Jump to content


Teeb ntawm hmoob


5 replies to this topic

#1 HMOOB_Yaj Tshaj Koob_*

HMOOB_Yaj Tshaj Koob_*
 • Guests

Posted 09 March 2013 - 04:57 AM

Hmoob Kev Ciaj Haiv


Thov xyuam meej thiab fim hawm tsav neeg hmoob thoob ntiaj teb txhua leej, Hnub no, kuv sau tsab moj kab sim nthuav txog teeb meem ntawm haiv neeg hmoob rau tsoom hmoob tej me nyuam tau nyeem kawm paub txog zeem txheej thiab txheej xwm hmoob tau plam haiv poob teb chaws lo mus ntau tiam neeg.
Kev tshab txhais thiab tej lus siv rau hauv no yeej muaj ntau yam zoo tseem ceeb thiab yam yuav tsum tau hloov kho kom phim tshawj rau haiv neeg hmoob siv lawm tom ntej.
Ua ke no, kuv thov nqua hu txog tsob noob hmoob kom los koom siab soj haiv hmoob qab thiab tig rov los sib pab txhawb tsa haiv hmoob kom ciaj sia muaj peev xwm sawv tsheej haiv neeg zoo nrog txhua haiv neeg nyob hauv ntiaj teb no, thiab haiv hmoob rov muaj koob meej nto lug raws li keeb kwm hmoob tau tsawb tsim muaj tsob noob hmoob rau ntiaj teb.
Tseem ceeb tshaj txhua yam, yog hmoob txhua tus yuav tsum tig rov los ntseeg tus kheej thiab tsoom neeg koom lub npe hu ua hmoob, hmoob txhua tus yuav tsum nco qab ntsoov tias hmoob tsim nuj thia ua tau txhua yam li lwm haiv neeg. Hmoob tseg txhob tos lwm haiv neeg txhawb hmoob ua ntej, tseg txho tos ntuj pab hmoob ntxiv lawm, yuav tsum tau peem txhua yam los ntawm hmoob lub zog, lub tswv yim thiab hmoob kev koom tes/koom siab lawm xwb.

Hmoob Kev Plam Haiv.

