li cas coj li cas luag thiaj li yuav muaj kev kooom tes nrog hmoob tsis hais kev lag luam los yog lwm yam kev vam meej kev txawj ntshe.

 

Dhau li qhov ntawv lawm hmoob tus thawj coj nws yuav tau los mus leg txog hmoob li tej cultures poj coj noj yawm coj ua qhov uas zoo ntawv kom menyuam hmoob sawv daws tau kawm tau khaws tseg ua hmoob tug mus lawm toj ntej kom tsis pub ploj mus...xws li tej nyuag kwv txhiaj raj, ncas,, tej nyuag uas ib txwm yog hmoob cultures tiag tiag hmoob zaub mov kam noj kev haus tshoob kos, txiv xaiv, qeej tej ntawv tsis pub ploj mus....kom menyuam hmoob khaws tau tej no tseg.

 

Dhau li tej no lawm peb yuav tau mus international mus deal nrog cov teb chaws uas tseem muaj hmoob nyob ntawv txog lub hom phiaj ntawm uas peb hmoob meskas tau rov qab los mus rau lub teb chaws ntawv tsis yog los ua dab tsi yog los txhawb nqa thiab pab lub teb chaws ntawv txhawb nqa thiab txhim kho peb cov hmoob uas tseem nyob rau lub teb chaws ntawv kom peb peb cov hmoob ua kom tau ib tug pej xeem kom zoo rau luag hwm luag txoj cai thiab tus thawj coj ntawm lub teb chaws uas peb nyob ntawv....kom peb cov hmoob uas tseem nyob rau lub teb chaws ntawv sau kom tau los mus ua pab ua pawg kom lawv tuav lawv lub npe hmoob tseg mus tsim tsa kom muaj kev lag luam rau lawv nrhiav lub hau kev uas yuav txais lawv cov kev lag luam ntawm lawv kom coj tuaj muag kom tau rau teb chaws mekas ntawm no pab lawv hais txog kam noj kev haus yuav ua li cas lawv thiaj li yuav tau noj tau haus.....coj peb tej kev lag luam ntawm meskas no mus nkag kom tau rau hauv lawv kom peb thiab lawv sib pauv tau kev lag luam mus los......hmoob meskas cov uas muaj nyiaj xav mus investment nyob rau lwm lub teb chaws nrhiav kom tau lub hau kev kom yooj yim rau lawv nrhiav kom tau cov companies uas yuav txais lawv cov khoom lag luam lawv mus ua sab tim ub txais tuaj mus muag nyob rau meskas los sis lwm lub teb chaws..

 

Hmoob yuav tau muaj hmoob banks los mus control hmoob tej nyiaj kom tsis txhob tawm rau sab nrauv zoo nraus li cov ntses uas tsis txhob pub mus nkag lwm tus lub pob tawb cia cov ntses ntawv nkag rau hmoob lub pob tawb xwb ntshe nws yuav zoo dua li hmoob ua tau zaub mov tseeb tiag yuav tsum cia hmoob noj tiam sis hmoob ho tsis cia hmoob noj es mus hais kom lwm tus tuaj muab noj tag lawm.

 

Li kuv hais ntawv tom ntej no yog leej twg yog hmoob tus thawj coj tiag tiag txog yog ib pab pawg twg tus thawj coj nws yuav yog ib qhov big challenge rau tus thawj coj ntawv heev nws yog yog ib qho test hais tias ua li nws puas yuav ua tau hmoob tus thawj coj tiag tiag thiab nws puas yuav muaj peev xwm mus rub kom tau hmoob nyob tag nrho qab ntuj los kom los mus ua ib tsob hais tias yog hmoob lawm tiag tiag yog tias nws fail ib nqe uas hais los ntawm no nyob rau lwm term peb tsis txhob xaiv nws lawm.

 

Peb yuav tau nkag mus rau hauv koom haum UN (United Nations) tej thaum lawv muaj sib tham los yog sab laj dab tsi hais txog cov minorities uas nyob rau ntiaj teb no peb yuav tau nkag mus koom lawv mus qhia peb tus kheej rau lawm....yog thaum twg muaj teeb meem dab tsi tshwm sim rau peb cov hmoob uas nyob rau lub teb chaws twg kom tus tswv teb chaws ntawv txhob muab lawv tua cia peb hais lawv ua ntej tso yog thaum peb hais tsis tau lawm tus twg nws ho tawv dhau heev lawm nws raug teeb meem ces peb yuav pab tsis tau tus ntawv.

 

Peb yuav tau support peb tej tub tej ntxhais kom yeej meem kawm ntaub kawm ntawv mus kom kawg li qhov uas yuav kawm kom tau tus uas yuav mus ua nom ua tswv nrog meskas nyob rau meskas xab phas los kom peb support nws thaum peb muaj cov nom tswv coob nyob rau meskas xab phas los yog sab tub rog thaum ntawv lawv yuav yog ib lub zog uas pab tau peb heev li kuv twb tau tham txog cov Jewish.

 

Thaum uas hmoob tag nrho ntiaj teb no sau tau los ua ib pag ib pawg lawm tiag tiag thaum ntawv peb lub zog yuav loj heev yuav ua dab tsi yog tias peb ua mus rau qhov uas yog lawm ces luag tsuas muaj qhov ntshai peb lawm xwb.....thaum zoo li ntawv lawm peb coj peb tej kev lag luam ntawm no coj mus ua kom tau ib part li 5-10% ntawm meskas kev lag luam kom meskas lees paub peb hais tias peb kuj yog ib feem me me uas nyob rau meskas kev lag luam...thaum no ntag lau.....cov teb chaws uas nyob rau yav ntuj qub qab uas tseem muaj hmoob nyob lawv yuav ua tsis tau li cas rau peb ib tug hmoob qhov twg hlo li...yog lawv tseem tsuj caij peb thiab ces?......peb sawv daws koom siab muab nws kev lag luam ban kiag xwb.

 

Li kuv twb piav tag ntawv lawm zoo li Israel thaum twg Hamas thiab Hezballah ib lub rocket twg tuaj poob kiag rau Israel xwb ces Israel twb xuas jets mus bomb ua nwg cov nyuag ntawv tsis pom qab dhia tag nrho.....Jewish control tau meskas hais txog sab politics yog vim li cas peb ho yuav tsis ua kom peb no control tau me me txog sab economic?

 

 #43 HMOOB_mismis_*

HMOOB_mismis_*
 • Guests

Posted 29 September 2013 - 05:02 AM

Peb Hmoob lub neej txheej niam no yov tsum yog lis tus phooj ywg ua tau hais saum toj no lawm.  Yav tag los ces sawv daw muab dej saib tus ntus thiab muab neeg saib ua phlus xwb es thiaj lis tsis tau ib tug neeg muaj peev xwm tiag, tiag los khiav dej num hlub peb haiv Hmoob kom muaj kev vam meej tiag, tiag.  Lub neej yav tag los ces yog leej twg muaj kwv tij coob ces tus ntawd cia lis mom txheej ua tus thawj lawm xwb.  Yav tag los ces yog tia leej twg tua qaib tua npua thiab muab nyiaj ntau, ntau rau Tub Npis Lis Foom ces nws cia lis muab tus ntawd tsas ua ib tug nais npab lawm xwb.  Lub neej niam no peb tsis txhob siv lub tswv tshav noj tshav hau thiab tshav nnyiaj lis yav tag los lawm.   Peb yov tsum siv lub tswv yim txawj ntses tsos cais rau lawv daws los xaiv ib tug thawj los saib sawv daw tiag, tiag.  Nws yov tsum muaj 1 thiab 2 Term ntawd los ua tus thawj saib sawv daws xwb ces hos tsas dua lwm tus los ua ntauj ntxiv mus.  

 

Peb Hmoob lub neej txoj kev ua nom ua tswv yav tag los ces yog tia tsev neeg ntawd muaj ib tug ua tus coj ces nws vam nws tej me tub me  nyuam los ua ntxiv mus xwb nws yeej tsis kam faib rau leej twg ua lis.  Lub niag tswv yim qia dub thiab txhav khawv lis ntawd peb yov tsum muab tsos pov tseg.  Txawm tia Vaj Pov tuag tag lawm es nws hos muaj tej tus tub hos muaj peev xwm coj tau peb Hmoob los peb yov tsum cia nws los piav seb nws hos yov muaj peev xwm coj tau peb Hmoob mus zoo lis cas.  Yog tia nws hos tsis muaj peev xwm npaum lis luag lwm leej lwm tub Hmoob no los kuj cia rau luag lwm tus los ua thiab vim txheej niam no peb Hmoob muaj cov kawm txawj kawm ntses coob, coob heev lis lawm.  Niam no Vaj Pov cov tub yeej tsis tau hnov tia muaj leej twg kawm ntawv tiav qib siab los lis.  Vaj Pov cov tub mas yov tsum tsis txhob ua, ua sis es yov tsum rau, rau siab kawm ntawv es thiaj lis yov muaj peev xwm los coj tau Hmoob thiab.  Tus Npis Lis Foom los kuj hnov tia muaj tus puav kuj tau kawm ntawv tiav qib siab los lawm thiab.  Peb yov tsum tau xaiv tag sawv daws tsis hais cov tub nom tub tswv los yog cov tub pej xeem leej twg yos muaj peev xwm ua tau tus coj peb Hmoob kom muaj kev vam meej los peb yov tsum tau Vote rau nws los ua thiab.  Peb yog Hmoob lawm ces ib leeg yov tau los khiav hauj lwm ib ntus los pab Hmoob kom tau noj tau haus mus lawm yav tom ntej.

 

Lub neej yav tag los ua thaum ub sawv daws tseem nyob rau hauv teb chaw Nplog ces Huab tai Nplog tsev neeg txij puag thaum ub los ces tus ua huab tais tag ces tus tub ua ntxiv mus lawm xwb yeej tsis kam muab tus huab tai rau leej twg ua lis.  Tej pej xeem neeg Nplog kuj pom tau tia ua lis ntawd yog ib lub tswv yim qia dub heev thiab tsis muaj kev ncaj ncee mus rau kev vam meej yog lig ntawd Nplog thiaj lis tsis xav kom muaj Huab Tai ntxiv lawm.  Nplog thiaj lis xum muab Huab Tai Nplog tsev neeg coj mus tua pov tseg nyob rau lub zos Viang Xai.  Huab tais Nplog tej qub nom thiab tej qub luj noob ces kuj raug coj mus tuag tag ib yam thiab.  Tub Npis Lis Foom los kuj raug coj mus tua pov tseg nyob rau lub zos Viang Xai ntawd ib yam nkau.

 

Vim lis cas Tub Npis Lis Foom thiaj lis raug txhom coj mus raug txim nyob rau hauv Viang Xai mus txog rau thaum luag muab nws coj mus cuab phiaj sawv ntsug rau thab ham sawv ua ib pab coob, coob tua nws cuag tus tsis mus txog rau thaum nws siav tus nrhos?  Thaum ub Tub Npis raug Suvana Phuma dag tia kom nws tsis txhob khiav tawm hauv teb chaw Nplog es cia Vaj Pov khiav tawm teb chaw tag lawm ces Tus Npis yov tau los ua tus coj Hmoob tag nrhos nyob rau hauv teb chaw Nplog lawm xwb.  Tub Npis lub siab kub lug nws thiaj lis mus thaiv Hmoob kev nyob rau ntawm tus choj Him Hawj tsis pub Hmoob mus lis.  Hmoob khiav rog los txog ntawm tus Choj Him Hawj ntawd mas sawv daws los khuam coob lis coob yog lis ntawd thiaj lis muaj ib tug yawg Hmoob thiaj lis hais rau Tub Npis Lis Foom tia kom Tub Npis txav kev es tsos Hmoob mus.  Tub Npis ua nruj lis nruj tsis txav kev rau Hmoob mus lis yog lis ntawd thiaj lis muaj ib tug Hmoob cem Tub Npis tia niag rog peb khiav peb nas koj tsis txav kev rau peb mus peb yov muab koj nkaug riag rau kom koj tuag kiag.  Txawm Hmoob yov hais lis cas los Tub Npis tsis txav Hmoob kev lis.  Nyob rau ntawm tus ntug coj Him Hawj ntawd lawv thiaj lis sib tua raug neeg ntshav liab vog.  Tub Npis muaj lub siab phem heev rau Hmoob thiab nws tsis hlub Hmoob rau thaum lub sib hawm sawv daw khiav rog tiam sis Tub Npis tib tsis nco qab lawm tia nws yog tog Pab Thej Lau thiab Faiv Ntaj Lauj Npliaj Yob lawv ib tug yeeb ncuab loj heev.  Txog thaum kawg luag thiaj lis muab nws txhom tau coj mus rau txim nyob rau hauv Viengxai mus txog rau thaum lawv muab nws tua tuag.  Tub Npis yog ib tug neeg muaj lub siab phem heev rau tej pej xeem Hmoob yog lis ntawd nws tuag thiaj lis tsis muaj lub ntxas.  Lub sib hawm ua lawv yov coj Tub Npis coj mus tua pov tseg ces Tub Npis niaj hnub hus nkauj cem tog Pab Thej Lau yog lis ntawd lawv thiaj coj Tub Npis Lis Foom coj mus sawv rau tom tiaj cuab phiaj.  Lawv mam lis kom thab ham sawv ua ib pab coob, coob tua ib tsaug mus rau Tub Npis ces Tub Npis thiaj lis tuag.  Tub Npis thiab Huab Tais Nplog tsev neeg nrog rau nws cov qub nom qub tswv ces raug txim txom tuag tag nyob rau hauv lub Camp #1 nyob rau hauv Viangxai ntawd.   Suvana Phuma ib leeg thiaj lis tsis raug coj mus tua nyob rau hauv lub Camp #1 ntawd vim tia Suvana thiab Suphanavong nkawv yog ob kwv tij xwb.  Nkawv muaj ib lub hom phiaj los rhuav tshem huab tai tsev neeg thiab rhuav tshem Fab Kis tawm hauv teb chaw Nplog vim thaum ub Fab Kis tuaj mus nyob rau sab Indo-China ntawd Fab Kis sau ses hnyav heev rau tej pej xeem sawv daw thiab Fab Kis tua, tua neeg heev.  Huab Tais Nplog yog ib tug Huab Tai tuaj Fab Kis tog yog lis ntawd tej pej xeem neeg Nplog thiaj lis xum tsis yuav Huab Tai.  Lawv muab Huab Tai tsev neeg coj mus tua tuag tag  pov tseg.  Teb chaw Nplog thiaj lis tsis muaj huab tai lawm.  Niam no lawv muaj President lawm xwb.

 

Thaum ub Vaj Pov yog Huab Tai Nplog ib tug thawj tub rog.  Niam no Vaj Pov tuag tag lawm ces Hmoob nyiam muaj President lawm thiab xwb.  

        

 

                                                     #44 HMOOB_roobris_*

HMOOB_roobris_*
 • Guests

Posted 29 September 2013 - 05:51 AM

screen10.jpg

 

Tub Npis Lis Foom, Faiv Ntaj Lauj Npliaj Yob, Yaj Thoj Tub.

 

Tsev Hmoob Lis thiab tsev Hmoob Lauj rov los ua kes ib zaug mam lis sib ncaim.

 

Thaum ub tub Npis Lis Foom thiab Faiv Ntaj Lauj npliaj Yob nkawv yog yawm yij thiab yawm dab.  Fab Kis muab nkawv coj los sib twv seb leej twg thiaj lis tau los ua tus ntawj saib tej pej xeem Hmoob sawv daws.  Thaum ntawd Tub Npis Lis Foom txhav kiag Faiv Ntaj tug yog lis ntawd Faiv Ntaj thiaj lis tus siab mus koom nrog txog Pathej Lao lawm.  Tus Npis thiaj lis tuaj Huab Tai tog. #45 HMOOB_Vam Ntshiab_*

HMOOB_Vam Ntshiab_*
 • Guests

Posted 29 September 2013 - 02:31 PM

Yog tam sim no Meskas tseem tsa kiag ib tus Hmoob los ua thawj coj rau Hmoob thiab ces peb ib txhia mam khiav kiag mus nyob Mev teb hos ib txhia khiav kiag mus nyob Canada xwb tiag lawv.  Thaum no ces peb Hmoob thiaj muaj peb tus thawj coj los sib twv.  #46 HMOOB_Hmoob Npwg_*

HMOOB_Hmoob Npwg_*
 • Guests

Posted 29 September 2013 - 08:29 PM

Nws tsuas muaj ib tus yog laib, ib tus yog phab ej xwb.  Yog phab ej tuag ces laib ciaj.  Laib tuag ces phab ej ciaj xwb os.  Leej twg yeej ces tus ntawv thiaj yog phab ej xwb.  Nej twb paub Fabkis tshuav nqis ntau heev es Fabkis thiaj tuaj txog sab Indochina ua cas zoo li sab teb chaws ntawv tseem tsis tau tu ciam dej ciam av thiab tsis paub tsa nom tsav tswv li ces Fabkis mam tuaj xeem tsa nom tswv kav sab teb chaws Indochina thiab tu ciam dej ciam av rau sawv daws nyob kom tsis txhob sib tua sib txeeb av ntxiv lawm.  Yog li Fabkis kuj tshuav nuj nqis ntau heev thiab luag thiaj tuaj sau se nyhav li nyhav, tab sis Fabkis sau ib npaug ces nom nplog kom mus sau ob npaug, thaum mus txog nais bab ces yog 4 npaug tuaj lawm.  Yog li pejxeem thiaj them tsis taus thiaj muaj cov sawv los tawm tsam Fabkis.  Cov tau nrog Fabkis noj ces nqus ceg hlo tuaj Fabkis tog.  Muab hais mas ntev dhua lawm, tab sis qhov tseeb ces tog pabthej lao thiaj yog tog yog, tog tuaj Fabkis thiab Meskas ces yog tog dev tau nqaij noj ces lam ua thawj mus caum kom tau noj xwb.  Meskas siab phem lawv tuaj pov nqaij rau dev sib tog xwb os thiab Meskas thiaj tau muab lawv tej cuab yeej ua rog qub qub pov tseg xwb.

 

Hais txog kev npam ces Hmoob ib txwm hais tias leej twg tua tsis taus neeg ces ua tsis taus nom.  Leej twg yuav ua nom zoo nom phem los yeej muaj lwm pab ntxub tsis nyiam.  Tus neeg twg xav mus ua thawj coj ces yeej muaj lub siab phem tag nrho, tus pej xeem xwb thiaj siab zoo os.  Ua neeg yus tsis tua luag ces luag tua yus ntag, yus muaj pes tsawg txoj kev xaiv.  Kev ua nom tsis yooj yim kiag os nawb.  Kuv yog ib tus pejxeem xwb los kuv paub zoo lawm.   Leej twg ua thawj tsis tawv txais ces kawg tuag os nawb, txhob xav thiab hais txog tias Hmoob tsis hlub Hmoob li.  

