Jump to content


Hmoob Tus Cawm Seej


103 replies to this topic

#1 HMOOB_Taw Qhia Hmoob_*

HMOOB_Taw Qhia Hmoob_*
 • Guests

Posted 10 October 2012 - 08:42 AM

Nyob zoo cov me nyuam Hmoob,

Nej tau mus muab luag niam luag txiv hu ua niam thiab txiv. Nej tsis paub tias txhuas Tsob neeg nyob rau ntiaj teb no nyias muaj nyias tus cawm seej no los. Lub sijhawm Tswv Yexus los, nws tsob neeg (cov neeg tawv dawb) tau mus muab luag hu ua niam thiab txiv ib yam nkaus li niam no peb Hmoob muab luag niam luag txiv hu ua niam ua txiv thiab. Nws thiaj li hais los lus tias nws los coj nws cov Yaj rov qab, vim Tswv Yexus yog cov neeg tawv dawb tus cawm seej. Nws tsis yog nej Hmoob li tus cawm Seej mog. Tau 2000 xyoo tas los no Tswv Yexus tsuas ua rau cov neeg tawv dawb vam meej xwb tsis yog ua rau nej Hmoob vam meej mog. Vim licas cov neeg tawv dawb thiaj li yog cov neeg ua vam meej thiab tsim tau txhua yam, es ho tsis yog lwm hom neeg? Vim lawv tus cawm seej nqis los tsim kho lawv tsob neeg. Thaum nej tus cawm seej nqis los ces nej yuav txawj vam meej tuaj mog cov me Hmoob tsis tau pom kev. Tus tswv tsim txhua tsob neeg thiab txhua tus neeg muaj vaj huam sib luag ib yam nkaus, tiam sis nyias muaj nyias sijhawm tswj thiab pab lub ntiaj teb xwb. Txog nej zeeg ces nej tus cawm seej nqis los tso thiab txhim kho nej xwb mog. Thaum nej tus cawm seej yuav nqis los ces nej cov neeg Vwm ib yam li thaum ub cov neeg Isreal vwm. Thaum vwm tas ces nej mam li pom kev, thaum pom kev ces mam li txawj ntse thiab paub nrog luag ua lub neej vam meej tuaj.

#2 HMOOB_Qhia qhov tseeb_*

HMOOB_Qhia qhov tseeb_*
 • Guests

Posted 10 October 2012 - 04:21 PM

Tus kwv tij tos peb hmoob tsis vam meej los twb vim yog peb hmoob tsis xub ntseeg Tswv Yexus es peb hmoob thiaj li ua neej poob qab lawm los mos koj tsis paub li los. Twb yog vim peb hmoob pheej yuav tos hmoob tus cawm seej es yuav nqis saum ntuj los nrov poog ntxawb ntua ntawm hmoob ko taw tiamsis tsis muaj lawm os lub ntiaj teb no tus cawm seej tsuas yog Tswv Yexus ib leeg xwb os. Vim tam sim no peb hmoob vwm li cov neeg Juda thaum ub es yuav tos lawv tus huab tais uas ya saum ntuj los txawb ntua ntawm lawv ko taw thiab es thaum Tswv Yexus los lawv thiaj tsis paub. Yog koj tseem yuav tos hmoob tus cawm seej ces koj tsis txhob vam lawm os koj cia li txais yuav Tswv Yexus xwb thiaj li yog tus cawm seej tiag.

#3 HMOOB_Taw Qhia Hmoob_*

HMOOB_Taw Qhia Hmoob_*
 • Guests

Posted 10 October 2012 - 07:00 PM

Tus siab kawg uas me nyuam Hmoob niaj hnub muab luag hu ua niam thiab txiv. Mus coj luag dab luag qhua, tsis saib yus li muaj nuj nqis lawm. Muab txoj yug yus, tsuj ntiag ntawm taw. Thaum yus tsis saib yus teej yus tug, yus niam yus txiv muaj nuj nqis, leejtwg thiaj li yuav saib yus muaj nuj nqis os Hmoob.

Thaum twg nej mam li tsim los pom tias nej muaj niam muaj txiv, muaj tus cawm seej ib yam li luag. Tsuas yog nej tsis txhob ntxub thiab thuam nej tus kheej es los txhim kho nej lub neej xwb ces nej yuav ntsa paug ib yam li luag thiab. Qhov nej tuaj kawm ces yog lawm, tiam sis txhob muab luag li los ua nej tug xwb mog. Nej niam nej txiv xa nej tuaj kawm xwb mog, tsis yog kom nej tuaj kawm es yuav muab luag tug los ua nej tug, tsis yog kom nej mus coj luag li dab qhuav, thiab ua luag neeg.

Cov xibfwb tom church thiab txhua tus Hmoob txawj ntse, tsuas paub txij li xyoo 2000 los mus xwb. Vim xyoo 2000 rov tov yog nej tus cawm seej zeeg. Thaum txog nej zeeg ces nej thiaj li pom kev xwb mog Hmoob. Ua ntej ntawv ces nej yog ua luag qhev xwb, thiab luag hais licas nej ua li ntawv xwb. Tom ntej no nej yuav tau kawm, nquag, thiab coj txoj kev ncaj ncees nej luab neej thiab vam meej nrog luag.

#4 HMOOB_Suav Tuam Miv_*

HMOOB_Suav Tuam Miv_*
 • Guests

Posted 11 October 2012 - 04:50 AM

kuv xav paub...peb hmong tus cawm seej yog leej twg tiag? siv yis lov? kuv xav tias thaum cov laus ploj hauv ntiag teb no tag lawm ces cov hluas tsis txawj ua neeb lawm, thaum no kev ntseeg siv yis yuav ploj tag. ho hais txog poj koob yawm txwv mas nyuaj dhau lawm...yuav tau laig tau ua nyuj dab rau lawv. thaum ua tsis thwj lawm tseem raug ploj raug tuag thiab no txaus ntshai heev. hmoob kev cai dab qhuas mas txaus ntsai ua luaj.........vaj tswv, txawm ua tsis yog thiab yuav kev los yexus zam txim rau tib si. lawb dab ntshe zoo dua!

#5 HMOOB_Taw Qhia Hmoob_*

HMOOB_Taw Qhia Hmoob_*
 • Guests

Posted 11 October 2012 - 08:37 AM

Tus Phooj Ywg, tus cawm seej ntawm txhua tsob neeg yuav tsum yog tus ncaj ncees tshaj plaws ntawm tsob neeg ntawv, tus Tswv tus ntsuj plig thiaj li nyob tau rau hauv nws lub cev. Vim li ntawv tswv Yexus thiaj li hais tias nws yog tus Tswv leej tub, vim tus tswv tus ntsuj plig nyob rau hauv nws lub cev. Nej tus cawm seej los ib yam nkaus li thiab. Nws yuav tsum yog tus ncaj ncees tshaj plaws rau txoj cai ntuj.

#6 HMOOB_suav tuam miv_*

HMOOB_suav tuam miv_*
 • Guests

Posted 11 October 2012 - 09:49 AM

tsis nkag siab koj hais txog leej twg tiag thiaj yog tus cawm seej ntawm peb hmoob. kuv tsuas paub tias hmoob tus cawm seej ces yog vang pao xwb. nws nyuam qhuav rov mus lawm ntshe yuav yog 2000 xyoo ntxiv nws mam rov los.

#7 HMOOB_Maum Nyaj Lwj_*

HMOOB_Maum Nyaj Lwj_*
 • Guests

Posted 11 October 2012 - 09:52 AM

peb tus cawm seej ces yog yus niam yus txiv xwb.

#8 HMOOB_Taw Qhia Hmoob_*

HMOOB_Taw Qhia Hmoob_*
 • Guests

Posted 12 October 2012 - 07:57 PM

Suav Tuam Miv, Hlob Vaj Pov nws yog tus nai phong (general), lub hwjchim yog los "pov" puag Hmoob xwb. Nws tsis tau yog tus cawm seej. Tus cawm seej yog tus ncaj ncees tshaj, tsiv nruj tshaj, tiam sis tua tsis tau ib tus Hmoob twg. Nws xum txov nws tu kheej ua ntej txov ib tug Hmoob twg txoj sia. Vim Hmoob no yog nws cov me nyuam xwb. Nws no tsis muaj hwjchim dabtsi yuav ya tau nruab ntug, thiab hais lus ua av qeeg qaws. Nws no yeej cawm tsis tau ib tus tib neeg twg txoj sia rau koj thiab kuv pom, tiam sis nws cawm tau haiv neeg txoj sia (yam siv sijhawm ntev kawg neeg thiaj li pom nws li txiaj ntsim). Nws no zoo li koj thiab kuv, tiam sis muaj lub laj lim tswv yim los txhim kho lub ntuj tom ntej no kom txhob puas tsuaj thiab nce mus ib theem xwb mog. Yog li no luag thiaj hu tias tus cawm seej. Cov cawm seej no, lawv tsis muaj hwjchim dabtsi li, tiam sis lawv tsis yog neeg vwm, lawv yeej paub thiab pom lub ntuj no meej meej kawg li. Tus Tswv yeej xaiv tau lawv los cawm tib neeg.

Sawv daws txhob mus cem thiab thuam Tswv Yexus, vim nws yeej yog tus cawm seej lub ntuj tas los no tiag. Yog tsis cawm ces ntiaj teb yuav puas tsuaj li niaj hnub nim no yuav puas ntag. Yog tsis muaj tus cawm seej los txuas ntxiv (txuas sijhawm rau) lub ntiaj teb no mus ces txhua yam yuav puas tsuaj tas. Ntiaj teb kub ntxhov, ntawm tus kheej, cuab yim neej, haiv neeg, mus ti nkaus lub ntuj, Huab cua, dej, av, nroj tsuag, tib neeg, thiab txhua yam nyob ntiaj teb tsis zoo (pollute) tag li lawm. Tus cawm seej txoj dejnum yog los txhim kho tej no txhua yam.

Maum Nyaj Lwj, Koj hais yog me ntsis lawm. Tiam sis muab hais rau ntawm haiv no ces haiv muaj haiv niam haiv txiv. Ib tsob neeg twg los nyias muaj nyias niam nyias txiv thiab. Tib neeg kiag los ib yam. Lub ntuj kiag los ib yam li.

#9 therOOts

therOOts

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 99 posts

Posted 23 October 2012 - 08:57 PM

GVP, Tsi yog hmong tus cawm seej, tiam si nws yog hmoob ib tus thawj coj ib vuag xwb. Tus cawm seej ruas yog VAJTSWV los yog VajYexus ib leeg xwb thiaj yog tus cawm seej.

#10 HMOOB_cawm seej_*

HMOOB_cawm seej_*
 • Guests

Posted 01 November 2012 - 07:26 AM

http://youtu.be/zIW4_j2g43Q#11 HMOOB_cawmseej_*

HMOOB_cawmseej_*
 • Guests

Posted 01 November 2012 - 07:59 AM

http://youtu.be/uxi0OvjO8SU#12 HMOOB_cawmseej_*

HMOOB_cawmseej_*
 • Guests

Posted 01 November 2012 - 07:17 PM

http://youtu.be/E9Mm0gPNoj0#13 HMOOB_cawmseej_*

HMOOB_cawmseej_*
 • Guests

Posted 01 November 2012 - 07:19 PM

http://youtu.be/tclA43I0j20#14 HMOOB_cawmseej_*

HMOOB_cawmseej_*
 • Guests

Posted 01 November 2012 - 07:25 PM

http://youtu.be/vqloIXLQGAM#15 HMOOB_Hmoob Xav Paub_*

HMOOB_Hmoob Xav Paub_*
 • Guests

Posted 01 November 2012 - 07:29 PM

Peb Hmoob leej twg pua muaj tus paub txog Yaj Soob Lwj? Nws pua yog Hmoob tug Cawm Seej tiag? Yaj Soob Lwj nws los qhov twg los nyob rau hauv teb chaw Nplog?

Raw lis nws txoj dag neeg mas, nws hais tia muaj ob tug tub hlua los saum ntuj los qhia Phaj Hauj rau nws coj los qhia rau Hmoob thiab Pob Thawj. Cov lus nws hais qhia ntawd pua muaj tiag?

#16 HMOOB_haivhmoob_*

HMOOB_haivhmoob_*
 • Guests

Posted 01 November 2012 - 08:02 PM

http://youtu.be/DH6gq3fqwc8#17 HMOOB_Yaj Soob Lwj_*

HMOOB_Yaj Soob Lwj_*
 • Guests

Posted 18 November 2012 - 01:11 PM

Raw lis kev paub tseeb txog Yaj Soob Lwj ( Niam Ntawv) mas nws los sab nyab laj teb los xwb. Yaj Soob Lwj tsis yog nqis saum ntuj los cawm Hmoob los ua Hmoob tus Cawm Seej. Nws tsis yog saub ua yov paub txog lub neej tom ntej. Yov tshav ntuj los nws tsis paub. Yov pos huab los nws kuj twv tsis tau. Yaj Soob yog ib tug neeg ib yam lis Hmoob pej xeem xwb. Thaum lub sib hawm ua tsov ua rog ntawd, Yaj Soob Lwj kuj tau los ua ib lub tsev kheej teev hawm nyob rau hauv teb chaw Nplog. Nws kuj tau mus hais rau Kau Los Nia Vaj Foom kom pab nyiaj rau nws khiav hauj lwm tiam sis Vaj Foom kom nws mus hais rau VP. VP kuj sis tau muab nyiaj rau Yaj Soob Lwj vim VP lawv kuj muaj ib cov nav xwj qhauj txog tus niam ntawv no tsam nws yog Nyab Laj ib tug nav xwj qhauj xwb. Yog lis ntawd lawv thiaj lis sim nws seb nws pua paub nyab laj yov tuaj tua Looj Ceeb thaum twg. Thaum lawv mus nug nws ces nws hais lus tom ntej tom qab ua paj lug hais xwb. Yog lis ntawd cov nom tswv thiaj lis tau xav tia Yaj Soob Lwj yog nyab laj ib tug nav xwj qhauj xwb.

Yaj Soob Lwj hais tia nws cov ntawv Hmoob Phaj Hauj ntawd yog muaj ob tug neeg los saum ntuj los qhia ntawv rau nws rau thaum hmo ntuj ua neeg pws tag nkawv mam lis los qhia paj hauj rau nws. Qhov tseeb tsis yog lis ntawd nawb vim yeej tsis muaj leej twg cia lis lam maub dub saum ntuj los qhia ntawv tau lis. Cov ntawv Phaj Hauj no mas yog ntawv nyab laj nws hus raw lis nyab laj tus nom Ho Chi Minh. Ntawv Phaj Hauj yog ntawv Ho Chi Minh xwb. Yog lis ntawd cov nom tswv nyob rau Looj Ceeb thiaj lis xaj nyob foom tuaj mus tua tsev kheej kom pua ntsoog tag. Yaj Soob Lwj kuj khiav dim mus lawm thiab. Tsis ntev tom qab no lawv thiaj lis muaj neeg tuaj tua tau Yaj Lwj tuag vim lawv ntseeg tia nws yog nyab laj ib tug nav xwj qhauj xwb nws tsis yog nqis saum ntuj los ua Hmoob tus Cawm Seej.

#18 HMOOB_yaj tuamkaub cag txuj._*

HMOOB_yaj tuamkaub cag txuj._*
 • Guests

Posted 26 November 2012 - 07:27 PM

Nyob zoo cov me nyuam Hmoob,

Nej tau mus muab luag niam luag txiv hu ua niam thiab txiv. Nej tsis paub tias txhuas Tsob neeg nyob rau ntiaj teb no nyias muaj nyias tus cawm seej no los. Lub sijhawm Tswv Yexus los, nws tsob neeg (cov neeg tawv dawb) tau mus muab luag hu ua niam thiab txiv ib yam nkaus li niam no peb Hmoob muab luag niam luag txiv hu ua niam ua txiv thiab. Nws thiaj li hais los lus tias nws los coj nws cov Yaj rov qab, vim Tswv Yexus yog cov neeg tawv dawb tus cawm seej. Nws tsis yog nej Hmoob li tus cawm Seej mog. Tau 2000 xyoo tas los no Tswv Yexus tsuas ua rau cov neeg tawv dawb vam meej xwb tsis yog ua rau nej Hmoob vam meej mog. Vim licas cov neeg tawv dawb thiaj li yog cov neeg ua vam meej thiab tsim tau txhua yam, es ho tsis yog lwm hom neeg? Vim lawv tus cawm seej nqis los tsim kho lawv tsob neeg. Thaum nej tus cawm seej nqis los ces nej yuav txawj vam meej tuaj mog cov me Hmoob tsis tau pom kev. Tus tswv tsim txhua tsob neeg thiab txhua tus neeg muaj vaj huam sib luag ib yam nkaus, tiam sis nyias muaj nyias sijhawm tswj thiab pab lub ntiaj teb xwb. Txog nej zeeg ces nej tus cawm seej nqis los tso thiab txhim kho nej xwb mog. Thaum nej tus cawm seej yuav nqis los ces nej cov neeg Vwm ib yam li thaum ub cov neeg Isreal vwm. Thaum vwm tas ces nej mam li pom kev, thaum pom kev ces mam li txawj ntse thiab paub nrog luag ua lub neej vam meej tuaj.

Taw Qhia Hmoob.
Yog li koj hais no ces tam sim no Saub xaiv kaub vaj.Saub xeev xwm vaj.Huab tais tswv mas yaj.Huab tais ntxawg lis.President npis lauj thiab Huab tais txos tsab lawv cov no tab tom niaj hnub vwm niaj hnub qw rau ub rau no niaj hnub no Saub xeev xwm pib ntxias hmoob poj niam Coj mus deev lawm.Huab txos tsab niaj hnub ntxias hmoob tej poj niam mus yuav ua niam loj niam me li lawm.Saub xaiv kaub muab nws poj niam nrauj mus yuav dua 1 tug nkauj mog tim los tsuas tuaj niaj hnub tias yog vaj tswv tus ntxhais yes xus tus muam.
Qhov no puas yog hmoob tus cawm seej twb npaj yuav nqes los ne yom?

#19 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 29 November 2012 - 02:52 AM

Hnub no kuv tuaj saib pom nej tham tau txau ntshai, txaus tu siab thiab txaus hlub....Kuv thiaj lam los hais me ntsis rau nej txhua tus coj mus xav nawb...Txaus ntshais mas yog nej tham txog cov huab tais thiab cov saub uas mus ntxias luag li los ua yus tug kom txaus siab haum plawv...Txaus tus siab no mas yog hmoob yeej tsis paub dab tsi tiag tiag li lawm ntag tshauv kiag ob lub qhov muag lam ntsais xwb tsis paub ua neej li lawm...vim tsis paub xyov qhov twg dag qhov twg tseeb...txhua yam mag hmoob muab nrhuav kev ib tug ntseeg tug lawm...txhua yam mag ntiaj teb cab-cob kom mus yoogh hwm luag ua rau hmoob tsis meej xeeb pemxwv tias dag thiab tiag yog li cas lawm....Qhov txaus hlub mas yog zoo li tej me nyuam tsis paub qab hau thiab tsis pom cai li...nyias hais lus li nyias xav xwb yeej tsis muaj kev txawj ntse thiab kev tshawb fawb txog keeb kwm caj ces mus rau puav pheej tim pheej kom los qhia rau neeg paub tias yus tham txog dab tsi...tsis muaj kev tshab txhais txog qhov yus tau hais tawm kom luag to taub li....nej cov tham no mas zoo li npau suav tsim puag thaum ib tag hmo tsis zoo dab ntub es tseem hais ib kuag lus tuav momtheeb nrog lawm li...Yog hmoob hais cov lus li nej no xwb ces tsis tas tuaj sib cav qhia hmoob hauv no nawb...Vim hmoob yuav tsis muaj hnub khaws tau ib yam coj mus xyaum los sis coj mus siv kom tau txiaj ntsim rau nyias lub neej...Tej no hmoob thiaj ib txwm piv lus tias hais lus tsis mauj qab-tsis muaj hau-tsis muaj paus-tsis muaj ntsis no nawb...

#20 HMOOB_Vam xeeb_*

HMOOB_Vam xeeb_*
 • Guests

Posted 30 November 2012 - 04:49 PM

Nyob zoo cov me nyuam Hmoob,

Nej tau mus muab luag niam luag txiv hu ua niam thiab txiv. Nej tsis paub tias txhuas Tsob neeg nyob rau ntiaj teb no nyias muaj nyias tus cawm seej no los. Lub sijhawm Tswv Yexus los, nws tsob neeg (cov neeg tawv dawb) tau mus muab luag hu ua niam thiab txiv ib yam nkaus li niam no peb Hmoob muab luag niam luag txiv hu ua niam ua txiv thiab. Nws thiaj li hais los lus tias nws los coj nws cov Yaj rov qab, vim Tswv Yexus yog cov neeg tawv dawb tus cawm seej. Nws tsis yog nej Hmoob li tus cawm Seej mog. Tau 2000 xyoo tas los no Tswv Yexus tsuas ua rau cov neeg tawv dawb vam meej xwb tsis yog ua rau nej Hmoob vam meej mog. Vim licas cov neeg tawv dawb thiaj li yog cov neeg ua vam meej thiab tsim tau txhua yam, es ho tsis yog lwm hom neeg? Vim lawv tus cawm seej nqis los tsim kho lawv tsob neeg. Thaum nej tus cawm seej nqis los ces nej yuav txawj vam meej tuaj mog cov me Hmoob tsis tau pom kev. Tus tswv tsim txhua tsob neeg thiab txhua tus neeg muaj vaj huam sib luag ib yam nkaus, tiam sis nyias muaj nyias sijhawm tswj thiab pab lub ntiaj teb xwb. Txog nej zeeg ces nej tus cawm seej nqis los tso thiab txhim kho nej xwb mog. Thaum nej tus cawm seej yuav nqis los ces nej cov neeg Vwm ib yam li thaum ub cov neeg Isreal vwm. Thaum vwm tas ces nej mam li pom kev, thaum pom kev ces mam li txawj ntse thiab paub nrog luag ua lub neej vam meej tuaj.

ua li tam sim no 3 tus tswv cawm seej ho yuav yog leej twg ma ? raws li kuv muab ntsia mas tsis pom muaj li laiv & thaum twg nws mam nqis los ma ? kuv maj maj pom nws lawm na ? 6 qhov tsam 1 pliag kuv ho tuag ua ntej lawm na
tiam no kuv xav hais tias 3 hmoob ces tag li lawm mog, es txhob tos tos 3 tus cawm seej lawm os mog .
yesxus twb tsis yog txhua hom neeg tawv dawb tus thiab, yes xus yog cov neegs Isreal tus xwb , cov neeg sab hnub poob no luaj txawj copy , mas yog li no leej twg txawj copy tau zoo, ces coj los tsim kho ntxiv xwb, thaum tiav tag lawm
ces yam yus txhim kho ntawd yuav yog yam uas zoo thsaj luag li .
Kuv piv txwv no 6 koj = cov dav hlau tua rog Jet engine no twb tsis yog cov neeg Ameskas li thiab ne , txhua txhua yam tam sim no nws yog copy lawm xwb os nawj, tsis hais kev cai dab qhuas los yog ab tsi li
Yog tam sim no leej twg kawm tau tiav ua 1 tug Master copy lawm ces , koj muaj peev xwm ntsia pom thiab tuav tau , cov huab cua uas ya ya saum ntuj tias, thaum twg yog lub sij hawm zoo los phem
yog ua li cas suav ho muaj 1 lub F22 zoo li meskas lub ? lub power uas Haiv neeg suav muaj & kawm tau tam sim no , nws yog kawm thiab copy tau los xwb os cov kwv tij aw!!!

#21 HMOOB_Pab_*

HMOOB_Pab_*
 • Guests

Posted 23 January 2013 - 05:58 PM

Nyob zoo cov me nyuam Hmoob,

Nej tau mus muab luag niam luag txiv hu ua niam thiab txiv. Nej tsis paub tias txhuas Tsob neeg nyob rau ntiaj teb no nyias muaj nyias tus cawm seej no los. Lub sijhawm Tswv Yexus los, nws tsob neeg (cov neeg tawv dawb) tau mus muab luag hu ua niam thiab txiv ib yam nkaus li niam no peb Hmoob muab luag niam luag txiv hu ua niam ua txiv thiab. Nws thiaj li hais los lus tias nws los coj nws cov Yaj rov qab, vim Tswv Yexus yog cov neeg tawv dawb tus cawm seej. Nws tsis yog nej Hmoob li tus cawm Seej mog. Tau 2000 xyoo tas los no Tswv Yexus tsuas ua rau cov neeg tawv dawb vam meej xwb tsis yog ua rau nej Hmoob vam meej mog. Vim licas cov neeg tawv dawb thiaj li yog cov neeg ua vam meej thiab tsim tau txhua yam, es ho tsis yog lwm hom neeg? Vim lawv tus cawm seej nqis los tsim kho lawv tsob neeg. Thaum nej tus cawm seej nqis los ces nej yuav txawj vam meej tuaj mog cov me Hmoob tsis tau pom kev. Tus tswv tsim txhua tsob neeg thiab txhua tus neeg muaj vaj huam sib luag ib yam nkaus, tiam sis nyias muaj nyias sijhawm tswj thiab pab lub ntiaj teb xwb. Txog nej zeeg ces nej tus cawm seej nqis los tso thiab txhim kho nej xwb mog. Thaum nej tus cawm seej yuav nqis los ces nej cov neeg Vwm ib yam li thaum ub cov neeg Isreal vwm. Thaum vwm tas ces nej mam li pom kev, thaum pom kev ces mam li txawj ntse thiab paub nrog luag ua lub neej vam meej tuaj.