Hmoob lub npe tseem ceeb tsim nuj heev tiag, tsav neeg hmoob txawm ri tawg mus thoob ntuj lawm los tsoom hmoob txhua tus thiaj tseem tuav rawv lub npe hu ua “Hmoob”, vim hmoob yeej yog tsav neeg tsim txiaj hauv ntiaj teb no puag thaum ntxov los lawm. Hmoob muaj zoo keeb kwm nyob ntiaj teb, thiab hmoob nyob tsheej haiv zoo neeg nyob ua ntu zus txog rau tuam tshoj Esxias, txawm hais tias haiv hmoob raug rhuav tseg puas tsuaj tag nyob tuamtshoj thiaj ua rau tsob noob hmoob tau tawg ris thoob ntuj lawm. Hmoob yeej tsis tau me siab txog kev koom haiv, thiab hmoob yeej nco qab ntsoov tias hmoob yog npoj keeb neeg zoo tsim nuj tsis txawv lwm nywj keeb neeg kiag.
Peb Hmoob thiaj tsis tau yeem tso lub npe “HAIV HMOOB” no pov tseg, thiab hmoob yeej tsis tau tuag siab tuaj yeem mus txiav siab txia ciav haiv ua lwm tsav neeg. Hmoob tau mus kwm siav nyob txog ntau lub tebchaws, tiam sis lub npe Haiv Hmoob yeej tseem cig npliam ntsa iab hauv hmoob txhua leej li nruab siab, li no, hmoob thiaj tuav rawv txhua yam txuj ci, puav pheej, twj cim-qauv laug-paj ntaub-tw siv yog hmoob teej tug zuag nqa nrog hmoob mus txhua txhia lub tebchaws.
Hmoob lub hlwb tsim txiaj tseem khuv xim ceev khaws nco ntsoov tseg hmoob me moj kuab lus txooj lus cag/lus tseem ceeb tsim nuj nrog rau me suab qeej/nruas, kwv txhia, lus taum huam cia ua kev twm ywj tim pheej xeeb nyob hauv txhua cuab yim hmoob. Thiab hmoob nco ntsoov siv txhua yam yog hmoob tug ua kuab tshuaj cawm seej kom tsev neeg muaj tus ntsuj plig hmoob nyob nrog lawv txhua leej hnub dhau hnub.
Ntau puas xyoo tau dhau mus ua txhiab xyoo, hmoob tseem nyob ua neej tuav rawv lub npe hu ua HMOOB tseg txog niaj hnub no, tab sis vim kev vam meej thiab kev nthuav hwj chim ntawm noob neej ntiaj teb, tsav neeg hmoob yuav nyob tsis tau tus cwj pwm ua lub neej nyob zoo li no mus ntxiv lawm. Hmoob yuav nyiaj ntxeem txoj kev txom nyem lwj siab poob qab tsis taus mus ntxiv , yog li ntawv, zim txwv no thiaj yog lub sij hawm koob xuam kawg rau tsob noob hmoob yuav tsum tig rov los sau npoj koom sob pov puag, las thaiv lub npe hmoob.
Hmoob yuav tsum tau sawv tawm ntawm txoj kev nyo hau nyob rau lwm haiv neeg kev quab yuam caij tsuj, thiab hmoob yuav tsum sawv kom tau rov los nrog neeg ntiaj teb peem txoj kev ua neej tsheej haiv kom hmoob muaj peev xwm tswj, tuav tau tsav neeg hmoob ua neej vam meej nyob hauv lub npe haiv hmoob.
Ua ntej hmoob yuav rov mus peem tsheej tau haiv sawv nrog ntiaj teb sib tw ua neej lawm tom ntej, hmoob tseem tshuav ntau yam hmoob yuav tsum tau pib hloov kom tiav, peb hmoob thiaj yuav sawv nto txog lub sam xeeb muaj zoo meej mom nyob fim ntiaj teb txhua nywj keeb haiv.
Tseem ceeb tshaj txhua yam, hmoob yuav tsum rov tig los saib hmoob lub npe, hmoob lub meej mom kom tseem ceeb rau nqi. Ua ke ntawv, hmoob yuav tsum pom kom meej thiab tshawb kom paub tob txog txhua yam teeb meem tav hmoob kev thiab tseem dawm hmoob taw.
Txoj Kev Hmoob Nntseeg thiab Hlub Tus Neeg Qus.
Lub chivkeeb ua rau haiv hmoob tau ploj mus hauv keeb kwm ntiaj teb no, nws yog tim hmoob txoj kev zooj muag thiab kev mus tseeg tus neeg sab nrauv yam tsis paub txhawj, tsis nco xyuam xim txog luag txoj kev phem. Hmoob cia li kam qhib siab lug zoo rau txhua tus neeg nyob ntiaj teb yam tsis khuv sim hmoob li dej siab thiab tsis nco nto txog lwm tsav neeg li lub tswv yim phem lim hiam.