 

Qhov Phanyas raug tua no vim nws ntshaw nom zog lawm xwb.  Nws yeej raug tog phobtheb lao teev cia puag thaum Fabkis ua ntu zus los txog xyoo 1975.  Luag tos tsis taus nws yuav muab nws xuab li tus ntsaum, tab sis luag lam dag thiab hais lus zoo zoo kom tau muab nws coj los pauj kev ntsim siab xwb.  Ua neeg nyob yus tsis paub yus tus plaub mob ces kawg mag luag tsim txom xwb os.  Vajpov mas yog muaj hmoo es nplog twb muab nws lub xab txo lawm es nws chim nws thiaj khiav tawm teb chaws xwb, txhob yog li ces Vaj Pov mag lawv lub maib tuag tsis tu siav ntag hov.  Nej puas paub tog nyablaj chim npaum li cas rau Vajpov thiab Phanyas nkawd.  Nyablaj thiab Xub phanub voos yeej cog lus teev cia tias hnub twg luag tau teb chaws luag yuav tsis pub ib tus nyob Meskas tog los ua nom li thiab luag yuav xawb tua pov tseg kom tag, tab sis luag lam lub ncauj hais txias txias zoo zoo xwb.  Vwj Mais los ruam tib yam, xa poj niam menyuam mus Meskas es rov mus nplog ib leeg, tej zaum muaj kev npam li Hmoob hais lawm xwb os.  Cov Human Right ua tau quav dev dab tsi nas?  Qw qw puag tim meskas xwb leej twg thiaj yuav quav ntsej nas.  Human Right tsuas muaj power nyob Meskas xwb, tsis yog rau lwm teb chaws.  #47 HMOOB_ntuj hais tseg_*

HMOOB_ntuj hais tseg_*
 • Guests

Posted 30 September 2013 - 07:19 AM

Nyob zoo ib tsoom phooj ywg... ua tsaug uas tau tuaj koom nej thiab... xav thov los nrog tus phooj ywg mismis tham ob peb lo lus sib hloov kev paub thov tus phooj ywg mismis zam ib txog kev dav zam lub txim tsis yog hais koj rau sab phem kuv tuaj support koj cov lus zoo qhov zoo tshaj plaws ntawm koj cov lus yog koj hais tias: kom txiv nais phoo cov tub thiab txiv tub npis lis foom cov tub yeej meem kawm yeej meem los coj hmoob kom raws li hmoob txoj kev npau suav hmoob txoj kev ntshaw yog li koj tseem hais ntxiv tias tsis hais nkawv ob leeg cov tub tsis hais lwm tus tub pej xeem puav leej muaj cai vote muaj cai election txhua tus los ua hmoob tus thawj coj no kuv txhawb koj cov lus koj lub tswv yim no tias koj txoj kev xav raug lawm nawj kev xaiv tsa tus coj yeej tuaj yeem hais tso plhua seb tus twg muaj peev xwm pom kev dav pom taus deb xwb tsuav yog hmoob xwb ces yeej yuav txhawb nqa kom los ua taus tus coj li neej neeg ntiaj teb xwb... koj cov lus nqe no thov txhawb koj lub zog thiab koj lub tswv yim koj txoj kev pom li hais los no.

 

Hos qhov no hos yuav hais ntxiv koj cov lus txuas mus thiab los yog tsoom niam txiv kwv tij suav daws txhua tus huv tib si kuv lub siab xav mas kuv tsis xav kom peb hmoob txhua tus los yog koj tus kheej ib yam los hais thiab cem peb cov thawj coj dhau los lawm nawj txawm lawv yuav ua tau zoo tshaj thiab muaj qee qhov lawv ua tsis tau thiab ua yuam ua tshaj zog lawm los kuv xav thov txim tiag tiag tsis xav kom peb txheej niam no muab lawv lub neej lawv li pas vav los nthuav yam phem rau ntawm no vim peb txhua tus ua nom ua thawj coj los 10 qhov peb ua tau tab sis muaj 2 qho peb yeej ua tsis tau 10 qhov zoo los 2 qho yeej phem qhov phem ces ua li ib tug phooj ywg tau hais los no lawm xwb yus tsis tua luag los luag yuav tua yus yus tsis ua phem rau luag los luag yuav ua phem rau yus yog li qhov phem thiaj sawv tuaj xwb raws li kuv xav...tej no txawm kuv koj lwm tus ua nom ua tus coj los nyias yeej muaj nyias ib txoj kev txawj ntse loj loj los ntis nyias txoj kev tuag yog tus twg tuag txhais tau tias nws yeej ruam zog thiaj tuag ntag tus twg dhau kev tuag txhais tau tias nws yeej ntse tiag thiaj tsis tuag muab xav li no xwb nawj... es tsis txhob muab tej qub nom qub tswv qub thawj coj los hais ub hais no txog sab phem peb thiaj tau koob tau hmoov tau tus cawm seej rov los pov puag peb dua.. nej saib txhua tus thawj coj nyob hauv txhua hav neeg seb maj... luag yeej tsis cem sab phem luag yeej tsis nthuav yam qia coj los hais ib zaug li... yog peb muab lawv kev phem los hais tsis tseg ib qho li ces txawm koj kuv lwm tus ua nom ntxiv mus los tib txog kev xwb ntag. yog li kuv thiaj yuav tau thov txim kom txhua tus hais dab tsi tham dab tsi los yeej meem tham yeej meem hais yeej meem tso duab li nej tso los no rau peb saib ua ke tab sis tsis xav kom hais peb cov qub nom qub tswv qub thawj coj lawv qee yam txog qhov tsis zoo rau ntawm no qhov no yog yuam rau noob neej neeg lawm vim li cas yuam koj thuam luag ces lwm zaus koj ua nom los luag yuav thuam yus tib txog kev ntag... yog sib thuam txheej dhau txheej li no xwb ces hmoob tsis thas yuav tos tos tus los coj li tus twg los yeej ntshai yeej dhuav xwb xwb li nawj mog kwv tij..... ua tsaug ntau.. thov tus phooj ywg mismis tsis txhob chim nawj... koj yeej hais tau zoo kawg lawm tab sis koj kuj yuam me ntsis uas koj hais qhov phem ntawm cov thawj coj no ntau zog lawm thiab txawm koj paub qhov phem tob tob los yog thaum sau tiag tiag lawm koj yuav tau hais kom ntiav me ntsis hais kom txhob mob mob yog koj hais mob mob ces ua rau lwm tus pej xeem pom koj txoj kev tham zaum no ces tuaj yeej ua rau luag xav hais tias cas tus nom no yuav phem ua luaj ntxim ntxub dhau lawm ces luag saib tus thawj coj qub ntawv tsis muaj nqis dab tsi hlo li lawm tiam sis qhov tseeb tiag tus thawj coj ntawv yeej tsis phem mus txij li ntawv thiab  yog li kom peb txhua tus ua zoo saib ntxiv nawj mog... ua tsaug ntau.#48 HMOOB_plis_*

HMOOB_plis_*
 • Guests

Posted 30 September 2013 - 03:56 PM

Ua neeg nyob ces ib leeg muaj ib nplooj siab zoo thiab ib leeg muaj ib nplooj siab phem.  Yog tia siv nplooj siab zoo ntau tshaj nplooj siab phem ces yeej ua tsis tau ib tug thawj coj mus kav ntev lis.   Kev ua nom ua tswv ces yeej yov tau siv nplooj siab phem ntawd ntau tshaj coj los tswj fwm neeg mas thiaj lis tau los ua tus thawj saib sawv daw tag nrhos.  Yog tia siv nplooj siab zoo ntawd ntau tshaj ces thaum tus neeg nplooj siab phem ntawd los sib hais lus thiab sib twv ces tus neeg nplooj siab phem ntawd yov tsum muab tus neeg nplooj siab zoo ntawd txhav kiag ces tus neeg nplooj siab zoo ntawd yov tsum tau khiav tawm xwb.    Thaum tus neeg nplooj siab phem ntawd los nyob rau ntawm tus neeg nplooj siab zoo ntawd qhov chaw ces nws mam lis hais lus zoo rau sawv daw ces cuag lis nws mas siab zoo, zoo tshaj plaw thiab cuag lis nws mas muaj peev xwm heev.  

 

Ib tug neeg los ua nom ua tswv thiab ua tus thawj saib tag nrhos sawv daws mas nws yov tsum yog ib tug fighter kom yeej luag lwm tus tas mus lis mas nws thiaj lis tau los ua tus thawj.  Ua ib tug thawj coj mas nws yeej muaj yeeb ncuab coob, coob heev lis yog lis ntawd nws thiaj lis yov tsum muaj ib pab neeg los tiv thaiv nws.  Yog tia nws ib leeg xwb mas txog thaum kawg ces luag tus neeg ua yov los txeeb nws qhov chaw ua tus thawj ntawd ces luag yov tsum muab nws rhuav tshem tau yooj yim heev.

 

Thaum ub Vaj Pov yog peb Hmoob ib tug thawj coj los tau ntau xyoo.  Nws niam thiab nws txiv yug tau nws tus tij laug thiab nws xwb.  Nws tus tij laug los kuj ua luv ntxeev qab kes ces kuj tau tag sim neej lawm tsuav nws xwb.  Nws mam lis coj nws tus tij laug cov me nyuam los nrog nws nyob.  Lawv kuj pab tiv thaiv nws.  Vaj Pov kuj mus yuav poj niam coob, coob kom tau neeg coob, coob los tiv thaiv nws thiab.  Nws yuav tau ib tug poj niam ces tus poj niam ntawd kuj muaj ib ceg neej tsa coob, coob los tiv thaiv nws. Nws yuav ob tug poj niam ces nws tau ob pab neeg los pab nws.  Txog thaum kawg ces nws yuav tau 8 tus poj niam ces nws muaj 8 pab neej tsa los tiv haiv nws.   Thaum nws tau lawv los ua nws pab neeg lawm ces nws mam lis muab mom muab tswv rau lawv ces lawv zoo siab thiab siab kub lug mus ua lawv txoj hauj lwm thiab lawv kuj tiv thaiv nws.  Vaj Pov kuj muaj ib ceg kwv tij Hmoob Vaj coob, coob thiab.  Nws muab mom muab tswv rau lawv ces lawv ua hauj lwm nquag plia los tiv thaiv nws.  Thaum Vaj Pov muaj neeg coob, coob los tiv thaiv nws ces nws thiaj lis muaj peev xwm heev thiab hais lus mas nthes qho rau ub rau no xwb.  Thaum nws sawv rau ntawm sam thiaj ces neeg tsua tuaj sawv coob, coob saib nws seb nws hais dab tsis xwb.  Nws mus txog qhov twg ces nws mus sawv saum sam thiaj hais lus ces txhua leej txhua tus pom nws thiab hnov nws cov lus ces sawv daw cia lis fwm nws lawm xwb.   

 

Thaum ub Vaj Pov ua ib tug thawj coj Hmoob sawv daw los nws kuj muaj yeeb ncuab coob, coob heev.  Nws tib raug Nplog tua ob peb zaug tiam sis nws muaj hmoo heev es luag thiaj lis tua tsis raug nws.  Muaj ib zaug Nplog cia lis los hais rau Vaj Pov tia kom Vaj Pov nrog Nplog sib ntau tim ntsej tim muag rau sawv daw saib seb leej twg yog tus swb.  Nplog kuj yog ib tug neeg loj siab thiab ntug heev.  Tus Nplog ntawd yog Nplog ib tug ua txawj ntau tes taw heev.  Vaj Pov thiaj lis hais rau tus Nplog ntawd tia kom tus Nplog ntawd nrog Vaj Pov ib tug me nyuam thab ham sib ntau ua ntej tsos Vaj Pov mam lis nrog nws sib ntau tom qab.  Lub sib hawm ua tsov rog ntawd peb Hmoob kuj muab ib cos neeg txawj, txawj tes taw heev lis thiab.  Vaj Pov thiaj lis hais kom Tsab Kaim los nrog tus Nplog ntawd sib ntsua zog seb leej twg thiaj lis muaj peev xwm tshaj.  Thaum ntawd Tsab Kaim tawm los nrog tus Nplog ntawd sib ntsua zog ces sawv daw kuj xav pom seb Tsab Kaim txawj tes taw npaum lis cas.  tus Nplog ntawd kuj tsis tau paub tia Tsab Kaim yog peb Hmoob ib tug neeg txawj tes taw heev.  Nplog kuj thuam Tsab Kaim heev vim lub sib hawm ntawd Tsab Kaim kuj tsis tau puv thiab yuag, yuag xwb.  Tsab Kaim thiaj lis tawm los muab nyuag Nplog khav, khav theeb ntawd ntau ua nws Nplog tshuav tuag ces Nplog thiaj lis tsis kam thab Vaj Pov ntxiv lawm.  Vaj Pov yog peb Hmoob ib tug zoo thawj coj.  Nws kuj muaj phooj ywg coob, coob heev thiab nws kuj muaj yeeb ncuab coob, coob heev.             

 

Thaum ub Vaj Pov los kuj raug Hmoob tua ib yam nkau tiam sis nws kuj muaj hmoo heev es nws tej yeeb ncuab ntawd thiaj lis tua tsis tau nws.  Thaum Vaj Pov xuj tuaj mus nyob rau teb chaw Meska. Vaj Pov tuaj mus nyob rau lub xeev Montana.  Vaj Pov yog ib tug neeg nquag heev.  Vaj Pov kuj tau mus teb ntau, ntau lis ntau.  Nyob rau ntawm Vaj Pov thaj teb ntawd kuj muaj ib tug yawg Meska ua teb zes ntawd thiab tus Meska ntawd mas cem Vaj Pov heev vim nws yeej paub Vaj Pov yog ib tug thawj tub rog nyob rau nplua rog Vietnam War ntawd.  Thaum Vaj Pov khiav los mus nyob rau lub zos Santa Ana, xeev California ntawd los kuj muaj tej tus Meska kuj saib tsis tau Vaj Pov lis thiab.  Muaj ib tug Meska saib tsis tau Vaj Pov ces tus Meska ntawd txawm hais rau Vaj Pov tia Vaj Pov muaj nyiaj ntau npaum li cas.  Vaj Pov thiaj lis hais rau tus Meska ntawd tia Vaj Pov muaj nyiaj ntau txau ntiav neeg muab nws tua pov tseg.  Tus Meska ntawd hnov Vaj Pov hais lis ntawd rau nws ces nws thiaj lis ntshais Vaj Pov heev thiab tsis thab Vaj Pov ntxiv lawm.  Vaj Pov kuj raug tej nom tej tswv dag tia kom Vaj Pov thiab Vaj Pov tej qub rog mus sam noob qes kom tsis txhob muaj me nyuam coob, coob vim lub siab hawm ntawd Hmoob niam qhuav tuaj mus nyob rau teb chaw Meska ces sawv muaj niam hlob niam yau thiab muaj mes tus me nyuam coob, coob.  Luag dag Vaj Pov lis cas los luag dag tsis tau Vaj Pov mus sam noob qes hos Vaj Foom lawv ces raug dag coj mus sam noob qes tag.  Thaum Vaj Pov ua neej nyob rau teb chaw Meska los Vaj Pov kuj raug ib pab Hmoob ua yog pab neeg ntseeg Yexus kom Vaj Pov nrog lawv mus ntseeg Yexus.  Muaj ib zaug Vaj Pov kuj raug pab neeg Hmoob ntseeg Yexus ntawd tuaj caws kom Vaj Pov mus nrog lawv noj mov ua kes.  Vaj Pov tsis paub ces Vaj Pov thiaj lis tau nrog lawv mus noj mov ua kes thiab tau mus nrog lawv sib tham.  Thaum Vaj Pov mus txog ces ib cos xib fwb Hmoob ntawd los zaum vij Vaj Pov tag.  Lawv hais rau Vaj Pov tia kom Vaj Pov mus ntseeg Yexus.  Vaj Pov thiaj lis teb rau cov xib fwb Hmoob ntawd tia ntseeg Yexus ces raug kev tws zoo ib yam lis Yexus xwb.  Thaum Vaj Pov hais lis ntawd rau cov xib fwb Hmoob ntawd ces ua nws lawv hais tsis tau ib los lus lis, lawv lub siab mob lis mob.  Vaj Pov kam, kam ces Vaj Pov kuj dim tsis raug cov xib fwb Hmoob ntawd dag tau Vaj Pov kom mus ntseeg Yexus.  Vaj Pov mas muaj hmoo tiag, tiag.                                #49 HMOOB_Hmong_*

HMOOB_Hmong_*
 • Guests

Posted 30 September 2013 - 07:39 PM

The Kingdom of Laos

 

ScreenShot164.png

H.M. King Srisavang Vatthana, born in 1907 and died of an agonizing death in 1978 at the re-education camp of Viengsay, Houaphan Province.

 

 

ScreenShot001.png

Kaitong Lo Bliayao, first Hmong Leader In Nong Het, Xieng Khouang 

 

 

 

ScreenShot007.png

Tiao Khammanh Vongkot Rattana and his third daughter visited Xieng Khouang between February 25, 1951 and July 3, 1951. From left to right: 1. Touby Lyfoung, 2. Tougeu Lyfoung, 3. Tiao Khammanh Vongkot Rattana (born on May 7, 1889 in Louang Prabang, died on January 22, 1972 in Louang Prabang, Laos; oldest son of Tiao Vongkot andPrincess Rattavadee), 4. Tiao Khamphoui Vongkot (born July 10, 1923 in Louang Prabang, died of old age on December 12, 2002 in Clermont-Ferrand, France at the age of 79; was a Lt. Col. In the Royal Lao Army, Social Service), and 5. Toulia Lyfoung (born on March 14, 1922 in Xieng Khouang, died of old age on October 5, 1996 at Aulnay-Sous-Bois, France at the age of 74; was elected representative of Xieng Khouang Province during 1947-1950, and a member of the legal committee until 1975).

 

Tub Liab Lis Foom

 

Tub Liab kawm ntawv nyob rau hauv Xieng Khuang.  Thaum nws kawm ntawv tag ces nws kuj yuav tau Huab tais Nplog tsev neeg ib tug ntxhais.  Tom qab ntawd ces nws kuj tsiv mus nyob rau tom Luang Prabang. Nws kuj tau mus pab Huab Tais Nplog ua hauj lwm. 

 

 

ScreenShot009.png

Touby Lyfoung (born in 1919, died of an agonizing death at the Vieng Xay re-education camp, Houaphan Province).

 

ScreenShot025.png

Phagna Toulaprasith Tougeu Lyfoung

 

Nws yog thawj, thawj tus neeg Hmoob tau raug xaiv mus pab Huab Tais Nplog.  Tom qab no nws kuj yuav ib tug poj niam Nplog thiab.

