Jump to content


- - - - -

Kev tsim nuj ntawm Haiv


11 replies to this topic

#1 HMOOB_Yaj Tshaj Koob_*

HMOOB_Yaj Tshaj Koob_*
 • Guests

Posted 13 March 2013 - 10:18 PM

Puav Pheej Haiv

Txhua haiv neeg nyob ntiaj teb no yeej muaj puav pheej sawv cev ib haiv neeg, Neeg ntiaj teb vam meej, tsheej haiv ruaj ntseg, txawj ntse, ncaj ncees, haum xeeb thiab txawj sib hwm los ntawm puav pheej twj cim qauv cim haiv. Npoj neeg twg tsis muaj phuav pheej haiv, hom neeg neeg ntawv tsis muaj kev txawj ntse paub txaus txog kab theem haiv, lwm haiv neeg tsheej haiv lawm yeej tsis kam lees npoj neeg ntawv ua ib haiv neeg. Ib haiv neeg yuav tsum muaj phuav pheej txhua nrho li nram qab no.
Hmoob yog ib tsav xeebzeej (human) ntuj tsim nyob ntiaj teb, hmoob kuj muaj txhij mojyam/yam ntxwv thiab kev ciaj sia tsis txawv lwm nywjkeeb (ethnics) kiag. Thaum tsav neeg hmoob yuav ploj tag nws kev xauvxeeb (birth) raws cag lujsimkeeb txhawvsim (suorce of nature creation), hmoob thiaj yuav tau tig rov los cawm thiab tuav nws li keebcag cajhlav kom rov muaj nyob ua puav pheej nrog ntiaj teb txhuas ntxiv mus.

Kev tsa haiv hmoob thiaj yog lub homphiaj tseem ceeb rau tsob noob hmoob.

Hmoob yuav rov ciaj haiv tau, hmoob yuav tsum muaj keebkwm, muaj neeg, muaj ciam tebchaws, muaj phuavpheej haiv (national symbolisms), muaj cagku mojyoog qauvlw (culture/traditions), muaj twjchim qauvchiv haiv (national trademarks), muaj cagleejkeebkum(constitution), muaj tseemfwv (government), muaj cagku lijchoj (Social regulation), muaj liajtxheej txheebmeem (administrations regulatory) thiab muaj txujci keebhaiv .etc…

Txhua yam hais los thiaj yog ib haiv neeg raug raws cai/neeg txhua haiv thiaj yuav kam thaj tsob raws cai ua haiv neeg nyob rau lub ntiajteb. Lwm haiv thiaj mam pom zoo kom hmoob muaj cai nrog txhua haiv neeg cog kev phooj ywg, cog kev lagluam thiab cog kev sib pauvhloov txujci haiv raws li kev cai ntawm ib haiv mus rau lwm haiv.

Kev kho hmoob lub neej kuj yog nqi tseem ceeb heev, hmoob yuav tsum pib kho ntawm tus cag moojkavsim “kev cai dab qhuas”. Hmoob yuav tsum muab cag meejxeebkeeb koobpheej haumxeeb ncajncees nrog cagku keebpuam (origin of social historical) ntawm hmoob los teeb tsa ua txoojcag cai kev ntseeg thiab muab ceebkoobxeej (proceeding) cobqhia/coj taw raws moojkavsim tsav txhawb kom hmoob txawj ntse/ncaj ncees thiab tseemceeb tsim nuj ib yam li lwm haiv neeg.
Ntxuas ntxiv no kuj yog kev tshab txhais txog txiaj ntsim kev tseem ceeb ntawm txhua yam phuav pheej.

Cwj Ntawv (Alphabet)

Ntawv yog ib tug cwj puav pheej ntawm haiv, nws li txiaj ntsim yog:

 • Kwb teem (record) ceev khaws lajlim kev tshawb fawb ntawm tug neeg muaj txuj ci thiab muaj zoo lijxeebsim (theory).
 • Kwb teem kuab txuj hauv keeb puam puav pheej haiv, keebkwm thiab lwm nywjkeeb li txujci
 • Kwbteem teebtxheeb puav pheej keeb kwm nywj sim keeb tshwm sim hauv ntiaj teb.
 • Kwb teem tshab txhais teeb txheeb lwm nywj keeb txuj los cob qhias yus li zeej haiv kom caum cuag thiab paub thoob kev vammeej nce qib thoob ntiaj teb.
 • Tshab tshaj kuab lus txheej xwm hauv teb chaws thiab thoob ntiaj teb rau zeej tsoom haiv kom paub/ hnov thoob plaws.
 • Kwbteem teebtxheeb mojkabsim (documentary) cob qhia noob neej txog txhua txoj cai tseem ceeb hauv neeg lub neej xws li: moojkavsim (religion), cagleej keebkum (Consititution), txeebmeemmooj haiv (national policy), cagku lijchoj (social regulatory).

Teej kawm (school)

 • Teej kawm yog chaw kawm tus cwj ntawv.
 • Teej kawm yog chaw cob qhia kom txhua leej paub txuj thiab tawm lajlim tswvyim los txim kho kev ntoj txheeg lub neej ntawm nws thiab haiv.
 • Teej kawm yog chaw sib pauv thiab sib tw kheem txuj mus rau qhov zoo tshaj plaws.
 • Teej kawm yog chav chaw pwv xyaum neeg kom paub sib camhwm (respect) thiab sib to taub txog kev sib thooj/sib txawv ntawm noob neej txawv nywjkeeb (ethnic) thiab cob qhia kom noob neej neeg txhawj hlub txhua tsavsim koom luaj.
 • Teej kawm yog chaw taw qhia kom txhua leej paub txog yam muaj txiaj tsig, muaj nqis tseem ceeb thiab yam phom sij (danger).
 • Teej kawm yog chaw cob qhia pwv xyaum kom neeg nyob muaj fijxws raws txheebmeem (rules).

Moojkavsim(religion)

MOOVKAVSIM yog yam noob neej paub thiab paub tsis meej li, moovkav muaj tsib fab kuab txuj hwj chim tseem ceeb tsim nuj rau noob neej txhua tus/txhua haiv neeg xws li nram no:
 • Taw qhia noob neej txog kev ncaj ncees.
 • Taw qhia noob neej txog lujsimkeeb txhawvtsim los ntawm cagluj cawvsim.
 • Tshab txhais fab ntsuj plig koob hmoov los ntawm caglujsimkeeb tshwmsim.
 • Moojkav yog lijxeebsim sau noob neej kom los paub tib txoj kev zoo komm tib txoj kev ntseeg raws lub lijxeebsim ntawm tus cai moojkav
 • Mooj kav yog thawv tsab tsuam kab kav zeej sim, txuab sim , yuav sim thiab luj sim .

Yeej loog(temple)

 • Yeej loog yog chaw cob qhia kom noob neej muaj kev ncaj ncees rau zeejsim thiab paub hlub txog yuav, txuab, luaj, tsav sim koom luaj.
 • Yeej loog yog chaw teev hawm hwj chim ntawm lujsimkeeb.
 • Yeej loog yog chaw kawm teeb xtheeb txog keeb txheej ntuj tsim kev txhawv tsim thiab kev pauv hloov txog qauv quag ntuj tsam si voos.

Cagleejkeebkum

 • Yog tsuam kab kwb teem haiv kom muaj kev faujxeeb rau noob neej koom haiv.
 • Yog txheeb meem kav tswj haiv neeg kom nyob nreb nrig.
 • Yog txheeb tswj kav pov puag txhua tsavsim hauv lub teb chaws nyob raws txheeb meem thiab muaj kev haumxeeb.
 • Yog txheeb meem kwb teeb kom kev kav tswj kom raws qib duas kev ntoj txeeg kiv nta cuj pwm fai ntawm mus raws lub hom phiaj zeem muag kev coj haiv.
 • Yog laj txheej kev ntoj txeeg fai tseej tswv rau noob neej koom haiv kom nyob haum xeeb nrog txhua haiv neeg koom luaj.
 • Yog txheejmeemmooj coj taw haiv neeg kev tsimthaij (development) kom haiv neeg txawj ntse vam meej.