Yeeb ncuab ntawm haiv hmoob thiaj kav xyeem hmoob tus xeeb ceem no txov thiab rhuav kiag hmoob kev haumxeeb, kev ruaj ntseg ntawm haiv hmoob puas tsuaj mus. Lawv tsim lub tswv yim qus phem lim hiam los ntsig kiag txiav hmoob kev sib hlub, tsim kev tawg tshwj ua teeb meem rau hmoob sawv rov sib tua vim yeeb ncuab npaj tus liaj txheej nrhuav kom hmoob yuav tsum tau mus npuab raws lawv tus lajtxheej tomtxwv rhuav kom haiv hmoob kom tuag puas tsuaj mus, thiab npaj ua kom thaum kawg hmoob yuav tsum poob mus ciaj qhev li niaj hnub no ntag.
Kev siab zoo ntawm hmoob thiaj yog tus vij nywj kiv kiam ua rau hmoob haiv tuag thiab ua rau hmoob tau tawg ri mus nyob thoob lub ntiaj teb, tsob hmoob tuav tsis tau lub hwjchim hmoob nto moo lug muaj nrig ciam dej ciam av, thaum kawg haiv hmoob thiaj qaug sawv tsis ntseg rov los tuav cawm tsob noob moob.
Yog li no, peb hmoob txhua leej pom meej kev sib pab ntawm neeg ntiaj teb tau qhia meej rau hmoob tias, hmoob thiab lwm haiv neeg lub siab txoj kev pab neeg sib txawv deb npaum li cas…
Hauv qab no yog kev tshab txhais sib piv txog txheej xwm keeb kwm ntawm hmoob thiab lwm haiv neeg kev sib pab/sib cawm txij li keeb puam puas xyoo dhau los nyob Esxias.
 • Nyob Hmoob qub teb chaws ntuj Tuamtshoj, hmoob pab txhua hom neeg kom sawv daws muaj liaj teb ua noj, muaj vaj tsev zej zos nyob ua neej, tab sis, nywj keeb “Hajn” uas tom qab lawv qhau teb chaws Peb Hmoob lawm, lawv sawv los muaj hwjchim tseemfwv nyob Tuamtshoj.
Tsav neeg no pab lwm nywj keeb thiab pab hmoob ces yog tseg hmoob txoj sia kom los ua taus lawv qhev, kawm lawv lus, coj lawv cai, sij lawv txuj ci, txhawb lawv cov Hajn no kom muaj hwjchim tsheej nom tsheej tswv nyob tuam tshoj tiam tag los tiam tuaj.
Lub sij hawm ntawv, tus hmoob twg tsis ua li hais, Hajn yuav tsum muab tua pov tseg, lawv tseem muab tej me nyuam tub hmoob sam noob qes tag, thiab lawv tseem quab yuam poj hmoob/ntxhais hmoob kom los ua suav Hajn poj niam thiab yug lawv me nyuam.
Dhau ntaw, cov hmoob khiav dim thiaj hla mus ua neeg kwm siav nyob qab tswj hwm hauv lwm haiv neeg, thiab hmoob thiaj yuav tsum poob teb chaws li niaj hnub no.
Hajn tus cai no, tsav neeg hmoob yeej yuav tsis muaj hnub zam txim tau rau lawv tus cwj pwm lim hiam vaub tsuab qias neeg nyob rau hmoob/hajn tej keeb kwm no kom txog hnub lawv yuav tsum thaj tsob nws lawv txoj kev phem, kev txhaum los thov kev zam ntxim ntawm Haiv neeg hmoob.
 • Nyob nplog teb, tsav neeg hmoob tau cawm neeg Fab ki, Neeg Asmelikas uas tuaj tsim teeb meem rau sab tebchaws Esxia.
Hmoob tau pab cawm lawv kom dim kev tuag thiab kev raug tsim txom los ntawm lawv tus yeeb ncuab, ntawm hmoob txoj kev sib pab no yog lub siab ncaj ncees dawb huv, hmoob tsis tau yuav tos ib yam txij ntsig rov los ntawm txoj kev pab. Hmoob tsis tau yuam kom lawv los ua hmoob neeg los sis kom ua hauj lwm rau hmoob, tab sis Fabkis thiab Asmelikas lawv cawm kom hmoob dim txoj siav ntawm lawv tej kev tuaj tsim teeb meem thiab coj hmoob mus ua lawv neeg. Lawv coj hmoob mus ua lawv hauj lwm, mus ua lawv tub teg tub taws kom ntev mus hmoob ploj tuag txhua yam puav pheej uas qhia tias hmoob yog hmoob.
Cov neeg nplog kiag hauv tebchaws kuj siv hmoob roj kib hmoob txhav, lawv txwv txiav tsis pub hmoob muaj txwm sim kawm hmoob moj kuab txuj ci kom txhawb tau hmoob kev vam meej, thiaj kom tom ntej hmoob nrog tau nplog tswj hwm tau daim av Lostsuas. Txhua zaus muaj tsam txwv rog loj thiab me nyob hauv lub teb chaws Lostsuas, hmoob yog cov siv zog tshaj txog rau sab muab roj ntshav thiab txoj siav tuag nchuav pua daim av Lostsuas no los lawm ntau tiam neeg.