 

ScreenShot026.png

Tougeu Lyfoung and his wife Sisamone

 

 ScreenShot032.png

Lt. Col. Sang, Maj. Vang Pao, Chao Saykham Southakakoumane and Phagna Touby Lyfoung in Lat Bouak, west of Xieng Khouang in the end of April 1954, inspecting Hmong Commando troops ready for deployment to support French troops in Dien-Bien-Phu.

 

ScreenShot037.png

The first Coalition Government (Vientiane Party & Communist Party) 1957 Front left: Souvanna Phouma and right: Souphanouvong  

 

 

ScreenShot096.png

 

District Chiefs of Xieng Khouang Province in 1972 (photo taken on September 30, 1972). Front row from left to right: Samingkham Aphayvong, Ouy Chanthivong, Mua Yeu Noutoua, Yang Dao, Bounchanh Vouthisisombath, Douakham and Phomoune. Back row from left to right: Xao Chiay Thao, Neng Thong Lee, Youatong Yang and Ly Xiong.

 

 

 

ScreenShot040.png

US President Kennedy went over the various events that happened in Laos.

 

 

ScreenShot041.png

 

US President Kennedy invited the Lao King and members of his neutralist government to pay visit to the USA on February 27, 1963. After the visit, the Vietnam War broke out on March 2, 1963 and last until May 1975. From left to right: Pres. Kennedy, King Savang Vattana, Tiao Souvanna Phouma, Ngone Sananikoke, Phoumi Vongvichit, and other guests.

 

ScreenShot173.png

C130 aircfrats s began to pick up Gen. Vang Pao’s people from Long Cheng on May 11, 19 (1975).

 

ScreenShot147.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Hmong people were heading to Thailand in 1975, following Gen. Vang Pao’s foot steps. Everybody had to walk on bare

foot to maintain silence and to feel safe.

 

 ScreenShot148.png

Hmong refugees from MR-II using a small boat to cross the Mekong River at great risk. Many of them got drowned due to accidents of different natures, including boat sinking due to mismaneuvers, unfamiliarity with boat ride, losing equilibrium while  standing on a moving boat, getting shot at, running into turbulent eddies, jumping in an overloaded boat, etc. Many people were still waiting for this boat to go back and pick them up. 

 

ScreenShot176.png

When Hmong refugees first arrived in the Camp in Thailand, many were sick and starving.

 

ScreenShot177.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Col. Vang Neng opened the ceremony of Hmong New Year 1979 at the refugee Camp at Ban Vinai. The first two persons behind him to his left were Maj. Vue Mai (who became the Camp Representative after Col. Vang Neng went to the US in 1984). Standing furtherto the left was Neng Lo Yang. In 1992 the Camp was closed. Vue Mai led some Hmong back to Laos and about three years later, completely disappeared from public view. 

 

 

ScreenShot217.png

Col. Bill Lair and Gen. Vang Pao met in Saint-Paul, MN to form the SGU Veteran Association in the United States

 #50 HMOOB_Hmoobtusthawj_*

HMOOB_Hmoobtusthawj_*
 • Guests

Posted 01 October 2013 - 12:27 AM

 

Vang Pao loves the people of Laos.

.

Vaj Pov quaj vim nws hlub tej pej xeem neeg Nplog thiab nws hlub lubt teb chaw Nplog.#51 HMOOB_hmoob,hmoob_*

HMOOB_hmoob,hmoob_*
 • Guests

Posted 01 October 2013 - 12:59 AM

351px-French_Indochina_expansion.jpg

 

French Colonial in Indo-China

 

Thaum ub nyob rau sab Vietnam ntawd muaj Suav tuaj mus khoom lub teb chaw tau muaj 1,000 xyoo.  Thaum Suav tuaj mus nyob rau lub teb chaw Nyab Laj ces Suav kuj siab phem heev rau tej pej xeem neeg Nyab Laj.  Suav muab tej txiv neej Nyab Laj tua tuag ces Suav mam lis yuav tej txiv neej Nyab Laj ntawd tej poj niam.  

 

Thaum ub Fab Kis tuaj mus pab lub teb chaw Nyab Laj tua nrog Suav thiab muab cov neeg Suav lawb tawm hauv lub teb chaw Nyab Laj.  Thaum Suav swb rog ces Suav thiaj lis raug tawm.  Fab Kis thiaj lis tuaj mus pab lub teb chaw Nyab Laj thiab qhia ntaub qhia ntawv rau tej pej xeem neeg Nyab Laj kom tau noj tau hnav thiab muaj kev vam meej.  Fab Kis tuaj mus nyob rau sab qab teb Nyab Laj thiab lawv kuj tuaj mus nyob rau Sab qaum teb nyob rau hauv tuam ceeb Hanoi.  Fab Kis kuj xas tau ib cos tub rog tuaj mus nyob rau ntawm ciam dej ciam av Nplog thiab Nyab Laj.  Qhov chaw ntawd hus ua "Dian Bian Phu."  Peb lus Hmoob hus lub roob ntawd hus ua Roob Phaj Tsum.  Lub roob ntawd muaj toj roob thaiv vij tag.  Fab Kis tuaj mus nyob rau hauv lub roob Dian Bian Phu ntawd.   Fab Kis kuj tuam mus khoom sab Nplog teb thiab sab Cambodia ntawd tib yam nkau.  Thaum ub Fab Kis tuaj mus khoo sab Indo-China ntawd Fab Kis kuj sau ses hnyav heev rau sawv.  Yog yim neeg twg them tsis tau ses ces Fab Kis muab yim ntawd coj mus ua qhev them ses.  Tej pej xeem ua txom nyem thiab them tsis tau ses rau Fab Kis ces lawv thiaj lis sawv nrog Fab Kis sib ntau sib tua.  Thaum Fab Kis txhom tau tus neeg twg ua sawv tuam tsam nrog Fab Kis ces Fab Kis coj mus txiav caj dab pov tseg rau tom tiaj thiab Fab Kis muab tus neeg ntawd lub tob haus coj mus txhos rau ntawm tus pas cuab kev rau tej neeg dua kev tau saib tia Fab Kis heev npaum lis cas.  Thaum ntawd mas tej neeg Nplog, tej neeg Nyab Laj thiab tej neeg Cambodia ntawd mas raug Fab Kis txiav caj dab mas tuag tsheej niag pab rau yoov ntsauv.  

 

Ib lub teb chaw yog tia muaj luag lwm lub teb chaw tuaj mus nyob thiab khoo ces lub teb chaw ntawd yeej txom nyem thiab sawv daw yeej tsis muaj kev ywj pheej.  Tej pej xeem neeg Nplog, neeg Hmoob, neeg Nyab Laj, neeg Cambodia thiab luag lwm haiv neeg nyob rau sab Indo-China ntawd yeej raug txim txom zoo ib yam nkau yog lis ntawd pej pej xeem thiaj lis sawv tua Fab Kis thiab ntiab kom Fab Kis rov mus tsev.          #52 HMOOB_nkajliab_*

HMOOB_nkajliab_*
 • Guests

Posted 01 October 2013 - 02:40 AM

 

Xov xwm kev sib koom tes.#53 HMOOB_laujlis_*

HMOOB_laujlis_*
 • Guests

Posted 01 October 2013 - 03:34 AM

 

Dr. Yang Dao keeb kwm.#54 HMOOB_hmoob_*

HMOOB_hmoob_*
 • Guests

Posted 01 October 2013 - 03:48 AM

 

Dr. Yang Dao mus txais Nplog ib daim ntawv nyob rau hauv teb chaw Nplog.#55 HMOOB_Communist VS NeoHom_*

HMOOB_Communist VS NeoHom_*
 • Guests

Posted 01 October 2013 - 01:57 PM

Yang Dao is pure 100% communist.  Tab sis yog tsis muaj Yaj Dao ces Vajpov tej dej num kuj tsis muaj qab hau lawm thiab.  Yog muaj Phabej tsis muaj Laib ces tsis muaj qab hau dab tsi li.  Muaj True Blue xwb tsis muaj Red ces yeej tsis muaj qab hau.  Yuav tsum muaj ob tog los sib ntxub sib txeeb sib ntau mas thiaj muaj qab  hau.  Yog li thaum Yaj Dao txoj hauj lwm tiav log ntes tau communist tus yeeb ncuab mus kaw lawm ces nom tswv Nplog thiaj caw nws mus lav nws lub Medal.  

 

Kev ua nom thiab ua laib ces yeej yog tib txoj kev ntag.  Sadam yog laib xwb thaum kawg nws twb tau los kav teb chaw thiab.  Nej cov ua laib yuav tsum zoo siab rau nej tus kheej thiab.#56 HMOOB_Me nyuam hmoob_*

HMOOB_Me nyuam hmoob_*
 • Guests

Posted 03 October 2013 - 06:43 AM

Nyob zoo ib tsoom phooj ywg cas nej tseem tso txiv nais phoo cov lus uas thaum nws nce dav hlau ua rau nws lub kua muag poob nws quaj kiag rau peb pom zaum no tias nws yuav ncaim nws lub teb chaws mus nws tu siab heev li... thaum kuv pom li no tag haj yam ua rau kuv tu siab thiab hlub txog nws kawg li nawj thiab haj yam ua rau ib tug me nyuam hmoob li kuv no muaj kev xav mus lawm ntau tshaj no tuaj los muaj... ua tsaug ntau.#57 HMOOB_xavpaub_*

HMOOB_xavpaub_*
 • Guests

Posted 05 October 2013 - 04:38 AM

Kuv zoo siab tuaj koom nrog nej sib tham thiab.  Kuv xav paub tia vim lis cas Yaj Dao hos mus nkag tau rau hauv teb chaw Nplog thiab nws tseem tau mus nrog tej nom tswv Nplog zaum ua kes sib tham.  Yaj Dao kuj tau mus nrog tej nom tswv nyab laj sib tham thiab.  Yaj Dao kuj tau mus nrog tej nom tej tswv Meska sib tham nyob rau tom Washington D.C.  Kuv xav tia Yaj Dao yog ib tug neeg zoo nws thiaj lis tsis muaj yeeb ncuab.  

 

Nej hais tia Vaj Pov yog ib tug neeg zoo thiab muaj peev xwm heev tiam sis vim lis cas Vaj Pov hos tsis muaj cuab kav mus nkag tau rau hauv teb chaw Nplog thiab mus nrog tej nom tej tswv Nplog sib tham ua kes?  Nej hais tia Vaj Pov ua hauj lwm rau Meska tiam sis txog thaum kawg vim lis cas Vaj Pov tseem raug Meska muab Vaj Pov txhom coj mus kaws thiab?  Yog tia Vaj Pov mus txog rau teb chaw Nyab Laj los ntshes Vaj Pov yov raug txhom coj mus kaw tib yam nkaus lis Vaj Pov raug Meska txhom nws thiab.

 

Nej hais tia Yaj Dao yog laib xwb tiam sis Yaj Dao mus txog rau qhov twg los Yaj Dao tsis muaj yeeb ncuab.  Yaj Dao tseem tau mus nrog luag zaum ua kes thiab sib tham kev noj qab nyob zoo.  Yaj Dao tsis muaj yeeb ncuab rau lub teb chaw twg lis tsua yog Hmoob ua yeeb ncuab rau Yaj Dao xwb.  Kuv xav tia ib tug neeg muaj peev xwm luag thiaj hwm nws.            #58 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 05 October 2013 - 10:04 AM

Yog koj tsis tau paub nai phoo vaj pov zoo ces txhais tau tias koj tsis tau paub dab tsi thiab koj tsis paub hmoob li keeb kwm hmoob li dab neeg thiab cia koj mus nyeem keeb kwm thiab dab neeg kom ntau/ntau tso nawj phooj ywg.. nais phoo vaj pov tsis tau yog ib tug neeg tsis zoo li lwm tus xav nawj mog... yog leej twg muab nws los ntau nqi phem txhais tau tias tus ntawv tsis tau paub hmoob zoo thiab raws li kuv xav xwb.. ua tsaug.#59 HMOOB_The bad and the good_*

HMOOB_The bad and the good_*
 • Guests

Posted 05 October 2013 - 06:01 PM

Peb ua neeg nyob ces tsis qhuas leej twg zoo tshaj li os.  Yog yus tus lawm ces txawm yuav phem thiab tua neeg kiag los yus yeej tseem ua nws pob txha nqaj qaum nrog nws npog qhov phev, hais qhov zoo xwb.  Tsis yog yus tog los yus tus ces txawm nws yuav zoo npaum twg los yus yeej ntxub tuag nthi xwb.  Vim ib tus neeg yeej muaj ob daim duab.  Daim duab no koj sim saib tseeb tseeb saib yog dab tsi tiag.

Attached Thumbnails

 • daub.jpg


#60 HMOOB_xavseb_*

HMOOB_xavseb_*
 • Guests

Posted 06 October 2013 - 05:39 AM

General Vang Pao VS Dr. Yang Dao

   

 

 

01.jpg

 

Vaj Pov kawm ntawv txog hoob 3 xwb.  Nws lub peev xwm los pab tej pej xeem sawv daws yog siv nws lub dag lub zog coj los tiv thaiv lub teb lub chaw.  Thaum Meska tuaj mus rau hauv teb chaw Nplog ces Meska mus nrhiav Vaj Pov vim Meska xav tau nws lub zog coj mus tiv thaiv Nplog tus yeeb ncuab.  Vaj Pov tsis yog ib tug neeg zoo nraug.  Vaj Pov yog ib tug Hmoob plab ntswg luag hais tia koj mus ntau tus no ces Va Pov sawv tsee mus ua raw lis hais xwb.  Luag hais tia kom Vaj Pov mus tua Nyab Laj rau lub roob no ces Vaj Pov kwv riam kwv phom mus tua xwb.  Vaj Pov tsis txawj ntaub tsis txawj ntawv.  Vaj Pov tsua siv nws lub dag lub zog xwb.  Vaj Pov kuj txawm mus yuam tej pej xeem tej me tub me nyuam kom los nrog Vaj Pov mus ua rog.  Thaum ua tsov ua rog ces neeg tuag tas hnub tsis sos lis.  Neeg tuag coob npaum twg los Vaj Pov yeej yuam sawv daws kom mus tua Nyab Laj tsis pub leej twg khiav lis.  Tus twg khiav ces Vaj Pov txhom tau ces Vaj Pov tuag pov tseg xwb.  Tej neeg Nyab Laj thiab tej neeg nrog Vaj Pov mus ua tsov ua rog mas raug tua tas mus lis.  Tej tus ces raug npab raug ceg lov tag.  Tej tus ces raug ntsej muag khis tag tsis zoo nraug lis lawm.   Txawm raug mob sab npaum twg los Vaj Pov tseem yuam kom mus tua Nyab Laj mus txog rau thaum siav tus mas thiaj lis dim txoj kev raug Vaj Pov qhuab yuam mus tuag rog.

 

 

nplog110.jpg

 

Dr. Yang Dao yog peb Hmoob thawj, thawj tus neeg ua nws tau mus kawm ntawv tiav qib siab nyob rau hauv Fab Kis teb.  Tom qab nws kawm ntawv tiav tag ces nws rov los mus rau hauv teb chaw Nplog.  Tej nom tej tswv Nplog cia lis ua vaj ua tsev rau nws nyob thiab muab nyiaj hlis zoo rau nws.  Dr. Yang Dao yog thawj, thawj tus Hmoob ua rau mus nrog tej nom tej tswv Nplog sib sab laj hais txog kev pab lub teb chaw Nplog kom muaj kev vam meej mus lawm yav tom ntej.   Dr. Yang Dao ntseeg tia sawv daw yov tsum rau siab kawm ntawv thiaj lis tau lub neej zoo thiab tau lub coob lub npes zoo.  Dr. Yang Dao ntseeg tia neeg ntse yov tsum siv ncauj siv lus hais xwb tsis txob mus siv dag siv zog sib ntau sib tuag.  Thaum Dr. Yang Dao tau los ua hauj lwm nrog tej nom tej tswv Nplog ua hauj lwm kes ces peb Hmoob mam lis mob siab thiab rau siab kawm ntawv kom tau lub meej mom zoo lis Dr. Yang Dao thiab.  Dr. Yang Dao yog ib tug Role Model coj los qhia rau tej tub tej ntxhais tia kom rau, rau siab kawm ntawv thiaj lis tau lub neej zoo.  Dr. Yang Dao txoj kev ntseeg yog siv ntaub siv ntawv coj los tswj fwm lub neej yog lis ntawd Yang Dao thiaj lis tsis muaj yeeb ncuab.  Yang Dao mus rau txoj kev twg los tej nom tej tswv lee paub txog Yang Dao thiab luag tsis ntxub Yang Dao tsua yog tej tus Hmoob ua tsis tau paub tab lam ntxub, ntxub Dr. Yang Dao tiam sis thaum ub tej nom tej tswv Nplog pom tau tia Dr. Yang Dao yog peb Hmoob ib tug neeg txawj neeg ntses.  Nplog saib tau Dr. Yang Dao rau lub chaw siab; Nplog thiaj lis txawj hwm Hmoob tia Hmoob kuj muaj tej tus neeg txawj neeg ntses ib yam lis Nplog thiab.  Hmoob thiab Nplog thiaj lis tau los zaum ua kes thiab sib sab laj hais txog txoj kev pab lub teb chaw Nplog kom muaj kev vam meej mus lawm yav tom ntej.   

 

 

 #61 HMOOB_celebrationlao_*

HMOOB_celebrationlao_*
 • Guests

Posted 07 October 2013 - 02:27 PM#62 HMOOB_laosworld_*

HMOOB_laosworld_*
 • Guests

Posted 10 October 2013 - 02:30 AM

%EB%9D%BC%EC%98%A4%EC%8A%A4%EC%A0%84%EB%

 

Who are owners of Laos?#63 HMOOB_HmoobGuest_*

HMOOB_HmoobGuest_*
 • Guests

Posted 13 October 2013 - 01:15 AM

Vietnam get out of Laos now!!!!

 

 

Nej nrog kuv xav seb peb yov ua lis cas peb lub neej nyob rau hauv teb chaw Nplog thiaj yov zoo mus lawm yav tom ntej........

 

Niam no lub teb chaw Nplog raug Nyab Laj Liab tuaj khoo tej nom tej tswv Nplog thiab tej pej xeem neeg Nplog tag huv sis tau muaj peb caug tawm xyoo los no lawm.  Tej nom tej tswv Nplog yeej tsis muaj leej twg muaj lub peev xwm yov tsas kom tau nws lub tob haus kom siab ib yam lis tej nom tej tswv Nyab Laj lis.  Tus nom Nplog twg hais ntau ces Nyab Laj coj nws mus qhia kev cais ces nws yeej ploj lawm ntab ntws tsis hnov moos lis lawm.  Tej nom tej tswv Nplog raug Nyab Laj khoos thiab cem dub muag ntxig xwb yeej tsis muaj leej twg yov kam nrog Nyab Laj sib hais lis.  Tej nom Nplog ces tsua hnov tia nws raug Nyab Laj coj nws mus qhia kev cais lawm xwb ces yeej nrhiav tsis tau nws ntxiv lis lawm. 

