Jump to content3 replies to this topic

#1 HMOOB_Hmoob Nyiam Ncig Tebchaws_*

HMOOB_Hmoob Nyiam Ncig Tebchaws_*
  • Guests

Posted 31 July 2013 - 08:47 PM

KEV NCIG TEBCHAWS
Posted ImageNyob zoo ib tsoom kwv tij, nkauj muam, nraug nus, cov niam txiv thiab cov hlob txhua leej txhua tus!
Ntawm no kuv xav piav rau nej mus ncig saib peb lub tebchaws Nyab Laj nrog rau peb Hnoob Nyab Laj.
Nyob rau xyoo 2005 los txog rau nimno lawv lub tebchaws tau koom haum ntiaj teb qheb kev sib txuas kev lag luam thoob qab ntuj, los txog rau niaj hnub nim no tab tom muaj cov neeg txawv tebchaws ntawm ntau lub tebchaws nkag los rau Nyab Laj teb. Tus yuav los ua dabtsi los muaj tag. Muaj ib txhia los saib kwv saib tij, ib txhia los pab tseem hwv tsim teb kho chaw, ib txhia los tis kev lag luam, ib txhia los pab cov neeg txom nyem, ib txhia los mus saib peb Hmoob lub neej txom nyem nyob pem roob thiab los ncig tebchaws ua si.
Ntawm no kuv yuav tsis hais ntau mus rau txhua yam, tiamsis kuv yuav hais ntau txog kev ua ncig tebchaws ua si. Hais txog ntawm kev ncig tebchaws rau tebchaws Nyab Laj, muaj ntau thaj chaw ua si xws li:
1. Nyob rau Sapa – Lao Cai – Vietnam
Posted Image


Liaj Qeb Ntai Nyob SapaSapa yog ib lub chaw ua siab tshaj nram hiav txwv li 1.600m yog li ntawd mus txog ntawd peb yuav pom cuag li mus yuav ti rau saum qab ntug. Peb tebchaws muaj ib lo lug tias “Sapa yog rooj ntug”, tsis tag li ntawd peb yuav tau mus saib pom txog peb Hmoob lub neej thaum nyob rau suav teb khiav los nres rau thaj tsam no ces ib txhia mus rau sab Plog teb tshuav ib txhia nyob rau ntawm no. Peb Hmoob Sapa ua lub neej nrog toj roob hauv pes, nrog kem zeb kem tsua, ua liaj ua teb, txawm li ntawd los peb Hmoob Sapa muaj ib txhia tseem tuav tau peb Hmoob li Kab Lig Kev Cai Hmoob, txhua hmo uas yog hmo Sunday cov tub hluas Hmoob thiab tej Ntxhais hluas Hmoob tuaj koom ua ke rau hauv lub Moos Sapa hais kwv txhiaj thiab tshuab Raj tshuab Qeej lom zem kawg li thiab.
Posted Image

Poj Niam Hmoob Mus Ua Teb


Muaj ib txhia ho mus dua ib txoj kev tshiab uas mus Ntseeg Yexus. Ntawm cov ntseeg Yexus lawv ho muaj kev mus Church thiab. Nyias muaj nyias txoj kev, txawm li no los lawv tseem sibhlub sib pab thiab ua ke yam tsis muaj Laj Kab quas.
Posted Image


Thaum taug kev peb yuav tau pom tej Me Nyuam Hmoob taug kev thiab muag khoom. Zoo li lawv yeej ib txwm nyob lub tebchaws no los lawm es lawv yog cov nyiaj taus no heev. Twb no nqes 15C. los muaj ib txhia lawv tseem tsis tag hnav tsho loj tsho sov li thiab. Tej me nyuam 4 xyoos rov saud ces lawv twb pib mus muag khoom rau cov neeg txawv tebchaws lawm, tiamsis lawv ho tsis nyiam ua tej lub tsev muag, lawv ho nyiam caum cov neeg ncig tebncig chaw rau ub rau no xwb. Pebtsis to taub, tiamsis peb tau nrog lawv tham thiab lawv hais tias “peb txom txom nyem, peb tsis muaj nyiaj them se, ua li no peb tsis raug them se” tej zaum qhov no yog lawv lub tswv yim ua lag luam los muaj. Thaum mus ncig txog nram zog peb muaj kev yuav me ntsis khoom noj coj mus pub rau cov me nyuam, cov me nyuam nyiam tshaj thiab thaum ua li no ua rau yus lom zem thiab zoo siab heev.
Posted Image