Hmoob muaj peev xwm nres theem yeej txhua ntsuj rog txhav nqos teb chaws xws li: rog fabkis sau se, rog CIA thiab tom qab rooj rog Nyablaj tuaj txhav nqos tebchaws Lostsuas, tab sis tsoom neeg nplog lub siab phem, siab nqaim yeej tseem saib hmoob tej txiaj tsim no tam plua av xwb.
Tam sim no, daim av Lostsuas uas pej xeem txhua tsav neeg tau muab roj ntshav txoj sia pua rau haiv neeg kom muaj kev twm ywj tim pheej txheej (independence) thiaj raug lwm haiv neeg tuaj nrhuav nyiag txhua yam koov luaj sim uas tsim nuj, raug nqis nyhav hauv teb chaws Lostsuas mus lawm du lug. Ua rau txhua nywj keeb haiv hauv teb chaws Lostsuas tsis tshuav ib yam dab tsi tsim nuj los puab txhawb lub neej tsim thaij txhawb tsav kho haiv kom vam meej nce qib, niaj hnub no, tseem fwv nplog thiab pej xeem Lostsuas thiaj nyob rawv hauv kev cawm dim ntawm tsoog neeg ntiaj teb lawm xwb.
 • Nyob Nyablaj teb (Vietnam), peb hmoob kuj yog npoj neeg siv zog pab tsoom neeg nyablaj raws li kev los thawj luag nyob ua phooj ua ywg, tab sis nyab laj cia li yuam kom tsoom hmoob no mus ua neeg nyablaj. Lawv yuam kom hmoob tso hmoob txoj kev ua haiv hmoob tseg, thiab lawv txwv tsis pub hmoob kawm hmoob li txuj ci ua zoo tib yam li Nplog thiab Suav (Hajn) tus cwj pwm thiab ntag.
Nyablaj txiav hmoob txwm sim kev coj raws hmoob moj yoog qauv lw, lawv txwv txiav hmoob kev cai cagku yuam hmoob mus coj lawv li cai, yuam kom cov hmoob no mus noj peb caug raws li nyablaj rau puag thaum lub 2 hlis ntuj.
Nyablaj tej cwj pwm quab yuam saib hmoob tsis tsim nuj no yog npaj hloov kom hmoob txhob sib txheeb kev ua koob tsheej raws hmoob li keeb kwm, lawv xav ua kom npog tau hmoob tej xeeb leej xeeb ntxwv yug nyob nyablaj teb tsis txhob paub taug qab haiv hmoob thiab plam haiv mus li.
Nyablaj cia hmoob ua laj kab thaiv suav tuamtshoj kom haiv neeg nyablaj tau zoo ua neej kaj siab, tab sis nyablaj yeej tsis muaj tso hlub pom txog hmoob tej roj ntshav thiab lub neej txoj sia tau muab tiv thaiv pov hwm daim av.
Lawv tseem ntsim teeb meem txwv hmoob kev ua neej thiab nrhiav teeb meem tau ntes hmoob tua pov tseg kom ntiaj teb hais tsis sawv/hmoob hais tsis taus.
 • Nyob rau Thaib teb, hmoob pab thiab thaiv ciam dej ciam av los txog niaj hnub no, thiab pab thaib yam dawb paug raws tus zoo pej xeem kev thaj tsob txog haiv neeg kev ruaj ntseg. Txhua ntsuj rog hlob/yua, hmoob yeej tau sawv nrog tseemfwv thiab pej xeem txhua nywj keeb hauv Thaib teb tiv thaiv daim av Thaib, tab sis tseemfwv thaib tseem ntia hmoob yog tus kab mob qais neeg heev nyob Thaib teb chaws.
Tam qab tebchaws thaj yeeb, tsoomfwv Thaib muaj cwj pwm phem qias neeg kawg rau hmoob, lawv pom hmoob txom nyem, ua neej poob qis, tsoom fwv Thaib thiab tsoom neeg nplua nuj kuj tau haub yaum hmoob mus rau ntau yam teeb meem xws li tsim teeb meem ntxeev tebchaws kom txhaum cai ua chaw ntxub rau tsoom nywj keeb Thaib teb, thiab kom tseem fwv muaj cai caum hmoob tua li tej tsiaj.
Tsoom hmoob uas tsis kam nkag rau tus tom txwv phem ntawv, tseem fwv tau tso tej nom kab theem yau xws li tub ceev xwm pwj cheeb thiab cov neeg nplua nuj mus haub yaum ntxias kom lawv ua lag luam txhaum kev cai lij choj. Tseemfwv mam tso tub peeb zeej/tub ceev xwm mus tos hmoob kev tua pov tseg kom hmoob hais tsis sawv/ntiaj teb liam tsis tau.
Thaib txoj kev pab hmoob yeej muaj cwj pwm lim hiam, phem qias neeg tsis swb lwm lub tebchaws hmoob tau mus kwmsiav.

