Jump to content


ntseeg dab puas vam meej, yog 3 tsis nyob nrog cov ntseeg vaj tswv ???

Tom qab tuag lawm txoj kev tw

111 replies to this topic

#1 HMOOB_leem qhev_*

HMOOB_leem qhev_*
 • Guests

Posted 18 May 2013 - 08:06 PM

Peb haiv hmoob coj kev cai qub yuav piav qhia tias kev ntseeg dab ua dab toj dab qhev zoo npaum cas? ua li 3 haiv hmoob puas vam meej li cov uas tseem nyob 6 ntuj qub qab ? hos cov nyob 6 lub teb chaws Ameskas no los kuj muaj txog 50% + 50% cov ntseeg & 5 ntseeg ua ke, tab txawm li cas los 3 nyob 6 lub teb chaws uas vam meej no lawm , qhov uas 3 vam meej thiab muaj koob ua lub neej zoo muaj no muaj haus tsis txom nyem nyob 6 lub teb chaws no los , twb vim yog 3 nyob rau lub ntuj lub teb chaws uas luag ntseeg vaj tswv txog li 90% lawm, luag lub teb chaws no luag 1 txwg ntseeg vaj tswv los tau ntau tiav lawm, mas yog li txoj kev ntseeg vaj tswv no yog 1 txoj kev ntseeg uas zoo tshaj plaws txhua txhua txoj kev ntseeg nyob 6 lub qab ntuj uas kuv tau pom los, 3 haiv hmoob uas nyob 6 lub teb chaws Ameskas no, niaj hnub no 3 muaj nyiaj dollars siv twb yog los ntawm cov neeg meskas daj meskas dawb , mas yog li no cov neeg no twb yog 1 haiv neeg uas ntseeg vajtswv txoog 98% lawm , lawv vam meej twb yog vim lawv muaj txoj kev ntseeg kev kawm uas zoo dua ntais , yog li niam no txhua txhua lub teb chaws thiaj li hwm & ntshai lawv , mas yog li no qhia tau lawm hais tias 3 haiv hmoob lub hwj chim uas 3 muaj nyob 6 lub chawws no tsis yog 3 lub, yog lub teb chaws uas ntseeg vajtswv lub, kuv muab piv txwv thaum kuv mus tim nplog , muaj 2 tug neeg nrog kuv ua ke 1 tug nyob thaibteb tuaj 1 tug 1 txwm nyob nplog , 3 mus txog twg los txhua tus neeg yeej saib kuv muaj koob duas nkawv, muab qhov 6 -3 xav xwb yeej paub zoo lawm tias , txoj kev cai ntseeg twg ? uas tsim nyog 3 haiv hmoob yuav tsum ntseeg yuav tsum kawm kev txawj ntse los ntawm luag haiv neeg uas vam meej, es 3 haiv hmoob no cov me nyuam lub neej yav pem suab thiaj li yuav nrhiav tau noj tau haus ..

#2 HMOOB_Tub_*

HMOOB_Tub_*
 • Guests

Posted 18 May 2013 - 10:56 PM

Tus kwv tij kuv xav mas txawm leej twg yuav ntseeg txog yam twg los puav leej zoo tag nrho tsis tau txhais hais tias yuav tsum ntseeg vaj tswv xwb thiaj li zoo tug twg yuav ntseeg txog yam xam xab nam twg los puav leej zoo puav leej yog qhia kom tib neeg ua zoo txhob ua qhov phem thiab xwb tsis tau txhais hais tias xam xab nam Christ xwb thiaj li yuav zoo dua ntais txhua yam xam xab nam tag nrho.

Kev ntseeg qub kev cai tsis tau txhais hais tias ua dab qhev vim tias txoj kev ntseeg ntawm tib neeg nyob rau lub ntiaj teb no nws muaj ntau yam kev ntseeg uas tib neeg ib txwm ntseeg vim tias qhov kev ntseeg ntawv zoo rau lawv lawm. Peb ntseeg yam twg tsis tau txhais hais tias peb yuav ua yam ntawv qhev...ib yam li nej ntseeg vaj tswv peb twb tsis tau hais tias nej ua vaj tswv qhev.....es thov txhob thuam mog.

Tus ua tseem coj qub kev cai qhov uas lawv teev ntawv tsis yog lawv teev dab li nej nkag siab lawv tsuas yog teev hawm lawv niam lawv txiv lawv poj koob yawm koob tus ua tsim lawv tawm los muab txoj sia rau lawv cob qhia lawv kom lawv txawj ua lub neej nrog luag tsis yog hais tias yuav teev hawm ib tug dab qhov twg. Peb yug los ua neeg nyob peb niam peb txiv yog tus yug peb los muaj txoj sia rau peb khwv nrhiav rau peb noj peb haus peb thiaj li loj hlob los mus laus li koj kuv peb cov no tsim nyg li peb yuav tau qhuas yuav tau hwm peb niam peb txiv tsim nyog li peb yuav tau hwm lawv teev tiam txog lawv ua ntej tshaj li peb yuav tau mus teev tiam lwm tus.

Qhov uas yuav vam meej thiab tsis vam meej ntawv tsis tau txhais hais tias cov ntseeg vaj tswv xwb thiaj li yuav vam meej cov coj qub kev cai los yog lwm hom xam xab nam yuav tsis vam meej, yog koj yuav muab Meskas piv rau lwm haiv neeg los yog lwm hom kev ntseeg nws txawv lawm deb....qhov no tsis tau txhais hais tias vim yog Meskas ntseeg vaj tswv xwb Meskas thiaj li vam meej....saib mus rau yawg Steve Jobs....koj paub Steve Jobs yog leej twg mas yom yawg ntawm no yog tus tswv ntawm lub company Apple uas yog ua cov computers, ua cov Iphones Steve Jobs puas ntseeg vaj tswv....Bill Gate yog ib tug billionaire nyob rau Meskas ntawv no Bill Gate puas ntseeg tias muaj vaj tswv....nkawv ob tug ntawm no tsis ntseeg vaj tswv hlo li....tsis ntseeg hais tias muaj vaj tswv ib qho me me hlo li.

Qhov uas koj mus tim Nplog Teb es lawv treat koj zoo tsis tau txhais hais tias koj ntseeg vaj tswv es lawv thiaj li treat koj zoo ib qho mas tej zaum koj yog neeg txawv teb chaws peb hmoob sawv daws yeej sib hwm sib respect koj yog qhua koj tuaj txog kuv tsev kuv yeej respect koj zoo kawg nkaus tsis tau txhais hais tias koj muaj nyiaj dollar peb ntshai koj peb nyoo koj los yog koj ntseeg vaj tswv es vaj tswv lub power ntawv cia li ua rau peb ntshai tag......yog koj xav mus rau sab no ces yuam kev deb lawm.

Meskas daj, Meskas dawb nyob ntiaj teb no tsis tau muaj leej twg ntshai tsuas yog muaj neeg ntxub ntxaug xwb qhov uas neeg ntiaj teb ntxub Meskas vim Meskas xav thiab coj ib yam li koj hais ntawv......vaj tswv xwb thiaj li zoo dua ntais txhua yam tag nrho......

#3 HMOOB_Tub_*

HMOOB_Tub_*
 • Guests

Posted 19 May 2013 - 05:22 AM

Tham ntxiv mus.....Txawm yog Meskas thiab Israel nkawv ntseeg thiaj coj li koj hais ntawv.....nws txob thuam txog lwm haiv neeg txoj kev ntseeg...hais tias yog ntxwg nyug yog dab...ntseeg dab ua dab qhev..pe hawm mlom uas yog tus ua tib neeg puab ntawm tib neeg tes los...tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav zoo tshaj dua ntais li kev tseeg vaj tswv.....ntseeg dab tsi los yeej tsis npaum li ntseeg vaj tswv li ntag. Vaj tswv loj hlob dua tais txhua tsav yam kev ntseeg hauv lub ntiaj teb no tag nrho....

Txawm yog nkawv ob tug ntawm no ntseeg thiab coj li no ntag....cov Islamic los yog Muslim lawv thiaj li tawm tsam loj....lawv thiaj li tawm tsam Meskas thiab Israel txhua lub hau kev vim lawv txob thuam Islamic. Tej zaum kuj ho yog vim li no nyob rau world war 2 dhau los Adolf Hitler thiaj li muab haiv neeg Jewish wipe out kom tag tib si mus hauv sab teb chaws ntawv mus vim lawv txoj kev txob thuam lwm tus txoj kev ntseeg. Haiv neeg Jewish yog ib haiv neeg loj leeb ua toj ua qhev rau luag lwm haiv neeg tau txhiab txhiab xyoo los tsis muaj av nyob qhov twg hlo li zoo li cov puav dai taw uas dai tus ub tus no nyob xwb....tom qab xyoo 1949 Meskas thiaj li muab thooj nyuag av uas nyob Palestine ib nyuag qho pub rau cov nyuag Jewish ntawm no nyob cawm lawv kom lawv txhob tuag tau thooj nyuag av ntawm no nyob los mus ua teb chaws Israel tseem yuav txeeb kom tau ntau tshaj no.

Jesus txawm yog ib tug neeg txhaum txim loj nws los yug rau lub tiaj teb no nws thiaj li los raug thuv raug txim raug ntsia tes rau saum tus cross vim nws txoj kev uas txhaum txim nws thiaj li tau tuag yam txom nyem kawg nkaus rau sawv daws ntsia, rau ntiaj teb pom.....tseem yuav los mus dag hais tias niam yog tuag theej neeg ntiaj teb lub txhoj.

Vaj Tswv yog tus twg nyob qhov twg yog tus ntsuj plig zoo li cas peb tsis tau pom....

#4 HMOOB_Tub_*

HMOOB_Tub_*
 • Guests

Posted 19 May 2013 - 05:23 AM

Tham ntxiv mus.....Txawm yog Meskas thiab Israel nkawv ntseeg thiaj coj li koj hais ntawv.....nws txob thuam txog lwm haiv neeg txoj kev ntseeg...hais tias yog ntxwg nyug yog dab...ntseeg dab ua dab qhev..pe hawm mlom uas yog tus ua tib neeg puab ntawm tib neeg tes los...tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav zoo tshaj dua ntais li kev tseeg vaj tswv.....ntseeg dab tsi los yeej tsis npaum li ntseeg vaj tswv li ntag. Vaj tswv loj hlob dua tais txhua tsav yam kev ntseeg hauv lub ntiaj teb no tag nrho....

Txawm yog nkawv ob tug ntawm no ntseeg thiab coj li no ntag....cov Islamic los yog Muslim lawv thiaj li tawm tsam loj....lawv thiaj li tawm tsam Meskas thiab Israel txhua lub hau kev vim lawv txob thuam Islamic. Tej zaum kuj ho yog vim li no nyob rau world war 2 dhau los Adolf Hitler thiaj li muab haiv neeg Jewish wipe out kom tag tib si mus hauv sab teb chaws ntawv mus vim lawv txoj kev txob thuam lwm tus txoj kev ntseeg. Haiv neeg Jewish yog ib haiv neeg loj leeb ua toj ua qhev rau luag lwm haiv neeg tau txhiab txhiab xyoo los tsis muaj av nyob qhov twg hlo li zoo li cov puav dai taw uas dai tus ub tus no nyob xwb....tom qab xyoo 1949 Meskas thiaj li muab thooj nyuag av uas nyob Palestine ib nyuag qho pub rau cov nyuag Jewish ntawm no nyob cawm lawv kom lawv txhob tuag tau thooj nyuag av ntawm no nyob los mus ua teb chaws Israel tseem yuav txeeb kom tau ntau tshaj no.

Jesus txawm yog ib tug neeg txhaum txim loj nws los yug rau lub tiaj teb no nws thiaj li los raug thuv raug txim raug ntsia tes rau saum tus cross vim nws txoj kev uas txhaum txim nws thiaj li tau tuag yam txom nyem kawg nkaus rau sawv daws ntsia, rau ntiaj teb pom.....tseem yuav los mus dag hais tias niam yog tuag theej neeg ntiaj teb lub txhoj.

Vaj Tswv yog tus twg nyob qhov twg yog tus ntsuj plig zoo li cas peb tsis tau pom....

#5 HMOOB_YexusTxiv_*

HMOOB_YexusTxiv_*
 • Guests

Posted 19 May 2013 - 11:38 AM

Peb haiv hmoob coj kev cai qub yuav piav qhia tias kev ntseeg dab ua dab toj dab qhev zoo npaum cas? ua li 3 haiv hmoob puas vam meej li cov uas tseem nyob 6 ntuj qub qab ? hos cov nyob 6 lub teb chaws Ameskas no los kuj muaj txog 50% + 50% cov ntseeg & 5 ntseeg ua ke, tab txawm li cas los 3 nyob 6 lub teb chaws uas vam meej no lawm , qhov uas 3 vam meej thiab muaj koob ua lub neej zoo muaj no muaj haus tsis txom nyem nyob 6 lub teb chaws no los , twb vim yog 3 nyob rau lub ntuj lub teb chaws uas luag ntseeg vaj tswv txog li 90% lawm, luag lub teb chaws no luag 1 txwg ntseeg vaj tswv los tau ntau tiav lawm, mas yog li txoj kev ntseeg vaj tswv no yog 1 txoj kev ntseeg uas zoo tshaj plaws txhua txhua txoj kev ntseeg nyob 6 lub qab ntuj uas kuv tau pom los, 3 haiv hmoob uas nyob 6 lub teb chaws Ameskas no, niaj hnub no 3 muaj nyiaj dollars siv twb yog los ntawm cov neeg meskas daj meskas dawb , mas yog li no cov neeg no twb yog 1 haiv neeg uas ntseeg vajtswv txoog 98% lawm , lawv vam meej twb yog vim lawv muaj txoj kev ntseeg kev kawm uas zoo dua ntais , yog li niam no txhua txhua lub teb chaws thiaj li hwm & ntshai lawv , mas yog li no qhia tau lawm hais tias 3 haiv hmoob lub hwj chim uas 3 muaj nyob 6 lub chawws no tsis yog 3 lub, yog lub teb chaws uas ntseeg vajtswv lub, kuv muab piv txwv thaum kuv mus tim nplog , muaj 2 tug neeg nrog kuv ua ke 1 tug nyob thaibteb tuaj 1 tug 1 txwm nyob nplog , 3 mus txog twg los txhua tus neeg yeej saib kuv muaj koob duas nkawv, muab qhov 6 -3 xav xwb yeej paub zoo lawm tias , txoj kev cai ntseeg twg ? uas tsim nyog 3 haiv hmoob yuav tsum ntseeg yuav tsum kawm kev txawj ntse los ntawm luag haiv neeg uas vam meej, es 3 haiv hmoob no cov me nyuam lub neej yav pem suab thiaj li yuav nrhiav tau noj tau haus ..


Questions & Answers1. Dab yog leej twg thiab Vaj Tswv hos yog leej twg?
Dab thiab Vaj Tswv nkawv tawm ntawm ib tus neeg los xwb. Hmoob txoj kab lis kev cais tsis yog coj dab. Hmoob txoj kab lis kev cais yog hawm niam hawm txiv, hawm pog hawm yawg, hawm caj ces neeg ntawd, hawm haiv neeg Hmoob, thiab hawm lub ntiaj teb no xwb. Los lus "coj dab" no mas yog ib los Hmoob hais tau yuam kev lawm xwb. Hmoob tsis yog coj dab vim Hmoob tsis yog dab. Hmoob yeej tsis nyiam dab tib yam nkau lis thiab vim Hmoob ntxub dab heev lis. Yeej tsis muaj ib tug Hmoob nyob rau tiam neej twg es yov muab nws tus dab ntawd khis hlua rau hauv vaj hauv tsev khov, khov es nws niaj hnub mus khwv los rau tus dab ntawd noj thiab yeej tsis tau pom ib tug Hmoob twg niaj hnub ua dab qhev lis.

Yog tia koj mus coj luag lwm haiv neeg kab lis kev cais es koj rov los thuam thiab tuam tsam Hmoob txoj kab lis kev cais ntawd mas koj muaj kev txhaum rau Hmoob vim tia kev ua neeg nyob rau hauv lub ntiaj teb no nyia muaj nyia kev ntseeg tsis sib thooj. Ob tug kwv tij yug tawm ntawm ib tug niam ib tug txiv los xwb tiam sis nkawv nyia muaj nyiaj kev ntseeg tsis sib thooj. Ob tug nus muag nyia muaj nyia kev ntseeg tsis sib thooj tib yam nkau lis thiab. Yog tia tus muam mus yuav txiv rau ib caj ces neeg ua lawv mus coj luag kab lis kev cais es nws rov tuaj thuam nws cov dab laug tia lawv ua dab qhev no mas nws muaj kev txhaum rau lawv txoj kev ntseeg. Peb ua neeg nyob pev yov tsum paub kev paub cais peb thiaj lis tsis mus yuam tau luag lwm tus txoj kev cais. Yog tia koj yov mus hais rau luag lwm tus tia tus no mus tau saum ntuj ceeb tsheej; hos tus tos mus tsis tau saum ntuj ceeb tsheej no mas koj txhaum nawb. Thaum tuag lawm ces tus twg los yeej taug ib txoj kev xwb. Yeej tsis muaj ib tug neeg tuag ntawd yov taug txoj kev ncaj tshaj luag lwm tus lis. Yog tia tus neeg tuag ntawd tuag tag es nws pej sawv rov los no mas yeej meem rhos rauj rau nws tob hau kom nws tuag ncaj, ncaj xwb vim tus neeg ntawd tsis tuag caj ncee. Tus neeg tuag ntawd tuag tag lawm los nws phej tsis tuag ncaj ncee. Tus neeg tuag ntawd phej rov qab los no mas yog nws rov los ua phem rau sawv daws xwb. Tus neeg tuag ntawd nws zoo ib yam lis Yexus. Yexus tuag tag lawm los nws phej dag tia nws yov rov qab los. Yexus yov rov qab los ntawd yog nws rov los tsim kev kub ntxhov rau lub ntiaj teb no kom muaj kev quaj kev nyiav mus thoob ntiaj teb xwb. Yexus yog ib tug neeg swb lawm tiam sis nws phej tsis nyoo swb ncaj ncee rau tus ntoo khaub lig vim tus ntoo khaub lig muaj peev xwm tshaj Yexus yog lis ntawd tus ntoo khaub lig thiaj lis muab Yexus tua tuag ua tshav liab vog tseg rau Yexus txoj kev dag sawv daws. Yexus muaj kev npam rau Yexus txoj kev dag.


2. Tus neeg ntseeg Vaj Tswv hos zoo tshaj tus neeg tsis ntseeg Vaj Tswv npaum lis cas?
Nyob rau teb chaw Meska, tus muaj tus npluag los yeej tau noj tau hau zoo ib yam lis xwb vim sawv daws yeej mus ua luag qhev zoo sib xws thiaj lis tau nyiaj coj los siv them nqis vaj nqis tsev. Tus neeg ntseeg Yexus phej niaj hnub thuam tus neeg tsis ntseeg Yexus no mas yog ib txoj kev yuam kev loj heev awm vim nkawv yeej ua hauj lwm ib yam nkau thiaj lis tau noj tau hnav xwb. Yog nkawv ob leeg mus tub sab thiab tua neeg ces nkawv txim yeej loj ib yam nkau xwb. Tus neeg tseeg Yexus yeej tsis muaj peev xwm yov yuam kom tau Yexus mus nyob txim theej txhoj rau nws qhov chaw lis. Tus tsis ntseeg Yexus los kuj zoo ib yam nkau lis ntawd thiab. Tus neeg txhaum nws yeej mus nyob txim raw lis nws txoj kev txhaum xwb. Yexus los kuj zoo ib yam nkau lis ntawd. Yexus muaj kev txhaum rau Yexus txoj kev dag. Yexus tsua mus nyob txim raw lis nws txoj kev txhaum xwb.

3. Vaj Tswv thiab Yexus nkawv pua yog ib tug xwb los yog nyia muaj nyia?
Vaj Tswv thiab Yexus nkawv tsis yog ib tug. Yexus yog ib tug neeg dag thiab nws txhav Vaj Tswv tug xwb. Vaj Tswv yeej tsis kam lee paub Yexus lis.


4. Tus neeg Hmoob nyob rau teb chaw Meska hos txim txiaj tshaj tus neeg nyob rau teb chaw Thaib thiab teb chaw Nplog npaum lis cas?
Tus neeg Hmoob nyob rau teb chaw Meska yeej tsis txim txiaj tshaj luag lwm tus; luag lwm tus los yeej tsis txim txhiaj tshaj tus Hmoob Meska thiab. Tej zaum tus Hmoob Meska xav ntshes nws txim txhiaj heev tiam sis nws qhov tsim txhiaj ntawd tsua yog los ntawm nws cov nyiaj xwb. Thaum nws nyiaj tag ces nws kawg thov khawv thiaj lis tau noj yug nws txoj sia. Thaum is kuv mus txog rau hauv teb chaw Nplog. Kuv mus noj tau ib cos zaub mov ua lawv ua tau ntev lawm. Kuv noj tag kuv mob plab heev. Muaj ib tug poj niam Hmoob Nplog txawm hais rau kuv tia es nej cov Hmoob Meska txawj mob plab thiab ntag. Kuv thiaj lis teb tia rau nws tia peb cov Hmoob Meska los kuj yog Hmoob ib yam lis nej thiab os. Yog noj qub zaub qub mov ua tau tseg ntev lawm ces yeej mob plab kawg los mas. Tej zaum nej xav ntshes peb cov Hmoob Meska mas keej, keej heev thiab yeej tsis muaj mob plab lis. Peb cov Hmoob Meska mas haj yam muaj mob zoo tshaj nej os vim nej ib txwm noj tau ces tsis muaj mob sai npaum lis peb. Peb mas noj tag nrhos yog tsis thwj mas ib sij mus hoob nab tsis tseg. Thaum siv hoob nab tag los tsis txawj muab dej coj los xua ntiv tes txhuam, txhuam rau kom huv. Peb los saib nej mas peb txim txom kawg nkau lis tiag.

5. Lub teb chaw Israel thiab lub teb chaw Meska pua yog ntseeg Yexus xwb es thiaj lis vam meej?
Lub teb chaw Israel ntawd lawv yeej tsis kam ntseeg Yexus lis. Lawv yeej tsis kawm lee Yexus los ua lawv tus huab tais lis thiab. Teb chaw Meska no kuj tsis yog ntseeg Yexus tag rhos vim lub teb chaw no yog ib lub teb chaw hus ua "Freedom of Religion." Teb chaw Meska no muaj txhua haiv neeg tuaj nyob thiab ib leeg ntseeg nyia muaj nyia lawm ib yam. Lub teb chaw Meska no muaj txhua, txhua hom kev ntseeg nyob rau hauv. Tus mlom Buddhist Statue loj shaj plawm nyob rau hauv ntiaj teb no yog nyob rau hauv New York, United States. Cov neeg Meska tawv dawb thiab cov neeg Meska tawv dub los lawv kuj ntseeg Buddha coob, coob kawg nkau lis thiab.

#6 HMOOB_luspothawj_*

HMOOB_luspothawj_*
 • Guests

Posted 19 May 2013 - 02:53 PM

http://youtu.be/C8ofEv1o3HY


Xib Fwb Nom Kos Muas.


