Jump to content


ntseeg dab puas vam meej, yog 3 tsis nyob nrog cov ntseeg vaj tswv ???

Tom qab tuag lawm txoj kev tw

111 replies to this topic

#101 HMOOB_Neegtsimrauneegsiv_*

HMOOB_Neegtsimrauneegsiv_*
 • Guests

Posted 20 December 2014 - 02:52 PM

Hab yau.  tej nyuag kev ntseeg no ces yog tib neeg tsim tawm los rau tib neeg siv xwb os.   thaum lawv pom koj ua ces lawv hais tias koj ua li ntawd mas yog koj ua kev txaug kev txhaum.   tub qaug lawv txoj kev ntseeg lawm.   tab sis yog tias sim cia niag niam xib fwb tuag kiag lawm mev.    twb tos tsis nto xyoo.   yawm thaub xib fwb mas nrhiavpaum lij lias txhia chaw.   nrhiav tsis ntsibpaum yaim teb chaws Meskas mas tseem ya ua qab xub tiaj ntees dua puag nplog teb thaib teb txhua nrhov.    twb tsis nco qab txaj muag rau nws tej niag lus uas niaj hnub cem kev phem kev qias rau tej poj ntsuam poj nrauj mloog.   ua rau lawv txaj muag tuaj koom nws lub niag church tag nrho.   kev ua neeg ces nyias tsuas tsi nyias kab nyuag tawg pleb ua nkaus nkaus xwb.    .yus mas pom pom luag ua phem.   yus ho tsis pom yus tus kheej kiag.    yog tsis muaj nyiaj $$$  nyob tom church  nej tsis txhob vam vam ntshe niam yuav muaj ib niag xib fwb yuav tuaj zaum coj kaslasvav  loj luaj nplaim nyuj nrog nej tod os.    .tau muaj ntau xyoo dhau los lawm kuv pom ib yawb xib fwb tuaj qhia kev txhawb zog rau hauv ib lub tsev txias.   uas tab tom muaj ib tug pog laus tuag.    yawm xib fwb hmoob lees no mas nws cem cov pog laus uas qia dub.   li no.  nws hias tias.    cov nam puj laug nuav mas tuaj church maas tuab nam qaa dlub hev le.   kwg nwg tso nyaj maas tsuas pov tej na, nyaj xees lab nkaus nkaus xwb.    txug thaum kwg yus tuag no caas ho.   kawg vaam tej xib fwb tuaj taab kaum luj ua luaj le nuav.   .ua rau peb paub tias awb thaub no tus vaj tswv ces yog $$$ xwb tiag lau.   ,nej tsis ntseeg kuv nej sim mus church mev.   nej tseem tsis hnov lawv cempim cemqau thiab cem nyiaj rau nej mloog mas nej mas hais tias yog kuv dag nej no ov nawb.    kev mus church qhov tseem ceeb twb yog suav daws vam thaum muaj kev txom nyem los txog.   tau kev sib pab dag zos xwb.    tej laus luag laus laus lawm luag txawm pab tsis tau koj ib yam dab tsi los.    lub caij thaum luag tseem hluas luag yeej pab pab kwv tij neej tsa dhau los lawm thiab nav.  es yuav hais lus.   pab maj tej neeg laus ua luaj.     cov xib fwb no yuav tau txhob txuag nws   tej yam uas nws ua thiab hais tau tsis zoo yuav kom nws xyaum kho nws tus kheej thiab.   neeg tuaj church thiaj yuav huaj vam tau nav.    tej neeg tuaj church ib ntus luag khiav mus lawm.   twb yog tim niag xib fwb lub niag qhov ncauj nkaus hkaus xwb los mos.    tab sis kuv hnov ntau tus xib fwb mas.   nws muab liam tias neeg tsis tuaj church los yog tim cov kev txwj laug thiab cov ntseeg tsis txawj coj ua thiaj tsis muaj neeg coob.    hais zoo li nws tsis pom tus saus ua ntsia ntseex nws lub ntsiab muag li na has.    tos tsis tau tawg plab los yog ruam dhau lawm xwb os.#102 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 20 December 2014 - 09:09 PM

Kuv twb hais lawm nas hais tias tus ua kom yus ntsib kev noj qab nyob zoo los yog dab, tus ua kom tau taubhau npua, tau nyuj, nyuj txig noj los yog dab.
Yog leej twg tsis hwm dab ces yuav raug coj mus txiav lub cejpas vim kuv twb pom ntawd kuv lub qhov muag lawm kuv thiaj tsis nyiam dab.