Tim Hmoob Tus Txhamceem Phem

Hmoob tus cwj pwm txhamceem twmxeeb twm zeej, lub siab ntshaw noj kheej kuj yog tus vijnpog phem ua rau hmoob plam haiv poob tebchaws, txawm yuav thaum twg, qhov twg los xij, yog muaj yeeb ncuab xav nrhuav hmoob kom tuag haiv mus, lawv tsom kiag hmoob lub hlwb no los ua kom tau txiaj ntsim tig rov nrhuav hmoob.
Yeeb ncuab yeej tshaj lij paub hom hmoob muaj hom xeebceem lihais los no zoo tias yog lawv xyeev nom, nyiaj thiab tsa hwjchim rau cov hmoob zoo li no xwb. Hom neeg coj li no yeej ua kom tau txhua yam pub rau luag kev tim tsum, thiab lawv yeej kam lees txhua ua txhua yam luag txib. Yeeb ncuab paub meej kawg kiag tias yog tsav tsa hom hmoob no los muaj hwj chim lawm, luag yuav ###### tau hmoob mus hwm thiab thawj yoog luag kom tau. Hmoob raug teeb meem ua ntu zus thiab thiaj plag taw poob ciaj qhev rau tus xwm txheej no txhua tiam.
Ua ke ntawm, kev siab hlob ntshaw noj kheej kuj yog teev zooj ntawm kev tswj haiv hmoob kom quaj ntseg, hom hmoob muaj lub siab nqaim li no tsis ntse txog qhov pom tob thiab cij tau dav kom pov puag tau txhua tus hmoob thiab coj tsis tau kom haum pej xeem thiab yeej laj mej pej xeem lub siab los ncawg hwm nws. Hom thawj coj kab theem no, nws tseem tsuas paub saib dej ua ntu saib neeg ua plu, nws thiaj muab tus tsis txawj ntse los tsuav txheeb thiab swm nws xwb los tuav pej xeem; thaum tus neeg tsis txawj ntse, nws lub siab twm xeeb, lub hlwb tsiv nruj quab yuam thiab kauj nyem pej xeem dhau cai, tsis paub txog kev ncaj ncees. Pej xeem thiaj hwm tsis tau tus thawj no, hmoob thiaj tawg ua ntau pab pawg rau luag lwm haiv neeg khaws siv.
Qhov phem tshaj plaws yog thaum hmoob tawg ua ntau pab lawm, yeeb ncuab tau zoo siv tomtxwv rhuav tseg txo hmoob yooj yim heev rau kev muab hmoob roj kib hmoob txhav li peb txhua tus hmoob pom thiab ntsib kiag ntawm hmoob lub qhov muag ua ntu zus los no.
Tim hmoob txoj kev txawj ntse tsis zuag
Lub neej hmoob dhau los lawm, hmoob poob kev txawj ntse txog kev ua thawj tswj. Hmoob tsis muaj lub niam tswv yim “zeem muag” thawjsim coj pug kom haiv txeem txhua tus tom txwv phem ntawm haiv hmoob tus yeeb ncuab.
Hmoob tsis muaj lub lijxeebsim (philosophy) npaj cawm haiv hmoob kom nyob dhau txhua nywjsim (source of causes) txheej xwm ntiaj teb kev sib nyom, kev sib ntxeev, kev sib huab noj, huas nyiag txuj ci laj lim tswv yim. Tus xwj xwm ntawm tsoom neeg ntiaj teb zoo li no, tsob noob hmoob thiaj muab tsis mus lwm haiv neeg, hmoob thiaj dhau mus ua neeg poob qab lag ntseg,dig muag. Txog theem no, hmoob thiaj koob xuam yuav tsum tau mus thawj lwm haiv neeg nyob cawm txoj sia ib tiam dhau tiam los txog hnub no.
Txhua tus hmoob thiaj poob txuj ci, poob kev txawj ntse tshaj lij kob xwb, kev ua neej ntawm tsav neeg hmoob poob qis caum tsis cuag neeg ntiaj teb txoj kev vam meej. Hmoob pej xeem tau rim us nyob thoob ntuj ua lub neej txom nyem ntshaib nqis, khaub hlab nyho thiab npaj tsis muaj peev txheej (treasure), zim phaj pav (economic), los txhawb me nyuam hmoob kom nrog ntiaj teb no yub zeej sib tw kawm txawj ntse, hmoob tej me nyuam ntau tiam poob qab rau fab txuj ci kev laj txheej tshaj lij kob xwb. Hmoob txoj kev ua neej nrhiav noj, nrhawv teej nyob raws neeg ntiaj teb thiaj poob qab zoo li tam sim no peb pom thiab paub txhua hnubno.
Dhau ntawv kev txawj ntse, hmoob kuj tsis tawv khov nreb nreeg txaus thiab tsis txawj ntse tob txog kev cwj pwm fai kom muaj qib txheej zias meej tseeb coj los las thaiv pov puam nywj keeb hmoob. Hmoob txheem tsis dhau thiab khiav tsis dim txhua yam teeb meem uas lwm haiv neeg tau nquab yuam txim txom, rhuav tua hmoob kev ua neej tiam dhau taim. Txhua tiam, Hmoob tej poj niam me nyuam-hmoob hlub tshaj plaws thiaj raug luag tsim txom quab yuam, caj tsuj phem tshaj tsiaj lawm, txhua hnub txhua hmo, poj niam me nyuam hmoob ua neej tuav plig rawv nyob hnub xam hnub.
Hmoob txhua tus ua lub neej puas hlwb, poob plig, txawj thiab ntshai ua npau ntub txhua hmo thiaj ua rau tsav neeg hmoob ua lub neej tsis muaj kev kaj siab. Hmoob tsis muaj ib lub caij nyog nyob thaj yeeb nrog luag tau zoo, nyob zoo, noj, hnav txaus siab li lwm haiv neeg, thiab hmoob tau ntsib kev kho siab, kev sib nco los ntawm txoj kev yuav tsum tau sib ncaim, sib plam kwj tseg tij, tso neej tsa thiab kev phooj ywg nrog lub los kua muag. Hmoob mus nyob qiv luag toj yug yaj qiv luag tebchaws tu tub tu kiv, tej me nyuam hmoob ciaj los nrog lub neej txuam yuav txuam tsoos ntsuav, hmoob tej me nyuam thiaj plam keeb kwm caj ces tsis paub txog kev tsim nuj ntawm haiv hmoob thiab lub npe hu ua hmoob.
Hmoob tej txij nkawm tau mus xyaum lwm haiv neeg txoj kev txij nkaum ua neej yuam kev nrhuav, lub neej sib qaws pib txoj kev ua txiv nkawm sib hlub, sib swm, sib hwm thaum pib thiaj los xaus rau lub neej lwj siab ntsuag txij ntsuag nkawm. Tsoom hmoob ntau pua txhiab yim neej, tej me nyuam thiaj ua ntsuag ciaj tsis muaj niam/txiv pab txhawb, cob qhia raws hmoob cagku moj yoog qauv lw ntawm haiv neeg hmoob keeb txheej keeb kwm thaum ntxov.