 

Ib lub teb chaw tsua muaj ib tug chij xwb tiam sis lub teb chaw Nplog muaj ob tug chij txhos ua kes.  Ib tug yog Nplog tus hos ib tug yog Nyab Laj Liab tus.  Nyab Laj lub teb chaw lawv tsua txhos ib tug chij Nyab Laj xwb.  Lawv yeej tsis kam txhos Nplog tus nrog lawv tus ua kes lis vim lis cas Nplog hos kam txhos Nyab Laj tus chij nrog Nplog tus uas kes thiab nyoo Nyab Laj tas mus lis xwb.  Nplog tej pej xeem ua tau qoob tau loos siav los Nyab Laj muab luv fais thauj coj mus rau sab Nyab Laj teb tag.  Nplog tej xyoob tej ntoo los raug Nyab Laj ntov thiab thauj coj mus rau sab Nyab Laj teb tag huv sis.  Nplog tej roob tej hav raug luag lwm haiv neeg tuaj khawb tej nyiaj tej kub thauj coj mus tag.  Tom qab ntawd nes lub teb chaw Nplog tshuav dab tsis coj los yug tej pej xeem neeg Nplog lawm xwb?  

 

Muab saib mas tej neeg Nplog raug kev txhom nyem tsis tau noj tsis tau hnav thiab pom tej pej xeem taug kev thov khawv rau ub rau no coob zuj zus tuaj.  Tej nom tej tswv Nplog hos txwv tsis pub tej pej xeem neeg Nplog mus luaj teb ntov ntoo ua teb noj tiam sis tej nom nej tswv Nplog hos kam rau Nyab Laj Liab tuaj ntov tej xyoob tej ntoo thauj coj mus tag.  Tej roob tej hav cia lis tsuag tag tej me nas me noog los tsis tau chaw nyob, tsis tau chaw nrhiav noj.  Tej tsiaj nruab deg los tsis muaj dej txau los cawm lawv txoj sia.  Lawv nyob tsis tau lawv tuag tag.  Tej kwj deg cia lis tuaj ntxhuab taw tseg lawm xwb.  Tej me nas me noos los ploj zuj zus mus tag.  Tej roob tej hav nyob nphob xuav tseg lawm xwb.  Pua tsim nyog tej pej xeem neeg Npog nyob rau hauv lub teb chaw Nplog thoob plaw yov tsum kwv paib ntiab cov Nyab Laj Liab ua yog cov na txom fav no kom tawm hauv lub teb chaw Nplog no mus?             

 

Yog tia Vaj Pov thiab Meska yeej lub teb chaw Nplog nes lub neej nyob hauv teb chaw yov zoo lis cas?

 #64 HMOOB_guest_*

HMOOB_guest_*
 • Guests

Posted 13 October 2013 - 01:39 AM

 

Lao Protest!

 

Vietnam Go Home!!!#65 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 13 October 2013 - 01:41 AM

 

Free Laos Now!!!#66 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 13 October 2013 - 02:02 AM

 

Nplog yov tsum hlub tej pej xeem neeg Nplog nyob rau hauv tej chaw Nplog.

Tej pej xeem neeg Nplog thiaj lis hlub lub teb chaw Nplog.

 

Nyab Laj Liab yeej tsis hlub lub teb chaw Nplog thiab tej neeg Nplog lis!!!#67 HMOOB_Hmoob Fresno_*

HMOOB_Hmoob Fresno_*
 • Guests

Posted 16 October 2013 - 10:41 PM

Lub sij hawm no Hmoob ciaj nom, muaj lag luam, kawm ntawv siab, pom kev deb, paub txog yav tag thiab kwv yees tau yav tom ntej me me lawm..tus laug hluas muaj haujlwm ua nyob teb chaws vam meej, tus txom nyem tseem nyob teb chaws tom qab.  Txhua tus khav txiv, khav niam, khav kev txawj kev ntse...TIAM SIS PIV TSIS TAU HLOB NAIS PHOO VAJ POV LI OS.... Vaj Pov hlub Hmoob nrog Hmoob nyog nrhiav rau Hmoob noj, cob qhia Hmoob kom qhib qhov muag ntsia ntiaj teb, tig pob ntseg mloog ntiaj teb... Cov txawj thiab paub lub sijhawm no tsis hais nyob teb chaws twg puav leej yog cov ua hauj lwm rau luag xwb twb tsis muaj peev xwm ua rau yus haiv neeg li Hlob Vaj Pov lawm...xyov nej xav li cas? kuv ces ntseeg tias kuv tiam no yuav tsis pom Hmoob vam meej, tsheej ib haiv tiam sis yuav pov Hmoob vam meej tsheej ib yig..los sis tus kheej xwb. Tu siab kawg..li no lov tseem tshuav Hmoob tug puav siab twmzeej tseem haj cem cem Hlob Vaj Pov thiab..zoo li no es peb yuav ua cas tsheej ib haiv os..??????????????????? #68 HMOOB_Huaj Keeb Ceeb Laj_*

HMOOB_Huaj Keeb Ceeb Laj_*
 • Guests

Posted 17 October 2013 - 07:00 AM

Thaum Vajpov nyob nws twb kho tsis tau Hmoob li thiab os.  Nws tej txiaj ntsig thiab nws lub hwjchim yog nws tau thaum ua tsov rog Nplog teb.  Meskas yog nws lub hwjchim thiab dag zog.  Dhau ntawv los es ho muaj dab tsi ntxiv lawm.  Thaum poob teb chaws lawm ces tsuas zoo li ib tus pejxeem lawm thiab xwb tab sis Hmoob sawv daws tseem hwm nws xwb os.  Nws yeej ua tsis tau dab tsi li yav tag los lawm.  Ua neeg nyob yog xav tias vajpov thiaj zoo xwb ntshe yuav tsis muaj lwm tus zoo li nws ntxiv lawm.  Ntawv tsuas yog kev xav ntawm koj tus kheej xwb tsis yog rau lwm tus.  Peb ua neeg yog yuav siv lub hwj chim qub qub li ntawv tag mus li xwb ces tiam tshiab tom ntej no mus tsis taus lawm.  Nws yeej yuav tsum pauv mus rau qhov tshiab mas thiaj yuav zoo xwb.  Thaum ub mas Vajpov tua neeg pov tseg los yeej tsis muaj leej twg yuav hais tau tab sis tam sim no nws tua tsis tau neeg lawm ne.  Yog nws tua neeg ces nws yuav tsum raug txim ib yam sawv daws lawm xwb thiab.  Nej xav txog thaum ub dav hlau ya npoo ntxuas tag hnub tag hmo yog Vajpov li, tab sis nws tus txha nqaj qaum loj thiab lub zog yog Meskas xwb.  Meskas tawm teb chaws ces Vajpov zoo li lub tsheb luag muab tus kab ces pov tseg lawm xwb.  Nyablaj ces tsov rog tag tej neeg qub nom tsis txawj ntaub tsis txawj ntawv raug la tawm hauj lwm tag vim luag tsuas hais tias teb chaws tiaj tus lawm, cov neeg txawj ntsej thiaj yuav ua tau hauj lwm lawm xwb.  Leej twg tsis txawj ntawv ua tsis tau hauj lwm lawm,  tej nom tswv Hmoob nyablaj ces las nom txhua tus rov los ua teb lawm xwb.  Vajpov mas txawv vim nws muaj nyiaj nyob World Bank.  Yog nws tau teb chaws nyaj nws yuav ua tau yam puav pub Hmoob thiab, tab sis tu siab nws poob teb chaws lawm es tsis muaj dab tsi li lawm os.  Peb yeej hwm nws ua peb tus thawj los mas tab sis nws tsis npaum cov tub txawg ntxhais ntse tiam no lawm nawb.  Tsis txhob tu siab os mog, kav tsij txhawb yus tej menyuam mus kawm ntawv thiaj yuav tau noj lawm xwb.#69 therOOts

therOOts

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 99 posts

Posted 18 October 2013 - 02:12 AM

Thaum ub yog VP caum blog liab thiab nyablaj liab, Tiam si yawg Blia Yao thiab blogliab coj coj nyabliab tuaj. Tam sim no yawg hlob Chareon her thiab yawg hlo Tonger Thao lawv twb Tia peb Cov hmoob America mas riam nyob saum ciaj dab nyob hauv xwb. Kom ntawm mus caum nyalaj liab tawm mus xwb tiag.

Chareon her hais hauv xov took ua Tia VP twb tuag thaum nw tuaj mus America lawm nw sab nruplig tua thaum 75 lawm lub cev lam mus rau America xwb. Tiam si kuv paub tias yawg Chareon tus nom nyob hauv vietiane mas yog tu duab xwb lub cev yeej nti Tsi tau,tig tig Tsi tau li yog hnub twg lub cev tig ce caj tu xwb.

#70 HMOOB_vaj tsab xeem lis_*

HMOOB_vaj tsab xeem lis_*
 • Guests

Posted 18 October 2013 - 01:00 PM

Kwv tij hmoob os kwv tij hmoob aw.. xav thov kom suav daws muab tej lus phem lus tsis zoo tso pov tseg es peb tig rov los khoo hmoob lub neej tshiab rau yav pem suab xwb ntshe yuav zoo dua... cov nom hmoob nyob vengchan.. los kuj tsis pom ua ib yam dab tsi tau pub rau hmoob leej twg thiab hos cov uas tawm teb chaws mus lawm los lawv kuj mus lawm ntsia moo to cov tso peb suav daws tseg tag lawm los kuj muaj cov tseem nyob los kuj muaj.. tab sis tus yuav xav li cas tham li cas los muaj xwb tab sis yeej lam tham xwb hu ua hmoob no ces khiav mus txog daim av twg lub ntuj twg los yeej mus tib txog kev xwb luag yeej muab ua dev raws nqaij xwb os mog thiab zoo li lub npas luag ncaws rau tiv tus tiv ncaws rau nrav tus nrav ncaws rau tov xwb os mog hmoob aw... nej yuav tsum paub li no os mog es txhob tuaj sib hais lawm nawj mog.. thov kom suav daws sib hlub xwb yog qhov yuav zoo xwb yeej tsis muaj leej twg hlub hmoob li hmoob rov hlub hmoob lawm os mog cov me kwv tij suav daws.. cov tseem nyob nplog los yeej ua dab tsi tsis tau thiab lam ua kam kom tau noj tau haus xwb os mog cov nyob rau txawv teb chaws los lawv yeej sib zog ua zaj ua ntxeev los luag yeej tsis pom yuav pab tau li siab xav li thiab.. nej puas xav li ntawv. Es thov txhob cem peb cov neeg txwj neeg laus thaum ub lawm o smog.. yog leej twg ntshe thiab heev tiag ces sawv pes tsees los ua thawj xwb yuav zoo dua nawj. Ua tsaug.#71 HMOOB_tubntxawg_*

HMOOB_tubntxawg_*
 • Guests

Posted 21 October 2013 - 02:33 PM

Tej zaum peb Hmoob sawv daw xas tia Vaj Pov thiaj lis hlub Hmoob xwb tiam sis qhov tseeb Hmoob tseem hlub Vaj Pov tshaj nws hlub Hmoob lawm thiab.  Ua ntej Vaj Pov tsis tau raug nom tswv Meska txhom coj mud kaws ces Vaj Pov kuj xav ntshes Meska tseem yog Vaj Pov tus txhas nrab qaum.  Vaj Pov mus sau tej pej xeem Hmoob ses mus thoob qab teb qaum teb tsis hais tus lau los yog tus hlua lawv tej nyiaj txiag coj los pab rau Vaj Pov tsev neeg thiab tej niam hlob niam yau lawv noj.  Vaj Pov hais tia Vaj Pov sau tej nyiaj ntawd coj mus ua teb ua chaw yog leej twg tsis kam sau mas lwm hnub Vaj Pov tsis pub tus ntawd mus rau hauv teb chaw Nplog.  Tus twg los tus ntshais tsam tsis tau rov qab mus rau hauv teb chaw Nplog thiab tus twg los tus ntshaws kom tau rov mus ua nom nais tiam sis nyob rau hauv teb chaw Nplawv lawv yeej muaj lawv nom lawv tswv kav qhov khos lawm.  Cov nom cuav ua hnav khaub ncaw cuav coj hnub qub daj vog ntawd yov mus nai saib leej twg?  Txoj kev xav ntawd yog ib txoj kev yuam kev loj heev lis.  Yog tia ntshaw kom tau ua nom ua tswv los kav lub teb chaw Nplog ces thaum xuj thawj tsis txhob khiav tawm hauv teb chaw Nplog es kav tsij nyob twj ywm saib tej pej xeem sawv daw xwb mas qhov ntawd thiaj lis yog tau ua nom tseeb saib sawv daws.

 

Thaum ub Vaj Pov tawm hauv teb chaw Nplog los vim hais tia nws ntxhais tuag nws thiaj lis khiav. Yog tia Vaj Pov tsis khiav tawm hauv teb chaw Nplog ces Vaj Pov yeej raug Nplog Liab txhom coj mus kaw rau pem lub zos Viengxai ntawd zoo ib yam lis huab tais Nplog tsev neeg thiab Tub Npis lis Foom nrog rau tej qub nom qub tswv Nplog sawv daws.  Thaum Vaj Pov yov tawm hauv teb chaw Nplog rau thaum xyoo 1975 ntawd, Vaj Pov yeej tau mus ntsib Huab Tais Nplog thiab nqa Vaj Pov tej ris tshos thiab tej hnub qub ntawd coj mus rau Huab tais Nplog tag.  Vaj Pov yeej tau hais rau Huab Tais Nplog tia Vaj Pov tsis ua Nai Phu thaiv lub teb chaw ntxiv lawm.  Tom qab Vaj Pov hais lis ntawd tag rau Huab Tais Nplog ces Huab Tai Nplog thiaj lis quaj thiab tus siab heev tia lub teb chaw Nplog yov poob mus rau Nyab Laj Liab tuaj mus khoo thoob plaws.  Tom qab Vaj Pov mus ntsib Huab tais Nplog thiab las tawm tsis ua Nais Npoo ntxiv lawm ces Vaj Pov rov los rau pem Looj Cheeb.  Meska thiaj lis muab Helocopter thauj Vaj Pov tawm hauv Looj Ceeb mus rau nram lub zos Moos Cab.  Vaj Pov thiaj lis tawm hauv teb chaw Nplog hlas tus niam dej Nab Khoom tuaj mus nyob rau lub yeej tub rog hus ua Nab Phoos nyob rau sab Thaib teb.  Lub sib hawm ntawd Meska tsua thauj Vaj Pov thiab Vaj Pov tsev neeg nrog rau Vaj Pov cov thawj tub rog xws lis kau los nia nrog rau tsev neeg xwb.  Thaum Vaj Pov khiav tawm hauv teb chaw Nplog kom nws tsis txhob raug luag txhom coj mus tua pov tseg ces Vaj Pov tuaj mus nyob rau sab Thaib Teb.  Tej nom tej tswv Thaib los lawv hais tawm hauv vib thab nyub tia kom Vaj Pov tawm hauv teb chaw Thaib mus thiab.  Yog lis ntawd Vaj Pov thiaj lis tau mus ntsib tej nom tej tswv Thaib yog lis ntawd Vaj Pov thiaj lis tau ua ib siab thawm hauv Thaib teb tuaj mus nyob rau hauv lub xeev Montana.  

 

Tom qab Vaj Pov mus lawm ces tej pej xeem kuj khiav zom zaws mus rau ub rau nos.  Muaj ib cos kuj khiav mus khaum rau pem tej toj roob siab.  Muaj ib cos kuj khiav los mus poob dej tuag tag.  Muaj ib cos kuj khiav mus txog rau Thaib teb.  Tom qab neeg khiav los ua neeg tawg rog los nyob rau hauv Thaib teb coob heev lis ces United Nations thiaj lis hais taws tia seb pua muaj luag lwm lub teb chaw kam txai tos cov neeg tawg rog ntawd mus nyob.  Thaum ntawd kuj muaj ntau lub teb chaw tuaj txais tos tej pej xeem neeg tawg rog sawv daws.  Nyia lam peem nyia txoj sia mus nyob rau lwm lub teb chaw.  Muaj ib cos mus nyob rau cov teb chaw xws lis: Fab Kis, Australia, Germany, Canada, Argentina, French Guiyana, USA.  Muaj ib cos kuj tsis kam mus nyob txawv rau lwm lub teb chaw yog lis ntawd lawv thiaj lis rov qab mus nyob rau hauv teb chaw Nplog.  Txawm tia peb Hmoob yov mus nyob rau lub teb chaw twg los peb Hmoob yeej nco ntsoov tia peb yog Hmoob.  Peb Hmoob yeej mus nyob seb zes koom zej koom zos ua kwv ua tij ua neej ua tsav nyob sib,sib hlub.  Peb Hmoob yeej tsis kam mus nyob ib leeg rau qhov ub qhov no.  Sawv daws yeej sib sau los nyob ua kes koom zej koom zos tag huv sis.  Thaum peb Hmoob los nyob coob, coob koom zej koom zos ces Vaj Pov kuj rov tshwm tuaj saib sawv daws.  Yog lis ntawd sawv daws thiaj lis muaj kev zoo siab rov ntsib Vaj Pov.  Peb Hmoob thiaj lis ua zaub ua mov txais tos Vaj Pov.  Vaj Pov thiaj lis tau nrog sawv daws noj mov ua kes sib, sib hlub heev vim sawv daws yeej nco ntsoov tia sawv daw zoo lis tej me nyuam ntsuag rov los sib sau tau ua kes es sawv daw thiaj lis sib, sib hlub heev.  Thaum ub Vaj Pov yog tus thawj tub rog coj tej pej xeem mus ua rog rau ub rau no.  Thaum Vaj Pov rov ntsib sawv daw ces tus twg los tus yov kom Vaj Pov rov los ua nws txoj hauj lwm saib tej pej xeem sawv daws.  Thaum tej pej xeem los coob, coob ua kes txog pua txog phav leej ces Vaj Pov thiaj tsim tau lub koo haum hus ua Lao Family Community nyob rau hauv lub zos Santa Ana, California.  Thaum ntawd Vaj Pov thiaj lis tuaj sau tej pej xeem ses mus thoob qab teb qaum teb, sab hnub poob mus txog rau sab hnub tuaj.  Vaj Pov thiaj lis rov tsas ib cos nom cuav rau Hmoob kom Hmoob zoo, zoo siab.  Tus muab nyiaj tau rau Vaj Pov ces tus ntawd Va Pov muab nom loj zog rau nws.  Cov nom cuav ua Vaj Pov tsas tau mas coob, coob lis coob coj hnub qub cuav daj vog.  Thaum Vaj Pov ces Vaj Pov cov nom cua thiaj lis tuaj ntsia Vaj Pov mus dua toj.  Sawv daws tus hlob tus yau thiaj lis tuaj mus saib Vaj Pov coob, coob txog pua txog phav leej.  Kev noj kev hau nyob rau hauv Vaj Pov lub ntee ces yog lub ntee ua zoo tshaj plaws nyob rau hauv peb Hmoob txoj kab lis kev cais.                      