Mus church los yeej tsis yog vam vam xibfwb lawv os vim nws zoo rau nej cem, thuam thiab hais lus saib tsis taus cov tsis muaj kwv tij xwb.

Vim lub tebchaw no tsis yog muaj peb cov hmoob nkaus uas thiaj yog mus church vim vam xibfwb lawv.
Mus church yog mus ntsib cov neeg yus nrog lawv sib nraug zoo thooj siab koom ntsws, yam nkaus ib khub hluas nkauj hluas nraug uas sib sib hlub es sib sib nco wb thiaj yuav tau tuaj mus sib ntsib once in a while vim vajtswv zoo yam tus nraug vauv, cov ntseeg zoo yam nkaus tus nkauj nyab.
Qhov ntawd tsis txhais hais tias kom mus refres koj lub neej vim koj twb muaj koj lawm tiamsis koj rov mus nrhiav dua vim cov ntseeg yeej muaj ib txoj kevcai nruj heev yog koj ntseeg lawm koj yuav tau tsis txhob mus teev lwm tus tim tswv.

Nyob hauv txoj kev txij nkawm niam txiv, cov coob khub twg sib hlub haum xeeb tshaj khub ntawd tsis tshua pom muaj lawm.
Yog khub twg muaj lus dua ntais los yog lawv neej xwb tsis tsim nyog yus txhaub thiab tos nrhw txov.
Yog luag phem npaum nej txhaub txhaub thiab thuam ua cas luag ho ua taus luag neej qhuas ntxhwb ntxhias.
Mas tsis qhov twg lawm hais qhov ntawd, hluav taws cig qhov twg tso dej tso pa ywg qhov ntawd xwb.