Koj nyob deb ntawm Vajtswv lub tebchaws lawm lauj! cov neeg uas sawvdaws saib tsi muaj nqis tseem los cuag Vajtswv thiab ntseeg Yexus, tabsis cov neeg txawj ntse Vajtswv yuav tsi quavntsej lawv tej kev txawj ntse lawm rauqhov lawv kev txawj ntse pab tsi tau kom lawv los paub Vajtswv. Vajtswv pom zoo xaiv cov neeg ruam los ua Vajtswv haiv neeg rauqhov thaum lawv nov txojmoo zoo uas hais txog kev cawmdim ntawm tus Tswv Yexus xwb lawv cia li ntseeg thiab txais yuav, cov no Vajtswv pub txojsia ntev dhawv mus ibtxhis rau lawv. Vajtswv xaiv txhua tus uas zoo siab hlo los cuag Vajtswv xwb, koj tsi yog tus zoo siab hlo txais yuav Vajtswv tabsis tsuas yog tus tawmtsam xwb koj yuav ua li no mus txog thaum twg os, Taw qhia Hmoob.

#22 HMOOB_Pab_*

HMOOB_Pab_*
 • Guests

Posted 23 January 2013 - 06:16 PM

kuv xav paub...peb hmong tus cawm seej yog leej twg tiag? siv yis lov? kuv xav tias thaum cov laus ploj hauv ntiag teb no tag lawm ces cov hluas tsis txawj ua neeb lawm, thaum no kev ntseeg siv yis yuav ploj tag. ho hais txog poj koob yawm txwv mas nyuaj dhau lawm...yuav tau laig tau ua nyuj dab rau lawv. thaum ua tsis thwj lawm tseem raug ploj raug tuag thiab no txaus ntshai heev. hmoob kev cai dab qhuas mas txaus ntsai ua luaj.........vaj tswv, txawm ua tsis yog thiab yuav kev los yexus zam txim rau tib si. lawb dab ntshe zoo dua!


Tswv Yexus yog tag nrho tibneeg ntiajteb (include) Hmoob tus Cawmseej. Neeg ntiajteb muaj 6.5 billions tus tibneeg, tamsim no muaj li 2 billion tawm tus nyob hauv ntiajteb no ntseeg tus Tswv Yexus lawm. Peb cov ntseeg peb tsi hais txog siv yig li, rauqhov cov siv yig no yog noobneej ib yam li peb thiab yog cov cuav, peb tsuas ntseeg tus Tswv Yexus uas yog peb tus Tswv xwb. Peb nseeg Yexus ces Vajtswv muab txhua yam uas koj hais saum no tshem mus huv tibsi li lawm, peb tsi muaj tej ntawd los khi peb ntxiv lawm. Tus Tswv Yexus hlub koj thiab tseem tos koj, cia li los cuag nws sijhawm no ua ntej lig rau koj.

#23 HMOOB_QhovTseeb_*

HMOOB_QhovTseeb_*
 • Guests

Posted 21 February 2013 - 05:56 AM

Tswv Yexus yog tag nrho tibneeg ntiajteb (include) Hmoob tus Cawmseej. Neeg ntiajteb muaj 6.5 billions tus tibneeg, tamsim no muaj li 2 billion tawm tus nyob hauv ntiajteb no ntseeg tus Tswv Yexus lawm. Peb cov ntseeg peb tsi hais txog siv yig li, rauqhov cov siv yig no yog noobneej ib yam li peb thiab yog cov cuav, peb tsuas ntseeg tus Tswv Yexus uas yog peb tus Tswv xwb. Peb nseeg Yexus ces Vajtswv muab txhua yam uas koj hais saum no tshem mus huv tibsi li lawm, peb tsi muaj tej ntawd los khi peb ntxiv lawm. Tus Tswv Yexus hlub koj thiab tseem tos koj, cia li los cuag nws sijhawm no ua ntej lig rau koj.

Yawg thaub 'Pab' ntawd kos ces ruam tshaj qhov ruam lawm es thiaj lis ntseeg Yexus xwb. Cov ntses lawv yeej tsis lam ntseeg ib tug niag neeg dag lis Yexus ntawd. Thaum ub Yexus yog ib neeg tseem ruam heev. Yexus mus rau qab teb qaum teb mus dag tia nws muaj hwj huaj los heev kom teb chaw ntseeg nws es lawv muab huab tais rau nws ua. Ua ntej luag yov muab huab tais rau Yexus ua, luag yov tsum muab Yexus coj mus sim nws coj hwj huaj seb pua yog tseeb. Yog lis ntawd lawv thiaj lis yov tsum muab Yexus txhom coj mus tua rau ntawm tus ntoo khaub lig coj los sim nws cov hwj huaj dag ntawd seb pua yog tseeb. Lawv xav paub seb Yexus siv pua tau nws cov hwj huaj cuav ntawd ua kom nws nqis tau saum ntus ntoo khaub lis los ua lawv tus huab tais. Yexus tib nqis tsis tau ces Yexus thiaj lis ua ib siab tuag mus lawm. Yexus rau ntawm tus ntoo khaub lig coj mus them rau nws txoj kev dag. Tom qab Yexus tuag tag, cov neeg tub sab nyiag Yexus coj los ntxis rau Vaj Tswv tia Yexus los tuag rau ntawm tus ntoo khaub coj los theej txhoj rau lawv lub txim kom Vaj Tswv zam txim rau lawv xwb. Thaum Yexus yov tuag, Vaj Tswv yeej tsis kam lee Yexus vim Yexus yog ib tug neeg txhav khawv luag tug. Yexus tseem tshav Vaj Tswv tug tia Yexus yog Vaj Tswv thiab yog lis ntawd thiaj lis tub qaug rau Vaj Tswv. Vaj Tswv thiaj lis tsis kam leeb paub Yexus. Txog thaum kawg, Yexus thiaj lis hais tia "Vaj Tswv, Vaj Tswv vim lis cas koj thiaj lis tsos kuv tseg lawm." Thaum Yexus hais lis ntawd tag ces Yexus thiaj lis tuag mus lawm. Yexus tuag rau ntwm tus ntoo khaub lis coj los qhia rau neeg ntiaj teb tia kom sis txhob dag ntxiv lawm. Yog leej twg dag lis Yexus ces tus ntawd yov tau mag tus ntoo khaub lig ib yam lis nws xwb.

#24 HMOOB_HmoobTusCawmSeej_*

HMOOB_HmoobTusCawmSeej_*
 • Guests

Posted 24 March 2013 - 01:16 AM

http://youtu.be/-kWsuBJv_KY


Lub Cim Hmoob nyob rau ntawm peb haiv neeg Hmoob hauv ntiaj teb no.#25 HMOOB_HmoobTusCawmSeej_*

HMOOB_HmoobTusCawmSeej_*
 • Guests

Posted 24 March 2013 - 01:24 AM

http://youtu.be/tKBholefz8E


Hmoob Teej Tug.....#26 HMOOB_HuabTaisTxivYawg_*

HMOOB_HuabTaisTxivYawg_*
 • Guests

Posted 24 March 2013 - 01:29 AM

http://youtu.be/XJy2srVYVII


Hmoob tus Huab Tais Txiv Yawg (Chiyou).#27 HMOOB_HuabtaisHmoob_*

HMOOB_HuabtaisHmoob_*
 • Guests

Posted 24 March 2013 - 01:32 AM

http://youtu.be/yVH5g-ALfC4


Huab Tais Txiv Yawg (Chiyou).#28 HMOOB_HuabTaisHmoob_*

HMOOB_HuabTaisHmoob_*
 • Guests

Posted 24 March 2013 - 01:39 AM

http://youtu.be/nhhzeus8FRI


Txuj cis puav yeej nyob rau ntawm Huab Tais Txiv Yawg.#29 HMOOB_HuabTaisHmoob_*

HMOOB_HuabTaisHmoob_*
 • Guests

Posted 24 March 2013 - 01:44 AM

http://youtu.be/K6zXAWtt1ng


Txuj cis puav pheej nyob rau ntawm Huab Tais Txiv Yawg (Chiyou).#30 HMOOB_HuabTaisHmoob_*

HMOOB_HuabTaisHmoob_*
 • Guests

Posted 24 March 2013 - 01:57 AM

http://youtu.be/7OWI_GchL4Q


Huab Tai Txiv Yawg yog Hmoob tus poj yawm txwv koob....#31 HMOOB_HaivHmoob_*

HMOOB_HaivHmoob_*
 • Guests

Posted 24 March 2013 - 02:03 AM

http://youtu.be/cyja4yUS9Bo


Hmoob Suav Teb....#32 HMOOB_HmoobYawgKoob_*

HMOOB_HmoobYawgKoob_*
 • Guests

Posted 01 April 2013 - 02:08 PM

http://youtu.be/FJyaSaE5xpc


Haiv Hmoob tus yawg koob, Txiv Yawg.#33 HMOOB_HaivHmoob_*

HMOOB_HaivHmoob_*
 • Guests

Posted 01 April 2013 - 02:33 PM

http://www.youtube.com/watch?v=Bmc3hhQtuiE&feature=share&list=PLC7AC266E20BFF3A0http://www.youtube.com/watch?v=ZaPCkqYH2P8&feature=share&list=PLC7AC266E20BFF3A0#34 HMOOB_HmoobTxivNeebHwjHuaj_*

HMOOB_HmoobTxivNeebHwjHuaj_*
 • Guests

Posted 01 April 2013 - 02:57 PM

http://youtu.be/_-Y19Gv5I2chttp://youtu.be/h8yhxKX-5jw


Hmoob Txiv Neeb cov hwj huaj.#35 HMOOB_HuabTaiHmoobTxivYawg_*

HMOOB_HuabTaiHmoobTxivYawg_*
 • Guests

Posted 09 April 2013 - 02:18 AM

http://youtu.be/xqpjwBAWmjc


Huab Tais Txiv Yawg Cov Ntxas.#36 HMOOB_TebchawHmoob_*

HMOOB_TebchawHmoob_*
 • Guests

Posted 09 April 2013 - 02:41 AM

http://youtu.be/D01nTH1Bf58


Hmoob lub teb chaw San Miao nyob rau txheej puag thaum ub.#37 HMOOB_HuabTaiTxivYawg_*

HMOOB_HuabTaiTxivYawg_*
 • Guests

Posted 09 April 2013 - 02:47 AM

http://youtu.be/lBBKRyHHaDE


Lub Vaj Loog Huab Tais Txiv Yawg thiab nws tus Phiaj Zeb.#38 HMOOB_HmoobTxivYawgKoob_*

HMOOB_HmoobTxivYawgKoob_*
 • Guests

Posted 09 April 2013 - 03:22 AM

http://youtu.be/qsfg7ytMzVM


Hmoob Kawg Koob Txiv Yawg & Lis Txuj Cis.#39 HMOOB_NtawvHmoobTxheejThaumUb_*

HMOOB_NtawvHmoobTxheejThaumUb_*
 • Guests

Posted 09 April 2013 - 03:30 AM

http://youtu.be/FORTljjqucw


Ntaub Ntawv Hmoob Puag Txheej Thaum ub nyob rau Suav Teb.#40 HMOOB_LusHmoob_*

HMOOB_LusHmoob_*
 • Guests

Posted 09 April 2013 - 04:26 AM

http://youtu.be/Sz10BwYx5hc


Peb haiv Hmoob nyob Suav Teb muaj peb hom lus xws lis: Eastern, Central, Western Dialects.

Hom lus Western Dialect ces nws yog hom lus Hmoob ua peb niaj hnub siv nyob rau cov teb chaw sab hnub poob.#41 HMOOB_HmoobTxujCis_*

HMOOB_HmoobTxujCis_*
 • Guests

Posted 10 April 2013 - 01:42 AM

http://youtu.be/dKDfxU8ptiM


Hmoob Txuj cis taug tau saum hniav ntaj hniav riam.#42 HMOOB_HmoobYawgKoob_*

HMOOB_HmoobYawgKoob_*
 • Guests

Posted 10 April 2013 - 02:41 AM

http://youtu.be/29bpAod_1tk


Hmoob tus yawg koob, koob, koob txheej lau tiam puag thaum ub.#43 HMOOB_HuabTaiHmoob_*

HMOOB_HuabTaiHmoob_*
 • Guests

Posted 10 April 2013 - 02:49 AM

http://youtu.be/gnXFrQ6vcxYhttp://youtu.be/R_Ht2CO3wYg


Keeb kwm Huab tai Txiv Yawg.#44 HMOOB_HuabTaiHmoob_*

HMOOB_HuabTaiHmoob_*
 • Guests

Posted 10 April 2013 - 03:04 AM

http://youtu.be/w44C6TeoNOg


Hmoob yeej yog tswv teb tswv chaw nyob rau hauv Suav teb thiab Hmoob xub txawj siv ntaj siv riam tiv thaiv Hmoob tus yeeb ncuab los tau ntau xyoo. Hmoob muaj Faj Tim Huab Tais kav. Hmoob muaj ntaub muaj ntawv. Hmoob ua neej nyob Hmoob muaj Hmoob Kab lis kev cais taug. Hmoob muaj Hmoob txoj dab neeg haiv los qawg Hmoob kev ua neej.#45 HMOOB_HmoobTxujCis_*

HMOOB_HmoobTxujCis_*
 • Guests

Posted 10 April 2013 - 03:58 AM

http://youtu.be/lYl0wnkXN8Y


Hmoob txhuj cis tes taws tiv thaiv Hmoob tus yeeb ncuab.#46 HMOOB_Tseeb tshaj koj_*

HMOOB_Tseeb tshaj koj_*
 • Guests

Posted 10 April 2013 - 11:01 PM

Yawg thaub 'Pab' ntawd kos ces ruam tshaj qhov ruam lawm es thiaj lis ntseeg Yexus xwb. Cov ntses lawv yeej tsis lam ntseeg ib tug niag neeg dag lis Yexus ntawd. Thaum ub Yexus yog ib neeg tseem ruam heev. Yexus mus rau qab teb qaum teb mus dag tia nws muaj hwj huaj los heev kom teb chaw ntseeg nws es lawv muab huab tais rau nws ua. Ua ntej luag yov muab huab tais rau Yexus ua, luag yov tsum muab Yexus coj mus sim nws coj hwj huaj seb pua yog tseeb. Yog lis ntawd lawv thiaj lis yov tsum muab Yexus txhom coj mus tua rau ntawm tus ntoo khaub lig coj los sim nws cov hwj huaj dag ntawd seb pua yog tseeb. Lawv xav paub seb Yexus siv pua tau nws cov hwj huaj cuav ntawd ua kom nws nqis tau saum ntus ntoo khaub lis los ua lawv tus huab tais. Yexus tib nqis tsis tau ces Yexus thiaj lis ua ib siab tuag mus lawm. Yexus rau ntawm tus ntoo khaub lig coj mus them rau nws txoj kev dag. Tom qab Yexus tuag tag, cov neeg tub sab nyiag Yexus coj los ntxis rau Vaj Tswv tia Yexus los tuag rau ntawm tus ntoo khaub coj los theej txhoj rau lawv lub txim kom Vaj Tswv zam txim rau lawv xwb. Thaum Yexus yov tuag, Vaj Tswv yeej tsis kam lee Yexus vim Yexus yog ib tug neeg txhav khawv luag tug. Yexus tseem tshav Vaj Tswv tug tia Yexus yog Vaj Tswv thiab yog lis ntawd thiaj lis tub qaug rau Vaj Tswv. Vaj Tswv thiaj lis tsis kam leeb paub Yexus. Txog thaum kawg, Yexus thiaj lis hais tia "Vaj Tswv, Vaj Tswv vim lis cas koj thiaj lis tsos kuv tseg lawm." Thaum Yexus hais lis ntawd tag ces Yexus thiaj lis tuag mus lawm. Yexus tuag rau ntwm tus ntoo khaub lis coj los qhia rau neeg ntiaj teb tia kom sis txhob dag ntxiv lawm. Yog leej twg dag lis Yexus ces tus ntawd yov tau mag tus ntoo khaub lig ib yam lis nws xwb.


Hmoob yeej ib tswm ntseeg yam uas cuav xwb. Ib tug uas ntseeg qhov cuav ntawd ces txawm yog koj ntag. Koj tau koj tej tswvyim ko qhov twg los ? Koj puas muaj povthawj thiab puas muaj ntaub ntawv keebkwm nyob qhov twg ? Koj puas paub nyeem ntawv Greek thiab ntawv Hebrew ? Yog muaj keebkwm hais tsis zoo txog Yexus mas yuavtsum yog cov neeg tiam Yexus nyob ntawd sau tseg mas thiaj muaj tseeb, thiab yog muaj neeg sau tseg cia no mas yuavtsum yog sau ua lus Greek rau qhov lub sijhawm Yexus nyob ntawd lawv siv lus Greek.

Ib tsoom Kwvtij Hmoob sawvdaws, Nej ceevfaj nawb, cov neeg uas lam tau lam khwv tswvyim hais li saum no yuav coj nej mus raug kev puamtsuaj ov.

Yog koj xav paub tias Vaj Pov puas yog neeg zoo ces koj mus nug Vaj Pov cov neeg, lawv thiaj qhia tau Vaj pov qhov zoo rau koj hos yog koj mus nug Vaj Pov cov yeebncuab ces koj yuav tsis hnov qhov zoo ntawm Vaj Pov li. Yog koj mus nug Vaj pov tom nyab laj ces koj tsuas hnov hais tias Vaj Pov mas phem li ub li no, tua neeg tsheej phav phav leej povtseg.

Peb cov uas nyob lub sijhawm Vaj Pov ua rog, peb puavleej paub hais tias nws hlub thiab tshua peb haiv Hmoob kawg nkaus li. Nws tau npaj muaj kev noj kev haus, kev kho mob kho nkees, kev kawm txuj kawm ci pub rau Hmoob sawvdaws. Tiamsis cov uas tuaj tog koossam tuaj dag hais tias Vaj Pov yog neeg phem mas kom sawvdaws cia li sawv ua rog tua Vaj pov, thaum tua yeej lawd lawv yuav muab tub tebchaws faib rau sawvdaws ua liaj ua teb, lawv yuav tuaj xaabxam hooscav hoosngas, muab tej xyoob tej ntoo coj mus zom ua pamvov khaubncaws pub rau sawvdawv. Hmoob mas nim ntseeg ntseeg kawg kiag li lau. Sawvdawv sau sawvdaws tej tub tej ntxhais coj mus ua tub rog ntxhais rog tuaj tua Vaj pov. Lawv tuaj nyob puv nkaus tej roob tej hav npaj yuav tua tiamsis hmoov tsis muaj Vaj Pov lawv twb soj pom lawm lawv thiaj xuas nyoobhoom B52 thiab lwm yam nyoobhhom tua ua rau cov tub cov ntxhais ntxim ntxim hlub ntawd tuag tu noob nrho. Khuvxim kawg nkaus li. Kheev lam lawv txhob ntseeg tej niag lus dag ntawd ces lawv tej tub tej ntxhais twb tsis tuag tag coob npaum ntawd.

Kev ntseeg Yexus los tib yam nkaus, yog koj xav paub tias Yexus yog leej twg tiag ces, ciali nyeem phau ntawv Vajluskub (Bible) xwb rau qhov phau ntawv ntawd yog cov neeg uas thaum ub nrog Yexus nyob ua ke ua cov sau ntag. Tsis muaj dabtsi tseeb tshaj qhov uas cov neeg qhovmuag pom kiag ua cov uas hais. Yog koj xav paub meej ces mus nug kiag cov Xibfwb, lawv thiaj qhia tau qhov tseeb rau nej. Cov xwbfwb yeej mus tshawb thiab mus kawm paub meej tias yeej muaj raws li phau Vajluskub hais.

Yog koj lam tau lam ntseeg cov uas tsis nyiam tswv Yexus hais, nyob tsam muaj ib hnub koj zoo li cov Hmoob uas ntseeg tog koossam hais es cia li tuaj raug Vaj Pov lawv muab tua tuag tag nawb. Lawv cov no lam khwv tswvyim hais xwb, lawv yeej tsis muaj ntaub ntawv keebkwm lossis povthawj qhov twg los li os.

Vajtswv yeej npaj ib qhovchaw uas phem kawg nkaus rau Ntxwjnyoog thiab nws cov neeg mus nyob lawm. Tiamsis Vajtswv hlub tibneeg ntiajteb heev nws thiaj li tso Tswv Yexus los tuag theej thiab cawm kom tau mus cuag Vajtswv. Txhua tus uas ntseeg hais tias Yexus twb theej nws lub txhoj lawm yuav tau mus nrog Tswv Yexus nyob saum ntuj ceebtsheej. Cov uas tsis kam ntseeg puavleej yog ntxwjnyoog li. Vajtswv hlub lawv heev tiamsis lawv pheej tsis kam cia Vajtswv hlub lawv xwb vim yog lawv raug ntxwjnyoog dag lawm.

Yog cov tub cov ntxhais uas raug Vaj Pov tog muab tua tuag tag lawd txhob lam ntseeg cov nomtswv koossam dag ces nimno lawv ib txhia yeej tseem muaj sia nyob nimno.

Cov ntseeg Yexus kam muaj txog 2 billion diam, lawv tsis lam yog neeg ruam li lawm os. Cov Hmoob uas txawj ua neeb thiab paub dabqhuas Hmoob zoo yog cov uas tsis tau kawm txawj kawm ntse coob thiab ib txhia txivneeb tseem yog cov quavyeeb uas tos ntsoov cov roj taubhau npua los haus yeeb xwb. Nej xav tias lawv ntse npaum li cas maj ? Cov xibfwb uas qhia kevcai ntseeg Yexus ses ib txhia yog Doctor degree laiv.

Npawg tsis tseeb aw ! tamsim no Tswv Yexus twb ua huabtais kav 2 billion tawm tus tibneeg nyob thoob ntiajteb lawm os.

#47 HMOOB_QhovTseeb_*

HMOOB_QhovTseeb_*
 • Guests

Posted 11 April 2013 - 12:38 AM

Hmoob yeej ib tswm ntseeg yam uas cuav xwb. Ib tug uas ntseeg qhov cuav ntawd ces txawm yog koj ntag. Koj tau koj tej tswvyim ko qhov twg los ? Koj puas muaj povthawj thiab puas muaj ntaub ntawv keebkwm nyob qhov twg ? Koj puas paub nyeem ntawv Greek thiab ntawv Hebrew ? Yog muaj keebkwm hais tsis zoo txog Yexus mas yuavtsum yog cov neeg tiam Yexus nyob ntawd sau tseg mas thiaj muaj tseeb, thiab yog muaj neeg sau tseg cia no mas yuavtsum yog sau ua lus Greek rau qhov lub sijhawm Yexus nyob ntawd lawv siv lus Greek.

Ib tsoom Kwvtij Hmoob sawvdaws, Nej ceevfaj nawb, cov neeg uas lam tau lam khwv tswvyim hais li saum no yuav coj nej mus raug kev puamtsuaj ov.

Yog koj xav paub tias Vaj Pov puas yog neeg zoo ces koj mus nug Vaj Pov cov neeg, lawv thiaj qhia tau Vaj pov qhov zoo rau koj hos yog koj mus nug Vaj Pov cov yeebncuab ces koj yuav tsis hnov qhov zoo ntawm Vaj Pov li. Yog koj mus nug Vaj pov tom nyab laj ces koj tsuas hnov hais tias Vaj Pov mas phem li ub li no, tua neeg tsheej phav phav leej povtseg.

Peb cov uas nyob lub sijhawm Vaj Pov ua rog, peb puavleej paub hais tias nws hlub thiab tshua peb haiv Hmoob kawg nkaus li. Nws tau npaj muaj kev noj kev haus, kev kho mob kho nkees, kev kawm txuj kawm ci pub rau Hmoob sawvdaws. Tiamsis cov uas tuaj tog koossam tuaj dag hais tias Vaj Pov yog neeg phem mas kom sawvdaws cia li sawv ua rog tua Vaj pov, thaum tua yeej lawd lawv yuav muab tub tebchaws faib rau sawvdaws ua liaj ua teb, lawv yuav tuaj xaabxam hooscav hoosngas, muab tej xyoob tej ntoo coj mus zom ua pamvov khaubncaws pub rau sawvdawv. Hmoob mas nim ntseeg ntseeg kawg kiag li lau. Sawvdawv sau sawvdaws tej tub tej ntxhais coj mus ua tub rog ntxhais rog tuaj tua Vaj pov. Lawv tuaj nyob puv nkaus tej roob tej hav npaj yuav tua tiamsis hmoov tsis muaj Vaj Pov lawv twb soj pom lawm lawv thiaj xuas nyoobhoom B52 thiab lwm yam nyoobhhom tua ua rau cov tub cov ntxhais ntxim ntxim hlub ntawd tuag tu noob nrho. Khuvxim kawg nkaus li. Kheev lam lawv txhob ntseeg tej niag lus dag ntawd ces lawv tej tub tej ntxhais twb tsis tuag tag coob npaum ntawd.