Los mloog Xib Fwb Nom Kos Muas hais lus seb pua yog tseeb los yog dag.#7 HMOOB_tub qhe_*

HMOOB_tub qhe_*
 • Guests

Posted 19 May 2013 - 09:57 PM


Questions & Answers = kuv tsis tau yuam kom leej twg tuaj teb kuv cov lus


Freedom post or reply ang Freedom Religions
1. Dab yog leej twg thiab Vaj Tswv hos yog leej twg? = dab yog koj txiv, vaj tswv yog tus tsim 1 puas tsav yam nyob 6 lub qab ntuj.
Dab thiab Vaj Tswv nkawv tawm ntawm ib tus neeg los xwb. Hmoob txoj kab lis kev cais tsis yog coj dab. Hmoob txoj kab lis kev cais yog hawm niam hawm txiv, hawm pog hawm yawg, hawm caj ces neeg ntawd, hawm haiv neeg Hmoob, thiab hawm lub ntiaj teb no xwb. Los lus "coj dab" no mas yog ib los Hmoob hais tau yuam kev lawm xwb. Hmoob tsis yog coj dab vim Hmoob tsis yog dab. Hmoob yeej tsis nyiam dab tib yam nkau lis thiab vim Hmoob ntxub dab heev lis. Yeej tsis muaj ib tug Hmoob nyob rau tiam neej twg es yov muab nws tus dab ntawd khis hlua rau hauv vaj hauv tsev khov, khov es nws niaj hnub mus khwv los rau tus dab ntawd noj thiab yeej tsis tau pom ib tug Hmoob twg niaj hnub ua dab qhev lis.

Yog tia koj mus coj luag lwm haiv neeg kab lis kev cais es koj rov los thuam thiab tuam tsam Hmoob txoj kab lis kev cais ntawd mas koj muaj kev txhaum rau Hmoob vim tia kev ua neeg nyob rau hauv lub ntiaj teb no nyia muaj nyia kev ntseeg tsis sib thooj. Ob tug kwv tij yug tawm ntawm ib tug niam ib tug txiv los xwb tiam sis nkawv nyia muaj nyiaj kev ntseeg tsis sib thooj. Ob tug nus muag nyia muaj nyia kev ntseeg tsis sib thooj tib yam nkau lis thiab. Yog tia tus muam mus yuav txiv rau ib caj ces neeg ua lawv mus coj luag kab lis kev cais es nws rov tuaj thuam nws cov dab laug tia lawv ua dab qhev no mas nws muaj kev txhaum rau lawv txoj kev ntseeg. Peb ua neeg nyob pev yov tsum paub kev paub cais peb thiaj lis tsis mus yuam tau luag lwm tus txoj kev cais. Yog tia koj yov mus hais rau luag lwm tus tia tus no mus tau saum ntuj ceeb tsheej; hos tus tos mus tsis tau saum ntuj ceeb tsheej no mas koj txhaum nawb. Thaum tuag lawm ces tus twg los yeej taug ib txoj kev xwb. Yeej tsis muaj ib tug neeg tuag ntawd yov taug txoj kev ncaj tshaj luag lwm tus lis. Yog tia tus neeg tuag ntawd tuag tag es nws pej sawv rov los no mas yeej meem rhos rauj rau nws tob hau kom nws tuag ncaj, ncaj xwb vim tus neeg ntawd tsis tuag caj ncee. Tus neeg tuag ntawd tuag tag lawm los nws phej tsis tuag ncaj ncee. Tus neeg tuag ntawd phej rov qab los no mas yog nws rov los ua phem rau sawv daws xwb. Tus neeg tuag ntawd nws zoo ib yam lis Yexus. Yexus tuag tag lawm los nws phej dag tia nws yov rov qab los. Yexus yov rov qab los ntawd yog nws rov los tsim kev kub ntxhov rau lub ntiaj teb no kom muaj kev quaj kev nyiav mus thoob ntiaj teb xwb. Yexus yog ib tug neeg swb lawm tiam sis nws phej tsis nyoo swb ncaj ncee rau tus ntoo khaub lig vim tus ntoo khaub lig muaj peev xwm tshaj Yexus yog lis ntawd tus ntoo khaub lig thiaj lis muab Yexus tua tuag ua tshav liab vog tseg rau Yexus txoj kev dag sawv daws. Yexus muaj kev npam rau Yexus txoj kev dag.


2. Tus neeg ntseeg Vaj Tswv hos zoo tshaj tus neeg tsis ntseeg Vaj Tswv npaum lis cas? zoo tshaj npaum li thaum 3 mus txog tim nplog es lawv & 3 zoo sib txawv.
Nyob rau teb chaw Meska, tus muaj tus npluag los yeej tau noj tau hau zoo ib yam lis xwb vim sawv daws yeej mus ua luag qhev zoo sib xws thiaj lis tau nyiaj coj los siv them nqis vaj nqis tsev. Tus neeg ntseeg Yexus phej niaj hnub thuam tus neeg tsis ntseeg Yexus no mas yog ib txoj kev yuam kev loj heev awm vim nkawv yeej ua hauj lwm ib yam nkau thiaj lis tau noj tau hnav xwb. Yog nkawv ob leeg mus tub sab thiab tua neeg ces nkawv txim yeej loj ib yam nkau xwb. Tus neeg tseeg Yexus yeej tsis muaj peev xwm yov yuam kom tau Yexus mus nyob txim theej txhoj rau nws qhov chaw lis. Tus tsis ntseeg Yexus los kuj zoo ib yam nkau lis ntawd thiab. Tus neeg txhaum nws yeej mus nyob txim raw lis nws txoj kev txhaum xwb. Yexus los kuj zoo ib yam nkau lis ntawd. Yexus muaj kev txhaum rau Yexus txoj kev dag. Yexus tsua mus nyob txim raw lis nws txoj kev txhaum xwb.

3. Vaj Tswv thiab Yexus nkawv pua yog ib tug xwb los yog nyia muaj nyia? tej zaum 1 tug yog koj txiv 1 tug yog koj yawg.
Vaj Tswv thiab Yexus nkawv tsis yog ib tug. Yexus yog ib tug neeg dag thiab nws txhav Vaj Tswv tug xwb. Vaj Tswv yeej tsis kam lee paub Yexus lis.


4. Tus neeg Hmoob nyob rau teb chaw Meska hos txim txiaj tshaj tus neeg nyob rau teb chaw Thaib thiab teb chaw Nplog npaum lis cas? qhov no koj yuav tau xam phaj rov qab mus nyob lawm tiv, koj thiaj - tias sib txawv li cas
Tus neeg Hmoob nyob rau teb chaw Meska yeej tsis txim txiaj tshaj luag lwm tus; luag lwm tus los yeej tsis txim txhiaj tshaj tus Hmoob Meska thiab. Tej zaum tus Hmoob Meska xav ntshes nws txim txhiaj heev tiam sis nws qhov tsim txhiaj ntawd tsua yog los ntawm nws cov nyiaj xwb. Thaum nws nyiaj tag ces nws kawg thov khawv thiaj lis tau noj yug nws txoj sia. Thaum is kuv mus txog rau hauv teb chaw Nplog. Kuv mus noj tau ib cos zaub mov ua lawv ua tau ntev lawm. Kuv noj tag kuv mob plab heev. Muaj ib tug poj niam Hmoob Nplog txawm hais rau kuv tia es nej cov Hmoob Meska txawj mob plab thiab ntag. Kuv thiaj lis teb tia rau nws tia peb cov Hmoob Meska los kuj yog Hmoob ib yam lis nej thiab os. Yog noj qub zaub qub mov ua tau tseg ntev lawm ces yeej mob plab kawg los mas. Tej zaum nej xav ntshes peb cov Hmoob Meska mas keej, keej heev thiab yeej tsis muaj mob plab lis. Peb cov Hmoob Meska mas haj yam muaj mob zoo tshaj nej os vim nej ib txwm noj tau ces tsis muaj mob sai npaum lis peb. Peb mas noj tag nrhos yog tsis thwj mas ib sij mus hoob nab tsis tseg. Thaum siv hoob nab tag los tsis txawj muab dej coj los xua ntiv tes txhuam, txhuam rau kom huv. Peb los saib nej mas peb txim txom kawg nkau lis tiag.

5. Lub teb chaw Israel thiab lub teb chaw Meska pua yog ntseeg Yexus xwb es thiaj lis vam meej? yes vim vajtswv thiaj li ua tau.
Lub teb chaw Israel ntawd lawv yeej tsis kam ntseeg Yexus lis. Lawv yeej tsis kawm lee Yexus los ua lawv tus huab tais lis thiab. Teb chaw Meska no kuj tsis yog ntseeg Yexus tag rhos vim lub teb chaw no yog ib lub teb chaw hus ua "Freedom of Religion." Teb chaw Meska no muaj txhua haiv neeg tuaj nyob thiab ib leeg ntseeg nyia muaj nyia lawm ib yam. Lub teb chaw Meska no muaj txhua, txhua hom kev ntseeg nyob rau hauv. Tus mlom Buddhist Statue loj shaj plawm nyob rau hauv ntiaj teb no yog nyob rau hauv New York, United States. Cov neeg Meska tawv dawb thiab cov neeg Meska tawv dub los lawv kuj ntseeg Buddha coob, coob kawg nkau lis thiab.#8 HMOOB_888_*

HMOOB_888_*
 • Guests

Posted 19 May 2013 - 10:00 PM

kuv 5 muaj sij hawm ntau 6 tej no

#9 HMOOB_Tub_*

HMOOB_Tub_*
 • Guests

Posted 19 May 2013 - 11:32 PM

http://youtu.be/C8ofEv1o3HY


Xib Fwb Nom Kos Muas.


Los mloog Xib Fwb Nom Kos Muas hais lus seb pua yog tseeb los yog dag.

Kuv xav tias tus hais ntawm no tsis ntev xwb nws yuav tau mus nrog nws tus vaj tswv nyob lawm sai sai lawm xwb...tus xib fwb hais ntawm no los mental dhau heev lawm thiab tej zaum tsis ntev xwb tau nyiaj xiam hlwb noj lawm...tsis li ntawv ces ntshe nws yuav tau mus preach nyob rau vaj tswv lub ntuj lawm. Tsis tag ntseeg tej no li vim prove tsis tau...This is politics.......tiam sis niag ruam ruam xwb siv mus tsis taus......twm tseem ntse tshaj.

#10 HMOOB_Tub_*

HMOOB_Tub_*
 • Guests

Posted 19 May 2013 - 11:51 PM

Kuv xav tias luag mus luag lawm thov peb tsis txhob mus hais ub hais no qhov tsis zoo li no rau luag...vim thaum yus hais mas zoo hais yuav hais li cas los tau vim prove tsis tau ua li luag tus mus lawm ne peb tseem pheej ho muab luag lub npe coj los mus hais li no siv li no thiab kuv xav kom peb tseg.....nej cov tswv yim politics ntawm no muab mus tsis taus li....qhov tseeb qhov cuav zoo li cas peb sawv daws yeej paub vim peb tsis yog menyuam yaus lawm peb nyias laus laus nyias tag lawm...tuaj rau lub teb chaws vam meej ntawm no nyias muaj nyias education txaus nyias lawm nej yuav dag tsis tau lawv lawm.....nej cov tswv yim no yog tswv yim menyuam yaus xwb txhob lam mus dag luag tej laus meb. Yog yuav dag cia li mus dag menyuam yaus zov twm xwb ntshe yuav zoo dua......

Cov nyuag ntseeg vaj tswv no tos tsis raug Hitler tua pov tseg ntws lwg raug xa mus tsim txom nyob rau Concentration Camp muab coj mus tsim txom yoo tshaib tshuav tsheej niag tsuag txha xwb los vim yog tej lus dag zoo li no. Nws yuav rau nwsw tus tswv rov rau txim rau nws vim nws dag.

#11 HMOOB_NtseegVajTswv_*

HMOOB_NtseegVajTswv_*
 • Guests

Posted 20 May 2013 - 12:17 AM

http://youtu.be/LKge_j8w7GM


Ntseeg Vaj Tswv thiaj tsis poob ntuj tawg. Ntseeg Yexus mas poob ntuj tawg tiag, tiag lis.#12 HMOOB_pojzoonkauj_*

HMOOB_pojzoonkauj_*
 • Guests

Posted 20 May 2013 - 12:26 AM

http://youtu.be/q0jWWMAzpdA


Niam Xib Fwb qhia kev sib deev.#13 HMOOB_ntseeg_*

HMOOB_ntseeg_*
 • Guests

Posted 20 May 2013 - 12:51 AM

Cov phooj ywg peb yov tau kawm tus niam xib fwb no cov lus coj los tsim lub neej nawb. Nws yeej hais yog lawm tiag, tiag lis hos. Thaum is muaj ib tug poj niam Hmoob zoo, zoo nkauj. Nws tib muaj ob tug menyuam lawm tiam sis nws kuj tseem zoo nkaj tas zaj tas zog lis thiab. Nws mus ua hauj lwm ces nws tus nais yog ib tug txiv neej Meska dawb. Tej thaum ces nws tus nais hais kom nws mus nrog nws tus nai tham ces nkawv kaw qhov rooj lawm ntev loo. Ib chim zoj tus poj niam mam lis tawm los. Nkawv sib deev lis ntawd ntau zoo lawm ces muaj ib zaug tus nai Meska dawb ntawd txawm yuav tau ib cos tshuaj coj los noj ces tus txiv neej Meska ntawd txawm ua tau tus poj niam ntawv ntev, ntev. Nkawv sib deev tag ces tus poj niam Hmoob ntawd lub thiaj lis tawg los ntsav cuag lis cas. Yog lis ntawd nws thiaj lis ua txuj hais tia nws mob lawm. Nws tus kuj cia nws mus tsev thiab tiam sis nws kuj tsis mus tsev ces nws txawm cia lis mus rau tim hoos maum. Thaum tus poj niam ntawd mus txog rau tim hoo maum ces nws thiaj lis hus mus rau nws tus txiv tia nws mob heev ua nws tus txiv poob plig tag. Nws tus txiv thiaj lis coj kiag nws ob tug me nyuam thiab lawv thiaj lis tua mus rau tim hoo maum. Thaum lawv mus txog rau tim hoo maum ces tus poj niam ntawd tseem tab tom raug Doctor muab nws lub mis maiv ntawd ntxiv rau. Nai maum muab tus poj niam ntawv txiv tag ces nai maum mam lis tawm los qhia rau nws tus txiv Hmoob ntawd tia tus poj niam ntawd lub mis tawg vim nws raug sib dheev hnyav heev. Thaum tus txiv paub kiag lis ntawd ces tus txiv thiaj lis tus siab nrho thiab coj kiag ob tug me nyuam ntawd rov mus tsev thiab lawv khiav kiag lawm. Thaum tus poj niam ntawd tawm tim hoo maum los nws cav xav ntshes nws tus txiv tseem tos nws nas has tsis pom leej twg lis. Tus poj niam Hmoob ntawd cav ua txuj npau taw heev rau nws tus txiv tia vim lis cas nws tus txiv hos khiav lawm tsis tos nws. Thaum nws paub tia nws tus txib paub qhov tseeb lawm ces nws thiaj ua ib tug niag neeg tsis muaj tswv. Leej twg pom los leej twg luag nws xwb vim nws yog ib tug poj niam coj lub siab tsis ncaj rau nws tus txiv.

#14 HMOOB_luspovthawj_*

HMOOB_luspovthawj_*
 • Guests

Posted 20 May 2013 - 01:01 AM

http://youtu.be/qkb3LYauTTk


Paj Dib pom nai phoo Vaj Pov.#15 HMOOB_Tub_*

HMOOB_Tub_*
 • Guests

Posted 20 May 2013 - 01:29 AM

http://youtu.be/qkb3LYauTTk


Paj Dib pom nai phoo Vaj Pov.

Qav kaws tes taw ces kuv seb tag li no lawm xwb lau.....tsis muaj hlwb dab tsi kiag tag rau 2 zaj nyuag clips no lawm......yes xus lub hlwb.

#16 HMOOB_Tub_*

HMOOB_Tub_*
 • Guests

Posted 20 May 2013 - 03:39 AM

Koj yim tso tej clips ntawm no nws ha yam discredit koj xwb tej lus cuav uas tsis muaj tseeb.....leej twg ntseeg koj........kuv twb tias cia mus dag menyuam yaus zov twm xwb no sav.......Yes Xus tej hlwb.......los yog koj ntseeg tej lus ntawm no los yog tej no Yes Xus tej tub txib tej luag hauj lwm...Hell is waiting for U. Tus ua zoo li no tuag thaum twg Yes Xus yuav rau txim koj nyhav tshaj rau nws. vim nws dag txob thuam lwm tus zoo li no

#17 HMOOB_Ntseeg_*

HMOOB_Ntseeg_*
 • Guests

Posted 21 May 2013 - 01:31 AM

Posted Image

Txawm tia ua neej nyob nrog cov neeg ntseeg Yexus ntau los yov raug lawv dag mus dos haus.

Txawm tia yov ntseeg dab los yov khaub hlab zoo ib yam lis dab thiab.


Qhov zoo tshaj ces tsis txhob ntseeg Yexus thiab tsis txhob ntseeg

dab nkawv ua neej nyob thiaj lis kaj siab.


Ntseeg koj tus kheej ib leeg xwb zoo tshaj.#18 HMOOB_Tub_*

HMOOB_Tub_*
 • Guests

Posted 21 May 2013 - 03:31 PM

Ntiaj Teb ntxub cov neeg ntseeg (World Hates Christians)

Vim tiaas cov neeg ntseeg hauv ntiaj teb no txob thuam lwm tus neeg txoj kev ntseeg txob thuam lwm tus zoo li cov clips lawv txob thuam Hmob nyob rau hauv no.


#19 HMOOB_Tub_*

HMOOB_Tub_*
 • Guests

Posted 21 May 2013 - 03:50 PM

Tsim nyog cov neeg ntseeg yuav tsm tau xav ua ntej me me tso mam li qhuas yus tus kheej hais tias Vaj Tswv nkaus nkaus xwb thiaj li yog qhov yog thij li yog tus loj tshaj plaws dua ntais lwm txoj ke ntseeg tag nrho......Teev da, ua dab qhev....Lus Xis Faws. Yog vim li cas ntiaj teb thj li ntxub Christian?

#20 HMOOB_443534_*

HMOOB_443534_*
 • Guests

Posted 21 May 2013 - 06:04 PM

koj yuav tau xav phaj rov qab mus rau koj lub qub teb qub chaw es nce mus nyob siab siab lawm pem roob , es ua thiab coj kev cai dab raws li koj lub siab nyiam vim koj tsis phim nyob rau lub teb chaws no lawm, tus neeg noj mov hauv yias tso quav hauv tsu, koj noj nyob luag teb luag chaw kawm luag ntawv thaum koj txawj lawm koj ho , siv luag lus luag ntawv luag kev txawj ntse los tawm tsam luag , zoo ib yam li haiv neeg suav , haiv neeg suav no luag tsuas lam tuav tes nrog cov neeg daj hau no kom luag tau lag luam xwb
qhov tseeb tiag luag lub tob hau tsa nqug yam li tus nab npaj tom txhua lub sij hawm.
tus neeg tsis ntse hais me me xwb los nkag siab lawm , tus neeg ruam tsab ntse nws tsawm yuav hais & sau ua plag nplas puv ntuj los muab nyeem twb tsis pom muaj ib lo lus tseem ceeb dab tsi li .
thov txim kuv tsis yog neeg nrhiav noj hauv internets, kuv lub sij hawm tuaj hauv no nws tsawg heev

#21 HMOOB_Tub_*

HMOOB_Tub_*
 • Guests

Posted 21 May 2013 - 06:35 PM

haha.....kuv xav tias ntshe tus ntawv yuav tsum yog koj los sis cov uas muab ntseeg vaj tswv tob tob li nej cov ntseeg ntawm no....txob thuam lwm tus tib neeg zoo ib yam li nej no........koj ua yuam vaj tswv txoj cai lawm nawb....koj puas to taub li ntawv.....nyob rau hauv phau Bible Yes Xus twb qhia hais tias yog luag ntaus yus sab plhu sab xis kom yus cia li tig yus sab plhu sab laug rau luag ntaus ntxiv xwb no sav........ua cas nyuam qhuav hais li no xwb txawm siv chim lawm....tsis tsim nyog koj tuaj nyob lub teb chaws ntawm no thiab....tsis tsim nyog koj ntseeg vaj tswv thiab...vim koj tsis ua raws Bible hais.....Yes Xus yuav rau txim rau koj. Peb cov tuaj hauv no ces puav leej zoo tib yam sib xws xwb.....tsis li ntawv ces koj yeej tsis tuaj sau ntawv rau hauv no.

Yus thuam luag mas thuam tau thaum luag ho thuam yus no ces hais li koj hais ntawm no hahahaha......hlwb Yes Xus

#22 HMOOB_Tub_*

HMOOB_Tub_*
 • Guests

Posted 21 May 2013 - 07:01 PM

Ruam tsab ntse no mas nws muaj ntau yam ruam tsab ntse tom Church muab Yes Xus lub npe dag noj dag haus los muaj li.....ruam tsab ntse hais tias niam nrog Yes Xus mus pom tus ub tus no raug txim li ub li no...cov no yog cov ruam tsab ntse uas xoos txhawj.......nws danger heev li.

#23 HMOOB_Tub_*

HMOOB_Tub_*
 • Guests

Posted 21 May 2013 - 08:16 PM

Lo lus hais tias noj mov hauv tsu tso quav hauv yias tsim nyog hais rau cov ntseeg vaj tswv........nej yog hmoob rov thuam hmoob...thuam yus tej poj koob yawm koob tsis lees txais lawv lub txiaj ntsig tseem mus ntseeg lwm tus lwm hom kev cai uas tsis yog yus li......lo lus no puas tsim nyog nej yuav tau.........Nej txob thuam Nais Phoos Vaj pov hauv no.......nej tsim nyog tau lub npe noj mov hauv yias tso quav hauv tsu......vim tsis pom yus haiv neeg muaj nuj nqis mus txais yuav luag lwm haiv neeg kev cai......hahaha

#24 HMOOB_Tub_*

HMOOB_Tub_*
 • Guests

Posted 21 May 2013 - 08:17 PM

Lo lus hais tias noj mov hauv tsu tso quav hauv yias tsim nyog hais rau cov ntseeg vaj tswv........nej yog hmoob rov thuam hmoob...thuam yus tej poj koob yawm koob tsis lees txais lawv lub txiaj ntsig tseem mus ntseeg lwm tus lwm hom kev cai uas tsis yog yus li......lo lus no puas tsim nyog nej yuav tau.........Nej txob thuam Nais Phoos Vaj pov hauv no.......nej tsim nyog tau lub npe noj mov hauv yias tso quav hauv tsu......vim tsis pom yus haiv neeg muaj nuj nqis mus txais yuav luag lwm haiv neeg kev cai......hahaha

#25 HMOOB_Tub_*

HMOOB_Tub_*
 • Guests

Posted 22 May 2013 - 02:23 PM

Kuv xav tias rau txim rau cov neeg ntseeg li lawv rau txim hauv cov clpis kuv coj tuaj tso no nws yog tseem rau txim sib heev kuv xav mas tsim nyog li yuav tsum tau muab cov nyuag ntseeg no txhom kom tag coj los ntsia tes ntsia taw muab cuam rau ntawm tus ntoo khaub lig li uas lawv rau txim rau Yes Xus cia kom nws maj mam tuag.....cia seb pes tsawg hnub nws mam li tuag.......Yes Xus heev kawg 3 hnub Yes Xus mam tuag diam kuv xav tias ntshe cov nyuag no tsis dhau 3 hours xwb tuag tag lawm.......cia kom nws maj mam tuag yam txom nyem ntshuav nws thiaj li paub tias txoj ke txob thuam lwm tus no nws zoo li cas.