Tus Cag Cawmseej Haiv

Tseem ceeb heev rau txoj kev sawv ciaj haiv neeg kom muaj kev thaj yeeb, muaj kev fauj xeeb(safety), muaj kev txawj ntse tob rau fab kev tswj hwm tus kheej thiab tswjkav teb chaws thiab kav tswj noob neej yuav txuab tsav sim(plants, animas,others living things) yog cag mooj kav sim(religion). Mooj kav sim nyob ntiaj teb, noob neej ntau haiv neeg kuj muab feeb meej ua tswv ntuj tug thiab teeb txhua yam txuj nyob hauv tus cag mooj kav no tis ua tswv ntuj lus tsim nuj “Vaj Lus Kub”, (Bible) cob qhia noob neej txog kev ncaj ncees. Qhov tseeb ntawm Mooj kav sim li txuj ci yog kwb teem (record) tseg lij xeeb sim laj lim tswv yim neeg ntse zoo thiab tsim nuj los taw qhia noob neej yub zeej kom txhawj ntse thiab muaj xeev xav leej tseeb txog kev coj ncaj ncees muaj ntsiab lus hu tias Cag mee j xeeb keeb (The Human Characteristic). Nyob rau ntau lub teb chaws, neeg muab lub lij xeeb sim no los cob qhia neeg raws txuj thawj sim (Leadership characters) kom tsoom thawj coj pom meej txog txiaj ntsim ntawm kev coj ncaj ncees. Txhua txhua haiv neeg thiaj muab cag meej xeeb keeb “mooj kav sim” saib ua ib nqi tseem ceeb hauv puav pheej haiv. Tab sis kuj muaj ntau haiv neeg muab cag meej xeeb keeb thiab kev cawm seej ntawm fab ntsuj plig coj los do sib xyaws hu ua mooj kav sim, ua rau noob neej thiaj muaj teeb meem kev nkag siab meej tseeb txog moojkavsim.
Ntau lub sij hawm dhau los, neeg ntiaj teb thiaj sawv tsam txwv rog mooj kav sim, thiab ntau lub teb chaws tau tso cai xyaum ntau tus mooj kav sim kuj muaj kev sib cov nyom, sib cav, sib ceg txog rau kev sib ntaus sib tua neeg tuag lawm coob.
Qees lub tebchaws kuj tau siv tus cai no los txhawb kev kiv nta haiv coj mus xyaw liaj txheej txheeb meem fai, cov teb chaws/haiv neeg coj li no, lawv tus tuam thawj coj lub teb chaws yog tus tuav txhua fab cag cai tswj/kho nws tsav neeg koom haiv.
Tom qab Tebchaws PebHmoob lawm, hmoob tau plam txoj kev cob qhia kab theem thawj coj thiab lub niam tswv yim tswj haiv “txheeb meem haiv thiab laj txheej keeb kev ua tswv teb chaws” lawm. Thaum hmoob plam tus cag cawm seej no lawm, hmoob lub hlwb tsis tus, hmoob thiaj ua txhua yam raws xeeb ceem ntawm tus kheej xwb, ua rau tsoom hmoob lub neej mauj kev phom sij, lwj liam tsis paub kev raug kev txhaum. Hmoob kev ua neej tsis muaj hom phiaj, hmoob tsis paub qhov yog thiab qhov txhaum neeg lub siab.
Hmoob tsis pom yam phem thiab tsis txawj los zeem meej yam zoo, txhua yam hmoob ua txhua hnub yog kev ywj ua siab, ywj txheej xwm xwb. Thaum no thiaj txhais meej tias hmoob ntsib dab tsis hmoob khaws yam ntawv siv tas pov tseg thiab ua txhua yam los ntawm kev seem tes, kevhaum xis siab tus kheej xwb tiag.
Lub yees sim hmoob kev to taub txiv li no xwb, hmoob coj nyaum, tsiv nruj piv tsis txawv cov neeg poob phem tu caj ces keeb kwm lawm, hmoob tsis txawj hlub tus kheej, tsis paub txhuag nws lub cuab yim neej thiab lub meej mom tib neeg tseem ceeb paub tab tuav cai lawm. Hmoob kam lees siv txhua yam cai mus ti nkaus txog qhov mus yeem khaws tsiaj cai los siv rau lub neej cuab yim li lawm, nws tsis nco txog kev tsim nuj ntawm sam xeeb leej tib neeg li meej mom.
Hmoob tsis muaj lub siab zoo, lub hlwb ncaj ncees raws lub ntuj tsawb tsim rau zeej sim, thiab hmoob tsis ras nco txog txoj kev thiab tus qauv lw kev tsim txiaj ntawm hmoob caj ces poj/yawm tau cob qhia hmoob ua neej kom noj sib pub, nyob sib cawm. Thiab kom hmoob ua neej sib hlub, sib pab ua neej raws keeb kwm, yoog caj ces keeb ncau ntawm nywj keeb hmoob tom qab hmoob tej nia/txiv, poj yawg tau xaus lawv txoj sia, tsav neeg hmoob thiaj nyob muaj koob nto moo raws li keeb kwm caj ces hmoob txhawv nyob ntiaj teb.
Tsis tas li xwb, thaum poob cag txuj keeb kwm lawm, peb hmoob thiaj xeeb tshwm muaj tus xeeb ceem lig hiam siab hlob mus rhuav tseg nroj tshuag xyoob ntoo tsis nco ras xeev tias yuav txhuag thiab khuv xim, txov zoov txov tsuag tsis raws ntua tim tsum (need), tua me ntsiaj nrua qhuab tsavsim nruab dej tsis lees paub txog txoj cai pov hwm tsom kwm. Hmoob tus xeeb ceem phem qia neeg no ua rau txhua tsav neeg tuav cai tswv teb chaws ntxub tsav neeg hmoob thiab saib qis lub npe hu ua hmoob. Luag txhua haiv paub txog hmoob, hnov hmoob lub npe thiaj muab hmoob liam mus ris lub be phem uas txhua haiv neeg ntiaj teb tsis xav hnov, tsis kam lees yuav, ua rau bmoob lub koob meej keeb kwm zoo tsim nuj ploj mus. Hmoob lub meej mom, thiab hmoob tej kab lim kev cai, moj yoog qauv lw cagku muaj meej thawj thiaj poob tag nro ua rau hmoob lub npe piv tsis tau tej nyuam tsiaj liam moj.
Hmoob lub siab hlob no, coj tsu txham ceem kub ntiav, phem lim hiam rau tej tsiaj txhua tsav yam, hmoob noj thiab tsis noj los, hmoob yeej yuav tsum tuakom tej me tsiaj tuag mus siab thiaj nqig, thiab hmoob siv tas thiab siv tsis tas los yuav tsum ntov txo tej me xyoob ntoo nyob xyaw hmoob.
Kev tawm rooj must sham zoov tsham tsuag thaum twg me tsiaj nruab nrag los yeej pom tsis tau ua plooj liam twb yuav rawm maj tua, thiab tej me kab nruab dej xws li me khawj khaum, qav, ntses xuas kuab log, nrho hluav tws xob hlawv kom tuag tu noob sawb keeb hlo thiaj zoo siab.
Tej xeeb ceem phem li hais los no, hmoob yuav ua tsis tau tswv dej, tswv av, thiab hmoob kav tsis tau liaj ia tebchaws, tuav tsis nyog lub sam xeeb thawj coj, hwj tsis tsum cag ku lij choj, tswj tsis tau zeej sim-txuab sim-luaj sim thiab yuav sim txhua keeb luj sim pheej thiab lwm nywj keeb ncoo haiv hmoob kiag nawb mog.