Kev ntseeg Yexus los tib yam nkaus, yog koj xav paub tias Yexus yog leej twg tiag ces, ciali nyeem phau ntawv Vajluskub (Bible) xwb rau qhov phau ntawv ntawd yog cov neeg uas thaum ub nrog Yexus nyob ua ke ua cov sau ntag. Tsis muaj dabtsi tseeb tshaj qhov uas cov neeg qhovmuag pom kiag ua cov uas hais. Yog koj xav paub meej ces mus nug kiag cov Xibfwb, lawv thiaj qhia tau qhov tseeb rau nej. Cov xwbfwb yeej mus tshawb thiab mus kawm paub meej tias yeej muaj raws li phau Vajluskub hais.

Yog koj lam tau lam ntseeg cov uas tsis nyiam tswv Yexus hais, nyob tsam muaj ib hnub koj zoo li cov Hmoob uas ntseeg tog koossam hais es cia li tuaj raug Vaj Pov lawv muab tua tuag tag nawb. Lawv cov no lam khwv tswvyim hais xwb, lawv yeej tsis muaj ntaub ntawv keebkwm lossis povthawj qhov twg los li os.

Vajtswv yeej npaj ib qhovchaw uas phem kawg nkaus rau Ntxwjnyoog thiab nws cov neeg mus nyob lawm. Tiamsis Vajtswv hlub tibneeg ntiajteb heev nws thiaj li tso Tswv Yexus los tuag theej thiab cawm kom tau mus cuag Vajtswv. Txhua tus uas ntseeg hais tias Yexus twb theej nws lub txhoj lawm yuav tau mus nrog Tswv Yexus nyob saum ntuj ceebtsheej. Cov uas tsis kam ntseeg puavleej yog ntxwjnyoog li. Vajtswv hlub lawv heev tiamsis lawv pheej tsis kam cia Vajtswv hlub lawv xwb vim yog lawv raug ntxwjnyoog dag lawm.

Yog cov tub cov ntxhais uas raug Vaj Pov tog muab tua tuag tag lawd txhob lam ntseeg cov nomtswv koossam dag ces nimno lawv ib txhia yeej tseem muaj sia nyob nimno.

Cov ntseeg Yexus kam muaj txog 2 billion diam, lawv tsis lam yog neeg ruam li lawm os. Cov Hmoob uas txawj ua neeb thiab paub dabqhuas Hmoob zoo yog cov uas tsis tau kawm txawj kawm ntse coob thiab ib txhia txivneeb tseem yog cov quavyeeb uas tos ntsoov cov roj taubhau npua los haus yeeb xwb. Nej xav tias lawv ntse npaum li cas maj ? Cov xibfwb uas qhia kevcai ntseeg Yexus ses ib txhia yog Doctor degree laiv.

Npawg tsis tseeb aw ! tamsim no Tswv Yexus twb ua huabtais kav 2 billion tawm tus tibneeg nyob thoob ntiajteb lawm os.

Yawg thaub Hmoob thaus haiv ntawd kos es koj phej yov tuaj tuam tsam peb Haiv Hmoob dab tsis nas. Koj tib tsis tau pom Yexus thiab koj tib tsis tau nrog Yexus nyob rau txheej thaum ub thiab nes. Thaum ub Yexus yeej tsis tau los zaum rau saum lawv haiv neeg Jews lub rooj huab tai lis vim Yexus tib raug lawv muab coj mus sim ua ntej seb nws nqis pua tau saum tus ntoo khaub lig los ua lawv haiv neeg Jews tus huab tais. Yexus tib tuag mus lawm nes.

Es koj xav ntshes Yexus yog huab tai no los? Thaum ub Yexus yog ib tug neeg ruam tshaj nws haiv lawm vim nws tib tsis paub tia ua ntej luag yov muab huab tais rau nws ua luag yov tsum sim nws cov hwj huaj ntawd seb puag yog tseeb. Yog tia Yexus nqis tau saum tus ntoo khaub lig mas lawv thiaj lis ntseeg nws tia nws cov hwj huaj yog tseeb. Yog tia Yexus nqis tsis tau saum tus ntoo khaub lig ces Yexus cov hwj huaj ntawd yog dag xwb. Yexus yog ib tug neeg dag siv nws cov hwj huaj cuav ntawd coj los dag tej pej xeem sawv daws kom nws tau huab tais ua xwb. Yexus txoj kev dag ntawd thiaj lis coj Yexus mus tuag rau saum tus ntoo khaub lig ua ntshav liab vog tseg los mas yawg thaub aws vim Yexus txoj kev dag ntawd muaj kev npam yog lis ntawd Yexu thiaj yov tsum tau tuag mus them nws txoj kev dag ntawd nyob rau saum tus ntoo khaub lig ua ntshav liab vog tseg zoo lis ntawd. Yexus txoj kev tuag liab qab ua nws noob qes ###### dais via lis ntawd rau saum tus ntoo khaub lig ntawd yog ib txoj kev txaj muag rau lub ntiaj teb no kawg nkau lis. Yexus txoj kev tuag rau saum tus ntoo khaub lig ntawd qhia rau lub ntiaj teb no tia kom tsis txhob dag lis Yexus ntxiv lawm. Yog tia leej twg dag lis Yexus ces nus ntawd yov tsum tau ris tus ntoo khaub lig kom mus tag ib sim neej thiab tus ntoo khaub lig ntawd tseem yov muab coj mus ris txim rau nws tus ntsuj tus plig nyob rau tom nws lub ntxas ua ntshav liab vog tseg mus tsis tau qhov twg. Nyob rau ntawm tus ntoo khaub lig ntawd nws qhia hais tia tus neeg ntawd muaj kev npam nyob rau hauv lub ntiaj teb no yog lis ntawd nws thiaj lis yov tsum tau ris tus ntoo khaub lig. Tus ntoo khaub lig ntawd qhia hais tia "Burn In Hell." Tus ntoo khaub lig ntawd thaum lub lawv tsim coj los rau txim rau tej neeg tub sab, tej neeg dag, tej neeg deev luag poj luag tsev, tej neeg yuam cais thiab tej neeg phem muaj kev npam. Yog lis ntawd tus neeg muaj kev npam thiaj lis yov tsum tau ris tus ntoo khaub lig coj mus rau txim rau nws tus ntsuj tus plig tuag ua ntshav liab vog tseg zoo lis ntawd.

Hais rau ib tsoom Hmoob thooj qab ntuj sawv daws nyob rau txhua, txhua lub teb chaw huv tib sis. Peb yov tsum tuav peb haiv neeg Hmoob kom tsis txhob ploj. Peb Hmoob ua neej nyob peb yov tsum taug txoj kev ncaj thiaj lis muaj txoj sia nyob ntev. Peb Hmoob poj yawg txwv khoob tau hais tseg qhia rau peb Hmoob sawv daws tia kom peb ua neej nyob peb yov tsum taug txoj kev ncaj xwb. Peb Hmoob Poj yawg txwv khoob tau hais tseg tia kom peb Hmoob tsis txhob mus ntseeg luag Mab luag Suav txoj kev dag ntxia peb Hmoob. Yog tia peb yov mus ntseeg Suav tia Suav yog Hmoob tus nom huab tai ces txog thaum kawg Suav yov muab Hmoob tua kom mus tuag tus noob. Suav mam lis coj Hmoob tej poj niam mes nyuam coj mus ua qhev tus Suav vaj Suav tsev. Hmoob muaj tej mes tub tseem yau, yau noob qes luaj taum daj los Suav yov muab tuag kom tuag. Thaum Suav muab me nyuam Hmoob tseem yau, yau tua tuag tag los yuav tseem yov muab phai tsib nqa coj mus muag. Yog lis ntawd peb Hmoob txheej lau thaum ub thiaj lis tau hais tseg qhia rau peb haiv Hmoob tia kom cia Hmoob rhaub Hmoob tshuaj; Suav rhaub Suav thiaj thiaj lis tsis muaj teeb meem.

Peb Hmoob tej lau thaum ub tau tseg tia kom peb Hmoob tsis txhob lam mus ntseeg tej niag mab dub ncaug los dag peb tia nyob rau nram qab kes ntawd yog txoj kev mus rau saum ntuj ceeb tsheej. Yog tia peb cia lis lam mus ntseeg tej niag mab dub ncaug ntawd txoj kev dag ces thaum kawg peb yov mus raug luag muab ntsia tes ntsia taws tuag ua ntshav liab vog tseg rau saum tus ntoo khaub lig tseg xwb. Hais rau peb ib tshoom Hmoob sawv daws kom peb tsis txhob lam ntseeg tus Hmoob zoo lis tus yawg khav, khav tia nws "Tseeb Tshaj" ntawd ua raug luag mab dub ncaug dag kom nws rov tuaj dag kom peb Hmoob mus raug luag tus ntsia tooj ntsia hlau rau tsaum tus ntoo khaub lig ntawd. Tus neeg ua muaj tus yam ntxwv zoo lis tus yawg (Tseeb Tshaj Koj) ntawd nws yog ib tug Hmoob ua thaum ub lawv hais tia yog Hmoob thau haiv ua raug luag mab luag Suav ntxia kom nws rov tuaj tuam tsam Hmoob xwb. Peb Hmoob yov tsum nco ceev faj nawb. Yawg Hmoob thau haiv ntawd yog raug mab dub ncaug ntxia coj mus ua luag tus qhev thiab mab dub ncaug ntxia kom nws rov tuaj dag Hmoob thiab tua Hmoob kom Hmoob piam sij xwb. Peb Hmoob tej lau thiaj lis hais tia muab ntses roj kib ntshes txhav ces yog lis ntawd nawb.

Hais rau ib tshoom Hmoob thoob qab ntuj tag huv tib sis. Peb yov tsum nco ntsoov tia peb yog Hmoob. Hmoob yov tsum hwm Hmoob poj yawg txwv khoob. Hmoob yov tsum hwm Hmoob tus huab tai ua nws kav peb haiv Hmoob. Peb thiaj lis muaj lub koob ntos moos nyob rau hauv lub ntiaj teb no kav ntev mus ib txhis.

#48 HMOOB_HlobVajPov_*

HMOOB_HlobVajPov_*
 • Guests

Posted 11 April 2013 - 02:43 AM

Posted ImageVaj Pov yog peb Hmoob ib tug thawj coj ua nws muaj peev xwm heev. Thaum ub nws yog ib tug thawj tub rog pab Huab Tais Nplog tiv thaiv lub teb chaw Nplog tus yeeb ncuab los tau ntau xyoo. Nws kuj raug Nplog dag ntau zau tiam sis nws kuj khiav dim tau ntawm luag rooj ntxiab ua luag ua coj los cuab kom tua tau nws tiam sis nws kuj muaj hmoo heev. Nws kuj khiav dim tau ntawm luag mus lawm thiab.

Vaj Pov los nws kuj raug Hmoob dag tua nws ntau zau tiam sis nws kuj kam, kam ces nws kuj dhia dhau ntawm luag tus hniav riam hniav phom lawm thiab. Vaj Pov thiaj lis tseem muaj txoj sia nyob ntev los ua Hmoob ib tug thawj saib tej pej xeem Hmoob sawv daws. Thaum Vaj Pov tuaj mus txog rau hauv teb chaw Meska no los nws kuj raug Meska dag kom mus sam noob qes. Vaj Pov kuj muaj hmoos heev ua luag thiaj lis dag tsis tau Vaj Pov coj mus sam noob qes tiam sis cov nom Hmoob thaum ub ua nrog nws ua tub rog tiv thaiv Nplog tus yeeb cuab ces raug dag coj mus sam noob qes. Vaj Foom los kuj raug dag coj mus sam noob qes tag.

Thaum Vaj Pov tseem ua neej nyob rau hauv teb chaw Meska ces muaj ib cos Hmoob ua yog pab neeg ntseeg Yexus ntawd dag kom Vaj Pov mus nrog lawv koom noj mov ua kes. Vaj Pov tsis paub ces Vaj Pov thiaj lis tau mus nrog lawv noj mov thiab tau mus nrog lawv sib tham ua kes. Thaum ntawd Vaj Pov ib leeg xwb ces pab Hmoob ua ntseeg Yexus ntawd txawm dag rau Vaj Pov tia kom Vaj Pov mus ntseeg Yexus. Vaj Pov thiaj lis teb rau lawv tia, "Ntseeg Yexus ces raug kev tws zoo ib yam lis Yexus xwb." Pab neeg Hmoob ntseeg Yexus ntawd dag, dag tsis tau Vaj Pov kom Vaj Pov mus raug txim txom zoo ib yam lis Yexus rau ntawm tus ntoo khaub lig ces Vaj Pov thiaj lis rov los tsev lawm. Vaj Pov muaj hmoo tiag, tiag ua pab Hmoob ntseeg Yexus ntawd thiaj lis dag tsis tau Vaj Pov kom nws mus mag luag tus ntoo khaub lig ntawd.

#49 HMOOB_HmoobCawmSeej_*

HMOOB_HmoobCawmSeej_*
 • Guests

Posted 15 April 2013 - 06:33 AM

http://youtu.be/ownfsqOgSlE


Lis Lwm yog peb haiv Hmoob ib tug tub tsav dav hlau tshaj lij thiab nws yog ib tug Hmoob cawm seej. Lis Lwm muab nws txoj sia coj mus ua tus txhoj pua kev rau peb Hmoob taug mus kom tau ib lub neej zoo. Peb Hmoob thiaj lis tau txoj cais tuaj mus nyob txawv rau lwm teb chaw thiab tau lub neej zoo. Ua tsaug rau Lis Lwm thiab nws tsev neeg nrog rau nws poj yawg txwv koob tus cag Hmoob.

Kev ua tsov ua rog los tau ntau xyoo thiaj lis tau tsos vaj tsos tsev pov tseg rau tom qab. Thaum peb Hmoob tuaj mus txog rau tej tog kev, peb Hmoob raug luag cuab raug luag tuas. Peb muaj tej tus txiv neej Hmoob nws tib raug luag lub npaum tawg dua nws taws tus tag tshuav nws lub cev tsis tau tuag. Nws hais rau sawv daws tia tuag ces cia kuv ib leeg tuag los qhib txoj kev no rau nej taug. Nws muaj peev xwm muab nws lub cev ua tseem muaj txoj sia ntawd maj mam nkag coj mus ua kom luag lub nplaum ua luag cuab rau peb Hmoob txoj kev taug nyob rau ntawm kis zeb kis tsua kom tawg. Nws maj mam nkag mus txog thiab muab nws lub cev npuab rau lub nplaum ntawd kom tawg. Nws thiaj lis qhib tau kev rau peb Hmoob taug mus lawm yav tom ntej. Ua tsaug rau peb Hmoob cov neeg cawm seej muab txoj sia coj los qhib kev rau peb Hmoob taug kom muaj lub neej nyob ntev mus ib txhis.

#50 HMOOB_HlobVajPov_*

HMOOB_HlobVajPov_*
 • Guests

Posted 16 April 2013 - 04:38 AM

http://youtu.be/i8zT56uLG7M


Hlob Vaj Pov cov lus hais tseg kom Hmoob sib hlub, sib hwm kom muaj ua tau lub neej Hmoob ntev zoo mus ib txhis.#51 HMOOB_YawgPhaNyaTubNpis_*

HMOOB_YawgPhaNyaTubNpis_*
 • Guests

Posted 16 April 2013 - 04:58 AM

http://youtu.be/SvNo1dyAcrQ


Yawg hlob Pha Nyab Tub Npis Lis Foom.#52 HMOOB_KeebKwmHmoob_*

HMOOB_KeebKwmHmoob_*
 • Guests

Posted 16 April 2013 - 05:28 AM

http://youtu.be/wgpgZG42gH4


Keeb kwm Hmoob.#53 HMOOB_KeebKwmHmoob_*

HMOOB_KeebKwmHmoob_*
 • Guests

Posted 16 April 2013 - 05:35 AM

http://youtu.be/t29kJ8SB5Uc


http://youtu.be/G1fJk4kEWZA


Keeb kwm Hmoob thaum ub.#54 HMOOB_HmoobKeebKwm_*

HMOOB_HmoobKeebKwm_*
 • Guests

Posted 16 April 2013 - 05:46 AM

http://youtu.be/k_aqdGMBZsQ


Southern Great Wall yog Suav ua lov thaiv haiv neeg huav los tawm ntawm haiv neeg Hmoob.#55 HMOOB_HlubHmoob_*

HMOOB_HlubHmoob_*
 • Guests

Posted 20 April 2013 - 04:49 AM

http://youtu.be/4VxAJc9CEX0Hmoob yov tsum sib hlub sib pab.#56 HMOOB_VwjPajCais_*

HMOOB_VwjPajCais_*
 • Guests

Posted 22 April 2013 - 12:35 AM

Posted Image


Keeb Kwm Hmoob


Ua ntej peb yov paub txog Vwj Paj Cai sawv tuam tsam nrog Fab Kis sib tua, peb Hmoob yov tsum paub txog peb Hmoob lis keeb kwm thiab peb yov tsum paub txog keeb kwm thaum ub Fab Kis tuaj khoo nyob rau sab teb chaw Vietnam, Laos & Cambodia. Thaum ub Fab Kis tuaj mus kav sab Southeast Asia ntawd thiab Fab Kis muab 3 lub teb chaw ntawd kav ua Fab Kis 3 lub "Colonies." Thaum Fab Kis tuaj mus kab tau sab Vietnam, Laos & Cambodia ntawd ces Fab Kis kuj sau ses hnyav heev rau tej pej xeem huab hwm sawv daws. Thaum sau ses mus txog rau tus neeg muaj ces tsis txog txij twg; thaum sau ses mus txog rau tus txom nyem ces them tsis tau ses thiaj lis raug Fab Kis qhuab yuam yog lis ntawd tej pej xeem thiaj lis ntsib kev txom nyem thiab kev nyuaj siab khwv tsis txau noj tsis txau hnav mus kom kav thawm niaj thawm xyoo.

Thaum ub, peb haiv Hmoob nyob rau pem lub teb chaw Suav hus ua Tuam Tshoj. Peb Hmoob nyob ua neej muaj ciam dej ciam av thiab muaj noj muaj hnav. Thaum Suav pom peb haiv Hmoob muaj lub neej zoo nyob ua neej kaj siab lug yog lis ntawd Suav thiaj lis tuaj txeeb Hmoob liaj txeeb Hmoob teb. Hmoob thiab Suav thiaj lis sawv sib ntau sib tua sib txeeb liaj sib txeeb teb kav yog thaum "Qing Dynasty" ntawd. Yog lis ntawd tej pej xeem Hmoob sawv daw thiaj lis tau khiav mus nrhiav liaj nrhiav teb ua noj ua hau yug peb Hmoob tej poj niam tub ses yog xyoo 1700's. Peb Hmoob pib khiav tawm pem Suav teb los mus raw sab hnub poob yog xyoo 1800's. Peb Hmoob khiav los hla dej liab dej ntsuab. Peb Hmoob los hla ciam dej ciam av thiab peb Hmoob tau los txog rau dawm tuag tshaib tuag no. Peb Hmoob tau los hau tus dej cawm siav. Peb Hmoob khiav los hlas toj kab ntsuab dawm kab ntsig. Peb Hmoob tau los hla tus dej liab mam lis los txog rau hauv teb chaw Nyab Laj.

Nyob rau hauv lub teb chaw Nyab Laj muaj toj roob hauv pes siab thiab muaj kwj has tob. Kev sib saib sib xyua tsis yooj yim raw lis lub siab xav. Nyob tim no pom yus yov neeg tua qaib tua npua noj lawv hus yus kom mus nrog lawv noj. Thaum yus nqis lub kwj has tob mam lis nces mus txog rau ntawm lawv nyob ces lawv tib noj nqaij tag lawv mus lawv lawm. Yus mus txog ces lawv lub chaw nyob tsua yog ib lub chaw nphlob lawm xwb. Yog lis ntawd peb Hmoob thiaj lis muaj ib txhia khiav hla tawm hauv Nyab Laj teb los nrhiav liaj nrhiav teb ua noj yug tej poj niam tub ses. Peb Hmoob thiaj lis los tshwm rau hauv teb chaw Nplog yog xyoo 1810 C.E. Peb Hmoob kuj muaj ib cos khiav los tswm rau sab qaum teb Thaib ntawd thiab. Peb Hmoob tsiv los mus nyob rau sab hnub poob ua lub neej tshiab nyob kaj siab lug tsis kam tig rob qab mus nyob rau pem Suav teb lawm vim lub qub zej qub zo Suav tuaj txhav tau lawm. Txawm tig rov mus saib txog peb Hmoob tej zos los tej neeg Hmoob thaum ub sawv daws nyob ua kes ntawd khiav mus tag lawm. Hmoob lub quj zej qub zos nyob rau tom qab ua ib lub tiaj kua muag lawm xwb yog lis ntawd Hmoob tus, tus siab heev Hmoob thiaj tsis kam rov qab mus lawm. Tej lau nyiaj chiv piv txoj lus tia tsis pom dej dag siab tsis nqig, tsis pom lub qub zej qub zog ces siab tsis kheev. Thaum rov mus pom tus dej dag Hmoob lub qub zej qub zos raug tus dej dag huam loj lis loj los nyab tag tsis zoo lis qub lawm. Hmoob thiaj lis ua ib siab sos kua muag tig mus tsis tig rov qab los lawm.

Peb haiv Hmoob yog ib haiv neeg tsawg tsiv teb txaw chaw los mus nyob rau sab Nyab Laj teb thiab Nplog teb. Thaum lub sib hawm Fab Kis tuaj mus khoo nyob rau sab Indo-China (Southeast Asia) ntawd. Peb haiv Hmoob yog ib haiv neeg tsawg thiab raug luag lwm haiv neeg tsuj caij thiab qhuab yuam heev yog lis ntawd peb Hmoob thiaj tsis nyiamtxoj kev luag tuaj tsuj thiab yuam cais peb Hmoob lub neej.

Thaum ub peb Hmoob sawv daws nyiam mus ua liaj ua teb nyob raw tej toj roob hauv pes siab khwv noj khwv hau tiv tshav tiv nag kom tsis muaj mab tsis muaj Suav tuaj txhav peb Hmoob noj thiab tsis kheev luag tuaj txhav peb Hmoob tug ua khwv tau tawm ntawm peb Hmoob ob txhais tes los. Peb haiv Hmoob nyiam nyob ua neej ywj siab ywj ntsws yug tsiaj yug txhuv coj los rau tej mes tub mes nyuam Hmoob tau noj. Peb Hmoob ua neej nyob rau pem tej toj roob siab nyob kaj siab lug. Txhua xyoo thaum yov noj tsiab peb caug muaj paj dag tawg zom zaw rau pem tej. Peb Hmoob zom zeb tuav cos tuav ncuav nplej coj los tseg rau peb Hmoob tej mes tub mes nyuam tau noj. Peb Hmoob cog kab tsib coj los zom ua suab thaj noj ntxuag ncuav nplej tshiab zaum zov qhov cub rau thaum sawv ntxov. Peb Hmoob cog taum coj los zom ua taum paj taum tsuab noj ntxuag mov nplej. Peb Hmoob tus qaib tus npua coj los tua noj ua tsiab peb caug. Thaum peb Hmoob yov noj tsiab peb caug peb Hmoob kuj nco ntsoov hawm peb Hmoob tej poj koob yawm txwv txoj kev hlub thiab lawv txoj kev khwv tus peb Hmoob txij thaum peb tseem yau, yau los ua neeg nyob rau h lub ntiaj teb no.

Vim yog muaj peb Hmoob txheej lau ua tus cag rau ntawd, peb Hmoob thiaj lis tau los ua ib haiv neeg Hmoob muaj lub koob mus nto moos. Thaum peb Hmoob tau noj peb Hmoob yeej tsis lam muab pov tseg. Peb Hmoob yov muab khaw cia tau coj los yug txoj sia rau thaum lub sib hawm tsis tau noj tsis tau hnav. Peb Hmoob nyob rau lub teb chaw twg, nyob rau lub xeev twg, nyob rau lub zos twg los peb Hmoob yeej nco ntsoov tia peb yog Hmoob. Peb Hmoob yeej txawj hwm vaj hwm tsev, hwm zej hwm zos, hwm tej nom tej tswv, hwm lub teb chaw, thiab hwm tej xyoob tej ntoo. Peb Hmoob mus pom ib tsob txiv ntoo siav, siav nyob rau tom hav zoov peb Hmoob yeej tsis lam muab ntov pov tseg rau tshav ntuj ziab. Peb Hmoob muab tsob txiv ntoo hwm tseg rau ntawd kom lwm xyoo txog lub caij lub nyoog ntawd thiaj lis tau noj yug txoj sia kav ntev mus lawm yav tom ntej. Peb Hmoob tsis lam muab tsob txiv ntoo ntawd ntov pov tseg rau tshav ziab. Tej noob txiv hmab txiv ntoo ntawd peb Hmoob tsis lam muab pov tseg. Peb Hmoob muab cov noob txiv ntoo ntawd khaws coj mus cog rau tej qab vaj tsib taug thiab coj mus cog rau tom tej hav zoov. Tej kev Hmoob taug los peb Hmoob cog tij sis rau raw qab kes qaum kev. Thaum lub caij txiv ntoo siav ua nrhw niab ces peb Hmoob tau noj dawb tsis xiam nyiaj coj mus yuav. Ib leeg cog ob peb tsob txiv ntoo xwb ces ib pua leej tib cog tau ob peb pua tsob txiv ntoo lawm thiab. Thaum txog lub caij txiv ntoo siav, siav ces tag zej tag zo noj tsis tag lis.