Yes Xus tos tuag los vim tej no niaj hnub niam no tseem muaj cov uas yuav tau los theej Yes Xus lub txhoj tib qees raug txim txom raug tua tuag puv ntiaj teb vim txoj nyuag kev cai ntxias dag zoo li no.

#26 HMOOB_Tub_*

HMOOB_Tub_*
 • Guests

Posted 22 May 2013 - 03:14 PMrau txim li no mas thiaj tsim nyog

#27 HMOOB_Tub_*

HMOOB_Tub_*
 • Guests

Posted 22 May 2013 - 03:25 PM#28 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 22 May 2013 - 03:46 PM

Kuv xav tias yuav tsum rau rau txim kom nyhav li lawv thiaj li tsis ntxias dag ntxiv lawm

#29 HMOOB_yawg_*

HMOOB_yawg_*
 • Guests

Posted 25 May 2013 - 12:54 AM

Tus neeg ntseeg Yexus thiab tus neeg Ntseeg Dab, ob tug no leej twg thiaj lis yov muaj peev xwm coj tau peb haiv Hmoob mus lawm yav tom ntej?

Tus neeg ntseeg Yexus nws tsis muaj peev xwm coj tau peb haiv Hmoob vim nws ntseeg Yexus txoj kev dag xwb. Nws yov ntseeg luag lwm tus los dag nws tib yam lis thiab. Thaum ub Yexus yeej tsis muaj peev xwm yov los ua tau ib tug huaj tais kav nws haiv neeg. Yexus haiv neeg los yeej tsis kam lee Yexus los ua lawv tus huab tai tib yam nkau. Yog lis ntawd, tus neeg ntseeg Yexus los yeej yov los ua tsis tau ib tug thawj saib tag nrhos peb haiv Hmoob sawv daws.

Tus neeg dab los nws yeej tsis muaj peev xwm coj tau peb haiv Hmoob tib yam nkau lis thiab. Dab los ces kuj txawj dag zoo ib yam lis Yexus thiab. Yexus thiab Dab nkawv yog ib tug neeg xwb.

Tus neeg yov coj tau peb haiv Hmoob mus lawm yav tom ntej mas nws yov tsum yog ib tug neeg muaj peev xwm. Nws yov tsum coj tau luag lwm haiv neeg tib yam nkau mas Hmoob thiaj lis kam lee paub nws tia nws yog Hmoob tug thawj thiab. Hmoob yog ib haiv neeg muab dej saib tua ntus, muab neeg saib ua phlus heev. Yog tia ib tug Hmoob cia lis yov sawv los ua Hmoob tus nom xwb mas tus ntawd yov kav tsis tau Hmoob vim Hmoob yog ib haiv neeg saib luag lwm haiv neeg muaj nqis siab tshaj Hmoob lawm. Yog lis ntawd Hmoob xum mus muab luag lwm haiv neeg coj los ua Hmoob tus thawj mas Hmoob ua hauj lwm nquag plia kom luag qhua nws heev.

#30 HMOOB_Hmoob tub txawg_*

HMOOB_Hmoob tub txawg_*
 • Guests

Posted 31 May 2013 - 03:21 PM

Tsis txhob tuaj sib cav hauv no rau tej yam uas koj twb tsis paub qhov tseeb thiab lam xav tias yog rau ntawm koj tus kheej. Nej puav leej hais tsis yog lus tag lawm. Nyob rau lub tebchaws no, tus yuav ntseeg li cas los nyob rau ntawm nws tus kheej txojkev txiav txim siab. Koj tsis muaj txojcai yuav mus txhob thuam lwm tus lossis thuam txog luag txojkev ntseeg ib qho li.

Tus neeg ntse tiag yog tus uas paub qhov tseeb thiab ntseeg li qhov uas nws ntseeg, tabsi tsis thuam lwm tus. Yog nej paub qhov "Freedom of religion" lawm ces xyaum kaw nej lub qhov ncauj xwb yuav zoo dua mas luag tej thiajli tsis pom nej txojkev ruam. Tus twg cav heev tshaj tus ntawd tseem yog tus uas ruam dua cov.

#31 HMOOB_Ntuj Lag Teb Tsaus_*

HMOOB_Ntuj Lag Teb Tsaus_*
 • Guests

Posted 01 June 2013 - 02:03 AM

Kuv mus tom lub ntee tuag cov coj dab mas lawv muaj noj muaj haus nchuav ntws, dej tsis nqhis mov los tsis tshaib li. Kuv ho mus tom kuv txiv ntxawm ntseeg vaj tswv lub ntee mas lawv tsis muaj dab tsi li. Kuv nqhis dej los lawv tsi muaj dej haus. Kuv tshaib plab los lawv muaj ob taig bread nyob ntawm rooj xwb.

Kuv xav mas yog leej twg txom nyem tsis muaj kwvtij neej tsa ces mus vajtswv zoo dua, leej twg muaj kwvtij neej tsa coob ces no coj dab zoo dua. Koj yuav khav hais tias koj ntseeg vajtswv mas koj zoo tshaj los tsuas yog koj xav xwb vim koj twm zeej thiab txom nyem tsis xav ua dab tsi loj ces xib hwb tuaj thov vajtswv qhuav xwb los zoo siab lawm. Koj ntseej vajtswv los koj tsuas tsuj tib daig av uas cov coj dab tsuj thiab xwb es koj yuav khav hais tias koj vammeej tshaj los tsuas yog koj lam dag kom koj pawg ntseeg sov siab xwb. Ntuj ceeb tsheej tsuas yog ib los lus dag ntxias neeg phem thiab muaj kev nyuab siab rov zoo siab xwb. Qhov tseeb tsis muaj ntuj ceeb tsheej nyob qhov twg li, ntuj ceeb tsheej tiag ces twb yog lub peb tab tom nyob tam sim no xwb. Yog leej twg tsis rau plaub raug ntug nyob txog 120 xyoo lawm ces tus ntawv yog tau nyob ntuj ceeb tsheej lawm xwb os.

#32 HMOOB_Hais qhov tseeb_*

HMOOB_Hais qhov tseeb_*
 • Guests

Posted 01 June 2013 - 07:05 AM

Neb ob tug uas tuaj piav lub thov pic no neb tsis yog tuaj hais rau sawv daws kom sawv daws ras txog hais tias qhov zoo yog zoo li cas ,qhov tsis yog ,yog qhov twg ? Tus nug los nug yam ruam 2 ,tus teb los teb yam tsis paub qab tag hau dab tsis li . Yog tuaj tham hauv no es tham li neb xwb ces noj mov tsis qhuab kiag li .Peb sawv daws yog hmoob peb poob ntseg muag nrog neb tas li lawm thiab lauj . Peb hmoob thaum peb raug ib yam teb mem loj 2 peb hu leej twg ? (ntuj aw pab os ) los hu tias ( tswv ntuj tswv teb aw pab lauj ) hos cov me nyuam tsis paub lus hmoob zoo thiab lwm hom neeg tsis yog hmoob hu thov tias (my god or God help me ) zoo li no tas txhua 2 zaus li .Tos koj nco koj twb hais tas lawm .Leej twg tsis txawj hais lus thiab yog nws hais kom zoo nws siab xwb ces tsis txhob hais zoo dua . neeg noj mov ,haus dej niaj hnub los yug neeg txoj sia tiam sis puas muaj ib tug yuav nco txog mov thiab dej lub txiaj tsim ? Kuv yeej hais tau hais tias tsis muaj kiag li nawj . Li cas los xij tsuav neb tseem noj qab nyob zoo xwb nawb mog . God blessed all of us thanks ..........

#33 HMOOB_txivneej hm_*

HMOOB_txivneej hm_*
 • Guests

Posted 01 June 2013 - 10:33 AM

hom neeg kuag kab kuag hlaus hlwb ruam quav ntau li cov thuam hmoob li no mas ua 6 3 txaj muag 6 lub web no heev. koj kuv sau hauv no qas txhiab qa puas leej nyeem thiab saib xwb.

cas muaj lus zoo tsi tuaj hais thiab qhia yus lub be es yog leej twg tswb 8 tsi txaus lawv thiaj tau keb pab.

yus yuav muab yus haiv neeg ruav 6 ub 6 no.

kuv hais 3 haiv hmoob cov ntseeg los yeej tsi vam meej cov tsi ntseeg los yeej tsi tau vam meej. pab twg yog pab vam meej cas tsi los qhias tias 3 ua li no 3 pab no muaj noj muaj haus muaj teb muaj ch ua tau riam phom nyoob hoom zoo heev tsi ntshai leej twg hlo li.

twb khwv tsi txaus them nuj nqis los tseem sib thuam thiab hmoob nas hmoob aws, cas hmoob yuav ruam tiag2222 li os.

#34 HMOOB_Yeej Lam_*

HMOOB_Yeej Lam_*
 • Guests

Posted 01 June 2013 - 05:05 PM

Niag ntsej muag dev hmoob ruam qauj ntawv es twb tsis paub hais ib los lus li, tsuas yog tuaj cem neeg niag dev leg li ntawv xwb. Hais lus tsis muaj qab laj thawj dab tsi los niam tuaj cem neeg tug niag ntxim ntxim ntxub li ntawv.

#35 HMOOB_Yeej Lam_*

HMOOB_Yeej Lam_*
 • Guests

Posted 01 June 2013 - 05:06 PM

Niag ntsej muag dev hmoob ruam qauj ntawv es twb tsis paub hais ib los lus li, tsuas yog tuaj cem neeg niag dev leg li ntawv xwb. Hais lus tsis muaj qab laj thawj dab tsi los niam tuaj cem neeg tug niag ntxim ntxim ntxub li ntawv.

#36 HMOOB_Yeej Lam_*

HMOOB_Yeej Lam_*
 • Guests

Posted 01 June 2013 - 05:07 PM

Niag ntsej muag dev hmoob ruam qauj ntawv es twb tsis paub hais ib los lus li, tsuas yog tuaj cem neeg niag dev leg li ntawv xwb. Hais lus tsis muaj qab laj thawj dab tsi los niam tuaj cem neeg tug niag ntxim ntxim ntxub li ntawv.

#37 HMOOB_Tswv Xya_*

HMOOB_Tswv Xya_*
 • Guests

Posted 02 June 2013 - 01:06 AM

Dab teb ces yog thaum zoo li no ntag lauv.#38 HMOOB_Tswv Xya_*

HMOOB_Tswv Xya_*
 • Guests

Posted 02 June 2013 - 01:22 AM

Tua neeg li tua qaib
#39 HMOOB_Tswv Xya_*

HMOOB_Tswv Xya_*
 • Guests

Posted 02 June 2013 - 01:37 AM

Tib neeg ntiaj teb lub siab phem lim hiam es thiaj muaj vajtswv.#40 HMOOB_Tswv Xya_*

HMOOB_Tswv Xya_*
 • Guests

Posted 02 June 2013 - 06:30 PM

Ntuj ceeb tsheej los dab teb?#41 HMOOB_Xeeb_*

HMOOB_Xeeb_*
 • Guests

Posted 02 June 2013 - 08:44 PM

Vaj tswv los lawm....#42 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 05 June 2013 - 02:18 AM

http://youtu.be/6BXeAW4g0ZM


Yexus raug nplawm coj mus them rau Yexus txoj kev dag sawv daw....#43 HMOOB_Meejpem_*

HMOOB_Meejpem_*
 • Guests

Posted 05 June 2013 - 04:32 PM

Koj twb tsis paub txog yexus zaj ces tsis txhob lam thuam Yexus. Luag tej tibneeg txawj ntse thiab ua nom ua tswv muaj koob nto npe twb tsis thuam. Koj yog neeg dog dig xwb tsis txhob thuam nawb.

#44 HMOOB_yexus_*

HMOOB_yexus_*
 • Guests

Posted 06 June 2013 - 01:54 AM

http://youtu.be/VhLx7i2KNbEYexus tuag rau saum tus ntoo khaub lig coj los qhia rau lub ntiaj teb no tia yog leej twg nrog Yexus dag ntau ces yov tsum tau tuag txim txom zoo ib yam lis Yexus rau saum tus ntoo khaub lig xwb.#45 HMOOB_Meejpem_*

HMOOB_Meejpem_*
 • Guests

Posted 06 June 2013 - 02:40 PM

Qhov uas koj hais ntawd yog ntawm koj tus kheej xwb. Koj twb tsis paub lub ntsiab tseeb ntawd qhov uas Yexus tuag saum ntoo khaublig, nws tseem ceeb heev yog tsis txo fwjchim li koj tus koj mas yuav tsis paub ib zaug li.

#46 HMOOB_neeg_*

HMOOB_neeg_*
 • Guests

Posted 06 June 2013 - 08:46 PM

Dab teb ces yog thaum zoo li no ntag lauv.

http://www.youtube.com/watch?v=nsDtsWJ5ibE


cov neeg dub no nej muab hu uas dab teb no lov. yog li mas nej yog neeg dag tiag222

#47 HMOOB_Tswv Xya_*

HMOOB_Tswv Xya_*
 • Guests

Posted 06 June 2013 - 09:22 PM

Sim neej no tsuas hnov luag cav txog dab xwb tab sis yeej tsis muaj dab nyob qhov twg li. Dab ces yog cov neeg siab phem tua neeg thiab noj nyoog haus txias xwb. Vaj tswv ne? Vaj tswv yog tus neeg cawm seej, siab zoo, hlub thiab pab tib neeg. Kuv xav mas dab tsis vajtswv ces yeej nyob nraim ntawm koj ib sab nawb.

#48 HMOOB_ntseeg_*

HMOOB_ntseeg_*
 • Guests

Posted 08 June 2013 - 10:32 PM

Vim lis cas koj phej tuaj thuam Hmoob tia Hmoob ntseeg dab pua vam meej? Hmoob txoj kab lis kev cas tsis yog ntseeg dab nas. Hmoob yeej tsis nyiam dab tsua yog Hmoob siv tau ib los coj dab tau yuam kev lawm xwb. Hmoob tsis yog koj dab. Hmoob coj kab lis kev cais xwb. Hmoob tsis yog ua dab qhev vim Hmoob txoj kab lis kev cais Hmoob tsis yiam muab ib tug dab tuag ua ntshav liab vog rau ntawm tus ntoo khaub lig coj los dai rau hauv vaj hauv tsev. Hmoob ntseeg tia muab ib tug neeg tua dais ua ntshav liab vog lis ntawd rau hauv vaj hauv tsev yog ib txoj kev txaj muag thiab yog kev npam rau tsev neeg ntawd. Txoj kev muab neeg tua ua ntshav liab vog thiab txiav tus nteeg tuag ntawd lub tob haus txoj los txhos rau ntawm tus ntoo yog ib txoj kev npam. Muab ib tug neeg tua ua ntsav liab vog tseg rau ntawm tus ntoo khaub lig kuj yog ib txoj npam tib yam nkau. Muab tus neeg ntawd tua thiab noj nws cov nqaij thiab hauv nws txov ntshav ces yog ntxwg nyoog thiaj lis noj neeg thiab hau ntshav lis ntawd.

Ua ntej Yexus yov tuag Yexus hais tia nej hau khob dej no nws yog kuv cov ntshav. Nej lub ncuav cis no ces yog kuv cov nqaij. Tus neeg ntseeg Yexus thiaj lis yov tsum tau hau Yexus cov ntshav thiab noj Yexus cov nqaij. Thaum noj tag ces tus neeg ntawd thiaj lis muaj kev npam. Thaum tus neeg ntawd mas ces nws thiaj lis txawj cem thiab txawj ntxub lub ntiaj teb no tia yog lub ntiaj teb vauv tsuab qia neeg. Tus neeg npam cia lis lam tau lam cem lub ntiaj teb no tia yog lub ntiaj teb tsis zoo ces tus neeg ntawd muaj kev npam rau lub ntiaj teb no. Tus neeg thiaj lis yov tsum rau mus mag tus ntoo khaub lig zoo ib yam lis Yexus xwb vim thaum Yexus los tsawv tuam tsam nws haiv neeg thiab Yexus los tuam tsam lub ntiaj teb no kom pua ntsoog. Yexus hais tia, "Nej tsis txhob xav tia kuv los muab txoj kev thaj yeeb rau lub ntiaj teb no. Kuv yog los txws kom nyab ntxub pog, txiv sawv tuam tsam tub. Tub sawv tuam tsam txiv. Nej raug luag tsuj luag tua vim nej yog kuv lis." Tus neeg ntseeg Yexus thiaj lis niaj hnub los tuam tsam haiv Hmoob kom pua tsuaj, kom muaj kev quaj kev nyiav vim tus neeg ntseeg Yexus ntawd muaj kev npam rau lub ntiaj teb no. Tus neeg ntseeg Yexus ntawd txoj kev cia siab ces nws yov mus rau tsaum ntuj ceeb tsheej xwb vim nws ntxub lub ntiaj teb no thiab nws cem tia lub ntiaj teb no yog ib lub ntiaj teb qia neeg. Vim tus neeg ntseeg Yexus ntawd txoj kev lim hiam nws thiaj lis muaj peev xwm tua tau nws tus kheej coj los pub rau luag lwm tus. "Lay your life for your friends" ces yog ua lis ntawd. Cov neeg tua nws tus kheej pub rau nws cov phooj ywg ces yog ib tug neeg "Terrorist" xwb. Nws thiaj lis muaj peev xwm puab nplaum rau nws lub cev coj mus tua nws tus kheej kom tuag thiab kom tej pej xeem nrog nws tus huv tib tsis coj los pub rau sawv daw ua yog cov ntseeg.

#49 HMOOB_lajlim_*

HMOOB_lajlim_*
 • Guests

Posted 10 June 2013 - 02:39 AM

nyob zoo cov phooj ywg hmoob txhua tus....vam thiab cia siab tias peb hmoob txhua tus tsis hais tus ntseeg thiab tsis ntseeg..cov phooj ywg peb yog hmoob txawm peb yuav ntseeg thiab tsis ntseeg los peb puav leej yog hmoob sav....los koj mus ntseeg es koj yog mes kas es kuv tsis ntseeg kuv hais lus hmoob mas lov...peb txhob muab coj los sib cav sib ceg mas lov...kuv yeej hais lo lus tuaj hlub tuaj tshua peb sawv daws xwb....peb hmoob yeej ib txwm khav txiv ua heev neeg rov rau peb hmoob xwb txawm yog koj mus ntseeg lawm los muab koj lub hwj chim txo thiab mas nawb.....hos tus tsis ntseeg mus coj qub kev cai los txo koj txoj kev tsiv kev nruj thiab mog....peb hmoob xav kom thoob kom ntxaws mog ntseeg lawm los...ua kom peb tau zoo nyob...coj qub kev cai los yeej puav leej ua kom peb tau zoo nyob xwb nawb mog.....yeej hais ncaj tias qub kev cai yeej yog coj dab niam dab txiv tiag thiab ...muab saib los mus zoo li thaum tus txiv neeb ua neeb yog tsis muaj dab neeb ces yeej hdia tsis tau tshee tsis tau....thiab tsis tas li ntawv zoo li thaum ua nyuj dab muab nyuj kub nto ntuj rau cov laus yog nej muaj ib tug twm los ua nyuj dab los ua nyuj dab thiab muaj tus hais tias cas muab twm los ua dab no ces...pab pawg ntawv yeej tau tuag tag tsev neeg thiab.....txawm li cas los peb hmoob cais kev ntseeg xwb txhob cais kwv cais tij txhob cais hmoob nawb mog....tam sim no ces tsis hais tus ntseeg thiab tsis ntseeg los yeej tsis muaj leej twg muaj cuab kav yuav los coj tau hmoob koom pab koom pawg koom siab koom ntsws li yawg hlob (general vangpao)lawm kuv xav hais tias nej txhua tus tuaj sib ceg hauv no ces lam tham ncauj puam suab khawv tes taw tuag zawv khav ntawm ntug cub xwb tsis muaj rab peev xwm li lawm.....tam sim no ces hmoob tsuas lam khav txiv lawm xwb ua tsis tau dab tsi lawm......
nco ntsoov tias nej txhob khav khav txiv li thaum ub nej nyob looj ceeb es tsis pab yawg hlob vaj pov lawm nawb ok.......

#50 HMOOB_Nqaj Toog_*

HMOOB_Nqaj Toog_*
 • Guests

Posted 10 June 2013 - 02:11 PM

Cov neeg mus ntseeg vajtswv ces hais dawb paug, yeej yog tib cov tsis muaj kwvtij, khwv dhau tsis muaj sib hawm mus pab lwm tus, muaj kev nyuab siab, thiab kwvtij tsis nyiam es thiaj ua ib siab mus ntseeg vajtswv kom tau kev cawm thiab pab xwb os. Cov neeg ntseeg vajtswv ntawv peb hmoob feem coob ces yog tib cov hais lus tsw tsw loj loj xwb es tau kev tws lawm thiaj mus ntseej vajtswv kom tau kev pab xwb tab sis kuv pom coob tus tuag mas tseem yog kwvtij coj dab tuaj pab nws lub ntees tuag xwb. Yog lawm menyuma mus yuav tau cov tseem cojdab ces lawv pawg ntseeg twb tsis kam mus pab nrhiav mejkoob thiab, tseem kom cov kwvtij coj dab pab thiab xwb. Leej twg mus ntseeg vajtswv es niam khav khav tias nws zoo tshaj tab sis thaum tuag no ho los thov tej kwvtij coj dab mus pab lib ntee thiab. Zoo li no tsis tag mus vajtswv zoo dua. Kuv tijlaug kiag mus vajtswv meskas, thaum niam tij tuag xibfwb meskas nqa tau 500 tuaj pab xwb. Ib lb church meskas kiag pab twb tsis npaum li kuv tus kheej no pab lawm thiab. Txij ntawv los kuvtij laug ua ib siab tsis mus church ntxiv lawm. Los lus ntuj ceeb tsheej tsuas yog ib los lus qhuab qhia kom tib neeg xyaum ua zoo tsis txhob mus ua tub sab tua neeg xwb. Lub hom phiaj tsuas yog nrhiav kev sib pab thaum muaj mob, ploj tuag, thiab muaj koob tsheej tej xwb. Tuag lawm ces mus hauv av lawm xwb tsis muaj leej twg mus ntuj ceeb tsheej li lawm os. Ib tus xibhwb vajtswv kiag tuaj thej xabnam thaum kuv txiv ntxawm ntseeg vajtswv tuag, nws tsuas hais tias ntuj ceeb tsheej yog lub ntiaj teb peb nyob no xwb, tsis muaj lwm lub ntuj zoo tshaj lub peb nyob no nyob qhov twg ntxiv lawm. Meskas twb nrhiav ntuj ceeb tsheej mus txog pluto los tsis pom ib lub ntuj ceeb tsheej nyob twg lawm.

Kuv pom hais tias yog yus txomnyem ces mus vajtswv nawb, vim thaum tuag lawv tsis ua loj loj li cov coj dab vim dab yuav noj yuav haus loj loj. Leej twg coj dab ces yuav tau muaj 30 phav dollars los ua lub ntee tuag ntawv mas thiaj dhau vim dab yuav noj yuav haus. Vaj tswv ces yog leej twg tuag los tsuas yuav ib taig cookies xwb yeej tau lawm.