 

      #72 HMOOB_MNcYt_*

HMOOB_MNcYt_*
 • Guests

Posted 22 October 2013 - 04:16 PM

zoo heev.......#73 HMOOB_MNcYt_*

HMOOB_MNcYt_*
 • Guests

Posted 22 October 2013 - 06:19 PM

Tseeb tiag Nyab Laj thiab Nplog yeej ib txwm ua tsov rog txeeb teb txeeb chaws los nto txhiab xyoo lawm xwb. Nyyab Laj yeej xav nqos Teb Chaws Nplog los ntev heev li lawm tsov rog ntau nplua ntawm Nyab Laj thiab Nplog nyob rau history Nplog muaj cuab kav tiv thaiv tau Nplog lub teb chaws kom tsis txhob pub poob rau Nyab Laj...Txawm yuav yog li ntawv los xij peem Nyab Laj kuj txeeb tau Nplog li ciam dej ciam av tau 2-3 lub xeev mus ua Nyaj Laj ntiag tug.

 

Kev txiav txim siab ntawm Souphanouvong lawv uas yog mus nqus Nyaj Laj tuaj mus pab lawv cov Neo Lao Hak Sad tawm tsam tog nom tswv nws yog ib qho kev txiav txim siab yuam kev loj heev rau Nplog.....Nplog Liab muaj yeej tiam sis lawv nyob under control ntawm Nyab Laj...Nplog yeej xav kom haiv neeg Nplog sawv daws cov uas tau khiav tawm teb chaws lawm rov qab los mus rau hauv Teb Chaws Nplog los mus pab Nplog txhim kho....tiam sis Nyab Laj tsis kam....Nyab Laj tsis xav pub kom Nplog muaj independent yuav tsum yog nyob under Nyab Laj xwb......Txhais tau tias txhua txhua yam uas Nplog ua tsis hais politics lo yog economics Nyab Laj yuav tsum yog tus plan rau Nplog ua raws li ntawv xwb....Tsim nyog li peb yuav tau hlub tshua txhog Nplog thiab....Peb yuav tau tsum tsis txhob cem cem txog Nplog Liab tiag phem tsis zoo......Peb yuav tau koom nrog Nplog xyuas Nyab Laj ua ntej thiaj li yog qhov yog.

 

Tus nom tswv Nplog twg tsis ua raws li Nyab Laj hais Nyab Laj hlais tam sim ntawv xwb peb twb pom Yawg Udum Khan ti nga thaum xyoo 1992 Yawg Udum Khan ti nga ntawm no nws yog ib tug uas muaj chance ntau yuav tau tsa nws los ua Nplog tus prime minister nyob rau thaum ntawv tshaj li Yawg Som Sawat Lengswat tiam sis Yawg Udum ntawm no nws lub hom phiaj, nws lub zeem muag nws pom tau mus deb tshaj li qhov Nyab Laj hais nws tsis ua raws li Nyab Laj hais.....nws xav kom pej xeem Nplog sawv daws cov uas nyob rau txawv teb chaws rov qab los mus rau  hauv teb chaws nplog los mus pab nplog txhim kho nplog lub teb chaws.

 

Qhov no Nyab Laj tsis pub Nplog ua li ntawv Nyab Laj thiaj li hu Yawg Udum ntawm no mus cuag Nyab Laj nyob rau Hanoi thaum ntawv thaum Yawg mus txog Nyab Laj twb muab yawg xyuas lub txias txias ua ntej lawm.....Nyab Laj muab nws lom tuag ua ntej thawm nws yuav rov los txog rau Vientiane. Peb haiv neeg Nplog tus yeeb ncuab tsis yog ib tug Nplog twg...los sis ib pab pawg nplog twg....tiam sis peb tus yeeb ncuab tiag tiag yog tseem tseem tus Nyab Laj.

 

Dhau li Yawg Udum Khan ti nga ntawm no lawm cov thawj coj Nplog tug puav cov uas txawj ntse yeej raug Nyab Laj muab hlais ua ntu zus los raws li kuv paub yeej muaj tug puav include Yawg Sombat uas ploj mus lawm.

 

 #74 HMOOB_MNcYt_*

HMOOB_MNcYt_*
 • Guests

Posted 23 October 2013 - 04:41 PM

Li uas kuv tau hais tag los ntawv Nyab Laj lub hom phiaj yog yuav nqos kom teb Teb Chaws Nplog kom tau sai sai rau tom ntej no tsis hais txog sab twg sab politics economics los sis pej xeem.  Hais txog sab politics tam sim no cov nom tswv loj uas nyob rau tej lab kab xuas loj loj ib txhia puav leej yog Nyab Laj los sis yog cov uas support los ntawm Nyab Laj tag nrho.

 

Tej no tswv qib qis ib txhia ces yog Nyab Laj kiag los sis cov uas khiav Nyab Laj Teb los nyob rau Nplog tam sim no tus tseem tseem neeg Nplog nws tsis muaj rights dab tsi hlo li nyob rau Lub Teb Chaws Nplog uas yog Nplog lub..tsis hais politics los sis lwm yam.

 

10 xyo tom ntej no xwb ces Nyab Laj nqos tau Nplog 100% lawm Nplog ces tsis tshuav dab tsi hlo li lawm Nyab Laj tej cultures muaj ntau zuj zus rau hauv Nplog Nplog tej cultures poob zuj zus mus lawm tiag.

 

Kuv tau mus rau tim Nplog tau muaj chance mus nrog tus tseem tseem neeg Nplog tham lawv txhua tus puav leej tsis nyiam Nyab Laj vim Nyab Laj tsuj caij lawv Nyab Laj txeeb lawv tej lag luam Nyab Laj muaj rights tshaj lawv uas yog tus tswv teb chaws lawm thiab.

 

Nyob rau qee lub xeev tam sim no Nyab Laj twb tuaj nyob puv tag lawm tuaj txeeb neeg Nplog tej liaj tej teb tej av tag hu si lawm tus uas tseem tseem negg Nplog tiag tiag tshuav tsis coob lawm dhau li ntawv ces Nyab Laj lawm xwb.

 

Tab txawm peb cov Hmoob kiag ntag los muaj ib txhia puav leej yog khiav Nyab Laj Teb los nyob hauv Nplog Nyab Laj tuaj nyob rau hauv Nplog los yuav poj niam Nplog yuav txiv Nplog tsis ntev tom ntej no cov menyuam yus tau los nws yuav yog ib half Nplog ib half Nyab Laj thaum no ces Nyab Laj yuav support cov ntawm no mus ua nom ua tswv los mus kav lub teb chaws nplog...hais txog pej xeem.

 

Hais txog sab economic tam sim no Nyab Laj yog thib ib uas nqis peev tuaj mus ua lag luam nyob rau hauv Nplog Nyab Laj nqis peev txog 5 billions US Dollars khiav lag luam nyob rau hauv Nplog dhau li ntawv Thaib yog 4.8 billions Suav yog 4 billions nyob rau 2015 tom ntej no tej zaum Nyab Laj yuav nqis peev ntau txog li 7 billions rau hauv Nplog.....Nyab Laj yeej tsis xav kom lost nws qhov kev lam luam ntawm no yog li ntawv Nyab Laj yuav tsum ua kom tau Nplog coj Nplog mus ua ib lub colony hais txog sab economic ntawm Nyab Laj.

 

Tsab ntawv Lao-Vietnam Friendship Agreement uas signed los ntawm Nplog thiab Nyab Laj xyoo 1975 tsab ntawv ntawm no nws expired rau xyoo 2000 lawm tiam sis mas lawv rov qab muab renew dua tshiab yam li tsis muaj expire li lawm. Qhov no txhais tau tias nom tswv Nplog nom tswv Nplog tso cai kom Nyab Laj tuaj nyob hauv nplog yam tsis txhaum cai Nyab Laj tuaj control Nplog txhua yam tsis hais politics, economics los yog socials, cultures etc.

 

Tsim nyog li peb cov uas yog neeg Nplog txhua tus peb yuav tau ua ib yam dab tsi los mus cheem Nyab Laj lub tswv yim ntawm no tsis txhob pub kom Nyab Laj tuaj tswj caij tau peb pej xeem tsis pub kom Nyab Laj txeeb peb lub teb chaws uas yog peb poj koob yawm koob tau tso tseg rau peb mus ua Nyaj Laj ntiag tug....tsis li ntawv ces peb yuav poob cev qhev rau Nyab Laj los sis peb Lub Teb Chaws Nplog uas muaj meej mom yuav raug Nyab Laj tuaj mus rape.....

 

http://www.youtube.c...h?v=ilxNqan7DCs#75 HMOOB_MncYt_*

HMOOB_MncYt_*
 • Guests

Posted 23 October 2013 - 05:14 PM

Nyob rau thaum 2011 Yawg Prime Minister Boua Sorn Bhub Pha wan tau las tawm nws txoj hauj lwm vim Nplog nws muaj 2 pab ib pab yog pro Nyab Laj hos ib pab yog pro Suav ob pab no hais tsis sib haum.

 

Nyab Laj Muaj peev xwm heev muaj peev xwm tuaj yeej Fab Kis thiab Meskas hu si tiam sis kev sib tua nyob rau Spratly Island hauv South China Sea thaum xyoo 1978 Nyab Laj yeej tua tsis yeej Suav hlo li... Nyab Laj tuag coob heev..muab hais tseeb tseeb los Nyab Laj ntshai Suav tiam sis yuav kom Suav pab 100% hauv Nplog tej zaum Suav yuav tsis pab vim tias hauv Nplog yog ib lub teb chaws Landlock tawm tsis tau mus rau hiav txwv....#76 HMOOB_MNcYt_*

HMOOB_MNcYt_*
 • Guests

Posted 23 October 2013 - 06:46 PM

http://www.youtube.c...h?v=cu8f1O06y40

 

Tsov rog Suav thiab Nyab Laj xyoo 1979#77 HMOOB_MNcYt_*

HMOOB_MNcYt_*
 • Guests

Posted 24 October 2013 - 04:25 PM

Li uas kuv tham tag los ntawv kuv mus rau tim nplog kuv muaj chance ntsib ib tug muam nws hnub nyoog 18 xyoo nws nyob rau ib lub zos me me sab xeev khuam ze rau ntawm ciam teb nyab laj mus hauv lawv lub zos mus rau ntawm ciam teb nyab laj yog 30-40 nas this xwb txog lawm. Tus muam ntawm no nws tuaj nyob rau hauv Vientiane nws tuaj pab nws tus nus thiab tus nyab zov menyuam kuv twb mus txog kiag ntawm nws tus nus thiab tus nyab tsev lawv xauj ib lub nyuag tsev me me nyob vim nkawv ob niam txiv mus ua hauj lwm rau ib lub company Suav Taiwan lawv ua khau xa mus muag txawv teb chaws.

 

Tus muam hmoob yaj ntawm no nws tham qhia kuv hais tias nyob rau pem npab nauj lawv cog pob kws muag rau Suav thiab Nyab laj lawv cog cov pob kws hu hais tias yog cov pob kws khoos kas (cov pob kws no kuv tsis tau pom xyov zoo li cas) thiab cov pob kws daj lawv muag 1 kilogram twg yog 700-800 kip...Thiab lawv ua ntoo yas coj mus muag rau Suav.

 

Tus muam no nws tham qhia kuv hais tias lawv coj nyiaj nplog mus pauv nyiaj nyab laj mas tau ntau kawg lawv coj thaj tsam li 20-30 txhiab nyiaj nplog mus pauv nyiaj nyab laj mas tau ze li ntawm yuav luag 100 txhiab nyiaj nyab laj.....ua rau kuv xav tsis  thoob hlo li..yog tias yog nyiaj Thaib es coj tham tsam li 2-3 txhiab bath mus pauv nyiaj nyab laj tej zaum yuav tau li ntawv tiag...yog vim li cas nyab laj economic twb zoo mentsis nplog ua cas nyiaj nyab laj ho tseem tsis muaj nqis npaum li nyiaj nplog thiab.....los yog lawv ua li Japan?.....tom qab no kuv thiaj li paub qhov tseeb tias yog li cas.

 

Dhau li ntawv los nws tham qhia rau kuv hais tias nws tus nus thib 2 uas hlob nws yog ib tug uas kawm ntawv keej heev li kawm ntawv Nplog los keej kawm ntawv Meskas los keej nws yeej ua tau nais phas xam txhais lus rau Meskas kawm yam twg los keej yam ntawv li ntag thiaj li muaj neeg tsis nyiam nws lawv nrhiav muab nws txhom lawv txhom tsis tau nws nws kuj khiav dim txhua zaug uas thaum uas pab yuav tuaj txhom nws ntawv tuaj txog nws yeej khiav dim txhua zaug li....ces tej niam tej txiv tej txheeb ze sawv daws hais rau nws tias kom nws cia li khiav tawm teb chaws...tiam sis lawv tsis muaj ib tug kwv tij twg nyob txawv teb chaws hlo li...lawv pom zoo kom nws khiav tuaj mus rau Canada nws thiaj li yuav dim. Tus muam ntawm no nws tus nus tseem tsis tau tuaj mus rau Canada muaj ib hnub lawv cia li tuaj muab nws tus nus nyas tua tuag rau tom lawv daim teb pob kws lawm.

 

Tus muam ntawm no kuj tsis kam qhia kuv txog qhov details tias yog vim li cas tiag tiag puas yog nws tus nus involved txog politics lwm yam dab tsi los yog kev lag luam lwm yam los yog li cas tiag?

 

Kuv mus txog rau tiv kuv mus pab kuv tus dab laug lawv laij liag lawv siv cov tractor uas siv ib tug neeg tuav pem ob tug tes hwj hnub ntawv kuj muaj 3 tus nplog tuaj nrog peb pauv zog laij sawv daws sib hloo los mus tuav lub niag tractor ntawv los mus laij....hnub ntawv peb sawv daws laij ib tav su peb los so noj sus ua ke...kuv yuav khoom ntau yam mus rau peb ua su.....thaum noj sus peb sib tam txog ua li tej nom tej tswv puas hlub lawv li cas thiab.....tham txog tej no ces muaj ib tug nplog laus tsawv hnub nyug ze 60 tawm xyoo nws hnov kuv tham xwb ces nws pos muag quaj lawm xwb twb hais tsis tau ib lo lus twb nrog peb noj tsis taus mov ua kuv cia li hlub nws cia li nrog nws quaj thiab.

 

Ib pliag nws thiaj li teb rau kuv tias peb ces zoo nkaus li cov dev liam txwv uas luag twb tsis tig ntsia hlo li luag tau noj luag yeej tsis pub peb noj luag tau zoo los luag yeej tsis pub peb zoo hlo li....yuav ua yam dab tsi los ua tsis tau hlo li yus yuav hais luag los luag kaw yus qhov ncauj tuag thi tus twg tseem tham thiab ces caj dab tu xwb.....tiam sis yog hais txog nyab laj luag mas ua hauj lwm nrawm heev li rau nyab laj...peb tej liaj tej teb cia rau nyab laj ua tag peb tej liaj peb tseem xauj ntawm lwm tus los ua xwb.....laus laus lawm los tseem yuav mus ua thiaj tau noj tsis ua ces tsis tau noj twb tsis muaj lub zog lawm los tseem yuav tau mus khwv..tub ki thaum ub ua thab ham rau luag ziag no luag tsis yuav lawm tej tub tej ki mus nyias mus khwv nyias tag lawm...tsis muaj tus ua rau noj ua rau haus thiaj li tseem tuaj mus ua liaj zoo li no....chim siab heev thiaj li quaj.....kuv npuaj npuaj nws xwb pwg hais rau nws tias kom nws txhob quaj txhob tu siab.....muaj lub ntuj nyob saum toj lub ntuj yeej pom txog txoj kev txom nyem lub ntuj yeej yuav tsum pab xwb.

 

Tus yawm txiv Nplog ntawm no nws quaj thiab tsa tes hu tuav rawv Nais Phoos Vaj Pov lub npe xwb ua rau kuv xav tsis thoob hlo li...

 

Kuv lam tham li no rau nej xav xwb tias tam sim no puas tsim nyog li peb yuav tau ua ib yam dab tsi#78 HMOOB_MNcYt_*

HMOOB_MNcYt_*
 • Guests

Posted 25 October 2013 - 07:52 PM

Tsov rog Nyab Laj thiab kuv muab tso saum toj Suav hu hais tias yog tsov rog 16 hnub xwb nws siv sij hawm luv luv xwb tab sis mas nws heev thiab muaj ceem ib yam nkaus li lwm kob tsov rog. Kob tsov rog  16 hnub saum toj no nws tshwm sim thaum lub 2 hlis ntuj nrab xyoo 1979 txog rau lub 3 hlis ntuj nrab 1979.

 

Thaum ntawv Suav kuj yog ib lub teb chaws muaj zog txog sab military tiam sis Nyab Laj nws yog ib lub menyuam teb chaws me me thab plaub rau ub rau no. Qhov teeb meem ntawm no tshwm sim nws yog los ntawm ntau tsam yam involved txog politics.

 

Ua ntej nyob rau tiam tsov rog txias los sis cold war Suav thiab Soviet nkawv yog ob tug phooj ywg uas zoo heev li Soviet txawm yuav mus tsov rog rau lub teb chaws twg los Suav yeej mus pab. Tiam sis thaum xyoo 1963 Meskas thiab Soviet muaj teeb meem txog nuclear hauv Cuba tiam sis Suav tsis kam mus pab Soviet thiab tsis tsis kam support Suav ntxiv mus lawm dhau li ntawv los tsov rog nyab laj tau tshwm sim. Soviet tau xa riam phom tuaj mus pab nyab laj qaum teb ua rog nrog Meskas Soviet tau thauj thej riam phom ntawm no tuaj mus rau hauv Suav mam li dhau mus rau Nyab Laj qaum teb. Suav thiaj li tau muab tej riam phom ntawm no ib txhia txeeb zais cia Soviet nws kuj tsis ruam npaum cas thaum nws kuaj xyuas pom muaj tsis txhua.