Peb Hmoob yeej txawj hwm tej tsiaj nruab deg nruab nrag. Thaum peb Hmoob mus pom tej tshiaj nruab deg nruab nrag peb Hmoob tsis lam muab tua pov tseg lwj mus ua av. Peb Hmoob hwm tseg rau ntawd kom lawv txawj loj hlob txawj yug tau muaj coob, coob nyob mus pub toj roob mus puv kwj hav. Thaum peb Hmoob mus ncig ua sis yos hav zoov muaj liab muaj cuam kau zom zaw rau pem tej toj roob siab ua rau peb Hmoob lub neej nyob kaj siab. Peb Hmoob mus pom tej mes na mes noog noj txiv dhia zom zaw ua rau peb Hmoob txoj kev mus ncig ua sis zoo siab. Peb Hmoob txoj kev hlub tej tsiaj nruab deg nruab nrag ua rau peb Hmoob hlub lub ntiaj teb no tsis ploj. Peb Hmoob yog ib haiv neeg txawj hwm lub ntiaj teb no thiab txhua yam ua muaj txoj sia.

Peb Hmoob yog ib haiv neeg hwm niam hwm txiv, hwm pog hwm yawg thiab hwm tsev neeg tus hlob tus yau sawv daws kom nyob ua kes koom tau ib tsev neeg loj mus nyob nto moos. Thaum ib tug tsiv mus nyob rau ib lub zos tshiab lawm los cov nyob tom qab tseem hlub tseem nco nws. Tus ncaim lawm los tseem rov qab los saib vaj saib tsev, saib zej saib zos. Thaum sawv daws los ua kes peb Hmoob tua qaib tua npua noj ua kev zoo siab thiab peb Hmoob kuj hus tej kwv tej tij tus hlob tus yau tuaj nrog noj nrog haus huv tib sis. Txawm tus muaj tus pluag los peb Hmoob yeej hus tag txhua tus tuaj mus noj mus haus nyob sov vaj sov tsev. Txawm peb Hmoob muaj tej tus txaj, txaj muag los peb Hmoob kuj yov hais kom nws tsis txhob txaj muag. Peb Hmoob hais nqaij hais mov coj los rau hauv nws lub tais kom nws tsis txhob txaj muag. Peb Hmoob yeej txhob kom nws yeej meem noj kom tsau. Yog lis ntawd txawm peb Hmoob muaj tej tus txom, txom nyem ua lub neej nyob dai luag vaj luag tsev nyob koom luag zej luag zos xwb los nws kuj muaj kev zoo siab nrog sawv daw nyob ua neej vim peb Hmoob txawj sib hlub heev lis.

Peb Hmoob kuj hawm peb haiv Hmoob txoj Kab Lis Kev Cai poj ua tseg yawm ua cia rau peb Hmoob taug. Peb haiv Hmoob yog ib haiv neeg nco tej lau txiaj ntsig thiab lawv txoj kev coj tej me nyuam kev los dhau ntau txoj kev tau yoo tshaib yoo nqis tiv shav tiv nag mam lis tau los ua lub neej tshiab nyob rau sab hnub poob yog lub teb chaw Tsov Tshoj. Peb Hmoob yog ib haiv neeg zoo. Txawm muaj tej mab tej suav los nrog Hmoob nyob ua kes koom zej koom zos los peb Hmoob yeej hlub nws thiab peb Hmoob yeej hwm nws ua kwv ua tij rau ntawd. Peb Hmoob nyob rau qhov twg los peb Hmoob muaj kwv tij phooj ywg zoo. Peb Hmoob ua lub neej nyob peb Hmoob txawj sib hlub sib pab heev. Txawm muaj ib tug Hmoob muaj mob muab keeg los sawv daws thoob zej thoob zos yeej tuaj saib tuaj xyua ua rau tus neeg mob ntawd siab loj ces nws cia lis zoo vim Hmoob txoj kev hlub zoo heev lis. Peb Hmoob yog ib haiv neeg siab loj siab zoo siab dawb. Peb Hmoob cov me tub me nyuam los lawv kuj yog neeg zoo ib yam nkau thiab. Yog lis ntawd peb Hmoob thiaj lis yug tau ib cos me tub me nyuam loj hlob dawb paug siab ntshua zoo nkauj zoo nraug heev lis. Thaum tham lus los kuj luag tau ntxim hlub ntxim nyiam vim peb Hmoob yog ib haiv neeg zoo.

#57 HMOOB_PajCais_*

HMOOB_PajCais_*
 • Guests

Posted 22 April 2013 - 01:56 AM

Peb Haiv Hmoob


Txawm peb haiv Hmoob yov ncaim mus nyob rau lub teb chaw twg,

Nyob rau lub rooj teb twg,

Nyob rau lub xeev twg,

Nyob rau lub zos twg,

Nco ntsoov tia peb yog Hmoob tsis txhob tsos peb haiv Hmoob tseg.#58 HMOOB_HaivHmoob_*

HMOOB_HaivHmoob_*
 • Guests

Posted 22 April 2013 - 02:00 AM

http://youtu.be/RNqtNwjOdEo


Peb yog Hmoob ib yam.#59 HMOOB_PajCais_*

HMOOB_PajCais_*
 • Guests

Posted 22 April 2013 - 04:52 PM

Keeb Kwm Lub Teb chaw Nyab Laj (Vietnam History)


Thaum ub teb chaw Suav tus Vaj Txwv hus Han cov neeg tuaj mus kav tau lub teb chaw Nyab Laj nyob rau ntawm tus dej Red River Delta (Dej Liab) ua ntws mus tshuam rau ntawm ntug dej hiav txwv. Thaum "Han Dynasty" kav lub teb chaw Nyab Laj yog xyoo 206 B.C. E. - 220 C.E. ntawd. Haiv neeg Suav tuaj mus kav tau lub teb chaw Nyab Laj txij puag thaum 1st Century los mus txog rau thaum Fab Kis pab haiv neeg Nyab Laj tuam tsam nrog haiv neeg Suab nyob rau hauv lub teb chaw Nyab Laj. Suav tuaj kav lub teb chaw Nyab Laj tau muaj 1,000 xyoo. Thaum Suav tuaj kav lub chaw Nyab Laj ces Suav muab cov txiv neej Nyab Laj tua tuag ces lawv mam lis yuav cov poj niam Nyab Laj ntawd thiab nyob rau hauv cov neeg Nyab Laj ntawd cov vaj cov tsev.

Tom qab no ces Fab Kis thiaj lis tuaj pab Nyab Laj tuam tsam cov neeg Suav kom tawm hauv lub teb chaw Nyab Laj yog lis ntawd Suav thiaj lis swb rog lawm. Faj Kis hos tuaj mus nyob rau hauv tuam ceeb nroog Hanoi thiab khoom lub teb chaw Nyab Laj yog xyoo 1858 - 1873 C.E. ntawd. Fab Kis muab lub teb chaw Nyab Laj ntawd faib ua peb qho xws lis:

1. North Vietnam (Bac Bo)
2. Central Vietnam (Trung Bo)
3. Southern Vietnam (Nam Bo)

Thaum ub Fab Kis tuaj mus khoo lub teb chaw Nyab Laj ces Fab Kis kuj lim hiam heev rau cov neeg Nyab Laj ntawd. Fab Kis kuj sau ses hnyab yeev rau tej pej xeem huab hwm sawv daws. Tus pej xeem Nyab Laj twg txom nyem tsis muaj nyiaj them ses ces Fab Kis kom nws mus ua qhev rau Fab Kis. Fab Kis muab cov neeg Nyab Laj coj mus ua qhev tus vaj tus tsev. Yog tus Nyab Laj twg ua hauj lwm tsis zoo Fab Kis kuj muab nws txhom coj mus tua pov tseg txiav caj dab tuag ua ntshav liab vog tseg. Faj Kis tua tej pej xeem Nyab Laj yog cov neeg txom nyem tuag ua pab ua plaws yoov yas ntoo nqeeg rau ub rau no. Tej pej xeem Nyab Laj thiaj lis quaj qws hus ntuj qaws. Yog lis ntawd haiv neeg Nyab Laj tag nrho thiaj lis sib koom muab Fab Kis tua tawg tag nyob rau ntawm lub roob hus ua "Dian Bia Fu" (Roob Phaj Tsum).

Xyoo 1954 ntawd, lawv thiaj lis sib tham rau hauv Geneva Conference yog lis ntawd Fab Kis thiaj lis raug ncaw tawm hauv lub teb chaw Nyab Laj. Thaum Fab Kis yov tawm hauv lub teb chaw Nyab Laj rau xyoo 1954 ntawd, Fab Kis thiaj lis muab teb chaw Nyab Laj faib ua ob sab nyob rau ntawm 17th Parallel Zone. Sab qaum teb ces yog Ho Chi Minh ua tus kav nyob rau hauv Hanoi. Sab qab teb ces yog Nyab Laj tus Vaj Ntxwv hus ua Ngo Dinh Diam ua tus kav nyob rau hauv Saigon ua tam sim no lawv muab daws tis dua npe tshiab hus ua Ho Chi Minh’s City. Tom qab Fab Kis muab lub teb chaw Nyab Laj faib ua ob sab (Norh Vietnam & South Vietnam) ces haiv neeg Nyab Laj thiaj lis tawg ua ob pab sawv sib tuam tsam. Yog lis ntawd thiaj lis muaj "Vietnam War" or "Vietnam Civil War." Tsov rog Vietnam ces nws zoo ib yam lis thaum "US Civil War" thiab xwb, North & South.

Thaum ua rog Vietnam War ntawd ces yog tsov rog chiv tawm ntawm Fab Kis siv lub tswv yim lim hiam ua yog ib lub tswv yim muaj taug (POISONOUS) coj los lom haiv neeg Nyab Laj lub hlwb kom ruam qauj. Fab Kis muab lub teb chaw Nyab Laj faib ua ob sab kom haiv neeg Nyab Laj lawv sib tua lawv kom lawv tuag mus tus noob. Lub tswv yim Fab Kis siv coj los lom haiv neeg Nyab Laj lub hlwb kom sawv daw sib ntau sib tua yog ib lub tswv yim lim hiam heev rau sawv daws nyob rau lub teb chaw Nyab Laj.

Nyob rau sab qaum teb Nyab Laj (Hanoi) ntawd lawv tsis nyiam Fab Kis tuaj mus sau se thiab muab neeg yuam coj mus ua qhev. Tus laj mej pej xeem neeg Nyab Laj txom nyem muaj mob muaj nkeeg ua tsis tau luag txoj hauj lwm thiaj lis raug luag ntau thiab raug luag tua pov tseg. Fab Kis lub tswv yim lim hiam muab tej neeg Nyab Laj txim txhom thiab qhuab yuam tua tej laj mej pej xeem yog cov neeg txom nyem ua raug tua ua tshav liab vog tseg yam ua neeg tsis muaj nuj nqis nyob rau hauv lub ntiaj teb no nws yog ib lub tswv yim lim hiam heev. Yog lis ntawd haiv neeg Nyab Laj nyob rau sab qaum teb thiaj lis nyiam Fab Kis tuaj mus qhuab yuam thiab txhav tej laj mej pej xeem tug.

Sab qab teb (Saigon) ces lawv nyiam kom Fab Kis tuaj kav thiab kom Fab Kis yeej meem sau ses kom ntau rau tej laj mej pej xeem Nyab Laj thiab kom Fab Kis nqas tej ses ntawd mus rau lub teb chaw Fa Kis. Tus laj mej pej xeem Fab Kis ua nyob rau lub teb chaw Fab Kis txom, txom nyem los nws tuaj mus nyob rau lub teb chaw Nyab Laj nws cia lis sawv ua ib tug neeg muaj mus nplua nuj muaj nyiaj muaj kub vim tau lub tswm yim sau ses txhav tej laj mej pej xeem Nyab Laj tug. Yog lis ntawd tsov rog Civil War nyob rau hauv lub teb chaw Nyab Laj thiaj lis nrov ua zog qee mus thoob ntiaj teb.

Thaum lub sib hawm Fab Kis tuaj mus nyob rau sab Southeast Asia ntawd ces peb haiv Hmoob kuj yog ib cos neeg laj mej pej xeem ua noj ua haus zoo ib yam lis sawv daw thiab xwb. Lub sib hawm ntawd, peb Hmoob yog ib haiv neeg tsawg nyob rau hauv lub teb chaw Nyab Laj vim peb Hmoob niam qhuav tsiv tsis tau ntev pem Suav teb los ua lub neej tshiab nrog tej laj mej pej xeem Nyab Laj rau hauv lub teb chaw Nyab Laj. Peb Hmoob kuj tseem txom nyem heev vim tau tsos tej vaj tej tsev pov tseg rau pem Suav teb nqa tsis tau dab tsis ntau coj los tsim lub neej tshiab. Peb Hmoob yog ib haiv neeg haj yam raug Fab Kis sau ses hnyav thiab raug Fab Kis qhuab yuam coj mus ua qhev khawb kev. Yog lis ntawd thaum ua tsov rog Nyab Laj ntawd peb haiv Hmoob nyob rau sab Nyab Laj teb kuj yog ib cos neeg pab haiv neeg Nyab Laj tuam tsam lawv tus yeeb ncuab kom tawm hauv lub teb chaw Nyab Laj. Haiv neeg Nyab laj thiab peb haiv neeg Hmoob kuj txawj sib hwm thiab sib pab. Yog lis ntawd thaum ua tsov ua rog, Nyab Laj kuj muab nom muab tswv loj rau peb Hmoob ua tus kav thiab.

Thaum xyoo 1954 ntawd, haiv neeg Nyab Laj thiab Hmoob nrog rau tej pej xeem Nyab Laj sawv daws tsis hais haiv neeg coob los yog haiv neeg tsawg sawv daws sib koom ua kes tau ib lub zog loj heev thiab lawv tuaj mus muab Fab Kis lub yeej tub rog nyob rau hauv lub zos "Dian Bia Fu" ntawd tua tawg tag. Lawv kuj txeeb tau Fab Kis tej riam phom loj rov tig muab Fab Kis tua tuag ua lwj ua liam rau hauv Fab Kis lub yeej tus rog ntawd vim Fab Kis lub yeej tub rog nyob rau hauv lub zos "Dian Bia Fu" ntawd nws zoo lis lub qab yiag muaj roob thaiv ncig. Thaum Fab Kis mus nkaum coob, coob rau hauv lawm ces haiv neeg Nyaj Laj thiab peb Hmoob tuaj mus kav tag nrhos ncig Fab Kis lub yeej tub rog ntawd. Fab Kis thiaj lis tsis muaj kev khiav tawm lis. Fab Kis tua npaum lis cas los tua tsis yeej lawv. Yog lis ntawd Fab Kis thiaj lis tau tsa tes thov kom lawv tsis txhob tua ntxiv lawm. Thaum ub Fab Kis tuaj nyob rau sab Southeast Asia ntawd tau muaj 60 xyoo. Fab Kis mam lis tau raug ntiab tawm rov qab mus tsev yog xyoo 1954 tom qab lawv sib tham nyob rau hauv "Geneva Conference."

Tom qab Fab Kis raug ntiab tawm hauv lub teb chaw Nyab Laj ces peb Hmoob kuj yog ib cos neeg coob nyob rau ntawm lub zos Dian Bia Fu ntawd thiab vim thaum ub lub zos Dian Bia Fu ntawd nws yog av Nplog. Tom qab no mas lis muab qhov av ntawd raug Nyab Laj; Nyab Laj kuj muab tau ib qho hiav txwv rov los rau Nplog thiab kom tsis txhob tus siab. Fab Kis raug tawm hauv sab Southeast Asia xws lis Vietnam, Laos, Cambodia ces yog vim Fab Kis lub yeej tub rog loj nyob rau hauv lub zos Dian Bia Fu ntawd raug tua pua ntsoog tag lawm yog lis ntawd Fab Kis thiaj lis tsis muaj zog yov sau ses sawv daws ua yog cov neeg txom nyem thiab Fab Kis tsis muaj peev xwm qhuab yuam tej laj mej pej xeem ntxiv lawm. Fab Kis thiaj lis tau rov mus tsev tag. Fab Kis swb rog nyob rau sab Southeast Asia ntawd yog tawm hauv lub zos "Dian Bia Fu" ntawd.

#60 HMOOB_VwjPajCais_*

HMOOB_VwjPajCais_*
 • Guests

Posted 22 April 2013 - 06:33 PM

Posted ImageFrench Colonies in Southeast Asia


Thaum ub Fab Kis tuaj mus kav sab Southeast Asia ntawd ces Fab Kis kuj nqas tau ib cos noob yeeb (Opium) tuaj mus rau tej laj mej pej xeem sawv daw cog vim yeeb yog ib cos tshuaj ua zoo siv ua tshuaj heev. Thiab, yeeb yog ib cos qoob loos ua muag tau nqis rau kev ua lag ua luam. Nyob rau ntawm peb xab xeeb ceg kaum "Gold Triangle" ntawd thaum ub yog ib lub chaw ua lag ua luam yeeb loj heev tsis hais haiv neeg twg los yeej ua lag ua luam yeej huv tib sis. Haiv neeg Thaib, Haiv Neeg Suav, Haiv Neeg Nplog, Haiv Neeg Phab Mab, Haiv Neeg Nyab Laj, Haiv Neeg Puab Thawj, Haiv neeg Puab Yib, Haiv Neeg Fab Kis, thiab lwm haiv neeg los sawv daws yeej ua lag ua luam yeeb tag huv tib sis.

Thaum lub sib hawm ntawd, peb Hmoob niam qhuav tsiv pem Suab teb los nyob rau sab Vietnam, Laos & Thailand. Vim yog txoj kev khwv nyiaj coj los pab rau tsev neeg tom tau nyiaj siv yog lis ntawd peb Hmoob kuj muaj tus puav mus yuav tau noob yeeb ntawm luag lwm haiv neeg coj los mus cog kom tau nyiaj siv thiab. Noob yeeb yog cov neeg tawv dawb nyob rau sab (Europeans) ntawd nqas tuaj thiaj lis muaj rau sab Southeast Asia. Thaum ub nyob rau sab Southeast Asia ntawd tsis muaj yeeb ib tug nyob rau qhov twg lis. Tom qab no mam lis pom tej pej xeem ua teb yeeb zom zaws tsis hais Hmoob los yog luag lwm haiv neeg yeej txawj ua teb yeeb zom zaw vim yog muaj cov neeg tawv dawb nqas noob yeej tuaj tseb rau sawv daws cog thiaj lis pom muaj yeeb zom zaw.

Thaum ub Hmoob ua lub neej nyob rau pem Suav teb, Hmoob yeej tsis muaj noob yeeb thiab Hmoob yeej tsis cog yeeb rau qhov twg lis. Hmoob yog ib haiv neeg yeej ib txwm tsis qhuav yeeb quav tshuaj loj. Peb haiv Hmoob yog ib haiv neeg dawb ib haiv neeg huv. Thaum ub Hmoob tsiv teb txhaw chaw pem Suav teb yog sab hnub tuaj los mus nyob ua lub neej tshiab rau sab hnub poob ntawd ces Hmoob kuj yog ib cov neeg tsawg thiab txom nyem heev lis. Hmoob los mus pom luag lwm haiv ua tau noj ces Hmoob kuj txawj mus xyaum ua thiab. Yog lis ntawd kuj muag yim puav Hmoob mus nrog luag cog yeeb kom tau tshuaj siv coj los pab khos nws tsev neeg. Thaum ua teb yeeb kuj tsis yog tag rho peb haiv Hmoob txhua tus mus cog yeeb rau pem tej liaj tej teb tsua muaj yim puav Hmoob xwb. Thaum ub cog yeeb yeej tsis txhaum cais rau leej twg lis. Yeeb loj hlob rau tom hav zoov zoo ib yam lis tej nroj tsuag txhua tus huv tib sis nyob rau hauv ntiaj teb no. Thaum luag txwv tia cog yeeb yog ib txoj kev txhaum cai ces mam lis paub tia yeeb muaj kev txhaum. Thaum yeeb muaj kev txhaum ces Hmoob thiaj lis nrog yeeb txhaum thiab vim Hmoob kuj tau mus nrog luag lwm haiv neeg cog yeeb rau pem teb ua nws paj yeeb tawg ua ntsa iab kho siab zim. Thaum yeeb tau lub npe phem ces luag lwm haiv neeg muab lub npe Hmoob los rau lub npe yeeb kom Hmoob yog ib haiv neeg phem yog lis ntawd thiaj lis tub qaug rau peb haiv Hmoob ua neej nyob tsis muaj kev txhaum rau lub ntiaj teb no. Lus npe zoo ces luag txhav kiag hos lub npe phem ces luag pov kiag rau Hmoob kom Hmoob ris xwb. Yov kom Hmoob ris ib lub npe phem los Hmoob ris tsis tau coj ua neej kom kav ntev vim peb haiv Hmoob tsis yog ib haiv neeg phem. Peb haiv Hmoob yog ib haiv neeg zoo, ib haiv neeg dawv haiv neeg huv tsis muaj kev npam rau lub ntiaj teb no. Yog lis ntawd peb haiv Hmoob sawv daws thiaj lis tau sib hlub heev. Peb haiv Hmoob thiaj lis ua tau ib pab hais ib los tus tawm ib lub suab tiv thaiv tuam tsam cov neeg phem ntawd kom lawv thiaj lis tuam tsam tsis yeej Hmoob. Hmoob thiaj lis muaj lub koob lub moos zoo nyob kav ntev mus lawm yav tom ntej nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Peb haiv Hmoob yog ib haiv neeg zoo.

#61 HMOOB_VwjPajCais_*

HMOOB_VwjPajCais_*
 • Guests

Posted 22 April 2013 - 08:50 PM

Posted ImageHmoob Keeb Kwm nyob rau hauv teb chaw Nplog & Nplog Keeb Kwm ( Laos History)Thaum ub nyob rau hauv lub teb chaw Nplog (Laos) ntawd yeej xub muaj ib cos neeg khab liab qab xub pom txhwm nyob rau hauv daim av Nplog ntawd ua ntej Nplog mam lis tsiv pem Suav los mus nyob rau hauv daim av ntawd. Lub "Plain of Jars" pom muaj nyob rau sab Phosavanh, Xiengkhuang ntawd vim thaum ub muab ib cos neeg khab tib tau xub nyob rau hauv lub teb Nplog ua ntej haiv neeg Nplog mam lis los nyob rau hauv daim ntawd. Haiv neeg Nplog mam lis los nyob thiab tis npes rau daim av ntawd thiaj lis muaj npes hus. Haiv neeg mam lis los tsim vaj tsim tsev ua zej ua zos nyob rau qhov ub qhov no. Thaum ub daim av nyob rau sab Southeast Asia ntawd nws yog ib daim xwb yeej tsis muaj tswv kav lis. Tom qab no cov neeg Nplog, neeg Nyab Laj, thiab lwm haiv neeg mam lis tsiv pem Suav teb los mus nyob rau daim av ntawd. Lawv mam lis los thaiv ciam liaj ciam teb ua muab tis npes ua ib lub teb chaw xwb.

Thaum ub nyob rau hauv lub teb chaw Nplog ntawd muaj ntxhws coob, coob heev yog lis ntawd haiv neeg Nplog thiaj lis muab lub teb chaw ntawd tis lub npe hus hais tia teb chaw 1,000,000 tus ntxhws (Lan Xang). Nplog lub teb chaw ntxhws ntawd pib txij puag thaum xyoo 1353 - 1707 C.E. los thiaj lis chiv muaj "Lao Kingdom." Xyoo 1354 ntawd, tus yawg Nplog hus Fa Nqun ntawd yuav tau ib tug poj niam Cambodia ntawm haiv neeg Cambodia tus Emperor coj los ua poj niam. Thaum ntawd lub nroog tswv teb chaw Nplog ntawd lawv xub tsim nyob rau hauv lub nroog Luang Prabang tom qab no mam lis muab pauv mus rau hauv Vientiane lawm xwb.

Thaum xyoo 1707 C.E. ntawd, Chao Fa Ngun lub teb chaw ib lab tus ntxhws (Lan Xang) ntawd tau tawg mus ua phab yog lis ntawd thiaj lis muaj peb tug tswv kav ib leeg kav ib phab.