Tseemfwv

 • Yog plawv yis fai ntawm kev kavtswj kiv nta haiv kom tus yees thiab ruaj ntseg.
 • Yog plawv yisfai ntoj txeeg leg kab kwm tswj hwm txheebmeemmooj, cagku lijchoj thiab lajtxheej txheeb meem fai txhua qib duas kom mus thoob teb chaws raws li txheebmeemmooj taw lub zeem muag.
 • Yog plawv yisfai tseejtswj hauv haiv neeg lub tebchaws ntawv.
 • Yog plawv yisfai kev las thaiv pov puag haiv, ceev khaws tuav puav pheej haiv nrog rau tswj txhua yam nyob txij li haiv neeg ntawv lub tebchaws ciam nrig dej/av.
 • Yog txoj sia ntawm haiv neeg thiab chaw ris luj txheeb fai kav tswj ntawm teb chaws kom muaj kev koob pheej.
 • Yog plawv yisfai luj lim tshawb soj ntsuam txheej xwm txhua fab ntawm haiv thiab taug soj qab txhua tsoomfwv kev leg fair au haiv txhua kab theem.

Teej haiv (white house)

 • Yog chaw kiv nta qibtxam fai ntawm txhua phab fai hauv tseemfwv thiab yog chaw sablaj tsuajkibteem fai thoob tebchaws
 • Yog chaw keeb taug kajdaws teeb meem kev nrebqib qaugqeb khuab nyuab ntawm txhua phab fai tseemfwv haiv.

Chij

Yog tus cimhaiv tseem ceeb ntawm haiv neeg sawv cev haiv neeg thiab lub tebchaws nrog rau cag leej keeb kum thiab txheebmeemfai ntawm npoj neeg ntawv. Taw qhia tshab txhais txog haiv neeg ntawv lub zeemmuag thiab lawv kev coj/kev ntseeg ntawm haiv neeg ntawv.

Qauv cim(symbol/trade mark)

Twj cim/qauv cim siv los sawv cev kev txawj txav ntawm kab theem txheebmeem fai thiab kev sib txawv ntawm txhua phabfai kuj xws li siv rau kev tsa tsim pab pawg koom txoos/koomhaum sib txawv lawm. Twj cim thiab qauv cim mua ntau hom thiab siv ntau yam los taw txog kev sib txawv ntawm nyias li ib yam twj cim twg.

Kwbteem & teebtxheeb
Yaj Tshaj Koob

#2 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 21 March 2013 - 01:54 AM

Yog koj muaj lus nug Yaj tshaj koob sau ntawv tuaj sib tsham tau rau.

hmoobcawmseej@yahoo.com

#3 HMOOB_Sawmyeejhuam Hmoobvajpov_*

HMOOB_Sawmyeejhuam Hmoobvajpov_*
 • Guests

Posted 05 April 2013 - 11:13 AM

Nyabxeeb xabyeeb Tshajkoob Yajtsimmeej,

Kuv, Sawmyeejhuam Hmoobvajpov yog neeg Co losyog Mien, nyob zos Lamtheeb, cheebtsam Nafai, moos Muangnan, xeev Louagprabang, Laos.

Kuv, Sawmyeejhuam nug koj leej nujtij Tshajkoob Yajtsimmeej tias Hmoob li niamlus uas yog cov lus hais 1 los 1 los xwb, tagnrho muaj tsawg txhiab lolus? Niamlus yog cov lus hais 1 los 1 los xwsli: 1, 2, 3 losyog niam, txiv, pog, yawg, losyog qaib, npua, nyuj, nees ect.

Yog Hmoob tsim losyog ua 1 phau NYUJKEEBLIJTXHEEJ ( Dictionary, kuv kwvyees xwb xyov Hmoob lus hais li cas tiag ) Hmoob txhais Hmoob, Hmoob txais Lao, Hmoob txhais English thiab lwm yam neeg lus. Uali Hmoob yuav xubpib tug pujtxwm losyog tug niamntawv twg thiab lub suab lus twg uantej dua lwm lolus rau hauv phau NYUJKEEBLIJTXHEEJ?

Kuv, Sawmyeejhuam Hmoobvajpov xav paub Hmoob lus heev thiajli nug koj leej nujtij li no. Yog qhia tsis tau losyog tsis paub txog los tsis uacas, Hmoob leejtwg paub thov sibqhia nawv.

Samxeeb,Sawmyeejhuam Hmoobvajpov

#4 HMOOB_Vajtxhimkho, Hmoobvaj Avli_*

HMOOB_Vajtxhimkho, Hmoobvaj Avli_*
 • Guests

Posted 17 April 2013 - 12:24 PM

Nyabxeeb kwvluag Sawmyeejhuam Hmoobvajpov,

Kuv, Vajtxhimkho nyob zos Avliab, moos xaithani, xeev Vientiane, Laos. Kuv lub cuav npe yog Nraugxeem, leej thaum i tau xa lus tuaj rau xovtoojcua Hmong-Lao tso ntawm naj. Kuv, Vajtxhimkho qhia koj leej kwvluag Sawmyeejhuam Hmoobvajpov paub tias covnyuag Hmoob Phabhauj tsis muaj quavdev dabtsi li.

Tsuas yog niajhnub ua dev tsem khavtheeb rovtaw tuam ntuj xwb, cav niajhnub khavqhuas tias nyuam ntsejmuaj tsawb daum txuamtxoov Txhiajsuav yaj yog Fuabtais qaumntuj leej tub thiab. Yog paub txog pab nyuag ntsejmuaj tshobcuab, liamsim, lwjlam, limhiam, ntaisntuj, txiantshav, txomfav Hmoob Phabhauj ces txaus txajmuag nojyeeb tuag.

Phabhauj yog los ntawm lolus lub npe tias: Ho chi minh. Phab txhais hais tias Vaj, hauj/hoj yog los ntawm lub npe Ho chi minh. Phabhauj/Phabhoj txhais hais tias Vaj Ho chi minh xwb. Ntawv Hmoob Phabhauj ces yog Ntawv Hmoob Vaj Ho chi minh xwb.

Cov nyuag neeg dag tsim cov nyuag ntawv Hmoob Phabhauj/Phabhoj ces yog Mr. Banney thiab Mr. Smolley nkawd muab cov txwm ntawv Lao thiab txwm ntawv English los sibxyaws, ntxeevtiaj, khwbrwg, uantsais, rovtav dag tias yog ntawv Hmoob Tshobcuab/protestan.

Nkawd xyeej thiab muab pov tseg rau xyoo 1954, vim yog txivplig Nyiajpov nqa tau txivplig Sam paula cov txwm ntawv Hmoob Sam Paula uas tsim xyoo 1900 rau cov Hmoob nyob south China tuaj ces nkawd pom tias cov txwm ntawv Hmoob Sam paula ntawd yoojyim rau lawv,
yog lino nkawd thiaj muab nkawd cov nyuag ntawv Hmoob Tshobcuab/Protestan povtseg.

Ntuj-teb tomqab no xeevlaus Ntxoovyias Yaj/caub kheem Ntxoovyias Yaj lawv khaws tau thiaj muab cobqhia rau nyuag Txhiajsuav Yaj tuaj tshobcuab rau sab Vajpov. Vim yog xyoo 1962, Phav Neo lao hak xad taw ua 2 phav, phav 1 yog Lao deng/red Lao, Phav 2 yog pathed Lao.