#51 HMOOB_Tawv Hlau_*

HMOOB_Tawv Hlau_*
 • Guests

Posted 10 June 2013 - 02:32 PM

Qhov kuv pom hais tias cov mus ntseeg Vajtswv zoo dua cov coj dab mas vim cov coj dab yog ntseeg dab loj loj ces yuav ua ua neeb kug tag. Tam sim no ib thaj neeb tsis tsawg tshaj $100 lawm, thaj loj txog 4 - 5 phav dollars lawm. Ua neeb mas tua qaib tua npua qhia neeg ntsuav xwb. Yog mus Vajtswv ces thov xibhwb tuaj thov vajtswv qhuav xwb zoo siab lawm. Yuav me ntsis dej haus tos qhua kom sawv daws hu nkauj qa txhob qhuav qhuav xwb. Nej yuav tau saib doctor, Vajtswv, dab, thiab scientist kom muaj nqi ib yam. Tej yam doctor kiag los yeej yuam kev, tej yam scientist los yeej yog lam guess thiab xwb. Tsis muaj ib yam los tus twg yuav perfect, yus yuav tau yoog lawv xwb. Koj mob plab doctor kuaj tab sis lawv tsis paub es lawv yuav phais ces yog lawv xav kawm xwb. Koj mob cancer es koj thov vajtswv ces kawg tuag xwb, tab sis ua cas tuag twb yog mus ntuj ceeb tsheej ne ua cas ho tsis kam tuag thiab mas cov ntseeg. Cov coj dab mas thiaj tsim nyog ntshai tuag vim tsis xav mus dab teb ne.

#52 HMOOB_Meejpem_*

HMOOB_Meejpem_*
 • Guests

Posted 10 June 2013 - 03:03 PM

Cov neeg mus ntseeg vajtswv ces hais dawb paug, yeej yog tib cov tsis muaj kwvtij, khwv dhau tsis muaj sib hawm mus pab lwm tus, muaj kev nyuab siab, thiab kwvtij tsis nyiam es thiaj ua ib siab mus ntseeg vajtswv kom tau kev cawm thiab pab xwb os. Cov neeg ntseeg vajtswv ntawv peb hmoob feem coob ces yog tib cov hais lus tsw tsw loj loj xwb es tau kev tws lawm thiaj mus ntseej vajtswv kom tau kev pab xwb tab sis kuv pom coob tus tuag mas tseem yog kwvtij coj dab tuaj pab nws lub ntees tuag xwb. Yog lawm menyuma mus yuav tau cov tseem cojdab ces lawv pawg ntseeg twb tsis kam mus pab nrhiav mejkoob thiab, tseem kom cov kwvtij coj dab pab thiab xwb. Leej twg mus ntseeg vajtswv es niam khav khav tias nws zoo tshaj tab sis thaum tuag no ho los thov tej kwvtij coj dab mus pab lib ntee thiab. Zoo li no tsis tag mus vajtswv zoo dua. Kuv tijlaug kiag mus vajtswv meskas, thaum niam tij tuag xibfwb meskas nqa tau 500 tuaj pab xwb. Ib lb church meskas kiag pab twb tsis npaum li kuv tus kheej no pab lawm thiab. Txij ntawv los kuvtij laug ua ib siab tsis mus church ntxiv lawm. Los lus ntuj ceeb tsheej tsuas yog ib los lus qhuab qhia kom tib neeg xyaum ua zoo tsis txhob mus ua tub sab tua neeg xwb. Lub hom phiaj tsuas yog nrhiav kev sib pab thaum muaj mob, ploj tuag, thiab muaj koob tsheej tej xwb. Tuag lawm ces mus hauv av lawm xwb tsis muaj leej twg mus ntuj ceeb tsheej li lawm os. Ib tus xibhwb vajtswv kiag tuaj thej xabnam thaum kuv txiv ntxawm ntseeg vajtswv tuag, nws tsuas hais tias ntuj ceeb tsheej yog lub ntiaj teb peb nyob no xwb, tsis muaj lwm lub ntuj zoo tshaj lub peb nyob no nyob qhov twg ntxiv lawm. Meskas twb nrhiav ntuj ceeb tsheej mus txog pluto los tsis pom ib lub ntuj ceeb tsheej nyob twg lawm.

Kuv pom hais tias yog yus txomnyem ces mus vajtswv nawb, vim thaum tuag lawv tsis ua loj loj li cov coj dab vim dab yuav noj yuav haus loj loj. Leej twg coj dab ces yuav tau muaj 30 phav dollars los ua lub ntee tuag ntawv mas thiaj dhau vim dab yuav noj yuav haus. Vaj tswv ces yog leej twg tuag los tsuas yuav ib taig cookies xwb yeej tau lawm.


Tus kwvtij no hais tsis yog lawm... Koj hais tias cov mus NTSEEG VAJTSWV yog cov txomnyem thiab tsis muaj kwv muaj tij xwb thiab yog ruam thiab tsis paub dabtsi thiajli mus ntseeg Yexus no. Koj yuam kev loj heev thiab tsis tau pom meej li nawb. Nyob rau Mekas teb cov nom tswv qib siab thiab tej neeg tsim txiaj puav leej yog cov neeg ntseeg Vajtswv tag xwb. Tsis hais Hmoob... Mekasteb ntseeg Vajtswv txog 80% puas es koj tus ko tseem ntshe tshaj America lawm lov.

Nyob mekasteb Hmoob lub koomhaum loj tshaj plawm thiab vammeej tshaj yog hu ua hauvpaus koomhaum Hmoob qhia txoj moo zoo. Muaj tswv cuab txog 35,000 leej thiab muaj cov pawg ntseeg txog 100 tawm pawg. Lawv yauv tau cov tuamtsev tseeh lab millions. Lawv yog ib pab vammeej dua lwm pab huv tibsi.
muaj cov tub txawj ntseeg kawm tiav doctors suav tsis txheeb. Koj ho pus pom tej ntawd?
yog tsis paub meej ces txhob lam thuam nawb.

#53 HMOOB_Nqaj Toog_*

HMOOB_Nqaj Toog_*
 • Guests

Posted 10 June 2013 - 07:35 PM

Koj ho puas paub hais tias cov doctor thiab nom tswv koj hais ntawv ces tsuas muaj nws xwb, tsis muaj ib tus khwv tij los txheeb ze nrog nws nyob li mas. Dawb li lawv hauj lwm nyob twg ces lawv mus twg xwb laiv tos lawv yuav mus vajtswv nas. Twb vim yog tsam tsis muaj leej twg pab yus es thiaj mus xwb. Dawb tuag sis lawv hlawv $400 xwb nawb. Cov nom mas lawv ua zoo tab sis yog pejxeem thiab church ua xwb. Hmoob tuag ces church los pab me me xwb, tsis muaj pejxeem nyob twg paub txog yus thiab hlawv los tsis tau thiab. Ua cas Hmoob twb mus church thaum tuag ho tsis hlawv lawm xwb mas es tseem yuav faus xwb thiab. Lawb dab yuav tsum lawb kom tag meb.

#54 HMOOB_Nqaj Toog_*

HMOOB_Nqaj Toog_*
 • Guests

Posted 11 June 2013 - 01:43 PM

Meejpem, koj xav hais tias cov church million dollars ntawd yog leej twg muab nyiaj los ua mas. Twb yog sawv daws ntshai tsam tuag tsis muaj leej twg pab es thiaj niaj hnub mus tom church thiab them nqi church txhua txhua Asthiv tsis tag li los cov muaj dej num ua tseem raug txiav nyiaj hli tsawg kawg 10% es thiaj tau nyiaj ntau ntau noj tsis tag lawm ces luag thiaj muab cov nyiaj seem los ua lub puav church rau sawv daws xwb os. Nws tsuas zoo ib yam thaum ub Vajpov es ib tus thab ham Meskas muab nyiaj hli 15 dollars, tab sis Vajpov txais tau nyiaj vajpov muab ib leeg 2 dollard ib hli xwb los sawv daws mas niam zoo zoo siab rau Vajpov xwb los mas.

#55 HMOOB_Nqaj Toog_*

HMOOB_Nqaj Toog_*
 • Guests

Posted 11 June 2013 - 01:46 PM

Meejpem, koj xav hais tias cov church million dollars ntawd yog leej twg muab nyiaj los ua mas. Twb yog sawv daws ntshai tsam tuag tsis muaj leej twg pab es thiaj niaj hnub mus tom church thiab them nqi church txhua txhua Asthiv tsis tag li los cov muaj dej num ua tseem raug txiav nyiaj hli tsawg kawg 10% es thiaj tau nyiaj ntau ntau noj tsis tag lawm ces luag thiaj muab cov nyiaj seem los ua lub puav church rau sawv daws xwb os. Nws tsuas zoo ib yam thaum ub Vajpov es ib tus thab ham Meskas muab nyiaj hli 15 dollars, tab sis Vajpov txais tau nyiaj vajpov muab ib leeg 2 dollard ib hli xwb los sawv daws mas niam zoo zoo siab rau Vajpov xwb los mas.

#56 HMOOB_Meejpem_*

HMOOB_Meejpem_*
 • Guests

Posted 11 June 2013 - 06:47 PM

Nqaj Toog, tej uas koj hais yog ntawm koj tus kheej xav xwb yuav tsis muaj li koj hais. Kuv twb yog cov neeg mus church thiab ne. Peb muaj kwvtij coob thiab yeej yog qub nom qub tswv muaj koob nto npe zoo ib yam li luag tej thiab mas. Tabsi qhov uas peb xaiv mus church yog txoj kev ntseeg tshiab. Tsis yog vim peb tsis nco niam txiv tej laus txiaj ntsig thiab tsis hlub lawv. Tabsi peb hlub thaum tseem ua neej nyob xwb hnub tuag lawm txawm yuav tua nyuaj twm pub roob hav rau los tsis muaj nuj nqis.

Hais txog cov nyiaj tso tom church.. tsis muaj leej twg yuam yog sawvdaws txaus siab tso xwb. Hais txog thaum tuag lawm thiab kev sib pab mas cov church ua tau zoo dua thiab yog ua los ntawm txojkev hlub tsevneeg ploj tuag. Tsis zoo li niaj hnub no koj pom tej ntees tuag es tsev xyomcuab tua petsawg tus tsiaj los cov neeg txiv qeej txiv nruas thawj lwm tub ncig muaj thauj nqaij liab vog cov mus tsev tag lawm cuag li tsis muaj nqaij noj tom tsev. Tua tsiaj ntau npaum twg los cov tshwjkab twb tsis pom qab muab nqaij qhov twg los ua noj. Tabsi, cov Hmoob lawv dab tua 2 tug nyuj xwb noj tsis tag vim yog tua los ua zaub nkaus xwb.

Tseev tshuaj ntau yam.. tabsi tsis xav sib thuam lossis sib cav hauv no. Yog koj xav nrog kuv tham tshwjxeeb txog kev ntseeg... Caw sau email wb mamli tham wb xwb. Tsheej_x@yahoo.com

#57 HMOOB_Tub_*

HMOOB_Tub_*
 • Guests

Posted 11 June 2013 - 07:39 PM

Peb tsis yog yuav xav tuaj sib cav sib ceg hauv no ua rau nej ib txhia Hmob poob ntsej muag tiam sis peb tsuas yog tuaj tiv thaiv (defense) peb tus kheej thiab xwb. Hais tseeb los mas yog hais tias lawv thxob tuaj tsim lub topic ntawm no txob thuam peb cov coj qub kev cai hais tias ua dab qhev puas vam meej los tsis vam meej ces peb yuav tsis tuaj nrog lawv sib ceg thiab..vim lawv xub thuam peb ua ntej peb thiaj li tau tiv thaiv peb tus kheej xwb. Kev uas yus tiv thaiv yus tus kheej nws yog ib qho legal muaj teev tseg rau txhua tsab kev cai ij choj nyob rau txhua lub teb chaws.

Nyob rau ntiaj teb no yeej tsis muaj ib tug twg es yuav tsis kam los tiv thaiv nws tus kheej zoo nkaus li thaum muab dab tsi yuav tsum peb ob lub qhov muag peb twb txawj ntsais muag qi muag kom yam ntawv txhob raug peb ob lub qhov muag.

Yog xav kom lwm tus respect peb hwm peb...peb yuav tau hwm lawv, respect lawv tib yam peb thiaj li yuav tau txais txoj kev lawv respect pauj rau peb rov qab..yog tias peb twb txob thuam lwm tus lawm es ho kom lawv respect peb?......nej xav li cas ma?

Seb yog tus twg tus xub thab kom muaj sib cav sib ceg......tus twg yog tus xub thuam......kuv paub mas....paub hais tias tsis tag nkim sij hawm hawm tuaj mus nrog cov nyuag no cav tsis muaj qab hau tus dab tsi....yog hais tias peb tsis nrog lawv cav lwm zaug lawv tseem yuav tsim tej lub topic txawv tshaj qhov ntawm no coj los txhob thuam peb cov coj qub kev cai tib yam....txhob thuam tsis yog peb cov coj qub kev cai xub thuam lawv cov ntseeg...tiam sis mas yog lawv cov ntseeg xub thuam peb ua ntej......leej twg yog tus txhaum?

Ib qhov ntxiv vim lawv xub thuam peb niam peb txiv Nais Phoos Vaj Pov tus uas peb hlub thiab tshua (Not involved politics) peb thiaj li nrog lawv sib cav xwb..Sim neej no kuv niam kuv txiv yug kuv los laus li no kuv twb tsis tau txhos caug tsa tes rau kuv niam kuv txiv.....tiam sis hais txog Nais Phoos Vaj Pov kuv ob lub hauv caug txhos rau nws yam kuv zoo siab hlo kuv ob txhais tes tsa hawm nws yam kuv zoo siab hlo rau nws...nws rub kuv tes kom sawv cev nws txhais tes los plhws kuv lub taub hau.....ntsej muag twg yuav los mus txob thuam nws....ntsib kuv ua ntej.

#58 HMOOB_Vaj Ncuab Kuab Vam_*

HMOOB_Vaj Ncuab Kuab Vam_*
 • Guests

Posted 11 June 2013 - 09:58 PM

Cov yawg aw, twb vim yog muaj ib tawb quav mas tswv heev nyob ntawm kev tab sis lawv muaj nploooj npog lawm xwb. Leej twg los yeej paub hais tias thaum mus txog ntawv ces yeej hnov quav tsw tab sis tsis muaj leej twg kam qhib qhov ncauj hais tias twb yog tawb niag quav lawv muab npog ntawv tsw, tseem hais tias ua cas yuav tsw qab ua luaj no xwb. Leej twg muaj kev chim siab ntsim siab los kav tsij coj tuaj pov tseg hauv internet no kom tag os nawb.

#59 HMOOB_Hmoob_*

HMOOB_Hmoob_*
 • Guests

Posted 19 June 2013 - 10:54 PM

Kuv tseem coj kab lis kev cai hmoob, coj li poj rhawv kab yawm rhawv kev poj ua tseg yawm ua cia. Kev cai ntawm peb hmoob leej twg yuav muab piav li cas los nyob ntawm nws tus kheej, tiam sis kuv yuav muab piv txwv me me txog ntawm kab lis kev cai hmoob hais tias peb txoj kev cai yeej vam meej npaum li cas los txog rau niaj hnub nim no.

Feem coob ntawm peb hmoob yeej tseem coj hmoob kab lis kev cai tsuas yog cov tsawg xwb thiaj li coj vaj tswv txoj kev cai. Qhov no pom tau hais tias hmoob kab li kev cai yeej vam meej.

Cov mus coj vaj tswv txoj kev cai kuj zoo kawg lawm tiam sis kuv pom hais tias tseem yog minority xwb hais txog ntawm peb hmoob xwb tsis txhob hais txog lwm pab lwm pawg.

Tham txog vam meej:
Yog koj ua tib zoo saib koj yuav pom tau hais tias cov mus coj vaj tswv txoj kev cai tseem muaj tsawg heev vim lawv yog ib pab tib neeg tsawg tsawg kawg li. Qhov no kuv ntaus nqi hais tias peb cov coj hmoob kab lis kev cai yeej tseem vam meej duab cov uas mus coj kev cai vaj tswv, peb tham txog hmoob xwb tsis tau tham txog lwm hais neeg. Cov coj noj coj ua feem coob yeej tseem yog cov coj kab lis kev cai hmoob nkaus nkaus xwb, qhov no tsis tab tham los nej sawv daws yeej paub zoo hais tias leej twg vam meej dua lawm.

#60 HMOOB_hm os hmoob_*

HMOOB_hm os hmoob_*
 • Guests

Posted 20 June 2013 - 08:22 PM

tsoom phooj ywg hmoob

nej ntseeg vaj tswwv no vaj tswv ho yog neeg dab tsi? tsi muaj proof

nej ho ntseeg jesu, nej puas paub jesu cov lus? tsi paub hlo li

nej ntseeg tus neeg ko duab lo nej ntseeg daim niag duab lawv ko dag

hmoob mas vwm tiag22 li os hmoob

#61 HMOOB_Tseeb_*

HMOOB_Tseeb_*
 • Guests

Posted 24 June 2013 - 03:16 PM

Phy.. comments #59. Tejzaum koj hais li qhov uas koj xav xwb. Yog koj xav pom Hmoob vammeej, koj mus saib cov ntseeg Vajtswv lub koomhaum hu ua Hauvpaus koomhaum Hmoob qhia txoj moo zoo. Lawv yog lub koomhaum uas muaj tswvcuab coob tshaj peb Hmoob ntau lub koomhaum. cov coj qub kevcai ces txawm yog tib lub xeem xwb los tej dab qhuas twb tsis sib thooj thiab tsis sib haum li... tej koomhaum ub no los nyob tsis ntev tawg tag mus lawm. Tabsi lub kuv hais no muaj tswvcuab txog 35,000 leej, muaj tej tub txawj ntse coob leej thiab cov paub qabhau txo fwjchim koom tau uake.

#62 HMOOB_hmoob_*

HMOOB_hmoob_*
 • Guests

Posted 01 July 2013 - 04:31 PM

30-40 phav leej vim li cas tsis pom ua tau ib qho dab tsi pub rau peb cov hmoob sawv daws kiag li. Tsuas yog cov uas tseem coj hmoob kab lis kev cai thiaj li ua tau tej yam nrov nrov rau hmoob muaj koob nto npe nkaus xwb. Cov mus ntseeg Vaj tswv ces tsuas tau tib qho mus vaj tswv nkaus nkaus xwb twb tseem tsis ua raws txoj kev cai uas ntawm pawg ntseg tau teev tseg kiag li, muab piv txwv qhov yooj yooj yim li no xwb: koj yuav tau muab 10% ntawm koj qhov income coj los pab rau lub church them nuj nqis, tiam sis kuv nug nej hais tias muaj pes tsawg leej cov ntseeg thiaj li ua tau li ntawv??? Xyov puas muaj txog 50% ntawm pawg ntseeg kam muab 10% ntawm nws qhov income li church qhov policy tau teev tseg li os.

Yog thaum twg cov ntseeg vaj tswv ua tau ib yam ab tsi rau hmoob txhua leej txhia tus tau siv lawm thaum ntawv nej mam li los tham txog hais tias nej vam meej lawm no mog. Txhob muab lo lus los hais xwb yuav tsum ua li peb cov uas tseem coj kab lis kev cai hmoob mog.

Ntseeg kuv mog peb hmoob, cov uas coj kev cai vaj tswv tsuas yog minority group los yog pab neeg tsawg tsawg uas tsis muaj kev tawm tsis muaj kev kawm tsis muaj kev txawj ntse thiab tsis muaj kev vam meej xwb, tsuas yog muaj qee leej uas paub tab ces sawv ces los coj cov poj nrauj poj ntsuam thiab cov me tub me nyuam uas tsis paub tab tsis paub qab hau txog hmoob kab lis kev cai xwb thiaj li muab lawv lub neej tso nrog vaj tswv vim lawv xav siv qhov uas yooj yooj yim los yog lawv yeej tsis muaj txuj ci dab tsi ntawm lawv tus kheej tsuas yog yuav los vam vaj tswv pab lawv thaum lawv muaj kev sib yuav, kev ploj tuag lawm xwb.

#63 HMOOB_Tub_*

HMOOB_Tub_*
 • Guests

Posted 03 July 2013 - 06:31 PM

Peb twb tau hnov xov xwm tawm hais txog nyob rau Teb Chaws Nyaj Laj cov tub ceev xwm thiab tub rog Nyab Laj tau tuaj muab cov neeg ntseeg tua ib nrab ntawm cov neeg ntseeg ntawm no kuj yog peb cov Hmoob. Kuv xav hais tias yog cov neeg ntseeg (Christian) lawv khav lawv tus kheej tias lawv vam meej kuv xav kom lawv cov ntawm no mus pab peb cov Hmoob uas raug Nyab Laj muab tua ntawv cov uas tuag lawm los tuag cov tsis tau tuag los mus pab kom lawv dim es kav tsij coj tej koom haum uas lawv hais tias vam vam meej ntawv mus pab kom tau ntag cov uas tuag lawm yuav tsum thov kom tau txoj kev ncaj ncees rau lawv...lawv tsis yog tuag dawb hos cov uas tseem muaj txoj sia nyob tseem raug tsim txom mus pab kom lawv dim....yog ua tau li no kuv thiaj li qhuas. Hos yog hais tias lawv tsuas qhuas lawv tus kheej tias niam tsim tsa tau koom haum vam meej npaum ub npaum no es ua tsis tau ib yam dab tsi li tsuas niaj hnub hais khav theeb xwb tsuas khav hais tias niaj muaj tswv cuab coob npaum ub npaum no vam meej li ub li no tej no tsis muaj qab hau tus dab tsi......its the way they make money.....easy easy money.

Peb cov kwj tij Hmoob tsis hais nyob rau lub teb chaws twg peb yeej ib txwm mloog lus peb hwm peb tus thawj coj uas nyob rau lub teb chaws ntawv peb hwm tej kev cai lij choj uas nyob rau lub teb chaws ntawv peb ua ib tug pej xeem kom zoo rau lub teb chaws ntawv peb hwm tej nom tej tswv uas nyob rau lub teb chaws ntawm peb nyob txawm nyob rau lub teb chaws twg qhov twg los puav leej yog peb lub peb yeej hwm tej nom tej tswv tus uas yog peb niam peb txiv.

Tiam sis muaj ib txhia cov kwv tij uas nyob rau yav ntuj qub qab xws li Nplog Teb, Nyab Laj Teb vim lawv raug lwm tus neeg haub ntxias thaum kawg tus teeb meem ntawv thiaj li rov qab los raug rau lawv tsis raug rau tus uas mus haub ntxias lawv ntawv vim thaum muaj teeb meem cov nyuag no sib tw dhia rov qab tag cia lawv raug ploj raug tuag raug tsim txom tsis muaj leej twg pab tau.

Lo lus hais tias Freedom of Religious nws tsuas yog siv tau rau cov teb chaws muaj democracy tiam sis cov teb chaws tseem yog socialism nws siv tsis tau rau vim tias democracy lawv tsis promote socialism lawv tsis nyiam socialism tiam sis socialism los nws yuav tsis promote democracy tib yam nkaus thiab nawb....Xam xab nam Christ nws tsias yog siv tau rau cov teb chaws democracy xwb nws yuav siv tsis tau rau cov teb chaws socialism....thaj tsam li 1890's muaj ib pab missionaries Fabkis tuaj mus nthuav thiab qhuab qhia txog Vaj Tswv txoj hmoo zoo rau Teb Chaws Nyab Laj ua mus ua los thaum kawg Nyab Laj pom tau tias cov missionaries ntawm no yog tuaj mus txob thuam txog Nyab Laj txoj kev ntseeg txob thuam txog Nyab Laj cov thawj coj Nyab Laj thiaj li kwv qws raws cov nyuag no peg ua nwg dhia tsis yeej rov qab tag.