1. Samsenthai
2. Sethathirath
3. Sourigns Vongsa

Thaum xyoo 1707 - 1893 C.E. ntawd, lub teb chaw Nplog muaj peb tug tswv kav. Ib leeg kav ib ceg ciam dej ciam av thiab ib leeg kav ib lub nroog looj muaj xws lis: 1. Luang Prabang, 2. Vientiane, 3. Champasak
Thaum lub teb chaw Nplog ntawd ib leeg tawg mus ua ib pab lawm ces lawv lub zog sib pab tiv thaiv lub teb chaw Nplog kuj tsawg heev lis lawm thiab yog lis ntawd haiv neeg Suav thiab haiv neeg Thaib thiaj lis tuaj mus nyob thiab kav lub nroog Vientiane yog xyoo 1825 C.E. ntawd.

Xyoo 1893 - 1953, Fab Kis tuaj mus khoo tej pej xeem sawv daw thiab kav lub teb chaw Nplog yog lis ntawd Fab Kis thiaj lis kom tus Vaj Txwv nyob rau hauv nroog Luang Prabang ntawd ua tus saib tag nrho 3 lub nroog thiab 3 tus Vaj Ntxwv hus tib sis nyob rau hauv teb chaw Nplog yog lis ntawd Nplog thiaj lis tsim tau muaj ib tug chij mua 3 lub tob hau ntxhws ib leeg tig mus rau ib qhos tsis sib haum xeeb lis. Nplog tej nom tej tswv sawv daw ib leeg coj ib pab neeg sawv sib tuam tsam ib leeg hais tsis tau ib leeg kom los ua kes koom kom tau ib lub siab haiv lub teb chaw Nplog. Thaum ub Fab Kis tuaj mus nyob rau hauv teb chaw Nplog, Fab Kis kuj sau ses hnyav heev rau pej laj mej pej xeem zoo ib yam lis lawv sau ses nyob rau sab Nyab Laj thiab sab Cambodia ntawd.

Lub sib hawm ntawd, Fab Kis muab lub teb chaw Nplog cais mus ua 11 lub roog (Province), ib lub nroog ntawd muaj ib tug Fab Kis ua tus thawj saib. Thaum Fab Kis sau tau ses ntawm tej laj mej pej xeem los ces nws mam lis muab coj mus rau nram Fab Kis tus nom loj nyob rau hauv Vientiane. Tus nom Fab Kis nyob rau hauv Vientiane ntawd mam lis muab cov nyiaj ntawd txheeb tag ces mam lis rov qab xas mus rau tom Hanoi ua yog Fab Kis ib tug nom loj (French Governor General) nyob rau sab Nyab Laj teb (Vietnam). Lub sib hawm ntawd, tej pej xeem neeg Nplog sawv daws kuj muaj ib cos tsis nyiam Fab Kis txoj kev tuaj sau ses thiab txhav tej pej xeem tug. Tej neeg Nplog, Neeg Puab thawj, puab Yib, Nyab Laj, Hmoob thiab lwm haiv neeg nyob rau sab Southeast Asia ntawd kuj tsis nyiam Fab Kis txoj kev tuaj txhav noj txhav khawv sawv daws tug.

Thaum ub Fab Kis tuaj mus kav teb chaw Nplog thiab sau sawv daws ses hnyav heev yog lis ntawd tej pej xeem kuj ntsib kev txom nyem kev tshaib kev nqhis tsis tau noj tsis hnav kom mus thawm niaj thawm xyoo. Fab Kis sau ses mus txog tus muaj kev ces kuj tsis nyuab tiam sis thaum Fab Kis sau ses mus txog au yim neeg txom nyem ces nws them tsis tau ses rau Fab Kis. Yog lis ntawd tej mes tub nyuam Hmoob tseem yau, yau thiaj lis tau raug qhuab yuam coj mus ua qhev khawb kev them ses. Tej yim Hmoob tsis muaj me tus me nyuam loj ces Fab Kis yuam kom nws mus qhev tib yam nkau. Thaum nws mus ua qhev rau Fab Kis ces nws poj niam me nyuam tseem yau, yau nyob rau tom tsev tsis muaj tus mus ua liaj ua teb yus nws tsev neeg. Tej yim Hmoob ua muaj tej tus ntxhais loj hlob tiav nkauj loj siab ntshua dawb paug zoo, zoo nkauj tib npaj yov mus yuav txiv kom tau lub neej zoo los Fab Kis tuaj yuam kom nws mus nrog Fab Kis pws. Nws tsis kam mus los nws niam nws txiv raug Fab Kis cem thiab rau Fab Kis ntaus yog lis ntawd nws thiaj lis tau nrog Fab Kis mus. Thaum nws mus txog rau tom Fab Kis qhov chaw nyob. Fab Kis muab nws rhe ris hles tshos deev nws ib hmo, ib hmo tus deev tag rho tus rov nce hlos rau xwb. Yog lis ntawd nws thiaj lis muaj Fab Kis tej me nyuam saub. Fab Kis deev nws tag los Fab Kis hlub. Thaum nws muaj Fab Kis tus me nyuam tsaub rau hauv plab ces nws thiaj lis chim heev yog lis ntawd nws thiaj tau noj yeeb noj tshuaj kom tuag. Peb Hmoob muaj tej nkauj tshiab niam qhuav yuav txiv tau peb tag xwb Fab Kis tuaj pm Fab Kis txhav kiag ntawd tus txiv tes coj mus deev ua dev ua pua rau tus txiv saib. Yog lis ntawd peb Hmoob thiaj muaj ib sawv tuam sam nrog Fab Kis sib tua. Thaum ntawd, leej twg nrog Fab Kis sib tuam tsam ces thaum Fab Kis txhom tau nws ces Fab Kis coj nws mus txiav caj dab. Thaum nws tuag lawm los Fab Kis muab nws lub tob haus coj mus txhos rau ntawm ib tug pas ntoo. Fab KIs mam lis coj lub tob hau neeg ntawd coj mus txhos cuab kev rau ntawm tej ntug kev rau tej pej xeem dua kev saib. Fab Kis tau tua ntau leej ntau tus neeg txom nyem thiab tau siv ntaj txiav ntau pab neeg cov caj dab pov tseg tsis hais Hmoob, Nplog, Nyab Laj kuj raug kev txim txom txiav caj dab pov tseg pawg lug zoo ib yam nkau lis thiab. Tej peb xeem huab hwm nyob rau sab Southeast Asia ntawd tsis nyiam Fab Kis txoj kev ua phem rau sawv daw yog cov neeg pej xeem huab hwm khwv noj khwv hau tsis muaj kev txhaum rau leej twg.

#62 HMOOB_PajCais_*

HMOOB_PajCais_*
 • Guests

Posted 23 April 2013 - 01:44 AM

Posted ImagePlain of Jars


Thaum ub nyob rau sab Southeast Asia ntawd yeej tsis muaj tswv teb tswv chaw lis. Neeg nyob rau hauv daim av ntawd kuj tseem muaj tsawg heev lis. Lub teb chaw ntawd yeej tsis tau muaj neeg Nplog tsiv pem Suav teb los nyob ib tug lis. Thaum ub nyob rau hauv daim av Nplog ntawd muaj ib cos neeg khab ua lawv ib txwm nyob rau hauv daim ntawd los tau ntau phav xyoo. Lawv yog ib cos neeg ua noj ua hau zoo ib yam lis tej neeg sawv daw thiab. Cov neeg khab ntawd thiaj lis los tsim tau zej tau zos nyob sib zes ua kes rau thaj chaw ntawd ua tom qab no neeg Nplog mam lis tis npe hus ua Phonsavanh.

Thaum ub cov neeg txij neeg laus nyob rau thaj av ntawd lawv kuj tau nyob ntev thiab lawv kuj muaj tej neeg tuag thiab yog lis ntawd lawv thiaj lis puab tau ib cov hub coj los rau cov neeg tuag ntawd cov pob txhas ntim tseg rau hauv hub cia. Cov hub no tau puab tseg rau hauv daim av no ua ntej haiv neeg Nplog mam lis tsiv pem Suav teb los mus nyob rau hauv daim av ntawd.

Thaum ub Nplog tsiv pem Suav teb los nyob rau hauv daim av ntawd ces Nplog mam lis tis npes rau tia yog teb chaw Nplog xwb. Peb haiv Hmoob los kuj yog ib haiv neeg tsiv pem Suav teb los nyob rau hauv daim av ntawd zoo ib yam lis tej pej xeem neeg Nplog thiab xwb. Yog lis ntawd tej pej xeem nyob rau hauv daim av ntawd yov tsum tau hwm tej lau thaum ub lawv tej puav pheej tseg kom tsis txhob ploj mus tag ib sim neej. Cov hub no yov nrog sawv daw nyob ua kes koom zej koom zos kom muaj nyob ntev mus ib txhis. Cov hub no yog ib cos puav pheej coj los khaw tej lau thaum ub lawv tej koob tej hmoov tseg rau sawv daw tej xeeb leej xeeb ntxwv nyob rau hauv daim av ntawd kom muaj noj muaj hau mus thawm niaj thawm xyoo. Cov hub ntawd ntim tau ib cos koob hmoov ntau, ntau heev nyob rau hauv tseg. Tus neeg twg hwm cov hub ntawd, tus neeg ntawd yov tau txais koob hmoov ntim hauv cov hub ntawd coj mus ua neej kav ntev mus ib txhis.

#63 HMOOB_PajCai_*

HMOOB_PajCai_*
 • Guests

Posted 23 April 2013 - 03:45 AM

Posted ImageFrench Indo-china


Thaum ub haiv neeg Fab Kis tuaj mus kav thiab khoo teb chaw Vietnam, Laos & Cambodia. Fab Kis kuj txim txom thiab tua tej laj mej pej xeem heev. Tus pej xeem twg txom nyem thiab them tsis tau ses rau Fab Kis ces tus ntawd Kab Kis kuj muab coj mus yuam ua qhev rau Fab Kis. Tus pej xeem twg tsis yeem mus ua Fab Kis qhev them ses ces tus ntawd Fab Kis yeej tsis tseg nws txoj siav lis. Fab Kis txhom tau tej pab txiv neej coj los sawv ua tej phiaj rau nram thiaj. Cov txiv neej ntawd lawv kuj muaj poj niam tub ses tseem yau, yau nyob rau tom tsev yog lis ntawd lawv tej poj niam kuj hlub, hlub lawv heev. lawv cov poj niam kuj caug lawv qab tuaj saib lawv cov txiv thiab. Thaum Fab Kis kom cov txiv neej ntawd mus sawv ua tej phiaj rau nram tiaj ces Fab Kis mam lis rho ntaj coj los txiav ib tug caj dab zuj zus xwb. Thaum Fab Kis txiav tus poj niam twg tus txiv lub caj dab ces tus poj niam ntawd mam lis khiav, khiav mus khaw nws tus txiv lub tob haus hauv puam teb coj los hlub. Tej pom ua poj dab poj ntsuag quaj zom zaws thov lub ntuj lub teb pab kom tsis txhob tua cov ntxiv neej ntawd. Tus poj niam twg quaj ntau Fab Kis kuj muab tsuj muab ncaw los av lis. Tej pej xeem neeg Nyab Laj, Neeg Nplog, Neeg Hmoob kuj ntsib txoj kev txim txom hnyav npaum lis ntawd. Tej pej xeem sawv daws thiaj lis hus ntuj qaws kom pab lawv. Tus twg los tus ntshais Fab Kis txoj kev tua neeg ntawd.

Thaum xyoo 1919 C.E. ntawd, muaj ib tug txiv neej Hmoob Vwj nws lub npe hus ua Paj Cais. Paj Cais yog ib tug tub ntsuag thiab nws yog ib tus neeg pej xeem zoo ib yam lis sawv daws xwb. Paj Cais kuj muaj peev xwm thiab muaj tswv yim heev. Paj Cais tsis ntshai Fab Kis ib tug nyuag lis. Paj Cai thiaj lis coj tau ib pab neeg nrog nws sawv sib tuam tsam nrog haiv neeg Fab Kis. Thaum ntawd Paj Cai lawv kuj txawj mus txiav ntoo txiv huab txhib coj los tshau plawv ua phom. Lawv mus muab xob hauv qhov tsua coj los ua tshuaj phom. Lawv zob ntoo coj los tuav txaw cov xob ntawd. Lawv muab hlawv cig nrov poog. Lawv mam lis mus ntau txhais yia coj los mus laum xub tshuaj. Lawv mam lis coj mus tua Fab Kis mas tua raug ncaj thiab raug leej twg mas kawg nws tuag mus xwb yeej ceeb laj khos tau nws zoo. Paj Cai thiaj lis coj tau ib pab neeg nrog nws mus tua Fab Kis. Thaum ntawd Fab Kis tua npaum lis cas los tua tsis yeej peb haiv Hmoob. Tej neeg Nplog thiab tej neeg Nyab Laj mas cav zom zaw thiab qhua peb haiv Hmoob kawg nkau lis. Txawm tia Fab Kis yov caum peb Hmoob qab mus lawm tsheej pab los ib chim xwb Fab Kis raug mob tag quaj zom zaw rov qab los ntoog mob ntoog ntsaj kawg lawv tuag mus xwb vim peb Hmoob txawj ua tau ib cos xub tshuaj Hmoob muaj taug heev. Fab Kis tua npaum lis cas los Fab Kis tua tsis yeej peb Hmoob lis. Fab Kis yov raw peb Hmoob qab mus nce tej toj roob siab los peb Hmoob dov pob zeb pob cas los raug Fab Kis txha lov tag. Fab Kis kawg tig rov qab los zaum ntoog mob xwb. Thaum ntawd Fab Kis ntshais peb Hmoob kawg nkau lis. Fab Kis thiaj lis mus nug Npliaj Yob Lauj tia yov ua lis cas thiaj lis tua yeej Hmoob. Thaum ntawd Fab Kis kuj tsas tau Npliaj Yob Lauj ua ib tug phuab toom nyob rau hauv lub zos hus ua Noom Hej peb lus Hmoob hus lub zos ntawd hus ua Looj Hej. Yawg Npliaj Yob Lauj thiaj lis qhia rau Fab Kis tia yov mus tua kom yeej peb Hmoob mas yov tsum mus tua rau thaum lub caij ntuj nag vim tia thaum lub caij ntuj nag ntawd peb Hmoob cov phom Hmoob ntawd yov tua tsis nrov viv muaj dej nag ntub cov tshuaj phom lawm. Fab Kis khaw nkau tau Npliaj Yob Lauj cov lus tseg. Fab Kis thiaj lis tos mus txog rau thaum lub caij ntuj nag. Fab Kis thiaj lis rov mus tua peb Hmoob. Thaum ntawd muaj nag los loj heev. Peb Hmoob cov phom tua tsis nrov yog lis ntawd peb Hmoob thiajl is tau tsos pov tseg tsis nrog Fab Kis sib tua. Lub sib hawm peb Hmoob nrog Fab Kis sib tua ntawd lawv hus ua "Mad Man War" lus Nplog hus ua rog Phim Npab, lus Hmoob hus Rog Vwm.

#64 HMOOB_YajSisLwb_*

HMOOB_YajSisLwb_*
 • Guests

Posted 23 April 2013 - 05:22 AM

Posted ImageYaj Sis Lwb


Xyoo 1893 - 1954, lub sib hawm Fab Kis tuaj mus nyob thiab khoo lub teb chaw Nplog ntawd. Fab Kis kuj sau tej pej xeem ses hnyav heev. Fab Kis sau tej pej xeem tej qaib tej npua coj mus tua yug lawv cov tub rog nyob rau tom lawv lub khaib thab ham. Fab Kis kuj yuam tej txiv neej coj mus ua zaub ua mov yug Fab Kis cov neeg. Fab Kis kuj sau Hmoob zej zog tej ntxhais zoo, zoo nkauj coj mus nrog Fab Kis pws ua nws ncej qab dawb paug. Fab Kis sib hloov ntsos deev nws tas hmos. Hmoob tej ntxhai zoo, zoo nkauj ib leeg muaj ib plab me nyuam tsis muaj tus txiv khwv rau noj rau hnav. Hmoob txoj kev khwv ua liaj ua teb noj kuj txom nyem heev. Tej laj mej pej xeem raug kev txom nyem them tsis tau ses rau Fab Kis. Fab Kis kuj muab neeg txhom tua tas zaj tas zog pov tseg. Thaum ntawd, Fab Kis tib tua neeg tuag lawm ob peb pab neeg coob heev thiab tseem tshuav ib cov neeg pej xeem ntawd ua Fab Kis tseem yov muab lawv tua ntxiv thiab.

Thaum ntawd muaj ib tug yawg Hmoob lub npe hus ua Yaj Sis Lwb. Nws loj thiab siab ib yam lis Fab Kis. Nws thiaj lis mus hais rau Fab Kis tia kom Fab Kis tsis txhob tua me nyuam Hmoob ntxiv lawm. Fab Kis hais lis cas los Fab Kis cam tsis yeej nws yog lis ntawd Fab Kis thiaj lis haim kom Yaj Sis Lwb thiab Fab Kis mus sib hais rau tom Laj Huab ua yog Fab Kis tus nom loj nyob rau tos. Nws kom Fab Kis mus ua ntej nws mam lis lawv qab tuaj. Fab Kis tsav luv ceev, ceev mus txog rau tom Laj Huab. Thaum Fab Kis mus txog rau tom Laj Huab ces tus yawg Hmoob hus ua Yaj Sis Lwb ntawd tib xub mus txog ua ntej lawm thiab nws tib nrog Fab Kis tus nom loj sib tham ua ntej lawm thiab. Yog lis ntawd Fab Kis thiaj lis muab Yaj Sis Lwb thaij duab tseg ua cas thaum thaij yog ib tug neeg xwb. Thaum ntxuav tau daim duab ntawd coj los saib ua cas pom muaj 9 leeg nrog Yaj Sis Lwb sawv ua kes. Fab Kis thiaj lis ntshais thiab tsis tua Hmoob ntxiv lawm.

Tom qab Yaj Sis Lwb nrog Fab Kis sib tham tag ces muaj ib tug yawg laus Hmoob Vwj nws lub npe hus ua Txhiaj Tub Yiv thiaj lis hais kom Yaj Sis Lwb mus nrog nws noj ib pluag mov ua kes. Yaj Sis Lwb kuj tau nrog Txhiaj Tub Yiv mus noj ib pluag mov hauv nws tsev. Yaj Sis Lwb hais rau Txhiaj Tub Yiv Vwj tia ua tsau rau nws plua mov noj ntxuag taum paj. Txhiaj Tub Yiv thiaj lis nug Yaj Sis Lwb tia koj nyob qhov twg tuaj. Yaj Sis Lwb teb rau nws tia Yaj Sis Lwb nyob deb heev tuaj pab Hmoob kom Hmoob dim ntawm Fab Kis tus hniav ntaj hniav riam. Thaum Yaj Sis Lwb yov mus Yaj Sis Lwb hais tseg rau Txhiaj Tub Yiv tia yog thaum twg Hmoob tau kev txom nyem nws tseem yov rov qab tuaj pab Hmoob thiab. Yaj Sis Lwb hais lis ntawd tag ces Yaj Sis Lwb thiaj lis mus lawm.

#65 HMOOB_YajSisLwb_*

HMOOB_YajSisLwb_*
 • Guests

Posted 24 April 2013 - 01:31 AM

Posted ImageYaj Sis LwbTom qab tsov "Rog Paj Cai" los xau thiab Yaj Sib Lwb tau los cheem kom Fab Kis tsis txhob tua Hmoob pov tseg ntxiv lawm. Yog lis ntawd Fab Kis thiaj lis thim xav thiab hlub Hmoob. Thaum Yaj Sis Lwb mus nrog tus nom Fab Kis loj nyob rau hauv Laj Huab xeev Xiengkhouang tham ces Yaj Sib Lwb mus hais tia kom Fab Kis tsis txhob tua me nyuam Hmoob ntxiv lawm cia cov me nyuam Hmoob ntawd muaj txoj siab nyob. Hmoob thiaj lis yov pab tiv thaiv Fab Kis tuam tsam Fab Kis cov yeeb ncuab.

Tom qab Yaj Sis Lwb mus hais lis ntawd tag rau tus nom Fab Kis loj ntawd ces Fab KIs cia lis zoo siab hlo thiab tsis tua Hmoob ntxiv lawm. Yog lis ntawd tus nom Fab Kis thiaj lis mus tsos tag nrho cov txiv nooj Hmoob ua lawv tseem tab tom yov raug txiav caj dab ntawd pov tseg. Fab Kis thiaj lis muab cov hmoob ntawd tsos tag nrhos rov mus tsev mus nrog lawv poj niam me nyuam nyob ua neej rau tom vaj tom tsev. Fab Kis thiaj lis hais rau cov Hmoob ntawd tia Fab Kis xav thov lawv pab tiv thaiv Fab Kis cov yeeb ncuab yog lis ntawd thaum Hmoob dim rov mus ua neej nyob nrog Hmoob tej poj niam me nyuam rau tom tsev. Hmoob thiaj lis rov qab tuaj pab Fab Kis tiv thaiv Fab Kis cov yeeb ncuab.

Thaum Fab kIs raug Fab Kis cov yeeb ncuab tuaj mus tua Fab Kis ces Fab Kis thiaj lis tau tsos xov mus kom Hmoob tuaj pab Fab Kis. Txawm tia Hmoob nyob ncua kev deb npaum twg los Hmoob ntim sus zia caij neeg tswb nrov ziag rov tuaj pab Fab Kis. Hmoob tuaj pab Fab Kis thiab ntsib Fab Kis nyob rau ntawm lub zos hus ua Qhab Qhaim. Thaum peb Hmoob tuaj tshwm nplawg ntia thiab sawv nplawg ntia rau ntawm tiaj ces Fab Kis zoo siab heev thiab hais lus luag ntxhis txai tos Hmoob. Hmoob thiaj lis nrog Fab Kis ua kes sawv tuam tsam Fab Kis cov yeeb ncuab. Thaum ntawd Fab Kis thiaj lis mam xeev xwm tia Hmoob yog ib haiv neeg zoo. Fab Kis thiaj lis hlub Hmoob heev. Fab Kis thiaj lis tsis tua Hmoob pov tseg ntxiv lawm.

Yaj Sis Lwb nws yog xeem Hmoob Yaj. Nws loj siab ntshua lis tus Fab Kis. Nws txawj hais lus Fab Kis nplaum cuag tus Fab Kis thiab. Yaj Sis Lwb tau los nrog Fab Kis tham ib nyuag chim thiab Yaj Sis Lwb tau pab Hmoob kom Hmoob dim txoj kev raug luag tua pov tseg rau tshav ziab. Tom qab thaum Yaj Sis Lwb tau los pab Hmoob tag thiab nws tau los nrog tus yawg Hmoob Vwj lub npes hus ua Txhiaj Tub Yiv noj ib pluag mov tag ces Yaj Sis Lwb yov sawv kev rov qab mus tsev. Txhiaj Tub Yiv thiaj lis nug Yaj Sis Lwb tia koj nyob rau qhov twg tuaj pab peb Hmoob sawv daws nyob rau ntawm no. Yaj Sis Lwb teb rau Txhiaj Tub Yiv hais tia Yaj tsis Lwb lub tsev nyob deb heev, mus peb hnub peb ncua kev deb, mus peb hmos peb tog tsau thiaj lis mus txog rau ntawm nws lub tsev. Yaj Sis Lwb nyob deb heev tuaj pab Hmoob kom Hmoob dim Hmoob txoj kev raug luag txiav caj dab pov tseg. Yaj Sis Lwb yog ib tug neeg siab loj siab zoo.

Tom qab Yaj Sis Lwb rov mus lawm tsis paub tia Yaj Sis Lwb nyob rau lub teb chaw twg los yog nyob rau lub zos twg. Yaj Sis Lwb tsua faj tau ib los lus tseg tia muaj ib hnub twg yog Hmoob raug kev txim txom dua Yaj Sis Lwb tseem yov rov qab tuaj pab Hmoob dua ntxiv thiab. Yeej paub meej tia Yaj Sis Lwb tsis yog neeg qaum ntuj los pab Hmoob. Nws tsis yog nqi sau ntuj los cawm Hmoob. Yaj Sis Lwb yog neeg ntiaj teb tuaj kev deb tuaj pab Hmoob xwb. Yeej taug tsis tau Yaj Sis Lwb moos tia xyov nws nyob rau lub zos twg tuaj pab Hmoob kom Hmoob dim Hmoob txoj kev raug luag tua pov tseg. Yaj Sis Lwb txoj kev hlub Hmoob thiab tuaj pab Hmoob kom Hmoob tsis txhob raug luag tua pov tseg yog ib tug txiaj ntsim peb Hmoob yov tau nco nws lub koob lub npe mus tag ib sim neej tsis ploj hauv nruab siab mus ib txhis. Ua tsaug rau Yaj Sis Lwb lub siab zoo tuaj cawm Hmoob.