Roob Toj Tuag No Dawm Tuag Tshaib


Tsis tag li no xwb tseem yuav tau mus rau pem roob toj siab mus txog rau ntawm thaj chaw ntawd lub dawm uas peb Hmoob ib txwm taw kev qhuab ke xa cov tuag mus, ntawm uas cov laus hais tias “toj tuag no, dawm tuag tshaib” ntawm thaj chaw uas peb cov laus los pem suav teb los thaum los dhau lub dawm no siab los siab, no los no thiab deb heev lost sis dhau zos yog li no ib txhia tuag tag rau pem lub roob no lawm. Lub roob no siab heev txawm yuav tshav ntuj zoo npaum twg los yeej muaj ib tauv huab tsis yaj li nyob rau saum lub ntsis roob no.

2. Nyob Rau Bac Ha – Lao Cai - Vietnam.


Posted Image

Hmoong Bác HàDhau li ntawd peb yuav tau mus ncig ib lub tab laj nyob rau Bác Hà thiab ntawm no kuj muaj peb cov hmoob coob heev. Cov hmoob ua nyob ntawm no lawv lub neej ho txawv zog li cov uas nyob rau Sapa, lawv cov no mas lawv ho tuaj muag khoom hauv lub tab laj. Lawv muag zaub, muag nqaij, muaj khaub ncaws hmoob, muag nyuj muag twm, ua zaub ua mov muag, muag cawv thiab tseem muaj ntau yam ntxiv, lawv cov no mas poj niam thiab txiv neej sib pab sib ua. Ib qho tshwj xeeb yog thaj chaw no lub tab laj no nto npe muaj cov cawv qab tshaj plaws thuam ub los txog nim no, cov cawv no yog muab cov poov uas yog xuas tes ua xwb thiab lawv muab pob kws coj los hau xwb, cov cawv no haus mas qaug thaum twg tsis paub li. Nyob rau teb chaws no cov txiv neej mas haus cawv qaug qaug thaum mus tsis taus lawm ces lawv pw tom tog kev thaum zoo cawv mam mus, tiamsis muaj ib qho uas tshwj xeeb tshaj yog txawm lawv zoo li no los lawv cov poj niam nyob ntawm ib sab zov txog thaum zoo cawv mam li ua ke mus tsev, hos tej tus poj niam muaj zog ces lawv ev lawv tus txiv mus tsev, qhov no yog ib qho ntawm lawv lub neej, qhov uas lwm haiv neeg hais tias poj niam Hmoob siab zoo thiab siab ntev heev.

3. Nyob Rau Ha Long Bay – Quan Ninh – Vietnam.

Posted Image

Ha Long Bay


Thaum mus txog rau thaj tsam no peb yuav tau mus txog thaj tsam uas koom haum ntiaj teb tau muab tso rau hom chaw zoo nkauj thib ib nyob rau hauv ntiajteb no. Ntawm no yuav yog thaj chaw uas los tag tseem los xav los ntxiv, ntawm no muaj tej kem zeb kem tsua, muaj tej qhov tsua, thiab tej roob zeb uas zoo nkauj tshaj tsis tag li ntawd nwg tseem nyob rau hiav txwv thiab, mus tog thaj tsam no peb muaj ib txhia tias ntawm no ntshe yog yawm saub thaj chaw ua si. Txog thaj chaw no peb muaj kev mus ua si li. Ib hnub, ob hnub thiab peb hnub. Thaum los txog rau Hà nội ces peb muaj tsheb txais tos thiab mus rau tod xa rov qab los huv si. Nyob ntawm sawvdaws xav nyob li cas xwb, nyias muaj nyias tus nqi.
Hom ib hnub yog mus tom Hanoi no mus rau tom Ha Long Bay ces yuav ces mus rau saum nkoj tag peb noj su saum nkoj, tag lawm peb yuav tau mus ncig lub qhov tsua uas zoo nkauj tshaj es tib neeg niaj hnub tuaj saib, es luag cav tias ntawm no thaum ub muaj ib tus Zaj Laus nyob rau hauv thiaj ua rau pej xeem ntawm no ua tau noj tau haus, dhau li ntawd yuav tau mus ncig txog ntawm ob lub pob zeb sib hnia, thiab ncig qee qhov tag rov los rau Hà Nội ces tsaus ntuj.
Hom ob hnub kuj mus ntawm Hà Nội tib yam kuj mus noj su saum nkoj thiab mus ncig hnub ib tib yam tiamsis hmo ntawd yuav pw rau hau hiav txwv hauv nkoj, yuav mus lawm pub pem plawv ces pw ib hmos rau pem tag kis thiaj sawv thiab noj tshais tag ces sawv kev rov los, los no los dua lwm txoj kev muab hais tau tias rov ncig pem ko los tawm tim ntug dej ces noj su tag zaum tsheb rov los Hà Nội,
Hom peb hnub peb kuj mus tom Hà Nội mus ib yam thiab, hnub ib hnub ob kuj ib yam tiamsis hnub peb thaum uas lub nkoj mus pw rau ntawd tag kis noj tshais tag ib cov mus ob hnub rov qab ces cov no yuav mus rau tim ntug deb thiaj nyob tsheb mus rau pem roob, ib lub koog pov txwv ua lawv hu ua “koog pov txwv liab” vim ntawm no nyob nrog tsiaj xwb, tshwj xeeb yog muaj liab ntau, hnub ntawd thaum tsaus ntuj mam li los so hotel peb muaj hotel rau sawvdaws tibsi. Hnub tom qab ntawd noj tshais tag ces rov los rau nram no peb muaj nkoj tos sawvdaws los rau tim ntug dej noj su tag rov los rau Hà nội.