#103 HMOOB_Saum ntuj muaj vajtswv mog_*

HMOOB_Saum ntuj muaj vajtswv mog_*
 • Guests

Posted 21 December 2014 - 12:51 PM

Awb!! cov phooj ywg.   tos Meskas hais lo lus tias.    no one is perfect.  no uas muab ua zoo saib.   cas yus pom lawv ntseeg hom kev ntseeg ntawd.  lawv mam meej.    tab sis yus mus xyaum ntseeg li lawv.   ua cas yus ho caum tsis tau luag.   yog yus coj thiab yus lub siab ntsws tsuas kawm tau txawj xwb.    yus tsis ntse.   txoj kev ntse no mas yog ntse xeeb txawm nrog yus.   puag thaum niam thiab txiv yug yus los.    nws yeej muaj nrog yus ua ke los lawm.   thiaj yog ntse.    .nej tsis txhob xav tias lawv kawm tiav tau los ua ib tug xib fwb lawm ces ntshe lawv yuav yog tus ntse tshaj plaws lawm.    ua neeg nyias tsuas ntse li qhov nyias xeeb txawm muaj nrog nyias thaum yug los xwb ov.    li ntawd nej thiaj yuav pom tias.   vim li cas muaj ib txhia church.   lawv yog tib hom npe xwb.    tab sis ua cas muaj ib pab ho coob tshaj.  hos ua cas ib pab ho tsawg tsawg.    .pab uas nws muaj neeg tsawg tsawg ntawd mas yog lawv tau tus xib fwb ruam lawm nawb.  o. k.   .lo lus ruam no mas tsis yog txhais tau tias yog piav tes xwb.   tab sis yog nws ntse mus tsis deb.  kom txog qhov yuav huaj vam taus.    xaj xib fwb ruam no mas.   nws ntxub thiab tsis nyiam tus kev txwj laug uas ntse tshaj nws.    .vim tus uas ntse tshaj nws ntawd mas.   luag yuav tswj rawv tsis pub ua tej yam yuam kev.   tsam cov ntseeg poob kev ntseeg thiab qaug zog rau kev sib pab cuam.   los sis kev siv nyiaj siv txiaj.   luag yuav fwj xwm kom hnub no koj txawm tsis tsau tsau plab heev.  los kom lwm hnub koj tseem muaj noj mus ntxiv lawm tom ntej.    tab sis tus xib fwb ruam mas nws xav tau tus kev txwj laus uas ruam ib yam li nws los si tseem ruam tshaj nws xwb.    es nws hais lis cas ces yuav nws zaj xwb.     thaum kawg twb yuav puas tag kis los.   nws thiab niag txwj laug ruam ntawd.   tseem rua muag tsua ua.    ces thaum nws ua kiag li nws ob lub niag tswv yim ruam ua tas ces.   tos nws tig saib.    ua cas neeg tuaj church tsawg zuj zus lawm ne.    . ua ciav twb yog luag khiav mus koom rau lwm tus xib fwb uas ib nyuag ntse zog lawm.   los sis luag poob kev ntseeg vim luag pom nws ob niag coj tsis ncaj ncees.    ces luag cia li rov mus coj kev cai qub lawm.   .los nws yog niag neeg ruam khav theeb dhau ces.  nws alway pom nws qhov yog xwb.     tos kuv paub li no.    kuv pom nyob hau peb pawg ntseeg.    muaj ib lub caij uas peb xaiv tsa ib tug thawj txwj laug los fwj xwm tus xib fwb thiab pawg ntseeg.    txog hnub peb xai tsa mas yawm xibfwb ntshai tsam yawm txawj ntse yeej ces ntshe yawm xib fwb yuav tsis tau kaus nyiaj yooj yim.   ces hnub ntawd yawm xib kom nws txiv hu xov tooj mus rau tag nrho lawv cov txheeb ze.   uas twb tsis yog neeg tuaj church  tuaj tawb suab xaiv tus thawj txwj laug no.   thiab hu mus txhua nrho rau cov neeg uas lam tuaj cuv npe xwb.    es twb tsis niam tshua tuaj church.   kom tuaj pab xaiv tus uas txheeb ze lawv kom yeej tus neeg ncaj ncees thiab ntse tshaj lawv suav daws.    ces thaum xaiv kiag ces lawm.     lawv tus yeej kiag ob xiamg.   ces lawv tus neeg txheeb ze.   tau los ua tus coj.    tab sis  7  hnub tom qab xwb.   yawm thaub xib fwb nws txiv siav tu.   tuag kiag.    .ces tom qab ntawd los yawm xib fwb nov.   nws tsev neeg muaj ploj muaj tuag ua ntu zus,    los txog thaum nws tus poj niam raug ncaim ntiaj teb mus lawm tib si.    tus xib fwb tsis ncaj ncees mas.   nws yuav raug nqe vaj lug kub uas.   hais tias.yog koj tsis ncaj ncees es.   koj ua kuv ib tug me nyuam yaj ploj lawm mas.   kuv yuav muab ib txoj saw hlau khi koj lub caj dab nrog ib lub pob zeb.   thiab muaj koj pov lawm hau qab thu nhiav txwv.   kom tawm tsis taus rov los.     ua ib tug xib fwb tsis txhob xav tias.   koj kawm tiav los noj neeg.   es koj paub tias saum ntuj tsis muaj vaj tswv thiab ntiaj teb tsis muaj dab.    yog koj txawj dag ces koj tau noj xwb.    koj lam tau lam ua saib tsis tau tej tus tib neeg uas lawv ncaj ncees.   thaum ntawd.   saum ntuj yuav muaj vaj tswv pom.   hos ntiaj teb yuav muaj dab paub koj.  ces hnub ntawg koj yuav mag ntag.   txog thaum koj mag lub voj hluas ntawd lawm yuav tsis muaj leej twg pab cawm tau koj lub txim lawm ov mog.  cov xibfwb uas tsis ncaj ncees aw.   kuv tsuas hais li kuv tau pom qhov tseeb los xwb kuv tsis yog lam dag nej ib tsoom neeg ntseeg thiab cov xib fwb uas nej ho ncaj ncees ov mog.   yog nej leej twg tsis ntseeg kuv tej lus no los.    kuv yeej tsis txwv nej txoj kev xav lim hiam thiaj tsis ncaj ncees li os  nawb.#104 HMOOB_Nws Vam Nws Yam_*