#66 HMOOB_PebHaivHmoob_*

HMOOB_PebHaivHmoob_*
 • Guests

Posted 24 April 2013 - 02:54 AM

http://youtu.be/NlhqO7PIc7APeb Haiv Hmoob.#67 HMOOB_YajSisLwb_*

HMOOB_YajSisLwb_*
 • Guests

Posted 27 April 2013 - 02:42 PM

Posted ImageYaj Sis Lwb


Tom qab Yaj Sis Lwb mus nrog Fab Kis tham tag thiab Fab Kis tig los hlub Hmoob ces Hmoob thiab Fab Kis thiaj lis muaj kev sib hlub sib pab. Yaj Sis Lwb mus nrog Fab Kis tham ib nyuam chim xwb nws tib pab cawm tau Hmoob txoj sia tsis raug luag tua ntxiv lawm. Tsis tas lis ntawd, Hmoob kuj tseem muaj phooj ywg los pab Hmoob thiab. Fab Kis thiaj lis los ua Hmoob ib tug phooj ywg zoo heev. Thaum luag lwm haiv neeg pom tia Fab Kis hlub Hmoob thiab Fab Kis ua Hmoob tus phooj ywg lawm ces luag lwm haiv neeg hos hwm Hmoob thiab vim thaum ub Fab Kis yog ib cos neeg ua tua, tua neeg heev lis. Tus twg los tus ntshais Fab Kis. Fab Kis mus txog twm los Fab Kis kuj coj Hmoob mus txog rau ntawd thiab vim Fab Kis kuj ntshai, ntshais Fab Kis cov yeeb ncuab tua Fab Kis heev lis. Thaum lub sib hawm ntawd Hmoob nrog Fab Kis ua kes thiab tiv thaiv Fab Kis yog lis ntawd Fab Kis thiaj lis tsis raug luag tos kev tua Fab Kis pov tseg.

Yaj Sis Lwb chiv tau ib qho puav pheej qhia tseg rau Hmoob tia kom Hmoob tsis txhob mus nrog luag lwm tus sawv sib tuam tsam, sib ntau sib tua, Hmoob thiaj lis tsis muaj yeeb ncuab. Hmoob mus txog qhov twg Hmoob yov tsum cog Hmoob ywg nrog luag xwb. Hmoob mus txog qhov twg Hmoob thiaj lis muaj phooj ywg los pab Hmoob. Hmoob yov tsum siv ncauj siv lus nrog luag hais xwb ces nws tib qhib tau luag lwm tus lub siab los ua Hmoob tus phooj ywg lawm. Luag lwm tus los kuj ntshaws, ntshaws kev pab thiab. Hmoob pab luag ces luag yov rov qab pab Hmoob thiab. Thaum ob tug phooj ywg sib hlub sib pab lawm ces kev noj kev hau los kuj nyob kaj siab lug. Kev muaj mob muaj nkeeg los kuj yov muaj phooj ywg tuaj pab yus thiab nqa tshuaj tuaj mus cawm kom tau yus txoj sia nyob kom ntev mus ua luag ib tug phooj ywg zoo nyob ua neej rau ntawd.

Peb Hmoob yog ib haiv neeg zoo. Luag lwm haiv neeg nrog Hmoob ua phooj ua ywg los lawv kuj muaj kev zoo siab heev. Luag tuaj txog rau hauv Hmoob vaj Hmoob tsev los luag kuj tau noj. Hmoob kuj tua qaib tua npua coj los txai tos tej qhua ua tuaj deb ntawd tuaj saib Hmoob. Thaum luag yov rov mus tsev, Hmoob kuj tua qaib ntim luag sus tib sis. Luag txaj, txaj muag los Hmoob kuj hais kom tsis txhob txaj muag es yeej meem nqa pob sus ntawd mus noj. Thaum luag mus txog rau tom tej tog kev, luag thaum Hmoob pob sus ntawd coj los noj sus ces ua rau luag nco Hmoob tus txiaj ntsim thiab Hmoob txoj kev hlub luag. Yog lis ntawd, luag thiaj lis muaj peev xwm ua tau Hmoob ib tug phooj ywg zoo thiab pab tiv thaiv Hmoob.

#68 HMOOB_HmoobTxheejLau_*

HMOOB_HmoobTxheejLau_*
 • Guests

Posted 27 April 2013 - 04:29 PM

Posted ImageHmoob txheej lau lub neej nyob saum roob.


Thaum ub peb Hmoob khiav pem Suav teb los ua teb noj nyob rau sab hnub poob. Peb Hmoob muaj ib cos los nyob rau hauv teb chaw Nplog. Peb Hmoob khiav pem Suav teb los mus ua lub neej tshiab. Peb Hmoob nyiam ua lub neej yooj yim thiab peb Hmoob tsis nyiam luag lwm tus tuaj txhav Hmoob noj thiab txhav Hmoob tug. Thaum Hmoob sib yuav tau tshiab, tshiab ces tus txiv yov coj nws tus poj niam mus ua noj ua hau luaj teb ntov ntoo kom tau mov noj yug txoj sia nyob mus thawm niaj thawm xyoo. Thaum Hmoob mus pib ua lub neej tshiab Hmoob yeej txom nyem heev. Ib leeg muaj ib rab diav, ib leeg muaj ib lub tai thiab muaj ib lub luaj kaub tau coj mus ua noj xwb. Thaum Hmoob pib mus ua lub neej tshiab Hmoob yeej txom, txom nyem. Hmoob tib tsis muaj khau rau. Hmoob mus qhov twg los Hmoob mus kos taw liab xwb.

Thaum Hmoob yov mus ua teb, tus txiv ris ib rab riam, nws kwv ib rab tau, thiab nqa ib rab hneev. Hmoob tus poj niam ris ib lub kawm ntim ib lub luaj kaub, ob rab diav, ob lub tai, ib pov ntsev, ib pob quav txob, thiab ib pob txhuv. Tus poj niam nrog tus txiv mus ua teb kwv ib rab txua. Hmoob mus luaj teb ntov ntoo rau pem tej toj roob siab muaj nas muaj noog xiv zom zaw kho siab zig. Hmoob tus poj niam hais kwv txhiaj seev yee los ua Hmoob luag. Hmoob kev ua noj ua hau nce toj nqi taug tiv tshav tiv nag ua lub neej nyob rau saum roob. Hmoob nyiam nyob ua lub neej yooj yim kom Hmoob tsis txhob muaj kev nyuab siab. Hmoob kuj nyiam ua lub tsev yooj yim raw lis Hmoob lub siab thiab. Hmoob mus txiav ntoo coj los ua ncej thiab txiav xyoob coj los ua nruab thaiv rau Hmoob lub tsev. Hmoob hlai nqeeb coj los vov rau. Hmoob lam ua lub neej nyob yooj, yooj yim lis ntawd xwb. Thaum lub caij ntuj no los kuj no Hmoob heev lis vim Hmoob nyob rau hauv Hmoob lub tsev yooj, yooj yim xwb. Thaum muaj cua hlob tuaj ces thiaj lis muaj cua los txeem tau rau hauv Hmoob lub tsev nruab thiaj lis no Hmoob heev lis. Thaum Hmoob pws, Hmoob thiaj lis caw, caw lis tus nas nkau rau hauv qhov. Thaum muaj tej kab mob aws nrog cov cua ntawd tuaj ces thiaj lis raug Hmoob tej me nyuam ua tseem yau, yau ntawd. Hmoob yug me nyuam coob, coob coj los npaj lau los txog rau thaum lawv loj hlob ces Hmoob tsua tau tus puav xwb vim Hmoob nyiam nyob rau lub neej yooj yim rau hauv Hmoob lub tsev nruab tos, tos qhov cua tuaj cua raug. Hmoob nyiam mus ua lub neej nyob rau saum roob siab deb, deb ntawm nroog loj. Hmoob yov mus yuav ntsev yuav roj los noj los Hmoob taug kev mus deb, deb thiaj lis mus rov los txog.

Hmoob txoj kev txom nyem yog los ntawm Hmoob lub siab nyiam kev khwv noj yooj yim tiam sis txoj kev yooj yim ntawd yog ib txoj kev haj yam nyuab rau Hmoob. Hmoob pom txij lis cas Hmoob tsua paub txij lis ntawd xwb. Hmoob tig ntsia saum ntuj ces muaj huab. Hmoob tig ntsia hauv puam teb ces muaj av. Hmoob nyiam khwv noj khwv hau raw daim av thiab daim teb. Hmoob ua teb khwv xyoo no npaj tseg kom txau kav rau lwm xyoo xwb. Peb Hmoob txheej lau thaum ub nyiam nyob rau saum roob siab sawv ntsia kom pom mus rau puag tim tej kwj has. Hmoob yov mus kwv dej los hau los Hmoob nqis toj nqis taug ntog tseej niag teeg los av tag thiaj lis mus txog rau nram kwj has. Hmoob thiaj lis nqa tau raj coj mus ces tau dej kwv nces toj coj los haus rau saum roob siab. Hmoob mus ces dej ib hnub Hmoob tsua ces tau siv ib hnub xwb ces tib tag lawm. Hmoob mus ua lub neej twj cuab rau tom tej hav zoov deb, deb. Hmoob thiaj lis khwv tsis tau nyiaj coj los tseg. Hmoob tej me nyuam thiaj lis txom nyem tsis muaj nyiaj siv. Hmoob tej me nyuam thiaj lis tsis tau mus nrog luag mab luag suav kawm ntaub kawm ntawv kom pom kev vam meej lis luag tej kug haiv neeg nyob rau hauv ntiaj teb no huv tib sis.

#69 HMOOB_BliaYobLauj_*

HMOOB_BliaYobLauj_*
 • Guests

Posted 28 April 2013 - 03:13 AM

Posted Image


Blia Yao Lor


Npliaj Yob Lauj yog peb Hmoob ib tug tswv zos nyob rau lub zos Looj Hej. Thaum ub Fab Kis muab tau ib tug nom rau Npliaj Yob tau kav saib tej pej xeem sawv daws nyob los lub Looj Hej ntawd. Lub zos Looj Hej yog peb Hmoob ib lub zos qub, qub thaum ub. Peb Hmoob tej nom tej tswv feem coob ces yog lawv txawm hauv lub zos Looj Hej ntawd tuaj coob xwb. Npliaj Yob yog Faiv Ntaj txiv. Npliaj Yob kuj yog tub Npis Lis Foom yawg txiv thiab. Tub Npis yuav Faiv Ntaj tus muam yog lis ntawd Faiv Ntaj thiab Tub Npis nkawv thiaj lis yog yawm yij yawm dab. Thaum ub ob tug yawm yij yawm dab ntawd nkawv sib hlub heev. Nkawv mus txoj kev twg los nkawv mus ua kes sib ua luag taug kev kom tau khub. Thaum Fab Kis pom tia ob tug yawm yij yawm dab ntawd nkawv sib haum xeeb heev yog lis ntawd Fab Kis kuj tsos nkawv mus saib cov neeg pej xeem ua lawv kee tuaj mus khawb ib txog kev tawm hauv teb chaw Nplog mus tshuam rau Nyab Laj teb.

Tom qab Hlob Npliaj Yob tuag ces Tub Npis tus poj niam Hmoob Lauj ntawd txawm muab tau nws ib qai plob haus coj mus tsos rau hauv Npliaj Yob lub hleb. Tom qab lawv muab Npliaj Yob lub cev coj mus zai tag ces Tub Npis tus poj niam txawm mob, mob tsis zoo lis yog lis ntawd lawv thiaj lis mus hus tau ib txiv neeb tuaj saib Tub Npis tus poj niam seb yog vim lis nws thiaj lis yov muaj mob zoo lis ntawd. Tom qab tus txiv neeb ua neeb mus saib tag ces tus txiv neeb pom tia Tub Npis tus poj niam muaj mob los yog vim nws muab tau nws ib qai plob haus coj mus tsos rau hauv Npliaj Yob lub hleb lawm. Yog lis ntawd, lawv thiaj lis mus khawb Npliaj lub hleb saib seb pua yog tiag lis ntawd. Thaum lawv mus khawb tau Npliaj Yob lub hleb thiab lawv muab Npliaj Yob lub cev saib ces Npliaj Yob lub cev tib sis tau lwj lis. Lawv tseem muab Npliaj Yob lub cev tsa tau zaum sawv ntsug. Lawv thiaj lis mus muab tau Tub Nplis tus poj niam ntawd qai plob hau tawm rov qab los ces nws thiaj lis zoo. Thaum tsev Hmoob Lauj pom tia yog lis ntawd tiag ces tsev Hmoob Lauj thiaj lis tsis txau siab thiab liam rau Tub Npis lawv tsev neeg tia yog tim lawv txws kom lawv tus ua lis ntawd. Tsev Hmoob Lauj thiab tsev Hmoob Lis thiaj muaj kev sib tus siab txog ntawd qai plob haus ntawd.

Tom qab no, Fab Kis yov xaiv ib tug nom coj los saib sawv daw ces Fab Kis txawm muab Faiv Ntaj thiab Tub Npis nkawv ob yawm yij yawm dab ntawd coj los siv twv seb leej twg yog tus yov tau los ua ib tug nom saib sawv daws. Thaum lawv xaiv ntawd ces Tub Npis cia lis tau lawm thiab ces Faiv Ntaj thiaj lis tus siab heev. Yog lis ntawd tsev Hmoob Lis thiab tsev Hmoob Lauj thiaj lis muaj kev sib tus siab heev. Ib pab thiaj lis tawg mus ua nyia ib pab neeg lawm. Faiv Ntaj thiaj lis mus tuaj sab Nyab Laj tog. Tub Npis thiaj lis tau los pab Huab tai Nplog tog. Tub Npis yog peb Hmoob ib tug cab moo lawv hus ua "Cab Moom Meob." Tub Npis thiaj lis tau los pab peb Hmoob sawv daws thiab saib tej pej xeem sawv daw mus rau ub rau no. Tub Npis lub koob lub npe thiaj lis rov ncha mus thoob teb chaw.

#70 HMOOB_FaivNtajLauj_*

HMOOB_FaivNtajLauj_*
 • Guests

Posted 06 May 2013 - 05:28 PM

Faiv Ntaj Lauj Npliaj YobFaiv Ntaj Lauj yog ib tug Hmoob muaj lub siab loj siab zoo thiab nws hlub ib tsoom pej xeem Hmoob sawv daws tus hlob tus yaus tsis hais tus muaj los yog tus pluag nws yeej hlub sawv daw txhua tus huv sis. Faiv Ntaj yog ib tug neeg ncaj ncee tsis lam mom txheej leej twg. Faiv Ntaj yog ib tug Hmoob ntses heev thiab nws muaj peev xwm. Txawm tia Nplog cia lis lam mom txheej Hmoob tug los Faiv Ntaj yeej muaj peev xwm nrog Nplog sib hais ces luag hos muaj qhov chaw ntshais Hmoob thiab. Nplog hwm Hmoob thiab tsis lam cem Hmoob lawm los vim Faiv Ntaj yog Hmoob ib tug zoo thawj coj. Nplog thiab Hmoob nyob ua kes koo zej koom zos sib, sib hlub los vim yog Faiv Ntaj muaj txoj kev ncaj ncee rau sawv daw hwm yog lis ntawd Nplog thiaj lis pom tau tia peb haiv Hmoob yog ib cos kwv tij neeg Nplog ib yam lis tej pej xeem Nplog huv tib sis. Thaum tej pej xeem neeg Nplog pom Hmoob los lawv kuj tsis lam cem Hmoob lis lub ntuj yav thaum ub ua Hmoob niam qhuav tsiv pem Suav teb los nyob rau hauv teb chaw Nplog.

Thaum ub mas Hmoob mus txoj twg los Hmoob mus kos taw liab xwb. Hmoob tib tsis muaj kau mom ntoo thiab. Hmoob mus txoj kev twg los Hmoob tiv tshav tib nag xwb. Hmoob lub cev nqaij daim tawv phem lis tus plis mus kev ceg coj ceg caws. Nplog pom Hmoob los Nplog cem Hmoob tia Hmoob yog "Npoj Meob." Thaum Hmoob mus zes rau ntawm Nplog mas Hmoob yov tsum nyos haus kom qis tshaj Nplog xwb mas Nplog thiaj lis tsis ntau Hmoob. Hmoob lub neej txheej thaum ub mas Hmoob txom nyem thiab raug luag ntxub heev lis.

Hmoob muaj tej me tub me nyuam mus kawm ntawv deb rau nram nroog loj los peb Hmoob tej me tub me nyuam yeej raug Nplog thab ntau thiab cem Hmoob. Txawm tia me nyuam Hmoob yov mus qhia nws tus xib fwb thiab qhia tus thaj khus los luag tsis pab thiab tsis quav ntsej nws lis. Txog thaum kawm Hmoob tsis pom qab ua lis cas lis lawm ces kawg mes nyuam Hmoob yov tsum nrog luag sib ntau sib tua seb luag pua hos muaj qhov chaw ntshais thiab thim xav. Txawm Hmoob ib leeg xwb los Hmoob yov tsum nrog luag sib ntau sib tua yog lis ntawd me nyuam Hmoob thiaj lis nqa loo phom coj mus kiv loo rau tom hoo hia tua me nyuam Nplog tuag pawg lug ntshav liab vog tseg rau sawv daw saib. Thaum Nplog pom tej xwm txheej zoo lis ntawd ces Nplog thiaj lis mam nrog Hmoob sib hais kom tsis txhob sib ntau sib tua lis ntawd ntxiv lawm. Thaum ntawd cov nom tswv Nplog thiab Faiv Ntaj Lauj kuj tau sib hais hnyav heev ces Nplog thiaj lis tseg kiag tsis kam cem Hmoob hais tia "Meob" thiab tsis lam ntau me nyuam Hmoob ntxiv lawm. Cov nom tswv Nplog thiaj lis hais tia yog ib tug me nyuam Nplog twg cia lis lam xav thab plaub saib tsis tau me nyuam Hmoob es nws cia lis lam cem Hmoob tia "Meob" no ces kom Hmoob yeej meem ntau kom nws mob laug kiag. Txij thaum ntawv los ces me nyuam Nplog pom Hmoob los lawv cia lis muaj qhov ntshais Hmoob thiab tsis lam cem Hmoob lawm. Nplog thiab Hmoob thiaj lis nyob tau ua kes koom zej zoom zos thiab mus kawm tau ntawv ua kes rau hauv ib lub tsev kawm ntawv.

Peb Hmoob txoj kev kawm ntaub kawm ntawv nyob rau txheej thaum ub mas txawm Hmoob yov kawm ntawv keej npaum twg los Nplog yeej tsis cia me nyuam Hmoob mus kawm ntawv kom siab tshaj me nyuam Nplog lis. Txawm peb Hmoob muaj tej me nyuam kawm ntawv keej heev los Nplog xum muab ib tug me nyuam Nplog coj mus nyob rau ntawm tus me nyuam Hmoob ntawd qhov chaw xwb. Thaum Faiv Ntaj Lauj pom tej xwm txheej ua Nplog cia lis lam mom txheej me tub me nyuab Hmoob tug ces Faiv Ntaj kuj mus nrog luag sib hais ces luag thiaj lis muaj qhov ntshai Hmoob thiab Nplog thiaj lis muab kev ncaj ncee los rau me nyuam Hmoob kom muaj kev kawm ntawv siab ib yam lis luag thiab.

Faiv Ntaj Lauj yog ib tug neeg ncaj ncee thiab nws yog ib tug neeg ntses heev. Faiv Ntaj tsis lam tau lam cem neeg thiab nws tsis lam tau lam txhav luag tug coj los ua nws tug. Faiv Ntaj tsis yog ib tug neeg txhav noj txhav khawv. Thaum nws pom tej tus neeg cia lis lam mom txheej thiab yuam cais ces Faiv Ntaj yeej muaj peev xwm mus nrog luag sib hais kom tsis txhob ua lis ntawd ntxiv lawm. Faiv Ntaj yog peb Hmoob ib tug zoo thawj coj yog lis ntawd tej pej xeem sawv daw thiaj lis hwm nws raw lis nws txoj kev ncaj ncee hlub tej pej xeem sawv daws.

Thaum ub Tub Npis Lis Foom thiab Faiv Ntaj Lauj Npliaj Yob nkawv yog yawm yij yawm dab thiab nkawv muaj vaj huam siab heev rau tej pej xeem sawv daws hwm nkawv. Thaum Fab Kis pom tau tia nkawv muaj peev xwm heev thiab tej pej xeem sawv daws kuj hwm nkawv siab heev yog lis ntawd Fab Kis thiaj lis khwv tau ib lub tswv yim lim hiam ua kom nkawv tsis sib hawm xeeb thiab Fab Kis xav ua kom nkawv sib tawg. Fab Kis thiaj lis tsos lus rau tej pej xeem los xaiv nkawv seb leej twg thiaj lis yov tau los ua ib tug zoo thawj coj saib tej pej xeem sawv daws. Yog tia muab txoj kev ncaj ncee rau tej pej xeem sawv daw xaiv seb leej twg thiaj lis tau los ua ib tug zoo thawj coj ces tej pej xeem sawv daws yov tsum xaiv Faiv Ntaj xwb vim Faiv Ntaj yog ib neeg ncaj ncee thiab nws hlub tej pej xeem saw daws txhua tus tsis hais tus muaj los yog tus pluag. Tej pej xeem sawv daws nyiam Faiv Ntaj los ua ib tug zoo thawj coj hlub sawv daw xwb vim tia Tub Npis Lis Foom yog ib tug nee tsis ncaj ncee thiab tub Npis yog ib tug neeg txhav noj txhav khawv heev. Yog tia muab xaiv raw lis kev ncaj ncee los ntawm tej pej xeem sawv daw xaiv tiag, tiag ces Tub Npis Lis Foom yov tsum poob tsis tau los ua ib tug thawj coj vim tia tej pej xeem yeej tsis nyiam tib tug neeg txhav noj txhav khawv lis Tub Npis Lis Foom ntawd.

Thaum ub Fab Kis khwv tau ib lub tswv yim lim hiam ua kom Faiv Ntaj thiab Tub Npis nkawv sib tawg. Thaum Fab Kis ua lis ntawd rau nkawv ces Tub Npis Lis Foom cia lis txhav kiag Faiv Ntaj tug lawm yog lis ntawd Tub Npis thiaj lis lam los ua ib tug thawj coj sawv daws xwb. Tus Npis los ua ib tug thawj coj los Tub Npis txhav noj txhav khawv heev lis. Tub Npis mus txog rau ntawm tej pej xeem tej zej zog los Tub Npis mus mom txheej luag tej qaib tej npua kom muab tua rau Tub Npis noj. Tub Npis mus tsas ib tug nom rau ib lub zos twg ces tus tswv zos ntawd yov tsum muab nyiaj thiab tua qaib tua npua rau Tub Npis noj mas Tub Npis thiaj lis muab nom rau nws ua los kav lub zos ntawd. Thaum ub sawv daws txom, txom nyem ces tus twg los tus ntshaw, ntshaw ua nom kom tau nyiaj thiab tau noj dawb. Sawv daw sib txeeb zom zaw kom tau ua nom yog lis ntawd Tub Npis thiaj lis tsas tau ib cos neeg coob, coob los tuaj tub Npis tog. Faiv Ntaj Lauj Npliaj Yob thiaj lis tus siab nrhos ua ib siab mus koom tes nrog tog Pathet Lao Issarak ua yog "Xusphanavong" ua tus thawj saib sawv tuam tsam nrog tog Royal Lao Army yog huab tai Nplog ua tus thawj kav. Kev sib ntau sib tua nyob rau hauv teb chaw Nplog thiaj lis nrov ua zog qee mus thoob teb chaw los tau ntau xyoo.

#71 HMOOB_HmoobHlubHmoob_*

HMOOB_HmoobHlubHmoob_*
 • Guests

Posted 20 May 2013 - 01:16 AM

http://youtu.be/3RrFDKOgKFg


Hmoob Yov Tsum Hlub Hmoob#72 HMOOB_NtawvHmoobLatees_*

HMOOB_NtawvHmoobLatees_*
 • Guests

Posted 20 May 2013 - 04:05 AM

Ntawv Hmoob tshwm sim li cas? ( Niam Ntawv Hmoob ) HISTOIRE DE L'ECRITURE HMONG


Posted ImagePosted Image

Txiv Plig Nyiaj Pov (Père , Father Yves Bertrais) yog “Leej Txiv Tsim Ntawv Hmoob”.

Kev kawm Hmoob lus yog ib yam uas nyuaj kawg ,vim Hmoob tsis muaj ntawv, tiam sis Txiv Plig Nyiaj Pov kuj muaj peev xwm kawm tau ti si .


Txiv Plig Nyiaj Pov mus txog teb chaws Lostsuas xyoo 1947, ua ntej tshaj yog nws yuav coj nws txoj kev hlub mus tshaj rau neeg los tsuas raw li TSWV NTUJ hu. Tiam sis nws ho tuaj mus poob rau Hmoob zos, vim nws tshaib pab ces Hmoob kuj yog tus pub mov rau nws noj.

Hmoob nyob lub zos Roob Nyuj Qus (Montagne Des Taureaux ,Gaurs Mountain) hauv Lostsuas teb, xyoo 1950 uas Txiv Plig Nyiaj Pov muaj 29 xyoos. Nws txoj kev hlub yog tuaj qhia nws txoj kev ntseeg ( FOI, faith) rau Hmoob xyoo ntawv, tab sis nws pom tias ua ntej tshaj ,yog yuav tau nyob nrog Hmoob, yuav tau kawm lus Hmoob, thiab kawm Hmoob kev nyob noj.