Yog leej twg ntseeg ntau cov Xam xab nam ntawm no ces yuav raug ntxuav hlwb ib tug tib neeg twg thaum raug ntxuav hlwb lawm ces tab txawm tuag los nws yeej tuag tau rau yesxus lawm nws yeej txaus siab hlo tuag tam yesxus ntag vim cov lus qhuab qhia nyob rau bible yeej hais tse li ntawv tiag.....Yesxus hais tias neeg ntiaj teb ntxub ntxaug nej tsis yog lawv ntxub nej hos yog lawv ntxub kuv...lawv ua li cas rau nej kom nej nco ntsoov tias tsis yog lawv ua rau nej hos yog lawv ua rau kuv.....nej yuav tau nrog kuv peb muus nyob rau Vaj Tswwv luub ntuj cceeb tsheej cov lus no urau neeg tuag rau s hais ntawv loos yeej tau li nawb (Yoog tias nej kawm txog Philosophy hais txog politics nej yeej nkag siab zoo) Thaum uas raug ntxuav hlwb lawm ces tsuas niaj hnub qhuas txog Yesxus zaj lawm wb nawb txawm yuav ua yam dab tsi los tsuas yog haiistxog Yesxus ua ntejlawm xwb laiv tham ntawv na....tab txawm noj pluag mov qhuav xwb los twb yuav tau thov vaj tswv ua ntej. Yesxus cov politics ntawm no yog ib co politics uas tob tshaj plaws....cov politics ntawm no yuav siv mus li cas los yeej tau siv mus rau sab nom tswv los tau siv mus rau sab twg los zoo li rab riam ob sab ntse hu si.......peb yog ib tug pej xeem dog dig tsis muaj education dab tsi ua liaj ua teb ua noj ua haus xwb ua cas peb thiaj li tsis qaug quav mas lod

#64 HMOOB_123Yog Kawg_*

HMOOB_123Yog Kawg_*
 • Guests

Posted 04 July 2013 - 06:22 AM

Jesus yog nej tus cawm seej tiam sis Jesus tsis yog peb tus cawm seej mog. Yog nej yuav tham kev vam meej ces kuv twb piav lawm hais tias peb cov hmoob uas ntseeg Vaj tswv qhia seb nej ua tau ab tsi pub rau peb hmoob... Kuv tham txog hmoob txhua leej txhua tus uas nyob rau lub ntiaj teb no ntag. Cov uas txim txiaj thiab txawj ntse nrog luag ua nom ua tswv los pab hmoob ho yog leej twg nyob rau qhov twg. Hais tiag tiag ces kuv yeej tseem tsis tau pom ib tug kiag li. Tsis yog thuam tiam sis hais li muaj xwb.

#65 HMOOB_Vam Meej_*

HMOOB_Vam Meej_*
 • Guests

Posted 21 July 2013 - 04:52 AM

Txoj kev vammeej ces nyob ntawm leej twg rau siab kawm ntawv thiab tau hauj lwm zoo ua xwb. Cov ntseeg dab mas lub ntees plojtuag yuav muaj dej haus thiab khoom noj nchuav ntws xwb vim kwvtij neej tsa coj dab yeej tuaj pab nyiaj txiag ntau heev ua ke nrog tej nyiaj tshav ntuj thiab nyiaj hauv qhua. Peb txiv tuag peb tsev xyom cuab tseem yuav kua taum thiab ua ib pluag noj yog laj cws thiab kab pum roob ris nrog fawm qab qab rau sawv daws noj. Dej haus peb muaj 4-5 thoob tsau nabkuab ice txias txias rau neeg haus ywj siab yws ntsws. Qhov tsis zoo yog cov neeg luam thuam qhib tau tsis haus ces pov tseg lawm xwb. Zoo li ib nrab dej ces yog neeg qhib pov tseg xwb vim yus qhib tau yus haus me me ces tsis muaj leej twg kam haus dej qhib kawg pov tseg.

Kuv mus kuv yawg laus lub ntees yog pawg ntseeg ua rau kuv xav tsis txawj tag thiab tu siab me me. Qhov zoo yog lawv tua lub tsev zoo zoo thiab neeg tuaj zaum ntsiag to mloog nkauj vajtswv los sis qhia vajtswv, tsis muaj neeg haus dej haus cawv thiab ua phaib. Qhov negative, vim lawv tsis muaj dej haus li, kuv mus nyob tau 3 xuab moos mam muaj ib tus ntxhais nqa tau ib cov dej los rau neeg haus tab sis cas kub ua luaj los cov dej sov sov tsis tsau ice kom txias li. Lawv tsis muaj su thiab hmo noj li pom lawv nqa ib taig khob noom los faib rau sawv daws xwb. Dhau ntawv ces kaw church peb suav daws mus tsev lawm xwb. Ntuj ceeb tsheej ces twb yog thaum tuag es muaj neeg pab yus xwb. Dab teb ces tuag cab tom kuj ha xwb os cov yawg aw.

#66 HMOOB_NtseegYexus_*

HMOOB_NtseegYexus_*
 • Guests

Posted 21 July 2013 - 09:32 PM

http://youtu.be/ct9nLLfawh8


Ntseeg Yexus txoj kev dag thiaj tau nrog Yexus tuag txim txom rau saum tus ntoo khaub lig ua ntsav liab vog tseg.#67 HMOOB_Christianpersecution_*

HMOOB_Christianpersecution_*
 • Guests

Posted 21 July 2013 - 09:48 PM

http://youtu.be/Y6g4lVZbfxw


Christians persecution in the United States is at large......#68 HMOOB_Jesus_*

HMOOB_Jesus_*
 • Guests

Posted 21 July 2013 - 10:50 PM

Posted ImageNrog Yexus sawv tuam tsam lub ntiaj teb no pua muaj kev txhaum?


Thaum ub Yexus yog ib tug thawj Terrorist thiab cov neeg nrog Yexus ua kes mus rau ub rau no ntawd lawv kuj yog ib pab Terrorists thiab xwb. Thaum ub Yexus lawv pab neeg Terrorists ntawd muaj 13 leeg sawv tuam tsam cov neeg ntseeg Vaj Tswv. Yexus hais tia, "Nej tsis txhob xav tia yog kuv los muab txoj kev ywj pheej rau lub ntiaj teb no. Tsis yog lis ntawd, kuv los sawv tuam tsam lub ntiaj teb. Kuv yog los txws kom nyab ntxub pog, txiv ntxub tub. Kuv yog los txws kom me tub me nyuam sawv tuam tsam niam thiab txiv. Nej raug luag tsuj raug luag tua los vim nej yog kuv lis. Lub ntiaj teb no xub ntxub kuv ua ntej lawv mam lis ntxub nej vim nej yog kuv lis."

Yexus yog ib tug thawj Terrorist xwb yog lis ntawd Yexus thiaj lis hais tseg rau cov neeg terrorist nrog Yexus sawv tuam tsam lub ntiaj teb no tia Yexus yov rov qab los. Hnub Yexus yov rov qab los mas tsis hais nruab hnub los yog hmo ntuj. Yexus yov los lis ib tug neeg tub sab xwb. Yexus hais tseg tia kom ceev faj. Hnub Yexus los ntawd yov muaj neeg quaj neeg nyiav thiab neeg yov raug kev ploj kev tuag mus thoob ntiaj teb. Yexus hais tseg tia Yexus yov rov los muab lub ntiaj teb no hlawv kom ploj yaj ntshis. Cov neeg Terrorists ua nrog Yexus sawv tuam tsam lub ntiaj teb no mas zoo siab tshaj plaws lis vim lawv ntseeg tia lub ntiaj teb no yog ib lub ntiaj teb vaub tsuab qia neeg. Cov neeg Terrorists ntawd tsis xav nyob rau hauv lub ntiaj teb no vim lawv ntseeg tia lub ntiaj teb no yog ntxwg nyoog lub ntuj xwb. Thiab, lawv cem lub ntiaj teb no tia yog ib lub ntiaj teb no yog ib qho chaw tiag taws. Cov neeg Terrorists ntawd lawv txoj kev cia siab yog txoj kev tuag thiaj lis yov tau mus rau saum ntuj ceeb tsheej xwb.

Yexus hais rau cov neeg Terrorists tia "Lay down your life for your friends." Kab lus no Yexus hais rau cov neeg Terrorists tia Yexus tuag rau saum tus ntoo khaub lig pub rau cov neeg ntseeg Yexus. Thaum tus neeg Terrorist ntawd yov mus sawv tuam tsam tej neeg pej xeem sawv daws nws yeej txau siab tua nws tus kheej kom tuag vim nws ua lis ntawd pub rau nws cov phooj ywg. Cov neeg Terrorists ntawd lawv hlub lawv cov phooj ywg tshaj lawv hlub lawv tus kheej lawm yog lis ntawd lawv thiaj lis muaj kev npam rau lub ntiaj teb no thiab lawv muaj kev npam rau lawv txoj kev ua neej tuag siav luv heev nyob tsis ntev rau hauv lub ntiaj teb no. Cov neeg Terrorists siab yeej phem yeev yog tia koj tsis yog lawv pawg ntseeg. Yog tia koj ua neej nyob nrog cov neeg ntseeg Yexus ntau ces txog thaum kawg koj yov ntsib teeb meem rau lawv vim lawv yov ua hnub ua hmo ntxia koj kom nrog lawv mus sawv tuam tsam lub ntiaj teb no kom pua ntsoog.


Yog tia koj yog ib tug neeg ntseeg Yexus ces koj yog cov neeg Terrorist zoo ib yam lis Yexus xwb. Yog tia koj ntseeg Vaj Tswv xwb mas koj thiaj lis tsis yog ib tug neeg nawb. Vaj Tswv thiab Yexus nkawv tsis yog ib tug neeg. Yexus yog ib tug neeg tub sab siv hwj huaj cuav coj mus txeeb luag huab tai ua xwb. Yexus dag tia Yexus muab 5 lub ncuav cis coj mus pub rau 5,000 leej neeg noj tsau hau qaug tag tseem tshuav 12 lub pob tawb nyob rau tom hav nyom. Thiab, Yexus dag tia Yexus tsa tau neeg tuag sawv rov los tiam sis Yexus tsua tau 3 tug neeg xwb. Yexus tsas tsis tau tag rhos cov neeg tuag hauv qhov tuag sawv rov los yog lis ntawd cov neeg thaum ua ntseeg Vaj Tswv thiaj lis tsis txau siab rau Yexus txoj kev dag tej laj mej pej xeem sawv daws. Txog thaum kawg lawv thiaj lis muab Yexus txhom coj mus tua sim Yexus cov hwj huaj cuav ntawd seb pua yog tseeb. Lawv xav paub seb Yexus ua pua tau Yexus cov hwj huaj kom Yexus nqis tau saum tus ntoo khaub lig los ua lawv tus huab tai kav lub teb chaw Israel ntawd. Lawv muab Yexus plawm, plawm coj mus them rau Yexus txoj kev dag teb dag chaw tag los lawv kuj tseem coj Yexus txoj mus tua rau saum tus ntoo khaub lig coj mus sim Yexus cov hwj huaj ntawd seb pua yog tseeb tiag ua ntej lawv mam lis muab huab tai rau Yexus ua.

Yexus yog ib tug Thawj Terrorist xwb Yexus tsis muaj hwj huaj dab tsis yov cawm kom tau Yexus nqis rau saum tus ntoo khaub lig los ua huab tai. Txog thaum kawg Yexus thiaj lis hais rau Vaj Tswv tia, "Vaj Tswv, Vaj Tswv vim lis cas koj thiaj lis tsos kuv tseg lawm." Yexus hais lis ntawd rau Vaj Tswv los vim tia Vaj Tswv thiab Yexus tsis yog ib tug. Nkawv nyia muaj nyia yog lis ntawd Vaj Tswv thiaj lis tsis kam lee paub Yexus vim tia Yexus yog ib tug neeg dag muaj kev npam rau hauv lub ntiaj teb no. Vaj Tswv thiaj lis tsis kam lee paub Yexus. Txog thaum kawg Yexus thiaj lis tau tuag mus them rau Yexus txoj kev dag nws haiv neeg kom nws tau huab tai ua. Niaj hnub niam no haiv neeg Jews lawv yeej tsis kam lee paub Yexus los ua lawv tus huab tai vim tia Yexus yog ib tug thawj Terrorist xwb.

Jesus is a Terrorist!!#69 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 22 July 2013 - 07:41 PM

http://youtu.be/3HqlS3ROtf0


Yexus yog ib tug thawj Terrorist xwb. Yexus yov rov los tsim kev kub ntxhov kom lub ntiaj teb no pua tsuaj thiab yov muaj neeg quaj neeg nyiav vim yog Yexus yov los tsim phem rau lub ntiaj teb no kom ploj yaj ntshis.#70 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 22 July 2013 - 08:02 PM

http://youtu.be/-1xgioLQ4zE


Thaum ub Yexus yog ib tug Thawj Terrorist xwb. Yexus tau hais tseg tia nws yov rov los tsim kev kub ntxhov rau lub ntiaj teb no kom muaj neeg quaj neeg nyiav. Hnub Yexus los ntawd mas nws los lis ib tug neeg tub sab xwb. Tus neeg Terrorist yov los tsim kev phem rau neeg ntiaj teb ces nws los lis ib tug neeg tub sab kom tsis muaj leej twg paub tia yog nws los tsim kev kub ntxhov, kev quaj, kev nyiaj rau neeg ntiaj teb. Sawv daw ceev, ceev faj nawb.#71 HMOOB_Jesus_*

HMOOB_Jesus_*
 • Guests

Posted 22 July 2013 - 08:54 PM

Posted ImageThaum ub Yexus yog ib tug neeg ntseeg Vaj Lug Kub. Thaum Yexus yau Yexus mus kawm Vaj Lug Kub zoo ib yam lis nws haiv neeg Jews tag huv tib sis. Thaum ub Yexus ntseeg tia dej nyab ntiaj teb zoo ib yam lis cov neeg twm Vaj Lug Kub xwb. Thaum Yexus muaj hnub nyoog 30 xyoo Yexus yov mus txeeb huab tai Jews ua. Yexus yog ib tug Politician cov mus txhav kom tau huab tai ua los kav lub teb chaw Israel ntawd. Yexus yog ib tug xib fwb cuav. Yexus siv Yexus cov hwj huaj cuav coj mus dag neeg zej zog tia Yexus muaj hwj huaj loj heev. Yexus dag tia Yexus ua tau dej hiav txwv tus thiab Yexus dag tia Yexus ua rau cua nre. Yexus dag tia Yexus tsas tau neeg tuag sawv rov los kom neeg pej xeem xav ntshes Yexus muaj hwj huaj loj heev. Yexus dag lis ntawd mus rau ub rau no muv thoob lub teb chaw Israel. Cov neeg ntseeg Vaj Tswv thaum ub lawv tsis ntseeg Yexus txoj kev dag vim tia lawv tib tsos neeg soj Yexus qab thiab lawv tib paub txog Yexus lub tswv yim dag ntawd zoo heev lis. Thaum Yexus tuaj mus dag rau neeg zej zog ces Yexus thiaj lis ua tub qaug rau cov neeg ntseeg Vaj Tswv thiab tuav Vaj Lug Kub txoj lij choj. Yog lis ntawd thaum Yexus siv hwj huaj cuav coj los dag sawv daws kom lawv muab huab tai rau Yexus ua thiaj lis tub qaug rau cov neeg ntseeg Vaj Tswv. Lawv lis yov muab pob zeb tsoo Yexus lub tob hau kom tawg. Yexus tseem khav ntxhia tiam kom lawv muab Yexus tua 3 hnub mas Yexus yov sawv rov los. Yog lis ntawd cov neeg ntseeg Vaj Tswv thiaj lis cia siab ntsoov soj Yexus qab thiab npaj txom Yexus coj mus tua sim Yexus cov hwj huaj cuav ntawd seb pua yog tseeb.

Yexus muaj 12 tug thwj tim nrog Yexus ua kes. Yexus hlub lawv heev yog lis ntawd lawv thiaj lis kam nrog Yexus mus dag tej pej xeem sawv daw kom lawv muab huab tai rau Yexus ua. Yexus muab lawv 12 ob leeg faib ua 3 pawg. Ib pawg yog muaj 4 leeg. Ib pawg muaj ib tug thawj coj, tub hlob saib tus yaus. Yexus dag rau Yexus 12 tug thwj tim tia thaum twg Yexus tau los ua huab tai kab 12 lub tribes nyob rau hauv lub teb chaw Israel ntawd ces lawv 12 leeg ntawd ib leeg yov tau los kav ib lub tribe. Yim yog lawv ntsawv los kab lub teb chaw ntawd heev. Lawv thiaj lis caum Yexus qab mus rau ub rau no mus dag teb dag chaw kom sawv daw muab huab tai rau Yexus ua. Txog thaum kawg cov neeg ntseeg Vaj Tswv thiaj lis muab Yexus txhom coj mus tua sim Yexus cov hwj huaj ntawd rau ntawm tus ntoo khaub lig ntawd seb pua yog tseeb. Yexus tuag rau saum tus ntoo khaub lig coj los them rau Yexus txoj kev dag.

Ua ntej Yexus yov tuag, Yexus hais tseg tia Yexus yov rov los rau hauv lub ntiaj teb no. Yexus hais tseg tia Yexus yov rov los lis ib tug tub sab xwb. Yesus yov los zoo lis thaum ub dej los nyab ntiaj teb. Thaum ub tus twg los tus tsis ntseeg tia dej yov los nyab thiaj teb txog thaum kawg dej los nyab ntiaj ces sawv daw tuag tag huv tsis nrog dej mus. Yexus hais tia Yexus yov los lis ib tug tub sab xwb. Cov neeg tsis ntseeg tia Yexus yov rov los thiaj lis raug kev quaj kev tuag tag huv sis.


Ua ntej xyoo 2000 ntawd, cov neeg ntseeg Yexus yeej paub tia Yexus yov rov los sis lawv tsis paub tia Yexus yov rov los rau hnub twg tiag vim Yexus tau hais tseg tia Yexus yov rov los zoo lis ib tug neeg tub sab xwb kom sawv nco ceev faj. Cov neeg ntseeg Yexus khav ntxhia hais tia lawv tsis ntshais hnub Yexus los tiam sis lawv yog cov xub npaj kev khiav thiab lawv yog cov xub npaj zaub npaj mov ua ntej tos khiav xwb. Cov neeg tsis ntseeg tia Yexus yov rov los ntawd tseem nyob qhua ntxhia mus ua hauj lwm zom zaw. Thaum txog kiag rau 2000 ntawd ces tsis pom tus xwm dab tsis qhov twg lis. Tus twg los tus cem hais tia ua cas Yexus yov mus dag ua luaj tia Yexus yov rov los rau xyoo 2000 ntawd. Tej tus siab luv tseem cem nws tus xib fwb tia yog xib fwb dag. Sawv daw nroo zom zaw rau tom Church vim tsis pom Yexus los lis tiam sis lawv tsis nco qab hais tia Yexus yov los rau thaum lawv tsis nco ceev faj. Thaum dhau 2000 ntawd ces sawv daw nyob qhua ntxhia tsis ntshais dab tsis lis. Thaum xyoo 2001, lub 9 hlis ntuj, hnub tim 11 ntawd cov neeg Terrorists thiaj lis tsav nyob hoom mus tsoo vaj tsoo tsev ua nws nrov thoob ntiaj teb.

Cov neeg Terrorists lawv kawm tau Yexus lub tswv yim coj los tsim kev phem rau lub ntiaj teb no. Tus yawg Bin Laden ntawd nws tseg nws cov fwj txwv ntev, ntev lis Yexus vim nws kawm tau Yexus lub tswv yim tus yam ntxwv. Nws kuj coj tau ib cos tub hlua los nrog nws ua kes. Cov tub hlua ntawd Bin Laden muab lawv faib tej pab tej pawg. Ib pab muaj ib tug thawj coj. Lawv muaj 4 pawg, ib pawg muaj ib tug thawj coj. Lawv thiaj lis mus nyiag tau 4 lub nyob hoom coj mus tsim kev kub ntxhov rau lub teb chaw Meska. Lawv kuj muab tau 2 lub Twin Towers ntawd tus Building Code yog lis ntawd thaum lawv tsav nyob hoom mus tsoo tsev, lawv thiaj lis tsoo ib nrab ntawd kom lov ces mam lis kub hnyiab mam lis vaus tag nrhos mus rau hauv puam teb. Lawv kuj muab tau Meska tus Emergency Code yog 9 - 1 - 1. Tus lej 9 ntawd ces yog lub 9 hlis, ob tug lej 11 ntawd ces yog hnub 11. Thaum txog kiag September 11, 2001 ntawd lawv thiaj lis tsav nyob hoom mus tsoo vaj tsoo tsev ua nws neeg tuag coob heev thiab nrov thoob plaw ntiaj teb. Hnub ntawd yog hnub Yexus los lis ib tug tub sab thiaj lis muaj neeg quaj thiab nyiav zom zaws.

Yexus yog tus thawj Terrorist thaum ub ua nws yov mus muab lub Temple nyob rau hauv tsoo kom tawg tag kom tsis tshuav ib lub pob zeb sawv tau lis. Yog lis ntawd cov neeg ntseeg Vaj Tswv nyob rau hauv tuam ceeb nroog Jerusalem thiaj lis tsis txau siab rau Yexus lub siab phem tsim kev kub ntxov rau haiv neeg Jews sawv daws.

#72 HMOOB_Jesus_*

HMOOB_Jesus_*
 • Guests

Posted 22 July 2013 - 09:16 PM

http://youtu.be/Nscv_S-5pRI


Terrorists attacked World Trade Center (September 11, 2001).


Yexus los lis ib tug tub sab xwb kom sawv daw ceev faj. Hnub Yexus los ntawd muaj neeg quaj neeg hnyiav.#73 HMOOB_Jesus_*

HMOOB_Jesus_*
 • Guests

Posted 22 July 2013 - 09:39 PM

Posted Image


Jesus is the Master of Terrorist.


Yexus yog ib tus thawj Master of Terrorist mus tuam tsam cov neeg ntseeg Vaj Tswv thiab yov muab lub tsev teev hawm Vaj Tswv (Temple) nyob rau hauv tuam ceeb nroog Jerusalem tsoo kom tawg kom tsis muaj ib lub pob zeb sawv tau lis. Yog lis ntawd cov neeg ntseeg Vaj Tswv thiaj chim heev rau yexus txoj kev lim hiam vim tia Yexus yog ib tug Terrorist xwb. Yexus yog ib tug xib fwb cuav. Yexus dag tia Yexus yog Vaj Tswv tus tub kom cov neeg ntseeg Yexus muab huab tau rau Yexus ua. Tus twg los tus ntxub Yexus txoj kev mom txheej thiab yuam cais. Txog thaum kawg lawv thiaj lis muab Yexus txhom coj mus tua rau saum tus ntoo khaub lig coj mus sim Yexus cov hwj huaj dag ntawd seb pua yog tseeb tiag. Tom qab lawv muab Yexus tua tuag rau saum tus ntoo khaub lig ua ntshav liab vog tseg. Yexus yeej tuag mus lawm tiag, tiag tiam sis Yexus yov thwj dag ntawd sau ntawv dag tia Yexus sawv rov los coj los twv ntxhia tia Yexus sawv los lawm. Tom qab Yexus tuag tag, Yexus ntshuav 11 tub thwj kuj tseem mus dag rau ub rau no yog lis ntawd lawv thiaj lis raug txhom coj mus tua pov tseg tag. Tshuav ib tug thwj tim hus ua John thiab lis dim xwb. Tom qab no, John kuj tuag mus lawm thiab. Yeej tsis tshuab leej twg ntxiv lis lawm tsua tshuav cov ntawd ua lawv sau tseg coj los dag rau sawv daw xwb. Thiab, lawv dag tia Yexus yov rov los rau hauv lub ntiaj teb no. Yexus yov rov los tsim kev lub ntxhov thiab kev quaj kev nyiav xwb. Cov neeg ntseeg Yexus txau siab nrog Yexus tuag ua kes rau saum tus ntoo khaub lig vim tia lawv raug Yexus dag xwb.
Posted Image


Bin Laden is the Terrorist.