Xyoo 1956 Foom Lauj muab cov txwm ntawm Lao los dag tau ib tug ntawv hu ua ntawv Hmoob Neo Lao Hak Xad/ntawv Hmoob Lauj Foom. Xyoo 1962 Faivntaj, Nyiajvws thiab Foom Lauj lawv sibfaib sibcais khia thiab coj cov txwm ntawv Hmoob Lauj Foom nrog lawv mus ua Phav Lao Deng/Red Lao lawm.

Yog li ntawd caub kheem Ntxoovyias Yaj lawv thiaj muab cov nyuag txwm ntawv Hmoob tshobcuab tis dua npe hu tias ntawv Hmoob Phabhauj/Phab Ho chi minh thiab cobqhia rau nyuag Txhiajsuav Yaj thiab xav nws tuaj tshobcuab rau sabntuj Hmoob Vajpov.

Kuv, Vajtxhimkho cov lus sau hais los saum toj no yeej muaj tiag. Hais txog nyuag Txhiajsuav Yaj ces yog yawg caub kheev Ntxoovyias Yaj xa tuaj tshob cuab sabntuj Hmoob Vajpov thiab fajseeb/phouaj rau caub kheem Ntxhoovyias Yaj lawv phav Pathed Lao.

Kwvluag Sawmyeejhuam, koj xav paub Hmoob cov niam lus ces muaj raws li no: 60 x 15 x 7 : 6300. Hmoob li niam lus tagnrho muaj 6300 lolus xwb, yog tshaj 6300 lolus lawmces ces yog lus tshiab losyog lus Mab-Sua xwb nawv.

Yog Hmoob tsim ib phau Nyujkeeblijtxheeb/Dictionary ces Hmoob xub pib tug pujtxum K uantej thiab pib lolus tias Ka, kaj, kab ect.

#5 HMOOB_Cobhkiam ntxoovyias_*

HMOOB_Cobhkiam ntxoovyias_*
 • Guests

Posted 18 April 2013 - 04:14 AM

Nyabxeeb kwvluag Sawmyeejhuam Hmoobvajpov,

Kuv, Vajtxhimkho nyob zos Avliab, moos xaithani, xeev Vientiane, Laos. Kuv lub cuav npe yog Nraugxeem, leej thaum i tau xa lus tuaj rau xovtoojcua Hmong-Lao tso ntawm naj. Kuv, Vajtxhimkho qhia koj leej kwvluag Sawmyeejhuam Hmoobvajpov paub tias covnyuag Hmoob Phabhauj tsis muaj quavdev dabtsi li.

Tsuas yog niajhnub ua dev tsem khavtheeb rovtaw tuam ntuj xwb, cav niajhnub khavqhuas tias nyuam ntsejmuaj tsawb daum txuamtxoov Txhiajsuav yaj yog Fuabtais qaumntuj leej tub thiab. Yog paub txog pab nyuag ntsejmuaj tshobcuab, liamsim, lwjlam, limhiam, ntaisntuj, txiantshav, txomfav Hmoob Phabhauj ces txaus txajmuag nojyeeb tuag.

Phabhauj yog los ntawm lolus lub npe tias: Ho chi minh. Phab txhais hais tias Vaj, hauj/hoj yog los ntawm lub npe Ho chi minh. Phabhauj/Phabhoj txhais hais tias Vaj Ho chi minh xwb. Ntawv Hmoob Phabhauj ces yog Ntawv Hmoob Vaj Ho chi minh xwb.

Cov nyuag neeg dag tsim cov nyuag ntawv Hmoob Phabhauj/Phabhoj ces yog Mr. Banney thiab Mr. Smolley nkawd muab cov txwm ntawv Lao thiab txwm ntawv English los sibxyaws, ntxeevtiaj, khwbrwg, uantsais, rovtav dag tias yog ntawv Hmoob Tshobcuab/protestan.

Nkawd xyeej thiab muab pov tseg rau xyoo 1954, vim yog txivplig Nyiajpov nqa tau txivplig Sam paula cov txwm ntawv Hmoob Sam Paula uas tsim xyoo 1900 rau cov Hmoob nyob south China tuaj ces nkawd pom tias cov txwm ntawv Hmoob Sam paula ntawd yoojyim rau lawv,
yog lino nkawd thiaj muab nkawd cov nyuag ntawv Hmoob Tshobcuab/Protestan povtseg.

Ntuj-teb tomqab no xeevlaus Ntxoovyias Yaj/caub kheem Ntxoovyias Yaj lawv khaws tau thiaj muab cobqhia rau nyuag Txhiajsuav Yaj tuaj tshobcuab rau sab Vajpov. Vim yog xyoo 1962, Phav Neo lao hak xad taw ua 2 phav, phav 1 yog Lao deng/red Lao, Phav 2 yog pathed Lao.

Xyoo 1956 Foom Lauj muab cov txwm ntawm Lao los dag tau ib tug ntawv hu ua ntawv Hmoob Neo Lao Hak Xad/ntawv Hmoob Lauj Foom. Xyoo 1962 Faivntaj, Nyiajvws thiab Foom Lauj lawv sibfaib sibcais khia thiab coj cov txwm ntawv Hmoob Lauj Foom nrog lawv mus ua Phav Lao Deng/Red Lao lawm.

Yog li ntawd caub kheem Ntxoovyias Yaj lawv thiaj muab cov nyuag txwm ntawv Hmoob tshobcuab tis dua npe hu tias ntawv Hmoob Phabhauj/Phab Ho chi minh thiab cobqhia rau nyuag Txhiajsuav Yaj thiab xav nws tuaj tshobcuab rau sabntuj Hmoob Vajpov.

Kuv, Vajtxhimkho cov lus sau hais los saum toj no yeej muaj tiag. Hais txog nyuag Txhiajsuav Yaj ces yog yawg caub kheev Ntxoovyias Yaj xa tuaj tshob cuab sabntuj Hmoob Vajpov thiab fajseeb/phouaj rau caub kheem Ntxhoovyias Yaj lawv phav Pathed Lao.

Kwvluag Sawmyeejhuam, koj xav paub Hmoob cov niam lus ces muaj raws li no: 60 x 15 x 7 : 6300. Hmoob li niam lus tagnrho muaj 6300 lolus xwb, yog tshaj 6300 lolus lawmces ces yog lus tshiab losyog lus Mab-Sua xwb nawv.

Yog Hmoob tsim ib phau Nyujkeeblijtxheeb/Dictionary ces Hmoob xub pib tug pujtxum K uantej thiab pib lolus tias Ka, kaj, kab ect.


Cas tseem muaj cov neeg hu raws xeem vaj dag npaum ko thiab lau. kuv pab txaj muag dhau lawm tiag laiv.

#6 HMOOB_Hmoob meejpem_*

HMOOB_Hmoob meejpem_*
 • Guests

Posted 31 May 2013 - 03:33 PM

Koj muab khav ntawm koj tus kheej dhau zog lawm thiab koj tseem tuaj txhob thuam lwm tus hauv no ces suav tau tias koj yog tus uas tsis meejpem lawm.

Tsis tag li ntawd qhov uas koj tis koj tus kheej lub npe ua "tus cawmseej" hajyam ua rau lwm tus saib koj tsis muaj nqis ib qho li. Ib tug neeg dog dig li koj xwb yuav sawv los ua Hmoob tus cawm seej tsis tau os phoojywg.

#7 HMOOB_Hmoob Yeej_*

HMOOB_Hmoob Yeej_*
 • Guests

Posted 06 June 2013 - 04:45 AM

Koj muab khav ntawm koj tus kheej dhau zog lawm thiab koj tseem tuaj txhob thuam lwm tus hauv no ces suav tau tias koj yog tus uas tsis meejpem lawm.

Tsis tag li ntawd qhov uas koj tis koj tus kheej lub npe ua "tus cawmseej" hajyam ua rau lwm tus saib koj tsis muaj nqis ib qho li. Ib tug neeg dog dig li koj xwb yuav sawv los ua Hmoob tus cawm seej tsis tau os phoojywg.