4. Nyob Rau Moc Chau – Son La – Vietnam

Posted Image

Me Nyuam Hmoob Mộc Châu


Ntawm no kuv yog ib thaj tsam nyob siab tshaj li hiav txwv yog …km. Ntawm no muaj ocv neeg uas yog hom neeg tsawg neeg nyob, mus txog yuav pom txog ib tsoom pej xeem ntawm no lawv lub neej thiab txoj kev ua neej lawv nyob tau ntxim hlub tshaj.

5. Nyob Rau Hanoi – Vietnam

Posted Image

Pas Dej Ntaj


Los txog rau Hà nội mauj cov chaw tshwj xeeb uas zoo. Xws li muaj lub pas dej uas hu hais tias “Tebchaws Nyab Laj los yog Hà Nội lub plawv” no yog hauv plawv nroog yog leej twg los txog es tsis tau los txog lub pas dej no mas hut au tias tsis tau los txog, ntawm no muaj zaj keeb kwm zoo heev txog ib tus “Vaub Kib Vajntxwv” nim no los nws tseem nyob, tej thaum zoo caij zoo nyoog nws tseem tawm los, no yog tus uas neeg Nyab Laj hawm, lawv hu hais tias yog lawv tus yawg koob. Dhau li ntawd lub Vaj Loog cov tub txawg uas ntau tiam dhau los, lub tebchaws tau muab lawv tej suab tej npe lost so rau no, hais tias leej twg ua tau li cas, thiab ua li cas lawm thiab tseem muaj ntau qhov uas zoo nkauj heev thiab.

6. Nyob Rov Yav Qab Teb Vietnam
Posted Image

Nyob Ntug Hiav Txwv Nha Trang


Nyob rov yav qab teb kuj muaj ntau thaj tsam ua si li: Vũng Tàu thiab Nha Trang yog ob thaj tsam, ob lub nroog nyov rau ntus hiav txwv, nyob rau tebchaws no luag hais tias yog leej twg tsis tau mus txog ob thaj chaw no mas tus ntawm suav tau tias tsis tus no tsis tau yug los ua neej, thiab tuag lost sis qi muag.
Posted Image

Zog Hmoob Nyob Pob Tsuas (qab teb)


Dhau li no kuj muaj Đạt Lạt (Lâm Đồng) yog cov neeg qab teb lub Sapa vim tias tebchaws no siab ib yam li Sapa thiab tsuag txawv qhov uas ntawm no tsi muaj cov keeb kwm li Sapa. Nyob ntawm no muaj cov vaj paj thiaj muaj chaw ua si uas zoo nkauj tshaj plaw li. Thaum ib tag kis pw sawv peb yuav tau txais tej huab cua uas ua rau yus ua paj yam yooj yim tshaj, yus ib ce sib npaum nkaus li yus ya ntag. Dhau li ntawd muaj Huế, Dà Nẵng thiab muaj ntau thaj tsam uas zoo nkauj xav tsis thoob li. NIAS MUS NYEEM NTXIV.