 

Thaum Soviet paub lawm nws thiaj li hu Suav mus nug Suav kuj tsis kam lees txog tej no nkawv txoj kev phooj ywg thiaj li sib nrug thaum ntawv Soviet thiaj li siv nkoj thauj tuaj mus rau nyab laj qaum teb. Txog rau xyoo 1969 Suav thiab Soviet nkawv txoj kev tsis sib nyiam loj hlob tuaj. Tub rog Suav tau tua tub rog Soviet tuag nyob rau ntawm ciam teb Suav thiab Soviet nkawv ob lub teb chaws ntawm no thiaj li nyias npaj nyias tub rog txog million tus tuaj mus npaj tos yuav sib tua.

 

Kev sib tua thaum ntawv tub rog ntawm ob tog tuag coob txog txhiab tus thaum kawg nyias kuj thim nyiag rov qab tag vim ob tog nyias muaj zog txaus nyias tug tsis ntshai tug. 

 

Xyoo 1975 Nyab Laj tua yeej Meskas muab tau Nyab Laj qab teb los mus koom nrog Nyab Laj qaum teb ua tib lub teb chaws tshaj li qhov ntawv Nyab Laj kuj tseem tau Meskas cov cuab yeej cuab tam ua tsov rog uas thaum Meskas swb Meskas tso tseg coj los mus ua Nyab Laj ntiag tug ua rau Nyab Laj yog ib lub teb chaws uas muaj power hais txog riam phom nyob rau thaum ntawv.

 

Thaum Nyab Laj Qaum Teb muab tau Nyab Laj Qab Teb lawm Nyab Laj thiaj li nrhiav tswv yim yuav los mus muab kom tau tag nrho cov teb chaws uas nyob rau sab Indochina xws li Nplog, Phab Mab, Thaib, thiab Qhab Meem huv tib siv los mus ua Nyab Laj ntiag tug.

 

Nyab Laj, nws yog pro Soviet tiam sis Qhab Meem thiab Nplog nkawv yog pro Suav Nyab Laj thiaj li tsim teeb meem rau cov teb chaws nruab ze. Xyoo 1978 Qhab Meem muaj teeb meem hais txog civil war ntawv cov Qhab Meem Liab (Suav support Qhab Meem Liab) thiab lwm pab Qhab Meem...Qhab Meem rov siv tua Qhab Meem ua rau Nyab Laj pom tau qhov chance uas yuav muaj yeej nyob rau Qhab Meem Nyab Laj thiaj li siv tub rog tuaj mus invade Qhab Meem thiab txeeb tau Qhab Meem yam yooj yim heev li.

 

Hauv Nplog li ces Nyab Laj twb txeeb tau ua ntej ntawv lawm. Qhov ntawm no nws ua rau Suav tsis txaus siab vim tias thaum ntawv nyob rau hauv Nplog thiab Qhab Meem Suav tseem support nkawv vim Nyab Laj hla Suav tau hau lawm. 1978 Suav tus president Yawg Deng Xiao Ping tau tuaj mus ntsib Meskas thiab hais rau Meskas tias Suav yuav xyuas Nyab Laj vim Nyab Laj muaj plhus dhau heev lawm tiam sis mas ib qho teeb meem uas Suav txhawj yog Suav tej riam phom tsis tau zoo tau thaum ntawv Suav tseem siv cov dav hlau qub qub uas muaj tus kiv tshuab pem tau hauv tiam sis thaum ntawv Nyab Laj twb muaj Mig coj los mus siv lawm. 

 

Li cas los xij peem Suav yuav tsis kam Nyab Laj txeeb kom tau cov teb chaws nyob sab Indochina yog Nyab Laj ua tau li ntawv tiag txhais tias yuav txiav Suav hau kev nws yog ib qho threatening loj rau Suav. Qhov uas Suav yuav xyuas Nyab laj thiaj li yog ib qho tseem ceeb Suav yuav tsum tau ua.

 

Thaum Deng Xiao Ping rov los txog rau Suav Teb nws thiaj li tau npaj tub rog txog 200 txhiab tus nrog rau cov tanks 400 lub phom loj 400 rab mus rau ntawm ciam teb nyab laj. Deng Xiao Ping ua tawv tawv rau Nyab Laj kom Nyab Laj cia li thim tub rog los mus kom tag hauv cov teb chaws uas Nyab Laj txeeb tau ntawv los mus tib si tiam sis Nyab Laj tsis kam thim. Tsov rog Suav thiab Nyab Laj thiaj li tshwm sim txij hnub ntawv.

 

Thaum ntawv Nyab Laj tsuas tshuav cov tub ceev xwm zov teb chaws txog 70 txhiab tus lawm xwb tub rog txhua tus mus rau pem ciam teb tag lawm npaj mus nrog Suav ua rog.

 

Suav thiaj li qhib tua Nyab Laj nub tim 17 lub 2 hlis ntuj xyoo 1979 Suav tua 3 lub menyuam nroog ntawm Nyab Laj thawj thawj 3 hnub ntawm txoj kev sib tua Suav tuag coob heev li. Vim Nyab Laj siv lub tswv yim uas tua Fab Kis thaum 1954 nyob rau Dien Bien Phu xws li teeb phom loj rau cov roob siab tua tuaj mus rau Suav. Suav thiaj li siv Suav cov tanks mus luam muaj ceem tshaj plaws li ua rau cov medias txawv teb chaws uas mus ua xov xwm qhuas hais tias lawv tsis tau pom dua ib kob tsov rog twg uas yuav muaj ceem tshaj li kob tsov rog Suav thiab Nyab Laj ntawm no.

 

Suav txeeb tau Nyab Laj 3 lub menyuam nroog ntawm no Nyab Laj thiaj li tau mus thov kev pab los ntawm Soviet Soviet thiaj li coj tub rog, tanks phom loj dav halu tua rog ntau lub tuaj mus rau ntawm ciam teb Suav ua tawv tawv rau Suav tias yog Suav tsis tsum Beijing yuav raug Soviet cov nuclear mus bomb Suav teb tias yog Soviet xuas nuclear bomb Beijing Moscow los yuav rau Suav cov nuclear tib yam nkaus vim Suav los kuj muaj nuclear tib yam.

 

Ua rau Soviet kuj ua tsis tau li cas rau Suav Nyab Laj nws tus kheej nws thiaj li tib tug tua nrog Suav xwb thaum ntawv Nyab Laj thiaj li hu tag nrho cov tub rog nyob rau hauv Nplog mus pab rau pem ciam teb.

 

Tom qab 8-13 hnub ntawm kob tsov rog no tub rog Suav muaj peev xwm tua cov tub rog nyab laj tuag lawm coob heev Suav caum cov Nyab Laj thim tag nrho mus yuav luag txog Hanoi. Kob tsov rog no Suav ua heev tag tag Nyaj Laj tuag coob heev Nyab Laj thiaj li thim tag nrho tiam sis mas thaum Nyab Laj thim rov qab Suav los kuj thim rov qab tib yam nkaus.

 

Thaum Suav thim rov qab tag Nyab Laj ua txuj hais tias Nyab Laj muaj yeej Suav tiam sis qhov tseeb tiag Nyab Laj twb yuav luag tu noob. Suav los Suav kuj hais tias Suav muaj yeej vim Suav rhuav tshem tau Nyab laj lub tswv yim txeeb cov teb chaws sab Indochina mus rau Nyab Laj.

 

Sim pab kuv xav thiab seb kob tsov rog Suav thiab Nyab Laj xyoo 1979 Suav yeej tiag los Nyab Laj yeej tiag?

 #79 HMOOB_qhua Ntxahsi_*

HMOOB_qhua Ntxahsi_*
 • Guests

Posted 26 October 2013 - 06:22 AM

Xav puag cov ntxhais nyablaj mos - zoo zoo xwb tiag

 #80 HMOOB_MNcYt_*

HMOOB_MNcYt_*
 • Guests

Posted 27 October 2013 - 10:58 PM

Hluas nkauj Nyab Laj zoo nkauj thiab hais lus zoo heev lawv coj tau zoo yeej txaus nyiam lawv nquag thiab txawj hlub lawv tej txiv zoo heev cov Suav Taiwan tuaj yuav lawv coj mus ua poj niam coob kawg. Tiam sis cov txij neeg los sis cov tub hluas kuv tsis nyiam lawv vim lawv coj tau tus attitudes tsis zoo #81 HMOOB_MNcYt_*

HMOOB_MNcYt_*
 • Guests

Posted 27 October 2013 - 11:29 PM

http://www.youtube.c...h?v=n6MrNxsCV7M

 

http://www.youtube.c...h?v=qqz1-y7kDQI

 

http://www.youtube.c...h?v=jNCYxN7FFMs

 

http://www.youtube.c...h?v=Z1Kbdz2DqCo

 

http://www.youtube.c...h?v=-UNRWttDeMY

 

http://www.youtube.c...h?v=oWQptC5I3ng

 

http://www.youtube.c...h?v=ouUNOw74OnM

 

http://www.youtube.c...h?v=72qdIw5aP1Y

 

 

 

 

 

Kampuchea......Yog kuv lub tsev tiam sis yog leej twg lub teb chaws.#82 HMOOB_laosworld_*

HMOOB_laosworld_*
 • Guests

Posted 29 October 2013 - 02:25 AM

460_Map-Laos.gif

 

Laos belong to the people of Laos.

 

Cov pej xeem neeg Nplog ua yug nyob rau hauv lub teb chaw Nplog tsis hais cov khiav tawm mus nyob txawv rau lwm lub teb chaw lawm los sawv daw yeej tseem nco ntsoov tia lawv yog neeg Nplog tib yam nkau lis tej pej xeem neeg Nplog ua tseem nyob rau hauv teb chaw Nplog.  Hmoob thiab Nplog yov tsum tau sib pab tiv thaiv lub teb chaw Nplog tus yeeb ncuab kom tej pej xeem neeg Nplog muaj kev thaj yeeb tsis raug luag lwm haiv neeg tuaj mus tsuj mus yuam sawv daw thiab tsis txhob pub luag lwm haiv neeg tuaj mus sau sawv daw ses coj mus rau luag lwm lub teb chaw coj mus yug luag lwm haiv neeg.  Tej qoob tej loo tsim tau nyob rau hauv teb chaw Nplog yov tsum cia rau tej pej xeem neeg Nplog tau noj yug txoj sia.  Hmoob thiab Nplog yov tsum los sib tham hais txog txoj kev tswj lub teb chaw Nplog kom nyob ruaj khov mus lawm yav tom ntej.

 

  #83 HMOOB_MNcYt_*

HMOOB_MNcYt_*
 • Guests

Posted 29 October 2013 - 08:33 PM

Lub Teb Chaws Nplog yog txhob cia rau Nyab Laj kav txhob muaj cov corruption los mus noj teb noj chaws es sawv daws sib pab txhim kho tiag tiag kuv xav tias nws yuav muaj kev vam meej heev li tsis hais sab twg nws puav leej yuav vam meej. Hais txog hauv Teb Chaws Nplog yog txhim kho tiag tiag es txhob cia zoo li niaj hnub no kuv xav tias tej zaum tseem yuav vam meej dua Thaib vim nyob rau Teb Chaws Nplog muaj cov Natural Resources tsis hais tej qhov nyiaj qhov kub, tej qhov tooj qhov hlau uas yuav meej peev xwm muab tau coj los mus pab kom tau rau sab economics kom nws zoo tuaj. Cov faib fab uas nyob rau hauv Nplog muaj peev xwm yuav muag tau mus rau cov teb chaws ntsuab ze ib xyoo twg ntau billion dollars...tiam sis tej no ces tsis tham txog xyov cov nyuag noj teb noj  chaw twb muab noj tag thaum twg lawm pej xeem tsis paub tab txawm paub los pej xeem yeej ua tsis tau tus dab tsi tej toj roob hauv pes tej xyoob tej ntoo uas yog pej xeem li pej xeem ntiag tug tam sim no yeej tsis tshuav qhov twg li lawm.

 

Nyob rau Teb Chaws Nplog yuav txhim kho tiag tiag hais txog sab politics los yuav tau hloov sab economics los peb yuav tau reforms txhim kho mus rau qhov tshiab ua kom pej xeem tau noj tau haus tiag tiag....sab social peb yuav tau reforms txhim kho mus rau sab uas kom nws yog thiab ncaj ncees rau pej xeem sawv daws txhob coj li qub txhob ua li qub lawm.  Hais txog cultures peb ua ib haiv neeg nyob peb yuav tsum tau muaj cultures peb yuav tau txhim kho mus rau sab no.

 

Sab politics peb siv mus raws li tus cai democracy tiag tiag.....tsis txhob siv li tam sim no Nplog.....Tam sim no Nplog hais tias Nplog yog Democratic Republic tiam sis nyob rau politcal philosophy, kev cai democracy tiag tiag tsis yog siv li Nplog siv ntawv......Li uas niaj hnub no Nplog siv ntawv lawv hu hais tias Socialist (Dictators)  nws tsuas lam siv lo nyuag hais tias democracy los npog ntsej muag xwb.

 

Peb yuav tau muaj constitution uas yog ib tsab kev cai siab los mus kav lub teb lub chaws uas nws yog tsab kev cai los ntawm pej xeem los tiag tiag tsis yog los ntawm ib pab pawg twg los tam sim no tsa cai constitution Nplog yeej muaj tiam sis nws tsis fair tsis ncaj ncees tsis yog los ntawm pej xeem los tiag tiag tsuas yog tug puav nyuag nom tswv ntawv lawv tsim tsa lawv xwb. Peb yuav tau mua xab phas tsis hais xab phas siab los sis xab phas qis peb yuav tau muaj cov representatives uas yog xaiv los ntawm pej xeem mus hauj lwm nyob rau ob lub xab phas ntawm no los pab rau pej xeem....yuav tau muaj cov ua hauj lwm nyob rau xab phas los mus tsim kev cai tshiab rau pej xeem ib tsab cai twg yuav tsum yog cov representatives ntawm pej xeem los mus vote kom passed nws thiaj li yuav rais tau los ua ib txoj cai rau pej xeem.....Tus prime minister yuav tsum yog xaiv tsa los ntawm pej xeem feem coob lawv pom zoo pov npav nws thiaj li yuav rais tau los ua ib tug prime minister.

 

Nyob rau txoj cai democracy tiag tiag nws yuav tsum muaj 3 powers xws li executive powers, legislative power thiab judicial power cov ntawm no nyias muaj nyias nab thib ua hauj lwm ib tug tsis txhob cuam tshuam txog ib tug.

 

Nyob rau txoj cai democraxy tiag tiag lub power pej xeem yuav tsum yog tus tuav pej xeem muab lub power ntawv rau nom tswv nom tswv thiaj li tau los mus ua nom tswv.....thaum tau los mus ua nom tswv lawm nws muaj terms xws li 2 terms ib terms twg yog 4 xyoos.....ua kom fair rau sawv daws.

 

Hais txog sab economic peb yuav txhim kho mus zoo li cas....peb lub teb chaws peb tej pej xeem yog khwv noj khwv haus nruab liaj nruab teb yog li ntawv ib part ntawm txoj kev txhim kho nws yuav tsum yog agricultural mus nrog rau industrial thaum peb muaj cov hoos cav hoos nga ntau lawm peb muaj peev xwm yuav ua khoom lag luam txhua yam xa mus muag rau txawv teb chaws pej tej liaj tej teb peb yuav cog qoob cog loo ntau xa mus muag lwm lub teb chaws tib yam...tshaj li ob yam loj loj ntawm no lawm kev uas peb yuav ua kom  peb lub teb chaws economics zoo nws tseem tshuav ntau lwm yam......Kev uas mus rub cov tub lam luam lwm teb chaws tuaj nqis peev es peb mam sau se ntawm lawv kuj yog ib qho yuav pab tau thiab.....cov nav thooj thiaj tuaj ua si rau peb teb chaws peb sau nyij ntawm lawv peb muag visa passport rau lawv tuaj rau peb teb chaws kuj yog ib qho yuav pab tau...

 

Ntau yam heev tham tsis txhua yog yuav txhim kho peb economics kom zoo tiam sis mas yuav tsum yog Nplog yog democracy tiag tiag tej no thiaj li yuav tshwm sim tau hos yog tias zoo li niaj hnub niam no xwb ces tham tsis ncaj hlo li.

 

 

 

 #84 HMOOB_guest_*

HMOOB_guest_*
 • Guests

Posted 07 November 2013 - 01:49 AM

Lub teb chaw Nplog mas yov kom muaj kev vam meej mas yov tsum muaj kev txawj ntses siab mam thiaj lis muaj peev xwm nrog tau luag lwm lub teb chaw nyob rau hauv ntiaj teb no sib twv ua neej.  Nplog lub teb tseem txom nyem thiab tseem raug luag lwm lub teb chaw tuaj caij tsuj.  Yog muaj leej twg ntses xav pab kom tej pej xeem nyob rau hauv teb chaw Nplog muaj kev vam meej nyob muaj muaj vaj huam zoo xws lis luag lwm haiv neeg ces tus ntawd yov tsum tau raug Nyab Laj coj mus kawm ces nws ploj mus lawm ntab ntws xwb.  

 

Kuv xav tia tom ntej no mas lub teb chaw Nplog yov dim ntawm Nyab Laj Liab tes ces Nplog yov tsum koom tes nrog lub teb chaw Thaib.  Thaib thiab Nplog yog kwv tij.  Nyab Laj Liab tsis yog vim lis ntawd Nyab Laj thiaj lis tsis hlub tej pej xeem neeg Nplog.  Tus neeg Nplog twg txawj ntses ces Nyab Laj ntxub nws thiab coj nws mus kawm kev cais ces tus neeg Nplog ntawd ploj mus lis lawm xwb.  Muaj coob leej ntau tus neeg Nplog txawj ntse ploj tag lawm los vim tia Nplog xum cia Nyab Laj tuaj caij tsuj Nplog lub teb chaw.  Thaib yog Nplog tus kwv tij tiam sis Nplog hos tsis kam mus ua kwv tij nrog Thaib.  Nplog tseem yov coj Nyab Laj Liab mus tua lub teb chaw Thaib.  Nplog tseem ruam npaum lis ntawd es Nplog thiaj lis tsis muaj kev vam meej npaum lis lub teb chaw Thaib.

 

     #85 HMOOB_MNcYt_*

HMOOB_MNcYt_*
 • Guests

Posted 14 November 2013 - 05:52 PM

Hais txog Nyab Laj nws muaj qhov strong points nyob rau hauv tiam sis nws kuj muaj qhov weak points tib yam nkaus xws li peb pom tsov rog nyab laj nyab laj siv lub tswv yim zoo li cas nrog Meskas ua tsov ua rog....ua ntej thaum Meskas ntawv yog Fabkis Nyab Laj siv lub tswv yim zoo li cas?...Nyab laj cov tub rog ua tau kawg tiam sis nws kuj tseem muaj qhov weak points ntawm nws tus kheej li kuv hais ntawv....tsuav yog peb paub txog nws qhov weak points xwb peb tsis ntshai nws li.