Kuv khav li cas maj phooj ywg?

Kuv tsis tau hu kuv yog hmoob tus cawm seej. Hmoobcawmseej thiab hmoob tus cawm seej nws txawv lawm. Koj siab ib nyuag me zog tsam kuv cia li rov los ua hmoob tus cawm seej xwb qhov tseeb os. Txhob poob siab, tus neeg paub tab li kuv no tsuas khob pawv hem nas xwb. Yog koj muaj peev xwm los kuv yeej tuaj yeem txhawb koj los mas nawb. Kuv xav paub tias cov neeg hmoob muaj peev xwm mus poob T dua twg tag lawm xwb os.

#8 HMOOB_YajTshajKoob_*

HMOOB_YajTshajKoob_*
 • Guests

Posted 06 June 2013 - 01:22 PM

Kuv YajTshajKoob, xyuam meej tsav txheej fim hawm keeb kwm caj ces hmoob thoob ntuj, hlub thiab tshua HAIV HMOOB.

Kuv zoo siab uas muaj lub site no rau kuv tuaj nthuav txog lub zeem muag pom txog kev tseem ceeb thiab txiaj ntsim ntawm kev tsheej haiv nrog rau kev tsim nuj ntawm hwjchim haiv neeg rawsw kuv kev txawj ntse teeb txheeb tau pub rau tsoom hmoob tej me tub ntxhais luas tau soj kawm. Vim hmoob yeej poob tebchaws, plam kev ciaj sia hauv lub neej haiv hmoob lawm tiag, ntau txheej tiam no, hmoob yeej muaj cai thiab txiaj ntsig yuav tsa kom hmoob ciaj tau rov yog ib haiv neeg muaj av muaj zes raws cai ciam dej ciam av. Vim txoj kev poob lub niam tswv yim ua ib haiv neeg, vim txoj kev tsim paub rov tsa ib haiv neeg, vim hmoob poob txuj ci kev qhia txog kev tsim nuj koom npoj ncoo haiv ntawm ib haiv neeg, vim kev plam puav pheej txuj ci twj cim qauv chij ntawm ib haiv neeg-hmoob thiaj peem ntxeem tsis nto rov yug haiv hmoob ciaj sia. Tsis yog kev poob haiv xwb, tab sis hmoob yeej poob txuj ci kev cai ua ib tug zeej pej xeem haiv kom raws cai paub tab, hmoob mus txeem nyob lub teb chaws twg los sib xws. Hmoob tsis paub cam hwm kev cai lijchoj, tsis paub pov puag ceev txuag me yuav txuab tsav sim kev tsim nuj ntawm lujsim keeb( nroj tsuag, xyoob ntoo, dej av,huab cua, tsiaj txuab sim, thiab koov luaj koom sim), thiab hmoob yeej tsis txawj sib hlub kom coj tau kev haum xeeb los rau hmoob thiab lwm nywj keeb neeg koom haiv, plam kev paub tab pom cai thiaj poob kev camhwm (respect) tus kheej thiab lwm leej zeej koom luaj.

Kuv thiaj tau txiav siab nthuav me ntsis li no ua lub chib chiv txuj thiab puav pheej haiv tsim nuj pub rau tsoom hmoob zoo tau tshawb teeb qhia me nyuam hmoob txuas mus.

Hmoob yuav tsum coj cob qhia hmoob xwb thiaj qhia txuj dawb huv tsis zais tsis npog Vim peb hmoob yuav tsum nyob mus ntxiv lub ntiaj teb no.

Ua tsaug

#9 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 05 February 2014 - 04:54 AM

 

Puav Pheej Haiv

Txhua haiv neeg nyob ntiaj teb no yeej muaj puav pheej sawv cev ib haiv neeg, Neeg ntiaj teb vam meej, tsheej haiv ruaj ntseg, txawj ntse, ncaj ncees, haum xeeb thiab txawj sib hwm los ntawm puav pheej twj cim qauv cim haiv. Npoj neeg twg tsis muaj phuav pheej haiv, hom neeg neeg ntawv tsis muaj kev txawj ntse paub txaus txog kab theem haiv, lwm haiv neeg tsheej haiv lawm yeej tsis kam lees npoj neeg ntawv ua ib haiv neeg. Ib haiv neeg yuav tsum muaj phuav pheej txhua nrho li nram qab no.
Hmoob yog ib tsav xeebzeej (human) ntuj tsim nyob ntiaj teb, hmoob kuj muaj txhij mojyam/yam ntxwv thiab kev ciaj sia tsis txawv lwm nywjkeeb (ethnics) kiag. Thaum tsav neeg hmoob yuav ploj tag nws kev xauvxeeb (birth) raws cag lujsimkeeb txhawvsim (suorce of nature creation), hmoob thiaj yuav tau tig rov los cawm thiab tuav nws li keebcag cajhlav kom rov muaj nyob ua puav pheej nrog ntiaj teb txhuas ntxiv mus.

Kev tsa haiv hmoob thiaj yog lub homphiaj tseem ceeb rau tsob noob hmoob.

Hmoob yuav rov ciaj haiv tau, hmoob yuav tsum muaj keebkwm, muaj neeg, muaj ciam tebchaws, muaj phuavpheej haiv (national symbolisms), muaj cagku mojyoog qauvlw (culture/traditions), muaj twjchim qauvchiv haiv (national trademarks), muaj cagleejkeebkum(constitution), muaj tseemfwv (government), muaj cagku lijchoj (Social regulation), muaj liajtxheej txheebmeem (administrations regulatory) thiab muaj txujci keebhaiv .etc…

Txhua yam hais los thiaj yog ib haiv neeg raug raws cai/neeg txhua haiv thiaj yuav kam thaj tsob raws cai ua haiv neeg nyob rau lub ntiajteb. Lwm haiv thiaj mam pom zoo kom hmoob muaj cai nrog txhua haiv neeg cog kev phooj ywg, cog kev lagluam thiab cog kev sib pauvhloov txujci haiv raws li kev cai ntawm ib haiv mus rau lwm haiv.

Kev kho hmoob lub neej kuj yog nqi tseem ceeb heev, hmoob yuav tsum pib kho ntawm tus cag moojkavsim “kev cai dab qhuasâ€. Hmoob yuav tsum muab cag meejxeebkeeb koobpheej haumxeeb ncajncees nrog cagku keebpuam (origin of social historical) ntawm hmoob los teeb tsa ua txoojcag cai kev ntseeg thiab muab ceebkoobxeej (proceeding) cobqhia/coj taw raws moojkavsim tsav txhawb kom hmoob txawj ntse/ncaj ncees thiab tseemceeb tsim nuj ib yam li lwm haiv neeg.
Ntxuas ntxiv no kuj yog kev tshab txhais txog txiaj ntsim kev tseem ceeb ntawm txhua yam phuav pheej.

Cwj Ntawv (Alphabet)

Ntawv yog ib tug cwj puav pheej ntawm haiv, nws li txiaj ntsim yog:

 • Kwb teem (record) ceev khaws lajlim kev tshawb fawb ntawm tug neeg muaj txuj ci thiab muaj zoo lijxeebsim (theory).
 • Kwb teem kuab txuj hauv keeb puam puav pheej haiv, keebkwm thiab lwm nywjkeeb li txujci
 • Kwbteem teebtxheeb puav pheej keeb kwm nywj sim keeb tshwm sim hauv ntiaj teb.
 • Kwb teem tshab txhais teeb txheeb lwm nywj keeb txuj los cob qhias yus li zeej haiv kom caum cuag thiab paub thoob kev vammeej nce qib thoob ntiaj teb.
 • Tshab tshaj kuab lus txheej xwm hauv teb chaws thiab thoob ntiaj teb rau zeej tsoom haiv kom paub/ hnov thoob plaws.
 • Kwbteem teebtxheeb mojkabsim (documentary) cob qhia noob neej txog txhua txoj cai tseem ceeb hauv neeg lub neej xws li: moojkavsim (religion), cagleej keebkum (Consititution), txeebmeemmooj haiv (national policy), cagku lijchoj (social regulatory).