Kev kawm Hmoob lus yog ib yam uas nyuaj kawg rau Txiv Plig Nyiaj Pov vim Hmoob tsis muaj ntawv. Nws thiaj li pib muab cov tsiaj ntawv Lastees (Latin Alphabets) los mus ua suab Hmoob thiab tsiaj ntawv Hmoob qhia Hmoob tau 3 lub xyoos.

Tom qab no nws hnov tias muaj ib tug Xibfwb Amelikas (American Protestant Minister) hu ua Berney kuj tab tom npaj ib cov ntawv Hmoob qhia Hmoob thiab. Nkawd thiaj tau sib ntsib sib koom tes tsim tau cov Tsiaj Ntawv Lastees (Romanized Popular Alphabet). Muaj 2 tug Hmoob pab qhia suab Hmoob thiab muaj Dr. Smalley (linguistics specialist) ua tus pab kho.

Xyoo 1953, Txiv Plig Nyiaj Pov lawv thiaj tsa muaj ib lub rooj sablaj loj nyob Moos Loob thiab thiaj pom zoo siv cov Tsiaj Ntawv Hmoob Lastees (Hmong Romanized Popular Alphabet Script). Txiv Plig Nyiaj Pov thiaj pib qhia ntawv Hmoob rau Hmoob nyob lub zos Roob Nyuj Qus txhia hmo thaum lawv los teb los uas muaj ib txhia tuaj ko taw li 20 mais deb tuaj kawm.

Vim kev tsov rog, 1963 txog 1975, Hmoob coob leej thiaj tuaj nrog Txiv Plig Nyiaj Pov nyob ntawm lub tsev kawm ntawv, School of Master in Christian Teaching. Lub caij no, ntawv Hmoob thiaj huam vam heev thiab thaum cov tub kawm ntawv rov qab mus tsev; lawv thiaj qhia ntawv Hmoob rau cov nyob ntawm tej zos Hmoob. Nws thiaj li tsim muaj ib tsab xovxwm Hmoob thiab ib lub xovtooj cua Hmoob uas yog siv ntawv Hmoob.

Tseemfwv Lostsuas kuj tsis tshuam pom zoo kom siv cov tsiaj ntawv Lastees vim lawv xav kom siv tsiaj ntawv Lostsuas. Tabsis 1975 Hmoob khiav tuaj nyob cov yeej thojnam hauv Thaibteb, phav phav leej Hmoob tau kawm cov ntawv Hmoob Lastees ntxiv. Thiab niaj hnub no Hmoob khiav tuaj nyob Amelikas, Fabkis, Australia, Argentina, Canada, Fabkis Guyana, thiab lwm lub tebchaws mas ntawv Hmoob haj yam huam vam tuaj.

Vim muaj phau ntawv Hmoob ntau lawm, Txiv Plig Nyiaj Pov thiaj tau thov kev pab los ntawm cov Txiv Plig qib siab thiab los ntawm cov koom haum ntau lub. Nws thiaj tsa tau ib lub koom haum Hmoob qubtxeeg qubtes, Hmong Cultural Heritage Association, nyob lub zos Hmoob Javouhey, Fabkis Guyana, los pub rau Hmoob thiab.

Pib txij 1985, cov tsiaj ntawv Hmoob Lastees tau nthuav mus txog rau cov Hmoob nyob tebchaws Suav (Hmong China) thiab rau Hmoob thoob ntiajteb vim nws yoojyim rau lus Hmoob Dawb thiab lus Hmoob Ntsuab. Thaum pib 40 xyoo dhau los, nws muaj ntau yam nyuaj, tabsis niaj hnub no nws yog ib yam ntawv uas pab Hmoob lubneej pom kev mus lawm ib theem deb thiab zoo kawg nkaus.

“Kev sau yog ib yam tseemceeb uas yuav ua kom haivneeg cov lus ciaj sia nyob. Thiab lus yog lub hauvpaug khaws haivneeg tej txujci cia tau ntev; nws ua kom tsis txhob hais tib yam lus losyog tsis txhob mloog tib yam nkauj xwb,” Txiv Plig Nyiaj Pov cov lus cia siab.

Vim Txiv Plig Nyiaj Pov muaj lub siab hlub thiab pab Hmoob, tshwjxeeb yog kev tsim cov tsiaj ntawv Hmoob Lastees, lub koom haum Path to Peace Foundation thiaj muab ib qho yeebkoob “Servant of Peace” rau nws; qhia tias nws yog tus neeg ua haujlwm rau “Kev Thajyeeb”.

Qhov ntxiv yog Txiv Plig Nyiaj Pov tau pab cov Hmoob nyob Fabkis Guyana xyoo 1977 txog 1996 kawg nws txoj kev hlub. Cov nomtswv nroog (mayors) thiaj tau lees paub yawg cov kev hlub Hmoob los ntawm kev muab National Merit Medal thiab the Knight of Legion of Honor rau nws thiab.

Posted Image


Sau los ntawm: Txhiaj Vwj Yaj.

#73 HMOOB_TxivPligNyiajPov_*

HMOOB_TxivPligNyiajPov_*
 • Guests

Posted 20 May 2013 - 05:26 AM

Posted Image


Fr. Yves Bertrais (Txiv Plig Nyiaj Pov)


Txiv Plig Nyiaj Pov yog tus tsim cov ntawv Hmoob no rau peb haiv Hmoob sawv daw tau siv mus thoob ntiaj teb. Nws yog peb Hmoob ib tug cawm seej thiab nws tau nrog peb Hmoob nyob tau ntau xyoo rau hauv lub ntiaj teb no. Nws kuj hais kom peb Hmoob yeej meem khaws peb Hmoob tej kab tshoob kev kos thiab peb Hmoob tej kab lis kev cais kom tsis txhob ploj. Peb Hmoob muaj tej phau ntawv kab kes pam tuag thiab kab tshoob kev kos tuab, tuab los vim yog nws pab khaw Hmoob tej txuj cis tseg. Nws yog ib tug neeg zoo thiab nws hlub peb haiv Hmoob heev. Nws yog ib lub teeb cis rau peb haiv Hmoob kom pom kev mus lawm yav tom ntej tsis tag tsis kawg. Peb Hmoob sawv daw yov nco nws tus txiaj ntsim mus tag ib sim neej tsis ploj nyob rau hauv lub neej mus ib txhis. Ua tsaug rau Txiv Plig Nyiaj Pov thiab cov neeg nrog nws tsim cov ntawv Hmoob no rau peb haiv Hmoob tau siv.

#74 HMOOB_NtawvHmoobLatees_*

HMOOB_NtawvHmoobLatees_*
 • Guests

Posted 20 May 2013 - 05:36 AM

Posted Image


Thaum ub ntawv Hmoob yog tawm ntawm lub zos Roob Nyuj Qus no tuaj.#75 HMOOB_NtawvHmoobLatees_*

HMOOB_NtawvHmoobLatees_*
 • Guests

Posted 20 May 2013 - 06:37 AM


Posted ImageThree Founders of RPA for the Hmong people.3 tug txiv neej no (Dr. Barney, Fr. Bertrais, Dr. Smalley) lawv sib pab thiab lawv muaj lub siab dawb paug los tsim cov ntawv Hmoob RPA no rau peb haiv Hmoob tau siv. Niaj hnub no peb Hmoob txawj ntaub txawj ntawv vim yog muaj lawv. Peb Hmoob txawj siv cav ntau ntawv thiab siv Computer sau ntawv sib nug moos los vim peb Hmoob muaj 3 tug neeg cawm seej los pab peb haiv Hmoob tsim ntaub ntawv. Peb Hmoob yov nco lawv tus txiaj ntsim mus ib sim neej. Peb Hmoob yov nco lawv tus txiaj ntsha mus ib txhis. Ua tsaug rau lawv txoj kev hlub peb haiv Hmoob ua thaum ub peb Hmoob tej lau ua noj ua hau nkaum nyob rau pem toj roob siab tsis txawj ntaub tsis txhawj ntawv, tsis tau pom kev vam meej lis luag lwm haiv neeg. Peb Hmoob muaj 3 tug neeg cawm seej los pab peb haiv Hmoob yog lis ntawd sawv daw thiaj lis txawj ntawv thiab sau tau ntawv sib nug moos.

#76 HMOOB_NtawvHmoobLatees_*

HMOOB_NtawvHmoobLatees_*
 • Guests

Posted 20 May 2013 - 02:24 PM

http://youtu.be/6oDQxzO_s3A


Zos Roob Nyuj Qus nyob rau Ciab Kab Cas xyoo 1956.

Txiv Plig Nyiaj Pov tsim ntawv Hmoob Latees tawm hauv lub zos Roob Nyuj Qus no tuaj.#77 HMOOB_NtawvHmoobLatees_*

HMOOB_NtawvHmoobLatees_*
 • Guests

Posted 20 May 2013 - 02:58 PM

http://youtu.be/ZlWizKwghIw


Zos Roob Nyuj Qus nyob rau sab xeev Luang Prabang.


Thaum xyoo 1950 ntawd, Txiv Nyiaj Pov muaj hnub nyoog 29 xyoo. Txiv Plig Nyiaj Pov yog ib tug neeg Fab Kis. Nws tuaj mus nrog Hmoob nyob rau hauv lub zos Roob Nyuj Qus no thiab nws tsim ntawv Hmoob coj los rau peb haiv Hmoob siv. Txiv Plig Nyiaj Pov tau nrog Hmoob nyob rau hauv lub zos Roob Nyuj no los tau ntau xyoo. Lub Zos Roob Nyuj Qus no yog qhov chaw chiv tsim ntawv Hmoob RPA (Romanized Popular Alphabet) tawm tuaj.#78 HMOOB_HaivNeegHmoob_*

HMOOB_HaivNeegHmoob_*
 • Guests

Posted 20 May 2013 - 04:25 PM

Posted Image

Haiv Neeg Hmoob


Nyob rau hauv lub ntiaj teb no, peb haiv Hmoob muaj txog 10 million leej neeg. Peb Hmoob tag nrho muaj 5 pawg xws lis:

1. Hmoob Dawb
2. Hmoob Dub
3. Hmoob Liab
4. Hmoob Txaij
5. Hmoob Ntsuab (Hmoog Lees).

Hmoob kuj muaj ib pab Hmoob hus ua Hmoob Qos nyob rau hauv lub zos Lak 20, Laos ntawd thiab tiam sis lawv tseem muaj tsawg heev. Peb Hmoob nyia hnav muaj nyia tshoo tshos, nyia muaj nyia hom lus, nyia muaj nyia txuj cis, nyia muaj nyia tus yam ntxwv.

Nyob rau hauv teb chaw Suav, peb Hmoob muaj 3 hom lus xws lis Eastern, Central, Western Dialect. Hom lus ua peb Hmoob siv heev nyob rau cov teb chaw sab hnub poob ces yog hom lus Western Dialect.

Ua ntej xyoo 1975, peb Hmoob muaj txog 24 xeem nyob rau hauv teb chaw Nplog. Tom qab lub teb chaw Nplog tawg mus ua pab ua pawg ces sawv daw khiav tawm mus rau ub rau no. Peb Hmoob muaj txog 18 xeem thiaj lis khiav tawm mus txawv rau lwm teb chaw. Peb Hmoob 18 xeem muaj xws lis:

Hmoob 18 Xeem

1. Hmoob Faj
2. Hmoob Ham
3. Hmoob Hawj
4. Hmoob Khab
5. Hmoob Koos
6. Hmoog Kwm
7. Hmoob Lauj
8. Hmoob Lis
9. Hmoob Muas
10. Hmoob Phab
11. Hmoob Thoj
12. Hmoob Tsab
13. Hmoob Tsheej
14. Hmoob Tswb
15. Hmoob Vaj
16. Hmoob Vwj
17. Hmoob Xyooj
18. Hmoob Yaj

Ua ntej xyoo 1975, peb cov Hmoob nyob rau hauv teb chaw Nplog muaj txog 300,000 (3/3) tus neeg tiam sis tom qab ntawd peb Hmoob tau tawg mus ua peb pawg lawm.

Pawg 1. Lawv tseem nyob rau hauv teb chaw Nplog (1/3) .

Pawg 2. Lawv yog cov khiav tawm tiam sis lawv tsis muaj txoj hmoov zoo ces lawv raug luag tua tuag tag rau ntawm tej tog kev. Lawv tuag sib tsub sib nia ua tshav ntws nto mus txhawm tau ua pa tshav. Lawv kuj raug tshaib raug nqhis thiab lawv kuj muaj ib cos tuaj mus poob dej Kab Khoom tuag tag lawm (1/3). Yog lawv muaj txoj sia nyob ces lawv yov nrog peb haiv Hmoob sawv daw nyob rau hauv lub ntiaj teb no kom muaj vaj muaj tsev, muaj zej muaj zos khov khos los ua peb Hmoob ib haiv neeg thiab lawv yov yog peb Hmoob neej Hmoob tsav mus ib txhis tsis tag tsis kawg. Hlub lawv kawg nkau lis ua lawv yog peb caj ces neeg Hmoob tiag, tiag lis.

Pawg 3. (1/3) Lawv yog cov ua khiav dim tau tim Nplog teb tuaj mus nyob rau hauv cov yeej thoj nam tawg rog nyob rau hauv Thaib teb xws lis:

Refugee Camps:

Nong Khai
Van Vinai
Nan
Na Pong
Chiang Rai
Chang Kong
Chang Kham
Ban Nam Yao
Sob Tuang

Nyob rau hauv ntiaj teb no, Peb Hmoob muaj nyob rau hauv cov teb chaw xws lis:

Argentina
Australia
Burma
Canada
China
France
Germany
Guiana
Laos
Thailand
Vietnam
U.S.

Hmoob kuj muaj tus puav mus ua hauj lwm nyob rau hauv cov teb chaw xws lis (Korea, Israel, Mexico, Philiphines, Cambodia, Russia, Iraq, Aghanistan, Bosnia, India, etc) tiam sis lawv kuj tseem mus nyob tsawg heev.

#79 HMOOB_TsimNtawvHmoob_*

HMOOB_TsimNtawvHmoob_*
 • Guests

Posted 20 May 2013 - 07:54 PM

Posted Image"Keeb Kwm Hmoob Thaum Ub"

Hmoob Cov Ntaub Ntawv


Peb haiv Hmoob tau nyob rau hauv Suav teb los tau ntau nyiaj kus ntau xyoo heev lawm. Peb haiv Hmoob yog ib haiv neeg qub heev lis luag lwm haiv neeg nyob rua hauv lub teb chaw Suav thiab. Thaum ub peb Hmoob kuj tsim tau muaj ntaub muaj ntawv los rau sawv daw siv zoo xws lis luag teb luag chaw. Peb Hmoob lub neej kuj zoo heev thiab vam meej mus tau ntau tsav ntau yam tiam sis Hmoob thiab Suav kuj tsis sib raug phooj ywg zoo pua tsawg. Kev ua noj ua hau los nws kuj tsis zoo raw lis lub siab xav. Thaum xyoo 1700s, Suav tau teem lus tseg rau Huab Tai Hmoob tia yog nws thiab nws cov neeg Hmoob tsis nrog Suav ua tsov ua rog ntxiv lawm no ces Suav yov tsos cai rau peb haiv Hmoob nyob ywj siab ywj ntsws tiam sis Huab Tai Hmoob yov tsum tau mus nrog Suav sib tham nyob rau hauv lub nroog Pej Ceeb (Beijing, Peking) ntawd. Yog lis ntawd, Huab Tai Hmoob thiab nws cov tub teg tub taw thiaj lis tau mus nrog Huab Tai Suav sib tham nyob rau hauv nroog Pej Ceeb. Thaum lawv mus sib tham ces lawv tham tsis sib haum kom muaj kev ncaj ncee rau tej pej xeem Hmoob sawv daw. Thaum ntawd peb tus Huab Tai Hmoob thiab nws cov tub teg tub taw kuj tsawg heev yog lis ntawd Suav thiab lawv cov tub teg tub taw thiaj lis tau sib ntau sib tua nyob rau hauv nroog Pej Ceeb. Suav thiaj lis txhom tau Huab Tai Hmoob thiab nws cov tub teg tub caw coj mus txim txom hnyav heev. Suav muab lawv txim txom tuag tag huv sis.

Suav rov tuaj hais rau tej pej xeem Hmoob nyob rau tom qab hai tia yog leej twg tseem sawv tuam tsam nrog Suav dua mas Suav yov muab txim txom kom tuag huv tib sis thiab. Suav thiaj lis muab tej pej xeem Hmoob sawv daw coj mus ua qhev thiab Suav ntau hlau coj los xauv Hmoob caj dab coj mus ua Suav qhev lawm tas pab, tas zej tas zos. Suav ntau cim rau tej poj niam me nyuam. Suav coj lawv mus ua qhev tus vaj tus tsev. Suav txua duav coj los npuaj poj niam Hmoob lis ntxob os liab ploog cuag nkawj plev. Suav qhuab yuam poj niam Hmoob mus ua dev ua npua raug Suav deev tas hmos. Hmoob raug Suav txim txom mus tis txhas. Txij thaum ntawd los ces peb Hmoob cov ntaub ntawv thiaj lis ploj tag. Peb Hmoob muaj tej tus poj niam Hmoob kuj hlub peb haiv Hmoob heev. Nws kuj muab peb Hmoob cov ntaub ntawv xaw tseg khaw rau hauv nws cov paj ntaub cia tiam sis tau ntau nyiaj kus ntau xyoo los tom qab no tsua muaj tus puav thiaj lis khaw tau Hmoob cov ntaub ntawv tseg xwb. Feem coob yeej tsis muaj leej twg yov twm tau peb cov Hmoob ntaub ntawv ntxiv lawm. Peb Hmoob cov ntaub ntawv ploj tag txij thaum ntawv los.

Thaum xyoo 1842, haiv neeg British thiab haiv neeg Suav sib ntau sib tua. Thaum ntawd, Suav tau swb rog rau haiv neeg British. Yog lis ntawd cov neeg British thiaj lis yuam kom Suav them ses hnyav heev rau lawv. Yog lis ntawd, Suav thiaj lis them tsis tau ces Suav thiaj lis yov tsum tau tsub ses hnyav heev rau peb haiv Hmoob thiab luag lwm haiv neeg ua yog haiv neeg tsawg kom tau nyiaj txau coj mus them rau haiv neeg British.

Thaum xyoo 1850, Hmoob thiaj lis rov sawv nrog Suav sib ntau sib tua tau muaj 30 xyoo. Peb Hmoob thiaj lis mam tau swb rog rau Suav yog xyoo 1880. Cov Hmoob tsis nyiam them ses rau Suav ces lawv thiaj lis khiav mus ua teb noj rau ub rau no mus raw sab hnub poob. Lub sib hawm ntawd ces Hmoob khiav tawm hauv Suav teb mus rau ub rau no coob, coob heev lis. Peb Hmoob muaj ib cos khiav los mus tshwm rau Phab Mab teb, ib cos khiav los tswm rau hauv Nyab Laj teb, ib cos khiawv los tshwm rau hauv Nplog teb, kuj muaj ib cos khiav los tshwm rau hauv Thaib teb. Peb Hmoob sawv daw khiav mus ua teb noj nyob ywj siab ywj ntsws rau pem tej toj roob siab kom tsis txhob muaj luag lwm haiv neeg twg yov tuaj mus sau tau Hmoob ses. Peb Hmoob mus ua teb noj nkaum rau pem toj roo siab los tau ntau xyoo. Peb Hmoob feem coob sawv daws tsis paub ntaub tsis paub ntawv lis lawm.


Ntaub Ntawv Hmoob Pem Suav


Xyoo 1920, Txiv Plig Xavina, tsim tau ib cos ntawv Hmoob nyob rau pem Suav teb pab rau peb haiv Hmoob rau siv. Peb cov Hmoob pem Suav lawv kuj tau siv yog xyoo 1920 - 1924 nyob rau qib tsev kawm ntawv siab. Xyoo 1978, Suav tsos cai rau peb cov Hmoob nyob rau sab Western China ntawd siv cov ntawv Hmoob zoo lis cov ntawv Latees ua tsim rau xyoo 1953 ntawd.

Nyob rau sab Cenral China ua yog cov Hmoob hais hom lus Central Hmong Dialect kuj tsim tau ib cos ntawv Hmoob zoo lis cov ntawv Hmoob Latees thiab. Lawv kuj nyiam siv heev.


Ntawv Hmoob Nyab Laj Teb


Nyob rau hauv lub teb chaw Nyab Laj, Peb cov Hmoob kuj nyiam siv ntaub siv ntawd coj los sau lus sib nug moos ib yam nkau lis cov Hmoob nyob txawv rau lwm lub teb chaw thiab. Meo Viet (Hmoob Nyab Laj), lawv kuj tsim tau ib cos ntawv Hmoob rau sawv daw siv tiam sis tsis pom tshwm. Kuj nug tsis tau lawv moo zoo tia leej twg yog tus tsim los yog muaj tsawg tus sib pab tsim thiaj lis tau cov ntawv Hmoob Nyab Laj ntawd coj los rau peb cov Hmoob Nyab tau siv nyob rau hauv lub teb chaw Nyab Laj. Tsis paub tia lawv tsim tau thaum twg los yog tsim nyob rau lub zos twg. Kuj tsis paub tseeb tia lawv pua tseem siv.


Tsim Ntaub Ntawv Hmoob


Xyoo 1900 - 1920, Paj Cai Vwj kuj tsim tau ib cov ntawv Hmoob rau peb haiv Hmoob tau siv. Paj Cai paub ntawv Suav, Ntawv Nplog, thiab ntawv Nyab Laj. Paj Cai tsim tau ib cos ntawv Hmoob rau peb haiv Hmoob siv tiam sis lub sib hawm ntawd muaj xwm kub ntxhov txog kev khwv noj khwv hau thiab peb Hmoog raug Fab Kis sau ses hnyav heev. Tej pej xeem kuj txom nyem thiab tshaib plab. Kev sib ntau sib tua nrog Fab Kis kuj tsis yooj yim. Yog lis ntawd Paj Cai Vwj thiaj lis tsis muaj lub caij lub nyoog los qhia nws cov ntaub ntawv coj los rau peb Hmoob sawv daws kawm.

Xyoo 1950, Yaj Soob Lwj (Niam Ntawv) kuj tsim tau ib cov ntawv Hmoob hus ua ntawv Hmoob Phaj Hauj rau peb Hmoob rau siv.

Xyoo 1951, Fr. Yves Betrais; Dr. Barney; Dr. W.A. Smalley, kuj tsim tau ib cov ntawv Hmoob Latees (RPA) tawm hauv lub zos Roob Nyuj Qus rau peb haiv Hmoob tau siv mus thoob ntiaj teb.

Xyoo 1968, Palis Xam Xa Kiliv, siv tsiaj ntawv Nplog los ua ntawv Hmoob. Nplooj Liab Koom Pheej kuj nyiam siv ntawv Nplog coj los ua ntawv Hmoob thiab. Nyob rau Thaib teb lawv kuj siv tsiaj ntawv Thaib coj los ua ntawv Hmoob tib yam nkau.

Xyoo 1972, Jacques Lemoine, tsim tau ib cos ntawv Hmoob ntsuab. Xeev nruag Xyooj yog tus pab khos kom sau tau lus Hmoob Ntsuab meej.

Xyoo 1977 - 1980, Vaj Yig, tsim tau ib cos ntawv Hmoob zoo lis cov ntawv Hmoob Latees ua sawv daw tseem siv nyob rau lub teb chaw Fab Kis.

Xyooj Txawj Zeb, tsim tau ib cos ntawv Hmoob. Tsis paub tia nws tsim nyob rau lub teb chaw twg los yog nws tsim rau xyoo twg vim sawv daw tsis tau siv thiab nthuav kom dav.

#80 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 20 December 2014 - 12:27 AM

Tej pimkhauskhaus ntawd tubqaug vajtswv dhau lawm os.

Vajtswv tsis tau ua leej twg tus khauskhauspim.

hehehe.

 

 #81 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 30 December 2014 - 12:09 AM

Kuv twb tau nyeem ib phau ntawv tuaj nram hauv paus koos haum tuaj los ntev heev lawm hais txog ib tug me nyuas uas muaj ib plab menyuam ces ntxub ntxub tus Tswv Yexus.

Lawv hais tias thaud muaj ib tug leej niam tab tom mob mob plab yuav yug nws tus menyuam ces tus leejniam ntawd tab tom tuaj pw ntawm tsev kho mob tos yug nws tus menyuam ntawd ces tus leejniam ntawd txawm pom tus tswv yexus daim duab dai ntawm phab ntsa ces tus leejniam txawm hais rau nws tus Doctor hais tias, thov nej muab Tswv Yexus daim duab ntawd tshem vim kuv tsis xav kom kuv tus menyuam yug los pom niag Tswv Yexus li.

Xyov ua cas txog thaum tus leejniam yug tau nws tus menyuam los ces ua cas nws yug tau ib tug menyuam digmuag hauv nruab thiab los, tus menyuam ntawd loj hlob tuaj ces nws yeej tsis tau pom tus tswv yexus li nws niam ntxub ntxub tus tswv yexus ces hais tim tsev kho mob rau cov thaj maum hais tias yuav tsis pub nws tus me nyuam pom tus tswv yexus.