 

Yawg Vo Van Giab tau siv lub tswv yim ua tsov rog los ntawm Yawg General Carl Von Clausewitz uas ypg Prussia ib tug General nyob rau tiam tsov rog Napoleon. Vo Van Giap siv lub tswv yim ntawm no siv tej tactics strategics ntawm no los mus nrog Fabkis thiab Meskas ua tsov rog Vo Van Giap muaj peev xwm muaj yeej 2 zaug nraug 2 lub teb chaws super power. Tseeb tiag Vo Van Giap thaum ntawv nws kuj tsis yog ib tug tub rog los sis kawm tiav txog sab tub rog los thaum ntawv nws tsuas yog ib tug xib fwb qhia ntawv nyob rau ib lub tsev kawm ntawv xwb......yog vim li cas nws yog yuav muaj peev xwm tua yeej Fabkis thiab Meskas huv tib si?..........li kuv hais tag los saum toj sauv.

 

Vo Van Giap siv Clausewitz lub tswv yim tiam sis kuv tseem pom tej lub tswv yim uas tseem heev tshaj li lub tswv yim uas Vo Van Giap siv ntawv lawm thiab thiab kuv paub lawm tias lub tswv yim ntawm  no yog siv tiag nyab laj yeej ntshai heev.....yog tias tau siv lawm tiag. Lub tswv yim ntawm no nws yog dab tsi?....muaj sij hawm kuv mam li tham..........

 

 

 

 #86 HMOOB_MNcYt_*

HMOOB_MNcYt_*
 • Guests

Posted 14 November 2013 - 08:29 PM

Hais txog yuav kom Thaib pab mas Thaib yeej kam pab thiab kuv xav tias tej zaum Thaib yeej xav pab tiam sis yuav tsum yog Nplog tuaj cog lus khov tseg rau Thaib thaum ntawv thiaj li xoos Thaib mus pab Nplog....Yog yuav muab hais raws qhov tseeb Thaib thiab Nplog nkawv ob tug no tseem sib txheeb ze tshaj li Nyab Laj thiab Nplog...vim Thaib thiab Nplog nkawv cultures los zoo sib xwb hais lus tus ntaub ntawv los muaj ntsis zoo sib xws zaub mov noj los zoo yuav luag sib xws thiab coj tib tug xam xab nam xws li teev hawm mlom los sis Buddha.

 

Tiam sis Nyab Laj nws txawv qhov no lawm deb Nyab Laj yeej ib txwm tsis muaj cultures tsis muaj tus ntaub ntawv los sau Nyab Laj adopt Suav li cultures coj los ua Nyab Laj li Nyab Laj tus ntawv los tsuas yog siv ntawv Latin ib yam li hmoob thiab xwb. Zaub mov noj los Nyab Laj yeej noj txawv Nplog thiab Thaib....Hais txog ntawm Nplog thiab Nyab Laj mas txawv lawm deb heev.

 

Tiams sis Nplog raug Nyab Laj muab ntxuav hlwb kom Nplog coj li Nyab Laj ua li Nyab Laj ua noj li Nyab Laj noj xav li Nyab Laj noj cultures txhua yam kom hloov mus raws li Nyab Laj. Nyab Laj hais rau Nplog tias Nyaj Laj xwb thiab li yog Nplog tus kwv tij Thaib tsis yog Nplog tus kwv tij Thaib pab tsis tau Nplog yuav tsum yog Nyab Laj xwb thiaj li pab tau Nplog.  Tiam sis Nplog yeej paub kawg tias tus twg yog Nplog tus kwv tij tiag tiam sis li kuv hais tag los ntawv leej twg ntshe hais ntau ces rau mus kawm yam tsis muaj hnub rov qab los...los sis Nyab Laj coj mus xam mas nas yam tsis muaj hnub rov qab los yog hais tseeb tias coj mus tua pov tseg lawm.

 

Hais txog qhov ntawm no kuv xav tias yog Thaib yuav ua tiag Thaib yeej muaj peev xwm ua tau kawg tsis nyuaj dab tsi hlo li niaj hnub no nyob rau hauv Nplog muaj ib txhia Nplog lawv tsis nyiam Nyab Laj cultures lawv tig los mus nyiam txog Thaib lawm tsis hais khoom lag luam txhua yam tuaj sab THaib tuaj los sis Thaib tej Tv, cable TV txhua tshooj nplog puav leej nyiam saib Thaib tej movies Nplog puav leej nyiam Thaib tej phab ej nas ej txhua tus Nplog puav leej paub zoo txawm yog tus ntawv Thaib kiag ntag los Nplog puav leej txawj ntawv Thaib txawj lus thaib yuav luag txhua tus thiab Nplog yeej nyiam siv ntawv Thaib ib yam li Thaib lawm thiab. 

 

 

http://www.youtube.c...h?v=ZphfaE6gVGw

 

 

 

 #87 therOOts

therOOts

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 99 posts

Posted 21 November 2013 - 08:42 PM

Hmoob li yog hais tias ib tug neeg uas yog kawm Txawj uas yog hmoob Yug Los ua hmoob tus coj hmoob ib txwm Tsi hwm.Hmoob yuav tos ib tus huab TAIS los sau ntuj Los coj Hmoob, Hmoob Thiaj li hwm.....yeej Tsi muaj leej twg xav Los coj Hmoob li lawm os rau qhov hmoob tseem muab Dev Bua cai Los coj Hmoob xwb.

#88 HMOOB_MNcYt_*

HMOOB_MNcYt_*
 • Guests

Posted 24 November 2013 - 07:14 PM

Nws kuj muaj ib feem cuam yog li koj hais saum toj no thiab tus phooj ywg tiam sis yog ho muab ua twb zoo saib raws li hmoob tej cultures, hmoob tej keeb kwm kev coj noj coj ua hmoob yog ib haiv neeg ua txawv tshaj li lwm haiv qhov txawv ntawv mas nws yog txawv ntawm txoj kev xav. Tej zaum muaj ib txhia yuav xav raws li koj hais los saum toj no nws yog ib qho ib txwm nyob rau hauv lawv lub siab puag thaum me los lawm los sis muaj qee yam ua rawv lawv txoj kev xav hloov tau mus coj thiab xav raws li ntawv.

 

Kev uas yuav los mus kho lawv lub siab, hloov lawv lub siab hloov lawv txoj kev xav hloov lawv tus cwj pwm hloov lawv lub hlwb tawm ntawm lawv txoj kev xav, txoj kev coj ib txwm lawv ua thiab coj los li ntawv nws yog ib qho uas nyuaj heev li uas yuav ua tau raws li ntawv....Nyob rau sab political philosophy, kev uas koj yuav hloov lawv lub hlwb, ntxuav lawv lub hlub tawm ntawm txoj kev ntseeg qub los mus ntseeg qhov tshiab lawv cov neej txawj ntse lawv hais tias qhov ntawv nws yuav hloov tsis tau tam sim ntawv nws yuav tsum tau siv sij hawm kom ntev ib phaum neeg dhau ib phaum, ib tiam dhau ib tiam mas nws thiaj li yuav hloov tau. Vim txoj kev xav qub qub ntawm lawv nws zoo li tus cag ntoo uas nrhau tuaj cog tob rau lawv nruab siab lawm. Tshwj tsis yog hauv lawv nruab siab lawv pom tau tias qhov tshiab nws zoo dua qhov qub lawm tsim nyog li yuav tau hloov mus txais yuav qhov tshiab lawv thiaj li yuav hloov tau lawv txoj kev xav......tshaj qhov ntawv ces tham tsis ncaj hlo li...phooj ywg.

 

Muab ua twb zoo saib los hmoob coj tus xeeb ceem muaj ntsis yuav mus raws li Conservatism ua nws yog ib lub tswv yim, ib lub siab qub qub, xav tau li qhov qub ib txwm xav yav ntuj qub qab, ua raws li qub pom tau tias qhov qub nws muaj nuj qis tshaj li qhov tshiab lawm. Coj tej cai los sis kev cai qub qub ib txwm coj thaum ub los tsis muaj qhov uas yuav hloov hlo li (Bias).

 

Tom ntej no yog ib tug tub txawj ntxhais ntse twg nws muaj lub zeem muag yuav los daws hmoob teeb meem txhim kho hmoob tiag tiag kuv xav tias ntshe yuav nyuaj rau nws heev li vim tias hauv hmoob lub siab, hmoob txoj kev xav nws txawv tshaj li txhua haiv neeg li tham tag los ntawv. Tus tub txawj ntshais ntse twg muaj peev xwm kuv thov caw nws.

 

Yog yuav nrhiav lub tswv yim los txhim kho hmoob thiab nrhiav lub tswv yim yuav los tig Lub Teb Chaws Nplog kom tig los ua democracy ntshe kuv yuav tuaj yeem nrhiav lub tswv yim los mus tig Teb Chaws Nplog los mus ua democracy kuv tsis tuaj yeem kho hmoob.#89 therOOts

therOOts

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 99 posts

Posted 25 November 2013 - 02:00 AM

Niaj hnub no Cov Thawj coj hmoob ua plaub ua ntug sib txeeb nyiaj noj thoob plaws txhua lub Xeev qab teb ti qaum teb, txhua lub tshiab pebcaug. Niaj nhub ua paub. Yuav thaum twg hmoob Thiaj nrog luag vammeej. Hmoob yuav hloov Tsi tau hmoob lub hlwb hlau mus ua hlwb rojmhab hlo li. Txawm yuav mus ntxeev lub Techaws blog Los ua democracy yeej yuav Tsi yoojyim.

Hmoob tseem siv qaib ob txhais kotaw thiab Tohau Los coj hmoob ua neej xwb. Zoo dua txhob Yug Los ua hmoob xwb os phoojywg.

#90 HMOOB_Hmoobleejtxiv_*

HMOOB_Hmoobleejtxiv_*
 • Guests

Posted 25 November 2013 - 02:37 AM

Zoo siab tuaj koom nrog nej sib pauv tswv yim laug hnub laug nyoog nthuav xog txoj kev lij choj yov coj Hmoob mus lawm yav tom ntej kom muaj tus coj noj, coj ua, coj tag nrhos ib tsoom Hmoob sawv daws.  Kuv xav tia ua ntej ib tug tub txhawj ntxhais ntses yov los khos kom Hmoob sib haum xeeb mas tus ntawd yog yov los nrhiav kev nyuaj siab ntxhov plawv xwb.  Kuv yov tsis xav tham kom deb, dev ua yov coj kom tag ib tsoom Hmoob kom los tau ua kes lis lub siab xav lau tiam sis kuv yov tham txog kuv tsev neeg rau nej ua ntej tsos seb nej hos xav lis cas.  Kuv yug los ua ib tug txiv neej Hmoob loj hlob nyob rau hauv tsev neeg Hmoob.  Peb Hmoob tej lau ib txwm hais tia ntshais tsam muaj neeg tsawg xwb yeej tsis xyeej coob hlos lis.  Peb Hmoob tej lau mas hais tau tej lus siab loj siab dav heev ua rau kuv xav tia Hmoob txawj xav heev.  Peb Hmoob txheej lau mas tus twg los tus xav kom yug tau me tub me nyuam coob, coob xwb.  Thaum Hmoob yug tau me tub me nyuam coob, coob liab qab vog tseem yau, yau thiab txom, txom nyem noj mov dej ntsuag qhiav xwb los Hmoob yov tos kom sawv daw los txhij, txhij tsos Hmoob mam lis noj mov ua kes.  Thaum Hmoob txom, txom nyem mas zoo lis Hmoob txawj xav thiab txawj sib hlub heev lis.  Thaum sawv daws loj hlob tiav nkauj tiav nraug tag.  Ib leeg nyia muaj nyia txoj kev xav, nyia muaj nyia txoj kev ntshaw.  Thaum peb Hmoob kawm txawj kawm ntshes loj sib xws, yim txawj yim ntshes mas yim sib khav yim sib twv lawm xwb.  Ib leej muaj ib cos phooj ywg.  Txawm tus tij yov hais rau tus kwv tia kom nws tuaj pab tus tij los tus kwv tia nws tseem yov mus pab nws cov phooj ywg ua ntej tsos.  Thaum tus kwv kom tus tij tuaj pab tus kwv los tus tij tia tus tij tsis khoom.  Peb Hmoob yim muaj coob leej kwv tij mas yim muaj kev sib cav sib ceg xwb.  Yov ua lis cas thiaj lis yov coj tau ib pab kwv tij ua hais lus tsis sib tos taub hlos lis.  Koj hais qhia rau ib tug kwv tij tia koj txom nyem seb nws pua hlub koj no mas nws txawm siv khav kiag tia nws tseem txom nyem tshaj lawm thiab.  Koj hos hais tia koj muaj ub muaj no es yog leej twg tsis muaj no los hos tuaj qiv los tau no mas txawm siv muaj kiag ib tug Hmoob khav ntxhia teb ntua koj tia nws tseem muaj ntau tshaj koj llawm thiab kom koj swb nws kiag.  Peb Hmoob txoj kev sib twv khav txiv ntawm ntu cub mas yeej ib txwm khav puag thaum tsis tau yug koj thiab yug kuv wb los ua Hmoob.  Hmoob niam Hmoob txiv yeej ib txwm khav, khav ntawm ntus cub ua ntej los lawm ntev.  Muab saib zoo, zoo mas Hmoob yog ib haiv neeg lub siab nqaim heev.  Tsis hais tus poj niam los yog tus txiv neej yeej muaj ib ploog siab nqaim, nqaim thiab qia, qia dub ntawd nyob rau hauv Hmoob lub nruab plawv siab.   Hmoob txawj hais lus kom zoo mloog ntawm ntus cub xwb tiam sis yog koj tsis paub es koj xav ntshes Hmoob lub siab yov loj yov zoo npaum lis Hmoob los lus Hmoob hais ntawd rau sawv daw mloog mas koj yov pom Hmoob lub siab nqaim ntawd tawm tuaj ua rau koj yov xav tsis thoob lis ua thaum koj muaj kev vam Hmoob tiag, tiag mas thiaj lis pom Hmoob lub siab nqaim ntawd tawm tuaj ua rau koj pom kiag.  Yog tia koj yog Hmoob es koj tsis tau pom Hmoob lub siab nqaim ntawd tawm tuaj mas koj tseem tsis tau paub txog Hmoob tiag, tiag.  Peb Hmoob yog ib cos neeg ntshaw noj dawb hnav dawb xwb.  Yog tia tau dawb xwb no mas Hmoob txawj sib txeeb zom zaw cuag lis liab noj txiv saum ntoo.  Tus tau tsawg tseem txawj tus siab.  Yog tia yov kom Hmoob sib koom ua ib txoj dej num nrhiav ib tug los coj Hmoob mas yeej hais Hmoob nyuab heev lis vim Hmoob yeej tsis nyiam leej twg los coj Hmoob kev lis.  Yog tia cia lis yuam tau ib tug tub Hmoob txawj ntxhais ntses los coj Hmoob mas tus tub Hmoob txawj ntxhais ntse ntawd yov los coj Hmoob kev nws yov pom Hmoob thuam nws thiab cem nws cuag lis nws tsis yog neeg lis.  Hmoob mas Hmoob txawj thuam Hmoob xwb Hmoob tsis txawj txawb Hmoob kom Hmoob zoo lis.  Yog tia Hmoob pib qhua ib tug Hmoob tia nws zoo heev no mas Hmoob txawm siv pib thuam nws cuag tus tsis nraum nrab qaum kom nws hnov kiag.  Koj ua phem los Hmoob ntxub; koj ua zoo los Hmoob ntxub.  Tus Hmoob ua yov los coj kom tau Hmoob mas nws yov tsum muaj ib pab neeg muaj lis 10-20 leej txhawb nws mas Hmoob thiaj lis hwm tus ntawd.  Hmoob tsis ntshais tus neeg ntawd los Hmoob ntshais nws 10 - 20 leej neeg ntawd.  

 

Vaj Pov tau los coj Hmoob ib ntus mas vim tia nws coj tau ib pab neeg los ua hauj lwm rau nws.  Tus twg hais lub nrov tshaj Vaj Pov mas tus ntawd raug Vaj Pov muab txhos kiag mas nws yov tsum nyoo swb mus xwb.  Txawm tia Vaj Poj tsis tau kawm ntawv siab los Vaj Poj muaj ib cos neeg los txhawb Vaj Poj kuj kawm ntawv siab heev los nrog Vaj Pov ua kes.  Vaj Pov yuav coob leej ntau tus poj niam los vim tia Vaj Pov xav kom tau ib cov neej ib cos tsav los pab tiv thaiv Vaj Pov cov yeeb ncuab.  Vaj Pov mus txog twg los muaj neeg hwm Vaj Pov.  Vaj Pov sawv mus hais lus saum sam thiaj ces sawv daw cia lis mloog Vaj Pov hais lus lawm xwb.  Txawm Hmoob yov nyiam Vaj Pov cov lus hais los tsis nyiam.  Vaj Pov yeej tsis quav ntsej hlos lis.  Vaj Pov hais tag txawm zoo thiab tsis zoo los ib tug npuaj teg rau Vaj Pov lawm ces sawv daw lam npuaj teg zom zaw lawv qab xwb.  Yov kom Vaj Pov coj tau tag nrho ib tsoom Hmoob sawv daw mas Vaj Pov yeej coj tsis tau lis vim Vaj Pov yeej muaj ib cos yeeb ncuab Hmoob ua yog Vaj Pov cov yeeb ncuab nyob rau hauv lawv lub siab ntawd tsis ploj lis.  Vaj Pov tib raug Hmoob tua los lawm ntau zau tiam sis Vaj Pov khiav dim lawm xwb.  Yog tia Vaj Pov tseem tua rog yeej lub teb chaw Nplog rau Nplog mas ntshes Vaj Pov tseem haj yam muaj yeeb ncuab coob.  Vaj Pov muaj Hmoob kawg ua Meska lee txais Vaj Pov tuaj mus nyob rau lawv lub teb chaw ua yog teb chaw vam meej.  Vaj Pov tau lub teb chaw Meska lub hwj chim vim thaum ub Vaj Pov tau ua ib tug thawj tub rog pab rau Huab Tai Nplog thiab Thawj Tswj Pwm Tsav John F. Kennedy.  Hmoob tau lub npe zoo vim muaj Vaj Pov los ua Hmoob tus thawj lee txais ua hauj lwm los pab rau lub teb chaw Nplog thiab pab rau tej tub rog Meska rau thaum lub sib hawm Vietnam War ntawd.  Vaj Pov yog Hmoob ib leej txiv zoo.  Txawm tia Vaj Pov tsis txawj tsis ntses los Vaj Pov muaj lub zog los pab txhawb sawv daw kom tau noj tau hau kom zoo xws lis luag teb luag chaw nyob rau hauv lub ntiaj teb no.                                               #91 HMOOB_MNcYt_*

HMOOB_MNcYt_*
 • Guests

Posted 25 November 2013 - 02:48 AM

Yeej yog li koj hais mas phooj ywg xav tau ntau tiam sis ua tsis tau yoj yim hlo li yog ua tiag thaum kawg tsis yog yuav swb rau yus tus yeeb ncuab tiam sis ntshe yus yuav rov swb rau hmoob. Li koj hais ntawv mloog raws niaj hnub no ua ua xwb ces paub lawm.