Teej kawm (school)

 • Teej kawm yog chaw kawm tus cwj ntawv.
 • Teej kawm yog chaw cob qhia kom txhua leej paub txuj thiab tawm lajlim tswvyim los txim kho kev ntoj txheeg lub neej ntawm nws thiab haiv.
 • Teej kawm yog chaw sib pauv thiab sib tw kheem txuj mus rau qhov zoo tshaj plaws.
 • Teej kawm yog chav chaw pwv xyaum neeg kom paub sib camhwm (respect) thiab sib to taub txog kev sib thooj/sib txawv ntawm noob neej txawv nywjkeeb (ethnic) thiab cob qhia kom noob neej neeg txhawj hlub txhua tsavsim koom luaj.
 • Teej kawm yog chaw taw qhia kom txhua leej paub txog yam muaj txiaj tsig, muaj nqis tseem ceeb thiab yam phom sij (danger).
 • Teej kawm yog chaw cob qhia pwv xyaum kom neeg nyob muaj fijxws raws txheebmeem (rules).

Moojkavsim(religion)

MOOVKAVSIM yog yam noob neej paub thiab paub tsis meej li, moovkav muaj tsib fab kuab txuj hwj chim tseem ceeb tsim nuj rau noob neej txhua tus/txhua haiv neeg xws li nram no:
 • Taw qhia noob neej txog kev ncaj ncees.
 • Taw qhia noob neej txog lujsimkeeb txhawvtsim los ntawm cagluj cawvsim.
 • Tshab txhais fab ntsuj plig koob hmoov los ntawm caglujsimkeeb tshwmsim.
 • Moojkav yog lijxeebsim sau noob neej kom los paub tib txoj kev zoo komm tib txoj kev ntseeg raws lub lijxeebsim ntawm tus cai moojkav
 • Mooj kav yog thawv tsab tsuam kab kav zeej sim, txuab sim , yuav sim thiab luj sim .

Yeej loog(temple)

 • Yeej loog yog chaw cob qhia kom noob neej muaj kev ncaj ncees rau zeejsim thiab paub hlub txog yuav, txuab, luaj, tsav sim koom luaj.
 • Yeej loog yog chaw teev hawm hwj chim ntawm lujsimkeeb.
 • Yeej loog yog chaw kawm teeb xtheeb txog keeb txheej ntuj tsim kev txhawv tsim thiab kev pauv hloov txog qauv quag ntuj tsam si voos.

Cagleejkeebkum

 • Yog tsuam kab kwb teem haiv kom muaj kev faujxeeb rau noob neej koom haiv.
 • Yog txheeb meem kav tswj haiv neeg kom nyob nreb nrig.
 • Yog txheeb tswj kav pov puag txhua tsavsim hauv lub teb chaws nyob raws txheeb meem thiab muaj kev haumxeeb.
 • Yog txheeb meem kwb teeb kom kev kav tswj kom raws qib duas kev ntoj txeeg kiv nta cuj pwm fai ntawm mus raws lub hom phiaj zeem muag kev coj haiv.
 • Yog laj txheej kev ntoj txeeg fai tseej tswv rau noob neej koom haiv kom nyob haum xeeb nrog txhua haiv neeg koom luaj.
 • Yog txheejmeemmooj coj taw haiv neeg kev tsimthaij (development) kom haiv neeg txawj ntse vam meej.

Tseemfwv

 • Yog plawv yis fai ntawm kev kavtswj kiv nta haiv kom tus yees thiab ruaj ntseg.
 • Yog plawv yisfai ntoj txeeg leg kab kwm tswj hwm txheebmeemmooj, cagku lijchoj thiab lajtxheej txheeb meem fai txhua qib duas kom mus thoob teb chaws raws li txheebmeemmooj taw lub zeem muag.
 • Yog plawv yisfai tseejtswj hauv haiv neeg lub tebchaws ntawv.
 • Yog plawv yisfai kev las thaiv pov puag haiv, ceev khaws tuav puav pheej haiv nrog rau tswj txhua yam nyob txij li haiv neeg ntawv lub tebchaws ciam nrig dej/av.
 • Yog txoj sia ntawm haiv neeg thiab chaw ris luj txheeb fai kav tswj ntawm teb chaws kom muaj kev koob pheej.
 • Yog plawv yisfai luj lim tshawb soj ntsuam txheej xwm txhua fab ntawm haiv thiab taug soj qab txhua tsoomfwv kev leg fair au haiv txhua kab theem.

Teej haiv (white house)

 • Yog chaw kiv nta qibtxam fai ntawm txhua phab fai hauv tseemfwv thiab yog chaw sablaj tsuajkibteem fai thoob tebchaws
 • Yog chaw keeb taug kajdaws teeb meem kev nrebqib qaugqeb khuab nyuab ntawm txhua phab fai tseemfwv haiv.

Chij

Yog tus cimhaiv tseem ceeb ntawm haiv neeg sawv cev haiv neeg thiab lub tebchaws nrog rau cag leej keeb kum thiab txheebmeemfai ntawm npoj neeg ntawv. Taw qhia tshab txhais txog haiv neeg ntawv lub zeemmuag thiab lawv kev coj/kev ntseeg ntawm haiv neeg ntawv.

Qauv cim(symbol/trade mark)

Twj cim/qauv cim siv los sawv cev kev txawj txav ntawm kab theem txheebmeem fai thiab kev sib txawv ntawm txhua phabfai kuj xws li siv rau kev tsa tsim pab pawg koom txoos/koomhaum sib txawv lawm. Twj cim thiab qauv cim mua ntau hom thiab siv ntau yam los taw txog kev sib txawv ntawm nyias li ib yam twj cim twg.

Kwbteem & teebtxheeb
Yaj Tshaj Koob

 

Kuv tsis paub koj cov lu 50%.  Nej txua lu tshiab tabsis tsis raug lub ntsiab.#10 HMOOB_hmoobntseegqaibkotawxwbyom_*