Bin Laden yog ib tug Terrorist muaj fwj txwv ntev lis Yexus cov thiab vim Bin Laden kawm tau Yexus lub tswv yim los pua phem rau tej pej xeem sawv daws kom muaj kev quaj, kev nyiav.

#74 HMOOB_Jesus_*

HMOOB_Jesus_*
 • Guests

Posted 22 July 2013 - 10:25 PM

Posted Image


Jesus is dead.


Yexus yog ib tug thawj Terrorist xwb yog lis ntawd haiv neeg Jews lawv thiaj lis tsis kam lee yuav Yexus los ua lawv tus huab tais los rau txog niaj hnub niam no los lawv yeej tsis kam lee paub Yexus. Cov neeg ntseeg Yexus mas coob kawg nkau lis muaj yog 2 billion leej neeg nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Lawv ntseeg Yexus ua yog ib tug thawj Terrorist yos lis ntawd lawv thiaj lis yog ib pab Terrorists thiab xwb. Sawv daw nco ceev faj nawb. Cov neeg Terrorists ntawd mas txawj dag kom sawv daw raug kev txim txom thiab kev tuag xwb. Peb cov Hmoob Nyab Laj tib raug tej nom tej tswv txim hnyav heev vim yog muaj ib cov Hmoob mus dag lawv kom lawv ntseeg Yexus txoj kev dag es lawv tuag lawv thiaj lis mus nyob Yexus nyob rau tom toj ntxas. Yexus yog ib tug dab txoj ntxas zov txoj ntxas xwb. Sawv daw ceev faj txog tus dag txoj ntxas ntawd tsis txhov lag rau cov neeg dag ntawd tuaj dag kom sawv daws mus rau kev txim txom rau ntawm tus ntoo khaub lig zoo ib yam lis Yexus.


Posted Image


Osama Bin Laden is dead.Ob tug thawj Terrorists no raug tua pov tseg tuag tag lawm tiam sis nkawv tseem muaj ib cos neeg Terrorists coob heev. Sawv daws ceev faj nawb. Cov neeg Terrorists yog ib cos Ghost Soldiers ua lawv ua hauj lwm pub rau cov neeg tuag lawm. Cov Terrorists ntawd lawv ib sab yog neej, ib sab yog dab. Lawv thiaj lis tsis ntshais tuag vim lawv ntseeg tia tom qab thaum lawv tuag tag ces lawv yov tau mus nrog lawv tus tswv nyob ua kes mus ib txhis rau saum ntuj ceeb tsheej. Yog leej twg ntseeg Yexus thiab Osama Bin Laden nkawv ces raug kev txim txom zoo ib yam lis nkawv xwb.

#75 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 22 July 2013 - 10:36 PM

http://youtu.be/Bdz8jQ4vmB4


Cov neeg ntseeg Yexus kuj nrog Yexus dag sawv daw kom mus raug kev txim txom kev tuag rau saum tus ntoo khaub lig zoo ib yam lis Yexus. Yexus dag tia Yexus nyob rau hauv Yexus lub tsev muaj ntau hoob nyob ntau hoob pws. Yexus lub ntuj ceeb tsheej ces yog lub toj ntxas xwb. Yexus lub tsev muaj ntau hoob nyob nrau hoob pws ces yog lub qhov ntxas xwb. Cov neeg ua hauj lwm rau Yexus pub rau tus neeg tuag ntawd lawv kuj nrog Yexus dag thiab. Cov neeg ua hauj lwm rau dab toj ntxas yeej hus nkauj zoo nkawg nkau kom sawv daw npaj siab mus tuag rau tom toj ntxas xwb. Ceev, ceev faj nawb vim dab txoj ntxas dag heev thiab lawv txawj ntxia kom sawv daw mus mag tus ntoo khaub lig zoo ib yam lis Yexus xwb.#76 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 22 July 2013 - 10:46 PM

http://youtu.be/m1VqJqO5Hyg


Yexus yov los tsim kev kub ntxhov kom lub ntiaj teb no muaj kev quaj kev nyiav. Ceev, ceev faj nawb.#77 HMOOB_Jesus_*

HMOOB_Jesus_*
 • Guests

Posted 22 July 2013 - 11:02 PM

http://youtu.be/xfjb11JV9bI


Jesus is the Master of Terrorist.


Cov neeg nrog Yexus sawv tuam tsam lub ntiaj no raug luag ntau raug luag ncaw zoo ib yam lis Yexus vim Yexus xaiv kom lawv tawm hauv lub ntiaj teb no los sawv tuam tsam sawv dawm kom muaj kev txim txom. Cov neeg ntseeg Yexus thiaj lis raug tuag txim txom zoo ib yam lis Yexus thiab. Ceev faj nawb. Ntseeg tus neeg dag ces yov tau dag zoo lis nws thiab. Ntseeg tus neeg Terrorist ces yov tau tuag zoo ib yam lis tus neeg Terrorist ntawd thiab xwb. Nyob rau hauv lub ntiaj teb no muaj 300 million leej neeg raug lub txim hus ua Christian Persecution no coob heev. Tsis ntev tom ntej no, yov pom muaj ib cob Christians mus tua neeg rau ub rau no zoo ib yam lis tus yawg Adolf Hitler ua nws tua neeg coob heev rau thaum World War II ntawd.

Thaum ub Adolf Hitler yog ib tug neeg ntseeg Yexus yog lis ntawd nws thiaj muaj peev xwm tua 6 million tus neg Jews coj mus them rau Yexus txoj kev tuag.

#78 HMOOB_dummy_*

HMOOB_dummy_*
 • Guests

Posted 23 July 2013 - 05:47 PM

Dummy adminstractor never post my comment... no posting.

#79 HMOOB_Jesus_*

HMOOB_Jesus_*
 • Guests

Posted 24 July 2013 - 01:58 AM

Posted Image


Adolf Hitler is a Terrorist of Jesus


Thaum ub Adolf Hitler yog ib tug neeg Christian ua ntseeg Yexus loj heev. Hitler mus kawm Vaj Lug Kub rau ntawm lub tuam chav tsev teev hawm hus ua Catholic Church. Hitler yog ib tug neeg ntseeg Yexus thiab nws hlub Yexus heev lis yog lis ntawd Hitler thiaj lis ntxub cov neeg Jews ua muab Yexus tua pov tseg rau ntawm tus ntoo khaub lig ua ntshav liab vog tseg. Hitler ntxub cov neeg Jews thiab nws cem cov neeg Jews hais tia "Christ Killers!!"

Thaum ub cov neeg Jews muab Yexus tua pov tseg los vim tia lawv paub tia Yexus yog ib tug Terrorist xwb. Yog lis ntawd lawv thiaj lis hus sawv daw los ua thiab sab laj ua ntej lawv mam lis muab Yexus tua pov tseg. Cov neeg thaum ub ntseeg tia Yexus yog ib lub txiv ua lwj nyob rau hauv lub pob tawb lawm yog lis ntawd lawm xum muab lub txiv ua lwj ntawd tsem pov xwb cia cov txiv ua tsis lwj ntawd nyob rau hauv lub pob tawb tseg. Lawv ntseeg tia yog lawv cia Yexus mus siv Yexus cov hwj huaj cuav ntawd mus dag teb dag chaw ces txog thaum kawg lawv haiv neeg cov piam sij tag mus rau tus neeg dag ntawd. Tom qab lawv sib sab laj tag, lawv thiaj lis yuam kom cov neeg Romans siv lawv tus ntoo khaub lig coj mus tua Yexus sim Yexus cov hwj huaj cuav ntawd seb pua yog tseeb. Yexus cov hwj huaj cuav ntawd yog dag xwb yog lis ntawd Yexus thiaj lis tsis muaj peev xwm siv tau Yexus cov hwj huaj cuav ntawd coj los cawm kom tau Yexus dim saum tus ntoo khaub lig los ua huab tais. Yexus rau saum tus ntoo khaub lig coj mus them rau Yexus txoj kev dag thiab txoj kev yuam cais rau Vaj Tswv. Yog lis ntawd thaum Yexus yov tuag, Yexus thiaj lis hais rau Vaj Tswv tia, "Vaj Tswv, Vaj Tswv vim lis cas koj thiaj lis tsos kuv tseg lawm." Yexus hais lis ntawd tag ces Yexus thiaj lis tuag mus lawm.

Tom qab Yexus tuag tag ces Yexus cov thwj dag ntawd kuj sau tau 4 phau ntawv hus ua "Gospel " coj los dag sawv daws tia Yexus sawv rov los kom tus ruam ntseeg lawv. Tus neeg ntses ces txav deb lis deb tsis ntseeg Yexus lis hos tus neeg ruam ces ntseeg, ntseeg Yexus vwm loj vwm leg. Yexus thiaj lis dag tau tus neeg ruam mus ua kev phem rau lub ntiaj teb no. Thaum tus neeg ntawd ruam lawm ces nws thiaj lis muaj peev xwm tua tau nws tus kheej coj mus pub rau nws cov phooj ywg saib tia nws hlub nws cov phooj ywg tshaj nws hlub nws tus kheej. "Lay your life for your friends." Cov neeg Terrorists ntawd khaws tau Yexus kab lus hais tseg ntawd coj mus tua lawv tus kheej coj mus pub rau lwm tus.

Thaum ub Adolf Hitler yog ib tug neeg ntseeg Yexus loj heev. Yog lis Hitler thiaj lis ntxub cov neeg Jews ntawd heev. Hitler thiaj kom nws cov tub teg tub taw txhom cov neeg Jews nyob rau hauv lub teb chaw Germany ntawd muag txog 6 million tus neeg Jews coj mus tua rau ntawm "Poland Death Camp." Hitler cem cov neeg Jews ntawd thia "Christ Killers!!!" Hitler ntseeg Yexus yog lis ntawd Hitler thiaj lis yog ib tug Terrorist loj heev nyob rau hauv lub ntiaj no txoj dab neeg. Sawv daw ceev, ceev faj txog cov neeg ua ntseeg Yexus ntawd vim nyob rau hauv lawv lub siab muaj ib pluag siab phem zoo lis Hitler thiab. Cov neeg Yexus ntawd mas thaum tuaj dag tej pej xeem sawv daws ces lawv hais lus mos lus muag thiba lawv nqa tej khoom ub khoom no tuaj pub rau sawv daw kom sawv xav ntshes lawv siab zoo, zoo heev tiam sis qhov tseeb yog lawv muab ib qho nyuag khoom mes, mes tuaj ntxia kom tau koj mus ua lawv tus neeg thiab kom koj mus pab lawv sawv tuam tsam lub ntiaj teb no kom pua tsuaj yaj ntshis xwb. Ceev faj nawb cov phooj ywg nej tsis txhob lam mus ntseeg cov neeg dag ntawd lis nawb nej thiaj lis tsis raug kev txim txom tuag ua ntsav liab vog tseg rau ntawm tus ntoo khaub lig zoo ib yam lis Yexus nyob rau tom lub ntxas.

#80 HMOOB_Jesus_*

HMOOB_Jesus_*
 • Guests

Posted 24 July 2013 - 02:11 AM

Posted Image


Adolf Hitler learned his Terrorism lesson from Church


Thaum ub Adolf Hitler mus kawm Vaj Lug Kub hauv lub Church coj los ntxuv cov neeg Jews thiab ntxub lub ntiaj teb no yog lis ntawd Hitler thiaj lis tsoo vaj tsoo tsev pua tag thiab tus neeg rau ub rau no mus thoob lub teb chaw thiawb lwm lub teb chaw nyob zes ib ncig ntawd. Hitler txoj kev tua neeg tuag ua pab ua pawg ntawd qhia rau lub ntiaj teb no tia cov neeg ntseeg Yexus lub siab phem npaum lis ntawd.

Adolf Hitler yog ib tug Terrorist tua neeg coob tshaj plaw nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Ceev faj nawb hnub Yexus nqis los ces yog cov neeg ntseeg Yexus sawv tuam tsam lub ntiaj teb no kom pua tsuaj xwb. Yexus yog ib tug thawj Terrorist xwb yog lis ntawd tus neeg ntseeg Yexus thiaj lis yog ib tug Terrorist zoo ib yam lis Yexus thiab vim Yexus xaiv lawv tawm hauv lub ntiaj teb no los tuam tsam sawv daw kom muaj kev quaj kev nyiav thiab kev txom nyem.

#81 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 24 July 2013 - 02:32 AM

http://youtu.be/CyvjcBUd-Co


Vim yog Adolf Hitler ntseeg Yexus thiab nws sawv nrog Yexus tuam tsam lub ntiaj no tua neeg ua lwj ua liam ces nws thiaj lis muaj kev npam loj heev. Yexus yog ib tug thawj Terrorist. Thaum Hitler mus church ces nws kawm tau Yexus toj kev ua terrorism yog lis ntawd Hitler thiaj lis tua neeg Jews ua lwj ua liam coj los pauj qhia tia nws hlub Yexus npaum lis cas. Hitler cem cov neeg Jews tia "Christ Killers!!!"#82 HMOOB_TUS NEEG HAWM TXIV HMOOB_*

HMOOB_TUS NEEG HAWM TXIV HMOOB_*
 • Guests

Posted 24 July 2013 - 10:27 PM

Tus phooj ywg muab qhov TOPIC no

#83 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 24 July 2013 - 10:38 PM

Tus phooj ywg hmoob quav dev, koj hais tias ntseeg yexus thiab vaj tswv es peb hmoob thiaj wameej no los I DONT THINK SO
Tus phooj ywg cov question thiab answer yog lawm, koj tus ntseeg yexus thia vaj tswv, koj nyob xwb koj puas tau noj vaj tswv thiab yexus puas muab rau koj noj, koj yeej mus ua meskas nqev tib yam nkaus li cov coj kev cai qub ua yog hawm niam thiab hawm txiv xwb thiaj tau noj tus xib fwb quav dev NOm KOs yog ib tug neeg dag uas vaj tswv yuav tau muab rau txim li txoj kev dag

#84 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 25 July 2013 - 01:26 AM

Posted ImageYexus yog ib tug dab txoj Ntxas xwb


Yexus tuag los lawm ntev. Yexus lub ntuj ceeb tsheej yog lub toj ntxas. Yexus lub tsev muaj ntau hoob nyob, ntau hoob pws ces yog lub qhov ntxas xwb. Yexus hais tseg tia Yexus mus ua ntej lawm lwm hnub Yexus mam lis rov los coj cov neeg ntseeg Yexus mus nyob rau hauv Yexus lub tsev muaj ntau hoob nyob ntau hoob pws. Tus neeg ntseeg Yexus niaj hnub seev yov mus nyob rau hauv Yexus lub ntuj ceeb tsheej. Yog leej twg seev ntau yov mus nyob rau hauv ntuj ceeb tsheej ces tus ntawd yeej xav tuag heev lis.

Nej ua ib zaug neeg xwb txhob maj tuag nawb vim nej tseem tshuav txoj sia nyob ntev heev. Thaum txog hnub tuag ces yeej yov tau tuag xwb, xwb lis nawb. Thaum nej tseem muaj txoj sia nyob ces yeej meem tuav nej txoj sia ruaj, ruaj tsis txhob lam mus muab hlua los khis nej caj dab tai tuag. Yog nej muaj peev xwm tua nej tus kheej ces nej yeej muaj peev xwm tua tau luag lwm tus thiab. Kev tuag neeg yog ib txoj kev npaj loj heev. Tej tsis txhob tua nej tus kheej thiab nej tsis txhob mus tua luag lwm tus nej thiab lis muaj khoob hmoov nyob kaj siab lug ntev mus ib txhis.

#85 HMOOB_Tub_*

HMOOB_Tub_*
 • Guests

Posted 25 July 2013 - 06:23 AM

Adolf Hitler yog ib tug tsis nyiam haiv neeg Jew nws tua Jews txog 6 million tawm tus nyob rau WW2 tiam sis yog tias peb muab ua twb zoo saib zoo zoo taug kom zoo txog Hitler keeb kwm Hitler kuj yog ib tug Jew thiab mas. Vim tias Hitler Yawg tus yug Hitler txiv nws yog ib tug Jew lub sij hawm thaum ntawv muaj ib tsev neeg Jew uas yog tsev neeg lub xeem hu ua Frankenberger tsev neeg ntawm no yog ib tsev neeg muaj nyiaj nplua nuj nyob rau sab teb chaws ntawv.

Lub sij hawm thaum ntawv Hitler pog tus uas muaj lub npe hu ua Maria Schickgraber nws tau mus ua ib tug housekeeper nyob rau hauv tsev neeg ntawm no. Nyob raau tsev neeg Frankenberger ntawm no lawv muaj 6 leej tub tus tub ntxawg nws aj 19 xyoos raws li ntaub ntawv sau tseg Hitler pog tus uas muaj lub npe hu ua Maria Schickgraber nws hnoob nyoog yog 42 xyoos twb ib nrab neeg lawm thaum Maria tau mus ua housekeeper nyobr tsev neeg ntawm no nws thiaj li tau mus muaj kev sib nyiam nrog rau lawv tsev neeg ntawm no tus tub ntxawg uas uuaj 19 xyoos ntawv tus tub hluas ntawm no los kuj nyiam Maria tib yam nkawv thiaj li muaj kev hlub loj tuaj nruab siab thaum kawg Maria thiaj li muaj menyuam tus uas yog Hitler txiv.

Dhau qhov ntawv los thaum Maria muaj menyuam tub yuav txog caij yug ces tsev neeg no thiaj li muab Maria lawb tawm thiab tsis lees paub txog tus menyuam nyob hauv Maria plab thiaj li ua rau Maria raug kev txom nyem. Tsev neeg ntawm no yog ib tsev neeg muaj nyiaj nplua nuj heev tiam sis lawv yeej tsis quav ntsej txog Maria thiab nws tus menyuam uas yog lawv tus tub ntxawg tus menyuam.

Thaum yug tau tus uas yog Hitler txiv nws txom nyem heev li ib niam tub txom txom nyem nyob lub tsev phem phem xwb thaum Hitler txiv loj hlob tuaj lawm nws thiaj li mus xyaum xaws khau so luag tej khau luag them nyiaj tsawg tsawg rau nws xwb txom txom nyem khwv tsis txaus noj tsis txaus haus. Tiam sis tsev neeg Jew uas yog tsev neeg Frankenberger ntawm no muaj noj tsis tag haus tsis tag hnav tsis tag lawv yeej tsis lees paub txog lawv tus tub uas yog Hitler txiv ib qho hlo li.

Adolf Hitler yug nyob rau lub nroog Braunau cheeb tsam ze rau ntawm ciam teb Teb Chaws Austria thiab Hungary thaum hnub tim 20 lub 4 hlis ntuj xyoo 1889. Hitler yog muab hais tseeb tseeb nws tsis yog neeg German nws yog Citizen Austria tom qab nws mam li rau xam xaj ua German lawm xwb nws yog ib tug uas muaj peev xwm heev muaj peev xwm ua tau German tus thawj coj (Nazi Leader)

Thaum Hitler muaj 12 xyoos nws txiv tuag lawm nws pog los kuj tuag lawm thiab nws niam los kuj mus ua lub neej tshiab lawm tshuav nws tib leeg xwb nws yuav tau survive nws tus kheej txog rau thaum nws muaj 16 xyoo nws thiaj li tau mus ua tub rog rau German. Thaum Hitler tseem yau nws txiv tseem muaj txoj sia nyob nws txiv yeej piav txog tej keeb kwm ntawm no pub rau nws mloog thiab qhia rau nws hais tias nws caj ces tiag tiag yog neeg Jew, Hitler tus kheej nws yeej paub tias nws yog ib tug Jew.

Tiam sis yog vim li cas Hitler yuav ntxub Jews ua luaj li nws yuav muab haiv neeg Jewish uas yog nws haiv neeg tua tuag txog 6 million tus diam? xav seb yog li cas.....

#86 HMOOB_Hitler_*

HMOOB_Hitler_*
 • Guests

Posted 26 July 2013 - 03:28 AM

Txawm tia Hitler yog ib caj ces ntawm haiv neeg Jewish los nws yog ib tug neeg ntseeg Yexus. Thaum ub Yexus yog ib tug neeg thaus haiv thiab nws yog ib tug neeg sawv tuam tsam nws haiv neeg Jewish. Yog lis ntawd, thaum Yexus tseem muaj txoj siab nyob Yexus thiaj lis muaj yeeb ncuab coob, coob heev. Yexus mus txog rau lub zos twg los luag ntxub nws vim nws yog ib tug neeg sawv tsam nws haiv neeg thiab Yexus yog ib tug neeg mom txheej thiab yuav cai. Thaum txog rau hnub sos los Yexus thiab Yexus 12 tug thwj tim ntawd tseem mus zaw luag tej plej yog lis ntawd luag thiaj lis cem Yexus tia kom tsis txhob mus zaw luag tej nplej lis ntawd rau thaum hnub sawv daw sos tsis ua dab tsis.

Yexus yog ib tug Terrorist xwb yog lis ntawd tus neeg ntseeg Yexus thiaj hlub Yexus heev thiab nws muaj peev xwm ua tau ib tug Terrorist sawv tuam tsam haiv neeg Jewish thiab sawv tuam tsam lub ntiaj teb no. Txawm tia Hitler caj ces neeg yog Jewish thiab los Hitler tsis hlub haiv neeg Jewish vim tia Hitler nrog Yexus sawv tua tsam haiv neeg Jewish. Yexus yog ib tug thawj Terrorist yog lis ntawd tus neeg ntseeg Yexus thiaj lis yog ib tug Terrorist thiab. Hitler yog ib tug Terrorist vim Hitler ntseeg Yexus txoj kev ua Terrorism rau lub ntiaj teb no kom pua tsuaj thiab kom muaj neeg quaj neeg nyiav xwb.

#87 HMOOB_Tub_*

HMOOB_Tub_*
 • Guests

Posted 26 July 2013 - 07:56 PM

Tshaj li Adolf Hitler lawm tseem tshuav yawg Joseph Stalin, yawg Benito Mussolini yawg Benito Mussolini ntawm no nws yog ib tug ntseeg Church loj heev thaum kawg nws thiaj li coj tau lub tswv yim Fascism uas yog ib lub tswv yim ntxub ntxaug tib neeg thaum nws tau los ua ib tug thawj coj nyob rau teb chaws Italy pej xeem sawv daws thiaj li sawv tawm tsam nws....qhov ntawm no nws rais mus ua WW2

Joseph Stalin ib tug dictator loj nyob rau Russia lub sij hawm thaum ntawv thaum nws muaj 16 xyoo nws tau mus kawm ua ib tug xib fwb los mus qhia vaj lug kub nyob rau hauv church nws tsev neeg kuj yog ib tsev neeg Christian. Tiam sis yog vim li cas thaum nws tau los ua tus thawj coj loj muaj power nws yuav ua heev ua luaj tua neeg ua lwj liam yam tsis ntshai npam hlo li....vim cov lus qhia nyob rau yesxus phau vaj lug kub..qhia nws ua li ntawv?