Kev Ciaj Haiv


Hmoob yog xeeb zeej (human) ntuj tsim rau ntiaj teb, hmoob muaj txhij moj yam thiab yam ntxwv muaj kev ciaj sia tsis txawv lwm nywj keeb (ethnics) kiag. Thaum tsav neeg hmoob yuav ploj tag nws kev xauv xeeb (birth) tshwm sim raws cag luj sim keeb txhawv sim (suorce of nature creation), hmoob thiaj yuav tau tig rov los cawm thiab tuav nws li keebcag cajhlav kom rov muaj nyob ua puav pheej nrog ntiaj teb txhuas ntxiv mus.

Kev tsa haiv hmoob thiaj yog lub hom phiaj tseem ceeb rau tsob noob hmoob, Txoj fai tsa haiv hmoob yog tib tus cawm seej yuav cheem tau tsav neeg hmoob thiab lub npe hu ua hmoob kom txhob ploj yaj hauv lub ntiaj teb no mus xwb.
Tsob noob hmoob tshwm sim xws nkaus li lwm nywj keeb txhua haiv neeg, hmoob yeej xauv xeeb raws cag luj sim (nature rule) kev txhawv keeb txhawv tiam hlav caj nrhau ces nthuav ri ciaj sia nyob saum daim luaj pua. Kev tsim nuj muaj nqi ntawm tsob noob hmoob yeej tsis swb txhua nywj keeb neeg, kev ua neej raws sim neej ntawm txhua tus hmoob los yeej tsis txawj lwm tsob noob zeej sim txhua nywj keeb.
Yog li no, hmoob thiaj koob xuam yuav tsum muaj keeb kwm nyob ntiaj teb txuas mus kom txog hnub txhua zeej sim xaus neej nyob ntiaj teb, lub npe hmoob yuav tsum hum us kom txog hnub tsis muaj teev tshav ntawm caj hlav keeb ncau tsob noob hmoob nyob saum daim luaj pua mus ntxiv lawm.

Tam sim no kiag, thiaj yog lub caij hmoob txhua tus tig kom tag nrho los txhawb lub npe hu ua HMOOB kom rov ciaj haiv neeg nyob nrog ntiaj teb mus ntxiv, Tseem ceeb tshaj plaws, hmoob txhua leej rov los koom nyob hauv qab lub npe haiv hmoob kom muaj meej mom sawv sib txig fim neeg ntiaj teb txhua nywj keeb, thiab kom tsav neeg hmoob/haiv hmoob muaj peev xwm siv lub npe haiv hmoob sawv nrog ntiaj teb cog phooj ywg, tsav txhawb hmoob moj kuab txuj ci uas yog tus yuam sij kev vam meej ntawm hmoob txhua leej kev ua neej. Hmoobtxhua tus sawv hauv lub npe haiv hmoob tawm tuaj mus koom ntiaj teb kev lag luag kom txhawb tau tsav neeg hmoob kev ua neej fab zim phaj pav, zim phaj txheej rov los txhawb lub npe hmoob thiab txhua leej hmoob kom tsis ntshaw lwm haiv neeg kev ua neej mus ntxiv.

Hmoob yuav rov ciaj haiv tau, hmoob yuav tsum muaj keeb kwm, muaj ciam teb chaws, muaj phuav pheej haiv (national symbolisms), muaj cag ku moj yoog qauv lw (culture/traditions), muaj twj chim qauv chiv haiv (national trademarks), muaj cag leej keeb kum (constitution), muaj tseem fwv (government), muaj cag ku lij choj (Social regulation), muaj liaj txheej txheeb meem (administrations regulatory) thiab muaj txuj ci keeb haiv .etc…

Txhua yam hais los thiaj yog ib haiv neeg raug raws cai kom tsoom neeg txhua haiv thiaj yuav kam thaj tsob raws cai ua haiv neeg nyob rau lub ntiajteb. Lwm haiv thiaj mam pom zoo kom hmoob muaj cai nrog txhua haiv neeg cog kev phooj ywg, cog kev lag luam thiab cog kev sib pauv hloov txuj ci haiv raws li kev cai ntawm ib haiv mus rau lwm haiv.

Hais txog keeb kwm hmoob yog nqi tseem ceeb, hmoob yuav tsum tig kom pom meej tias haiv hmoob txhawv nyob rau thaj av Tuamtshoj. Ntau txhiab xyoo dhau los, hmoob tau nrog nywj keeb hajn sib tw ua vaj nyob toom niam av tuamtshoj los txog ntua rau thaum cov Hajn tau txov hmoob vajn txwv (king), qhau haiv hmoob thiab txeeb hmoob teb chaws, peb haiv hmoob nrog rau txhua yam puav pheej haiv tau raug rhuav puas tsuaj tag suaj kaum.
Teb chaws hmoob poob, haiv hmoob xaus thiab tsoom hmoob tau tuag, zeej tsoom hmoob tau ntsib kev quab yuam, caij tsuj, tsim txom, hmoob thiaj pib tawg ri ua ntau pua pab khaiv zam txoj kev rhuav tshem ntawm cov Hajn mus lawm deb ntawm hmoob daim av zuj zus.
Ntau tiam dhau mus, tsoom hmoob feem yog cag keeb neeg noob nom cag tswv ntawm haiv hmoob thiaj tau hla hmoob daim av mus ua neeg poob teb chaws los txog niaj hnub no, thiab tsoom thawj coj hmoob no tau tso lawv daim av nrog lawv hmoob pej xeem huab hwm nyob rau hmoob lub teb chaws tuam tshoj los txog niaj hnub no.