 

Cas txoj story ntawd yuav tu kuv siab luaj li os hwj hwj.

I was though its just a joke but now its just how those smart panting might as well want to replace the kids that's not they and they never be love the kids.

 

 #82 HMOOB_koj yeejlos sislimxeebkawg_*

HMOOB_koj yeejlos sislimxeebkawg_*
 • Guests

Posted 30 December 2014 - 03:14 AM

Awb yawm phooj ywg uas ua siab ntev sau Hmoob tej keeb kwm tas los saum toj no mas.   koj yeej los sis ua siab ntev kawg ov koj yawg.   yog yuav nyeem kom tas koj cov keeb kwm hauv paus kom nto ntsis mas ntshe yuav tau nrhiav tog hauv ncoo kom zooj los zaum tiag pob tw es mam pib nyeem mas ntshe thiaj yuav nyeem tas xwb lau.   ua tsaug uas koj tseem ua siab ntev pab muab sau rau peb cov uas tsis tau paub tej keeb kwm no tau nrog koj paub thiab nawb  phooj ywg.#83 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 30 December 2014 - 04:30 AM

Kav tsij mus tos ib tug mos mos tuaj nrog yus pw kav tsawg hnub yuav tsawg hnub xwb ntshe yuav tseem ceeb tshaj lawm os.  Laus yuav tuag yuav tau ua kom tsim nyob yus txoj kev ntshaw os nawb.

 #84 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 30 December 2014 - 04:47 AM

No, I don't care os.

They trust one another.

Lawv sawvdaws koom ib lub siab uaphem os.

Lawv lam muab liam rau yus kom lawv nyiag tau yus menyuam uas lawv tsis hlub xwb os.

Hos yog dabnyiag tau nws niag kaslaig ntxub ntxub yexus lawm mas kuv ua dab tsaug xwb os vim nyob los ntxub ntxub peb thiab yeej tsis hlub peb.

Kuv xav hais tias yog dab coj tau lawv kaslaig lawm los dab yeej hlub vim lawv txiv yawg twb yog niag thawj dab yees siv yug.

Qhov uas niagtsoobdev muab liam neeg hauv youtube mas tubqaug neeg 10 tiam tsis zoo lub siab li nawb vim leejtwg nyiag nws niag kaslaig nws kuj chim rau tus ntawd xwb los mad ua cas nws lam taw tes rau yus neeg.

 

 

 

 

 #85 HMOOB_Thamli vwm xwb es_*

HMOOB_Thamli vwm xwb es_*
 • Guests

Posted 30 December 2014 - 10:03 AM

Neeg vwm tauj neeg vwm ces nyaj tsuas sib phim xwb los pob?  lub zej zos nov leej twg niam yuav paub txog tej niag dab neeg ntawd os.   piav ntau los nyaj tsuas yog qhia kom suav daws paub tias  yog yus vwm lawm xwb no os.  vim yam yus hais lub zos no tsis nrog yus pom ne.#86 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 30 December 2014 - 02:10 PM

 


smalle10.jpgThree Founders of RPA for the Hmong people.3 tug txiv neej no (Dr. Barney, Fr. Bertrais, Dr. Smalley) lawv sib pab thiab lawv muaj lub siab dawb paug los tsim cov ntawv Hmoob RPA no rau peb haiv Hmoob tau siv. Niaj hnub no peb Hmoob txawj ntaub txawj ntawv vim yog muaj lawv. Peb Hmoob txawj siv cav ntau ntawv thiab siv Computer sau ntawv sib nug moos los vim peb Hmoob muaj 3 tug neeg cawm seej los pab peb haiv Hmoob tsim ntaub ntawv. Peb Hmoob yov nco lawv tus txiaj ntsim mus ib sim neej. Peb Hmoob yov nco lawv tus txiaj ntsha mus ib txhis. Ua tsaug rau lawv txoj kev hlub peb haiv Hmoob ua thaum ub peb Hmoob tej lau ua noj ua hau nkaum nyob rau pem toj roob siab tsis txawj ntaub tsis txhawj ntawv, tsis tau pom kev vam meej lis luag lwm haiv neeg. Peb Hmoob muaj 3 tug neeg cawm seej los pab peb haiv Hmoob yog lis ntawd sawv daw thiaj lis txawj ntawv thiab sau tau ntawv sib nug moos.

 

Tseeb kawg  yog tias tsi muaj lawv 3 tus no cov tswv yim thiab hlub peb hmoob,  muab tus ntawv Latin los siv ua hmoob tus ntawv ces niaj hnub no peb sawvdaws txhua tug yeej tsi paub tuaj sib tham tau nyob rau hauv tej forum no kiag. Txij thaum lawv los tsim tau cov ntawv no los rau hmoob kawm  Tsa hmoob lub neej txoj kev vam meej mus lawm deb heev, Thiab kuj tseem yog ib co ntawv kawm yooj yim thiab kawm tau sai heev rau tus hlob tus yau. Hais qhov tseeb rau sawvdaws paub tias yog txhob muaj lawv 3 tus neeg no los tsim tus ntawv hmoob Latin pub rau hmoob kawm, Cia tos hmoob cov ntawv saub uas hmoob niaj hnub qw no mas ntshe txog hnub no kiag los yeej tseem tsi tau muaj ntawv rau hmoob kawm.

      hmoob lub siab nqaim nqaim yog koj ua tau ib yam lawm ces kuv yuav tuaj ua kom tshwm ib yam los txov koj kom koj ploj mus, Hmoob tej tswv yim ces zoo li no txog niaj hnub no los thiaj muaj tej teeb meem tsi sib haum rau peb hmoob tej ntawv uas sawv daws niaj hnub sau no.#87 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 30 December 2014 - 05:47 PM

Tseeb kawg yog tias tsi muaj lawv 3 tus no cov tswv yim thiab hlub peb hmoob, muab tus ntawv Latin los siv ua hmoob tus ntawv ces niaj hnub no peb sawvdaws txhua tug yeej tsi paub tuaj sib tham tau nyob rau hauv tej forum no kiag. Txij thaum lawv los tsim tau cov ntawv no los rau hmoob kawm Tsa hmoob lub neej txoj kev vam meej mus lawm deb heev, Thiab kuj tseem yog ib co ntawv kawm yooj yim thiab kawm tau sai heev rau tus hlob tus yau. Hais qhov tseeb rau sawvdaws paub tias yog txhob muaj lawv 3 tus neeg no los tsim tus ntawv hmoob Latin pub rau hmoob kawm, Cia tos hmoob cov ntawv saub uas hmoob niaj hnub qw no mas ntshe txog hnub no kiag los yeej tseem tsi tau muaj ntawv rau hmoob kawm.
hmoob lub siab nqaim nqaim yog koj ua tau ib yam lawm ces kuv yuav tuaj ua kom tshwm ib yam los txov koj kom koj ploj mus, Hmoob tej tswv yim ces zoo li no txog niaj hnub no los thiaj muaj tej teeb meem tsi sib haum rau peb hmoob tej ntawv uas sawv daws niaj hnub sau no.

Ua li 3 tug koj tntawd puas tuaj nrog nej tham hauv tej nov thiab lawv ho puas pom txawj koj cov ntawv hmoob mad?.
Es koj lub tswvyim yog rhuav neeg kom neeg mus dai tuag xwb ne mas yog leej muab lub niagpim rhuav thoob zej thoob zos ntxias lawv covpim tuaj kojtxiag dawb ntau tas siab nrho koj tseem nyob taustaus ces yes, nws los nyob taus thiab mas.
Luagpim nkos luag nim thab koj los sis pub leejtwgtxiag.
Qhov koj ua lino yog koj tsim teebmeem mus lob nrhab ntes cov neeg txawj ntse koj ntiav koj txw ntag.
Qhov nov yog qhov uas luag tsis lees nrog koj paub ov niagtsoobdev. Tiam sis qhov koj hlub luag yog muaj tsawg.

#88 HMOOB_yolajmad_*

HMOOB_yolajmad_*
 • Guests

Posted 30 December 2014 - 06:08 PM

NEJ TSIS TXHOB VAM LAWV 3 TUG NTAWD, LAWV TWB TSIS TXAWJ NTAWV HMOOB, LAWV YUAV UA CAS UA TAU NEJ NROV NROV TUAJ HAUV TEJ NO NAW?

 

TUS NIAG UA NROV NROV UA SAWVDAWS TUAJ COOB COOB TUAJ HAUV NOV YOG NIAG HAIB HAIB CLASS UA KAWM TAU PHD HAIS TAU LUS XI XES IB YAM NEJ VOB.

 

RUAMTIAG TIAG, NEJ CAV PAB NWS TSHEM 3-4 TUG NYUAGRUAM NTAWD TAS NA HAS NWS HAJ YAM UA NROV HOS NWS TSEEM MUAJ PLHUS DUA QUB NTXIAG MUS NTXIAS NTIAV TEJ DOCTORS HAUV CHAW KHO MOB TEJ TECHERS UA NAIS KHU QHIA NTAWV TOM TEJ TSEV KAWM NTAWV THIAB TUB TXAWG NTXHAIS NTSE KOM UA TXHAUM CES TIG HLO ROV MUS MUAB LAWV NTES, KAUS EAT DIE HAJ HAJ TSIS TSEG LEEJ TWG OV.

 

 

 #89 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 30 December 2014 - 07:18 PM

Ua li 3 tug koj tntawd puas tuaj nrog nej tham hauv tej nov thiab lawv ho puas pom txawj koj cov ntawv hmoob mad?.
Es koj lub tswvyim yog rhuav neeg kom neeg mus dai tuag xwb ne mas yog leej muab lub niagpim rhuav thoob zej thoob zos ntxias lawv covpim tuaj kojtxiag dawb ntau tas siab nrho koj tseem nyob taustaus ces yes, nws los nyob taus thiab mas.
Luagpim nkos luag nim thab koj los sis pub leejtwgtxiag.
Qhov koj ua lino yog koj tsim teebmeem mus lob nrhab ntes cov neeg txawj ntse koj ntiav koj txw ntag.
Qhov nov yog qhov uas luag tsis lees nrog koj paub ov niagtsoobdev. Tiam sis qhov koj hlub luag yog muaj tsawg.

Cov neeg tham lus li koj no mas cas kuv tseem pab hlub thiab tiag,  Kuv nug koj seb cov ntawv uas koj tuaj sau nrog hmoob tham lus no leej twg yog tus ua ?. Tus neeg uas tsim tau cov ntawv no koj xav tias tsi txawj sau ntawv hmoob no..Ntuj os ntuj   cas tej me nyuam hmoob no hais lus tom ntej rau tom qab xwb los haj tseem txawj tuaj cem luag tias niag tsoob dev thiab, Tus tsoob aub ces txawm yog koj lawm xwb mas tus tham lus li koj xwb ces xyov aub thiab dev puas tseem kam lub - rau koj txiag lawm thiab os.#90 HMOOB_Tseem tseem Hmoob_*

HMOOB_Tseem tseem Hmoob_*
 • Guests

Posted 30 December 2014 - 10:06 PM

ib tug neeg siab zoo uas luag siv luag lub tswv yim muaj nuj nqis los tshawb fawb tsim tau ib cov ntawv los sauv ua yus haiv neeg li lus.   pub rau yus haiv neeg siv kom yus vam meej muaj lub qhov muag pom kev li ntiaj teb neeg txoj kev ua neej nyob hauv lub ntiaj teb no es.  yus tseem muaj plus muab luag li ntawv rov sau los thuam cem hais ua dog ua dig.   ntshe tsis ntev tom ntej no koj ob lub niag qhov muag yuav dig mus au.  tej ntawv uas koj muab sau tuaj cem thuam neeg ua dog ua dig no.   twb yog koj siv lawv cov neeg no cov ntawv xwb los sav.   es niam yog koj txawj txawj ntse ntse es koj mus  nkoob khuab tau ntawm koj niag dab vwm los sau mas.   koj thiaj yuav thuam luag ov.  niag dab vwm tus nai aw.    xaj neeg hais lus tsis muaj keeb khawm paus ntsis li koj mas zoo qhov koj tawm nplogteb lawm xwb os.   yog koj tseem nyob tid mas.   tsis ntev ces muaj tus coj koj mus ua tswv do quav ywg zaub tseeb tseeb  li lawm mas nawb.#91 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 30 December 2014 - 10:59 PM

Cov neeg tham lus li koj no mas cas kuv tseem pab hlub thiab tiag, Kuv nug koj seb cov ntawv uas koj tuaj sau nrog hmoob tham lus no leej twg yog tus ua ?. Tus neeg uas tsim tau cov ntawv no koj xav tias tsi txawj sau ntawv hmoob no..Ntuj os ntuj cas tej me nyuam hmoob no hais lus tom ntej rau tom qab xwb los haj tseem txawj tuaj cem luag tias niag tsoob dev thiab, Tus tsoob aub ces txawm yog koj lawm xwb mas tus tham lus li koj xwb ces xyov aub thiab dev puas tseem kam lub - rau koj txiag lawm thiab os.

Koj hlub kuv qhov twg, los yog koj niaj hnub nrhiav tswvyim seb yuav ua cas thiaj nrhiav tau ntau ntau yav ntsaws koj lub qhovpim ces lawv txhua tus thiaj muab koj tsam ua nom loj zog tuaj?.
Es koj tsis tau paub los lus ntawv hmoob latin lod, es koj xav tias tshuav pos tsawg lubpim latin uas koj yuav siv los sibtxiagnpuav rawv ###### mas.
Koj mas devtwb tsis kamtxiag lawm thiab thiaj tuaj raws txog ntawm koj mas, hos yog devtxiag koj lubpim latin lawm ces koj yeej tsis rawsdev tuaj tshwm ntawm ko.
Tshuav tsawg tus ntawv latin hais tuaj thiab latin txhais li cas?.

#92 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 30 December 2014 - 11:16 PM

teem tseem hmoob yev yev cas koj yuav qhua yawg meskas thiab pog meskas ua luaj cas nej cov niag hmoob ntseeg niag dab mlom ntsej luaj ntxuam muag luaj khob ho mus tsim tau nej cov ntawv vaj keeb kaub him kooj kes kaws thiaj yog nej hmoob teej tug thiab tsam nov ces koj ua txuj npausuav pom niam ntawv latin yuav rov qab mus qhia hmoob nyob yav ntuj tim ub laiv.

Tus xav cem niam ntawv latin li cas los cem, hos tsoobdev twg xav muab niam ntawv latin coj mus rhuav ncig teb ncig chaw los tsuav yog nws muaj nyiaj ntau ntau nws yuav tau lawv cov cwj technologic coj los dho duab ces nws niaj hnub hlob nws yav nyuag qhiav tev ib dos ntawm lub screen xwb tiag yod.

Tej neeg liam ntawd mas nws tseem tham tias cas nws tsis nco lawm tsis tau txiagpim yij vim lubpim nraj mas nws khuv xim kawg tsis tau them 2 npaug nyiaj rau lawv ces muab lostxiag, txiagtas nws tuag los khuas no naj.

 

Hivhivhivhomhomhom#93 HMOOB_Tseem tseem Hmoob_*

HMOOB_Tseem tseem Hmoob_*
 • Guests

Posted 01 January 2015 - 02:36 AM

awb.   tus tsiaj  # 92  kuv saib koj hais lus mas koj tsis yog noob phev hmoob  100% yug los.   kuv pom koj tuaj hais lus tawm tsam peb txhua leej txhua tus nyob hauv txhua lub  Topic  no   koj hais lus li koj tsis yog neeg hmoob.    koj yuav tsum yog noob phev nplog es.    cov niag hmoob uas tsis muaj me nyuam khaws  koj los tu loj hlob nyob hauv hmoob xwb.   koj thiaj tsis paub txaj muag li uas koj yog ib tug tsiaj xwb yom?.   ib tug neeg tseem tseem peb li phev hmoob yug los.    peb tsis hais lus li koj nawb.    luag tej hais lus zoo los koj muab hais ua lus phem.    kom tau sib cav sib ceg mus li ntag.   koj lub ntsej muag tsiaj ko.   yuav tsum yog ib niag ntsej muag nplog uas paub lus hmoob nkaus nkaus xwb.   koj thiaj tuaj thab peb hmoob txhua tus kom nrog koj sib ceg xwb nav.   niag siab tsiaj aw.  koj hais lus li koj yog poj niam.  tej chim ho zoo li koj yog txiv neej.   tej chim koj hais lus li koj tseem muaj sia nyob yaj ceeb no.   tab sis hais hais ib ntsis zoo li koj twb nyob hauv qhov hleb qhov ntxa uas yog koj hais lus vwm lawm xwb.   los cas tseem cav muaj ntsej muag tuaj hais lus thab plaub rau peb txhua tus thiab.   awb   koj mas txog hnub koj tuag  ntshe koj lub nplos qhov quav yuav raug dab muab coj mus hlais them dab nqi.   vim koj hais lus li koj yog ib niag dab xwb ne.#94 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 01 January 2015 - 03:30 AM

awb. tus tsiaj # 92 kuv saib koj hais lus mas koj tsis yog noob phev hmoob 100% yug los. kuv pom koj tuaj hais lus tawm tsam peb txhua leej txhua tus nyob hauv txhua lub Topic no koj hais lus li koj tsis yog neeg hmoob. koj yuav tsum yog noob phev nplog es. cov niag hmoob uas tsis muaj me nyuam khaws koj los tu loj hlob nyob hauv hmoob xwb. koj thiaj tsis paub txaj muag li uas koj yog ib tug tsiaj xwb yom?. ib tug neeg tseem tseem peb li phev hmoob yug los. peb tsis hais lus li koj nawb. luag tej hais lus zoo los koj muab hais ua lus phem. kom tau sib cav sib ceg mus li ntag. koj lub ntsej muag tsiaj ko. yuav tsum yog ib niag ntsej muag nplog uas paub lus hmoob nkaus nkaus xwb. koj thiaj tuaj thab peb hmoob txhua tus kom nrog koj sib ceg xwb nav. niag siab tsiaj aw. koj hais lus li koj yog poj niam. tej chim ho zoo li koj yog txiv neej. tej chim koj hais lus li koj tseem muaj sia nyob yaj ceeb no. tab sis hais hais ib ntsis zoo li koj twb nyob hauv qhov hleb qhov ntxa uas yog koj hais lus vwm lawm xwb. los cas tseem cav muaj ntsej muag tuaj hais lus thab plaub rau peb txhua tus thiab. awb koj mas txog hnub koj tuag ntshe koj lub nplos qhov quav yuav raug dab muab coj mus hlais them dab nqi. vim koj hais lus li koj yog ib niag dab xwb ne.

cov lus cem yog koj cem kuv ov vim koj ua tsis tau li koj dag.
Thiab kuv tsis tau tuaj cem leejtwg yog nws xub cem kuv mawb.
Kuv hais raws cov lus muaj thiab kuv xyaum tau los xwb ua cas lpj thiaj liam kuv maj?.

Es tej lub topic nov lawv hais txog koj thiab koj, nej pib rau leejtwg xwb ua cas kuv hais kub ho txhaum koj?.
Kuv muaj niam muaj txiv hmoob yug kuv mas uas kuv twb mus ua kuv neej lawm ntev ne, koj ho ntshaw kom kuv yog leej twg, ua cas koj ho tsis muab nyiaj tuaj tso kuv.
Kuv tsis txawj lawv lus tabsis kuv yeej yug tau cov txawj lawm nas.
Khib koj hwv lod, koj thiaj niaj hnub niaj hmo nyiag ntshis tsoob behind myback xwb yod.tus tseem tseemdev mas yog koj thiaj tsis paubtxajmuag, niaj hnub khiav ua niagdevtxogsiav qhi mus dag tus ub tus mov uas thaum lawv paub thiab txhom tau koj mas teb tsis taus ib los li.

#95 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 01 January 2015 - 03:41 AM

Lawv hais tias koj tsis yog devces nqa koj lub cim daim cirtified marriage tuaj lawv saib nawb.
Tus tsis yogdev ses nws nyiag kev khiav mus txog lub tebchaw twg lawm los lawv paub nws no laiv.
Koj tsis yogdev ces nqa tuaj nawb, hos yog koj yogdev li koj cem kuv ces thov koj tsis txhob cem kuv lawm.

#96 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 01 January 2015 - 10:35 AM

awb.   tus tsiaj  # 92  kuv saib koj hais lus mas koj tsis yog noob phev hmoob  100% yug los.   kuv pom koj tuaj hais lus tawm tsam peb txhua leej txhua tus nyob hauv txhua lub  Topic  no   koj hais lus li koj tsis yog neeg hmoob.    koj yuav tsum yog noob phev nplog es.    cov niag hmoob uas tsis muaj me nyuam khaws  koj los tu loj hlob nyob hauv hmoob xwb.   koj thiaj tsis paub txaj muag li uas koj yog ib tug tsiaj xwb yom?.   ib tug neeg tseem tseem peb li phev hmoob yug los.    peb tsis hais lus li koj nawb.    luag tej hais lus zoo los koj muab hais ua lus phem.    kom tau sib cav sib ceg mus li ntag.   koj lub ntsej muag tsiaj ko.   yuav tsum yog ib niag ntsej muag nplog uas paub lus hmoob nkaus nkaus xwb.   koj thiaj tuaj thab peb hmoob txhua tus kom nrog koj sib ceg xwb nav.   niag siab tsiaj aw.  koj hais lus li koj yog poj niam.  tej chim ho zoo li koj yog txiv neej.   tej chim koj hais lus li koj tseem muaj sia nyob yaj ceeb no.   tab sis hais hais ib ntsis zoo li koj twb nyob hauv qhov hleb qhov ntxa uas yog koj hais lus vwm lawm xwb.   los cas tseem cav muaj ntsej muag tuaj hais lus thab plaub rau peb txhua tus thiab.   awb   koj mas txog hnub koj tuag  ntshe koj lub nplos qhov quav yuav raug dab muab coj mus hlais them dab nqi.   vim koj hais lus li koj yog ib niag dab xwb ne.

Tseem tseem hmoob.   Yog li koj hais lawm os tus Guest no yuav tsi yog hmoob peb hmoob tsi tham hom lus li ntaws, cov neeg zoo li tus no yos nplog thiab mab daum nyob xyaw hmoob, mus kawm lus ntawm hmoob ces hmoob qhia cov niag lus phem phem li no rau, Nws txawj tham cov niag lus li no xwb ntsej muag liam txwv nov, Tej lus uas nws tuaj sau no xyov nws puas paub thiab sau tom ntej rau tom qab twb tsi yog lus hmoob thiab, tus no ces yog palem tsw lwj xwb os..#97 HMOOB_Guest_*

HMOOB_Guest_*
 • Guests

Posted 01 January 2015 - 07:17 PM

Hnub twg nej tsis siv cov ntawv hmoob Latin los sau ua lus mus kev thiab tsis pom tshwm hauv tej Internet lawm mas tus guest nej thuam thuam thiab cem cem thiaj yuav tsis yog hmoob lawm os nawb mog.

Vim kuv ntseeg hais tias txawm tsis muaj nws nyob lawm los nws lub npe hmoob hu ua Latin tseem yuav nrog nej nyob ntau txhiab niaj xyoo mus ntxiv mas kuv tsis txhawj li thiab zoo siab yug los ua hmoob tiam nov lawm.#98 HMOOB_pajcaisvwj_*

HMOOB_pajcaisvwj_*
 • Guests

Posted 08 January 2016 - 12:54 AM

Paj Cais Vwj ua nws yog Hmoob ib tug thawj coj Hmoob sawv rog nrog Fab Kis rau thaum xyoo 1919-1922.

Attached Thumbnails

 • 1601_10208139799394279_1012501545761500314_n.jpg


#99 HMOOB_laj vaj_*

HMOOB_laj vaj_*
 • Guests

Posted 01 March 2016 - 09:10 AM

nej g txhob sib qhia txog hmoob tus cawm seej lawm tsis muaj nuj nqis rau nej lawmm os vim peb hmoob tsis muaj teb ua ho tsis muaj tsev nyob nyob hluag vaj hluag tsev xwb ces g muaj nuj nqis li ua nej yuav los sib cav zoo li no vim peb hmoob tsis sib hlub los vim nyias muaj nyias kev cai zoo li no es thiaj g sib hlub nad yog yuav kom sib hlub ces yog ib tus niam ib tus txiv xwb thiaj sib hlub yog tsis yog li no ces tsi txhob hais qhov yuav sib hlub li os peb hmoob es#100 HMOOB_laj vaj_*

HMOOB_laj vaj_*
 • Guests

Posted 01 March 2016 - 09:13 AM

nej g txhob sib qhia txog hmoob tus cawm seej lawm tsis muaj nuj nqis rau nej lawmm os vim peb hmoob tsis muaj teb ua ho tsis muaj tsev nyob nyob hluag vaj hluag tsev xwb ces g muaj nuj nqis li ua nej yuav los sib cav zoo li no vim peb hmoob tsis sib hlub los vim nyias muaj nyias kev cai zoo li no es thiaj g sib hlub nad yog yuav kom sib hlub ces yog ib tus niam ib tus txiv xwb thiaj sib hlub yog tsis yog li no ces tsi txhob hais qhov yuav sib hlub li os peb hmoob es

Reply to this topic  


1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users