#88 HMOOB_Yexus_*

HMOOB_Yexus_*
 • Guests

Posted 27 July 2013 - 11:40 PM

Thaum ub Yexus tseem muaj txoj siab nyob Yexus yog ib tug neeg thab plaub thiab tuam tsam nws haiv neeg jewish heev lis. Cov neeg nyob rau hauv lub zos Nazareth ua Yexus loj hlob rau hauv los lawv kuj tsis nyiam Yexus txoj kev dag ntawd. Lawv thiaj lis cem Yexus tia, "Ua ca yov mus dag ua luaj tia nws muaj hwj huaj loj npaum lis ntawd. Peb tib paub nws thiab peb tib paub nws niam nws txiv, nws plaub tug kwv thiab nws cov muam. Lawv loj hlob nyob rau hauv lub zos no nas." Yog lis cov neeg nyob rau hauv lub zos Nazareth ntawd thiaj lis muab Yexus caum txhom thiab yov muab Yexus coj mus thawb kom poob pob tsua tuag tiam sis Yexus hos kam, kam ces nws hos dim mus lawm thiab. Thaum ub Yexus yog ib tug neeg dag noj dag hau kom tau huab tai ua thiab nws sawv tuam sam nws haiv neeg mus thoob qab teb qaum teb. Niaj hnub niam no cov neeg ntseeg Yexus los kuj coj tau tus yam ntxwv zoo lis Yexus thiab. Peb muaj ib cos Hmoob mus ntseeg Yexus txoj kev dag tag ces nws kuj dag ib yam lis Yexus thiab. Thaum nws mus ua kev cai rau dej tag thiab lawv muab nws lub hlwb ntxuav tag ces nws cia sawv ua ib tug neeg dag zoo lis Yexus. Nws rov los cem Hmoob sawv daw tia Hmoob ua dab qhev tiam sis nws ib yog tus haj yam ua Yexus loj. Thaum nws yov noj mov los nws qis muag thov Yexus. Thaum nws yov nrog poj niam pws los nws qis muag thov Yexus. Nws ua Yexus qhev ob peb zaug tib tsis tau tsau ntuj. Nws cem cov Hmoob ua tseem coj Hmoob txoj kab lis kev cais tia Hmoob ua dab qhev tiam sis nws tseem tus haj yam ua Yexus qhev loj tshaj lawm thiab.

Peb Hmoob muaj tej tus nkauj tus muam mus yuav txiv rau tej yim neeg ua luag tsev neeg ntseeg Yexus txoj kev dag noj dag hau. Nws mus yuav tau luag tsev neeg ces nws nrog luag dag zoo ib yam lis Yexus thiab. Thaum nws rov tuaj saib nws tej dab laug ces nws cem nws tej nyab thiab tej dab laug tia lawv ua dab qhev. Nws cem sawv daw tia ua ca yov mus ruam luaj es phej niaj hnub ua dab qhev tiam sis nws tsis paub tia nws cov dab laug thiab cov nyag lawv yog ib tsev neeg zoo. Lawv tseem hawm niam hawm txiv, hawm pog hawm yawg, thiab hawm caj ces neeg Hmoob kom tsis txhob ploj. Tus muam ntawd mus yuam kom nws tej dab laug thiab tej nyab mus nrog nws mus ntseeg Yexus thiab nrog nws dag sawv daw. Nws muaj tej tus dab laug luag yog neeg txawj neeg ntses luag thiaj lis hais rau tus muam ruam, ruam qauj ntawd tia yog koj tuaj saib peb no ces koj tuaj saib zoo, zoo xwb nawb. Yog tia koj tuaj saib peb thiab tuaj sawv tuam tsam peb no ces koj tsis txhob tuaj ntxiv lawm nawb. Tus muam ruam, ruam qauj ntawd tseem txhav thiab yuam cais tia lawv saib tsis tau nws thiab tsis hlub nws lis es lawv thiaj lis hais lis ntawd rau nws. Qhov tseeb nws yog tus mus tuam tsam lawv thiab yuam kom lawv nrog nws mus ntseeg Yexus txoj kev dag noj dag hau yog lis ntawd lawv thiaj lis qhia kev cai rau nws kom nws paub kev paub cai xwb.

Hais rau peb Hmoob tej nkauj tej muam, nej mus yuav luag tsev neeg ces nej yov tsum xyaum lis luag qhov ntawd yeej muaj tseeb. Luag tsev quav yeeb ces nej nrog luag quab yeeb luag thiaj lis hlub nej. Luag tsev neeg tub sab tub nyiag ces nej mus nrog luag tub sab tub nyiag luag thiaj lis hlub nej. Luag tsev neeg quav cawv ces nej nrog luag quav cawv luag thiaj lis hlub nej. Luag tsev neeg ntseeg Yexus, nej yov tau ntseeg Yexus ib yam lis thiab tiam sis nej nco ntsoov tia nej tej dab laug nej tsis txhob lam tuaj sawv tuam tsam lawv txoj kab lis kev cai ua niam thiab txiv ib txwm cob qhia lawv kev ua noj ua hau nyob kom tsis txhob mus dag luag teb luag chaw thiaj lis tsis muaj yeeb ncuab. Peb Hmoob txoj kab lis kev cais ua ib txim siv los mas yeej tsis ua tub qaug rau leej twg lis vim ntawd yog peb Hmoob tug. Keb Hmoob txoj kab lis kev cai nws yog peb Hmoob ib txoj dab neeg haiv zoo xws lis luag lwm haiv neeg txoj dab neeg haiv thiab. Luag lwm haiv neeg los yeej tsis muaj peev xwm yov tuaj yuam cai tia Hmoob txoj kab lis kev cai txhaum lawv. Yog Hmoob txoj kab lis kev cais txhaum rau luag lwm haiv neeg ces lawv txoj kab lis kev cai los kuj txhaum rau Hmoob ib yam thiab. Luag lwm haiv nyia muaj nyia haiv neeg thiab nyiaj muaj nyia ib txoj dab neeg haiv. Peb Hmoob muaj ib peb txoj dab neeg haiv. Peb Hmoob tsis koom nrog luag lwm haiv neeg txoj dab neeg haiv. Peb Hmoob muaj peb kab lis kev cais los nre peb haiv neeg Hmoob txoj kev ua neej nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Hmoob hlub Hmoob yog lis ntawd Hmoob yov tsum tuav Hmoob kab lis kev cais kom tsis txhob ploj. Hmoob tsis txhob sawv tuam tsam haiv neeg Hmoob kom muaj yeeb ncuab rau haiv neeg Hmoob sawv daw.

Niaj hnub niam no cov neeg Hmoob ua muaj yeeb ncuab loj heev rau tsev neeg Hmoob thiab ua yeeb ncuab rau lub ntiaj teb no ces yog cov Hmoob ua mus tseeg Yexus txoj kev dag thiab sawv tuam tsam lub ntiaj teb no kom ploj yaj ntshis. Cov Hmoob ntseeg Yexus ntawd thiaj lis raug txhom thiab raug ntau, raug ncaw, raug tua pov tseg zoo ib yam lis Yexus txoj kev tuag thaum ub.

#89 HMOOB_Vam_*

HMOOB_Vam_*
 • Guests

Posted 28 July 2013 - 10:25 PM

Thaum ntej kuv xav hais tias cov neeg ntseeg vajtswv yog ib cov neeg dawb huv tab sis thaum paub thiab pom ces pawg ntseeg yog cov:

1. Cov neeg muaj laj kam ua zoo tsis nrog kwvtij nyob es mus nyob twm zeej.
2. Cov nkauj fa tsis muaj txiv lawm ces kwvtij los tsis yuav thiab neej tsa los tsis pab lawm.
3. Tsev neeg uas tsis mus pab kwvtij es kwvtsij cem thiab tsis xav pab nws lawm.
4. Cov tsis haum kwv haum tij.
5. Poj ntsuam tsis muaj leej twg saib nrog xyuas.

Kuv tsis tau hais tias coj dab los sis ntseeg vajtswv, yam twg yuav vammeej dua tab sis raws saib los lub ntiaj teb no yuav tsum muaj vajtswv thiaj nrhiav tau kev pab nawb. Vim Vajtswv koj yuav mus txog rooj teb twg tsis muaj kwvtij neej tsa los mus koom nrog lwm haiv neeg ces luag yeej pab yus thiab. Coj dab mas yuav tsum yog ib tsev neeg kiag thiaj pab tau yus tus kheej dhau ntawv ces cov ob cag kuj tuaj pab yus thiab tab sis lawv yeej yog tib cov txheeb thiab ze yus luag thiaj tuaj thiab. Kuv saib mas zoo li yav pem suab peb Hmoob nyob Meskas yuav mus vajtswv feem coob vim cov yau loj tuaj lawv yuav mus nyob raws lawv tej hauj lwm lawm. Leej twg yuav raws kwv tij ces yuav tsis nrog luag tau hauj lwm zoo li siab xav thiab.

Kev ntseeg thiab coj dab nws tsuas muaj 3 yam loj loj es yus yuav tsum muaj lwm tus pab yus mas thiaj yuav ua tau xws li kev noj haus loj, tshoob ko, thiab kev ploj tuag. Peb yam no yog cov uas peb yuav tau mus nyob kom muaj pab pawg sib pab. Ntuj ceeb tsheej thiab dab teb tsuas yog ib los lus los hais xwb nws tsis muaj tseeb. Dab teb ces yog thaum niam txiv tuag cia yus quaj ntsuag tsis muaj leej twg pom thiab pab los is raug thuv raug txim. Ntuj ceeb tsheej ces yog thaum niamtxiv tuag, muaj neeg tuaj pab yus nchuav ntws thiab yus ua lub neej laus nkoos mam tuag.

Nov yog kuv kev ntseeg...Nws yuav tsis yog koj kev ntseeg tab sis nws yeej muaj tseeb li hais.

#90 HMOOB_Tub_*

HMOOB_Tub_*
 • Guests

Posted 02 August 2013 - 08:36 PM

Kuv nrhiav lub topic no hauv no ntev tsis pom lawm kuv xav tias ntshe admin twb muab tshem tawm lawm tiam sis nws kuj tseem nyob thiab...

Kuv yuav tham mentsis txog li ntawm kev ntseeg Xam Xab Nam Christ...li cas los xij peem vim yog muaj lub topic ntawm no peb thiaj li tuaj tham yog tias tsis pub tham los sis tham tsis tau yuav tsum muab nws tshem tawm.

Socialist thiab xam xab nam Christ puas sib raug zoo?...lawv puas sib nyiam?

Peb yeej paub lawm tias Sialist thiab Communist yog dab tsi lawm tsis tag yuav explain ntau peb yeej nkag siab lawm.

Tom qab Lenin Coup De tat Huab Tais Tsar nyob rau Soviet tai tsis ntev xwb Lenin tau txwv tsis pub tib neeg ntseeg church tsis pub kom muaj txoj kev pe hawm Vaj Tswv txhua yam. Ib lub hlis tom qab ntawv Lenin kuj mus txeeb sawv daws tej av, tej liaj tejj teb los mus ua khoom loom uas yog nws txeeb dawb ntawm tus tswv yam tsis them ib qho nyiaj hlo li.

Feem coob ntawm haiv neeg Soviet uas yog cov neeg ntseeg lawv ib txwm coj los ua muaj los xws li hnub tseem ceeb uas yog hnub Christmas Day uas yog ib hnub so tseem ceeb lawv celebrates txog hnub yug Yesxus Lenin kuj tau muaj hnub so no cancel du lug tsis pub leej twg mus celebrates txog tej no hlo li.

Lenin siv hnub pej xeem sawv los mus tawm tsam muaj yeej (Revolutionary Day) coj los mus ua ib hnubtshwj xeeb tseem ceeb nco txog txoj kev muaj yeej ntawm pej xeem los mus hloov hnub Christmas Day uas lawv cov ntseeg ibb txwm coj los (people Army Revolutionary Day).

Tsab cai tswm sim rau hnub tim 23 lub 1 hlis ntuj xyoo1918 txwv tsis pub qhia txog txoj kev ntseeg tsis pub qhia bible tab txawm txoj kev sib yuav ntawm khub niam txiv los yeej txwv tsis pub ua li church uas yag dhau los. Yog leej twg yuam cai yuav rau txim loj me nyob ntawm qhov nws ua txhaum ntawv.

Cov xib fwb qhia vaj lug kub nyob rau hauv church Lenin muab lawv yoo tsis pub mov rau noj cia kom lawv tuag kom tag txwv tsis pub cov neeg ntseeg los join union labors. Thaum ntawv yog leej twg tsis yog union labor tus ntawv yuav tsis muaj cai los ua ib tug employee rau government (government control everythings).

Communist lawv ntseeg tias cov xib fwb thiab cov neeg ntseeg ntawm no lawv muaj nyiaj ntau quab yuam peb xeem, lawv muaj noj muaj haus ntau vim lawv tsis them se tsis them nuj nqis dab tsi hlo li.

Thaum Lenin muab lub Teb Chaws Soviet turn los ua communist lawm txoj cai txwv tsis pub kom pej xeem ib tug tshaj ib tug hlo li txhua tus pej xeem yuav tsum yog equals (Capitalist is no allow).

Communist rhuav tshem cov churches muab tsoo pov tseg txhom cov neeg ntseeg thiab cov xib fwm mus tua pov tseg txeeb lawv tej nyiaj los mus ua khoom loom leej twg tseem tawv ntau thiab ces tua pov tseg yam tsis nrog nws hais hlo li.

Vim hais tias lawv cov ntseeg lawv xav hais tias vim lawv txoj kev ntseeg church yeej yuav tsum muaj neeg coob tus lawv kam los mus muab lawv txoj sia coj los pauv txog txoj kev ntseeg yog li ntawv lawv thiaj li siv Xam Xab Nam Christ ntawm no coj los mus ua ib lub mos txwv tua nrog Communist.

Communist los kuj xav hais tias yog tseem tseg cov nyuag neeg ntseeg ntawm no ntxiv mus thiab ces teb chaws kawg kub ntxhov loj swb. Civil War thiaj li broke up loj nyob rau Soviet thaum ntawm between communist government thiab cov neeg ntseeg.

Txog rau xyoo1920 cov churches rau hlawv pov tseg ntau txog 650 lub tej av raug txeeb rov qab txog 2.5 million acres nyiaj ntau txog 4'000 million Rubles raug muab txeeb mus ua nom tswv ntiag tug..cov xib fwb raug tsim txom tua tuag yam txom nyem kawg. (mam li tham ntxiv mus)

#91 HMOOB_Tub_*

HMOOB_Tub_*
 • Guests

Posted 03 August 2013 - 06:05 AM

Communist lawv xav hais yog tsis ua ib yam dab tsi los tiv thaiv es seem cia cov nyuag churches no muab pej xeem ntxhuav hlwb ntau thiab ces thaum kawg pej xeem yuav sawv los tawm tsam lawv ..

Lenin thaum nws muaj power nyob rau Soviet thaum ntawv txawm yuav muaj teeb meem loj nrog rau cov neeg ntseeg npaum twg los nws tsis ua heev. Thaum Lenin tuag lawm Joseph Stalin tau sawv los ua tus thawj coj loj nws heev tshaj li Lenin nrhiav txhua thaj chaw nrhiav cov neeg ntseeg txhom coj los rau txim thiab tua pov tseg nws liam lub txim rau cov neeg ntseeg tias yog pej xeem tus yeeb ncuab muab lawv coj mus tsim txom.

Peb sawv daws yog leej twg tseem muaj lub tswv yim xav tau hais tias pej xeem zoo nkaus li lub mos txwv uas yuav siv los tua communist yuav siv pej xeem lub zog los mus coup de tat kom muaj yeej communist....tus twg xav tau li no nws yuam kev lawm.

Saib raws li cov teb chaws democracy nom tswv yog tsa los ntawm pej xeem feem coob pom zoo pov npav rau....nom tswv zoo nkaus li lub nkoj pej xeem zoo li cov dej vim yog muaj cov dej lub nkoj thiaj li ntab tau mus tiam sis yog thaum twg dej ntas loj tuaj kuj ua rau nkoj nchuav nkoj tag taus thiab laiv. Hais txog communist nws txawv qhov ntawv....yog tias tsis muaj tub rog khov kho nyob rau tom qab tsis muaj cov support ntawm lwm lub teb chaws kuv xav hais tias????

Tshaj li qhov uas yuav tsis muaj yeej lawm nws tseem yuav tsim teeb meem rau pej xeem koj raug teeb meem loj raug ploj raug tuag....saib raws li zaj Arab Spring tshwm sim nyob rau Egypt kis los mus rau hauv Libya los rau hauv Syria tam sim no.

Qhov no kuv tsis hais rau leej twg kuv tsis tham rau ib tus twg tiam sis kuv tsuas criticized raws li history hais tseg nyob rau Soviet lub sij hawm thaum ntawv xwb.

#92 HMOOB_Tub_*

HMOOB_Tub_*
 • Guests

Posted 19 August 2013 - 03:43 PM

Kuv mus rau hauv ib lub website uas yog ib lub website science kuv mus read lawv cov articles nyob rau hauv lav tau hais tawm tias muaj cov tub tsawb fawb (researchers) tu swb txotxoj ke ntseeg xam xab nam pa tub tshawb fawb ntawm no lawv tau los mus tshawb fawb pom tau hais tias nyob rau cov teb chaws vam meej tsis dhau xyoo 2041 los yog 30 xyoo tom ntej no yuav tsis muaj xam xab nam Christ ntxiv mu lawm Qhov no txhais tau hais tias nyob rau lub neej pem suab los yog future tib neeg yuav tsis muaj kev ntseeg txog xam xab nam lawm

#93 HMOOB_Tub_*

HMOOB_Tub_*
 • Guests

Posted 19 August 2013 - 05:05 PM

Txhais tau hais tias li 30 xyoo tom ntej no ntxiv mus cov ntseg tsuas yog cov minority lawm xwb nws yog ib qho tseeb tss yog kuv lam hais. Twb yog vim yuav muaj tus xwm txheej zoo li no tswm sim rau lub neej tom ntej no cov churche lawv yej paub zoo vim li ntawv cov qhia txog xam xab nam christ thiaj li niaj hnub ua ntxeev ua nphau los mus khus xab nas txog xam xab nam christ los yog yesxus zaj kom rub kom tau tib neeg los mus ntseeg kom coob tsis pub kom xam xab nam christ poob.

Yog thaum twhg tsis muaj neeg ntseeg lawm tsis muaj xam xab nam lawm cov xib fwb thiab cov qhia xam xab nam yuav poob hauj lwm. Cov teb chaws vam meej pej xeem yuav tsis ntseeg xam xab nam coob zuj zus tuaj pib li xyoo 2010 txog rau xyoo 2041 tom ntej no.

Qhov no vim hais tias tib neeg muaj kev kawm txawj ntse coob tuaj pej xeem muaj hauj lwm zoo ua muaj nyiaj muaj txiaj muaj techonology zoo hais txog txhua yam xam xab nam pab tsis tau dab tsi lawm.

#94 HMOOB_Tub_*

HMOOB_Tub_*
 • Guests

Posted 19 August 2013 - 06:58 PM

Cov Christian thiab Muslim lawv puas muaj kev sib raug zoo?

Xyoo 2010 nyob rau Lub Teb Chaws Nigeria Africa muaj cov neeg Christian raug tua tuag txog txhia txhiab tus vim txoj kev tsis sib haum xeeb ntawm haiv neeg Muslim thiab cov Christian. Txog rau xyoo 2012 thaum lub 7 hli ntuj Yawg Sam Bacile uas yog ib tug Coptic Christian tuaj hauv lub Teb Chaws Egypt tuaj nyob rau California lub Zos Ceres nws tau los ua ib zaj movie npe hu ua "The real life of Mohamed" los sis lub tiltle hu ua "The innocent Muslim" uas yog ib yam movie txob thuam txog tus tsim Xam Xab Nam Islam (Prophet Mohamed).

Tom qab zaj movie ntawm no tau muab tsov tawm nyob rau youtube ua rau cov neeg Muslim nyob thoob ntiaj teb no lawv tsis txaus siab lawv thiaj li sawv los tawm tsam vim rau qhov zaj movie ntawm no Sam Bascile muab Mohamed ua ib tug neeg phem vaub tsuab qhia neeg ntxim rau sawv daws luag thuam thiab tuaj dab rhos.

Tom qab ntawv nyob rau Teb Chaws Libya hauv North Africa muaj ib pab neeg Muslim cia li nqa riam phom thiab Npes 40 mus tua Meskas lub Embassy thiaj li ua rau Meskas tus Thuj uas yog Yawg Christopher Stevens thiab 3 tug employees tau tag sim neej. Qhov no kuj yog ib qho cov muslim tau ua dhau cai lawm. Kev tua haiv neeg twg ib tug Thuj kev cai ntiaj teb siv tsis tau li ntawv txawm yuav sib ntxub npaum twg los tsuas yog muab nws ncaws tawm teb chaws mus xwb yuav tsis muab nws tua li ntawv.

Ua rau Meskas kub heev President Obama thiaj li tau tso tub rog raws pab muslim ntawmno mus txhom kom tau txoj los rau txim..qhov no nws yuav luag rais los mus ua tsov rog xam xab nam.

Kuv twb tham txog qhov Arab Spring lawm hais tias nws pib nyob rau hauv Egypt niaj hnub niam no nyob rau Egypt los kuj tseem muaj kev kub ntxhov tsis tau thaj yeeb..

Tom qab pej xeem muab Yawg Hosni Mubarak ncaws ntawm lawm )Yawg Mubarak ntawm no yog ib tug dictator ua nom tau ze 40 xyoo kav Egypt) lawv kuj tau muaj kev xaiv tsa nom tsawv uas yog xaiv tsa raws li txoj kev cai democracy. Lawv xaiv tsa thaum lub 6 hli xyoo 201 haij li xaiv tau Yawg Mohamed Morsi uas yg ib tug Muslim Islamist (nws yog los ntawm The Muslim Brotherhood Part los) los mus ua tus president.

Raws li Morsi tus tub cev ncauj lug hais Morsi yeej xav tsa ib tug tib neeg Christian coj los mus uas tus lwm thawj coj ntawm nws nyob rau Egypt tiam sis thaum kawg nws ho mus rub lwm tus uas tsis yog neeg Christian tiam sis yog Muslim tib yam nws los ua tus lwm thawj coj lawm.

Nyob rau Teb Chaws Egypt muaj ntau haiv nees xws li cov Muslim (muslim muaj 2 pab xws li cov muslim shiite thiab cov suni 2 pab ntawm yog yog muslim tib yam tias sis kawv kuj tsis sib haum xeeb vim nyias ntseeg nyias ib yam) tshaj li 2 pab ntawm no kuj tseem muaj cov Christian uas lawv yog cov Coptic Christian cov Coptic Christian ntawm no lawv yog cov minority lawv tsuas muaj coob txog 15% ntawm cov pej xeem muslim uas muaj coob txog 58 million tus.

Cov Coptipc Christian ntawm no lawv cov Churches yog cov Churches Orthodox nws tsis yog Lutheran los yog Baptist. Muab hais los kuj yog Catholic Church tiam sis kuj ho txawv Catholic mentsis. Kev cai church peb paub nws muaj 2 yam xws li cov Protestant thiab cov Catholic (Roman) xws li cov Catholic nws tsis tshua coj nruj tsis tshua ua heev npaum li cov Christian (Churches) vim tias cov Christian lawv muab ntseeg tob thiab ua nruj heev.

Lawv ob pab ntseeg ntawm no kuj thuam lwm pab hais tias tsis yog ntseeg tiag Christian thuam Catholic hais tias tsis yog neeg ntseeg tseeb tiag ho yog ntseeg cuav xwb.

Tob qab Mubarak lawm Israel, Meskas, thiab cov teb chaws sab western lawv xav kom Lub Teb Chaws Egypt yuav hloov los mus coj tus kev cai kom xws li sab westerrn kom muaj freedom hais txog txoj kev ntseeg xam xab nam tias sis qhov tseeb tsis muaj li ntawv lub teb chaws rov qab poob mus rau Muslim ob txhais teb li qub ua rau cov Christian thiaj li tsis txaus siab.