HMOOB_Nws Vam Nws Yam_*
 • Guests

Posted 21 December 2014 - 07:12 PM

Kuv mas tseem xav kom muaj cov church quaj taug thiab cov church tua teeb no kom ntau ntau es thiaj tau mus koom xwb tiag.  Lom zem tshaj li nawb.  Thaum lawv tsis tau tua teeb ces yus saib kiag ib ncig saib leej twg pojniam zoo nkauj tshaj xwb tiag.  Teeb tuag kiag ces yus mos tsaus tsi mus cuag kom tau nws muab nws puag thiab khawm txog thaum rov pom teeb ci ces yus yeej zoo siab thiab txaus siab lawm.  Thaum tseem muaj church quaj taug los yeej lom zem kawg li thiab, yus saib tus pojniam twg zoo nkauj ces yus mus zaum ze thiab piav kiag tej kev uas vajtswv tau tsim rau neeg hauv ntiaj teb no.  Ob leeg sib tham txog vajtswv ces tu siab ho sib khawm sib puag quaj, qhov no los kuj pab ua rau yus zoo siab kawg li thiab.#105 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 21 December 2014 - 08:14 PM

Qhov yuav tau hais tias yog yus yam yus vam no mas seb puas tau muaj neeg yuav nws mus lawm xwb tiag.

Vim yog yus yuav vam mas vam niaj 30 xyoo yav nram ntej ub pob.

Nim nov ces npab ncab, npab nte lawm taw teeb, tua teeb los tsi vawj lawm.

 

 #106 HMOOB_Sim lo lawm_*

HMOOB_Sim lo lawm_*
 • Guests

Posted 22 December 2014 - 12:04 AM

Kuv lo kuv piv2 2 nyuag txoj kev ntseeg no lawm thiab nawb. Txog kawg ce tsi ntseeg ab tsi li  lawm xwb.

 

Nws zoo li no:

 

1. Yog tia koj  paub Kev cai lij choj zoo ce koj yuav tsi xav ntseeg Yexus li lawm.

 

2. Yog koj yog neeg nyiam txhuag noj txuag hau txuag nyiaj, tsi nyiam siv nyiaj ua neeb hu plig ce koj yuav tsi nyiam Kev ntseeg hmoob xwb.

 

 

 #107 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 22 December 2014 - 12:34 AM

Lawv yeej yog cov ntseeg lawm os, lawv tsis tas yuav rov mus ntseeg ntxiv yog tsis zoo lawm.

Tus tswv Yexus los lawv yeej ua tib yam nkaus li ntawd rau nws thiab niaj hnub nim no lawv siv nws lub npe tuav rau qhov ub qhov nov coj hmoob mus ntseeg tiamsis qhov tseeb yog coj mus ntseeg lawv xwb.

Cov tib neeg ntawd kuj tsis yog lawv pluagpluag tiam sis lawv yog tib neeg limlimhiam, lawv ua los daws lawv txoj kev limlimhiam xwb.

Kuv tsis yog tus thawj ne ces kuv hais tias mus nov ces sawvdaws mus, kuv thiaj lawv qab.

Yog kuv paub thaum twg mas kuv yuav muab ntiv tes lij nws lub qhov seb luaj li cas nws thiaj xav xav ua tus lij lij ntawd es puas yog nws yeej tsis tau paub hais tias luag muaj luag lub lij lawm.