Zim txwv no yeej dhau los lawm ntau pua xyoo, tab sis pej xeem huab hwm hmoob tseem muaj ntau roob leej neeg nyob khov kho tuav hmoob lub npe tseg rau Tuamtshoj, Tab sis vim txoj kev raug yuam kom hmoob Tuamtshoj yuav tsum mus yoog coj Hajn tej cag ku lij choj, moj yoog qauv lw. Thiab cov Hajn no tseem yuam hmoob hloov txawj moj kuab txuj ci, lus tib si nrog rau tej keeb kwm koob tsheej tsiab paj tsiab peb cawg txhua yam kom mus yoog li Hajn, tsoom kwv-tij hmoob Tuamtshoj thiaj tsis sib thoob lus tag, lawv lub paj tsiab peb caug thiaj nthuav rag rau thaum lub 2 hlis ntuj li cov Hajn lub xyoo tshiab.

Lub ntiaj teb txawm yuav ncig mus lawm pes tsawg ncig, sij hawm thiab txheej xwm ntiaj teb txawm yuav hloov mus lawm npaum li cas lawm los xij, hmoob yeej tseem yog tug yug koom roj koom ntshav. Tsob noob hmoob yeej nco qab ntsoov lub npe hmoob tsis ploj, txawm haiv hmoob tau raug tsoom neeg phem no txov lawm npaum li cas los xij/tsav neeg hmoob yeej tseem tsob zeem thiab ntoo rawv lub npe “PEB HAIV NEEG HMOOB” tsis nrauj.
Hmoob zeej tsoom txawm yuav rim us thoob lub ntiaj teb txhua kaum dej kaum av lawm los, peb hmoob tseem nco qab ntsoov tias peb yog neeg hmoob. Txawm yuav sib ncaim lawm pes tsawg pua txhiab xyoo mus nyob qhov twg lawm los, peb hmoob yeej tseem nco qab ntsoov sib hwm, sib hlub, sib khuv xim thiab sib pab kom txog hnub tsis muaj lub ntiaj teb.

Thaum tsav neeg hmoob tseem tseem ceeb tsim nuj npaum li no, tsoom hmoob uas muaj lub zeem muag tuav tsoom hmoob kom rov koom npoj ncoo haiv thiaj tau tsim muaj puav pheej haiv hmoob txhij txhua rov npaj tseg rau tsoom hmoob thoob ntuj los koom txoos tsa kom haiv hmoob ciaj sia sawv ruaj ntseg nrog txhua nywj keeb neeg sib tw ua neej ntoj kab txhua hmoob li keeb kwm mus lawm tom ntej.


Kwb teem & teeb txheeb los ntawm


Yaj tshaj Koob.#2 therOOts

therOOts

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 99 posts

Posted 12 March 2013 - 03:42 AM

phoojywg koj sau ntau dhau, tsi muaj caij nyeem li lawm os, lwm zaus sau kom tsawg me ntsi nawb.

#3 HMOOB_Yaj Tshaj Koob_*

HMOOB_Yaj Tshaj Koob_*
 • Guests

Posted 13 March 2013 - 03:30 AM

phoojywg koj sau ntau dhau, tsi muaj caij nyeem li lawm os, lwm zaus sau kom tsawg me ntsi nawb.


Haj haj haj yog kawg, kuv sau rau cov xav nyeem xwb ov.

Yaj Tshaj Koob

#4 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 21 March 2013 - 01:50 AM

Yog koj muaj lus nug Yaj tshaj koob sau ntawv tuaj sib tsham tau rau.

hmoobcawmseej@yahoo.com

#5 HMOOB_koomsiab_*

HMOOB_koomsiab_*
 • Guests

Posted 08 April 2013 - 09:03 PM

Haj haj haj yog kawg, kuv sau rau cov xav nyeem xwb ov.

Yaj Tshaj Koob

"yajtshajkoob"
koj lub laj lim zoo kawg ; tab sis tu siab vim tseem tsis tau muaj coob leej xav txog haiv li koj hais hmoob tseem tab tom vwm huab tais nyiaj xwb
twb tsis hais yuav los teeb phaj cob sau hmoob li haiv tus tau muaj txiaj ntxim dhau los hmoob tseem muab lub qe thiab muab kiag nws tus duab mus ntxias yuav nyiaj lawm ; ntshe yuav ceeb laj pom hmoob sawv ciaj haiv os phooj ywg kuv mas txaj...................muag kawg .hais txog koj cov nis lus sau hauv no mas 1000/1OO kuv xav kom tshwm sim kiag wb lau.....

#6 HMOOB_HlobVajPov_*

HMOOB_HlobVajPov_*
 • Guests

Posted 22 April 2013 - 03:25 AM

Nai Phoo Vaj Pov verse JesusHOT TOPIC !!!!

Thov nej tus ntseeg thiab tus tsis ntseeg caw mus nrog peb sib koom tswv yim nyob rau hauv lub

Forum hus ua "Nrhiav Kev Ntseeg & Hmoob tus cawm Seej."

Peb yov sib tham hais txog Nai Phoo Vaj Pov thiab cov Xib Fwb dag muaj ntau leej ntau tus hais txog tia

Vaj Pov raug dab txim txom.

Cov lus ntawd yog dag los yog tiag, caw nej tuaj koom tau thiab nrog peb taug cov us xaiv lus dag ntawd.

Nej leej twg muaj tswv yim los tuaj koom peb tau ib yam nkauj lis thiab.

Reply to this topic  


1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users