Tseeb tias Christian thiab Muslim yeej muaj teeb meem ua ntu zus los xws li txoj kev tsis sib haum xeeb koj tua kuv tuag kuv ho tua koj tuag ua ntu zus los txij li taum Morsi los mus ua nom kav. Cov Christian raug tua tuag txog 50 tawm leej raug mob txog pua pua leej xwb.

Cov Muslim yog thaum twg lawv yuav tuaj tua cov Christian lawv tos kom Christian tuaj mus puv hauv church kom tag tuaj me pe hawm hua nkauj qhuas vaj tswv thaum ntawv Muslim mam li tuaj tua....tua ib zaug twg Christian tuag thiab raug mob coob heev.

Yog yuav muab taug raws lawv keeb kwm cov Chhristian lawv yeej ib txwm muaj nyob rau Teb Chaws Egypt los mus ntev heev lawm (Moses coj haiv neeg Jews tawm hawv Teb Chaws Egypt thiab nws muab Vaj Tswv 10 nqe lus coj los rau haiv neeg Jews coj) Tom qab Yesxus tuag tau 800 xyoo muaj ib tug txiv plig ua ua St Mark tau mus qhuab qhia nthuav txog Vaj Tswv txoj hmoo zoo nyob rau sab teb chaws ntawm no (Egypt) Xam Xab Nam Christ yog thawj thawj tus xam xab nam uas hais neeg Egyptian ntseeg.

Ua ntej ntawv lawv ntseeg tsiaj ua lawv cov cawm seej (Gods) xws li tsov ntshuav, nab, tshis, noog etc xws li peb twb pom txog cov statues uas lawv puab ua txhua yam tsiaj coj los mus teev hawm. Vaj lug kub yeej qhia tseg tias tsis pub pe theev hawm txog mlom uas yog tib neeg ob txhais tes puas vim nws tsis muaj qab hau dab tsi tiam sis thaum ntawv haiv neeg Egyptian lawv pe hawm cov mlom ntawv.

Tiam sis qhov no nws yog politic kuv yuav tahm tsis tau li cov xib fwb tham tias ua cas tiag tiag thiaj li txwv tsis pub pe hawm mlom vim nws tsis yog tus vaj tswv tseeb tiag?

Ua ntej ntawv Xam Xab Nam Christ yeej vam meej heev hauv Teb Chaws Egypt nyob rau tiam Roman Empire Muslim mam li los mus txeeb tau cov teb chaws ntawm no tom qab los mus rau Muslim ua tus kav. Thawm Muslim los mus kav Muslim yog cov coob tshaj li Christian Christian cia li rais los ua cov minority tag lawm Muslim kuj tseem kav los txog rau niaj hnub no.

Kev tsis sib haum xeeb ntawm Muslim thiab Christian pib muaj ua ntu zu txij thaum no los txog tam sim no kiag...cov Christian lawv tsis txaus siab vim yawg Mohamed Morsi nws yog Musli lawv tsis xav kom nws los ua nom kav yog li ntawv lawv thiaj li tuaj tawm tsam nws loj heev kom Morsi tawm nws tus nom. Morsi nws ua nom tau ib xyoos xwb tub rog thiaj li tau los mus Cop De Tat hnub tim 3 lub 7 hli xyoo no lawv muab Morsi txhom coj mus kaw rau rau ib qho military facility nyob rau nroog cairo.

Kev coup zaum no cov Christian yog cov support cov tub rog lawv zoo siab heev thaum muab Morsi ncaws tawm lawm tom qab coup tag thiaj li tsa ib pab nom tswv tshiab uas yog cov interim government (nom tswv xuaj khaus) los mus tuav lub teb chaws uas yog muaj Yawg Adly Mansour los ua tus president tshiab.

Thaum zoo li no lawm cov Muslim uas support Yawg Mohamed Morsi thiaj li sawv los tawm tsam loj thiab coob heev (The Muslim brotherhood) muab Christian tej vaj tej tsev tej churches tsoo thiab hlawv pov tseg muab Christian caum ntaus caum tua rau ub rau no ua rau Christian ntshai heev li. Adlu Mansour thiaj li tso tub rog muab pab Muslim Brotherhood ntawm no tua tuag txog 1000 tus hos raug mob txog 4000 tus nyob rau lub week tag los no.

Qhov no ua rau cov Christian ntshai heev vim lawv tsawg tshaj li Muslim tua Muslim tuag coob npaum no Muslim yuav tsum pauj kua zaub ntsuab rau Christian xwb xwb.

Thaum tus situation mus zoo li no lawm ntiaj teb thiaj li tau tawm los thuam txog Adly txoj kev txiav txim siab zaum no xws li nyob rau UN cov security council (UN permanent members) 5 lub teb chaws xwb li Medkas, Askiv, Suav, Fabkis, thiab Russia lawv thiaj li tau los mus sib tam nyob rau hnub Friday tag los no hais txog tus teeb meem hauv Egypt sawv daws yuav tau los mus txiav txim siab seb tsim nyog li yuav tau ua ib yam dab tsi los mus cheem tus teeb meem ntawm no. Cov Muslim Brotherdhood ntawm no lawv kuj tsis tseg lawv tsuas tawm tsam loj zuj zus tuaj ntxiv tog nom tswv los tua pej xeem tuag coob zuj zus tuaj thiab xwb..qhov no President Obama twb cheem Yawg Adly lawm tiam sis adly tsis qhuav tshej Adly hais tias yog Obama tseem tuaj cov muslim ntawv tog es kom tsum thiab ces terrorism ha yam yuav coob tuaj xwb.

Cov nom tswv Egypt lawv tseem yuav siv qhov kom tawv tshaj li zaum tag los no los nws suppress cov muslim ntawm no ntxiv mus nrog cov nyuag no sib do kom muaj yeej muaj swb kiag mus li ntag....

Nws yuav rais mus ua Civil War los sis Religion War sai sai????...Christian yus paub tias yus tsawg tiam sis yus tsis nyoo Muslim hlo li...Muslim los tib yam lawv paub tias lawv coob lawm lawv yeej tsis nyoo Christian hlo li thiab laiv.

Saib raws li kev cai lij choj ntiaj teb teev los ntawm UN hais txog Human Rights Issues kev uas nom tswv yuav los mus siv tub rog siv mos txwv siv riam phom los mus suppress pej xeem ua rau ploj tuag nqaij ntuag tshav los zoo li yeej ua tsis tau hlo li.....yog tus thawj coj lub teb chaws twg ua zoo li no nws yuav yog ib tug War criminal nws yuav raug xa coj mus teem txim nyob rau haiv international criminal Court Of Justice (World Court)

Raws li kuv saib tog nom tswv lawv tsis a raws li International Standard uas yuav treat cov neeg tawm tsam zoo li cas..yuav muab lawv tshem tawm zoo li cas nws muaj ntau step yuav tau ua step by step xws li ceeb tom rau cov neeg tawm tsam paub tiam nom tswv yuav ua li cas, siv dej txaus mus rau cov neeg tawm tsam, siv cov loud speakers los mus tso cov suab hoob pob tawg suab phom nrov tua ua ib zag zag, siv tear gas, siv cov mos txwv yas coj los tua mus rau cov neeg tawm tsam tiam sis kev siv mos txwv yas los mus tua txoj cai ntiaj teb tsuas pub tua tau txij li lub hauv caug rau 2 txhais taw xwb tua siab tshaj ob lub hauv caug rau lub cev nws txhaum cai..nom tswv ua tsis tau li ntawv.

Saib raws li situation tam sim no nom tswv tau liam hais tias cov Muslim brotherhood ntawm no yog ib pab terrorism hlawv vaj hlawv tsev tsim kev kub ntxhov thiab lawv yuav rais mus ua ib pab tub rog qab rooj sawv los mus tawm tsam nom tswv......qhov no kuv xav hais tias yog muaj tseeb raws li tog nom tswv hais yuav ua rau nom tswv muaj legal rights coj tub rog los mus suppress cov nyuag Muslim ntawm no vim ntiaj teb tsis support terrorism tiam sis pej xeem siv lawv ob txhais teb dawb dawb coj los mus tawm tsam nom tswv xwb pej xeem qhov chance muaj yeej ntau dua li siv qab rooj zoo li ntawv.......nej xav li cas....nej hais puas yog?

#95 HMOOB_Tub_*

HMOOB_Tub_*
 • Guests

Posted 20 August 2013 - 08:05 PM

Vaj Ntxwv Solomon


Peb sawv daws ib txhia yeej tau hnov zaj dab neeg Arab uas yog Alibaba thiab 40 tus tub sab av suab puam zaj dab neeg ntawm no tus sau nws muab credit zoo heev li rau Vaj Ntxwv Solomon vim hais tias Vaj Ntxwv Solomon nws yog ib tug great king uas txhua tus qhuas thiab hwm txog nws.

Vaj Ntxwv Solomon yog haiv neeg Jews ib tug Vaj Ntxwv Huab Tais nws yog tus huab tais thib 3 uas yog Huab Tais David tus tub. Xws li zaj dab neeg Alibaba ntawm no thaum tus thaub dab muaj txuj ci magic nkag mus rau hauv lub qhov tsua mus muab lub teeb muaj hwj huaj (magic lamp) tub thaub dab ntawm no nws yeej mus kov tsis tau lub teeb hlo li vim muaj ib co dab saib xyuas lub teeb ntawm no tsis pub leej twg nqa tau mus.

Tus thaub dab no thiaj li tau rov los nug tus statue uas nws ib txwm ntseeg tias muaj power tus sttue thiaj li qhia nws hais tias lub teeb ntawm no raug foom los ntawm Vaj Ntxwv Solomon yeej tsis muaj leej twg yuav mus muab tau lub teeb hlo li.....tsuas yog tib tug neeg muaj yug tib hnub tib lub sij hawm ib yam li Vaj Ntxwv Solomon xwb thiaj li yuav mus muab tau lub teeb coj los ua nws ntiag tug.

Thaub dab thiaj li nug ntxiv hais tias ua li puas muaj ib tug neeg twg yug tib hnub tib lub sij hawm li Vaj Ntxwv Solomon tus statue teb rau nws tias muaj......tus ntawv nws npe hu ua Alibaba.

Tseeb tiag Vaj Ntxwv Solomon tsis muaj ib lub teeb hwj huaj li ntawv tiam sis nws tsuas yog ib tug Vaj Ntxwv kav nyob rau tiam thaum ntawv nws yog ib tug Vaj Ntxwv muaj peev xwm heev nws muaj nyiaj muaj txiaj ntau kav lub teb chaws pej xeem nyiam nws heev.

Nyob rau nws tiam huab tais nws lub neej txoj sia nws muaj ib lub tswv yim (theory) hu hais tias "Nothing under the sun"...tsis muaj dab tsi hlo li hauv qab lub hnub.

Nws txhais tau hais tias peb tib neeg ua lub neej txoj sia nyob rau lub ntiaj teb no nws zoo nkaus li lub hnub...hnub txawj tuaj tshwm tim npoo ntuj sab hnub tuaj.....lub hnub txawj poob rau tim npoo ntuj nws muaj nruab hnub muaj hmo ntuj.....txhua txhua tus niam dej loj nws ntws mus xaus huv si rau nram hiav txwv tiam sis tsis muaj ib hnub hiav txwv yuav puv hlo li.

Peb txawj yug....txawj laus txawj tuag ....zoo li lub hnub txawj tuaj txawj poob peb ua neej nyob yam uas peb ua ntawv tsuas yog tib txoj kev zoo uas tsim nyog li peb yuav tau ua zoo nkaus xwb yam ntawv nws thiaj li yuav nrog peb mus (tsov tuag tseg daim tawv txiv neej yawg tuag lawm tseg lub koob lub npe zoo). Peb txawm yuav ua nom ua tswv muaj nyiaj muaj txiaj ntau npaum twg los thaum kawg nws yuav tsis muaj dab tsi hlo li xws li Solomon hais tseg.

Ua neeg nyob txoj kev ntsaw ntawm tib neeg xws yeej tsis muaj kawg zoo nkaus li cov niam dej uas ntws mus rau hiav txwv tsis txawj puv...yog hais tias peb qee tau peb lub siab nws yuav yog ib qho uas zoo heev.

Zoo li txheej laus thaum lub lawv nyob rau Teb Chaws Los Tsuas lawv mus ua liaj ua teb xij pheej muaj ib co niag liab los noj lawv tej qoob loo...vim hais tias liab yog ib hom tsiaj ntse heev lawv mus cuab li cas los tsis mag ua li cas los tsis tau lawv thiaj li mus thov qhov rau ntawm cov cav ntoo vau lawv tho lub qhov kom haum nkaus liab txhais tes cev mus rau hauv lawv muab ib lub qe qaib hau siav siav coj mus tso rau hauv lob qhov cav ntawv cuab ;iab.

Liab yog ib yam tsiaj uas nyiam qe thaum nws pom lub qe lawm nws cev nws txhais tes mus tuav lub qe ruaj ruaj tsis tso...thaum liab txhais tes nyem lub qw qaib lawm liab yuav rho tsis tau liab txhais tes tawm ntawm lub qhov ntoo los lawm vim liab tsis tso lub qe ntawv cia es kiav kom dim liab tso tsis tau vim liab ntshaw qe heev. Thaum cov tswv teb lawv tuaj pom liab zaum pawg lug saum ntug cav ces lawv twb tsis tag yuav xuas phom tua xuas qws mus ntaus liab lawm xwb. Liab tuag los yog vim lub qe vim liab ntshaw qe tso tsis tau lub qe ntawv tseg es kom yus dim.

Peb ua neeg nyob peb lub siab ces zoo nkaus li ntawv ntag....zoo li peb phaum no ib txhia hnub nyoog 30 tawm ze 40 xyoo no muaj ib txhia kuj tseem ntsawv cov hluas nakuj mog tim nplog...muab niam hlob nrauj tag nqa tej nyiaj tej txiaj mus tim nplog tag...ua ua txog thaum kawg tsis tom thawj....lub neej tawg tag....liab tuag los yog vim ntshaw qe...liab tsis kam tso lub qe hauv lub qhov cav tseg kom liab txhais tes nthuav liab thiaj li tsis tuag.

Vaj Ntxwv Solomon pom txog tej no zoo heev txawm nws yuav pom txog tej no paub txog tej no zoo npaum li cas los xij peem nyob rau nws lub neej txoj sia nws kam muaj txog 200 tus poj niam diam.

Thaum nws tuag mus lawm tsis muaj leej twg los ua tau nws tus huab tais lawm....thaum ntawv lub teb chaws tawg mus ua ntau lub tshuas yog tshuav ob lub loj xws li lub sab qaum teb thiab lub sab qab teb lawm xwb....tom qab ntawv lub teb chaws poob mus rau lwm haiv neeg kav..haiv neeg Jews thiaj li tawg ua loj leeb mus puv qab ntuj mus ua toj ua qhev rau luag lwm lub teb chaws.

#96 HMOOB_Tub_*

HMOOB_Tub_*
 • Guests

Posted 21 August 2013 - 02:37 PM

Tej zaum yuav muaj ib txhia qee leej xav hais tias ua cas twb tsis muaj neeg tuaj post ntxiv tham ntxiv hauv lub topic no lawm ua cas Tub pheej tseem yuav nquag tuaj mus post tuaj mus tham ua luaj li es puas yog nws crazy?....nyob dawb tsis muaj hauj lwm dab tsi ua cas yuav nquag tuaj post ua luaj?..los sis nws muaj lub hom phiaj dab tsi hauv no?

Tseeb tiag lub website ntawm no kuj yog tso rau public leej twg yuav tham li cas los tau leej twg yuav post li cas los tau tsuav yog qhv uas tus post ntawv tsis txhob against the law xws li threatening ib tug twg, ib pab pawg twg los yog ua rau ib tug twg pob ntsej poob muag los yog cuam tshuam nws qhov legal rights uas nws muaj. Hais raws li qhov muaj tseeb, hais raws li qhov uas tshwm sim tseeb hauv ntiaj teb no xwb tsis txhaum cai yog yuav txhaum cai ces cov media muab xov xwm txhaum tag lawm.

article 1 nyob rau Meskas tsab kev cai constitution hais txog freedom of the press, freedom of speech opinion los sis criticize uas nws yog basic human rights uas muaj teev tseg rau kev cai lij choj...li hais tag tsuav txhob cuam tshuam lwm tus txoj cai.Nov yog zaj dab neeg Alibaba and the 40 thieves movie hais ua lus hmoob#97 HMOOB_Tub_*

HMOOB_Tub_*
 • Guests

Posted 21 August 2013 - 08:28 PM

Kev ncaj ncees nyob qhov twg?

Kuv tau tham txog revolution nyob rau Egypt uas yog muaj tshwm sim thaum 2011 tag los no pej xeem tau sawv los mus overthrow Yawg Hosni Mubarak thaum ntawv Mubarak tau suppress pej xeem tuag txog 800 tus Mubarak raug txhom mus kaw nws lub txim yog tua pej xeem thiab corruption tiam sis saib raws li Mubarak rooj plaub qhia tau hais tias tej zaum Mubarak nws yuav dim nws lub txim nws tus lawyer tau los mus tshaj tawm no rau hnub no hais tias tsis dhau lub week no nws yuav tau tawm hauv nkuaj los mus nrog nws tsev neeg nyob lawm.

Mubarak thaum nws dim los lawm txawm hais tias nws yuav yog ib tug uas tsis muaj power dab tsi hais txog nom tswv lawm cov uas support nws tseem tshuav coob tej zaum nws tseem yuav nrhiav kom tau lub hau kev rov qab los mus ua nom tswv dua ib zaug ntxiv kuj hais tsis tau.

Mubarak nws tau tua pej xeem tuag coob nyob rau lub sij hawm thaum ntawv hos tog nom tswv tam sim no yawg Adly mansour los puav leej siv tub rog los mus tua pej xeem los mus suppress pej xeem tib yam nkaus.

Qhov no yog ib qho qhia tau tias tom ntej no nyob rau Egypt tseem yuav muaj neeg tuag ntxiv tshaj li yav qub dhau los vim rau qhov nws muaj 2 tug tsov los koom nyob ua ke tom cov nyuag yaj thiab tshis.

Li kuv tham tag los ntawv kev cai teev tseg nyob hauv UN lub teb chaws twg tus nom tswv twg siv tub rog siv riam phom los mus tawm tsam nrog pej xeem tus ntawv nws yog tus tua pej xeem nws yog ib tug war criminal yuav raug mus teem txim nyob rau world court.

Tub rog nws tsuas yog siv los mus tiv thaiv teb chaws los mus pab pej xeem thaum pej xeem need kom pab nws tsis yog yuav train coj los mus suppress pej xeem tua pej xeem.

Nyob rau world court txoj cai yog tias tus thawj coj lub teb chaws twg nws tua pej xeem tiag tiam sis pej xeem tuag tsis nto txhiab tus rov sawv lawv yuav tsis muaj cai los mus hais rooj plaub ntawv....zoo li yawg Mubarak case ntawm no pej xeem tuag tsis nto txhiab tug tiag thiab los mas tiam sis ib txoj sia ob txoj sia nws puav leej muaj nqis tag nrho....hais tsis tau hauv world court ua li nej Egypt tej kev cai lij choj dua twg tag lawm?......qhov uas nws corruption ntawv ne yuav tsis teem txim rau nws li lod?....yog zoo li no xwb ces kev ncaj ncees dua twg tag lawm....yog tias kev ncaj ncees zoo li no xwb ces tom ntej no cov dictators nyob ntiaj teb no tseem yuav ua heev tshaj no ntxiv tseem yuav tua pej xeem kom tuag coob tshaj no ntxiv yog pej xeem tawm tsam lawv.....UN hais tsis tau quav dab tsi.

UN xav pom txoj kev sib haum xeeb nyob Egypt yeej tsis muaj hnub tau pom hlo li yog tias tus xwm txheej nws pauv mus zoo li no lawm tiag cov pej xeem tawm tsam Mubarak thiab cov Muslim Brotherhood tuag dawb dawb tsis muaj qab hau dab tsi?....yog li ntawv tseem yuav muaj UN ua dab tsi.....tseem yuav muaj human rights ua dab tsi......Abdel Fattah El Sisi, Adly Mansour, Hosni Mubarak dim lawv lub txim tua neeg dawb dawb...es yog li ntawv cas ho teem txim rau Yawg Mohamed Elbaradiel????.......confuse.......MILITARY DICTATOR????

#98 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 20 December 2014 - 12:46 AM

Tam sim no ib co hmoob uas ntseeg cuav nyob tebchaw America tab tom yuav muab ib tug haujsam coj los tua theej lawv lub church ntawd lub txhoj vim lawv txhob txwm ua kevphemkevqias heev thiab lawv yeej yuav tsis kam tso lawv tej kev txaug, kev txhaum ntawd tseg li ntag.

Tus uas tsis paub qabhau ces nim tuaj lawv tog qhuas lawv kawg nkaus tiamsis lawv tus twg yuav raug coj mus txiav cej pas thaum twg twb tsis paub.

 

Kuv txoj kev txiav txim siab mas kuv yeej txiav txim siab los ntev lawm tiamsis lub hli tas los ntawd xibfwb hu tuaj hais tias kom mus kawm ib class ntawv ces thiaj mus, mus kawm class ntawv mas xibfwb lawv tham txog lub vojvoog me me yuav pauv lub vojvoog loj loj thiaj kav cov uas tseem ntshaw ntshaw kev hlub nyob tom qab.

Ces cas pees lawm os, yus yuav tau kos lawv daim ntawv cog lus vim yog yus tsis kos los yus yuav tsis yog ib tug neeg tsis paub ib qho li ces cia li yuav tos tas li ntawd, yus kos lawm ces tsis yog hais tias hluav taws cig kub tas ib tog zej ib tog zos tuaj lawm yus txawm yuav cia li ntsia xwb tsis pab tua taws li.

 #99 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 20 December 2014 - 02:06 AM

Lub ntiaj teb no vam meej los yog dab xwb os.  Vajtswv tsuas yog tus ntsij plig xwb.#100 HMOOB_Kev kaj ntug_*

HMOOB_Kev kaj ntug_*
 • Guests

Posted 20 December 2014 - 12:18 PM

Nej xav tias tuaj sib cav hauv no kom yeej kom  swb txog neeg txoj kev ntseeg no ? No way ,Kuv yog ib tug tshuaj ntsuag txog tej no los lawm tau 54 lub xyoo

yeej tsis mus qhov twg li nas .ua cas nej pheej yuav hais lus ntau dhau yam tsis muaj ib qho zoo los ua tshuaj li nas.Yias tsuas yog tuaj qhia rau cov lawv thoob tsib to nrog paub hais tias ib tug ruam xws tug hais lus tsis zoo siv li los pheej yuav hais thiab .Qhov lus kawg kuv saus rau nej es plaub yuav tag sai

ces hais li no rau nej es yuav li ntawm xwb ces thiaj muaj chaw xaus tau. Peb neeg qab ntuj khwb no puas zoo nkauj zoo nraug ib yam ? " NO " puas noj qhauv zoo ib yam ,qab ib yam ? " NO " puas txawj ntse ib yam ? " NO " Koj thiab koj tus poj niam puas muaj kev sib cov nyom nyob hauv neb lub neej ?

" YES " Li no ntag los es uas cas nej pheej yuav nyias tuaj khav nyias paub li ub li no rau hauv no . NO WAY .Yog muaj tus cawm seej tiag los cia nyias ua li

nyias yiam es tus cawm seej mam txiav txim nkaus xwb . OK

Reply to this topic  


1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users