 

 

 #108 HMOOB_mushomchurchtwglostau_*

HMOOB_mushomchurchtwglostau_*
 • Guests

Posted 22 December 2014 - 02:12 PM

awb yawg #104  yog koj nyiam seem ko xwb mas lawv cov church  kab ntsab mas twb tsis tas yuav tos tua teeb li koj hais os.  yog koj mus nkag plaws hauv lawv lub church xwb ces.   lawv cov poj niam hauv yeej los puag koj kiag lawm hos.    yog txaus siab zaj ko xwb tiag mas yuav tau mus church thiaj yuav kaj siab nawb.   tos li muaj qee khub niam txiv es.   tus niam nyiam mus ib lub church tus txiv ho nyiam mus lwm lub.   ua ua sib nrauj tas ces yog nyias ntseeg nyias hom kev zoo siab xwb mos.    koj mas yuav tau xyaum mus church nawb.    hos yog ho xav tshaj qhov xav lawm thiab no mas.   tsis txhob khuv xim nyiaj es.  nqis loo lawm nplog teb mas.    awb tej nyuag kev ntshaw ko.   yeej tsis xiam pib dav lau li os.   yog nyiam zaj ko mas yuaj tau rov mus ncig peb tej qub teb qub chaw thiaj yuav ntsib cov ntseeg uas yus tso feem kaum rau lawv tas los.   yeej tsis nco khuv xim li ntag hos.   nyob lub ntiaj teb no muaj ntau ntau pab pawg ntseeg li os.   nyob ntawm koj xaiv xwb.   tej nyuag duab uas niaj hnub tawm ua phiaj ziav hauv Tojsiab ntawd ces.   yog tuaj mus recrue  cov neeg ntseeg xwb hos.   kom seb pus ntsib cov yuav kam tso nyiaj feem kaum rau lawb coj mus ua lawv tus vaj tswv tes dej num xwb tiag.    thaum koj pob nyiaj mus nkag lawv tes lawm ces.   pob nyiaj ntawd tawm mus txhawb lawv tej kev lag kev luag.   ces tej se ho nkag mus txhawb lawv tej nom tej tswv nyob hau lawv lub teb caws.   ces lawv teb  chaw vam meej mus ceev li ceev.    ces yog koj pab tso nyiaj feem kaum mus ua dej num rau lawv tus vaj tswv lawm xwb los mos.   cov me ntxhais hmoob tim peb qub teb chaws mas awb.   lawv yeej yog txawj ua xib fwb tshaj plaws li os.    yog koj tau hnov lawv tej vaj lug kub tas ces.   .lub nyuag   Money gram   yeej yuav pom koj ntsej muag tshwm tod.    ces koj qhov nyuag nyiaj ya plaws dua puag ntuj ceeb tsheej lawm.    .tab sis thaum poob rov los na has.   nrov pauj tim nplog teb xwb no tiag.   .kuv ces twb pab txhawb lawv cov me ntxhais ntseeg uas txawj txawj ua xib fwb tid ntau tus los lawm.    tsam no kuv khaub hnab sib lawm ces.   kuv tsis mus lawv tej church ntawd lawm thiab os.   kev yuav mus poo pab ntseeg twg los yeej yog nyiaj xwb.   luag thiaj hlub yus xwb ces.  tsam no qab hnab sib lawm ces lawv tsis hlub yus lawm los puam chawj.   yus nyob yus taus taus lawm os.    ua koj ne?  pus nyiam pab cov neeg hom twg thiab os?  zoo siab tau nyeem koj sob lus saum toj no nawb.  tus phooj ywg.#109 HMOOB_raugdag_*

HMOOB_raugdag_*
 • Guests

Posted 13 May 2016 - 12:28 PM

Yog tia nyob nrog cov ntseeg Yexus mas raug lawv dag thiab raug lawv txhav khawv. Cov neeg ntseeg Yexus tsis paub kev cai. Lawv yog ib cos neeg siab mes heev. Lawv tus xib fwb hai rau lawv tia tsis txhob cia Hmoob tuaj ua neeb rau hauv vaj hauv tsev. Xib fwb hai rau lawv tia Hmoob ua neeb tsis txhob mus noj lawv tej zaub tej mov. Xib fwb hai rau lawv tia tus neeg tuag lawm ces tsis txhob quaj vim nws tib tau mus nrog vaj tswv nyob rau saum ntuj lawm. Niam txiv tuag ces tsis txhob mus pes hawm niam thiab txiv. Xib fwb hai tia kom pes hawm Yexus xwb thiaj tau mus nrog Yexus nyob rau saum ntuj. Tus ntoo khaub lig yog tus choj tuam mus rau saum ntuj ceeb tsheej. Yov tsum niaj hnub them nyiaj mus rau Yexus noj mas thiaj lis tau mus nrog Yexus nyob ua kes. Yog tsis them nyiaj ces Yexus tsis pub mus nrog Yexus nyob. Yog tuag lawm ces tsis pub muab tus ntoo khaub lig tsos rau ntawm nws lub ntxas vim nws tsis them nyiaj rau Yexus noj.