HMOOB_hmoobntseegqaibkotawxwbyom_*
 • Guests

Posted 06 February 2014 - 02:26 AM

yaiv cov phooj ywg las...cas kuv nyeem nej leej puav tej lus nyob saum toj no tas ua rau kuv cav xav tsis thob tias tus twg yog tus neeg dag tiag ne no hos...lub caij thaum uas vaj pov lawv mus tos tau niam ntawv yaj soob lwj los sis yaj txhiaj suav li nej hais no los rau tim Loojceeb mas kuv tseem nyuam qhuav yuav tiav hluas nyov xwb...twb hnov luag tej laus tham zom zaws txog yawg ###### no lawm ov...tsis ntev ces hnov tias vajpov muab yawg coj mus kaw rau tom khaib...Phamkhom lawm vim yawg pheej paub paub...thaum twg nyab laj yuav tuaj tua lub khaib twg ces yawg pheej hais tias yawg loj tag kis thaum 8 moos tsaus ntuj lub caij noj hmo nyab laj yuav ntaus lub khaib nabbawb npaum li no lub npe khaib hu li no...koj hais kom peb cov me nyuam hmoob mus ncig kom deb lub khaib kom yus xub tau tua luag yus cov thiaj tsis raug liam sim nawb....vaj pov tsis ntseeg ua cas tag kis tsaus ntuj txog lub caij li hais...nyab laj phom nrov doog diaj yog tua lub khaib ntawd tiag...ua ntau zaus ces vaj pov hais tias nyuag no yog nyab laj ib tug neeg muaj xov tooj nws thiaj paub zoo ua luaj no...no  ces vaj pov cia li muab nws coj mus kaw xwb tsis tas li nws pheej tshuab zaj raj nploog hais tias...me nkauj hmoob tus ntxim hlu...paub tias los txog rab teb rooj ntug no yuav txom nyem tas npaum no...cas tsis txhov los rau rab teb rooj ntug no ntshe twb tsis txom nyem ua luaj no...no ces yawg hlob pov hais tias yog xa xov rov rau cov tom ub kom tsis txhob los ntxiv lawm xwb ntag...yawg yaj soob lwj los yog yaj txhiaj suav no thiaj mag vaj pov muab yawg kaw....thaum kuv twb tuaj txog teb chaws Meskas no ntev lawm...kuv tau nrog ib tug yij laug uas nws ib txwm yog vaj pov cov tub rog thaum ub nws nyob hauv Loojceeb nrog vaj pov lawv nyob ua ke....kuv nug nws tias es koj nyob hauv Looj ceeb thiab no...thaum hlob pov lawv tos niam ntawv lawv los koj pus pom thiab pus paub nab?? ###### teb kuv tias pom los mas...kuv ntsia ntsoo hos...thaum tos lawv los txog ces...yawg loj lawv kom cov naimaum tuaj xav tshuaj poob kas kab mob rau niam ntawv lawv no mas...kuv tus no ntsia ntsoov ntag lau...niam ntawv thiab lwm tus mas lawv xav tshuaj rau kuj zoo ib yam li tej neeg thiab xwb....tab sis niam ntawv tus thawj tub rog mas...rab koob xav tshuaj yeej nkaug tsis to hlo li...ua koob nkaus tas li ntag hos...ces law cov naimaum thiaj hais tias es yuav ua li cas peb thiaj yuav hno tau tshuaj rau tus neeg no....yaj soob lwj thiaj teb tias tus ntawm ko mas nej yuav tau tsa tes tauj ntuj hais lus ua tim khawv rau ntuj tias nej tsis yog xav tsuaj mus tua nws txoj sia tab sis yog nej xav mus pab cawm nws xwb....yog nej muaj lub siab phem txov nws mas kom nej tuag ua ntej nws no mas nej thiaj yuav hno tau....cov naimaum tau tsa tes tauj ntuj thiaj hno laib....hos kuv ho tau nrog tug neeg uas thaum ub nws yog ib tug tub ceev xwm...police...uas yog tus zov niam ntawv hau lub khaib kaw neeg nyob hauv...Phamkom...kiag tham...yawm ###### no tam sis no nws tseem muaj sia nyob peb tseem niaj hnub noj ua ke nyob ua ke ntawm kuv no kiag....kuv nug ###### tub ceev xwm no tias...kuv hnov luag tej cav txog niam ntawv tej txuj ci npaum ub npaum no es koj yog tus zov nws...koj pus pom tej yam txawv thiab....yawg teb kuv tias....auv...zaum puav muaj thiab tiag laiv...muaj ntau zaus nws hais rau kuv tias me tub ov...koj hu xov tooj mus rau yawg loj...tag kis 6 moo sawv ntxov nyab laj yuav ntau lub khaib lej nabbawb npaum li no lub khaib hu li no n laiv...yus tsis niam ntseeg....tab sis tag kis ntawd ces phom nrov roog diaj...yog tua lub khaib ntawd lawm tiag tiag li hov.....hos zaum puav niam ntawv nug kuv tias me tub luag tej hlov kom nej tuaj saib peb cov niag neeg raug txim no es....lawv pus yug nej txaus thiab??yus teb tias awb txiv ntxawn aw...hais txog zaub mov noj xwb ces yeej txaus noj thiab os...tab sis hais txog nyiaj txiag ces twb tsis txaus tej poj niam me nyuam nrog yus sij li thiab mas....ib pliag yawg xuas xuas haunyawg hnab ris...rho hlo tau ob puas...peb puas nyiaj pua tshiab li tshiab los cev rau yus....hais rau yus tias me tub nqa qhov nov coj mus yuav zaub poj niam me nyuam noj mog....ua rau kuv xav tsis thoob li tiag koj yawg....niag neeg raug txim kaw nraim haub qhov taub...yog yus tsis qhib rau nws tawm nws yeej tawm tsis tau nav....ua cas lam muaj nyiaj pub yus txog tsheej ..2..3..puas.....mas yawm police ntawd piav tias...niam ntawv hais rau yawm tias...me tub aw...kuv ces thaum kuv tuag kuv yuav tsis tuag li luag lwm leej lwm tus neeg tuag nawb me tub....kuv yuav tuag tsau ntshav tsawv xwb ov....yog mab suav tua kuv ces kuv yeej tsis ntshai hlo li....tab sis yog peb haiv hmoob tua kuv ces kuv yuav tuag mus....thaum kuv tuag tas ces...hmoob yuav khiav puv rab roob qab ha...khiav mus nyob puv ntuj mus ua luag lwm haiv neeg qhev tas lau....cov lus no yog yawm ######...Tasluaj.. hais qhia kuv....hos muaj ib tug yij laug tam sis no yawg nyob...North Calorina....yawm piav qhia kuv....yawm ib tug tij laug kiag.. thaum niam ntawv khiav dim hauv lub yeej kaw neeg...Phamkhom...mus es yawm tus tij laug mus nrog niam ntawv nyob peb niam ntawv lub tsev teev ntuj tshiab nyob rau sab naj ciab naj kheem teb chaws hawv ntxhw....roob phu Biab...nws tus tij laug hais li no....ua ntej vaj pov cov tub rog yuav tuaj tua niam ntawv zaum no...niam ntawv hais rau nws cov tub qhe hais tias...cov me nyuam aw...3..hnub saum no vajpov cov tub rog yuav tuaj tua kuv...zaum no kuv yuav cia lawv tua kom tau kuv nawb mog...yog tias cov neeg tuaj tua kuv no yog mab sua xwb ces kuv tuag..3..hnub kuv sawv rov los...thaum kuv sawv tau rov los lawm ces tsis muaj ib haiv neeg twg yuav txov tau peb hmoob ib zaug ntxiv li lawm...tab sis cov uas tuaj tua kuv ho yog ntshav hmoob tuaj tua kuv no ces kuv mus kuv tsis rov los lawm ov mog cov me nyuam...hnub no nej nrog kuv peb mus xyuas qua ntxa rau kuv ov...ces lawv txawm mus xyuas qua ntxa rau niam ntawv li qhov nws hais....thaum lawv mus txog ntawm ib lub roob ces...niam ntawv hais tias...yog vajpov cov tub rog tuaj tua kuv tuag ces nej coj kuv lub cev coj tuaj faus rau qhov no...tob hau tig rau sab no hos ko taw tig rau sab no nawb...thaum nej muab kuv faus tag...nej mus nyob rau lub roob puag sab tid ntsia ntsoov tuaj rau ntawm no...nej tsis txhob tsaug zog..3..hmos yog nej pom thiab tsis pom dab tsi li los... hmo..3..kawg nej nyias mam rov mus raws nyias kwv nyias tij thiab poj tub se nawb mog....ces txog hnub uas vaj pov cov tub rog tuaj yuav txog ces...niam ntawv hais kom nws cov tub txib mus txhom ntse...yog tias vaj pov cov tub rog ho tsis tuaj los ib tsam lawv thiaj tau zaub noj...ces lawv txhua tus txawm mus li qhov niam ntawv hais...tab sis muaj ib nyuag nws txawm quaj quaj tias nws tsis kam mus...nws yuav tsum nrog niam ntawv nyob...ces niam ntawv hais tias hnub no yog hnub lawv yuav tuaj tua kuv...tab sis kawg koj tsis kam mus los koj txhob tu siab mog...koj nrog kuv nyob los tau....ces ib co txawm mus laiv hav dej lawm....tsis ntev vaj pov cov tub rog tuaj txog tiag tiag...lawv tua phom nphij nphooj rau niam ntawv tuag kiag...tab sis nyuag me nyuam tub txib ntawd lam luaj phom mus na has...ib lub mos txwv teg vaj pov ib tug tub rog plab...ua quav tshau lug....yawg ntawd ces txawm yog yawg...Nom tooj yaj uas nyob nraum zos tsua dawb ntag...tseem yog niam ntawv lawv cov xeem yaj thiab....aub au...lawv tau nra ces lawv muab yawg nom tooj kwv los...muab nyauj hoom... thauj Nom tooj mus txiav nyuv nram viengcas...yawthiaj ciaj...tab sis tom qab no hnov tias Nom tooj tuaj nyob rau zos..VIBNAIS...aus xaum ho muab yawg faus rau hau vib nais lawm thiab no....ces thaum niam ntawv raug tua tuag lawm...nws cov tub txib mam muab nws lub cev coj mus faus raws nraim li qhov nws tau qhia tseg....lawv zov tau..3..hmos...mo thij ..3..thaum ib tag hmo lawv pom ntawm niam ntawv lub ntxa...cia li muaj ib qho ci ntsa iab ua rau lawv pom cov hav zoov ntawm lub ntxa tej me ceg ntoo pom kaj lug...tib pliag li...5...second...xwb tawm plaws ib lub ci npaum li lub hnub hauv lub ntxa tuaj mus ya ceev nrooj mus ua puag nruab ntug lawm...thaum lub uas ci ci no tawm plaws siab zog cov ntsis ntoo rov saumd lawm mas lawv xam maj pom tej me toj roob uas nyob  ze ib cheeb tsam ntawd yuav luag npaum li yog nruab hnub no hov...thaum lawv pom li no tag ces lawv tu siab nrho tias...yog ntshav hmoob tua nws lawm ces lawv ua ib siab nyias rov los nrog nyias poj tub se nyob li uas niam ntawv tau hais tseg lawm xwb no tiag...cov phooj ywg.#11 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 06 February 2014 - 03:28 AM