#2 HMOOB_Kevin Xiong_*

HMOOB_Kevin Xiong_*
  • Guests

Posted 19 August 2013 - 06:07 PM

Pom tej duab no tag mas hajyam tu siab. Kuv tsis paub tias koj mus pom es koj puas xav licas? Yog kuv mus pom ces ntshai kuv lub kua-muag poob tsis txawj tag. Nov, yog peb Haiv Hmoob. Hmoob tsis muaj tebchaws nyob es nyob rau tebchaws twg los ua lub neej poob qab heev. Lub rooj muag khoom twb tsis muaj es mus pua hauv av muag khoom. Luag Hmabsua mas muaj lub tsev muag khoom. Cov niag Hmoob poob tebchaws ces mus pua ntawm tej av muag khoom. Pom koj cov duab xwb ces kuv twb tu-siab tsis txawj tag. Kuv tseem mus pom thiab ces ntshai kuv hajyam tu-siab. Kevin

#3 HMOOB_hmoob hlub hmoob_*

HMOOB_hmoob hlub hmoob_*
  • Guests

Posted 22 August 2013 - 08:29 PM

kuv pom tej duab tso rau hauv no tag mas tu siab heev rau peb hmoob nyob nyab laj.kev ua noj haus luag ntxub yus haiv neeg heev.peb hmoob yuav tau sib hlub sib pab thiab
ho xav rau peb hmoob kev sib hlub muaj me me xwb.hmoob txom nyem npaum li cas lub siab phem lim hiam rau npaum li ntawm. xav rau kev txom nyem thiab lwm haiv neeg saib tsis taus hmoob
yus kuj hlub thiab mob siab kawg. hais txog hmoob nyab laj kev txom nyem ua noj ua haus npaum li cas lub siab phem npaum li kev txom nyem
hais txog hmoob nplog kev txom tsis muaj npaum lis hmoob nyab laj lub siab phem tsawg zog. hais txxog hmoob txom nyem kuv hlub kawg xav txog xwb kua muag poob

#4 HMOOB_Niamtij20/20_*

HMOOB_Niamtij20/20_*
  • Guests

Posted 22 December 2014 - 02:40 AM

Kuv yog ib tug ntxhais hmoob puag thaud tau mus ua haujlwm qhov mi ntsis ncig xyuas ib cov Hmoob nyab laj ntawd lawm, kuv pom hais tias lawv los kuj tsisphem npaum twg thiab os vim cov hmoob nyablaj muaj nyiaj, muaj vaj tsev lawm luag yeej yog neeg ntse ntswb ntsuav luag thiaj muaj taus nyiaj dua lwm pab pawg neeg, yog luag tsis cojphem, nyaum ces luag yuav yeej ntis tsis taus tej tib neegphem uas xav rhuav luag tej neej.

Tiamsis kuv kuj tsis nyiam cov hmoob nyab laj uasphem heev, nws twb muaj noj muaj haus npluas mias lawm los lawv yeej lom txwm mus khuj tej neeg txomnyem nyob ib puag ncig ntawm lawv cov zej zog txhua nrho qhov txhia chaw.

Thaum ub ntawd kuv kuj mus kawm tau qho mi ntsis los ua qauv paub txog ib co hmoob nyablaj vim kuv muaj ib tug txiv hlob thaum hluas mas nws yog ib tug neeg muaj nyiaj, muaj kub heev ntau dua ntais nws cov kwvtij huv si kuj raug cov hmoob nyablaj ntawd tuaj ntxias txeeb tau nws tej nyiaj tej kub lawm du lug thiab thaum kawg kuj raug txoj kev txom nyem heev vim nws tsuas yog txawj nplua nuj xwb tsis ntse li luag ces thiaj raug luag tuaj muab txov.

 

Ab............lawv aw..........yog muab ua zoo tham ces kuv twb pib khiav ib co hmoob nyab laj txij puag thaum kuv tseem yau yau los lawm os.

Qhov kuv khiav ntawd mas tsis yog lawv siabsiabphem rau kuv nawb, lawv kuj yog ib co kwvtij kwv npawg uas kuv hlub thiab hmov tshua yuav vam txog lawv tej yam uas kuv tsis paub thiab kuv khiav vim kuv yog neeg txom nyem tsis paub lawv lub siab xwb thiab kuv hnov hais tias cov hmoob nyablaj ntawd twb raws tau kuv los ua peb Vauv lawm.

 

Ua tsaug.

Reply to this topic  Also tagged with one or more of these keywords: Ncig Tebchaws Ua Si, Mus travel vietnam, hmong vietnam, kev ncig tebchaws, ncig vietnam, ncig saib hmoob vietnam, ncig saib hmoob, ncig hmoob toj siab, mus ua si vietnam

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users