 

 #92 HMOOB_ruAm TShAj Ces yOg HmooB_*

HMOOB_ruAm TShAj Ces yOg HmooB_*
 • Guests

Posted 26 November 2013 - 02:30 AM

Hmoob tus tijlaug hlob ces yog tam lub ntuj thiab daim av, txawm nws ruam los nws yuav ua tus thawj hais li cas txawm yuav yog tsis yog los yeej tsis pub ib tus kwv twg cam nws ib los li.  Leej twg hais ib los nws tsis to taub zoo xwb ces nws twb cem muas phab muas lis lawm.  Cov niag ua tij Hmoob dev npua no ces ruam li npua los nws ntshaw ua thawj thiab muaj muaj xiv heev.  Tej kwv yuav ntse tshaj los nws tsis quav ntsej txog.  Nws yuav kom sawv daws ua li nws hais xwb.  Kwvtij coob ces tau yeeb ncuab coob xwb os cov yawg aw.  Muaj ib txhia ces ib leeg nyob ib lub Xeev vim ua tsis taus tus tij qhev thiab txib lawm.  #93 HMOOB_Hmoobleejtxiv_*

HMOOB_Hmoobleejtxiv_*
 • Guests

Posted 27 November 2013 - 03:33 AM

Hmoob tus tijlaug hlob ces yog tam lub ntuj thiab daim av, txawm nws ruam los nws yuav ua tus thawj hais li cas txawm yuav yog tsis yog los yeej tsis pub ib tus kwv twg cam nws ib los li.  Leej twg hais ib los nws tsis to taub zoo xwb ces nws twb cem muas phab muas lis lawm.  Cov niag ua tij Hmoob dev npua no ces ruam li npua los nws ntshaw ua thawj thiab muaj muaj xiv heev.  Tej kwv yuav ntse tshaj los nws tsis quav ntsej txog.  Nws yuav kom sawv daws ua li nws hais xwb.  Kwvtij coob ces tau yeeb ncuab coob xwb os cov yawg aw.  Muaj ib txhia ces ib leeg nyob ib lub Xeev vim ua tsis taus tus tij qhev thiab txib lawm.  

Yawg thaub Hmoob Ruam Tshaj ces Yog Hmoob, kuv xav tia tus neeg ruam ces thiaj lis yog koj no.  Tus neeg ua nws tsis hwm nws niam nws txiv thiab nws tsis fwm nws tej tij laug ces tus neeg ntawd yog ib tug neeg ua tsis mloog lus.  Cov neeg ua tsis fwm tus tij laug ses tus neeg ntawd muaj kev npam loj heev lis nawb.  Txog thaum kawg nws ntsib kev tws ces nws tsis muaj tij laug los pab nws lis.  Hos, tus neeg ua nws fwm nws tus tij laug mas txog thaum kawg nws tus tij laug thiaj lis yov tiv thaiv nws tus yeeb cuab kom nws dim txoj kev raug luag tsuj raug luag tua pov tseg.  #94 HMOOB_Ntxub Neeg Lim Hiam_*

HMOOB_Ntxub Neeg Lim Hiam_*
 • Guests

Posted 27 November 2013 - 04:32 AM

Yawg thaub Hmoob Ruam Tshaj ces Yog Hmoob, kuv xav tia tus neeg ruam ces thiaj lis yog koj no.  Tus neeg ua nws tsis hwm nws niam nws txiv thiab nws tsis fwm nws tej tij laug ces tus neeg ntawd yog ib tug neeg ua tsis mloog lus.  Cov neeg ua tsis fwm tus tij laug ses tus neeg ntawd muaj kev npam loj heev lis nawb.  Txog thaum kawg nws ntsib kev tws ces nws tsis muaj tij laug los pab nws lis.  Hos, tus neeg ua nws fwm nws tus tij laug mas txog thaum kawg nws tus tij laug thiaj lis yov tiv thaiv nws tus yeeb cuab kom nws dim txoj kev raug luag tsuj raug luag tua pov tseg.  

 

Yawg thaub Hmoob Ruam Tshaj ces Yog Hmoob, kuv xav tia tus neeg ruam ces thiaj lis yog koj no.  Tus neeg ua nws tsis hwm nws niam nws txiv thiab nws tsis fwm nws tej tij laug ces tus neeg ntawd yog ib tug neeg ua tsis mloog lus.  Cov neeg ua tsis fwm tus tij laug ses tus neeg ntawd muaj kev npam loj heev lis nawb.  Txog thaum kawg nws ntsib kev tws ces nws tsis muaj tij laug los pab nws lis.  Hos, tus neeg ua nws fwm nws tus tij laug mas txog thaum kawg nws tus tij laug thiaj lis yov tiv thaiv nws tus yeeb cuab kom nws dim txoj kev raug luag tsuj raug luag tua pov tseg.  

Hmoob leejtxiv aw, ntshe koj cov kwv twb nrog koj nyob tsis taus lawm os.  Ua neeg nyob txawm yuav ua tij thiab kwv los yuav tau ua zoo mloog qhov yog mam ua tsis yog yus tus niag xiam hlwb tsawv los yuav tseev kom sawv daws ua li yus hais.  Kuv kuj muaj kwv thiab tab sis kuv hwm lawv ib yam li kuv, kuv tsis tau hais tias kuv yog lub ntuj.  Cov niag neeg zoo li koj ces thaum kawg tsis muaj leej twg yuav li os vim saib hlob dhau lawm.  Kuv twb pom coob tus kwvtij tawg tag vim cov hlob siab phem lim hiam rau cov kwv.#95 HMOOB_Ntxub Neeg Lim Hiam_*

HMOOB_Ntxub Neeg Lim Hiam_*
 • Guests

Posted 27 November 2013 - 04:32 AM

Yawg thaub Hmoob Ruam Tshaj ces Yog Hmoob, kuv xav tia tus neeg ruam ces thiaj lis yog koj no.  Tus neeg ua nws tsis hwm nws niam nws txiv thiab nws tsis fwm nws tej tij laug ces tus neeg ntawd yog ib tug neeg ua tsis mloog lus.  Cov neeg ua tsis fwm tus tij laug ses tus neeg ntawd muaj kev npam loj heev lis nawb.  Txog thaum kawg nws ntsib kev tws ces nws tsis muaj tij laug los pab nws lis.  Hos, tus neeg ua nws fwm nws tus tij laug mas txog thaum kawg nws tus tij laug thiaj lis yov tiv thaiv nws tus yeeb cuab kom nws dim txoj kev raug luag tsuj raug luag tua pov tseg.  

 

Yawg thaub Hmoob Ruam Tshaj ces Yog Hmoob, kuv xav tia tus neeg ruam ces thiaj lis yog koj no.  Tus neeg ua nws tsis hwm nws niam nws txiv thiab nws tsis fwm nws tej tij laug ces tus neeg ntawd yog ib tug neeg ua tsis mloog lus.  Cov neeg ua tsis fwm tus tij laug ses tus neeg ntawd muaj kev npam loj heev lis nawb.  Txog thaum kawg nws ntsib kev tws ces nws tsis muaj tij laug los pab nws lis.  Hos, tus neeg ua nws fwm nws tus tij laug mas txog thaum kawg nws tus tij laug thiaj lis yov tiv thaiv nws tus yeeb cuab kom nws dim txoj kev raug luag tsuj raug luag tua pov tseg.  

Hmoob leejtxiv aw, ntshe koj cov kwv twb nrog koj nyob tsis taus lawm os.  Ua neeg nyob txawm yuav ua tij thiab kwv los yuav tau ua zoo mloog qhov yog mam ua tsis yog yus tus niag xiam hlwb tsawv los yuav tseev kom sawv daws ua li yus hais.  Kuv kuj muaj kwv thiab tab sis kuv hwm lawv ib yam li kuv, kuv tsis tau hais tias kuv yog lub ntuj.  Cov niag neeg zoo li koj ces thaum kawg tsis muaj leej twg yuav li os vim saib hlob dhau lawm.  Kuv twb pom coob tus kwvtij tawg tag vim cov hlob siab phem lim hiam rau cov kwv.#96 HMOOB_hmoobleejtxiv_*

HMOOB_hmoobleejtxiv_*
 • Guests

Posted 28 November 2013 - 02:18 AM

Hmoob leejtxiv aw, ntshe koj cov kwv twb nrog koj nyob tsis taus lawm os.  Ua neeg nyob txawm yuav ua tij thiab kwv los yuav tau ua zoo mloog qhov yog mam ua tsis yog yus tus niag xiam hlwb tsawv los yuav tseev kom sawv daws ua li yus hais.  Kuv kuj muaj kwv thiab tab sis kuv hwm lawv ib yam li kuv, kuv tsis tau hais tias kuv yog lub ntuj.  Cov niag neeg zoo li koj ces thaum kawg tsis muaj leej twg yuav li os vim saib hlob dhau lawm.  Kuv twb pom coob tus kwvtij tawg tag vim cov hlob siab phem lim hiam rau cov kwv.

Thaum ub mas tsua hov tia niam tij thiab tij laug tsis hlub kwv tiam sis niam no mas cov kwv yog cov tsawv tuam tsam tej tij laug kom luag teb luag chaw xav ntshes tus tij mas tsis muaj nqis dab tsis tiam sis txog thaum kawg tus tij tsis quav ntsej hais thiab tsis qhuav ntsej tej niam kawv lawm ces cov niam kwv hos tsawv sib ceg sib ntau cuag lis tej niam liab noj txiv vaj khaum.  Thaum zoo lis ntawd lawm ces cov niam kwv thiaj lis tawg tag ib leeg khiav mus nyob rau ib qhov chaw tshiab, tsis muaj kwv muaj tij es lam mus twj cuab nyob rau ub rau no.  Thaum muaj mob muaj nkeeg thiaj lis tsis muaj tus tuaj saib tuaj xyua.  Txog thaum kawg siav tus ces thiaj lis tsis muaj tus pom tus hlub.   #97 HMOOB_Ntxub Tijlaug Lim Hiam_*

HMOOB_Ntxub Tijlaug Lim Hiam_*
 • Guests

Posted 28 November 2013 - 03:06 PM

Cov tij lim hiam heev vim thaum niam txiv nyob mas yuav ua ib qhov dab tsi rau niam thiab txiv los yuav kom sawv daws tuaj sib npaug.  Tus tij pom tias zov niam txiv yuav tau nyiaj ces tus tij lees hlo tsis pub nrog leej twg nyob vim nws hlub nws niam thiab txiv heev.  Thaum tus laus tuag los yuav tseev kom cov kwv tuaj sib npaug los tha niam thiab txiv, tab sis nws yog tus tau cov laus cov nyiaj hli thiab nyiaj zov tag.  Thaum ua lub ntees tag ces nws hais tias tej neeg tuaj pab nyiaj tshav ntuj ntawv mas yog lawv tuaj vim muaj nws ces nws tsis faib me me rau tej kwv li thiab.  Yog leej twg lam tsa ncauj hais txog tej nyiaj tshav ntuj ntawv ces tus tij cia li cem muas phab muas lis lawm thiab tseem foom tej kwv lwj liam lawm thiab.  Cov tij no thaum pom nyiaj lawm ces lawv tsis yog tus qub lawm.  Dhau tej laus ces cov kwv thiaj khiav mus nyob ib leeg ib lub Xeev lawm.  Kuv pom ntau pab kwvtij tawg tag vim cov tij nkaus xwb.  Nej cov tau ua tij yuav tau los zaum xav me me thiab nawb.  Tseem muaj ib txhia ua tij mas tsis kam tha cov laus tab sis yog cov kwv muaj pabkas phais mas tseem los nrog sib txeeb kom faib sib npaub thiab.#98 HMOOB_hmoobleejtxiv_*

HMOOB_hmoobleejtxiv_*
 • Guests

Posted 28 November 2013 - 05:27 PM

Kev ua kwv ua tij nyob mas ib leeg yeej muaj ib nplooj siab tsis zoo sib thooj.  Yog tus tij siab zoo, zoo dhau heev lawm no los tej kwv tsua yim tuaj thau noj thau hau xwb.  Yog tus tij qia dub heev los tej kwv yeej muaj kev tshaib kev nqhis.  Qhov zoo tshaj mas sawv yov tsum rau, rau siab khwv kom tau noj tau hau ib yam nkau mas ib leeg thiaj lis tsis txhav ib leeg noj.  Muaj tus tij zoo  dua tsis muaj tus tij nyob rau ntawd.  Tus tij yeej yog ib tug neeg tseem ceeb tiv thaiv tsev neeg kom luag lwm tus yeeb ncuab nyob rau lwm tsev neeg tsis txhob tuaj txhav noj txhav khawv tej kwv tug.  Tsis tas lis ntawd, muaj tus tij nyob rau ntawd luag lwm tus lam tau lam ces tej kwv ces tus tej thiaj lis muaj peev xwm hais luag thiab coj tau tej kwv los ua kes sawv tuam tsam luag lwm tus ua tuaj ua yeeb tsim kev plaub kev ntug rau sawv daw. 

 

Yig neeg twg yog tsis muaj tus tij mas tej kwv ntawd tej poj mus tham hlua nraug thiab hlua raug los kuj tuaj tham tej kwv ntawd tej poj niam siv deev hauv vaj hauv tsev yeej tsis ntshai leej twg lis vim tsev neeg ntawd tsis muaj tus tij los thaiv tsev neeg ntawd.  Tsev neeg ntawd muaj tej me tub me nyuam los luag yeej saib tsis tau tib yam nkau.  Luag xav cem thiab liam tej me tub me nyuam ntawd tia yog laib xwb no los luag yeej tsis ntshai leej twg lis.  Yog tia tsev neeg ntawd muaj ib tug tij saib sawv daws lawv tsis lam hais lus phem rau tej me nyuam ntawd lis.  Yog tej me nyuam ntawd hnov luag cem lawv ces lawv yeej los qhia niam thiab txiv.  Thaum niam thiab txiv hnov tia luag cem lawv ces tsev neeg ntawd hus tag nrhos cov kwv tij ua kes sib tham.  Thaum sib tham tag ces tus tij mam lis mus hais rau tus neeg ntawd tus thawj coj.  Thaum tus neeg ntawd hnov dheev tia muaj neeg tuaj hais rau nws tus thawj coj ces nws yeej raug luag hais.  Nws raug luag hais lis ntawd tag lawm ces nws yeej ntshais tsev neeg ntawd thiab tsis lam tuaj mus cem tsev neeg ntawd tej me nyuam ntxiv lawm. 

 

Peb Hmoob nej muaj tus tij zoo dua nej tsis muaj tus tij nawb mog.   Nej tsis txhob lam ntxub tej niam tej txiv.  Nej tej txiv hlob txiv ntxawm. Nej tsis txhob lam ntxub nej tej tij laug nawb.  Txawm tia nej tej tij laug loj txij qaib txij dev xwb los nws muaj lub peev xwm los cawm tau nej.  Vaj Pov nws yog peb Hmoob ib tug tij laug thiab nws tau coj sawv daw los tau ntau xyoo.  Peb Hmoob lub neej thiaj lis muaj kev sib haum xeeb.  Thaum txog lub tsiab peb caug los muaj nws tuaj qhib lub tshav pob rau sawv daw thiab nws hais lus zoo txais tos lub xyoo tshiab.  Thaum muaj nws nrog sawv daw nyob ces lub tshav pob muaj kev lom zem puv npos.  Thaum tsis muaj nws lawm ces tig saib lub tshav pob yog ib lub tiaj kua muag lawm xwb tug siab kawg nkau lis.  Lub tshav pob nyob nplob xuav tsis muaj ib tug zoo tij laug los saib sawv daw.  Thaum txog peb caug peb Hmoob sawv daw lam hnav tsoo tsho mus rau tom tshav pob tsis muaj kev zoo siab lis thaum muaj ib tug tej laug nyob thiab nws los hais lus rau sawv daw.  Tom qab tsis muaj nws lawm ces peb Hmoob sawv daw sib txeeb noj, sib txeeb ua tshav pob, sib cav, sib ceg tsis muaj kev sib haum xeeb lis.  Peb Hmob muaj 18 xeem ces peb Hmoob yov muaj 18 pab neeg siv twv los ua tshav pob.  Ib yim neeg muaj 10 leej kwv tij ces ib tug kwv tij nyia yov mus coj nyia ib pab neeg sib twv.  Ib yim neeg muaj 10 tus nyab ces ib tug nyab nyia yov mus coj nyia ib pab neeg sawv sib tuam tsam kom tsev neeg ntawd tawg tag hus sis.  Peb Hmoob lub neej tawg mus nyob ua sab ua sua los vim tsis muaj tus tij los coj sawv daw.  Ib leeg thiaj lis tawg mus nyob rau ib qho ua neeg twj cuab.  Kev sib hlub, sib pab thiaj lis tsis muaj khov lis luag.  

 

Peb Hmoob yov tsum fwm niam, fwm txiv, fwm tus tij, fwm tus thawj coj peb Hmoob thiaj lis muaj lub zog loj.  Tej neeg Meska tawv dawb ntawd lawv loj thiab zoo nraug ntxiag lawv tus thawj ses lawv yeej fwm zoo heev lis txawm tia tus thawj me, me txij qaib txij dev xwb los luag yeej hwm nws zoo heev lis.  Peb Hmoob yov tsum xyaum hwm tej tij thiab hwm tus thawj coj.  Peb thiaj lis muaj kev sib raug zoo nyob ua lub neej sib haum xeeb.

 #99 HMOOB_hmoob_*

HMOOB_hmoob_*
 • Guests

Posted 28 November 2013 - 05:34 PM

 

Tij laug Vaj Pov hais lus rau sawv daw.#100 HMOOB_hmoob_*

HMOOB_hmoob_*
 • Guests

Posted 28 November 2013 - 05:38 PM

 

Tij laug Vaj Pov hais lus rau tej kwv tej nyab sawv daw.

Reply to this topic  

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users