yaiv cov phooj ywg las...cas kuv nyeem nej leej puav tej lus nyob saum toj no tas ua rau kuv cav xav tsis thob tias tus twg yog tus neeg dag tiag ne no hos...lub caij thaum uas vaj pov lawv mus tos tau niam ntawv yaj soob lwj los sis yaj txhiaj suav li nej hais no los rau tim Loojceeb mas kuv tseem nyuam qhuav yuav tiav hluas nyov xwb...twb hnov luag tej laus tham zom zaws txog yawg ###### no lawm ov...tsis ntev ces hnov tias vajpov muab yawg coj mus kaw rau tom khaib...Phamkhom lawm vim yawg pheej paub paub...thaum twg nyab laj yuav tuaj tua lub khaib twg ces yawg pheej hais tias yawg loj tag kis thaum 8 moos tsaus ntuj lub caij noj hmo nyab laj yuav ntaus lub khaib nabbawb npaum li no lub npe khaib hu li no...koj hais kom peb cov me nyuam hmoob mus ncig kom deb lub khaib kom yus xub tau tua luag yus cov thiaj tsis raug liam sim nawb....vaj pov tsis ntseeg ua cas tag kis tsaus ntuj txog lub caij li hais...nyab laj phom nrov doog diaj yog tua lub khaib ntawd tiag...ua ntau zaus ces vaj pov hais tias nyuag no yog nyab laj ib tug neeg muaj xov tooj nws thiaj paub zoo ua luaj no...no  ces vaj pov cia li muab nws coj mus kaw xwb tsis tas li nws pheej tshuab zaj raj nploog hais tias...me nkauj hmoob tus ntxim hlu...paub tias los txog rab teb rooj ntug no yuav txom nyem tas npaum no...cas tsis txhov los rau rab teb rooj ntug no ntshe twb tsis txom nyem ua luaj no...no ces yawg hlob pov hais tias yog xa xov rov rau cov tom ub kom tsis txhob los ntxiv lawm xwb ntag...yawg yaj soob lwj los yog yaj txhiaj suav no thiaj mag vaj pov muab yawg kaw....thaum kuv twb tuaj txog teb chaws Meskas no ntev lawm...kuv tau nrog ib tug yij laug uas nws ib txwm yog vaj pov cov tub rog thaum ub nws nyob hauv Loojceeb nrog vaj pov lawv nyob ua ke....kuv nug nws tias es koj nyob hauv Looj ceeb thiab no...thaum hlob pov lawv tos niam ntawv lawv los koj pus pom thiab pus paub nab?? ###### teb kuv tias pom los mas...kuv ntsia ntsoo hos...thaum tos lawv los txog ces...yawg loj lawv kom cov naimaum tuaj xav tshuaj poob kas kab mob rau niam ntawv lawv no mas...kuv tus no ntsia ntsoov ntag lau...niam ntawv thiab lwm tus mas lawv xav tshuaj rau kuj zoo ib yam li tej neeg thiab xwb....tab sis niam ntawv tus thawj tub rog mas...rab koob xav tshuaj yeej nkaug tsis to hlo li...ua koob nkaus tas li ntag hos...ces law cov naimaum thiaj hais tias es yuav ua li cas peb thiaj yuav hno tau tshuaj rau tus neeg no....yaj soob lwj thiaj teb tias tus ntawm ko mas nej yuav tau tsa tes tauj ntuj hais lus ua tim khawv rau ntuj tias nej tsis yog xav tsuaj mus tua nws txoj sia tab sis yog nej xav mus pab cawm nws xwb....yog nej muaj lub siab phem txov nws mas kom nej tuag ua ntej nws no mas nej thiaj yuav hno tau....cov naimaum tau tsa tes tauj ntuj thiaj hno laib....hos kuv ho tau nrog tug neeg uas thaum ub nws yog ib tug tub ceev xwm...police...uas yog tus zov niam ntawv hau lub khaib kaw neeg nyob hauv...Phamkom...kiag tham...yawm ###### no tam sis no nws tseem muaj sia nyob peb tseem niaj hnub noj ua ke nyob ua ke ntawm kuv no kiag....kuv nug ###### tub ceev xwm no tias...kuv hnov luag tej cav txog niam ntawv tej txuj ci npaum ub npaum no es koj yog tus zov nws...koj pus pom tej yam txawv thiab....yawg teb kuv tias....auv...zaum puav muaj thiab tiag laiv...muaj ntau zaus nws hais rau kuv tias me tub ov...koj hu xov tooj mus rau yawg loj...tag kis 6 moo sawv ntxov nyab laj yuav ntau lub khaib lej nabbawb npaum li no lub khaib hu li no n laiv...yus tsis niam ntseeg....tab sis tag kis ntawd ces phom nrov roog diaj...yog tua lub khaib ntawd lawm tiag tiag li hov.....hos zaum puav niam ntawv nug kuv tias me tub luag tej hlov kom nej tuaj saib peb cov niag neeg raug txim no es....lawv pus yug nej txaus thiab??yus teb tias awb txiv ntxawn aw...hais txog zaub mov noj xwb ces yeej txaus noj thiab os...tab sis hais txog nyiaj txiag ces twb tsis txaus tej poj niam me nyuam nrog yus sij li thiab mas....ib pliag yawg xuas xuas haunyawg hnab ris...rho hlo tau ob puas...peb puas nyiaj pua tshiab li tshiab los cev rau yus....hais rau yus tias me tub nqa qhov nov coj mus yuav zaub poj niam me nyuam noj mog....ua rau kuv xav tsis thoob li tiag koj yawg....niag neeg raug txim kaw nraim haub qhov taub...yog yus tsis qhib rau nws tawm nws yeej tawm tsis tau nav....ua cas lam muaj nyiaj pub yus txog tsheej ..2..3..puas.....mas yawm police ntawd piav tias...niam ntawv hais rau yawm tias...me tub aw...kuv ces thaum kuv tuag kuv yuav tsis tuag li luag lwm leej lwm tus neeg tuag nawb me tub....kuv yuav tuag tsau ntshav tsawv xwb ov....yog mab suav tua kuv ces kuv yeej tsis ntshai hlo li....tab sis yog peb haiv hmoob tua kuv ces kuv yuav tuag mus....thaum kuv tuag tas ces...hmoob yuav khiav puv rab roob qab ha...khiav mus nyob puv ntuj mus ua luag lwm haiv neeg qhev tas lau....cov lus no yog yawm ######...Tasluaj.. hais qhia kuv....hos muaj ib tug yij laug tam sis no yawg nyob...North Calorina....yawm piav qhia kuv....yawm ib tug tij laug kiag.. thaum niam ntawv khiav dim hauv lub yeej kaw neeg...Phamkhom...mus es yawm tus tij laug mus nrog niam ntawv nyob peb niam ntawv lub tsev teev ntuj tshiab nyob rau sab naj ciab naj kheem teb chaws hawv ntxhw....roob phu Biab...nws tus tij laug hais li no....ua ntej vaj pov cov tub rog yuav tuaj tua niam ntawv zaum no...niam ntawv hais rau nws cov tub qhe hais tias...cov me nyuam aw...3..hnub saum no vajpov cov tub rog yuav tuaj tua kuv...zaum no kuv yuav cia lawv tua kom tau kuv nawb mog...yog tias cov neeg tuaj tua kuv no yog mab sua xwb ces kuv tuag..3..hnub kuv sawv rov los...thaum kuv sawv tau rov los lawm ces tsis muaj ib haiv neeg twg yuav txov tau peb hmoob ib zaug ntxiv li lawm...tab sis cov uas tuaj tua kuv ho yog ntshav hmoob tuaj tua kuv no ces kuv mus kuv tsis rov los lawm ov mog cov me nyuam...hnub no nej nrog kuv peb mus xyuas qua ntxa rau kuv ov...ces lawv txawm mus xyuas qua ntxa rau niam ntawv li qhov nws hais....thaum lawv mus txog ntawm ib lub roob ces...niam ntawv hais tias...yog vajpov cov tub rog tuaj tua kuv tuag ces nej coj kuv lub cev coj tuaj faus rau qhov no...tob hau tig rau sab no hos ko taw tig rau sab no nawb...thaum nej muab kuv faus tag...nej mus nyob rau lub roob puag sab tid ntsia ntsoov tuaj rau ntawm no...nej tsis txhob tsaug zog..3..hmos yog nej pom thiab tsis pom dab tsi li los... hmo..3..kawg nej nyias mam rov mus raws nyias kwv nyias tij thiab poj tub se nawb mog....ces txog hnub uas vaj pov cov tub rog tuaj yuav txog ces...niam ntawv hais kom nws cov tub txib mus txhom ntse...yog tias vaj pov cov tub rog ho tsis tuaj los ib tsam lawv thiaj tau zaub noj...ces lawv txhua tus txawm mus li qhov niam ntawv hais...tab sis muaj ib nyuag nws txawm quaj quaj tias nws tsis kam mus...nws yuav tsum nrog niam ntawv nyob...ces niam ntawv hais tias hnub no yog hnub lawv yuav tuaj tua kuv...tab sis kawg koj tsis kam mus los koj txhob tu siab mog...koj nrog kuv nyob los tau....ces ib co txawm mus laiv hav dej lawm....tsis ntev vaj pov cov tub rog tuaj txog tiag tiag...lawv tua phom nphij nphooj rau niam ntawv tuag kiag...tab sis nyuag me nyuam tub txib ntawd lam luaj phom mus na has...ib lub mos txwv teg vaj pov ib tug tub rog plab...ua quav tshau lug....yawg ntawd ces txawm yog yawg...Nom tooj yaj uas nyob nraum zos tsua dawb ntag...tseem yog niam ntawv lawv cov xeem yaj thiab....aub au...lawv tau nra ces lawv muab yawg nom tooj kwv los...muab nyauj hoom... thauj Nom tooj mus txiav nyuv nram viengcas...yawthiaj ciaj...tab sis tom qab no hnov tias Nom tooj tuaj nyob rau zos..VIBNAIS...aus xaum ho muab yawg faus rau hau vib nais lawm thiab no....ces thaum niam ntawv raug tua tuag lawm...nws cov tub txib mam muab nws lub cev coj mus faus raws nraim li qhov nws tau qhia tseg....lawv zov tau..3..hmos...mo thij ..3..thaum ib tag hmo lawv pom ntawm niam ntawv lub ntxa...cia li muaj ib qho ci ntsa iab ua rau lawv pom cov hav zoov ntawm lub ntxa tej me ceg ntoo pom kaj lug...tib pliag li...5...second...xwb tawm plaws ib lub ci npaum li lub hnub hauv lub ntxa tuaj mus ya ceev nrooj mus ua puag nruab ntug lawm...thaum lub uas ci ci no tawm plaws siab zog cov ntsis ntoo rov saumd lawm mas lawv xam maj pom tej me toj roob uas nyob  ze ib cheeb tsam ntawd yuav luag npaum li yog nruab hnub no hov...thaum lawv pom li no tag ces lawv tu siab nrho tias...yog ntshav hmoob tua nws lawm ces lawv ua ib siab nyias rov los nrog nyias poj tub se nyob li uas niam ntawv tau hais tseg lawm xwb no tiag...cov phooj ywg.