Cov neeg ntseeg Yexus yog Yexus cov qhev them ses. Cov ntawd yog ib cos neeg ruam,ruam tsis ntses. Luag dag nws lis cas ces nws ntseeg lis ntawd. Tus neeg ntses dag tus neeg ruam tia tus ntoo khaub lig yog tus choj tuam mus rau saum ntuj. Tus neeg ruam cav xav ntshes yog tiag. Tus neeg ruam mas pes hawm tus ntoo khaub lig kom muab tus ntoo khaub lig rau nws kwv coj mus muab nws ntsia ntsia taw kom ruaj,ruaj. Tus neeg ntses muab tus neeg ruam ntsia tes ntsia taw ruaj,ruaj mus rau ntawm tus ntoo khaub lig. Tus ntses mam lis rho qws ntau tus neeg ruam lub tob hau kom tus neeg ruam tuag rau ntawd tus ntoo khaub lig. Tus ruan thiaj tuag ua ntshav liab vog tseg. Tus neeg ruam thiaj lis raug tus ntoo khaub lig muab tua tuag. Kuv neeg ntses thiaj lis sawv ntsia tus neeg ruam raug tus khaub lig muab txim txom tuag.

#110 HMOOB_DabYexusDag_*

HMOOB_DabYexusDag_*
 • Guests

Posted 21 June 2016 - 08:15 AM

Dab Yexus yog Dab Toj Ntxas. Dab Yexus cov qhev dag niaj hnub khwv tswv yim los dag ntxia cov neeg ruam tia kom yeej meem them se thiaj lis tau mus nrog Yexus nyob rau ntawm tus ntoo khaub lig mus ib txhis. Yog tsis them ses ces tsis tau mus nrog Yexus nyob ua kes.

Dab Yexus cov qhev them se mas rau siab ntso khwv coj mus them rau Dab Yexus noj kom nws tau mus nrog Dab Yexus nyob ua kes lwj rau yoov ntsauv tuag rau kas noj rau ntawm tus ntoo khaub lig.

#111 HMOOB_Ntxwg Nyoog Looj Koov_*

HMOOB_Ntxwg Nyoog Looj Koov_*
 • Guests

Posted 25 June 2016 - 12:35 PM

Vajtswv yog ib tus neeg raug txim loj loj lawv muab khi ziab tshav ntuj saum tus ntoo khaub lig tuag tau txom nyem heev thiab twb tsis txheeb koj li.  Dab yog koj niam koj txiv thiab koj pog koj yawg.  Cas koj ho mus qhuas tias niag neeg dag raug txim tuag ntawv hov tseem ceeb rau koj tshaj koj niam koj txiv thiab koj pog yawg lawv.  Koj pom Nom Suav ntseeg Vajtswv twb liam tag, coob coob tus ntseeg Vajtswv yeej tsis muaj txij nkawm thiab kwvtij li es txhob qhuas qhuas Vajtswv nawb mog.  Ntseeg dab tsi los nyaj kawg kev sib pab xwb, tsis yog ntseeg kom ciaj tau mus nyob ntuj ceeb tsheej li.  Kuv pom cov ntseeg mas tuag yeej tsis quaj kiag li nawb vim lawv twb yuav pabkas phais ntau ntau rau lawv tus txij nkawm lawm es lawv yeej zoo siab cia kom nws tuag ces dag tias nws tau mus ntuj ceeb tsheej lawm no xwb.  #112 HMOOB_Xibhwb Vwjtswv Kev Qhuab_*

HMOOB_Xibhwb Vwjtswv Kev Qhuab_*
 • Guests

Posted 25 June 2016 - 12:37 PM

Saib Lauj Teeb tus Cawm Seej Xibhwb Vajtswv qhuab qhia ntawm no nawb.

 

 

Reply to this topic  


1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users