Koj yuav kev paiv tau Tswv Yexus zaj lawm xwb.  Thiab koj piav li 2 tug nkauj nraug nyob minnesota sib daig es hmoob piav nroo ntws.  Tej tug nim hais tias pom kiag lawm ntag, tabsis nug hais tias kom muab qhov chaws no piav tsis tau.  Kuv xav tias tus hmoob koj hais ntawv yeej tsis paub hais tias sooblwj lub ntxa nyob kiag rau qhov twg.  Cov neeg quav yeeb es tuaj haus yeeb ua ke ntseej tag hmo tsis muaj dabtsis ua ces tham li ub li no xwb.

 

Hmoob yeej cia cov quav yeeb quav cawv coj hmoob thiab piav keebkwm rau hmoob xwb.  Hmoob thiaj li ua neej rov tauhau mus kev.  Ua neej caum pog suab yawg suab rov qab mus rau pem suab puag thaum ntuj tsim teb raug.#12 HMOOB_Tsisntseeg lostsisyuam_*

HMOOB_Tsisntseeg lostsisyuam_*
 • Guests

Posted 06 February 2014 - 04:12 PM

yawg phooj ywg ntseeg nyuaj comment:11 hais txog kev hnov luag piav xwb ces ntau zaus yeej yog li koj hais qhov hmoob piav hmoob sib txiag daig pob tab sis tsis muaj tim khawv tseeb ces thaum kawg nws yeej yog dag tiag...tab sis hais txog niam ntawv lub neej....yog koj yog ib tug neeg ntseeg nyuaj koj xav paub tim khawv tseeb...koj mus tshawb fawb seb...1...niam ntawv pus raug kaw rau hauv lub yeej kaw neeg nyob...Phamkhom tiag..2...ua niam ntawv tuag pus yog vaj pov cov tub rog mus tua thiaj tau tuag lawm..3...ua yawg NomTooj yaj uas los raug aus xaum tua tuag hau Vib nais lawm...pus tau mag tib phom plab ua tau mus txiav nyuv nyob rau Viengcas yawg thiaj rov ciaj...kuv xav mas tsis muaj ib yam dab tsi thiaj yuav tseeb tshaj no lawm ov phooj ywg..

Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users